Sunteți pe pagina 1din 1

DISCIPLINA – CONTABILITATE II

TEMA:CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

TEST 2

1.Definiţi activele imobilizate şi clasificaţi-le după conţinutul economic.


2.Prezentaţi căile de intrare şi ieşire din patrimoniu a imobilizărilor corporale.

3.Identificaţi documentele de evidenţă operativă în care se consemnează imobilizările


corporale şi necorporale în momentul cumpărării acestora:
a)factură fiscală; c) proces verbal de casare
b)contract de vânzare-cumpărare; d)proces verbal de recepţie;

4.Identificaţi documentele de evidenţă operativă în care se consemnează imobilizările


financiare în momentul cumpărării acestora:
a)ordin privind cumpărarea titlurilor de valoare; c) prospectul de vânzare;
b)contract de vânzare-cumpărare; d)oferta publică de vânzare;

5.Identificaţi documentele utilizate pentru contabilitatea analitică a imobilizărilor


corporale:
a)registrul numerelor de inventar,
b)fişa mijlocului fix,
c)bonul de mişcare a mijloacelor fixe,
d) factura fiscală

6. Identificaţi afirmaţiile corecte referitoare la determinarea valorii de intrare a


imobilizărilor în funcţie de modul de dobândire a cestora:
a) imobilizările procurate cu titlu oneros se evaluează la cost de achiziţie;
b) imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie;
c) imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de aport;
d) imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea preţ de achiziţie.

7. Regimul de amortizare care constă în calcularea şi alocarea uniformă a valorii


contabile de intrare a activelor amortizabile pe toată durata de funcţionare, este:
a) liniar c) accelerat
b) degresiv d) în leasing

8. Contractul de leasing financiar, nu prezintă una din următoarele caracteristici:


a)la expirarea contractului se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra
bunului;
b) perioada de folosire a bunului acoperă cel puţin 75% din durata de utilizare a
acestuia;
c)cumpărarea bunului de către locatar se face la preţul de cel mult 50% din valoarea de
piaţă a acestuia;
d) Rata de leasing este formată din cota-parte din valoarea rămasă a bunului, dobânda de
leasing, cota de asigurare.

NUMELE ȘI PRENUMELE
STUDENTULUI/GRUPA…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………