Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 1

1.1 Teste grilă propuse spre rezolvare


Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

1. Proiectele de investiţii mutual exclusive se caracterizează prin faptul că:


a) decizia de realizare a unuia determină majorarea profiturilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
b) decizia de realizare a unuia determină micşorarea profiturilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
c) decizia de realizare a unuia determină excluderea proiectului secund.

2. Proiectele de investiţii substituente se caracterizează prin faptul că:


a) decizia de realizare a unuia determină majorarea profiturilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
b) decizia de realizare a unuia determină micşorarea veniturilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
c) decizia de realizare a unuia determină majorarea costurilor estimate
a fi generate de proiectul secund.

3. Proiectele de investiţii mutual-exclusive de încadrează în categoria:


a) proiectelor de investiţii complementare;
b) proiectelor de investiţii independente;
proiectelor de investiţii dependente

1.2 Lucrare de Verificare


Să se identifice răspunsurile corecte la următoarele teste grilă:

1) Deciziile de investiţii tactice prezintă următoarele caracteristici:


a) vizează perioade de timp îndelungate;
b) au un caracter unic, implicând modificări semnificative în
raport cu activitatea trecută a întreprinderii;
c) au un caracter repetitiv, fiind bine structurate şi definite.

2) Proiectele de investiţii complementare se caracterizează prin faptul că:


a) decizia de realizare a unuia determină majorarea costurilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
b) decizia de realizare a unuia determină micşorarea profiturilor
estimate a fi degajate de proiectul secund;
c) decizia de realizare a unuia determină micşorarea costurilor
asociate implementării proiectului secund.
Ca pitolul 2

2.1 Teste grilă propuse spre rezolvare

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

1. Costurile de oportunitate ale activelor sunt:


a) fluxurile de lichidităţi care ar fi putut fi generate de activele existente în
patrimoniul întreprinderii în condiţiile în care ele nu ar fi fost angajate în
realizarea proiectului de investiţii analizat;
b) costurile determinate de implementarea proiectului şi care nu mai pot fi
recuperate pe baza cash-flow-urilor generate de acesta;
c) costurile care au fost deja angajate şi care nu mai pot fi influenţate prin
decizia de acceptare sau respingere a unui proiect de investiţie.

2. Deducerea fiscală aferentă investiţiilor este:


a) acea sumă, exprimată procentual în raport cu valoarea investiţiei,
permisă de legislaţia în vigoare a fi scăzută din profitul impozabil al
întreprinderii în vederea stimulării activităţii de investiţii
b) suma care se deduce din impozitul pe profit permisă a fi utilizată de
întreprindere în vederea finanţării unor proiecte investiţionale;
c) economiile ficale permise a fi obţinute prin deducerea unor cheltuieli
cum sunt cheltuielile cu amortizarea şi dobânda.

3. Costurile nerecuperabile sau scufundate sunt:


a) fluxurile de lichidităţi care ar fi putut fi generate de activele existente în
patrimoniul întreprinderii în condiţiile în care ele nu ar fi fost angajate în
realizarea proiectului de investiţii analizat;
b) costurile determinate de implementarea proiectului şi care nu mai pot fi
recuperate pe baza cash-flow-urilor generate de acesta;
c) costurile care au fost deja angajate şi care nu mai pot fi influenţate prin
decizia de acceptare sau respingere a unui proiect de investiţie.

Lucrare de Verificare

Să se identifice răspunsurile corecte la următoarele teste grilă:

1. Creditul fiscal pentru investiţii este reprezentat de:


a) acea sumă, exprimată procentual în raport cu valoarea investiţiei,
permisă de legislaţia în vigoare a fi scăzută din profitul impozabil al
întreprinderii în vederea stimulării activităţii de investiţii
b) suma care se deduce din impozitul pe profit permisă a fi utilizată
de întreprindere în vederea finanţării unor proiecte investiţionale;
c) economiile ficale permise a fi obţinute prin deducerea unor
cheltuieli cum sunt cheltuielile cu amortizarea şi dobânda.

2. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a) economia fiscală aferentă deductibilităţii dobânzii se majorează
pe măsura creşterii ratei de impozitare;
b) economia fiscală aferentă deductibilităţii dobânzii se micşorează
pe măsura creşterii ratei de ipozitare;
c) economia fiscală aferentă deductibilităţii dobânzii nu este
afectată de modificarea ratelor de impozitare.

3. Evaluarea eficienţei investiţiilor de înlocuire implică:


a) compararea costurilor suplimentare efectuate în vederea
implementării noului proiect cu cash-flow-urile pierdute ca urmare a
dezinvestirii proiectului vechi;
b) compararea veniturilor care se obţin în urma vânzării activelor
dezinvestite cu cash-flow-urile suplimentare generate de proiectul
nou în raport cu proiectul vechi dezinvestit;
c) compararea cash-flow-urilor suplimentare generate de noul
proiect, în raport cu proiectul dezinvestit, cu eforturile suplimentare
efectuate în vederea implementării lui.

Ca pitolul 3

3.7 Teste grilă propuse spre rezolvare

1. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate în privinţa VAN-


ului unui proiect investiţional:
a) se bazează pe ipoteza reinvestirii fluxurilor de lichidităţi la o rată
egală cu rata de rentabilitate fără risc ;
b) se bazează pe ipoteza reinvestirii fluxurilor de lichidităţi la o rată
egală cu costul capitalului;
c) se bazează pe ipoteza reinvestirii fluxurilor de lichidităţi la o rată
egală cu RIR-ul proiectului.

2. Care dintre afirmaţiile următoare în privinţa ratei interne de


rentabilitate(RIR) a unui proiect de investiţie sunt adevărate:
a) RIR-ul este costul de oportunitate al capitalului;
b) RIR-ul se identifică cu costul marginal al capitalului;
c) RIR-ul ar trebui să egaleze rata dobânzii;
d) RIR-ul ar trebui să egaleze rata medie de rentabilitate a ramurii;
e) RIR-ul este rata de rentabilitate estimată a proiectului de investiţie

3. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate în privinţa TRA


al unui proiect investiţional:
a) nu ia în considerare toate avantajele posibile ale unui proiect de investiţie;
b) este subordonat îndeplinirii obiectivului principal de
maximizare a valorii întreprinderii;

c) nu este subordonat îndeplinirii obiectivului principal de


maximizare a valorii întreprinderii.

Ca pitolul6

6.5. Teste grilă propuse spre rezolvare


Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

1. Riscul total al unui proiect de investiţie poate fi divizat în următoarele categorii:


a) risc de ţară şi risc sistematic;
b) risc sistematic şi risc specific;
c) risc de întreprindere şi risc specifc
d) risc de sector şi risc de întreprindere;
e) risc de ţară şi risc de întreprindere.

2. Riscul sistematic al unui proiect de investiţie:


a) este riscul din punctul de vedere al unui investitor nediversificat;
b) reflectă riscul legat de problemele conflictuale ce apar la nivelul întreprinderii;
c) este riscul din punctul de vedere al unui investitor diversificat;
d) reflectă riscul determinat de evoluţia progresului tehnic.

3. Coeficienţii echivalării certe reflectă:


a) percepţia investitorului în privinţa rentabilităţii proiectului de investiţie;
b) percepţia investitorului în privinţa gradului de risc asociat
distribuţiilor de probabilitate ale cash-flow-urilor.
c) percepţia investitorului în privinţa gradului de lichiditate a
proiectului de investiţie.
7.5 Teste grilă propuse spre rezolvare
1). Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

a) costul marginal al capitalului reprezintă rata de discontare utilizată în evaluarea unui proiect de
investiţii;
b) costul marginal al capitalului este costul implicat de obţinerea capitalului suplimentar necesar
finanţării proiectului de investiţii adiţional;
c) costul marginal al capitalului se identifică cu costul mediu ponderat al capitalului.

2). Care dintre următoarele elemente determină creşterea costului capitalului?


a) creşterea volatilităţii instrumentelor de finanţare puse în vânzare;
b) reducerea nivelului estimat al ratei inflaţiei;
c) creşterea ratei de dobândă din economie.

3). Costul capitalului utilizat ca rată de discontare în evaluarea unui proiect de investiţie este:
a) un cost mediu ponderat;
b) un cost marginal;
c) poate egala costul mediu ponderat existent la nivelul întreprinderii.