Sunteți pe pagina 1din 19

TESTE GRILA

1. În managementul proiectelor, identificarea domeniului reprezintă :


A. Alegerea categoriei de activităţi economice în cadrul căruia va fi planificat
viitorul proiect ;
B. Stabilirea zonei teritoriale unde vor fi implementate activităţile din proiect;
C. Setul de acţiuni prin care se delimitează cadrul legal şi contextul
planificării şi implementării unui proiect.

2. Adevărat sau fals: „Atunci când vorbim despre proiecte în domeniul


serviciului public de ocupare acestea sunt finanţate din :
· surse interne – de la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
· surse externe – prin atragerea de fonduri, în principal de la Uniunea Europeană
(programele PHARE, ISPA, SAPARD, FSE). „
A. Adevărat
B. Fals

3. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are în


compnenţa sa:
A. 2 axe prioritare
B. 7 axe prioritare
C. 10 axe prioritare

4. O axă prioritară are în compnenţa ei ca structură :


A. Domenii majore de intervenţie şi operaţiuni indicative relevante
B. Proiecte
C. Programe

5. Adevărat sau fals: „Axa prioritară 4 din POS DRU cuprinde următoarele
domenii majore de intervenţie:
· Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare de a furniza servicii de
ocupare ;
· Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare.”
A. Adevărat
B. Fals
6. „Proiectul reprezintă o succesiune de activităţi desfăşurate într-o perioadă
limitată de timp cu scopul de a obţine un rezultat punctual în condiţiile
încadrării în consumul de resurse prevăzut.”
A. Adevărat
B. Fals

7. „Proiectul este definit ca fiind orice activitate care se desfăşoară în


conformitate cu un plan aprobat de cei în drept.”
A. Adevărat
B. Fals

8. Parametrii unui proiect sunt :


A. Oameni, idei, resurse
B. Timp, resurse, rezultate
C. Nevoi, fonduri, obiective

9. În managementul proiectelor prin resurse se înţelege :


A. Fondurile proprii ale celui care implementează proiectul ;
B. Fondurile puse la dispoziţie de finanţator ;
C. Resursele umane, financiare, materiale, informaţionale .

10. „Resursele alcătuiesc bugetul unui proiect şi sunt măsurabile în lei ; acestea
pot fi resursele umane, materiale, financiare, informaţionale.”
A. Adevărat
B. Fals

11. În managementul proiectelor „ programul este reprezentat de o serie de


proiecte intercorelate, ale căror obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv
comun relelvant”.
A. Adevărat
B. Fals

12. În managementul proiectului distincţia dintre „proiect” şi „program” este :


A. Nu este nici o distincţie ;
B. Programul este derulat la nivel naţional iar proiectul este derulat la nivel
local ;
C. Programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate, ale căror
obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant.

13. „Un proiect este o sarcină inovativă, riscantă şi mai ales limitată în timp.”
A. Adevărat
B. Fals
14. Atributele unui proiect sunt :
A. Resurse, activităţi, rezultate ;
B. Obiective clare, cerinţa de tip nou, lipsa muncii de rutină, bugetul
propriu, termen de start şi de încheiere precis definite, colaboratori
motivaţi cu cunoştinţe şi abilităţi
diferite ;
C. Finanţatorul, autoritatea de management, aplicantul.

15. Adevărat sau fals: Principiile managementului proiectelor sunt :


· Unicitatea obiectivului
· Managerul şi echipa de proiect
· Descompunerea structurală a proiectului
· Abordarea de la obiectiv către resurse
· Existenţa punctelor de control pe stadii ale proiectului
· Monitorizarea şi evaluarea
A. Adevărat
B. Fals

16. Conform principiului „ unicitatea obiectivului „ – un proiect are un singur


obiectiv
principal/general, acesta fiind motivul pentru care proiectul este finanţat şi
există, iar
atingerea obiectivului se materializează în satisfacerea nevoilor identificate la
începutul ciclului de viaţă al proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

17. Conform principiului „managerul şi echipa de proiect” :


A. Managerul de proiect este numit de finanţator şi el poate să aleagă membrii
echipei de proiect ;
B. Proiectul este condus de un singur manager de proiect ; fiecare membru
al echipei de proiect răspunde pentru propriile decizii în faţa managerului
de proiect ;
C. Managerul comandă şi membrii echipei de proiect execută dispoziţiile
primite.

18. În managementul proiectelor, principiul „abordarea de la obiectiv către


resurse” ne spune că estimarea resurselor necesare se face numai după ce ,
pornind de la obiectivul proiectului, se proiectează şi activităţile necesare.
A. Adevărat
B. Fals
19. Conform principiului „monitorizarea şi evaluarea „ proiectele trebuie :
A. Monitorizate ocazional şi evaluate la final ;
B. Monitorizate şi evaluate atât de manager cât şi de finaţator atunci când
consideră ei că este necesar ;
C. Permanent monitorizate intern de managerul de proiect şi evaluate
extern de
evaluatori din afara proiectului.

20. Managementul proiectelor este „centrala de comandă” a unui proiect şi


foloseşte ca instrument de management. El cuprinde planificarea, controlul şi
conducerea proiectelor.
A. Adevărat
B. Fals

21. Următoarele activităţi aparţin managementului proiectelor :


A. Iniţializarea proiectului, planificare în detaliu, punerea la dispoziţie a
resurselor ;
B. Finanţarea , auditarea .

22. Ciclul de viaţă al proiectului reprezintă o secvenţă de acţiuni bazată pe trei


etape principale :
A. Început, desfăşurare şi încheiere ;
B. Scriere, implementare, evaluare ;
C. Etapa planificării strategice, etapa implementării, etapa evaluării.

23. Adevărat sau fals: „În managementul proiectelor , etapa planificării


strategice cuprinde :
· Programarea
· Identificarea
· Formularea
· Finanţarea „
A. Adevărat
B. Fals

24. În faza programării sunt definite la cel mai înalt nivel politicile, priorităţile
şi obiectivele generale şi sunt precizate mai degrabă aspiraţiile.
A. Adevărat
B. Fals
25. În faza programării sunt stabilite activităţile necesare pentru realizarea
proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

26. În faza de identificare sunt dezvoltate idei, în colaborare cu beneficiarii şi cu


alte părţi interesate ; de asemenea se face o analiză de grup a contextului, a
problemelor şi a riscului.
A. Adevărat
B. Fals

27. În faza de identificare sunt alese persoanele care vor forma dechipa de
proiect
A. Adevărat
B. Fals

28. În faza de formulare ideile selectate sunt adaptate ca proiecte concrete.


A. Adevărat
B. Fals

29. În faza de formulare sunt completate formularele solicitate de finanţator.


A. Adevărat
B. Fals

30. În faza de finanţare cerinţele financiare ale proiectului sunt definite şi


comparate cu fondurile puse la dispoziţia proiectului respectiv.
A. Adevărat
B. Fals

31. În faza de finanţare sunt solicitate şi primite fondurile băneşti necesare


pentru derularea proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

32. Adevărat sau fals: Etapa de implementare cuprinde 2 faze :


· Faza lansării
· Faza implementării
A. Adevărat
B. Fals
33. Etapa de evaluare este necesară pentru a identifica ce aspecte pozitive pot fi
reţinute şi ce greşeli pot fi evitate în proiectele viitoare.
A. Adevărat
B. Fals

34. Etapa de evaluare este necesară pentru ca finanţatorul să fie sigur că banii au
fost folosiţi eficient.
A. Adevărat
B. Fals

35. Scopul proiectului reprezintă stadiul în care membrii organizaţiei doresc ca


problema abordată în cadrul proiectului să se afle la sfârşitul acestuia. Uneori
scopul obiectului poate fi chiar rezolvarea problemei, alteori doar ameliorarea ei
întrun
anumit grad.
A. Adevărat
B. Fals

36. „În managemntul proiectelor, un obiectiv trebuie să „fie SMART” , adică să


întrunească caracteristicile :
· SPECIFIC – care este legat de scopul proiectului, atingerea obiectivului
respectiv
concurând la atingerea scopului;
· MĂSURABIL – cantitativ sau calitativ ;
· ACCESIBIL – asignabil ( să fie clar cine să îl realizeze ) tangibil ;
· REALIST – în ceea ce priveşte posibilitatea finalizării sale întrun
cadru prestabilit ;
· TREMENE clare – adică să se încadreze în timpul alocat sau să prevadă în
mod clar perioada de timp alocată pentru îndeplinirea lui.”
A. Adevărat
B. Fals

37. „În managemntul proiectelor, un obiectiv trebuie să „fie SMART” , adică să


întrunească caracteristicile :
· SELECTIV să menţioneze clar ce vom obţine
· MARE în comparaţie cu fondul solicitat
· ADAPTABIL la eventualele schimbări
· REFERITOR la proiect
· TRANSFERABIL în viitor şi la alte proiecte.”
A. Adevărat
B. Fals
38. Graficul GANTT este o modaliate eficientă de punere în evidenţă a
intervalelor de timp în care se derulează sarcinile şi a modului în care acestea se
suprapun în timp.
A. Adevărat
B. Fals

39. Adevărat sau fals: În managementul proiectelor, reurselor pot fi clasificate


în resurse „hard” ( resurse fizice :
- terenuri, clădiri, echipamente – sau resurse financiare : bani, credite,
instrumente financiare ) şi resurse „soft” ( resurse umane : oameni, abilităţi,
competenţe, cunoştinţe – sau resurse intangibile : informaţie, imagine de marcă,
reputaţie ).
A. Adevărat
B. Fals

40. Metoda Abordării Logice a proiectului este o procedură sistemică, ce


stabileşte intervenţiile necesare pentru atingerea unui scop, punând în evidenţă
conexiunile logice existente între elementele sale cheie şi defineşte ariile în care
sunt posibile intervenţii asupra procesului de analiză a riscurilor implicate şi a
ipotezelor.
A. Adevărat
B. Fals

41. Metoda Abordării Logice a proiectului este un tabel care conţine, în patru
linii şi patru coloane, informaţii despre proiect .
A. Adevărat
B. Fals

42. Logica verticală este stâns legată de obiectivele proiectului şi este cea care
defineşte : obiectivele acestuia, rezultatele, activităţile şi intrările ( resursele ) .
A. Adevărat
B. Fals

43. Obiectivul general ( definit uneori ca scop ) – reprezintă un scop mai


îndepărtat şi mai cuprinzător de cel mai înalt nivel ; pentru atingerea lui trebuie
derulate mai multe proiecte.
A. Adevărat
B. Fals
44. Obiectivul imediat ( definit uneori ca obiectiv specific sau, alteori, obiectiv )
reprezintă siuaţia ce doreşte a fi realizată în momentul în care proiectul este
finalizat.
A. Adevărat
B. Fals

45. În managementul proiectului rezultatele sunt indicatori de valoare ( realizări


garantate) ; ele trebuie să îndeplinească anumite condiţii : să fie fezabile,
relevante să poată fi realizabile.
A. Adevărat
B. Fals

46. Activităţile sunt sarcinile şi acţiunile pentru producerea rezultatelor


proiectului, iar aceste activităţi depind de resursele alocate.
A. Adevărat
B. Fals

47. Prezumţiile ( ipoteze – cele pozitive sau riscuri – cele negative ) sunt factori
care se află în afara ariei de influenţă a proiectului, dar care îl influenţează
( pozitiv sau negativ ) .
A. Adevărat
B. Fals

48. În managementul proiectului prin prezumţii ( ipoteze – cele pozitive, sau


riscuri – cele negative ) se înţelege :
A. Viitoarele evenimente politice care ar avea influenţă asupra desfăşurării
proiectului în etapa de implementare a acestuia ;
B. Voinţa finanţatorului de a acorda sau nu finanţarea pentru proiectul propus;
C. Factori care se află în afara ariei de influenţă a proiectului, dar care îl
influenţează ( pozitiv sau negativ ) .

49. Precondiţiile sunt evenimente, decizii sau condiţii care trebuie întrunite
înainte de începerea proiectului fără de care proiectul nu poate fi implementat.
A. Adevărat
B. Fals

50. Rolul managerului de proiect este să se asigure că echipa reuşeşte să ducă


proiectul la bun sfârşit, responsabilitatea desfăşurării proiectelor revine fiecărui
membru al echipei în parte.
A. Adevărat
B. Fals
51. Una din teoriile privind dezvoltarea echipei implică patru etape prin care
trec echipele până devin eficiente : formarea, învolburarea, normarea şi
performanţa.
A. Adevărat
B. Fals

52. În etapa de formare membrii echipei trăiesc un sentiment de mândrie că au


fost aleşi, de ataşament faţă de echipă dar, totodată, şi de suspiciune şi teamă.
A. Adevărat
B. Fals

53. În etapa de formare membrii echipei sunt recrutaţi şi selectaţi prin


procedeele obişnuite ( CVuri şi interviul de selecţie ).
A. Adevărat
B. Fals

54. În etapa de învolburare, memebrii echipei îşi dau seamam că munca este
dificilă sau are o amploare mai mare decât sau aşteptat iniţial. Adeseori membrii
echipei obiectează faţă de ideile noi, trec prin fluctuaţii serioase de atitudine, se
ceartă şi pun la îndoială inteligenţa altor membrii ai echipei.
A. Adevărat
B. Fals

55. În decursul etapei de învolburare membrii echipei urmează cursuri de


instruire şi sunt puşi în situaţia de a se grupa în echipele mai mici în care vor
desfăşura activităţile din cadrul proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

56. În decursul etapei de normalizare , membrii echipei învaţă să exprime critici


constructive, să stabilească şi să accepte regulile de bază ale echipei, cooperează
mai bine şi se ajută reciproc pentru realizarea obiectivelor proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

57. În etapa de performanţă echipa începe să lucreze ca un întreg eficient,


identificând şi rezolvând în mod corect problemele.
A. Adevărat
B. Fals
58. În etapa de performanţă, echipa atinge criteriile de funcţionare care iau
fost stabilite în momentul alcătuirii sale de către managerul de proiect.
A. Adevărat
B. Fals

59. Teoria motivaţiei emisă de Maslow – Piramida nevoilor – susţine că


motivaţia
comportamentului oamenilor este bazată pe nevoi.
A. Adevărat
B. Fals

60. În managementul proiectelor monitorizarea este definită ca fiind procesul de


colectare sistematică de date cu privire la activităţile din cadrul proiectului şi
analizarea acestora.
A. Adevărat
B. Fals

61. În managementul proiectelor a monitoriza înseamnă :


A. A cerceta ceea ce se întâmplă în timp ce se întâmplă
B. A prevede ceea ce se va întâmpla înainte de a se întâmpla
C. A verifica ceea ce sa întâmplat după ce s-a întâmplat

62. Adevărat sau fals: „Monitorizarea acoperă câteva aspecte relevante cum ar
fi :
· derularea activităţilor prin comparaţie cu planul ;
· volumul de muncă ;
· calitatea muncii ;
· cheltuielile făcute prin comparaţie cu costurile prevăzute în buget;
· cooperarea între membrii echipei de proiect ;”
A. Adevărat
B. Fals

63. Adevărat sau fals: „Monitorizarea trebuie să servească la satisfacerea


următoarelor necesităţi :
* comunicarea către membrii echipei de proiect a stadiului în care se află
acesta şi modificările care se impun ,
* informarea conducerii organizaţiei şi a clientului despre stadiul în care se
află proiectul ;
* asigurarea unei justificări despre ajustările care se fac ,
· asigurarea unei documentaţii constând în comparaţia dintre planul curent
al proiectului şi planul original ;”
A. Adevărat
B. Fals
64. Adevărat sau fals: Evaluarea şi controlul proiectelor au drept scop de a
determina nivelul de îndeplinire al obiectivelor asumate şi de a stabili relevanţa,
eficienţa, impactul şi sustenabilitatea acestuia.
A. Adevărat
B. Fals

65. Odată proiectul început, principala responsabilitate a coordonatorului este


respectarea planului de activităţi, a termenelor şi a bugetului.
A. Adevărat
B. Fals

66. Odată proiectul început, principala responsabilitate a coordonatorului este


motivarea personalului şi respectarea cerinţelor exprimate de finanţator ulterior
aprobării cererii de finanţare.
A. Adevărat
B. Fals

67. Adevărat sau fals: „Pentru un control eficient al proiectului, este


recomandabil să fie respectate următoarele cerinţe :
· folosiţi planul de proiect ca principal ghid în coordonarea lui ;
· monitorizaţi în permanenţă proiectul şi actualizaţi planul „
A. Adevărat
B. Fals

68. Prin intermediul rapoartelor interne periodice, coordonatorul proiectului


poate să:
A. Descopere discrepanţele între ceea ce a fost prevăzut în planul de proiect
şi ceea ce se întâmplă de fapt
B. Solicite finanţare suplimentară, în cuantum de cel mult 10% din suma iniţială
pentru cazuri bine justificate
C. Renunţe la evaluarea finală a proiectului.

69. Întâlnirile periodice cu membrii echipei de proiect reprezintă o componentă


indispensabilă pentru controlul proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

70. Şedinţele echipei de proiect reprezintă ocazii pentru membrii acesteia de a


rezolva împreună problemele care apar.
A. Adevărat
B. Fals
71. Şedinţele echipei de proiect reprezintă ocazii pentru membrii acesteia de a
sărbătorii împreună cu grupurile interesate rezultatele intermediare obţinute în
urma activităţilor desfăşurate până la momentul şedinţei.
A. Adevărat
B. Fals

72. Părerea beneficiarilor poate fi deosebit de preţioasă în a ne da seama de


modul în care evoluează proiectul
A. Adevărat
B. Fals

73. Articolele apărute în presa scrisă sau relatările în cadrul unor emisiuni de
radio sau televiziune sunt elemente de luat în seamă la monitorizarea proiectului
A. Adevărat
B. Fals

74. Articolele apărute în presa scrisă sau relatările în cadrul unor emisiuni de
radio sau televiziune sunt elemente care pot perturba buna desfăşurare a
proiectului pentru că fac parte din categoria riscurilor – situaţii negative aflate în
afara sferei de influenţă a conducerii proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

75. „Scopurile raportării sunt :


a) menţinerea evidenţei evoluţiei proiectului
b) planificarea activităţilor viitoare
c) identificarea problemelor şi oferirea de recomandări „

76. Rapoartele de progres sunt cele trimestriale şi cele lunare.


A. Adevărat
B. Fals

77. Raportul de misiune se întocmeşte numai la solicitarea finanţatorului atunci


când acesta doreşte să verifice anumite aspecte legate de buget.
A. Adevărat
B. Fals

78. Raportul de misiune se întocmeşte de anumiţi experţi


A. Adevărat
B. Fals
79. Raportul final cuprinde activităţile proiectului, rezultatele şi efectele
acestuia, recomandări către beneficiari cât şi utilizarea tuturor resurselor.
A. Adevărat
B. Fals

80. În managementul proiectelor a evalua înseamnă :


A. A analiza ceea ce se întâmplă în timp ce se întâmplă
B. A prevede ceea ce se va întâmpla înainte de a se întâmpla
C. A analiza ceea ce sa întâmplat după ce sa întâmplat

81. Evaluarea finală reprezintă emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat


pe calea atingerii obiectivelor propuse.
A. Adevărat
B. Fals

82. Evaluarea se face neapărat la sfârşitul proiectului, dar este deosebit de util
ca pe parcursul lui să aibă loc evaluări parţiale
A. Adevărat
B. Fals

83. Evaluarea unui proiect reprezintă analizarea în baza unor criterii definite a
rezultatelor finale.
A. Adevărat
B. Fals

84. Adevărat sau fals: „Scopul evaluării este de:


· a învăţa din experienţă ce a avut succes şi ce nu ;
· a verifica dacă obiectivele generale şi imediate au fost atinse ;
· a furniza material documentar ;
· a estima ce probleme rămân şi ce acţiuni trebuie intreprinse în continuare.”
A. Adevărat
B. Fals

85. În managementul proiectelor prin relevanţă se înţelege interesul manifestat


de finanţator faţă de proiectul în cauză
A. Adevărat
B. Fals

86. În managementul proiectelor relevanţa reprezintă măsura în care obiectivele


corespund nevoilor beneficiarilor
A. Adevărat
B. Fals
87. În managementul proiectelor relevanţa reprezintă:
A. Măsura în care obiectivele corespund nevoilor beneficiarilor
B. Importanţa pe care finanţatorul o acordă proiectului propus
C. Gradul de satisfacţie pe care grupurile interesate îl vor avea după realizarea
proiectului

88. În managementul proiectelor eficienţa reprezintă compararea intrărilor şi


resurselor folosite cu rezultatele obţinute .
A. Adevărat
B. Fals

89. În managementul proiectelor eficienţa este definită ca fiind măsura în care


sunt bine utilizate fondurile puse la dispoziţie de către finanţator.
A. Adevărat
B. Fals

90. În managementul proiectelor eficacitatea reprezintă măsurarea contribuţiei


rezultatelor la atingerea obiectivelor imediate ( definite uneori şi ca obiective
sau scop ).
A. Adevărat
B. Fals

91. În managementul proiectelor impactul este definit ca fiind gradul în care


sunt rezolvate problemele grupului ţintă atât pe parcursul desfăşurării
proiectului cât şi la finalul acestuia.
A. Adevărat
B. Fals

92. În managementul proiectelor impactul reprezintă evaluarea efectului


proiectului asupra mediului în care a fost implementat.
A. Adevărat
B. Fals

93. În managemnetul proiectelor prin sustenabilitate se înţelege gradul de


contribuţie proprie a aplicantului şi a partenerilor acestuia la finanţarea
proiectului şi poate fi între 10 % şi 20 % .
A. Adevărat
B. Fals

94. În managementul proiectelor sustenabilitatea măsoară contribuţia pe care


proiectul a aduso la asigurarea unor beneficii de durată şi permanante .
A. Adevărat
B. Fals
95. În managementul proiectelor auditarea este definită ca fiind activitatea de
verificare profesională a unei situaţii în vederea exprimării unei opinii
competente, argumentate şi independente pe baza raportării la un standard de
calitate .
A. Adevărat
B. Fals

96. Auditul este preocupat exclusiv de respectarea , în cadrul proiectului , a unui


set de proceduri prestabilite .
A. Adevărat
B. Fals

97.În managementul proiectelor a audita înseamnă :


A. A decide dacă proiectul poate fi sau nu finanţat ;
B. A controla modul în care sunt utilizate fondurile puse la dispoziţie de
finanţator ;
C. A verifica respectarea unui set de proceduri prestabilite

98. Prin ce se deosebeste un proiect de un program?


a) Un proiect cuprinde mai multe programe
b) Un program cuprinde mai multe proiecte
c) Proiectul se implementeaza la nivel local, programul la nivel national

99. Faza de planificare urmeaza:


a) Implementarii
b) Organizarii
c) Definirii

100. Care sunt actorii unui proiect?


a) Sponsorul, clientul, stakeholderii
b) Autoritatile locale, managerul de proiect
c) Doar echipa de proiect

101. Managementul riscului presupune:


a) Asigurarea disponibilitatii resurselor în timp util
b) Intuirea problemelor ce pot sa apara în timpul proiectului
c) Planificarea si aplicarea reactiei la risc pentru diminuarea, eliminarea
sau repartizarea riscurilor
102. Ce competente îi trebuie unui manager de proiect?
a) Competente de specialitate
b) Cunoasterea unei limbi straine
c) Nu îi trebuie nici un fel de competente

103. Un obiectiv trebuie sa fie:


a) Formulat de echipa de proiect
b) Masurabil
c) Necircumscris temporar

104. Managementul proiectelor reprezinta:


a) Planificarea, coordonarea, conducerea si controlul proiectelor pe durata
ciclului de
viata al acestuia
b) Asigurarea de faptul ca resursele sunt disponibile în timp util
c) Evaluarea proiectelor

9) Triunghiul proiectelor cuprinde:


a) Obiective, timp, costuri
b) Obiective, timp, manager de proiect
c) Timp, costuri, riscuri

105. Resursele unui proiect sunt:


a) Materiale si umane
b) Financiare si umane
c) Materiale, financiare si umane

106. Ce organizatii pot implementa un proiect?


a) Organizatiile non-guvernamentale si institutiile publice
b) Toate tipurile de organizatii
c) Organizatiile internationale

107. Care este prima faza a unui proiect?


a) Evaluarea
b) Definirea
c) Planificarea

108. Ce reprezinta indicatorii de verificare?


a) Descrierea operationala a obiectivelor generale, a scopului proiectelor si
a rezultatelor
b) Descrierea obiectivelor, surselor de finantare si a resurselor implicate
c) Monitorizarea activitatii echipei de proiect
109. Planificarea în managementul proiectelor este realizata pentru:
a) A stabili standarde de performanta
b) A stabili beneficiarul proiectului
c) Pentru ca este o etapa a ciclului de proiect

110. O axa prioritara are în componenta ei ca structura:


a) Domenii majore de interventie si operatiuni indicative relevante
b) Proiecte
c) Programe

111. Programul National de Dezvoltare Rurala 2013-2020, PNDR, este finantat


de:
a) Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Regionala
b) Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
c) Fondul European pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

112. În managementul proiectelor a audita înseamna:


a) A decide daca proiectul poate fi sau nu finantat
b) A controla modul în care sunt utilizate fondurile puse la dispozitie de
finantator
c) A verifica respectarea unui set de proceduri prestabilite

113. Diferentele dintre programe si proiecte pot fi analizate în functie de:


a) Anvergura, politca nationala si regionala
b) Modul în care sunt planificate, coordonate si controlate
c) Anvergura, durata, buget, rolul echipei si orientarea evaluarii

114. Ce este Managementul Ciclului de Proiect – MCP?


a) MCP reprezinta detalierea în timp a tuturor activitatilor desfasurate
b) MCP reprezinta un ansamblu de procese de schimbare pentru a atinge
obiectivele stabilite la începutul proiectului
c) MCP este cea mai simpla modalitate de abordare a unui proiect
115. Când poate fi facuta evaluarea?
a) Evaluarea poate fi facuta la începutul perioadei de implementare si la sfârsitul
perioadei de
implementare
b) Evaluarea poate fi facuta în perioada de implementare (“evaluare
intermediara”)
c) Evaluarea poate fi facuta în perioada de implementare (“evaluare
intermediara”), la
sfârsit (“evaluare finala”) sau dupa perioada de implementare (“ex-post
evaluare”)

116. Ce este graficul Gantt?


a) Este o schema ce contine informatii din planul de activitati
b) Este o schema ce contine informatii despre data limita de depunere a
proiectului
c) Reprezinta derularea în timp a tuturor activitatilor din proiect

117. Proiectul reprezinta o succesiune de activitati desfasurate într-o perioada


limitata de timp cu
scopul de a obtine un rezultat punctual în conditiile ncadrarii în consumul de
resurse prevazut.”
A. Adevarat
B. Fals

118. În managementul proiectelor „ programul este reprezentat de o serie de


proiecte intercorelate, ale caror obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv
comun relelvant”.
A. Adevarat
B. Fals

119. Graficul GANTT este o modaliate eficienta de punere în evidenta a


intervalelor de timp în care se deruleaza sarcinile si a modului în care acestea se
suprapun în timp.
A. Adevarat
B. Fals

120. Întâlnirile periodice cu membrii echipei de proiect reprezinta o


componenta indispensabila pentru controlul proiectului.
A. Adevarat
B. Fals
121. În managementul proiectelor impactul reprezinta evaluarea efectului
proiectului asupra mediului în care a fost implementat.
A. Adevarat
B. Fals

S-ar putea să vă placă și