Sunteți pe pagina 1din 6

TESTE GRILA 1

1. În managementul proiectelor, identificarea domeniului reprezintă :


A. Alegerea categoriei de activităţi economice în cadrul căruia va fi planificat viitorul proiect ;
B. Stabilirea zonei teritoriale unde vor fi implementate activităţile din proiect;
C. Setul de acţiuni prin care se delimitează cadrul legal şi contextul planificării şi
implementării unui proiect.

2) Prin ce se deosebeste un proiect de un program?


a) Un proiect cuprinde mai multe programe
b) Un program cuprinde mai multe proiecte
c) Proiectul se implementeaza la nivel local, programul la nivel national

3. „Proiectul este definit ca fiind orice activitate care se desfăşoară în conformitate cu un plan
aprobat de cei în drept.”
A. Adevărat
B. Fals

4) Care sunt actorii unui proiect?


a) Sponsorul, clientul, stakeholderii
b) Autoritatile locale, managerul de proiect
c) Doar echipa de proiect

5. În managementul proiectelor prin resurse se înţelege :


A. Fondurile proprii ale celui care implementează proiectul ;
B. Fondurile puse la dispoziţie de finanţator ;
C. Resursele umane, financiare, materiale, informaţionale .

6) Ce competente îi trebuie unui manager de proiect?


a) Competente de specialitate
b) Cunoasterea unei limbi straine
c) Nu îi trebuie nici un fel de competente

7. În managementul proiectului distincţia dintre „proiect” şi „program” este :


A. Nu este nici o distincţie ;
B. Programul este derulat la nivel naţional iar proiectul este derulat la nivel local ;
C. Programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate, ale căror obiective contribuie
la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant.

8) Managementul proiectelor reprezinta:


a) Planificarea, coordonarea, conducerea si controlul proiectelor pe durata ciclului de viata al
acestuia
b) Asigurarea de faptul ca resursele sunt disponibile în timp util
c) Evaluarea proiectelor

9. Principiile managementului proiectelor sunt :


· Unicitatea obiectivului
· Managerul şi echipa de proiect
· Descompunerea structurală a proiectului
· Abordarea de la obiectiv către resurse
· Existenţa punctelor de control pe stadii ale proiectului
· Monitorizarea şi evaluarea
A. Adevărat
B. Fals

10) Resursele unui proiect sunt:


a) Materiale si umane
b) Financiare si umane
c) Materiale, financiare si umane

11. Conform principiului „monitorizarea şi evaluarea „ proiectele trebuie :


A. Monitorizate ocazional şi evaluate la final ;
B. Monitorizate şi evaluate atât de manager cât şi de finaţator atunci când consideră ei că este
necesar ;
C. Permanent monitorizate intern de managerul de proiect şi evaluate extern de
evaluatori din afara proiectului.

12) Care este prima faza a unui proiect?


a) Evaluarea
b) Definirea
c) Planificarea

13. Ciclul de viaţă al proiectului reprezintă o secvenţă de acţiuni bazată pe trei etape principale :
A. Început, desfăşurare şi încheiere ;
B. Scriere, implementare, evaluare ;
C. Etapa planificării strategice, etapa implementării, etapa evaluării.

14) Planificarea în managementul proiectelor este realizata pentru:


a) A stabili standarde de performanta
b) A stabili beneficiarul proiectului
c) Pentru ca este o etapa a ciclului de proiect

15) O axa prioritara are în componenta ei ca structura:


a) Domenii majore de interventie si operatiuni indicative relevante
b) Proiecte
c) Programe

16. Etapa de implementare cuprinde 2 faze :


· Faza lansării
· Faza implementării
A. Adevărat
B. Fals

17) Diferentele dintre programe si proiecte pot fi analizate în functie de:


a) Anvergura, politca nationala si regionala
b) Modul în care sunt planificate, coordonate si controlate
c) Anvergura, durata, buget, rolul echipei si orientarea evaluarii
18. „În managemntul proiectelor, un obiectiv trebuie să „fie SMART” , adică să într-unească
caracteristicile :
· SELECTIV să menţioneze clar ce vom obţine
· MARE în comparaţie cu fondul solicitat
· ADAPTABIL la eventualele schimbări
· REFERITOR la proiect
· TRANSFERABIL în viitor şi la alte proiecte.”
A. Adevărat
B. Fals

19) Când poate fi facuta evaluarea?


a) Evaluarea poate fi facuta la începutul perioadei de implementare si la sfârsitul perioadei de
implementare
b) Evaluarea poate fi facuta în perioada de implementare (“evaluare intermediara”)
c) Evaluarea poate fi facuta în perioada de implementare (“evaluare intermediara”), la sfârsit
(“evaluare finala”) sau dupa perioada de implementare (“ex-post evaluare”)

20. Obiectivul general ( definit uneori ca scop ) – reprezintă un scop mai îndepărtat şi mai
cuprinzător de cel mai înalt nivel ; pentru atingerea lui trebuie derulate mai multe proiecte.
A. Adevărat
B. Fals

21) Proiectul reprezinta o succesiune de activitati desfasurate într-o perioada limitata de timp cu
scopul de a obtine un rezultat punctual în conditiile ncadrarii în consumul de resurse prevazut.”
A. Adevarat
B. Fals

22) În managementul proiectelor „ programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate,


ale caror obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant”.
A. Adevarat
B. Fals

23) Graficul GANTT este o modaliate eficienta de punere în evidenta a intervalelor de timp în
care se deruleaza sarcinile si a modului în care acestea se suprapun în timp.
A. Adevarat
B. Fals

24) Întâlnirile periodice cu membrii echipei de proiect nu reprezinta o componenta


indispensabila pentru controlul proiectului.
A. Adevarat
B. Fals

25) În managementul proiectelor impactul reprezinta evaluarea efectului proiectului asupra


mediului în care a fost implementat.
A. Adevarat
B. Fals
TESTE GRILA 2
1) Deschiderea unei afaceri este un proiect:
a) De organizare
b) Social
c) De investitie

2. „Proiectul reprezintă o succesiune de activităţi desfăşurate într-o


perioadă limitată de timp cu scopul de a obţine un rezultat punctual în condiţiile încadrării în
consumul de resurse prevăzut.”
A. Adevărat
B. Fals

3) Faza de planificare urmeaza:


a) Implementarii
b) Organizarii
c) Definirii

4. Parametrii unui proiect sunt :


A. Oameni, idei, resurse
B. Timp, resurse, rezultate
C. Nevoi, fonduri, obiective

5) Managementul riscului presupune:


a) Asigurarea disponibilitatii resurselor în timp util
b) Intuirea problemelor ce pot sa apara în timpul proiectului
c) Planificarea si aplicarea reactiei la risc pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscurilor

6. „Resursele alcătuiesc bugetul unui proiect şi sunt măsurabile în lei ; acestea pot fi resursele
umane, materiale, financiare, informaţionale.”
A. Adevărat
B. Fals

7) Un obiectiv trebuie sa fie:


a) Formulat de echipa de proiect
b) Masurabil
c) Necircumscris temporar

8. Atributele unui proiect sunt :


A. Resurse, activităţi, rezultate ;
B. Obiective clare, cerinţa de tip nou, lipsa muncii de rutină, bugetul propriu, termen de start şi
de încheiere precis definite, colaboratori motivaţi cu cunoştinţe şi abilităţi diferite ;
C. Finanţatorul, autoritatea de management, aplicantul.

9) Triunghiul proiectelor cuprinde:


a) Obiective, timp, costuri
b) Obiective, timp, manager de proiect
c) Timp, costuri, riscuri

10. În managementul proiectelor, principiul „abordarea de la obiectiv către resurse” ne spune că


estimarea resurselor necesare se face numai după ce , pornind de la obiectivul proiectului, se
proiectează şi activităţile necesare.
A. Adevărat
B. Fals

11) Ce organizatii pot implementa un proiect?


a) Organizatiile non-guvernamentale si institutiile publice
b) Toate tipurile de organizatii
c) Organizatiile international

12. Managementul proiectelor este „centrala de comandă” a unui proiect şi foloseşte ca


instrument de management. El cuprinde planificarea, controlul şi conducerea proiectelor.
A. Adevărat
B. Fals

13) Ce reprezinta indicatorii de verificare?


a) Descrierea operationala a obiectivelor generale, a scopului proiectelor si a rezultatelor
b) Descrierea obiectivelor, surselor de finantare si a resurselor implicate
c) Monitorizarea activitatii echipei de proiect

14. „În managementul proiectelor , etapa planificării strategice cuprinde :


· Programarea
· Identificarea
· Formularea
· Finanţarea „
A. Adevărat
B. Fals

15. În faza de identificare sunt dezvoltate idei, în colaborare cu beneficiarii şi cu alte părţi
interesate ; de asemenea se face o analiză de grup a contextului, a problemelor şi a riscului
A. Adevărat
B. Fals

16) În managementul proiectelor a audita înseamna:


a) A decide daca proiectul poate fi sau nu finantat
b) A controla modul în care sunt utilizate fondurile puse la dispozitie de finantator
c) A verifica respectarea unui set de proceduri prestabilite

17. Etapa de evaluare este necesară pentru ca finanţatorul să fie sigur că banii au fost folosiţi
eficient.
A. Adevărat
B. Fals

18) Ce este Managementul Ciclului de Proiect – MCP?


a) MCP reprezinta detalierea în timp a tuturor activitatilor desfasurate
b) MCP reprezinta un ansamblu de procese de schimbare pentru a atinge obiectivele stabilite la
începutul proiectului
c) MCP este cea mai simpla modalitate de abordare a unui proiect

19. Graficul GANTT este o modaliate eficientă de punere în evidenţă a intervalelor de timp în
care se derulează sarcinile şi a modului în care acestea se suprapun în timp.
A. Adevărat
B. Fals

20) Ce este graficul Gantt?


a) Este o schema ce contine informatii din planul de activitati
b) Este o schema ce contine informatii despre data limita de depunere a proiectului
c) Reprezinta derularea în timp a tuturor activitatilor din proiect

21. În managementul proiectului rezultatele sunt indicatori de valoare ( realizări garantate) ; ele
trebuie să îndeplinească anumite condiţii : să fie fezabile, relevante să poată fi realizabile.
A. Adevărat
B. Fals

22. În etapa de formare membrii echipei sunt recrutaţi şi selectaţi prin procedeele obişnuite
(CVuri şi interviul de selecţie ).
A. Adevărat
B. Fals

23. În managementul proiectelor a monitoriza înseamnă :


A. A cerceta ceea ce se întâmplă în timp ce se întâmplă
B. A prevede ceea ce se va întâmpla înainte de a se întâmpla
C. A verifica ceea ce sa întâmplat după ce sa întâmplat

24. Evaluarea şi controlul proiectelor au drept scop de a determina nivelul de îndeplinire al


obiectivelor asumate şi de a stabili relevanţa, eficienţa, impactul şi sustenabilitatea acestuia.
A. Adevărat
B. Fals

25. Prin intermediul rapoartelor interne periodice, coordonatorul proiectului poate să:
A. Descopere discrepanţele între ceea ce a fost prevăzut în planul de proiect şi ceea ce se
întâmplă de fapt
B. Solicite finanţare suplimentară, în cuantum de cel mult 10% din suma iniţială pentru cazuri
bine justificate
C. Renunţe la evaluarea finală a proiectului.

S-ar putea să vă placă și