Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ Privind implicarea părinţilor în educaţie REVIZIA___
CODPS/PO___________ EXEMPLAR 1

Procedura de sistem/operationala
Privind implicarea părinţilor în educaţie

Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii documentate
(conform modelului de mai jos)
Elemente privind
Numele si prenumele Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 16.06.2018
1.2. Verificat 16.06.2018
1.3. Avizat 16.06.2018
1.4. Aprobat 16.06.2018
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, revizia Data de la care se aplica prevederile
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
Nr. crt. în cadrul editiei editiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Numele si
Scopul difuzarii Exemplar nr. Departament Functia Data primirii Semnatura
prenumele
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018

2
3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018
3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018
3.4. Aplicare 4 Didactic auxiliar 16.06.2018
3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018
3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018
3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018
3.8 Informare 8 Secretariat
3.9 Informare 9 Didactic auxiliar
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018
3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018
1. Scopul procedurii
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii de dialog şcoală-familie printr-o mai bună implicare şi esponsabilizare
a părţilor implicate direct în educaţia elevilor.Prin prezenta procedură se stabilesc metodologia şi responsabilităţi ale celor
două părţi implicate în dialog
2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se aplică tuturor profesorilor diriginţi şi părinţilor
3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale
 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:

3
 Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii

3.3. Legislaţie secundară


- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in
Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice
- regulamentul de organizare și funcționare;
- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt
Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate
nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.
Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

4
Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de
lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;
1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică

5
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PS/PO Procedura documentată
2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)
3. PS Procedura de sistem (procedură generală)
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7 Ap Aplicare
8 Ah. Arhivare
9 EP Entitate publica
5. Descrierea procedurii
1n cadrul primei şedinţe cu părinţii a fiecărui an şcolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare şi
Functionare a Unităţilor din Invăţământul Preuniversitar, Regulamentul de Ordine Interioară şi prezenta procedură. Cu această
ocazie se va întocmi un proces verbal de luare la cunoştinţă care va fi semnat de către fiecare părinte.
6
La inceputul unui ciclu de învăţământ fiecare elev va completa Fişa individuală (anexa 1). Fişele vor fi împărtite în clasă de către
profesorul diriginte. După completare, acestea vor fi păstrate de către profesorii diriginţi în mapa dirigintelui.
De asemenea, pentru a asigura cunoaşterea psihopedagogică a elevilor, toţi părinţii vor completa Fişa de evaluare a nevoilor
elevului (anexa 2).
Profesorul diriginte va înmâna fiecărui părinte fişa pentru a fi completă şi va depune fişele completate la Cabinetul de consiliere
psihopedagogică din şcoală. Datele vor fi centralizate de Consilierul psihopedagog al şcolii.
Profesorii diriginţi au obligaţia menţinerii unui permanent contact cu părinţii elevilor din clasă. Mijloacele de comunicare utilizate
vor fi:
Stabilirea de contacte şi întâlniri personale;
Contacte prin telefon şi fax;
Corespondenţă prin poştă, e-mail etc.
Profesorii diriginţi au obligaţia organizării de şedinţe cu părinţii elevilor de minimum 2 ori pe semestru.
Organizarea şedinţelor cu părinţii implică parcurgerea următoarelor etape:
Stabilirea agendei de lucru de către profesorul diriginte;
Desfăşurarea întâlnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru;
Stabilirea unui plan comun de acţiuni ce urmează a fi desfăşurate şi care au ca scop creşterea calităţii educaţiei elevilor;
Intocmirea unui proces verbal în care vor fi consemnate conţinuturile şi rezultatele discuţiilor purtate cu părinţii.
Procesele verbale încheiate cu această ocazie vor fi păstrate în mapa fiecărui diriginte
Comunicarea datei şi orei de desfăţurare a şedinţei se face în scris de către profesorul diriginte cu minimum 3 zile înaintea
desfăşurării şedintei iar unul din părinţi semnează pentru confirmare.Obs. Modelul de convocator este la anexa 3.
Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an şedinţa cu părinţii pe şcoală la care este obligatorie prezenţa Comitetului de
părinţi al fiecărei clase. Pentru aceasta părinţii vor fi informaţi de către profesorii diriginţi în scris cu minimum 3 zile inainte.

7
Obs. Modelul de convocator este la anexa 4.
Participarea la şedinţele cu părinţii pe şcoală este obligatorie pentru toţi diriginţii.
Sedinţa cu părinţii pe şcoală va fi prezidată de directorul şcolii iar etapele parcurse vor fi aceleaşi ca şi în cazul şedinţei cu
părinţii elevilor pe clasă.
Părinţii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor, conform Regulamentului de ordine interioară şi
Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Scoala are obligaţia de a organiza periodic lectorate cu părinţii elevilor unui anumit nivel, pe teme de interes general.
In cadrul acestor lectorate se pot include:
Diseminări pe diferite teme vizând prevenirea delicvenţei juvenile, consumul de droguri, siguranţa spaţiului şcolar etc;
Diseminarea exemplelor de bună practică privind asigurarea calităţii educaţiei oferite de şcoală;
Clarificarea modului în care se realizează autoevaluarea şcolii.
Consilierul psihopedagog si dirigintii îşi asumă responsabilitatea întocmirii unei baze de date individuale în care vor fi incluse date
personale ale fiecîrui elev, inclusiv date de contact ale părinţilor sau tutorilor legali. Pentru întocmirea sau actualizarea bazei de
date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de către elevi la începutul fiecărui an şcolar .
Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizează în scris de către părinte şi este
adresată Consiliului de Administaţie . Contestaţia va fi semnată de părinte şi depusă la secretariatul şcolii, unde va fi înregistrată.
Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de către Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din şcoală care va da un
răspuns scris.
Consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală poate fi alcătuit din 6-8 membri şi va fi ales prin vot deschis în cadrul primei şedinte
cu părinţii organizate pe şcoală a fiecarui an şcolar.
In cadrul şedinţelor cu părinţii pe şcoală se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentând fondul Comitetului de
părinţi, în scopul modernizării şi întreţinerii bazei materiale a unităţii de învăţământ.

8
Hotarârile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfăşurării şedinţelor cu părinţii pe şcoală se vor aplica tuturor elevilor din şcoală.
Diriginţii acelor elevi care săvârşesc abateri iar părinţii sunt solicitaţi în scris şi nu se prezintă la şcoală vor contacta organele de
poliţie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situaţii.
Diriginţii vor implica în activităţi extracurriculare acei părinţi care au disponibilitatea de a participa.

6. Responsabilitati
Membrii Comisiei diriginţilor răspund de completarea şi actualizarea permanentă a bazei cu date personale ale elevilor şi date de
contact ale părinţilor sau tutorilor legali
Directorii unităţii şcolare sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei
proceduri.
Responsabilul Comisiei diriginţilor a şcolii este direct răspunzător :
De verificarea respectării acestei proceduri;
Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a procedurii ( procese verbale ale
şedinţelor cu paărinţii, alte documente ce atestă comunicarea cu părinţii elevilor)
Elevii şi părinţii poartă responsabilitatea completării corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 şi 2
. Consilierul psihopedagog al şcolii răspunde de centralizarea datelor din Anexa 2.
7. Formular evidenta modificari
Semnatura
Nr. Descriere
Editia Data editiei Revizia Data reviziei Nr. pag. conducatorului
crt. modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
9
Nume si prenume Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr.
Compartiment conducator drept sau
crt. Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018
2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018
3 Secretariat Secretar 15.06.2018
Biliotecar, 15.06.2018
4 Didactic auxiliar laborant, pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018
9. Lista de difuzare a procedurii
Data intrarii în
Nr. Nume si
Compartiment Data primirii Semnatura Data retragerii vigoare a Semnatura
ex. prenume
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
4 Didactic auxiliar laborant,
pedagog,

10
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.

Anexa 1
10.
Anexe/formulare
FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Nume: .................................
Prenume: ...........................
Data şi locul naşterii:
ziua ........luna....................... anul................. localitatea...........................................
Telefon: fix............................................................. mobil....................................................................
Adresă e-mail:......................................................................................................................................

Date personale:

Calculator personal : nu
Hobby-uri:
11
...........................................................

.....................................................
......................................................
Obiective ale anului şcolar: .................................................... ..................

Tata: Nume: .........................................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................................

Data naşterii: ................................... ........................ ........................ .....


......................
Profesie: .....................................................................................................................

Loc de muncă (ocupaţie):...................................................................... .....................


Telefon: .....................................................................................................................

Mama: Nume: .........................................................................................................................

Prenume: ....................................................................................................................

Data naşterii: ................................... ........................ ........................ .....


.....................
Profesie: ....................................................................................................................

Loc de muncă (ocupaţie):............................................................. .............................

Telefon: ....................................................................................................................

Fraţi (surori):

Nr.
Nume şi prenume Vârsta Ocupaţia
Crt.

12
Notă: Fişa individuală se va preda însoţită de copie xerox:
-Certificat de naştere

ANEXA 2

FISA DE EVALUARE A NEVOILOR ELEVULUI

NUME SI PRENUME ELEV:………………………………………..


CLASA:…………….

1.CALITATEA STILULUI DE VIATA

-PROGRAM DE SOMN (MINIM 8 ORE):


DA NU
13
-ORA OBISNUITA DE CULCARE ESTE:
DUPA ORA 21 DUPA ORA 22 DUPA ORA 23.
-PRACTICAREA DE SPORTURI IN AER LIBER (MINIM 3 0RE/SAPT.)
DA NU
-ORE PETRECUTE IN FATA CALCULATORULUI SAU TELEVIZORULUI PE
SAPTAMANA:
SUB 12 ORE PESTE 12 ORE
-CONSUM DE TIGARI:
DA NU
-CONSUM DE ALCOOL:
DA NU
-CONSUM DE CAFEA:
DA NU
-REGIM ALIMENTAR, 3 MESE/ ZI:
DA NU
-CONSUM DE FRUCTE SI LEGUME:
MULT PUTIN DELOC
-CATE ORE/ ZI SUNT ALOCATE PREGATIRII TEMELOR:
O ORA 2-4 ORE MAI MULT DE 4 ORE
-IN TIMPUL LIBER PREFERA :
SA CITEASCA O CARTE

SA SE PLIMBE
SA MEARGA LA DISTRACTIE CU PRIETENII
SA STEA IN FATA CALCULATORULUI

- FIUL/FIICA DVS. ARE APTITUDINI IN DOMENII CA: ARTISTIC, TEHNIC,


STIINTELOR EXACTE, UMANISTE,ETC:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

- CUM ISI MANIFESTA ACESTE APTITUDINI:


14
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

-O DISCUTIE OBISNUITA CU FIUL/FIICA DVS. DUREAZA:


10 MIN. O ORA MAI MULT DE O ORA

-EXISTA SUBIECTE PE CARE FIUL/FIICA DVS. NU VREA SA LE ABORDEZE:


DA NU
-CARE SUNT ACESTEA:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
-FIUL/FIICA DVS. ESTE MAI APROPIAT DE:
MAMA TATA ALTE PERSOANE
-CAT DIN TIMPUL LIBER SUNT DISPUSI SA PETREACA COPII CU DVS.:
2 ORE/ZI O ORA/ZI MAI PUTIN DE O ORA/ZI
-ATI OBSERVAT O SCHIMBARE IN COMPORTAMENTUL FIULUI/FIICEI DVS.( TENDINTA
SPRE AGRESIVITATE, IZOLARE, REFUZUL DIALOGULUI,
NERVOZITATE, AGITATIE,ETC.)
DA NU

ANEXA 3

Stimate Domnule / Doamna ………………………………………….

Va rugam sa participati, in data de..................... , ora ....... la Sedinta cu parintii elevilor


clasei a .............
Va rugam sa confirmati prin semnatura pe verso prezenta dumneavoastra sau sa expuneti pe
scurt motivul neprezentarii .

Va multumim,
15
Director,

NEXA 4

Stimate Domnule / Doamna ……………………………..….in calitate de………………al


Comitetului de parinti al clasei……..
Va rugam sa participati, in data de..................., ora ........... la Sedinta cu parintii pe scoala
Va rugam sa confirmati prin semnatura pe verso prezenta dumneavoastra sau sa expuneti
scurt motivul neprezentarii .
Va multumim,
Director,

16
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale
1 Scopul procedurii
2 Domeniul de aplicare
3 Documente de referință
4 Definiții și abrevieri
5 Descrierea procedurii
6 Responsabilități
7 Formular de evidență modificări
8 Formular analiză procedură
9 Formular de distribuire/difuzare
10 Anexe

17