Sunteți pe pagina 1din 23

TEMA: BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII FINANCIARE

1. În vederea corespunderii caracteristicii calitative “comparabilitatea” situaţiile financiare trebuie


să conţină informaţii aferente:

a) perioadei de gestiune curente;

b) perioadelor de gestiune curente şi precedente;

c) perioadelor de gestiune curente şi viitoare;

d) perioadelor de gestiune curente, precedente şi viitoare.

2. Care din elementele de mai jos nu figurează în situaţia de profit şi pierdere:

a) veniturile;

b) cheltuielile;

c) datoriile;

d) capitalul social.

3. Care din elementele de mai jos nu se reflectă în bilanţ:

a) activele;

b) veniturile;

c) datoriile;

d) capitalul propriu.

4. SNC „Prezentarea situaţiilor financiare” nu conţine caracteristica generală a:

a) principiilor contabile de bază;

b) caracteristicilor calitative ale informaţiilor situaţiilor financiare;

c) sistemelor de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a situaţiilor financiare;

d) criteriilor de recunoaştere şi regulilor de evaluare a elementelor contabile.

5. Conform cărui principiu contabil veniturile şi cheltuielile se recunosc şi se reflectă în


contabilitate şi în situaţiile financiare ale perioadei în care au fost efectuate, indiferent de
momentul efectiv de încasare/plată a numerarului sau altei forme de compensare:

a) continuitatea activităţii;

b) contabilitatea de angajamente;

c) necompensarea;

d) consecvenţa prezentării.

6. Conform cărui criteriu activele se clasifică în bilanţ:

a) conţinut economic;

b) tip de proprietate;
c) grad de lichiditate;

d) nici un răspuns nu este corect.

7. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale ale entităţii constituie 870 000 lei, iar valoarea de

piaţă – 910 000 lei. Administraţia a luat decizia privind lichidarea entităţii. Care principiu

contabil trebuie aplicat la evaluarea activelor:

a) continuitatea activităţii;

b) contabilitatea de angajamente;

c) necompensarea;

d) consecvenţa prezentării.

8. Care din principiile contabile nominalizate mai jos prevede că veniturile şi cheltuielile
ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice trebuie reflectate concomitent in
contabilitate şi situaţiile financiare:

a) continuitatea activităţii;

b) contabilitatea de angajamente;

c) necompensarea;

d) consecvenţa prezentării.

9. Componenţa şi conţinutul informaţiei referitoare la politicile contabile ale entităţii privind unele

probleme concrete, care urmează să fie prezentate in situaţiile financiare, sunt stabilite de:

a) hotărîrile Guvernului RM;

b) SNC răspunzătoare;

c) entitate de sine stătător;

d) nici un răspuns nu este corect.

10. Responsabilitatea pentru elaborarea şi respectarea politicilor contabile ale entităţii o poartă:

a) conducătorul (organul executiv);

b) contabilul-şef;

c) utilizatorii interni ai informaţiilor din situaţiile financiare;

d) conducătorul şi contabilul-şef.

11. Entitatea poate să opereze modificări în politicile contabile în următoarele cazuri:

a) modificării sistemului de reglementare normativă a contabilităţii;

b) reorganizării entităţii;

c) schimbării proprietarilor;

d) înregistrării pierderilor în perioada de gestiune curentă;


e) asigurării unei informaţii mai relevante şi credibile referitoare la faptele economice ale entităţii.

TEMA: CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE


1. Este aplicabil criteriul „entitatea dispune de o certitudine fermă că în rezultatul utilizării
activului se vor obţine beneficii economice (profit)” pentru imobilizările în curs de execuţie în
scopul recunoaşterii? Argumentaţi răspunsul. Care criteriu de recunoaştere este mai rezonabil
pentru imobilizările necorporale în curs de execuţie, la fel ca şi alte active aflate în perioada de
pregătire spre utilizare.

2. Entitatea „Speranţa” SA stabileşte durata de utilizare a unei imobilizări necorporale mai mare
de 20 ani. În ce caz (cazuri) se consideră durata de utilizare fiabilă:

a) activul dat reprezintă un subiect al dreptului juridic pe o perioadă mai mare de 20 ani sau există
piaţa activă paralelă pe care se stabileşte durata de utilizare a activului dat mai mare de 20 ani;

b) entitatea de sine stătător stabileşte durata de utilizare mai mare de 20 ani;

c) contractul de licenţă este încheiat pe un termen mai mare de 20 ani.

3. Cînd va recunoaşte entitatea invenţia elaborată de ea drept imobilizare necorporală:

a) la sfîrşitul lucrărilor de cercetare-proiectare;

b) la primirea brevetului aferent invenţiei;

c) neprezentînd cererea de a înregistra la AGEPI invenţia păstrîndu-şi secretul inovaţional.

4. În ce variantă licenţiatul va recunoaşte dreptul de utilizare a unei mărci de produse oferit de


către licenţiar pe perioada mai mare de un an:

a) licenţiatul achită dreptul de utilizare a mărcii periodic (lunar sau trimestrial) aplicînd redevenţele;

b) licenţiatul primeşte dreptul de utilizare a mărcii sub forma de leasing operaţional;

c) licenţiatul achită o plată unică.

5. Determinaţi momentul de înregistrare la intrări a dreptului de utilizare a unei mărci de produse


la licenţiat:

a) la momentul procurării acestui drept, dacă el este interconexat cu dreptul de utilizare a


tehnologiei care trebuie să fie procurat;

b) la momentul procurării dreptului de utilizare a tehnologiei respective interconexat cu dreptul de


utilizare a mărcii de fabricare a unui produs, dacă acesta la rîndul său nu poate fi folosit fără a instala
un utilaj special;

c) la momentul încheierii contractului de licenţă;

d) la momentul achiziţiei materiei prime după punerea în funcţiune a utilajului.

6. Cum va proceda entitatea în privinţa cheltuielilor de prelungire a acţiunii titlului de protecţie a


mărcii de produse (vor fi capitalizate sau nu) în cazul primei prelungiri pe 10 ani, a două prelungire
pe 10 ani, a treia prelungire pe 10 ani dacă:

a) dreptul de utilizare a mărcii este calificat drept imobilizare necorporală neamortizabilă;


b) dreptul de utilizare a mărcii reprezintă imobilizare necorporală amortizabilă, iar durata de utilizare
entitatea a stabilit-o de: 10 ani, 20 ani.

7. Redevenţele reprezintă plata:

a) unică pentru utilizarea imobilizărilor necorporale şi a resurselor minerale;

b) periodică pentru utilizarea mijloacelor fixe;

c) periodică pentru utilizarea imobilizărilor necorporale şi resurselor minerale.

8. În care variantă (variante) licenţiatul va plăti redevenţe pentru utilizarea unei imobilizări
necorporale, cînd acestea sunt stabilite în raport cu:

a) salariul muncitorilor din producţia de bază;

b) volumul de produse fabricate conform licenţei şi/sau vîndute;

c) profitul obţinut din vînzarea produselor conform licenţei;

d) cheltuielile administrative;

e) materia primă (materialele) consumate pentru fabricarea produselor conform licenţei.

9. Licenţiatul va recunoaşte redevenţele care se plătesc pentru dreptul de utilizare a unei


imobilizări necorporale ca cheltuieli ale activităţii financiare dacă:

a) se plăteşte o plată unică;

b) concomitent se plăteşte o plată unică şi redevenţele lunar sau trimestrial;

10. La primirea unei imobilizări necorporale cu titlu gratuit entitatea reflectă înregistrarea:

a) imobilizării necorporale şi datoriei;

b) materialelor şi venitului din activitatea financiară;

c) imobilizării necorporale şi a venitului financiar;

d) imobilizării necorporale şi a venitului din activitatea operațională;

e) trecerea în cont a sumei TVA.

11. La primirea unei imobilizări necorporale investite sub formă de aport în capitalul social
entitatea va înregistra:

a) imobilizarea necorporală şi venitul din operaţii cu active imobilizate;

b) imobilizarea necorporală şi capitalul nevărsat;

c) imobilizarea necorporală şi diminuarea capitalului neînregistrat.

12. Determinaţi formula contabilă corectă la primirea spre utilizare a imobilizării necorporale
create de către entitate în variantele (indicaţi denumirea conturilor):
Rs: c

13. În cazul transmiterii dreptului de utilizare a imobilizărilor necorporale separabile de cele


corporale contra plată cu păstrarea titlului de proprietar licenţiarul reflectă:

a) decontarea amortizării cumulate;

b) casarea valorii contabile a imobilizării necorporale;

c) recunoaşterea venitului şi a creanţei;

d) calcularea amortizării cu majorarea costurilor şi/sau cheltuielilor.

14. La transmiterea dreptului de utilizare a imobilizărilor necorporale cu păstrarea titlului de


proprietar cu titlu gratuit licenţiarul reflectă:

a) înregistrarea venitului şi datoriei;

b) înregistrarea cheltuielilor cu casarea valorii contabile a activului;

c) înregistrarea TVA drept obligaţie fiscală cu majorarea cheltuielilor administrative;

d) înregistrarea la intrări a produselor şi casarea imobilizării necorporale.

15. La calcularea amortizării dreptului de utilizare a unei mărci de fabricare a produselor şi/sau de
prestare a serviciilor se va înregistra majorarea:

a) costurilor pentru fabricarea unor produse (prestarea unor servicii) concrete;

b) costurilor indirecte de producţie;

c) cheltuielilor administrative;

d) cheltuielilor de distribuire.

16. În toate cazurile de cesiune a dreptului de utilizare a imobilizărilor necorporale fără păstrarea
titlului de proprietar entitatea reflectă:

a) decontarea amortizării acumulate şi casarea valorii contabile concomitent cu recunoaşterea


venitului (cu excepţia cazului de cesiune cu titlu gratuit);

b) numai recunoaşterea venitului şi datoriei;

c) recunoaşterea datoriei şi a cheltuielilor de distribuire.

TEMA: CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE


1. Care din următoarele imobilizări se consideră amortizabile:

a) fondurile bibliotecare;

b) utilajele în funcţiune;

c) resursele minerale;

d) imobilizări corporale în curs de execuţie (clădirile care se construiesc, utilajele în montare, fîntînile
şi sondele de gaze care sînt în perioadă de pregătire spre utilizare).

2. Determinaţi care din următoarele mijloace fixe se raportează la grupa “maşini şi utilaje”:

a) reţele electrice;

b) maşini electrice (generatoare);

c) strunguri de găurit;

d) utilaje de laborator;

e) mobilierul;

f) computere;

g) autocamioane.

3. Recunoaşterea imobilizărilor corporale este necesară pentru:

a) determinarea corectă a creanţelor şi datoriilor;

b) calcularea amortizării imobilizărilor corporale;

c) determinarea situaţiei patrimoniale şi financiare a entităţii.

4. A recunoaşte un element (articol) drept activ imobilizat înseamnă:

a) trecerea la intrări;

b) examinarea capacităţilor, însuşirilor elementului, dacă acestea corespund definiţiei activului şi


criteriilor de recunoaştere;

c) reflectarea costurilor la crearea activului;

d) identificarea activului;

e) dacă elementul este controlat de către entitate.

5. Care din următoarele variante nu ne permite recunoaşterea elementului respectiv drept


imobilizare corporală:

a) în rezultatul utilizării activului se va obţine majorarea volumului de produse;

b) utilizarea activului contribuie la reducerea costurilor, cheltuielilor;

c) utilizarea activului nu contribuie la obţinerea beneficiilor economice sau reducerea costurilor,


cheltuielilor însă este necesar de a menţine funcţionarea în complex cu alte maşini şi utilaje de la
care se obţin beneficii economice;
d) conducerea entităţii a decis că nu va obţine beneficii economice şi utilajele pot funcţiona fără alte
elemente de active;

e) valoarea activului nu poate fi determinată cu certitudine.

6. Obţinerea beneficiilor economice este posibilă cînd:

a) entitatea controlează activul fără a lua în considerare prioritatea economicului asupra formei
juridice;

b) entitatea nu controlează activele însă se foloseşte de cerinţele principiului priorităţii economicului


asupra juridicului;

c) activul se află în perioada de pregătire spre utilizare.

7. Care din elementele numite nu se includ în costul de intrare a terenului:

a) costul drenajului;

b) preţul de cumpărare;

c) costurile de transport;

d) cheltuielile privind perfectarea documentară;

e) cheltuielile de reclamă a produselor;

f) costurile de reparaţie în cazul în care obiectul nu poate fi utilizat fără a fi reparat.

8. Se include sau nu suma discountului oferit de către vînzător la procurarea utilajului în cazul cînd
cumpărătorul:

a) a respectat condiţiile contractuale şi discountul este acceptat;

b) n-a respectat condiţiile contractuale şi discountul nu a fost acceptat;

c) în ambele cazuri (a) şi (b);

d) nici într-un caz.

9. Care din următoarele componente nu constituie elemente ale costului de intrare a


autocamionului nou procurat:

a) preţul de cumpărare;

b) taxa vamală;

c) plata serviciilor vamale;

d) TVA;

e) pierderile din perisabilităţile naturale;

f) cheltuielile de detaşare a şoferului pentru procurarea autocamionului.

10. Metoda de evaluare ulterioară conform SNC prevede evaluarea activului la costul:

a) de intrare diminuat cu suma amortizării şi pierderilor din depreciere acumulate;

b) reevaluat;
c) just;

d) recuperabil.

Rs: a,c

123 Mijloace fixe

534 Datorii faţă de buget

521 Datorii comerciale curente

121 Imobilizări corporale în curs de execuţie

13. Costurile pentru încărcarea, transportarea, descărcarea, instalarea macaralei-turn pentru


construcţia unei clădiri reprezintă:

a) cheltuieli anticipate pe termen lung;

b) cheltuieli anticipate curente;

c) costuri curente;

d) cheltuieli administrative.

Notă: macaraua-turn a fost instalată la 01.08.201N; durata de construcţie a clădirii – 2 ani.

14. Înregistrarea la intrări a mijloacelor fixe se perfectează prin documentele primare:

a) bonul de intrări;

b) procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe;

c) fişa de pontaj;

d) fişa-limită:

e) factura fiscală.

15. Drept registru de evidenţă analitică a mijloacelor fixe serveşte:

a) fişa de magazie;
b) fişa de lucru în acord;

c) fişa de inventar;

d) situaţia de evidenţă a mijloacelor fixe.

16. Care din următoarele variante nu se ia în considerare la determinarea duratei de utilizare a


mijlocului fix:

a) mărimea medie a salariului muncitorilor;

b) cantitatea de energie electrică consumată;

c) condiţiile nocive de utilizare;

d) condiţiile de păstrare;

e) uzura morală;

f) volumul de produse fabricat.

17. Valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe reprezintă:

a) diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea contabilă;

b) valoarea recuperabilă diminuată cu valoarea reziduală;

c) diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea reziduală;

d) diferenţa dintre costul de intrare şi costurile de transport-aprovizionare la procurarea obiectului.

18. La depistarea unui mijloc fix lipsă cu ocazia inventarierii valoarea contabilă a acestuia va fi
reflectată prin înregistrarea contabilă:

a) Dt 241 “Casa”

Ct 123 “Mijloace fixe”;

b) Dt 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională”

Ct 123 “Mijloace fixe”;

c) Dt 713 “Cheltuieli administrative”

Ct 534 “Datorii faţă de buget”;

d) Dt 521 “Datorii comerciale curente”

Ct 811 “Activităţi de bază”.

TEMA: CONTABILITATEA STOCURILOR


1. Care din următoarele afirmaţii este în conformitate cu prevederile SNC ”Stocuri”:

a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă;

b) stocurile se evaluează la suma cea mai mică dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă;
c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea contabilă.

Precizaţi textul considerat integral adevărat.

2. La ieşirea din patrimoniu, evaluarea şi înregistrarea stocurilor se face utilizându-se:

a) metoda costului standard

b) metoda costului mediu ponderat

c) metoda primei intrări, primei ieşiri (FIFO)

d) metoda identificării specifice

e) metoda vânzărilor cu amănuntul.

3. Stocurile se recunosc ca active circulante:

1) la respectarea simultană a următoarelor condiţii:

a) sunt controlate de entitate, adică se află în proprietatea acesteia;

b) există probabilitatea obţinerii de către entitate a beneficiilor economice viitoare din utilizarea
stocurilor;

c) sunt destinate utilizării în ciclul normal de producţie/prestări servicii sau vor fi vândute în termen
de 12

luni; şi

d) costul de intrare poate fi determinat în mod credibil.

2) la respectarea cel puţin a trei din următoarele condiţii:

a) sunt controlate de entitate, adică se află în proprietatea acesteia;

b) există probabilitatea obţinerii de către entitate a beneficiilor economice viitoare din utilizarea
stocurilor;

c) sunt destinate utilizării în ciclul normal de producţie/prestări servicii sau vor fi vândute în termen
de 12

luni;

d) costul de intrare poate fi determinat în mod credibil.

Precizaţi combinaţia integral adevărată.

4. Stocurile primite cu titlu gratuit se evaluează la:

a) valoarea realizabilă netă;

b) valoarea contabilă;

c) valoarea reziduală;

d) valoarea justă.

5. Cum se înregistrează un minus de materiale în valoare de 5 950 lei, cost de intrare, constatat la
verificarea gestiunii şi imputat gestionarului la valoarea justă de 7 435 lei?
Dt 714 Ct 211 - 5950

6. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

Debit 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”, subcontul 2141 „Uzura obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată” - 2 335 lei

Credit 213 „OMVSD”, subcontul 2132 „OMVSD în exploatare” - 2 335 lei

a) calculul uzurii la transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea
unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie;

b) decontarea uzurii la ieşirea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora
depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie;

c) calculul uzurii la transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea
unitară a cărora depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie;

d) decontarea uzurii la transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,


valoarea unitară a cărora depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie.

Precizaţi textul considerat integral adevărat.

7. Stabiliţi formulele contabile pentru următoarele operaţii economice:

a) s-au eliberat în folosinţă OMVSD pentru necesităţile generale şi administrative:

 125 unităţi la preţ de 485 lei/unitate Dt 713 Ct213 –60625 lei


 15 unităţi la preţ de 950 lei/ unitate Dt 713 Ct213- 14250 lei
 630 unităţi la preţ de 1 007 lei/unitate Dt 213.2 Ct 213.1- 634410 lei

Total eliberat -709285

a) s-a calculat uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate în exploatare; Dt 713 Ct 214
634410 lei

b) la expirarea termenului de folosinţă s-a înregistrat derecunoaşterea obiectelor de mică valoare şi


scurtă durată, precum şi uzura aferentă. Dt 214 Ct 213.2- 634410 lei

8. Formula contabilă

Debit 213 „OMVSD”, subcontul 2132 „OMVSD în exploatare” – 9 340 lei

Credit 213 „OMVSD”, subcontul 2131 „OMVSD în stoc” – 9 340 lei

poate avea următoarea explicaţie:

a) eliberarea în folosinţă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu
depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie.

b) primirea de OMVSD de la fondatori, cu titlu gratuit;

c) eliberarea în folosinţă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora
depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie.

9. Entitatea dispune de următoarele informaţii privind stocul obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată la sfârşitul perioadei de gestiune: costul de intrare 122 300 lei; suma uzurii aferente
calculate 87 500 lei; valoarea reziduală 1%. Precizaţi valoarea corectă cu care sunt înscrise stocurile
de OMVSD în bilanţul întocmit la sfârşitul perioadei de gestiune:

a) 122 300 lei;

b) 87 500 lei;

c) 33 577 lei;

d) 34 800 lei;

e) nu sunt înscrise în bilanţ;

f) nici o variantă precedentă nu este corectă, valoarea corectă constituie…

10. Selectaţi înregistrarea contabilă corectă în cazul distrugerii stocului de mărfuri din cauza unei
calamităţi naturale:

a) Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Credit 217 „Mărfuri”;

b) Debit 723 „Cheltuieli excepţionale”

Credit 216 „Produse”;

c) Debit 821 „Costuri indirecte de producţie”

Credit 217 „Mărfuri”;

d) Debit 723 „Cheltuieli excepţionale”

Credit 217 „Mărfuri”;

e) Debit 712 „Cheltuieli de distribuire”

Credit 217 „Mărfuri”.

11. În timpul perioadei de gestiune o entitate cumpără mărfuri, costul de intrare a căror este de
165 000 lei, inclusiv TVA 20 %, pe care le revinde cu preţul de vânzare 181 250 lei + TVA 20 %. În
Situaţia de profit şi pierdere trebuie să figureze:

a) cheltuieli privind mărfurile 165 000 lei; venituri din vânzarea mărfurilor 181 250 lei; profit din
vânzarea mărfurilor 16 250 lei;

b) costul mărfurilor vândute 165 000 lei;

c) rezultatul din vânzarea mărfurilor 16 250 lei;

d) venit din vânzări 181 250 lei.

12. Precizaţi care din înregistrările contabile de mai jos nu sunt în concordanţă cu explicaţia dată?

a) Debit 242 „Conturi curente în monedă naţională”

Credit 221 „Creanţe comerciale”

Suma încasată de la client, care a efectuat plata pentru produsele vândute cu numerar din casierie;

b) Debit 244 „Alte conturi bancare”


Credit 221 „Creanţe comerciale”

Suma încasată de la client, care a efectuat plata pentru produsele vândute, prin acreditiv;

c) Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Credit 216 „Produse”

Costul efectiv al produselor vândute clienţilor;

d) Debit 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”

Credit 215 „Producţia în curs de execuţie”

Costul efectiv al producţiei în curs de execuţie vândute clienţilor;

e) Debit 723 ”Cheltuieli excepţionale”

Credit 215 „Producţia în curs de execuţie”

Costul producţiei în curs de execuţie folosită în scopuri de publicitate.

TEMA : CONTABILITATEA CREANȚELOR


1. Care din următoarele afirmaţii corespund prevederilor SNC ”Creanțe și investiții financiare” -
creanțele reprezintă:

a) drepturi ale entităţii ce decurg din tranzacţii sau evenimente trecute şi din stingerea cărora se
aşteaptă intrări (majorări) de resurse care încorporează beneficii economice;

b) sumele încasate de la alte entități și persoane pentru bunurile și serviciile procurate;

c) sumele încasate de la alte entități și persoane pentru bunurile și serviciile livrate.

2.În care situații financiare se reflectă creanțele:

a) bilanț;

b) situația de profit și pierderi;

c) situația modificărilor capitalului propriu;

d) situația fluxurilor de numerar;

e) note la situațiile financiare.

3. La recunoașterea inițială creanțele se evaluează:

a) la valoarea de vânzare, diminuată cu mărimea impozitelor și taxelor calculate;

b) la valoarea nominală, inclusiv impozitele şi taxele calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare


(TVA, accize, alte impozite şi taxe incluse în prețul de vânzare);

c) la valoarea contabilă a bunurilor comercializate.

4. În situațiile financiare creanțele se reflectă la:

a) valoarea niminală;
b) valoarea contabilă;

c) valoarea justă.

5. Numiţi documentul în baza căruia are loc livrarea produselor din stoc cumpărătorilor:

a) factura fiscală;

b) ordin de plată;

c) dispoziţia de plată;

d) cont spre plată.

6. Creanţele bugetului pot apărea din următoarele situaţii:

a) achitarea impozitului pe venit în plus sau în avans în decursul anului;

b) la eliberarea unui avans furnizorilor în contul procurării de materiale;

c) la livrarea bunurilor cumpărătorilor;

d) la primirea avansurilor de la cumpărători în contul livrării ulterioare de mărfuri.

7. Creanţele bugetului aferente taxei pe valoarea adăugată pot apărea atunci când:

a) suma TVA aferentă vânzărilor depăşeşte suma TVA aferentă procurărilor;

b) suma TVA aferentă procurărilor depăşeşte suma TVA aferentă vânzărilor;

c) se primeşte avans de la cumpărători în contul livrării ulterioare a bunurilor;

d) entitatea efectuează livrări cumpărătorilor.

8. Toate cheltuielile efectuate de către titularul de avans urmează a fi înregistrate de acesta în:

a) dispoziţia de plată;

b) dispoziţia de încasare;

c) decontul de avans;

d) factura fiscală sau factura.

9. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

Debit 221 „Creanțe comerciale

Credit 534 „Datorii față de buget”

Reflectarea TVA la vanzare;

a) calcularea TVA aferentă bunurilor/serviciilor livrate;

b) calcularea TVA aferentă bunurilor/serviciilor primite;

c) trecerea în cont a sumei TVA aferentă bunurilor procurate;

d) achitarea TVA la buget.

10. Întocmiți formulele contabile pentru următoarele operațouni economice:


a) s-a livrat cumpărătorilor mărfuri la valoarea de vânzare – 54 000 lei, inclusiv TVA; Dt 221 -54000

Ct 611 - 45000

Ct 534 -9000

b) s-a încasat de la cumpărători pentru bunurile vândute – 42 000 lei; Dt241 Ct221- 42000

c) s-a decontat creanța personalului cu trmenul de prescripție expirat – 8 000 lei;

d) s-a efectuat decontarea reciprocă a altor creanțe și datorii – 7 000 lei. Dt544 Ct234 -7000

11. Selectaţi înregistrarea contabilă corectă în cazul recunoașterii prejudiciului material aferent
lipsurilor de active depistate în urma inventarierii:

a) Debit 226 „Creanțe ale personalului”

Credit 612 „Alte venituri din activitatea operațională”;

b) Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Credit 226 „Creanțe ale personalului”;

c) Debit 226 „Creanțe ale personalului”

Credit 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”;

d) Debit 241 „Casa”

Credit 226 „Creanțe ale personalului”;

e) Debit 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”,

Credit 226 „Creanțe ale personalului”.

12. Care din înregistrările contabile de mai jos nu sunt în concordanţă cu explicaţia dată?

a) Debit 242 „Conturi curente în monedă naţională”

Credit 221 „Creanţe comerciale”

Încasarea numerarului de la cumpărători;

b) Debit 521 „Datorii comerciale curente”

Credit 221 „Creanţe comerciale”

Decontarea reciprocă a creanțelor și datoriilor comerciale;

c) Debit 811 „Activități de bază”

Credit 226 „Creanțe ale personalului”

Decontarea creanțelor personalului cu termenul de prescripție expirat;

d) Debit 225 „Creanțe ale bugetului”

Credit 231 „Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”

Calcularea TVA aferentă plăților de leasing.


13. Selectați formula contabilă corectă în cazul calculării TVA din suma avansului primit:

a) Debit 225 „Creanțe ale bugetului”

Credit 523 „Avansuri primite curente”;

b) Debit 225 „Creanțe ale bugetului”,

Credit 534 „Datorii față de buget”;

c) Debit 523 „Avansuri primite curente”

Credit 534 „Datorii față de buget”;

d) Debit 221 „Creanţe comerciale”

Credit 523 „Avansuri primite curente”.

14. Entitatea ,,Art” SRL livrează entității ,,Brio” SRL produse la valoarea de vânzare de 75 000 lei,
inclusiv TVA.

A) Determinaţi valoarea creanţei înregistrată în contabilitatea entității ,,Art” SRL:

a) 75 000;

b) 87 500;

c) 12 500;

d) 62 500.

Ce formulă contabilă se va întocmi la recunoașterea şi înregistrarea creanţei cumpărătorului?

Dt 221 Ct 611 - 62500 lei

Dt 221 Ct 534 - 12500 lei

15. Entitatea “Brio” SRL a transferat la 20 martie un avans furnizorului “Art” SRL 36 000 lei, în
contul procurării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. La 7 aprilie recepţionează obiectele
de mică valoare şi scurtă durată conform facturii însumă de 42 000 lei, inclusiv TVA 20%. Diferenţa
datoriei este achitată la 9 aprilie. Întocmiţi formulele contabile în ordine cronologică, înscriind
data efectuării lor şi descriind conţinutul economic al acestora.

1. Achitarea in avans a OMVSD de catre Entitatea “Brio” SRL furnizorului “Art”:

20 martie Dt221 Ct242- 36000 lei

2. Reflectarea primirii OMVSD in suma de 42000 lei

7 aprilie Dt213 42000 lei

Dt 534 7000 lei

Ct 521 35000 lei

3. Trecerea in cont a sumei de 36000 lei

7 aprilie Dt521 Ct221- 36000 lei

4. Achitarea definitiva cu furnizorul


9 aprilie Dt 521 Ct242 6000 lei

16. Entitatea ,,Alfa” SA a eliberat un avans în suma de 1 200 lei angajatului său Dosca Ion pentru
procurarea rechizitelor de birou. Valoarea totală a rechizitelor procurate constituie – 890 lei.

Care formulă contabilă se va întocmi la:

A) eliberarea avansului angajatului? Dt226 Ct241-1200 lei

B) reţinerea din salariul titularului de avans a sumei avansului neutilizat? Dt531 Ct226-400 lei

17. Entitatea dispune de următoarele informații:

- valoarea de vânzare a mărfurilor comercializate – 330 000 lei, fără TVA;

- valoarea bunurilor returnate de la cumpărător – 12 000 lei, inclusiv TVA;

- suma provizioanelor privind creanțele compromise constituie – 5% din valoarea de vânzare a


mărfurilor;

- suma reducerilor de preț acordate cumpărătorilor după comercializarea bunurilor – 5 000 lei.

Indicați suma creanțelor comerciale, care trebuie reflectată în bilanț.

TEMA : CONTABILITATEA INVESTIȚIILOR FINANCIARE


1. Valorile imobiliare reprezintă:

a) titluri de creanţe care acordă deţinătorilor (obligatarilor) dreptul de a primi în termenul stabilit
valoarea nominală a obligaţiunilor şi venitul sub formă de dobîndă aferentă acestora;

b) titluri financiare care certifică dreptul patrimonial al deţinătorului sau dreptul împrumutătorului –
posesor de document faţă de emitentul acestora;

c) valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală, avînd termenul
de circulaţie pînă la un an.

2. Valorile mobiliare includ:

a) bonuri de trezorerie,

b) creanţe, ,

c) acţiuni

d) obligaţiuni,

e) certificare bancare

f) titluri de creanţe.

3. Care sunt criteriile de recunoaştere a investiţiilor financiare:

a) există o certitudine întemeiată că în urma deţinerii investiţiilor entitatea va obţine beneficii


economice viitoare;

b) termenul de deţinere a investiţiilor este mai mare de un an;


c) valoarea investiţiilor financiare poate fi evaluată în mod credibil.

4. Depozitele bancare reprezintă:

a) mijloace acordate de entitate în numerar sau în natură altor persoane juridice sau fizice în baza
contractelor de împrumut;

b) drepturi sub formă de părţi sociale sau alte participaţii deţinute de entitate în capitalul social al
altor entităţi;

c) depuneri de numerar în instituţiile financiare la termen sau la vedere în scopul obţinerii venitului
sub formă de dobînzi.

5. Determinaţi costul de intrare a acţiunilor, dacă entitatea a procurat 380 de acţiuni la preţul de
50 lei/acţiunea. Serviciile brokerului constituie 450 lei:

a) 19 000 lei;

b) 22 800 lei;

c) 19 450 lei.

Rs: b

252 Investitii financiare curente in parti afiliate

224 Avansuri acordate curente

Rs: d

252 Investitii financiare curente in parti afiliate

142 Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate

8. Costurile aferente deservirii investiţiilor financiare (comisioanele, serviciile brokerilor etc.) se


contabilizează:

a) ca majorare a costului de intrare a investiţiilor financiare;

b) ca majorare a cheltuielilor curente;

c) ca majorare a creanţelor curente.


Rs : b

714 Alte cheltuieli din activitatatea operationala

251 Investitii financiare curente in parti neafiliate

10. Drept criterii pentru deprecierea valorilor mobiliare pot servi:

1) dificultăţile financiare semnificative a emitentului valorilor mobiliare;

2) dispariţia pieţei financiare pentru valorile mobiliare respective;

3) îmbunătăţirea situaţiei financiare a emitentului sau obligatarului;

4) nerespectarea de către emitent a clauzelor contractuale privind plata dividendelor şi dobînzilor.

Rs: b

721- Cheltuieli cu active imobilizate

141 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

12. La ce valoare se evaluează valorile mobiliare în situaţiile financiare:

a) valoarea justă,

b) valoarea contabilă,

c) costul de intrare,

d) costul ajustat.

13. Valoarea contabilă a valorilor mobiliare reprezintă:

a) suma cu care activul poate fi schimbat benevol în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii
normale între părţi interesate, independente şi bine informate;

b) valoarea la care creanţele şi investiţiile financiare sînt recunoscute în situaţii financiare.

14.Cotele de participaţie se reflectă în situaţiile financiare la:

a) valoarea contabilă,

b) costul de intrare,

c) valoarea justă,

d) costul ajustat.
TEMA: CONTABILITATEA NUMERARULUI
1. Contractul care stipulează răspunderea materială pentru păstrarea numerarului în casierie se
încheie cu:

a) directorul entității;

b) contabilul-şef;

c) casierul.

Rs: c

241-casa

242- Conturi curente în monedă naţională

Rs: b

241- casa

523- Avansuri primite curente

4. Încasarea în casierie a numerarului de la cumpărători pentru produsele vândute se reflectă prin


următoarea formulă contabilă:

a) Dt 241 „Casa”

Ct 221 „Creanțe comerciale”;

b) Dt 241 „Casa”

Ct 523 „Avansuri primite curente”;

c) Dt 241 „Casa”

Ct 611 „Venituri din vânzări”.

5. Formula contabilă

Debit 241 „Casa”

Credit 612 „Alte venituri din activitatea operațională”:

poate avea următoarea explicație:

a) încasarea numerarului cu destinație specială;

b) înregistrarea excedentului de casă constatat cu ocazia inventarierii;


c) reflectarea diferențelor de curs valutar favorabile aferente soldului numerarului în valuta străină
în casierie;

d) reflectarea numerarului legat în casierie.

6. Eliberarea din casierie a sumelor spre decontare pentru procurarea materialelor se reflectă prin
următoarea formulă contabilă:

a) Dt 211 „Materiale”,

Ct 241 „Casa”;

b) Dt 226 „Creanţe ale personalului”,

Ct 241 „Casa”;

c) Dt 221 „Creanţe comerciale”,

Ct 241 „Casa”

d) Dt 241 „Casa”

Ct 226 „Creanţe ale personalului”

7. Avansul în sumă de 5 000 lei, eliberat unui gestionar, se justifică astfel: cheltuieli de transport –
650 lei, diurna – 350 lei, piese de schimb procurate şi depozitate – 2 000 lei, TVA – 400 lei. Suma
neutilizată care urmează a fi restituită în casierie constituie:

a) 2 000 lei;

b) 1 600 lei;

c) 2 250 lei;

d) nici un răspuns precedent nu este corect.

8. Extrasul de cont este un document care reflectă:

a) încasările şi plățile în cursul zilei;

b) soldul la începutul zilei, încasările şi plățile în cursul zilei;

c) soldul la începutul zilei, încasările şi plățile în cursul zilei şi soldul la sfârșitul zilei;

d) soldul la începutul lunii, încasările şi plățile lunare şi soldul la sfârșitul lunii.

9. La achitarea sumei TVA datorată bugetului de stat se întocmește:

a) ordinul de plată;

b) foaia de vărsământ;

c) cerere de plată;

d) nici un răspuns precedent nu este corect.

10. Comisionul achitat băncii la procurarea valutei străine se reflectă în contul:

a) 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operațională”;


b) 713 „ Cheltuieli administrative ”;

c) 722„ Cheltuieli financiare ”.

11. Venitul din vânzarea valutei străine se reflectă în contul:

a) 622 „Venituri financiare”;

b) 612 „Alte venituri din activitatea operațională”;

c) 623 „Venituri excepționale”.

12. Datoriile şi creanțele în valută străină se înregistrează în contabilitate:

a) în lei, la cursul oficial al leului moldovenesc în vigoare la data efectuării tranzacției;

b) în valuta străină înscrisă în documentele respective (ex. dolari SUA, etc);

c) în lei, la cursul oficial al leului moldovenesc în vigoare în prima zi a săptămânii în care are loc
tranzacția.

13. Diferențele de curs valutar aferente operațiunilor curente în valută străină se reflectă în
componentă:

a) cheltuielilor şi veniturilor ale activității operaționale;

b) cheltuielilor şi veniturilor financiare;

c) pierderilor şi veniturilor excepționale.

14. Ce operațiune se înregistrează prin formula contabilă:

Debit 244”Alte conturi bancare”, subcontul 2441 „Acreditive”

Credit 511 „Credite bancare pe termen scurt”:

a) deschiderea acreditivului pe seama numerarului propriu;

b) deschiderea acreditivului pe seama creditelor bancare pe termen scurt;

c) achitarea facturilor furnizorilor pe seama acreditivului deschis din contul creditelor bancare;

d) rambursarea creditelor bancare pe termen scurt.

15. Contul 245„Transferuri de numerar în expediție” se utilizează:

a) la sfârșitul anului;

b) în cazul sechestrării numerarului din casieria entității;

c) în cazul mișcării numerarului depus în casieriile băncilor şi oficiilor poștale sau transmis
încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară în conturi curente sau în alte conturi ale entității sau
pentru transferarea către beneficiari.
Rs: a

226 Creanţe ale personalului

612 Alte venituri din activitatea operaţională

714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională

246 Documente băneşti

S-ar putea să vă placă și