Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020


SEMESTRUL I

În anul școlar 2019 – 2020, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfasurat activitatea
în următoarea componenţă:
 Lăpădat Daniela, profesor de Istorie, Educație Socială și Cultură Civică, titular,
gradul didactic I, responsabil de comisie;
 Posea Adela, profesor de Geografie, gradul didactic I, suplinitor;
 Pop Adriana, profesor de Religie, gradul didactic II, titular.

I. Obiective
În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică „Om
si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :
- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor
roluri ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier,
moderator, partener sau evaluator
- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească
temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă
- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune
încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi
atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii
complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal
- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în
argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice
- creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup
- monitorizarea progresului şcolar
- educarea spiritului de disciplină şi colaborare
- imparțialitatea și promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii
- organizarea de activităţi extracurriculare
- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării, atât în forma
sa clasică, dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare

1
- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei
- perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice
- ameliorarea bazei materiale
II. Activităţi
Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” în semestrul I a cuprins :
 Discutarea și aprobarea planului de activitate de către membrii comisiei – septembrie
2019
 Participarea membrilor comisiei metodice la consfătuiri, acestea având următoarea
tematică:
- formarea continuă a cadrelor didactice
- priorități pentru anul școlar curent
- noutăți în specialitate
 Diseminarea informațiilor – septembrie 2019
 Întocmirea probelor de evaluare predictivă și interpretarea lor – octombrie 2019
 Aplicații inovative în didactica disciplinelor în ciclul gimnazial:
 ”Populația Europei”- activitate demonstrativă susținută de d-na prof.
Adela Posea la clasa a VI-a A – octombrie 2019
 ”Pilda neghinei” – activitate demonstrativă susținută de d-na prof. Pop
Adriana la cl. a VIII-a A – noiembrie 2019
 ”Impactul primului război mondial asupra societății” – activitate
demonstrativă susținută de d-na prof. Lăpădat Daniela la cl. a VII-a
 Locul și rolul evaluării în învățământul primar și gimnazial: interpretarea probelor de
evaluare sumativă semestrială – decembrie 2019
 Comemorarea și sărbătorirea principalelor evenimente și momente din istoria nationala
prin organizarea unor manifestări :
- 9 octombrie – Ziua Holocaustului: referat prezentat de prof. Daniela Lăpădat
- Ziua Mondială a Toleranței – 16 noiembrie - eseuri și discuții la care au participat
elevii și profesorii de religie și istorie;
- 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României – prezentare power-
point realizată de prof. Pop Adriana;
- 1 decembrie – Ziua Marii Uniri – activitate realizată în colaborare cu Comisia
învățătorilor și cu Comisia de Arte și Ed. fizică și a constat în realizarea de
machete, steaguri ale României Mari, un spectacol de poezii și cântece patriotice;
- depunere de coroane la Cimitirul Eroilor de Ziua Armatei și Ziua Eroilor

III. Concluzii
În urma analizei activității din semestrul I an școlar curent, pot fi evidențiate
următoarele aspecte :

- Respectarea planului operațional propus la începutul anului școlar;


- O bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii
metodice;
- Disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare
învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe );
- Evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă;

2
- Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;
- Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;
- Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi
conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor;

Întocmit
Responsabil Comisie
prof. Lăpădat Daniela

S-ar putea să vă placă și