Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Isus Marele Învĉɉĉtor

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Byron Unger; Lazarus Adaptată după: E. Frischbutter; Sarah S.

Poveste 42 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Isus a
fost un Mare
Învĉɉĉtor – cel mai bun
vreodatĉ. Mulɉimile Îl ascultau. Alɉii pote îi vor urî sau
Isus le-a spus sĉ fie miloüi, rĉnii, dar Dumnezeu
buni üi amabili. se va îngriji de ei.
1 2
Isus i-a învĉɉat Oamenii cĉrora Isus
multe lucruri. El a le-a vorbit credeau
spus cĉ oamenii lui în rĉzbunare, „Ochi
Dumnezeu vor fi pentru ochi, dinte
luminĉ pentru lume pentru dinte.”
aüa cum o lâmânare Dar Isus i-a
lumineazĉ o casĉ. învĉɉat despre
Ce diferenɉĉ când bunĉtate,
o lumânare se aflĉ iertare üi
într-o camerĉ iubire, chiar
întunecoasĉ! üi asupra
duümanilor.

3 4

În vremea lui Isus, unii oameni „Dĉ în secret üi Dumnezeu


au pretins cĉ sunt sfinɉi. Când te va rĉsplĉti” a spus Isus.
ofereau bani cerüĉtorilor,
aveau un om cu o trompetĉ ca
sĉ arate tuturor
ce fĉceau ei.

5 6
Isus a învĉɉat pe oameni Nu le pĉsa de Dumnezeu.
acelaüi lucru despre Le pĉsa de ce ziceau sau
rugĉciune. Unii oameni gândeau alɉii despre ei.
se rugau pe strĉzi Isus i-a numit ipocriɉi –
aglomerate ca toɉi sĉ îi actori falüi.
vadĉ üi sĉ îi audĉ.

7 8
Isus s-a folosit de multe ori de naturĉ în „Nici chiar regele Solomon nu a fost îmbrĉcat ca
învĉɉĉtura Lui. De exemplu El a arĉtat unul dintre crini” a continuat Isus.
cĉtre pĉsĉri. „Tatĉl vostru ceresc le
hrĉneüte” a spus El. „Nu vĉ îngrijoraɉi,
Dumnezeu vĉ v-a
hrĉni üi pe voi”.

9 10
„Dacĉ Dumnezeu îmbracĉ iarba de pe câmp, nu te va „Dacĉ îl judeci pe fratele
îmbrĉca El pe tine?” Isus i-a învĉɉat pe oameni sĉ tĉu, este ca üi cum ai
se încreadĉ în Dumnezeu care se v-a îngriji încerca sĉ iei un pai
de toate nevoile lor. din ochiul lui când
tu ai o bârnĉ”,
a zis Isus.
Probabil cĉ
oamenii au
chicotit. Dar
au trebuit sĉ
se gândeascĉ
la înɉelesul
acelor vorbe.

11 12

Isus a spus cĉ Isus, Marele Învĉɉĉtor,


oamenii trebuie i-a atenɉionat cu privire la
sĉ cearĉ ajutor falüi învĉɉĉtori. „Ei se îmbracĉ
lui Dumnezeu. ca oile” a spus Isus. „Dar în
Un tatĉ omenesc interior sunt lupi!” El a spus cĉ
va da el oare o falüii învĉɉĉtori vor üti lucurile
piatrĉ copilului pe care ei le trĉiesc.
lui în loc de
pâine? Nu! Ei
oferĉ lucuri bune.
Dumnezeu la fel
oferĉ lucruri
bune celor
care le cer.
13 14
Într-o istorisire spusĉ de El, Isus a arĉtat cĉ O furtunĉ puternicĉ se dezlĉnɉuie.
oamenii care se închinĉ Când se terminĉ, casa
în faɉa Cuvântului lui este nevĉtĉmatĉ.
Dumnezeu, sunt ca
niüte oameni care
clĉdesc casa
pe stâncĉ.

15 16

Dar un prost îüi v-a construi casa pe nisip. Când Mulɉimea era uimitĉ de cuvintele
furtuna o izbeüte, se va distruge pentru cĉ a fost lui Isus. Ei nu mai auziserĉ astfel de
clĉditĉ pe o fundaɉie slabĉ. Isus a spus cĉ oamenii cuvinte înainte. Acum ei ütiau cĉ nu
care nu se supun lui Dumnezeu sunt aüa. era de ajuns sĉ audĉ Cuvântul lui
Dumnezeu. Trebuiau sĉ se
supunĉ acestuia
în fiecare zi.

17 18

'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
Isus Marele Învĉɉĉtor
UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
se gĉseüte în SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Matei 5-7, Luca 6 SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L