Sunteți pe pagina 1din 12

Codut cMl

Codul de proceduri civili


Legea de aplicare I Reglementiri anterioare
ILegislalie conexd I Decizii ale Cu(ii Constitulionale
t Recursuri in interesul legii r Hotirdri prealabile r lndex

Edi[ia a7.a actualizatd la 6 ianuarie 2020 gi ingrijitd de:


judecdtor dr. Evelina Oprina
avocat dr. Radu Rizoiu

Editura Rosetti lnternational


Bucureqti,2020
ttttt,'
-T[

SUMAR

r*rbare, Legislalie conexe, NOUL COD CIVIL


*, lndex- -Ed. a7-a I
- gnre$i : Rosetti lnternational,
Legea nr. 28712009 privind Codul civil.. ..17

373

Legea nr. 7112011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287 ,2n09 privind
Codulcivil (extras) .. . .......400

NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA

Legea nr. 134t2O1Oprivind Codul de procedurd civi|d............. ..................:....,42g

lndex ........... ................677

Legea nr. 76t2}12pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134t2010 privind


Codul de procedurd civild (extras) .................. .......................,...694

Legea nr. 212013 privind unele mdsuri pentru degrevarea instanlelor judecdtbregti,
precum gi pentru pregdtirea punerii in aplicare a Legii nr. 13412010 privind
Codul de procedurd civild (exfras)

O.U.G. nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum gi pentru instituirea
unor mdsuri necesare pregdtirii punerii in aplicare a unor dispozilii din
Legea nr. 13412010 privindCodul de procedurd civild (extras).........................................,..703

illd Dispozilii tranzitorii cuprinse in actele de modificare a Codului de procedurd civiId.............704

'Uil-A
-
rndisd.
d-
16

..............2.495-2.499

)ERE 9ICALCULUL
.2.500-2.556
.....2.500-2.544
.2.500-2.516
.2.517-2.522
..2.523-2.543
.....2.523-2.531
Legea nr. 28712009
....2.544
privind Codul civillll
(Republicatd in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 20ll)

2.557-2.57',|
.2.572-2.663
.2.572-2.584
.2.572-2.579
.2.580-2.584
..2.585-2.612
..2.58U2.602
..2.585-2.588
..2.589-2.596
...2.597-2.602
.2.603-2.610
2.603-2.604
2.605-2.606
.2.607-2.610
2.611
.........................2.612
.2.613-2.632
.2.613-2.616
..2.617-2.619
................2.620-2.621
..2.622-2.623
..2.624-2.625
2.626
2.627-2.632
2.633-2.636 I1r Legea nr. 28712009 a fost publicatd in M.Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificati prin Legea nr.
.2.637-2.639 7112011 9i rectificatdinM.Of.nr.42Tdin 17iunie2011 9i inM.Of.nr.4B9dinBiulie20ll,republicati in
.2.640-2.646 M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 in temeiul arl.21B din Legea nr.7112011 pentru punerea in aplicare a Legii
.............2.647.2.658 nr.28712009 privind Codul civil; rectificatd in M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013.
2.647-2.650 Dupd republicare, Legea nr.2B7l2OO9 privind Codul civil a fost modificatd prin:
..2.651-2.654 - Legea nr.6O12012 privind aprobarea Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.7912011 pentru reglemen-
tarea unor mdsuri necesare intrdrii in vigoare a Legii nr. 28712009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17
aprilie 2012), rectificatd in M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013;

.2.663
- Legea nr, 13812014 pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civi-
ld, precum gi pentru modificared 9i completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie
2014):
.2.664 1t20'16 pentru modificarea Legii nr. 13412010 privind Ccdul de procedurd civila, precum gi a
-O.U.G. nr.
unor acte normative conexe (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016);
- Legea nr. 1712017 privind aprobarea Ordonanlei de urgen{ii a Guvernului nr. 112A16 pentru modificarea
Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild, precum $i a unor acte norir!::ilve conexe (M. Of. nr. 196
din21 martie2017),
- Decizia Cu{ii Constitutionale nr. 534/2018, pubiicati in i'"q. Of" nr. 842 oir rctombrie 2018. (A se ve-
dea decizia in extras la arl. 277.\
Art. 1-6 CODUL CIVIL ,IB

TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civilittl

CAPITOLUL I instrdinarea de bunuri sau in prestarea de ser_


Dispozi{ii generale vicii, indiferent dacd are sau nu un scop lucrativ.
Art. 1. lzvoarele dreptului civil. (1) Sunt iz_ ) Legea de aplicare: Art. g. ( I ) No[iunea ..prole_
voare ale dreptului civil legea, uzanlele sionist" prevLzutd la art. 3 din Codul civil include
9i prin_ categoriile de comerciant, intreprinzdtor, operator
cipiile_generale ale dreptului.
economic, precum qi orice alte persoane autorizate
(2) in cazurile neprevdzute de lege se aplicd sd desftqoare activitd{i economiie sau profesionale,
uzantele, iar in |ipsa acestora, dispoziliile lega_ asllel cum aceste no(iuni sunt prevazuie de lege. la
le privitoare la situa[ii asemdndtoare, iar c6-nd dara intrarii in vigoare a Codului civil.
nu existd asemenea dispozilii, principiile gene_ (2) In toate actele normative in vigoare. expre_
rale ale dreptului. siile ,,acte de comerf"; respectiv ,,tupt" A" .o-.4,,
(3) in materiile reglementate prin lege, uzan_ se inlocuiesc cu expresia ,,activitdli de produclie,
come( sau prestari de serr icii".
tele se aplicd numai in misura in care legea
trimite in mod expres la acestea. Art. 4. Aplicarea prioritari a tratatelor in_
(4) Numai uzantele conforme ordinii publice ternationale privind drepturile omului. (1) in
gi bunelor moravuri sunt recunoscute ca lzvoa- materiile reglementate de prezentul cod, dispo_
re de drept. zi{iile privind drepturile 9l libertdlile persoanelor
(5) Partea interesatd trebuie sd facd dovada vor_fi interpretate gi aplicate in concordanld
existeltei 9i a conlinutului uzanlelor. Uzan[ele cu Constitutia, Declara[ia Universald a Dreptu_
publicate in culegeri elaborate de cdtre entitd_ rilor Omului, pactele gi celelalte tratate la care
tile sau organismele aulorizate in domeniu se Rom6nia este parte.
prezumd cd existS, pAnd la proba contrard. (2) Dacd existd neconcordanle intre pactele
(6) ln sensul prezentului cod, prin uzanle se gi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
in{elege obiceiul (cutuma) gi uzurile profesio_ ale omului, la care RomAnia este parte, gi pre_
nale. zentul cod, au prioritate reglementdrile interna_
Legisla{ie conexi: art. 255 alin. (3) CpC. [ionale, cu exceptia cazului in care prezentul
cod contine dispozi{ii mai favorabile
Art.2. Obiectul gi conlinutul Codului civil.
Legisla{ie conexl: a art.20 C. Rom.; l art. 3 CpC.
('l ) Dispozi[iile prezentului cod reglementeazd
raporturile patrimoniale 9i nepatrimoniale dintre Art. 5. Aplicarea prioritard a dreptului
persoane, ca subiecte de drept civil. Uniunii Europene. in materiile reglementate
(2) Prezentul cod este alcdtuit dintr-un an- de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Eu_
samblu de reguli care constituie dreptul comun ropene se aplicd in mod prioritar, indiferent de
pentru toate domeniile la care se referd litera calitatea sau statutul pd(ilor.
sau spiritul dispozitiilor sale. Legisla(ie conexd: a art. 148 C" Rom.; r art. 4 CpC.
Legislafie conexi: art.29l din LS.

Art. 3. Aplicarea generali a Codului civil. CAPITOLULII


(1) Dispozi[iile prezentului cod se aplicd ra- Aplicarea legii civile
9i
porturilor dintre profesionigti, precum rapor_ Art. 6. Aplicarea in timp a legii civile.
9i
turilor dintre acegtia 9i orice alte subiecte de (1) Legea civild este aplicabild c3t timp este in
drept civil.
vigoare. Aceasta nu are putere retroactivd.
(2) Sunt considera[i profesionigti toli cei care
(2) Actele gi faptele juridice incheiate ori.
exploateazd o intreprindere. dupd caz, sdv6rgite sau produse inainte de in_
i*t'
i3) Constituie exploatarea unei intreprln, trarea ln vigoarc a legii noi nu pot genera alte
deri exercitarea sistematicd, de cdtre una sau efecte juridice dec6t cele prevdzute de legea
mai multe persoane, a unei activitdli organiza_ in vigoare la data incheierii sau, dupd cai, a
te ce constd in producerea, administrarea ori sdvdrgiril bri producerii lor.

t1t Dispoziliile de punere ?n aplicare a titlului preliminar sunt


cuprinse in art. g gi art. g1 din L. nr. 7112011
18 19 TITLUL PRELIMINAR Att.7-11

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afecta- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, stabileSte
te de alte cauze de ineficacitate la data intrdrii cd prescripliile extinctive incepute anterior datei de
in vigoare a legii noi sunt supuse dispoziliilor I octombrie 2011, implinite ori neimplinite la ace-
legii vechi, neputdnd fi considerate valabile ori, ea;i datd, rdmdn supuse dispoziliilor art.l8 din D.
nr 1 6 7 / I 9 5 B p rivitor la pres cripl ia extinctivd, repu-
bunuri sau in prestarea de ser- dupd caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi. blicat, astfel incdt atdt instanlele de judecatd, din
:a& are sau nu un sccp lucrativ. (4) Prescriptiile, decdderile gi uzucapiunile oJiciu, cdt Si pdrlile interesate pot invoca exceplia
plicare: -{,rt. 8, (1) No{iunea ,,profe- incepute gi neimplinite la data intrdrii in vigoare prescripliei extinctive, indiferent de stadiul procesu-
..:i ." an. i din Codul civil include a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor al, chiar in litigii incepute dupd I octombrie 2011.
: : :::rciant. intreprinzdtor, operator legale care le-au instituit.
Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1 )Actele
.-: :. ..rice ake persoane autorizaie (5) Dispoziliile legii noi se aplicd tuturor acte-
:::'. .:r:: economice sau profesionale,
normative adoptate de autoritdtile gi instituliile
lor gi faptelor incheiate sau, dupd caz, produse
.:. :,,-::::i sunt prer,6zute de lege, la publice centrale se aplicd pe intreg teritoriul td-
'..::::i 3 Codului civil. ori sdvdrgite dupd intrarea sa in vigoare, pre-
rii, afard de cazul in care se prevede altfel.
cum gi situatiilor juridice ndscute dupa intrarea
'::-,: :,r:matire in Vigoare, expre- (2) Actele normative adoptate, in condiliile
. :;:: . :3specti\ ..fapte de comerl" sa in vigoare.
legii, de autoritd_lile gi institutiile administratiei
, =',-:::si. ..acrivitdli de produc{ie, (6) Dispozitiile legii noi sunt de asemenea publice locale se aplicd numai in raza lor de
;::: :: ::r, iCii". aplicabile gi efectelor viitoare ale situa{iilor juri-
competenta teritoriald.
dice ndscute anterior intrdrii in vigoare a aces-
area prioritard a tratatelo!'ln- Legislafie conexi: t L. nr. 84/1992 privind regimul
teia, derivate din starea gi capacitatea persoa-
nivind drepturile omului. (1)in zonelor libere; r L. nr. 3I 5/2004 privind dezvoltarea
-.-'.a:.:e prezentul cod, dispo- nelor, din cdsdtorie, filia[ie, adoptie gi obligatia regionald in RomAnia.
legald de intretinere, din raporturile de proprie-
3::-- € s iibertatile persoanelor tate, inclusiv regimul general al bunurilor, gi din Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. in
::: : af,ilcate in concordantd raporturile de vecindtate, dacd aceste situatii cazul raporturilor juridice cu element de extra-
-e: a'a:ia Universald a Dreptu- juridice subzistd dupd intrarea in vigoare a legii neitate, determinarea legii civile aplicabile se
ll:: i s :eleialte tratate la care noi. lRcgi. arir.. C. cir. 1864 - arr. ll face tinAndu-se seama de normele de drept in-
:e-,? ternalional privat cuprinse in cartea a Vll-a din
-3:;,rmrdante intre pactele ) Legea de aplicare: Art. 5. (1) Dispoziliile Codu-
== lui civilse aplici tuturor actelor gi faptelor incheiate prezentul cod.
::..'. ? srepturile fundamentale sau, dupd caz, produse ori sdvArqite dupd intrarea
'e-? = elia este parte, gi pre-
=* sa in vigoare, precum qi situaliilorjuridice ndscute CAPITOLUL M
: -': -:a:: reglementerile interna- dupd intrarea sa in vigoare.
:":--: :aziliui in care prezentul (2) Dispozifile Codului civil sunt aplicabile 9i Interpretarea Si efectele legii civile
:,::: -ar favorabile. ef'ectelor viitoare ale situaliilor juridice ndscute Art. 9. lnterpretarea legii. (1) Cel care a
anterior intr[rii in vigoare a acestuia, derivate din
rlr: I r::. l i C. Rom.; r art. 3 CPC. adoptat norma civile este competent sd facd gi
starea gi capacitatea persoanelor, din cdsltorie, fi-
F€area prioritard a dreptului iia{ie, adoplie qi obligalia legald de intre{inere, din interpretarea ei oficiald.
(2) Norma interpretaiivd produce efecte nu-
rene. r. materiile reglementate rapofturile de proprietate, inclusiv regimul general
:': - j"rele dreptului Uniunii Eu- al bunurilor, Ei din raporturile de vecindtate, dacd mai pentru viitor.
-- aceste situalii juridice subzistd dup6 inffarea in vi- (3) lnterpretarea legii de cdtre instantd se
= nod prioritar, indiferent de goare a Codului cir il. face numai in scopul aplicdrii ei in cazul dedus
ca4ilor.
':-:- Legislafie conexi: I art.i5 alin. (2) C. Rom. in judecdtii.
(ri: o i::. 1-18 C. Rom.; 1art. 4 CPC.
sensul ca legea dispune rrurnai pentru r iitor. cu cr-
Legislalie conexi: art.69 - interpretarea legalS, din
cep!ia legii penale san contravenlionale mai f-avora- L. nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd
. {?ITOLUL II bile; I
art.l.049-I.052 CPC referitor la reglemen- pentru eleboralea actelor nolmatir e.
tarea procedr-rrii privitoare la inscrierea drepturilor
llicarea legii civile
dobandite in temeiul uzucapiunii. Art. 10. lnterzicerea analogiei. Legile care
karea in timp a legii civile. R.ecurs in
interesril legii. Prin dec. nr. l/2014, derogd de la o dispozilie generald, care re-
I e::: ::',cabild cdt timp este in M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014, inalta Curte de strang exercitiul unor drepturi civile sau care
::'- z'e putere retroactivd. Casafie gi Justilie Completul competent sd jude- prevdd sanctiuni civile se aplicd numai in cazu-
, '=::e e ;uridice incheiate ori, ce recursul in interesul legii a admis recursurile in
interesul legii declarate de procurorul general al
rile expres 9i limitativ prevdzute de lege.
i=:: -, produse inainte de in- Parchetului de pe l6ngi Inalta Curte de Casalie gi Art. 11. Respectarea ordinii publice gi a
e a egil noi nu pot genera alte Justilie ;i de Colegiul de conducere al Cuqii de Apel bunelor moravuri. Nu se poate deroga prin
:e*: :ete prevdzute de legea Constan{a qi a stabilit cd: conventii sau acte juridice unilaterale de la le-
;:; '-3rg,sf ii sau, dupd caz, a Ininterpretarea Si aplicarea dispoziliilor art.5, gile care intereseazd ordinea publicd sau de la
t^-
-r-- ^-)
-^ -€ tut. art.20l, art.223 din Legea nr. 7I/2011 pentru pu-
bunele moravuri. lRegl. ant.; C. civ. 1864 aft.51
nerea in aplicore a Legii nr.297/2009 privind Co-
dul Civil qi ale art.6 alin.(4), art.25l2, art.25l3 din
t. B $i art. Br din L. nr.7112011.
411.12-19 CODUL CIVIL
20
Arl. 12. Libertatea de a dispune. (1) Orici_ (2) Cu toate acestea, cAnd cineva, impdrtd_
ne poate dispune liber de bunurile sale, dacd gind o credintd comund gi invincibild, a consi_
legea nu prevede in mod expres altfel. derafcd o persoana are un anumit drept sau o
(2) Nimeni nu poate dispune cu tiflu gratuit, anumitd calitate juridica, instan[a judecdtoreas_
dacd este insolvabil. cd, tindnd seama de ?mprejurdri, va putea hotd_
Art. 13. Renuntarea la drept. Renun[area ri cd actul incheiatin aceastd stare va produce,
la un drept nu se prezumd. fald de cel aflat ?n eroare, aceleagi efecte ca gi
cdnd ar fi valabil, afard de cazul in care desfiin_
Legislafie conexi: I art. 408 CpC a art. 3g din
L. nr. 53/2003 (Codul muncii). tarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.
(3) Eroarea comund 9i invincibild nu se pre_
Art. 14. Buna-credinla. (1) Orice persoane zumd.
fizicd sau persoand juridicd trebuie sd igi exer_ (4) Dispozitiile prezentului articol nu sunt
cite drepturile gi sd igi execute obliga[iile civile aplicabile in materie de carte funciard 9i nici
cubund-credin[d, in acord cu ordinea publica gi in alte materii in care legea reglementeazd un
bunele moravuri. sistem de publicitate.
(2) Buna-credintd se prezumd p6nd la proba
contrare. fRegl. ant.: C. civ. 1 864 - art. 970 qi art. 1 g99l
CAPITOLUL IV
Legislafie conexi: I art. 12 CpC; r art. 57 C. Rom. Publicitafea drepturilor, a actelor gi a
Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu faptelor juridice
poate fi exercitat in scopul de a vdtdma sau
pdgubi pe altul ori intr-un mod excesiv gi ne-
) Legea de aplicare: Art.8r. Existenla unui litigiu
sau inscrierea lui in registrele publice prevdzute de
rezonabil, contrar bunei-credin[e. lRegt. ant.: D. lege nu impiedicd efectuarea formalitdfilor de pu-
nr. 3 l/1954 - arr. 3l blicitate.
Legislafie conexi: I art. 12 alin. (2) CpC; i art. 17
CEDO; . art. 54 CDFUE. Art. 18. Obiectul publicitdliigi modatiti{i-
le de realizare. (1) Drepturile, actele gi faptele
ArL 16. Vinovitia. (1) Dacd pdn lege nu se privitoare la starea gi capacitatea persoanelor,
prevede altfel, persoana rdspunde numai pen- cele ?n legdturd cu bunurile care apar[in aces-
tru faptele sale sdv6rgite cu intenfie sau din tora, precum gi orice alte raporturi juridice sunt
culpd. supuse publicitdtii in cazurile expres prevdzute
(2) Fapta este sdvdrgitd cu intenlie cAnd de lege.
autorul prevede rezultatul faptei sale 9i fie ur- (2) Publicitatea se realizeazd prin cartea
mdregte producerea lui prin intermediul faptei, funciard, Arhiva Electronicd de Garan[ii Reale
fie, degi nu il urmdregte, acceptd posibilitatea Mobiliare, denumitd in cuprinsul prezentului
producerii acestui rezultat. cod gi arhivd, prin registrul come(ului, precum
(3) Fapta este sdv6rgitd din culpd c6nd au- gi prin alte forme de publicitate prevdzute de
torul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu il lege.
acceptd, socotind fdrd temei ce nu se va produ- I,ggislafie conexi: i L. nr. 119/1996 cu privire la
ce, fie nu prevede rezultatul faptei, degi trebuia actele de stare civild; I art. 2l alin. (2) din L. nr.
sd il prevadi. Culpa este gravd atunci cAnd au- 7/1996.
torul a aclionat cu o neglijenld sau impruden[d
pe care nici persoana cea mai lipsitd de dibdcie Art. 19. Conditiite de pubticitate. (1) pro-
cedura gi conditiile de publicitate se stabilesc
nu ar fi manifestat-o fald de propriile interese.
prin lege.
(4) Atunci c6nd legea condilioneazd efectele
juridice ale unei fapte de s6vdrgirea.sa din cul-
(2) indeplinirea formalitd[ii de publicitate
poate fi cerutd de oiice persoand, chiar dacd
pd, condi[ia este indepliniti 9i dacd fapta a fost
este lipsitd de capacitatea de exerci[iu.
sdvdrgitd cu intentie.
($) Orice renuntare sau restrdngere a drep-
Legislafie conexi: arr. I 6 Cp. tului de a indeplini o formalitate de publicitate,
Art. 17. Eroarea comune gi invincibili. precum gi orice clauzd penald sau altd sanc_
(1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai [iune stipulatd pentru a impiedica exercitarea
multe drepturi decdt are el insugi. acestui drept sunt considerate nescrise.

l-
I
_ ---rffr.

20 21 TITLUL PRELIMINAR Att.20-24

acestea, cand cineva, impdrtd- (4) Nimeni nu poate invoca faptul cd nu a (2) in cazul in care un drept, act sau fapt a
comuna gi invincibild, a consi- cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publi- fost radiat, se prezumd cd el nu existd.
oane are un anumit drept sau o citdlii, daca formalitatea de publicitate a fost
: juridicd, instanla judecdtoreas- legal indeplinitS.
Art. 22. Lipsa publicitdlii. Sanctiuni.
(1) Daca formalitatea de publicitate nu a fost
ra de imprejurdri, va putea hotS- Legisla{ie conexfl: t L. nr. 11911996 cu privire la
realizatd, iar aceasta nu era prevdzutd de lege
riat ln aceastd stare va produce, actele de stare civil6; I art.2l alin. (2) din L. nr.
cu caracter constitutiv, drepturile, actele, fapte-
. in eroare, aceleagi efecte ca gi 711996; t art. 4 alin. (1) din L. m.29712018 privrnd.
Registrul Nalional de Publicitate Mobiliari gi pen- le sau alte raporturi juridice supuse publicitdtii
ii. afard de cazul in care desfiin-
tru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele mdsuri sunt inopozabile tertilor, afard de cazul in care
cauza niciun prejudiciu.
pentru autorizarea operatorilor qi efectuarea inscri- se dovedegte cd acegtia le-au cunoscut pe altd
:omund gi invincibild nu se pre- erilor in AEGRM. cale.
(2) Atunci c6nd legea prevede cd simpla cu-
rie prezentului articol nu sunt Art. 20. Efectele publicitdtii. (1) Publicita-
noagtere de fapt nu suplinegte lipsa de publici-
arerie de carte funciard 9i nici tea asigurd opozabilitatea dreptului, actului,
tate, absenla acesteia poate fi invocatd de ori-
:r care legea reglementeazd un faptului, precum gi a oricdrui alt raport juridic
ce persoand interesatd, inclusiv de terlul care a
^:r^+^ supus publicitdtii, stabilegte rangul acestora gi,
cunoscut, pe altd cale, dreptul, actul, faptul sau
daci legea prevede in mod expres, conditio-
raportul jufidic supus publicitdtii.
neazd constituirea sau efectele lor juridice.
- \PITOLUL IV (2)intre pe(i sau succesorii lor, universali ori
(3) in toate cazurile insd, simpla cunoagte-
r drepturilor, a actelor gi a re a dreptului, actului, faptului sau raportului
cu iitlu universal, dupd caz, drepturile, actele juridic nu suplinegte lipsa de publicitate fatd
aptelor juridice sau faptele juridice, precum gi orice alte rapor-
de alte persoane decdt ter[ul care, in fapt, le-a
plicare: -{rt. 8r. Existenla unui litigiu turi juridice produc efecte depline, chiar dacd
cunoscut.
-*; i:r reeistrele publice prev[zute de nu au fost indeplinite formalitdtile de publicita-
: .: ereJtuarea lormalitililor de pu- te, afard de cazul in care prin lege se dispune Art. 23. Goncursul dintre formele de pu-
altfel. blicitate. Dacd un drept, act, fapt sau orice
(3) Publicitatea nu valideazd dreptul, actul raport juridic este supus in acelagi timp unor
ectul publicitalii 9i modalititi-
. i1 1 Drepturile, actele gi faptele
sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu formalitdli de publicitate diferite, neefectuarea
toate acestea, in cazurile gi conditiile expres unei cerinte de publicitate nu este acoperitd de
:'ea gi capacitatea persoanelor,
prevdzute de lege, ea poate produce efecte indeplinirea alteia.
i cu bunurile care apartin aces-
achizitive in favoarea terlilor dob6nditori de bu-
or-':e alte raporturi juridice sunt Art. 24. Consultarea registrelor publice.
n5-credintd.
.-i' n cazurile expres prevdzute (4) Publicitatea nu intrerupe cursul prescrip-
Orice persoand, chiar fdrd a justifica un interes,
poate, in conditiile legii, sd consulte registrele
i:i? se realizeazd prin cartea tiei extinctive, afard de cazul in care prin lege publice privitoare la un drept, act, fapt sau o
se dispune altfel.
: = e:::rricd de Garantii Reale anumitd situatie juridicd gi sd oblind extrase
--:i '^ cuprinsul prezentului Att.21. Prezumliile. (1) Dacd un drept, act sau copii certificate de pe acestee. lRegl. ant.:
:-- '?l slul comerlului, precum sau fapt a fost inscris intr-un registru public, se L.nr.711996 arI.41l
*€ :. :-rclicitate prevdzute de prezumd ci el existd, cdt timp nu a fost radiat
sau modificat in conditiile legii.
qcr-I: r - ::. i19 1996 cu privire la
:- :. | ::: 11 alin. (2) din L. nr.

ndrSile de publicitate. (1) Pro-


:: € :: :i-blicitate se stabilesc
-e=':"ralitd{ii de publicitate
: :e :nce persoand, chiar dacd
capacitatea de exerciliu.
luntare sau restrAngere a drep-
plini o formalitate de publicitate,
e clauzd penald sau alti sanc-
pentru a impiedica exercitarea
iunt considerate nescrise.
Art.25-33
CODUL CIVIL
22

CARTEA I
Despre persoanelrl

TITLUL I
Dispozifii generali
Art' 25' subiectele de. drept civil' (1) su- situalie simirard nu au nicio influen[6 asupra
biectele de drept civil sunt perioanele ritll"
persoanele juridice' si
""putitatii
liuii" ro"*,. aht.: D:nr.3r/1954 art.4l -
(2) Persoana fizicd este omul, privit Legislafie
individu- univery!1a"orr"*ur i art. I 9i art. 2 dinDeclaralia
al' ca titular de drepturi gi de obligalii clvile. o."pturil* omului; t art. t6c. Rom.;
. ar1. i4 cEDo; i o.c. -. r3Tr2[1;privindpreveni-
(3) Persoana juridicd este orlce formd de rea qi sanclionareu tutu.o. fbrmelor de
organizare care, intrunind condi[iile cerute discriminare.
de
lege, este titulard de drepturigide obligaliiciviL: Art' 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale gi
' patrimonii de afectaliune. (1) Orice persoa_
Recunoagterea drepturilor
, 11..26'civile' Drepturile 9i li- nd fizicd p"i"ouna juridicd este titulard a
bertitilor "",
gi tibertalite civiie unui patrimoni, include toate drepturile
ale persoanelor fizice, precum drepturile gi gi datoriile "ur"
poiti
9i in bani gi apar{in
luriOice sunt acesteia. ""
libertdlile civile ale persoaneloi "u"tuate
ocrotite gi garantate de lege. (2) Acesta poate face obiectul unei
diviziuni
A]rt. 27. Cetilenii sau unei afecta{iuni numai in cazurile gi condi-
. striini 9i apatrizii.
(1) cetdlenii strdini tiile prevdzute de lege.
9i apatrizii r""i i; (3) Patrimoniile de afectaliune sunt masele
condiliile legii, cu cetdlenii rom6ni, "rilit;i;,
in ceea ce patrimoniale
privegte dre-pturile fiduciare, constituite potrivit dis-
9i libertalile lor civile.
(2) Asimilarea se apticj in roo'"orJ"prn=a- pozi{iilor titlului lV al cdrlii a lll-a, cele afectate
.
torgi persoanelorjuridicestrdine. exercitdrii unei profesii autorizate, precum gi
alte patrimonii determinate potrivit legii.
Legislafie corr"ti, r aft. t8 c. Rom.; t o.U.G.
194/2002 privind regimul shhinilor in no-aniu.
nr.
' Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) in
Art.2S.Capacitateacivili.(1)Capacitatea caz de diviziune sau afecta{iune, transferul
civild este r""rno""uu tuturor persoanelor. drepturilor gi obliga(iilor dintr-o masd patrimo-
(2) orice p"rsounl'ur" capacitate de folosin- niald in alta, in cadrul aceluiagi pakimoniu, se
{d si, cu
face cu respectarea.. condiliilor prevdzute Je
cafacitate"*"up1i"-""t;rd;;;;;;;:
oeLilrol-i,r fRegl. ant.; D.m.31/1954- lege gi fdrd a prejudicia drepturile creditorilor
art. 4 qi art. 5l ' asupra fiecdrei mase patrimoniale.

Art. 2e. Limitere capac*dlii civire. (1) Ni- ,,"l'l,J[,t::jiffii'fffi:iffi|i,::';ji]


Ie.nlI' poate fi ingriidit in capacitatea oe ro- patrimontatdln ;ii; constituie o instrdinare.
losin[d sau lipsit, in tot sau in parte, de
capal_ ",
tatea de exerciliu, decdt in cazurile'gi Art. 33. Patrimoniul profesional individu-
expres prevdzute de lege. ""niitilf" al. ('1) Constituirea masei patrimoniale afecta-
(2) Nimeni nu te exercitdrii in mod individual a unei proCii
poate" renunfa,
parte, la capacitatea de fotosinid'suu
in tot sau in
t" ::llt].:t se stabilegte prin actut incheiat de
tatea de exercitiu. fRegt. anr.; o. nr. :rlros+ ""pu"i- tltular, cu respectarea condi[iilor de formd gi de
- art. o1
Art. 30. Esaritatea in rala resii civire.
t'|jf5ffijj;1,,=lfi.ofi
Rasa,
culoarea' na{ionalitatea, originea etnica, rimoa, respunzdtor
gi
fsJapricd in
in cazut maririi sau
; ;
religia, varsta, sexur sau orientare" .""rrlJ, patrimoniurui micaordrii
profesionar individuar.
opilj": convingerile personale, apartenenfa (3) Lichidai"u p"irironiului
politicd' sindicald' la o categorie sociala , profesional in-
ori ia dividual ru"" i,i cu dispozi[iile
o categorie defavorizatd, averea, originea so- art. 1.g41"" "lnformitate
- 1.g4g,oaca prin rege nu se dispune
ciala, gradul de culturd, precum
9i orice altd altfel.
t1r Dispozitiile tranzitorii 9i de punere in aplicare
a cd(ii I sunt cuprinse in art. 13 - 19 din L. nr.71/2011,
22
23 DESPRE PERSOANE Art.34-43

TITLUL II
Persoana fizici
CAPITOLUL I Art. 41. Capacitatea de exerciliu restrdn-
Capacitatea civili a persoanei fizice si. (1) Minorul care a implinit vArsta de 14 ani
are capacitatea de exercitiu restrdnsS.
5 nu au nicio influentd asupra
SECTIUNEA ] (2)Actele juridice ale minorului cu capacitate
C ap ucitatea de folo sinld de exercitiu r.estrdnsd se incheie de cdtre aces-
3, .Reg/. ant.: D. nr.3111954 - art.41
ta, cu incuviinlarea pdrintilor sau, dupd caz, a
reri: .art. 1 gi art. 2 din DeclaraJia Art. 34. Notiune. Capacitatea de folosintd
tutorelui, iar in cazurile prevdzute de lege, gi
i
hepturilor Omului; art. 16 C. Rom.; este aptitudinea persoanei de a avea drepturi
cu autorizarea instanlei de tuteld. incuviinlarea
): . O.G. nr. 13712000 privind preveni- gi obliga[ii civile. [Regl. ant.: D. nr.311t954 - art. 5l
rrea rururor lormelor de discriminare. sau autorizarea poate,fi datd, cel mai tdrziu, in
Art. 35. Durata capacitSlii de folosinli. momentul incheierii actului.
imoniul. Mase patrimoniale gi Capacitatea de folosintd incepe la nagterea (3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate
afectaliune. (1) Orice persoa- persoanei gi inceteazd odatd cu moartea aces- de exercitiu restransA poaie face singur acte de
)ersoane juridicd este titular5 a teia. [Regl. ant.: D. nr. 3111954 - aft. 7l conseryare, acte de administrare care nu il pre-
u care include toate drepturile judiciazd, precum gi acte de dispozitie de micd
rot fi evaluate in bani gi apartin Art. 36. Drepturile copilului conceput. valoare, cu caracter curent gi care se executd la
Drepturile copilului sunt recunoscute de la
data incheierii lor. lReg/. ant..: D.nr.3lrl954 an.9l
oate fare obiectul unei diviziuni conceptiune, insd numai dacd el se nagte viu.
Dispozitiile art.. 412 referitoare la timpul legal Art. 42. Regimul unor acte ale minorului.
{iuni numai in cazurile gi condi-
de lege. al conceptiunii sunt aplicabile. tRegf anL: D. nr. (1) Minorul poate se incheie acte juridice privind
3ll1954 art.7l munca, indeletnicirile artistice sau sportive ori
riile de afectatiune sunt masele
duciare. constituite potrivit dis- Legislalie conexi: L. nr. 272/2004 privind protecfia referitoare la profesia sa, cu incuviin{area pd-
gi promovarea drepturilor copilului. rinlilor sau a tutorelui, precum gi cu respectarea
lV al cdrlii a lll-a, cele afectate
i profesii autorizate, precum gi dispozi[iilor legii speciale, dacd este cazul.
Ceterminate potrivit leg ii. sECT|UNEA A 2-A (2) in acest caz, minorul exercitd singur drep-
Capacitatea de exercilia turile 9i executd tot astfel obligatiile izvor6te din
nsferul intrapatrimonial. (1) in aceste bcte gi poate dispune singur de veniturile
rne sau afectatiune, transferul Art. 37. Noliune. Capacitatea de exercitiu dobdndite. fRegl. ant.; D. nr.31/1954-arl. 101
bligaliilor dintr-o masd patrimo- este aptitudinea persoanei de a incheia singu-
Legislafie conexi: t art. l3 din L. nr. 53/2003 (Co-
r cadrul aceluiagi patrimoniu, se rd acte juridice civile. lReg1. anr.: D. nr. ll/1q54 - dul muncii); t H.G. nr. 751201.5 privind reglemen-
ctarea conditiilor prevdzute de an. 5l
tarea prestdrii de cdtre copii de activitAti remunerate
prejudicia drepturile creditorilor Art. 38. inceputul capacitelii de exerciliu. in domeniile cultural. artistic. sporliv. publicitar gi
mase patrimoniale. de modeling.
(1) Capacitatea de exercitiu deplind incepe la
cazurile prevezute la alin. (1); data cdnd persoana devine majord. Art. 43. Lipsa capacitdtii de exercitiu.
lurilor 9i obligatiilor dintr-o masd (2) Persoana devine majord la implinirea (1) in afara altor cazuri prevdzute cJe lege, nu
alta nu constituie o instrdinare. vdrstei de 18 ani. lRegl. ant.: D. nr.31/1954-art.8l au capacitate de exercitiu:
rimoniul profesional individu- Art. 39. Situalia minorului cdsetorit. a) minorul care nu a implinit v6rsta de 14 ani;
iirea masei patrimoniale afecia- (1) Minorul dobandegte, prin cdsdtorie, capaci- b) interzisul judecdtoresc.
r mod individual a unei profesii (2) Pentru cei care nu au capacitate de exer-
tatea deplind de exercitiu.
itabitegte prin actul incheiat de (2) in cazul in care cisdtoria este anulatd, citiu, actele juridice se incheie, in numele aces-
)ctarea conditiilor de formd qi de minorul care a fost de buna-credintd la inche- tora, de reprezentantii lor legali, in conditiile
razuie de lege. ierea cdsdtoriei pdstreazd capacitatea deplind prevdzute de lege. Dispoziliile arl. 42 alin. (1)
ile alin. (1) se aplicd in mod co- de exerciliu. fRegl. ant.; D. nr.3111954-art. 8l sunt aplicabile in mod corespunzdtor.
in cazul mdririi sau micaoririi (3) Cu toate acestea, persoana lipsitd de ca-
rofesional individual. Art. 40. Capacitatea de exercitiu anticipa- pacitatea de exercitiu poate incheia singurd ac-
]a patrimoniului profesional in- td. Pentru motive temeinice, instanta de tuteld tele adume'prevdzute de lege, actele de con-
e in conformitate cu dispoziliile poate recunoagte minorului care a implinit vdr- servare, precum gi actele de dispozitie de micd
48, dacd prin lege nu se dispune sta de 16 ani capacitatea deplind de exercitiu. valoare, cu caracter curent gi care se executd
in acest scop, vor fi ascultali gi pdrinlii sau tu- la momentul incheierii lor.
torele minorului, luAndu-se, cAnd este cazul, gi (4) Actele pe care minorul le poate incheia
art. 13 - 19 din L. nr.7112011, avizul consiliului de familie. singur pot fi fdcute gi de reprezentantul sdu
Aft.44-51 CODUL CIVIL
24
legal, afard de cazul in care legea ar dispune confirmarea actului anulabil se poate face nu_
altfel sau natura actului nu i-ar permite acest mai in conditiile art. 1 .263 gi 1.264.
lucru. lRegl ant.: D. nr.3t/1954 - art. l1l
Att.44. Sanctiune. (1)Acte[e fdcute de per_ SECTIUNEA A 3-A
soana lipsitd de capacitate de exerci[iu sau cu Declararea j adecdtoresscd a morlii
capacitate de exercitiu restrAnsd, altele dec6t
cele prevdzute la art. 41 alin. (3) gi la art. 43 Art. 49. Cazul general. (1) in cazul in care
alin. (3), precum gi actele fdcute de tutore f6rd
o persoand este dispdrutd gi existd indicii cd
autorizarea instan[ei de tuteld, atunci cdnd
a incetat din viatd, aceasta poate fi declaratd
moartd pdn hotdrAre judecdtoreascd, la cererea
aceastd autorizare este cerutd de lege, sunt
oricdrei persoane interesate, dacd au trecut cel
anulabile, chiar fdrd dovedirea unui prqudiciu.
putin 2 ani de la data primirii ultimelor informalii
(2) Cel lipsit de capacitate de exerciliu sau
sau indicii din care rezultd cd era in viald.
cu capacitate de exerciliu restrinsd poate in_ (2) Dacd data primirii ultimelor informa[ii sau
voca gi singur, in apdrare, anulabilitatea actului
indicii despre cel dispdrut nu se poate stabili cu
pentru incapacitatea sa rezultatd din minoritate
exactitate, termenul prevdzut in alin. (1) se soco_
ori din punerea sub interdiclie judecdtoreascd.
tegte de la sfdrgitul lunii in care s-au primit ulti_
Art.45. Frauda comisd de incapabil. Sim_ mele informa[ii sau indicii, iar in cazul in care nu
pla declaralie cd este capabil sd contracteze, se poate stabili nici luna, de la sfArgitul anului ca_
fdcuta de cel lipsit de capacitate de exerciliu lendaristic. fRegl. ant. : D. nr. 3 U lg54' nt 1 6 $i art. ?l
1

sau cu capacitate de exercitiu restr6nsd, nu in_


ldlurd anulabilitatea actului. Dacd insd a folosit
Art. 50; Cazuri speciale. (1) Cel dispdrut
in imprejurdri deosebite, cum sunt inundaliile,
manopere dolosive, instanla, la cererea pdr-
cutremurul, catastrofa de cale feratd ori aeria-
lii induse ?n eroare, poate men[ine contractul nd, naufragiul, in cursul unor fapte de rdzboi
atunci cdnd apreciazi cd aceasta ar constitui o
sau intr-o altd imprejurare asemdndtoare, ce
sanc[iune civild adecvatd.
indreptdtegte a se presupune decesul, poate fi
Art. 46. Regimul nulitdlii. (1) persoanele declarat mort, dacd au trecut cel pu[in 6 luni de
capabile de a contracta nu pot opune minorului la data imprejurdrii in care a avut loc dispari[ia.
sau celui pus sub interdictie judecdtoreascd in- (2) Dacd ziua in care a intervenit imprejura-
capacitatea acestuia. rea cAnd a avut loc dispari(ia nu poate fi sta_
(2) Actiunea in anulare poate fi exercitatd de bilitS, sunt aplicabile, in mod corespunzdtor,
reprezentantul legal, de minorul care a implinit dispozi{iile art. 49 atin. (2).
vdrsta de 14 ani, precum gi de ocrotitorul legal. (3) Atunci c6nd este sigur cd decesul s-a
(3) Atunci c6nd actul s-a incheiat fdrd autori- produs, degi cadavrul nu poate fi gdsit sau
zarea instantei de tuteld, necesard potrivit legii, identificat, rnoartea poate fi declaratd prin ho-
aceasta va sesizd procurorul in vederea exer- tdrAre judecdtoreascd, f6rd a se agtepta impli-
citdrii ac[iunii in anulare. nirea vreunui termen de la disparilie. fRegl. ant.:
D. nr. 3 l/1954 - an. I 6l
Aft. 47. Limitele obligaliei de restituire.
Persoana lipsitd de capacitaie de exerci{iu sau Art. 51- Procedura de declarare a morlii.
cu capacilate de exercitiu restrdnsd nu este Solutionarea cererii de declarare a mor[ii se face
obligatd la restituire decAt in limita folosului re- potrivit dispozitiilor Codului de procedurd civili.
alizat. Dispoziliile art. 1.635 - 1.649 se aplica I ,egislafie conexd: incepdnd cu data de 1 5 februarie
in mod corespunzdtor. lRegt. ant.; C. cit. t864 _
20 i 3 (intrarea in vigoare a Noului Cod de procedurd
ad. l164l civild) procedura de declarare a morfii este regle_
mentati art.944-951 din CpC.
d,e
Art. 48. Gonfirmarea actului anulabil. Mi_ Pinila data de 15 februarie 2013 aufost aplica_
norul devenit major poate confirma actu{ fd_ bile art. 30-43 din D. nr.3211954 pentru puneiea in
cut singur in timpul minoritdlii, atunci c6n,l el aplicare a Codului familiei 9i a Decretuluiprivitor la
trebuia sd fie reprezentat sau asistat. fiupd persornele fizice 5i persoanele juridice privitoare la
descdrcarea tutorelui, el poate, de asemerrea, cererile de punere sub interdiclie, de declarare a dis_
pariliei si dc declarare a mo4ii unei persoane, dis_
sd confirme actul fdcut de tutorele sdu fdrd
pozilii irr vigoare pdnd ia intrarea in vigoare a Legii
respectarea tuturor formalitd[ilor cerute i..en_
nr. I 34i20 I 0 privind Codul de procedurd civild (aie
tru incheierea lui valabild. in timpul minor.i!alr!, r,edea art. 230 lit. o) din L. nr. 7l/2011).
24 25 DESPRE PERSOANE Art. 52-59

:tului anulabil se poate face nu- Art. 52. Data prezumatd a mortii celui Art. 57. Drepturile mogtenitorului apa-
: art. 1.263 9i 1.264. dispirut. (1) Cel declarat mort este socotit cd rent. Mogtenitorul aparent care afld ce persoa-
a incetat din viatd la data pe care hotdr6rea na care a fost declaratd decedatd prin hotdr6re
ECTIUNEA A 3-A remasd definitivi a stabililo ca fiind aceea a judecdtoreascd este in viatd pdstreazd posesia
n judecdtoreascd a morlii mortii. Dacd hotdrdrea nu arate gi ora mor[ii, bunurilor gi dobdndegte fructele acestora, cdt
se socotegte cd cel declarat mort a incetat din timp cel reapdrut nu solicitd restituirea lor.
ul general. (1) in cazul in care via[d in ultima ord a zilei stabilite ca fiind aceea
;te disparuta 9i existd indicii cd a mo(ii.
ia!i, aceasta poate fi declaratd CAPITOLUL II
(2) in lipsa unor indicii indestuldtoare, se va
a€re judecdtoreascd, la cererea Respectul datorat fiin{ei umane qi
stabili cd cel declarat mort a incetat din via[a
ne interesate, dacd au trecut cel in ultima ore a celei din urmd zile a termenului drepturilor ei inerente
a data primirii ultimelor informalii prevdzut de art. 49 sau 50, dupd caz. SECTIUNEA 1
are rezultd cd era in viatd. (3) lnstanta judecdtoreascd poate rectifica
b primirii ultimelor informatii sau Dispozilii comane
data mo(ii stabilitd potrivit dispozitiilor alin. (1)
d dbpanl nu se poate stabili cu gi (2), daca se dovedegte cd nu era posibil ca Art. 58. Drepturi ale personalititii. (1) Orice
enul previzut in alin. (1 ) se soco- persoana declaratd moartd sd fi decedat la persoand are dreptul la viatd, la sdndtate, la in-
$tul lunii in care s-au primit ulti- acea datd. in acest caz, dala morlii este cea tegritate fizicd gi psihicS, la demnitate, la propria
sau indlcii, iar in cazul in care nu stabilitd prin hotdrArea de rectificare. fRegt. ant.: imagine, la respectarea vietii private, precum gi
nii luna, de la sfArgitul anului ca- D. nr.31/1954-art. 181 alte asemenea drepturi recunoscute de lege.
, ztr.:D. nr.31'1954-art. 16$iart. 171 (2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.
Art. 53. Prezumtie. Cel dispdrut este socotit
zuri speciale. (1) Cel dispdrut a fi in viat5, dacd nu a intervenit o hotdr6re de- ) Legea de aplicare: Art. 13. (1) Drepturile per-
leosebite, cum sunt inundatiile, clarativd de moarte rdmasd definitiv5. lRegl. ant.; sonalitdlii sunt supuse legii in vigoare la data exer-
tastofa de cale feratd ori aeria- D. nr. art. 1 9l cirarii lor.
3 1/1 954 - (2) Orice atingere adusd drepturilor personalitSlii
in cursul unor fapte de rdzboi Art. 54. Anularea hotirdrii de declarare a este supusd legii in vigoare la data sivdrgirii acesteia.
imprejurare asemdndtoare, ce
mortii. (1) Dacd cel declarat mort este in viald, Legislafie conexi: I art.22,art.26 9i art. 30 C. Rom.;
I se presupune decesul, poate fi
se poate cere, oric6nd, anularea hotdrdrii prin t Convenlia penlru proteclia drepnrilor omului gi li-
daci au trecut cel putin 6 luni de care s-a declarat moartea. berEtilor fundamentale, Roma, 1950, ratificatl prin
rErii in care a avut loc disparitia. (2) Cel care a fost declarat mort poate cere, L. nr.3011994; t Declara{ia Universald a Drepturilor
,a in care a intervenit imprejura- Omului, proclamat[ de Adunarea Generald a Na{i-
dupd anularea hotdrdrii declarative de moarte,
ut loc dispari[ia nu poate fi sta- inapoierea bunurilor sale in natura, iar dacd t
unilor Unite la 10 decembrie 1948; Carta sociald
lbabite, in mod corespunzitor,
aceasta nu este cu putinta. restituirea lor prin
I
europeand din 18 octombrte 1962; Pactul intema-
49 alin. (2). Jional privind drepturile civile qi politice qi Pactul
echivalent. Cu toate acestea, dobAnditorul cu interna{ional privitor la drepturile economice, socia-
€nd este sigur cd decesul s-a titlu oneros nu este obligat sd le inapoieze de-
;adavnrl nu poate fi gdsit sau I
le gi culturale din 16 decembrie 1966; ConvenJia
cdt dacd, sub rezerva dispozitiilor in materie de referitoare la protec{ia persoanelor in privin{a trata-
artea poate fi declaratd prin ho-
carte funciard, se va face dovada cd la data mentului automatizat al datelor cu caracter personale
rreascS. fdrd a se agtepta impli- I
din 28 ianuarie l98l; Conven{ia pentru protectria
dobAndirii gtia ori trebuia sd gtie ca persoana
ennen de la disparilie. fRegl. ant.: drepturilor omului qi demnitbJii fiin{ei umane privi-
declaratd moarti este in viald. [Regl. ant.:D.nr.
:-- I l, toare la aplicarea biologiei gi medicinei (,,Convenfia
3ll1954 - art.20l
asupra drepturilor omului gi biomedicinei"), adoptatd
rcedura de declarare a mortii. Art. 55. Descoperirea certificatului de la 4 aprilie 1997 la Oviedo (Spania), ratificatd de Ro-
arerii de declarare a morfii se face
deces. Orice persoand interesatd poate cere mdnia prin L. nr. I712001 privind ratificarea Conven-
j,iirr Codului de procedurd civild.
oricAnd anularea hotardrii declarative de moar- liei europene pentru protectia drepturilor omului gi a
rcri: i:rcepdnd cu data de 15 februarie te, in cazul in care se descoperd certificatul de demnit5li fiin{ei umane fa![ de aplicaliile biologiei
in r igoare a Noului Cod de procedurd qi medicinei, Convenlia privind drepturile omului qi
deces al celui declarat mort.
:;: de declarare a morlii este regle- biomedicina, semnatA la Oviedo la 4 aprilie 1991, qi
: n:-:-951 din CpC. Art. 56. Plata ficuti rnogtenitorilor apa- a Protocolului ad.ilional la Convenlia europeana pen-
= ;* -i lebruarie 2013 au fost aplica- renti. Plata fdcutd mogieniioriior legali sau le- tru protectia drepturilor omului gi a demnit[lii fiintrei
,:.r- D. nr. 3211954 pentru punerea in umane fald de aplica{iile biologiei gi medicinei, refe-
gatarilor unei persoane, care ileapare ulterior
:--*: iamiliei gi a Decretului privitor la l'itor la interzicerea clondrii fiin{elor umane, semnat la
.;. sr persoanelejuridice privitoare la
hotdrdrii declarative cie moarte, este valabild
Paris la 12 ianuarie 1998.
:.:re sub interdicJie, de declarare a dis- gi liberatorie, daca a iost {dcuia inainte de ra-
leclarare a morlii unei persoane, dis- dierea din registrul de stare civilS a mentiunii Art. 59. Atributele de identificare. Orice
'are pdni la intrarea in vigoare a Legii privitoare la deces, cr: excepiia cazului in care persoand are dreptul la nume, la domiciliu, la
rrir ind Codul de procedurd civild (a se cel care a fdcut plala a cLinoscri faptul ca per- regedinld, precum gi la o stare civild, dobdndite
lit. o) din L. nr.7Il201l). soana declaraid ir:r:,-r i este rr: ,;iatd. in condiliile legii.
Art.60-69 CODUL CIVIL
26
Legislatie conexi: a L. nr 11911996 cu privire la Art. 65. Examenul caracteristicilor geneti-
actele de stare civil[; r O.U.G. nr. 9712005 privind
ce. (1) Examenul caracteristicilor genetice ale
evidenla, domiciliul, regedinja gi actele de identitate
ale cetdleni lor romin i.
unei persoane nu poate fi intreprins decdt in
scopuri medicale sau de cercetare gtiin[ificd,
Art. 60. Dreptul de a dispune de sine in- efectuate in conditiile legii.
sugi. Persoanafizice are dreptul sd dispund de (2) ldentificarea unei persoane pe baza am-
sine insdgi, dacd nu incalcd drepturile gi libertd- prentelor sale genetice nu poate fi efectuatd
tile altora, oidinea publicd sau bunele moravuri. decAt in cadrul unei proceduri judiciare civile
Legislafie conexl: art.26 aIin. (2) C. Rom. sau penale, dupd caz, sau in scopuri medicale
ori de cercetare gtiin[ificd, efectuate in condili-
SECTIUNEA A 2-A ile legii.
Drepturile la via1d, lu sdndtate qi la Art. 66. lnterzicerea unor acte patrimonia-
integritute ale persoanei fizice le. Orice acte care au ca obiect conferirea unei
valori patrimoniale corpului uman, elementelor
Art. 61. Garantarea drepturilor inerente
sau produselor sale sunt lovite de nulitate ab-
fiinlei umane. (1) Viala, sdndtatea gi integri-
solutd, cu exceptia cazurilor expres prevdzute
tatea fizicd gi psihicd a oricdrei persoane sunt
garantate 9i ocrotite in mod egal de lege. de lege.
(2) lnteresul 9i binele fiin[ei umane trebuie Legislafie conexE: r arr. 3 CDFUE; r Titlul VI din
sd primeze asupra interesului unic al societd[ii L. nr. 9512006 privind relorma in dorneniul sanA-
tat i i.
sau al gtiintei.
Legislafie conexi: arr. 22 alin. (l) C. Rom. Art. 67. lntervenliile medicale asupra unei
persoane. Nicio persoand nu poate fi supusd
Art. 62. Interzicerea practicii eugenice. experien{elor, testelol prelevdrilor, tratamente-
(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei lor sau altor intervenlii in scop. terapeutic oii in
umane. scop de cercetare gtiintificd dec6t in cazurile 9i
(2) Esle interzisd orice practicd eugenicd in condiliile expres gi limitativ prevdzute de lege.
prin care se tinde la organizarea selecliei per-
soanelor. Art. 68. Prelevarea gi transplantul de la
persoanele in viatd. (1) Prelevarea 9i trans-
Legislafie conexi: art. I CDFUE.
plantul de organe, tesuturi gi celule de origine
Art. 63. lnterventiile asupra caracterelor umand de la donatori in viatd se fac exclusiv in
genetice. (1) Sunt interzise orice intervenlii cazurile gi conditiile prevdzute de lege, cu acor-
medicale asupra caracterelor genetice av6nd dul scris, liber, prealabil gi expres al acestora gi
drept scop modificarea descenden{ei persoa- numai dupd ce au fost informati, in prealabil,
nei, cu exceptia celor care privesc prevenirea asupra riscurilor intervenfiei. in toate cazurile,
gi tratamentul maladiilor genetice. donatorul poate reveni asupra consimldm6ntu-
(2) Este interzisd orice intervenlie av6nd lui dat, p6nd in momentul prelevdrii.
drept scop crearea unei fiin[e umane genetic (2) Se interzice prelevarea de organe, !e-
identice unei alte fiin[e umane vii sau moarte, suturi 9i celule de origine umand de la minori,
precum gi crearea de embrioni umani in sco- precum gi de la persoanele aflate in viald, Iip-
puri de cercetare. site de discerndm6nt din cauza unui handicap
(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umand mintal, unei tulburdri miniale grave sau dintr-un
asistatd medical nu este admisd pentru alegerea alt motiv similar, in afara cazurilor expres pre-
sexului viitorului copil dec6t in scopul evitdrii unei vdzute de lege.
boli ereditare grave legate de sexul acestuia. Legislafie conexi: Titlul VI din L. nr. 9512006 pri-
Legislafie conexh: afl. 3 CDFUE. vind reforma in domeniul sindtdlii.
Art. 64. lnviolabilitatea corpului uman. Art. 69. Sesizarea instanlei judecdtoregti.
) Corpul uman este inviolabil.
('1 La cererea persoanei interes-ate, instanla poa-
(2) Orice persoand are dreptul la integritatea te lua toate mdsurile necesare pentru a im-
sa fizicd gi psihicd. Nu se poate aduce atingere piedica sau a face sd inceteze orice atingere
integritdtii fiintei umane dec6t in cazurile 9i in ilicitd adusd integritdtii corpului uman, precum
conditiile expres gi limitativ prevdzute de lege. gi pentru a dispune repararea, i1 condi[iile