Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei DEONTOLOGIA FUNCŢIONARULUI PUBLIC

Codul SJA_BV/AP/3/6/9 Semestrul 6 Numărul de


disciplinei credite 5

Facultatea Ştiinţe Juridice şi Administrative Numărul orelor pe semestru/activităti 1)


Domeniul Ştiinţe administrative Total a. b. c. d.
Specializarea Administraţie publică 28 28
Forma de ZI
învăţământ

Categoria formativă a Disciplină Discipline Obligatorii


disciplinei de anterioare (condiţionate)
specialitate.
Categoria de Disciplină Recomandate
optionalitate a impusă
disciplinei

Obiective Însuşirea principalelor concepte ale deontologiei funcţionarului


public pe diverse categorii socioprofesionale de funcţionari publici, cu
studii de caz şi analize ale situaţiei în perioada tranziţiei în România în
scopul ridicării calităţii reale a deontologiei serviciilor publice în
activitatea de zi cu zi.
- transmiterea de cunoştinţe cu privire la sistemul de norme etice
şi juridice ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
- formare deprinderilor de gândire şi comportament în spiritul
corectitudinii, responsabilităţii şi eficienţei
Competenţe - Cognitive
- înţelegerea noţiunii de funcţie publică – sensuri, natură juridică,
definiţie;
- analizarea noţiunilor indisolubil legate de materia funcţiei publice,
utilizate în legislaţia internă şi cea europeană;
- analizarea statutului funcţionarului public european;
- înţelegerea principiilor şi normelor care guvernează deontologia
funcţionarului public în România şi în Statele Uniunii Europene

- aplicativ-profesionale
- responsabilizare a personalului din sectorul public ;
- înţelegerea şi aplicarea în plan teoretic şi practic a priorităţii
interesului public în raport cu cel personal, individual, identificarea
modalităţilor de satisfacere a necesităţilor sociale de interes public ;
- promovare regulilor de deontologie profesională care trebuie să
caracterizeze activitatea funcţionarilor publici ;
- reducerea birocraţiei, eficintizarea mijloacelor de exercitare a
funcţiei publice, prin apropierea administraţiei publice de cetăţeni

- afectiv-valorice
- folosirea unei terminologii unitare pentru aveleaşi realităţi juridice ;
- simplificarea procedurilor şi reglementarea unitară a regulilor care
privesc modul de ocupare şi de exercitare a unei funcţii publice ;
- identificarea unor posibile soluţii pentru asigurarea unui echilibru
între drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici ;
- identificarea actelor normative care trebuie adaptate în raport de
legislaţia comunitară, cu relevanţă în domeniul funcţiei publice

Conţinut (descriptori) I. Perspectiva istorică privind geneza şi evoluţia deontologiei ca


disciplină predominant normativă, socio-umană şi comportamentală,
cu referire specială la problema socială – conflict social – autoritate –
stat, precum şi la statusul şi rolul funcţionarului public în special.;
momente semnificative din istoria eticii şi a deontologiei cu relevanţa
lor actuală.
1.Obiectele, metodele, problematica, necesitatea şi actualitatea
deontologiei, precum şi raporturile cu discipline teoretice şi domenii
interferente ale cunoaşterii şi acţiunii.
2. Deontologie, axiologie şi etică în miturle esenţiale şi cărţile
fundamentale ale religiilor univesale, cu refrire specială la Biblie
3. Confucius, confucianismul şi fundamentele deontologiei
funcţionarului public. Budismul, resurse etice şi deontologice
4. Pittagora. Legile morale şi plitice în perioada presocratică a cetăţii
greceşti. Socrate.
5. Filosofia clasică greacă: Platon,Aristotel şi directiiile deontologiei
în elenism şi în epoca romană.
6. Renaşterea şi epoca modernă. Machiavelli
7. Filosofia clasică geramnă. Kant şi Hegel. Filosofia contemporană şi
şi probleetica etică şi deontologică.

II. Perspectiva sistemică: principii, norme, categorii ale deontologiei


1. Principii, norme, categorii – virtutea, binele, datoia, adevărul etc şi
deontologic.
2. Tranziţia în România şi perspectiva deontologică în abordarea
realităţii româneşti şi a viitorului acesteia.
3. Prezentarea analitică a componentelor deontologice ale legilor,
statutelor, codurilor, reglementărilor de ordine interioară, a
regimurilor disciplinare, jurămintelor şi ale altor normativizări ale
activităţii funcţionarului publc şi ale diferitelor categorii de funcţionari
publici.
4. Deontologia politică între necesitate şi actualitate în actualitatea
românească actuală.
5. Deontologia juridică în sistemul actual al dreptului în România.
Judecătorul corupt, procurorul, avocatul, avocatul, avocatul poporului,
notarul.
6. Deotologia ecleziarhului (comparaţii între secte, religii, culte).
7. Alte deontologii: medicală, militară, a ziaristului, a sistemelor mass
media, a diplomatului, a funcţionarilor europeni.

Teste şi teme de control Aspecte ale deontologiei profesiunilor libere clasice: deontologia
medicală şi deontologia profesiei de avocat
Analiza elementelor constitutive ale deontologiei funcţionarilor
publici
Consideraţii privind înţelesul comun al termenilor „morală” şi „etică”;
conceptul actual de deontologie – dezbatere euristică animată de
asistent
Clarificare conceptelor „funcţie publică” şi „funcţionar public” -
dezbatere euristică
Repere istorice privind statutul funcţionarilor publici în România şi
categorii de funcţionari publici

Forma de evaluare (conform PI) examen


Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 100 %
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
*** Codul deontologic al educatorilor (proiect), Tribuna
Învăţământului, nr. 1, 1991
Greiner, Hubert, Marile doctrine morale, Ed. Humanitas, Bucureşti,
1995
Hayek, A. Fridrich, - Constituţia libertăţii
Călinoiu, Constanţa; Ferdinas, Virginia, - Teoria funcţiei publie
comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
Nicolae iorga, - Ce sunt şi pot fi funcţionarii, Imprimeria Statului,
Bucureşti, 1992.
Kotarbinski, T. - Tratat despre lucrul bine făcut, E.B. Bucureşti, 1976
Lazăr, Cornel, - Autoritate şi deontologie. Proprietarul unei posibile
ştiinţe a deontologiei, Edf. Licorna, Bucureşti, 1999
Lord Aacton, - Limitele puterii, Ed. All, Bucureşti, 1994
Manda C., Baniciu, D., - Administraţia publică şi cetăţeanul, Ed.
Lumina Lex, 1997
Verdinaş, V., - Elemente de protocol, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2000
Vermeleu, J., - Dreptul disciplinar al funcţionarilor publici.

B. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
Coman Kund, Liviu, Deontologia si statutul funcţionarilor din
administraţia publică, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti,
2005
Cozma, Carmen, Elemente de etică si deontologie, Editura
Universităţii « Al. I. Cuza », Iasi, 1997
Poenaru, E., Deontologie generală. Substanţa ideii., Editura “Erasmus
“, Bucuresti, 1992

Lista materialelor Cursuri,tratate, Metode didactice prelegeri,


didactice necesare monografii utilizate seminarii,sesiuni
ştiinţifice,conferinţe
etc.

Coordonator Titular de Disciplină Semnătura Data


Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lect. univ. drd . Babonea Adina 30.09.2010.

Notă 1): Se completeză la numărul orelor pe semestru, în funcţie de forma de învăţământ, coloanele: a., b., c
şi d, după cum urmează:
ZI: a: Curs – Curs (prelegere), b: S- seminar, c: L – activităti de laborator, d: P-proiect sau lucrări practice
IFR: a: SI – studiu individual, b: S- seminar, c: L – activităti de laborator, d: P-proiect sau lucrări practice
ID: a: SI - studiu individual, b: TC - teme de control, c: AT - activităti tutoriale, d: AA - activităţi
aplicative
Legendă:
• Categoria formativă a disciplinei: DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/
managerială, DU-umanistă
• Categoria de optionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-optională, DL-liber aleasă (facultativă)
• Forma de evaluare: E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control