Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Isus Hrĉneüte
5000 de oameni

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Ruth Klassen

Poveste 51 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Mulɉi lideri religioüi (numiɉi Farisei) spuneau Ei nu credeau cĉ El este cu adevĉrat Fiul lui
minciuni despre Isus. Dumnezeu.
Unii au încercat
chiar sĉ-L
ucidĉ.

1 2
Nu au acceptat sĉ creadĉ lucrul acesta chiar Într-o zi, Isus traversa Marea Galileii. Probabil
dacĉ El a dovedit cĉ este dorea puɉinĉ liniüte departe de mulɉimea care
Fiul lui Dumnezeu Îl înconjura întotdeauna.
prin multe Dar, curând mulɉimea L-a
minuni. gĉsit. Ei ütiau cĉ Isus
fĉcea multe minuni.
Ei doreau sĉ
fie cu El.

3 4
Isus i-a condus pe apostoli pe munte, Isus a privit la mulɉime. „De unde avem sĉ
s-a aüezat acolo sĉ îi înveɉe. Din ce cumpĉrĉm pâni ca sĉ mĉnânce oamenii
în ce mai mulɉi oameni veneau sĉ Îl aceɇtia?” a întrebat El pe Filip. Nu
asculte. A sosit timpul mesei. Cu era mâncare în împrejurimi.
toɉii erau probabil Ce plĉnuia Isus sĉ facĉ?
înfometaɉi.

5 6

„Ar costa o avere sĉ hrĉnim mulɉimea Un alt ucenic,


aceasta,” a rĉspuns Filip lui Isus. Isus Andrei (fratele lui
üi ucenicii nu aveam mulɉi bani. Simon Petru) a zis
lui Isus: „Este aici
un bĉieɉel, care are
cinci pâni de orz üi
doi peüti,…”

7 8
„… dar ce sunt acestea la atâɉia?” Andrei nu Isus a zis, „SpuneĦi oamenilor sĉ ɇadĉ jos.”
putea înɉelege cum hrana bĉiatului putea hrĉni ûi bĉrbaɉii au stat jos, într-un numĉr
atâɉia oameni – chiar dacĉ bĉiatul üi-a arĉtat de aproape cinci mii.
dorinɉa de a oferi hrana sa lui Da! Cinci mii! Iar
Isus. „. . . dar ce numĉrĉtoarea
sunt acestea nu includea
la atâɉia?” femeile
üi copiii
care erau
üi ei acolo.

9 10

Dupĉ aceea, Isus a luat Probabil se gândea,


pânile üi peütii. Cu siguranɉĉ „Dacĉ îi dau mâncarea
bĉiatul a avut încredere în mea, nu mai am ce
Isus. El nu a ütiut ce dorea mânca.” Dar el i-a
Isus sĉ facĉ cu hrana sa, sau dat-o lui Isus oricum.
ce va face.

11 12

Apoi, Isus s-a rugat. A Dupĉ ce s-a rugat, Isus


mulɉumit lui Dumnezeu. a frânt pânea üi le-a
Pentru cinci pâni üi împĉrɉit-o ucenicilor,
doi peüti? Isus a iar ucenicii au împĉrɉit-o
zis „Mulɉumesc” celor ce erau acolo. Le-a
lui Dumnezeu dat üi din peüte. Atunci
üi L-a rugat sĉ au vĉzut oamenii minunea
binecuvânteze fĉcutĉ de Isus. Fiecare
hrana. a mâncat cât a vrut pânĉ
s-au sĉturat. Pânea üi
peütele nu s-a terminat.

13 14
Dupĉ ce au fost hrĉniɉi cu toɉii, au mai rĉmas totuüi Ei au umplut douĉsprezece coüuri cu fĉrĉmiturile
o mulɉime de peüti üi pâni. „Strângeɉi fĉrĉmiturile care rĉmĉseserĉ din cele cinci pâni de orz, dupĉ ce
care au rĉmas, ca sĉ nu se piardĉ nimic,” a spus Isus mâncaserĉ toɉi.
ucenicilor.

15 16

În acea zi, Isus a hrĉnit peste 5000 Când oamenii obiünuiɉi au vĉzut aceste
de oameni cu hrana bĉiatului. Cu altĉ semne, ei nu au fost mânioüi ca üi
ocazie, El a hrĉnit peste 4000 Fariseii. În schimb au spus, „Cu
de oameni cu üapte pâni adevĉrat, acesta este proorocul
üi câɉiva peüti. cel aɇteptat în lume.”
Ei au ütiut cĉ Isus
era Salvatorul a
cĉrui venire a
fost promisĉ
de Dumnezeu
în Sfântul
sĉu Cuvânt.

17 18

Isus Hrĉneüte 5000 de oameni 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Ioan 6
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L