Sunteți pe pagina 1din 2

Ești fiul Lui

Imnul Festivalului Național AMiCUS "Portret" 2019

 = 80            
                      
        
Muzică și text: Adrian Dumitrescu

  
      
         
        
                      
1. De-a-tâ - ta timp nu te-ai în - tors a - ca - să, Ești tot pri - beag, ră - tă - ci - tor

          
   
2. Spre ti - ne mâ - na mi-e în - tin - să, fra - te, Nu te o - pri,

 
nu da 'na - poi!

         

             
    
ră - tă - ci - tor


                      
nu da 'na - poi!

          
5

                 
lu - cruri mari
 și mi- nu - na - te
            
 
  


 
  
                 
A - uzi che - ma - rea blân-dă și du - ioa - să Și-n colț de su - flet simți că-ți es - te dor

       
Ne-aș-teap-tă Tre-cuți prin stro - pii ul - ti - me - lor ploi

            
     

           
     
        
                
 
10

             
veș - ni - ci - e-un pas
                 
                    
De-a-juns să crezi și poți ie - și din noap - te Să vezi lu - mi - na de la Dum - ne - zeu.

                    
De ne mai des - par - te Vom fi cu - rând a - cas' la Dum - ne - zeu.

         
      

 Ref.                   
                            
    
15

              
e - ter - nul Dum-ne 
                    
 
                        
 
Ești fi - ul Lui, pur-tând pe - ce - tea ce - ru - lui, E Ta - tăl tău, - zeu

                    

                
                           
1. 2.

 
   
20 25

             
  
                 
 
                       
     
Te-a-nveș-mân - tat cu hai-na stră-lu - ci - rii Lui Păstrează-I Chi-pul ne- pă- tat me - reu - reu.

          


     

   
 Ref.                
                          

 
30

Ești fi - ul           e - ter- nul Dum-ne 


        -
        
  
             

                  
Lui, pur-tând pe - ce - tea ce - ru - lui, E Ta - tăl tău, zeu

               
         

                  
                          
    
35

               
                
                 
               
Te-a-nveș-mân - tat cu hai-na stră-lu - ci - rii Lui Păstrează-I Chi-pul ne- pă - tat me - reu

            
  
           

        
            
40

      
pă - tat
          
           
  
Păs - trea - ză-I Chi - pul ne - me - reu.

         