Sunteți pe pagina 1din 49

SUPORT CURS

MANAGER PROIECT

1
Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea
de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.
Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management
organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării. Cercetarea şi
literatura indică o serie de domenii funcţionale care sunt componente esenţiale ale
competenţei şi performanţei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:
- Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
- Stabilirea specificaţiilor proiectului
- Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
- Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
- Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
- Estimarea şi bugetarea costurilor
- Estimarea şi asigurarea resurselor;
- Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
- Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
- Managementul contractelor;
- Managementul financiar al proiectului;
- Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
- Urmărirea şi controlul riscurilor;
- Selectarea şi managementul echipei de proiect;
- Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
- Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
- Managementul implementării.
Competenţele managerului de proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează
întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea
echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului
proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi;
stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan
de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului,

2
stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor;
contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului;
comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi;
pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de
fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea
progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor,
indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).
Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că
managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie,
operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect
individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.
Managementul proiectului presupune utilizarea tuturor cunoştinţelor,
abilităţilor şi tehnicilor de proiectare a activităţilor în scopul de a depăşi nevoile şi a
realiza obiectivele propuse în proiect.
Cerinţele principale la care trebuie să răspundă un proiect, atât la nivelul obiectivelor
şi nivelului realizării acestora, cât şi la scara derulării activităţilor specifice se referă la:
 să răspundă cerinţelor beneficiarului
 să se încadreze în buget
 să se încadreze în timp
Însumând aceste cerinţe putem sumariza cele trei dimensiuni de urmărit prin
managementul proiectului, respectiv:
a) performanţa
b) costul
c) timpul.
Întrucât două dintre acestea se referă în mod specific la consumul de resurse, iar
suprapunerea lor influenţează în mod critic prima dimensiune (performanţa), vom acorda
o atenţie deosebită tratării acestui aspect şi utilizării instrumentelor specifice de lucru.
Orice proiect, fie dezvoltat individual, fie în echipă presupune atribuirea unei poziţii
de coordonare, respectiv poziţia unui manager de proiect. Este evidentă ocuparea
acestei poziţii în situaţia proiectelor de cercetare individuale, iar absenţa unei echipe de
proiect, deşi aparentă, este suplinită prin resursele umane atrase în proiect, fie şi de

3
manieră temporară. Rolul şi poziţia managerului de proiect acoperă:
 managementul şi supervizarea proiectului
 definirea proiectului prin specificare sarcinilor, mobilizarea şi atragerea de resurse şi
structurarea echipei (acolo unde este necesar)
 asigură îndeplinirea sarcinilor şi motivează personalul implicat pentru înscrierea în
parametrii de timp
 dezvoltă abilităţi tehnice - planificare financiară, managementul contractelor,
creativitate în gândire şi utilizarea tehnicilor de rezolvare a problemelor
 managementul schimbării, în condiţiile în care nici un proiect nu se transpune 100 %
vis-a-vis de planificarea iniţială
Proiectul este un set de activităţi planificate care:
 abordează o problemă concretă şi stabileşte un scop specific
 urmăreşte atingerea unor obiective concrete
 are termene clare de început şi de încheiere
 are la dispoziţie resurse specifice şi un buget pentru atingerea obiectivelor

Caracteristicile unui proiect


 scop definit
 caracter realist
 localizare bine delimitată în spaţiu şi timp
 caracter complex
 caracter colectiv
 caracter unic
 caracter cuantificabil
 caracter multistadial
Managementul proiectului este procesul de planificare şi de coordonare, cu claritate
şi transparenţă, a activităţilor proiectului în vederea atingerii scopului şi a obiectivelor
propuse:
 în conformitate cu standardele de performanţă propuse,
 la termenele prevăzute,

4
 utilizând resursele alocate

Principalele caracteristici care definesc un proiect sunt:


a) proiectul are un inceput şi un sfârşit clar definite: parcurgerea unui proiect de la
început până la sfârşit implică o secvenţă bine definită de paşi sau activităţi
b) proiectele folosesc resurse (umane, timp şi bani) care au fost alocate în mod
special în vederea realizării activităţilor pe proiect.
c) fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste rezultate au obiective specifice de
calitate şi performanţă. Atunci când proiectul s-a finalizat, ceva nou a fost creat,
ceva ce n-a existat înainte.
d) proiectele urmăresc un plan, au o abordare organizată pentru a satisface
obiectivele stabilite.
e) un proiect implică în mod normal o echipă care să-l ducă la final.
f) proiectele au întotdeauna un set unic de factori interesaţi care include: echipa de
proiect, clienţii, managerul de proiect, managerii executivi, reprezentanţi ai
guvernului, alte persoane interesate de proiect. Acestia au întotdeauna aşteptări
diferite asupra rezultatelor proiectului. Aceste aşteptări trebuie urmărite,
canalizate şi modelate astfel încât, în final, proiectul să fie considerat un succes.
Proiectele se realizează într-o succesiune de etape, pornind de la un document
strategic de dezvoltare din care se desprinde idea de proiect într-un anumit domeniu (ex.
resurse umane, infrastructură, mediu, turism, etc), care apoi este formulată, implementată
şi în final evaluată, cu scopul de crea condiţiile necesare pentru realizarea unor acţiuni
viitoare de dezvoltare.
Fazele ciclului de proiect sunt:

5
Programare

Evaluare&Control Identificare

Implementare Formulare

Managementul Ciclului Proiectului

1. Programarea
Programarea este prima fază a PCM care constă în stabilirea cadrului general de
cooperare al UE cu o anumită ţară sau regiune a unei ţări.
Printr-un proces de consultare şi negociere între guvernul naţional, donatori şi alţi
factori interesaţi, urmărind analiza problemelor şi a oportunităţilor de dezvoltare ale ţării
sau regiunii în cauză şi ţinând cont în acelaşi timp de priorităţile UE şi ale ţării
beneficiare, ca şi de acţiunile altor organizaţii finanţatoare, de capacitatea financiară a UE
şi a ţării sau regiunii receptoare, se convine acordarea sprijinului pe anumite domenii de
activitate şi se schiţează idei de programe. Rezultatul se regăseşte într-un Document
Strategic de ţară sau Regional.
In Documentul Strategic de ţară sau regional (Exemplu: Planul Naţional de
Dezvoltare, Planul Naţional de Dezvoltare Regională, etc) sunt identificate şi prezentate
domeniile de activitate care să fie sprijinite de UE, la nivel naţional sau regional.

2. Identificarea

6
Conform cadrului stabilit de Documentul Strategic de ţară sau Regional se analizează
problemele (situaţiile dificile, care nu convin si pe care dorim să le depşim), nevoile şi
interesele posibililor factori interesaţi şi se identifică acele idei de proiecte care urmează
să fie aprofundate.
In această fază se elaborează, când este necesar, studii de pre-fezabilitate (SPF).
Aceste studii ajută la identificarea, selectarea şi analiza comparativă a unor opţiuni
specifice şi recomandă studiile ulterioare necesare pentru formularea proiectului.
Rezultatul studiului
dă indicaţii asupra oportunităţii de a continua studiul pentru ideea de proiect aleasă.

3. Formularea
In această fază se analizează aspectele importante ale ideii de proiect, ţinând cont
de obiectivele generale şi priorităţile Documentului Strategic de ţară sau Regional, de
indicatorii cheie de calitate şi de opiniile principalilor factori interesaţi. Beneficiarii
direcţi ai proiectului şi alţi factori interesaţi în realizarea acestuia (aceştia pot fi, după caz,
autorităţi locale, furnizori de servicii, publice sau private, alţi agenţi economici,
organizaţii neguvernamentale, inclusiv asociaţii profesionale, etc) trebuie să participle
activ la detalierea ideii, şi pentru aceasta se constituie o echipă de proiect.
Echipa de proiect devine o structură executivă, iar consultarea cu beneficiarii
direcţi şi factorii interesaţi se realizează sub forma unor întâlniri periodice, în care se
discută între altele stadiul analizei, se cer informaţii suplimentare şi după caz, studii de
fundamentare, analiza riscului, etc.
Relevanţa problemelor şi fezabilitatea sunt aspecte cheie în acestă fază. Se
elaborează planuri detaliate de implementare a activităţilor ce vor fi realizate în cadrul
proiectului, incluzând Cadrul Logic, cu indicatori privind rezultatele aşteptate şi impactul
proiectului, precum şi planul de resurse şi implementare. In final, echipa de proiect ia
decizia de a propune proiectul pentru finanţare.
O propunere de proiect de interes local va fi susţinută de participanţii la
formularea ei, prin încheierea unui memorandum semnat de toţi aceştia.

4. Finanţarea

7
Propunerea de finanţare se elaborează sub forma unei cereri de finanţare, care se
completează într-un formular standardizat (aplicaţie), diferit pentru fiecare tip de program
de finanţare în parte.
De regulă, aplicaţia este însoţită de o serie de anexe, care fac parte integrantă din
cererea de finanţare şi justifică cererea. Aplicaţia (cererea de finanţare) este depusă la
Unitatea de implementare a programului prin care se finanţează proiectul propus.
Comisia de evaluare a propunerilor de proiect evaluează cererea de finanţare şi
decide dacă proiectul va fi sau nu va fi finanţat, pe baza unor criterii de selecţie, aceleaşi
pentru toate cererile de finanţare depuse în cadrul programului de finanţare respectiv.
În cazul deciziei de finanţare a proiectului propus, se semnează Contractul de
finanţare între Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul de sprijin financiar (aplicantul). In
cazul programelor, contractul de finanţare se încheie între instituţia specializată a
donatorului (Comisia Europeană, în cazul UE) şi ţara receptoare.

5. Implementarea
Resursele materiale şi umane alocate implementării proiectului sunt utilizate
pentru îndeplinirea scopului propus prin proiect (rezultatele propuse prin proiect se
adresează grupurilor ţintă şi beneficiarilor), contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor
generale ale proiectului.
Activităţile implementate în cadrul proiectului implică, de regulă, încheierea unor
contracte pentru realizarea de studii, pentru asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri şi lucrări.
Evoluţia activităţilor din proiect este urmărită (se monitorizează progresul proiectului) şi,
după caz, se propun ajustări impuse de schimbarea condiţiilor iniţiale. La sfârşitul
perioadei de implementare, se poate propune un nou proiect pentru continuarea sau
extinderea activităţilor proiectului.

6. Evaluarea
Evaluarea reprezintă estimarea, cât mai sistematică şi obiectivă cu putinţă, a unui
proiect, program sau politică în derulare sau finalizată, în fazele de concepţie şi
implementare, precum şi a rezultatelor sale.
Scopul evaluării este de a compara coerenţa rezultatelor

8
proiectului cu obiectivele propuse, determinând astfel eficienţa, eficacitatea, impactul şi
durabilitatea proiectului. Evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile,
permiţând incorporarea de lecţii învăţate şi bune-practici în procesul de decizie, atât din
perspectiva beneficiarilor de sprijin financiar (recipienţi) cât şi a organizariilor
finanţatoare (donatori).
Evaluarea poate fi făcută în perioada de implementare a proiectului sau
programului (“evaluare intermediară”), la sfârşitul acesteia (“evaluare finală”) sau după
perioada de implementare (“ex-post evaluare”), fie pentru a ajuta la o mai bună
direcţionare a
proiectului sau programului, fie pentru a desprinde lecţii utile pentru viitoare
proiecte/programe. Evaluarea ar trebui să conducă la decizia de a continua, revizui sau
stopa un proiect/program, iar concluziile şi recomandările ar trebui luate în considerare în
procesul de elaborare, respectiv implementare, a unor proiecte sau programe viitoare.
Principalele cauze care pot periclita succesul unui proiect sunt reprezentate de o
slabă comunicare în interiorul şi spre exteriorul echipei şi proiectului; inabilitate în
rezolvarea problemelor şi situaţiilor excepţionale; abaterea de la standarde şi
reglementări; influenţa nefavorabilă a vremii; situaţii conflictuale la nivelul instituţiei,
chiar fără implicarea directă a proiectului; instabilitatea reglementărilor şi cadrului de
dezvoltare al proiectului; o calitate redusă a managementului; lipsă de precizie în
definirea sarcinilor, activităţilor şi finalităţii acestora; inconsistenţă şi superficialitate în
evaluare.

CICLUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT


Ciclul managementului de proiect reprezintă o secvenţă logică de paşi cu scopul de a:
 identifica
 pregăti
 implementa
 monitoriza
 evalua
procesul, prin cuantificarea părţilor componente procesului şi efectului conjugat al
acestora.

9
Faza de identificare se referă atât la analiza contextului în care se încadrează
proiectul (incluzând aici şi mediul economic) cât şi la identificarea problemelor sau
obstacolelor potenţiale, sursa, cauzele şi modalităţile de tratare/soluţionare. Identificarea
cât mai precisă a factorilor perturbatori şi problemelor este critică pentru succesul
proiectului, întrucât oferă o proiecţie însoţită de soluţii.
După identificarea problemelor, se identifică obiectivele ce fac referire la soluţiile
de ajungere la o situaţie ideală; obiectivele se prezintă "în oglindă" cu problemele
identificate. Desfăşurarea proiectului ocazionează modificări urmare a adaptărilor la noile
probleme identificate, sau la schimbarea priorităţilor.
Rezultatele analizei permit identificarea:
 obiectivului general
 scopului proiectului
 rezultatelor
 activităţilor
Această fază de identificare presupune un inventar complet al resurselor posibil
de antrenat în proiect, aşa cum am menţionat anterior.
Stagiul final în analiză îl reprezintă formularea şi alegerea strategiilor.
Formularea strategiilor trebuie să pornească de la realismul şi fezabilitatea acţiunilor şi
restricţiile legate de consumul de resurse, atât punctual pentru derularea unei activităţi,
cât şi conjugat prin utilizarea instrumentelor de planificare pentru evidenţierea
suprapunerii consumurilor şi cuantificarea volumului total al acestora.
Primul exerciţiu decizional îl reprezintă în fapt acest stagiu, alegerea strategiei
reprezentând unul din punctele de cheie ce pot asigura sau periclita succesul proiectului.
Şansele de eroare pentru acest moment sunt reduse, dar există posibilitatea
interpretării incomplete a variantelor strategice şi deplasarea într-un mediu în care
opţiunile diferă sensibil la nivelul rezultatelor deşi cu variaţii importante la nivelul
acţiunilor posibil de întreprins.
Altfel spus, se pot defini alternative strategice asemănătoare cu atingerea unui
nivel diferit al rezultatelor, la fel cum se por defini strategii diferite cu a unui nivel
estimat al rezultatelor absolut comparabil, şi în fine, forma hibridă, şi poate cea care
necesită maximul de atenţie, strategii asemănătoare ce conduc la rezultate comparabile.

10
Posibilitatea modelării diferitelor alternative oferă un tablou complet al reacţiilor
la modificarea factorilor de influenţă şi mai ales al proiecţiilor rezultatelor şi nivelului
acestora în noile condiţii.
Flexibilitatea în managementul proiectului poate ameliora sau reduce
considerabil influenţele nefavorabile induse de modificarea factorilor, chiar şi în situaţia
în care apariţia şi manifestarea acestora a fost cuprinsă şi cuantificată în presupunerile şi
riscurile asumate în cadrul alternativelor.
Definirea obiectivelor proiectului, incluzând aici atât obiectivul general (derivat
din tema de cercetare) cât şi obiectivele specifice trebuie să ţină cont de formularea
SMART. Această înseamnă că obiectivele trebuie să fie:
 S - specifice
 M - măsurabile
 A – realizabile/realiste
 R - relevante
 T - încadrate în timp
Obiective specifice
Trebuie făcută precizarea că există situaţii în care obiectivele specifice ale
proiectului reprezintă obiective intermediare în parcurgerea procesului şi atingerea
obiectivului central declarat.
Astfel de situaţii sunt relativ frecvente atunci când programul de cercetare
dezvoltă un obiectiv focalizat pe o cercetare foarte îngust specializată.
Caracteristicile obiectivelor trebuie detailate pentru o înţelegere completă.
Caracterul specific al obiectivelor derivă din nevoia de a fi cât mai precis în formularea şi
definirea acestora, fără a permite spaţii de interpretare sau confuzie.
Obiective măsurabile
Obiectivele trebuie să fie măsurabile pentru a permite evaluarea progresului
proiectului. Este important de subliniat faptul că la determinarea progresului înregistrat,
fiecare indicator de progres trebuie asociat cu nivelul de realizare al obiectivelor.
Abaterile sau întârzierile înregistrate în realizarea obiectivelor se constituie în sursă de
analiză pentru ameliorarea ciclului proiectelor.
Obiective realiste

11
Realismul obiectivelor, aşa cum a fost subliniat anterior, derivă din volumul şi
nivelul activităţilor şi resurselor. Definirea obiectivelor trebuie să ţină seama de măsura
în care acestea sunt fezabile şi nu de nivelul sau calea necesare de urmat în atingerea
obiectivului general.
Obiective relevante
Relevanţa obiectivelor reprezintă gradul de coerenţă în integrarea obiectivelor
specifice în obiectivul general. Din nou, calea de urmat este reprezentată de
disponibilitatea resurselor şi acţiunilor de întreprins şi nu de un model general sau o
practică relativ curentă în tratarea unor teme apropiate ca domeniu, subiect sau abordare.
Obiective încadrate în timp
Încadrarea în timp este legată într-o măsură considerabilă de realismul
obiectivelor formulate şi de aceea cele două trebuiesc tratate împreună. Timpul reprezintă
în mod curent cea mai limitată resursă în managementul proiectelor (şi nu numai). Una
dintre cerinţele principale ale unui proiect este aceea de a se încadra în timp. Ca o
menţiune, consumul suplimentar din resursa timp conduce inevitabil la consumuri
neplanificate din celelalte resurse, şi în special, resurse financiare.
În formularea şi definirea obiectivelor, mai ales pentru promotorii sau managerii
de proiect aflaţi la primele cicluri de proiect, trebuie acordată o atenţie specială
diferenţierii obiectivelor de indicatorii de progres.
Indicatorii de progres includ următoarele elemente:
 cantitate
 calitate
 timp
Utilizarea indicatorilor de progres este crucială planificării şi monitorizării
proiectului. Aceste elemente introduc prima abordare calitativă în progresul proiectului
iar amplasarea şi nivelul lor dau măsura dinamicii proiectului.
Evaluarea ocupă un rol central în asigurarea stabilităţii şi succesului unui proiect.
Planificarea oricărui program de cercetare trebuie să considere momentele, modalităţile
de evaluare şi integrarea rezultatelor evaluărilor în desfăşurarea ulterioară.
Evaluările se bazează atât pe analiza situaţiei şi circumstanţelor, cât şi pe fluxul şi
conţinutul informaţiilor colectate până la momentul evaluării. De menţionat că pentru

12
evaluările ulterioare de pe parcursul proiectului, fiecare evaluare anterioară, împreună cu
rezultatele şi observaţiile ocazionate, precum şi integrarea acestora în ajustările de
planificare, se constituie în sursă de informaţie centrală şi deosebit de importantă.
Informaţiile care stau la baza comunicării şi analizelor trebuie să respecte un set de
reguli cu privire la:
 formatul informaţiei
 sursele de informare
 regularitatea informaţiei
Elaborarea criteriilor de evaluare

Criterii de evaluare vor fi specificate în planul de evaluare, cu posibilitatea


suplimentării sau eliminării, funcţie de modificările situaţiei şi progresul proiectului.
Definirea acestora depinde de obiectivele proiectului, temă şi domeniu, etapă sau fază de
progres a proiectului, obiectul şi natura evaluării.
Ca recomandare generală, nu se vor separa evaluările cantitative şi cele calitative,
ci se vor cuprinde ambele laturi în fiecare dintre evaluări.
Un aspect deosebit de important este stabilirea scării de evaluare, astfel, fiecărui
criteriu îi vor fi atribuite valori minime şi maxime. Planul iniţial de evaluare va conţine şi
nivelul de atins, estimat pentru fiecare parametru de proces evaluat.
Esenţial pentru continuitatea evaluărilor, este înregistrarea nivelului atins la
momentul evaluării şi posibilele cauze sau surse ale abaterilor.

În continuare vom trata harta desfăşurării procesului de management al


proiectului, abordată la scară generală pentru lărgirea valabilităţii în utilizarea ulterioară a
cunoştinţelor de managementul proiectului. Părţile considerate cu relevanţă redusă pentru
aplicare în cadrul dezvoltării programului de cercetare vor fi tratate corespunzător,
respectiv accentul va fi focalizat asupra elementelor centrale, necesare şi suficiente în
realizarea programului de cercetare.
Structura Procesului de Management al Proiectului
A. Iniţierea Proiectului
A1. Demararea proiectului

13
A2. Obiectivul proiectului
A3. Calendarul proiectului şi bugetarea
A4. Calendarul etapelor şi bugetarea
A5. Organizarea proiectului
A6. Proceduri de control ale proiectului
A7. Pachet economic
A8. Evaluarea etapei de iniţiere a proiectului

B. Controlul Proiectului
B1. Demararea etapelor
B2. Întâlnirile comitetului de proiect
B3. Controlul calităţii
B4. Controlul progresului
B5. Controlul schimbării
B6. Managementul problemelor
B7. Situaţii de excepţie
B8. Evaluarea încheierii etapelor

C. Încheierea Proiectului
C1. Evaluarea produselor finale
C2. Încheierea proiectului
C3. Îmbunătăţirea procesului
A. Iniţierea Proiectului
Parte din acţiunile descrise în etapa de iniţiere a proiectului se desfăşoară în
paralel şi nu strict legate de încheierea paşilor descrişi anterior.
Altfel spus, activităţile demarează după formatul descris au momente de
încheiere/completare diferite.
A1. Demararea Proiectului
A11. Identificarea sponsorului proiectului;
A12. Identificarea managerului pentru etapa de iniţiere a proiectului;
A13. Analiza studiilor relevante;
A14. Pregătirea planului de demarare a proiectului;
A15. Informarea echipei;
A16. Iniţierea procedurilor de control a etapelor;
A17. Revizuirea demarării proiectului;
A18. Demararea proiectului

14
A2. Obiectivul Proiectului
A21. Stabilirea obiectivului proiectului;
A22. Stabilirea obiectivului investigaţiei;
A23. Identificarea necesarului iniţial;
A24. Identificarea soluţiei centrale;
A25. Identificarea necesarului de pregătire (training);
A26. Revizuirea obiectivului proiectului

A3. Calendarul Proiectului şi bugetarea

A31. Determinarea abordării proiectului;


A32. Determinarea etapelor şi paşilor proiectului;
A33. Determinarea fluxului produselor pentru etape şi paşi;
A34. Estimarea duratei;
A35. Stabilirea necesarului de resurse;
A36. Pregătirea calendarului proiectului;
A37. Pregătirea bugetului proiectului;
A38. Determinarea calendarului produselor;
A39. Documentarea criteriilor de succes ale procesului proiectului;
A310. Revizuirea calendarului proiectului

A4. Calendarul Etapelor şi bugetarea

A41. Determinarea activităţilor etapei următoare;


A42. Determinarea fluxului de activităţi ale produsului;
A43. Estimarea efortului;
A44. Alocarea resurselor;
A45. Pregătirea calendarului etapei;
A46. Pregătirea bugetului etapei;
A47. Calendarul de referinţă al etapei;
A48. Crearea de produse ale calendarului etapei;

15
A49. Revizuirea produselor calendarului etapei

A5. Organizarea Proiectului

A51. Identificarea personalului cheie;


A52. Recrutarea comitetului de proiect;
A53. Recrutarea managerilor de etape;
A54. Recrutarea coordonatorilor de proiect;
A55. Recrutarea participanţilor principali (key stakeholders);
A56. Recrutarea echipelor etapelor;
A57. Recrutarea resurselor principale;
A58. Determinarea necesarului de pregătire;
A59. Crearea diagramei de organizarea a proiectului;
A510. Revizuirea organizării proiectului

A6. Proceduri de Control ale proiectului


A61. Stabilirea administrării proiectului;
A62. Stabilirea procedurilor de control a calităţii;
A63. Stabilirea procedurilor de control a progresului;
A64. Stabilirea factorilor de control ai proiectului;
A65. Stabilirea procedurilor de control a schimbărilor;
A66. Stabilirea procedurilor de rezolvare a problemelor;
A67. Revizuirea procedurilor d control ale proiectului

A7. Pachet Economic


A71. Determinarea costurilor proiectului;
A72. Cuantificarea beneficiilor;
A73. Determinarea Breakeven Point;
A74. Analiza riscurilor;
A75. Revizuirea pachetului economic

16
A8. Evaluarea Etapei de Iniţiere a Proiectului
A81. Compilarea raportului de iniţiere a proiectului;
A82. Pregătirea evaluării etapei de iniţiere a proiectului;
A83. Realizarea evaluării etapei de iniţiere a proiectului;
A84. Continuarea evaluării etapei de iniţiere a proiectului;
A85. Compilarea listei de verificare a iniţierii unui proiect redus;
A86. Pregătirea evaluării proiectului redus;
A87. Revizuirea evaluării proiectului redus;
A88. Continuarea evaluării proiectului redus

B. Controlul Proiectului
B1. Etapa de demarare
B11. Stabilirea administrării etapelor
B12. Stabilirea ciclului de puncte de verificare
B13. Iniţierea controlului etapelor
B14. Asigurarea resurselor etapelor
B15. Informarea echipei
B16. Iniţierea procedurilor de control ale etapelor

B2. Întâlnirile comitetului de proiect


B21. Determinarea frecvenţei întâlnirilor comitetului de proiect
B22. Calendarul întâlnirilor comitetului de proiect
B23. Informarea comitetului de proiect
B24. Pregătirea întâlnirii comitetului de proiect
B25. Conducerea întâlnirii comitetului de proiect
B26. Continuarea întâlnirii comitetului de proiect
B27. Etapa de iniţiere a proiectului la întâlnirea comitetului de proiect
B28. Încheierea întâlnirii de final de etapă a comitetului de proiect
B29. Întâlniri intra-etape ale comitetului de proiect
B210. Întâlnirea comitetului de proiect la încheierea proiectului

17
B3. Controlul calităţii
B31. Planificarea revizuirii calităţii
B32. Pregătirea revizuirii calităţii
B33. Conducerea revizuirii calităţii
B34. Continuarea revizuirii calităţii
B35. Procedurile de revizuire a controlului calităţii

B4. Controlul progresului


B41. Înregistrarea performanţei
B42. Actualizarea calendarului
B43. Actualizarea costurilor
B44. Re-planificarea calendarului etapelor
B45. Conducerea revizuirii stării echipei
B46. Crearea raportului de stare
B47. Actualizarea calendarului etapelor
B48. Crearea rapoartelor fulger

18
B5. Controlul schimbării
B51. Solicitarea schimbării
B52. Identificarea soluţiilor alternative
B53. Decizia acţiunilor de schimbare
B54. Implementarea schimbării

B6. Managementul problemelor


B61. Identificarea problemelor proiectului
B62. Evaluarea impactului problemelor
B63. Rezolvarea problemelor
B7. Situaţii de excepţie
B71. Analiza cauzelor situaţiilor de excepţie
B72. Crearea planului de excepţii
B73. Pregătirea pentru evaluarea excepţiilor
B74. Conducerea evaluării excepţiilor
B75. continuarea evaluări excepţiilor

B8. Evaluarea încheierii etapei


B81. Administrarea etapei de încheiere
B82. Determinarea activităţilor etapei următoare
B83. Determinarea dependenţei activităţilor
B84. Estimarea efortului
B85. Alocarea resurselor
B86. Pregătirea calendarului etapei următoare
B87.Pregătirea bugetului etapei următoare
B88. Calendarul de bază al următoarei etape
B89. Actualizarea calendarului proiectului
B810. Revizuirea bugetului proiectului
B811. Revizuirea pachetului economic
B812. Revizuirea organizării proiectului
B813. Revizuirea obiectivelor proiectului
B814. Compilarea raportului de evaluare a etapei de încheiere
B815. Pregătirea evaluării etapei de încheiere
B816. Conducerea evaluării etapei de încheiere
B817. Continuarea evaluării etapei de încheier
C. Încheierea proiectului
C1. Evaluarea produsului final
C11. Pregătirea evaluării produsului
C12. Conducerea evaluării produsului
C13. Iniţierea procesului de întrţinere
C2. Încheierea proiectului
C21. Încheierea activităţilor excepţionale din proiect
C22. Pregătirea întâlnirii de încheiere a proiectului
C23. Conducerea întâlnirii de încheiere a proiectului
C24. Continuarea întâlnirii de încheiere a proiectului

C3. Îmbunătăţirea procesului


C31. Pregătirea încheierii revizuirii proiectului
C32. Conducerea încheierii revizuirii proiectului
C33. Actualizarea îmbunătăţirilor de proces
C34. Implementarea îmbunătăţirii procesului

Tehnici şi Instrumente urilizate în Managentul Proiectelor


ANALIZA SWOT
Un instrument clasic de analiză, analiza SWOT permite obţinerea unei imagini de
ansamblu asupra situaţiei şi contextului de desfăşurare şi implementare a proiectului. SWOT
provine de la Strengths (puncte forte), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi
Threads (ameninţări). Formatul general (redat mai jos) dispune în careuri alăturate cele
patru elemente enumerate anterior.
Strengths (puncte forte) Weaknesses (puncte slabe)
- -
- -
… …
Oportunities (oportunităţi) Threads (ameninţări)
- -
- -
… ….

Deşi aparent un instrument simplu bazat pe elemente cunoscute şi acceptate de către


participanţii la analiză la procesele ulterioare, forma de organizare a elementelor analizei permite
punerea în balanţă a punctelor identificate, având permanent în oglindă elementele cu efect opus.
Structurarea în acest format poate aduce elemente noi, ca realizarea de legături între
punctele forte şi oportunităţi, sau definirea de riscuri prin legături posibile între punctele slabe şi
ameninţări. Beneficiile utilizării SWOT depind de acurateţea analizei, capacitatea de identificare
a elementelor componente şi fineţea în observarea legăturilor posibile sau a implicaţiilor posibile
datorită înlănţuirii elementelor.
Graficul GANTT

Un instrument de planificare coerent şi precis care permite alocarea resurselor (materiale


şi umane), consumul de timp şi dispunerea temporală a activităţilor este reprezentat de graficul
GANTT. Cele mai multe proiecte necesită detalierea activităţilor în format Gantt ca element
obligatoriu. Întrucât există suficient suport software (inclusiv gratuit) vom descrie elementele
componente şi modul de lucru bazat pe unul dintre aceste produse. În acest scop, se poate utiliza
Microsoft Project Professional din pachetul Microsoft Office 2003.
Utilizarea programului presupune introducere resurselor disponibile, a sarcinilor sau
acţiunilor, a momentelor de începere a acestora şi a duratei lor de desfăşurare şi a persoanei
responsabile de îndeplinirea acestora. În imagine de mai jos se poate observa formatul ce
detaliază sarcinile, durata, termenele de începere şi încheiere, responsabilul şi reprezentarea
grafică Gantt (în partea dreaptă).
Suplimentar, se pot adăuga note şi comentarii, se pot stabilii dependenţe şi ierarhii, se pot
obţine şi alte forme de vizualizare.
În imaginea următoare se regăseşte vizualizarea de tip Diagramă Reţea. În funcţie de
interesul de raportare, se pot genera şi alte forme de vizualizare, ca şi analize. Unul dintre
avantajele suportului software este reprezentat de facilitatea deplasării saricilor introduse,
element extrem de util în situaţia suprapunerilor sau aglomerărilor.

Modul de lucru presupune introducerea sarcinilor/activităţilor şi termenelor urmate de


atribuirea resurselor pentru realizarea/completarea acestora.
Ordinea poate inversată funcţie de interes sau practică, dar în ambele situaţii, volumul şi
nivelul de alocare devine evident prin forma de exprimare grafică, de altfel, ideea centrală a
instrumentului de lucru.
Avantajul major al acestui instrument este reprezentat de posibilitatea de a identifica
consumul de resurse la dispoziţie pentru perioade critice din punct de vedere al încărcării
consumului.
Exerciţiul de completare al graficului permite o bună revizuire a planificării, a identificării
punctelor critice şi momentelor de intervenţie, a posibilelor revizuiri sau reconsiderări de
consum, alocare sau distribuire de resurse, a ocupării în timp a personalului.
Ca o recomandare generală, chiar dacă proiectul nu solicită execuţia graficului în mod
obligatoriu şi explicit, datorită avantajelor şi considerând facilitatea în utilizare (bazat pe suportul
software), considerăm necesară folosirea Gantt.
Rezultatele înţelegerii şi deprinderii modului de lucru cu acest instrument se ameliorează
la utilizarea sa de manieră practică. Aplicaţiile curente (inclusiv cea folosită în exemplificare)
permit conectarea la un server de proiect şi gestionarea comună a unui portofoliu de proiecte, sau
resurse comune, delocalizarea activităţilor de proiect şi constituie o excelentă platformă de
comunicare.
Logical Framework Matrix – Cadrul sau matricea logică

Introducerea modelului Cadrului Logic ca mod de abordare a unui proiect sau program
originează undeva la începutul anilor ’70. Modelul este structurat pe baza rezultatelor analizei
situaţiei, analizei problemelor, rezultate sintetizate în formatul de mai jos pentru facilitarea
exprimării obiectivelor programului sau proiectului. Abordarea se bazează pe relaţia cauză-efect
pentru niveluri diferite ale obiectivelor şi identifică modul de realizare şi atingere al acestora în
paralel cu reliefarea situaţiilor potenţial perturbatoare.

Logica Indicatori de Surse de Supoziţii


intervenţiei verificare ai verificare
obiectivelor
Obiective
generale

Obiective
specifice

Rezultate

Activităţi Mijloace Cost

Pre-condiţii

Între Cadrul Logic (Matricea Logică) şi formatul propunerii de proiect (cererea de


finanţare) există o legătură strânsă, în special în ceea ce priveşte titlurile secţiunilor, obiectivele
generale, obiectivele specifice, rezultate, activităţi, mijloace, costuri, indicatori de verificare,
supoziţii.
Pe lângă fazele de analiză (programare, identificare) şi formulare, Cadrul Logic este util,
de asemenea, în faza de implementare, ca şi la evaluarea proiectului/programului, cu alte cuvinte,
joacă un rol în fiecare fază a ciclului de management al proiectului.
Cadrul Logic şi-a dovedit utilitatea pentru cei care elaborează şi implementează proiecte
sau programe, fiind de mare ajutor pentru structurarea şi formularea ideilor, într-un mod clar,
coerent şi standardizat.
Dacă abordarea proiectului sau programului este greşită (obiective generale, scop,
rezultate, activităţi formulate greşit) sau logica acestuia este defectuoasă, Cadrul Logic
evidenţiază contradicţiile, dar el singur nu poate să creeze automat o abordare mai bună. Cadrul
logic oferă, prin urmare, un instrument şi o metodă pentru îmbunătăţirea elaborării şi
implementării proiectului sau programului.
Totuşi, un instrument, oricât de performant ar fi el, nu poate garanta singur succesul.
Succesul unui proiect sau program este influenţat şi de alţi factori, în special de capacitatea
managerială a echipei sau organizaţiei responsabile pentru implementarea acestuia. De aceea,
construirea unui Cadru Logic nu trebuie să fie « un exerciţiu de formă», doar pentru a satisface o
cerinţă a finanţatorului. E bine ca acesta să fie rezultatul unei analize substanţiale, minuţioase, a
cărei calitate depinde de anumiţi factori:

 Informaţia disponibilă

 Capacitatea de prelucrare a informaţiei

 Consultarea reală a factorilor interesaţi, asigurând reprezentarea echilibrată a diferitelor


interese

 Evaluarea metodică a lecţiilor învăţate din experienţe anterioare, fie proprii, fie ale altor
organizaţii care au realizat proiecte similare.
Cadrul Logic trebuie văzut, mai ales, ca un instrument dinamic, care necesită re-evaluare,
revizuire, ajustare, urmărind continuu evoluţia proiectului şi a schimbărilor privind condiţiile
externe acestuia, care pot apărea pe durata implementării.
Pentru a evita supraîncărcarea notelor de curs descrierea detaliată şi eventuale exemplificări, a
manierei de analiză, formulare, decizie şi ajustare, inclusiv completarea LFM, recomandăm
consultarea materialului suplimentar „Managementul Ciclului de Proiect - Manual”, republicat de
Institutul European din România în 2003, şi pus la dispoziţia cursanţilor.

Managementul riscului

Riscul este orice eveniment care poate împiedica realizarea proiectului şi îndeplinirea
aşteptărilor celor interesaţi în implementarea acestuia.
Identificarea şi evaluarea riscurilor presupune:
1) precizarea riscurilor:
-interne (pe care echipa proiectului le poate controla şi influenţa) şi a celor
-externe (care nu sunt sub controlul participanţilor la proiect)
2) stabilirea cauzelor care pot conduce la astfel de evenimente.

Evaluarea şi monitorizarea riscurilor proiectului reprezintă un proces dinamic ce se derulează pe


tot parcursul ciclului de viaţă al unui proiect şi constituie managementul riscurilor.

Tehnici utilizate pentru identificarea riscurilor asociate unui proiect:

 Reuniuni de brainstorming
 Chestionare şi interviuri
 Analiza unor rapoarte de finalizare a altor proiecte
 Metoda scenariilor
 Analiza de sistem
 Cunoştinţele şi experienţa personală a membrilor echipei.

Identificarea riscurilor se bazează pe răspunsurile la următoarele întrebări cheie:


1. În ce consta riscul şi care sunt caracteristicile sale?
2. Cât de serios trebuie tratat riscul identificat?
3. Ce trebuie făcut pentru a micşora impactul riscului asupra rezultatelor proiectului?
Probabilitatea de a se produce riscul identificat se poate face prin acordarea unei note în
intervalul 1-9 (1 având semnificaţia unei probabilităţi foarte mici de apariţie, iar 9 semnificând o
probabilitate de apariţie foarte mare), pe baza experienţei persoanelor consultate în privinţa
riscurilor.

Impactul (consecinţele) riscului asupra proiectului se poate evalua prin 3 calificative, astfel:
1. Mare – se pot produce evenimente semnificative, chiar grave asupra termenelor şi
costurilor proiectului;
2. Mediu – efectele produse sunt mai puţin grave asupra termenelor dar sunt considerabile
asupra costurilor;
3. Mic – efectele sunt mici atât asupra termenelor cât şi asupra costurilor proiectului.

Factorii care ar putea influenta proiectul şi care trebuie să fie luaţi în considerare la stabilirea
ipotezelor şi riscurilor proiectelor sunt de tip:
 economici
 financiari
 legislativi
 politici
 tehnici
 sociali şi culturali
 ecologici
 manageriali

Gradul de risc se interpretează în felul următor:


• Grad mare / inacceptabil - pot exista consecinţe majore asupra proiectului şi de aceea
necesită monitorizarea şi reevaluarea continuă a riscului deoarece va afecta cu certitudine
punctele de verificare ale proiectului;
•  Grad mediu – pot exista consecinţe semnificative asupra proiectului, fapt pentru care
riscul trebuie revăzut şi recuantificat periodic, deşi nu va afecta punctele de verificare ale
proiectului;
• Grad mic – nu sunt aşteptate consecinţe deosebite asupra proiectului, dar riscul
respectiv trebuie revăzut şi reanalizat cu regularitate pentru eventuale recuantificări.
Stabilirea riscurilor implică din partea managerului de proiect elaborarea unui plan de acţiune
pentru prevenirea sau acceptarea acestora, care să asigure:
 Stabilirea responsabililor şi a responsabilităţilor pentru fiecare risc ce a fost
identificat;
 Monitorizarea şi raportarea în urma acţiunilor întreprinse;
 Cuantificarea efectelor ce se pot produce ca urmare a schimbărilor ce pot surveni.

REGULI DE SUCCES

Un proiect de succes:

• Se desfasoara in timpul pe care l-am hotarat;


• Se realizeaza la costurile pe care le-am propus;
• Este realizat la standarde inalte – facut sa dureze;
• Face ca toti cei ce se implica sa fie mandri de ceea ce s-a realizat.

11 REGULI PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI


 
Regula nr. 1 Obtineti consensul asupra rezultatelor asteptate ale
Proiectului

Regula nr. 2 Obtineti sprijinul si acordul continuu si formal al


persoanelor si institutiilor implicate în proiect

Regula nr. 3 Construiti cea mai buna echipa

Regula nr. 4 Realizati un plan de actiuni cuprinzator, viabil si mereu


actualizat

Regula nr. 5 Determinati si atrageti resursele de care aveti nevoie

Regula nr. 6 Faceti o planificare in timp realista a activitătilor

Regula nr. 7 Faceti atat cat puteti

Regula nr. 8 Fiti flexibili


Regula nr. 9 Trebuie sa informati intotdeauna pe cei implicati asupra
ceea ce ati făcut si ceea ce urmeaza

Regula nr. 10 Fiti buni lideri

Regula nr. 11 Amintitiva ca ceea ce contează sunt OAMENII


ANEXA

STRUCTURA UNUI PROIECT - Exemplu

FSE în trei paşi


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a simplificat  
procedura de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare pentru POS DRU, de la patru la trei etape.
Astfel, numai 3 etape simple pentru a contribui la dezvoltarea şi la calitatea a ceea reprezintă pentru noi cea mai
importantă resursă: persoana. Pentru realizarea acestui obiectiv, acum este posibil să propuneţi proiecte cu
finanţare din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Formularul cererii de finanţare este acum în întregime electronic şi este conceput pentru a simplifica şi a da
transparenţă întregului proces.
Fiecare pagină a formularului vă conduce pas cu pas în descrierea ideii dumneavoastră de proiect oferind sprijin şi
explicaţii în fiecare etapă, simplificând în acest fel prezentarea aplicaţiei. Proiectele vor fi evaluate cu respectarea
criteriilor de selecţie prezentate în Ghidul Solicitantului.
Am ales să pornim încă de la bun început cu o procedură electronică. În acest mod dorim să transmitem un mesaj
de modernitate şi să promovăm un management eficient, de calitate, prin reducerea birocraţiei.
Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare vă stau la dispoziţie pentru a vă oferi tot sprijinul necesar
în prezentarea proiectelor dumneavoastră.
Vă aşteptăm cu propuneri valoroase şi vă dorim succes tuturor!

Director General AMPOSDRU 

 
1. Înregistrare şi Login 2. Proiectul 3. Trimiterea
 Pentru a intra în sistem  Alegeţi licitaţia pentru care  Completaţi declaraţiile finale
trebuie mai întâi să te doriţi să depuneţi proiectul pentru trimiterea on line a
înregistrezi şi să furnizezi  Deschideţi formularul proiectului
datele esenţiale ale electronic al proiectului  Trimiteţi electronic proiectul
solicitantului  Imprimaţi declaraţiile, semnaţi-
 Completaţi şi detaliaţi toate le, ştampilaţi-le şi trimiteţi-le
 Unele dintre datele secţiunile privind proiectul până la data prevăzută pentru
solicitantului pot fi completate propus de dumneavoastră licitaţie
şi ulterior dar neaparat
înaintea trimiterii finale a  În zilele succesive prezentări,
proiectului. solicitantul va putea urmări on-
line stadiul în care se află
proiectul propus

29
Dosarul meu  Listă proiecte apel pentru propuneri 75  Cuprins proiect 71509

Proiectul:

ID

Titlul

Status Schita

ID Apelului 75

Titlul apelului Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi

Status apel Deschis

Secțiuni proiect:
Profilul meu    

Informaţii
   
proiect
Descriere
Descriere proiect 2
proiect 1
Graficul
activităţilor Date Financiare
proiectului
Indicatori Grup ţintă
Finantari
   
anterioare
Trimite
   
Proiect
Sectiuni suplimentare pentru schema de AJUTOR DE STAT/DE
MINIMIS:
Informaţii
despre    
întreprindere
Ajutor pentru
Formarea Ajutor pentru Formarea Profesională
Profesională (Specifică)
(Generală)

Nu au fost completate corect toate secțiunile. Doar atunci


când vor fi completate corect toate secțiunile (indicatori
verzi) va fi posibilă trimiterea proiectului utilizând
secțiunea Trimitere Proiect.

30
Dosarul meu  Listă proiecte apel pentru propuneri 75  Cuprins proiect 71509   Ajutor pentru Formarea

Profesională (Specifică)

 Profilul meu

 Informaţii proiect

 Descriere proiect 1

 Descriere proiect 2

 Graficul activităţilor proiectului

 Date Financiare

 Indicatori

 Grup ţintă

 Finantari anterioare

 Informaţii despre întreprindere

 Ajutor pentru Formarea Profesională (Generală)

 Ajutor pentru Formarea Profesională (Specifică)

 Trimite Proiect

31
Profilul meu

INREGISTRARE
Parola*:

Repetă parola
Lasa necompletat, nu schimba

PROFILUL MEU
Denumire organizaţie*:

Adresă poştă electronică*: SC@yahoo.com

Cod de înregistrare fiscală:


de la fisc
Număr de înregistrare în registrul comerţului:
dacă este cazul
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor:
de la Registrul Comerţului
Anul înfiinţării*:

Adresa poştală:

Cod:

Localitate:

Judeţele*:

Regiune*:

TIPUL SOLICITANTULUI
Tipul solicitantului*: Persoane juridice de drept
public
Persoane juridice de drept
privat
Persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial
Persoane juridice de drept privat fără scop
patrimonial

.
În situaţia în care reprezentaţi o Persoane juridice de drept public, ordonatori de credite ai
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai
persoană juridică de interes public, vă bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau
rugăm să selectaţi una din în coordonare finanţate integral din bugetele acestora
posibilităţile prezentate*: Persoane juridice de drept public, instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele

32
fondurilor speciale

REPREZENTANTUL LEGAL
Vă rugăm să completaţi datele de contact ale persoanei care are dreptul să semneze şi să
reprezinte organizaţia
Prenume şi Nume*:

Funcţie:

Număr de telefon*:

Număr de fax*:

Adresă poştă electronică*:

Document de identitate*:

Emis de*:

La data de:
R-Date format: dd/mm/yyyy (i.e. 28/03/2005)

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR


Sunt de acord ca datele cuprinse în DA
prezenta înregistrare şi în formularele NU
referitoare la aplicant şi la proiect să
fie utilizate în conformitate cu Legea
nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu
modificările şi completările
ulterioare*:
ALTE INFORMAŢII

Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii privind organizaţia:


(*)Anul n: anul depunerii cererii de finanţare
(*)Anul n - 2
Număr mediu de angajaţi:

Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop


patrimonial:
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului
financiar / excedent reportat pe anul următor
(conform bilanţ):

(*)Anul n - 1
Număr mediu de angajaţi:

Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop


patrimonial:
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului
financiar / excedent reportat pe anul următor
(conform bilanţ):

  Salveaza Resetati

33
PROIECTUL
Titlul proiectului*:

Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de


implementare a proiectului! (maximum 500 bytes)

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE


Domeniul major de intervenţie: 2.1

TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului*: Naţional

Sectorial

Multi-regional

Regional
Local

CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor*: Rural

Urban

Rural şi urban

LOCAŢIA PROIECTULUI
Locaţia Proiectului*:
Ţara

Regiunile

Judeţele

Altele

34
Valori selectate

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU


Vă rugăm să indicaţi obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante).
Obiective orizontale ale POS DRU: Egalitate de şanse

Dezvoltare
durabilă
Inovaţie şi TIC

Îmbătrânire
activă
Abordare
transnaţională
Abordare
interregională

DURATA PROIECTULUI
Vă rugăm să precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni. În
estimarea duratei de
implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare: studii de
prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de
impact, etc.
Durata*:
în luni
Exerienţa relevantă a solicitantului pentru
domeniul proiectului*:

Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de


implementare a proiectului! (maximum 4.000 bytes)

  Salveaza Resetati

35
DESCRIERE PROIECT 1
Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de implementare a
proiectului!
Titlul proiectului:

Obiectivul proiectului:

Descrieţi obiectivul general al proiectului, specificând modul în care proiectul va genera un efect
pozitiv pe termen lung şi obiectivele specifice/operaţionale, care să arate clar beneficiul/beneficiile
pentru grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului (max 3.000 bytes).
Activităţile eligibile ale proiectului*:

Specificaţi şi descrieţi sintetic şi cronologic activităţile şi sub-activităţile proiectului propus de


dumneavoastră. Trebuie să includeţi activităţi ce urmează a fi subcontractate (total sau parţial).
Atenţie! Se introduc doar activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţiile
Specifice  (max. 7.000 bytes)
Activităţile neeligibile care
contribuie la îndeplinirea
obiectivului proiectului*:

Specificaţi şi descrieţi activităţile neeligibile strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului propus
(max 2.000 bytes).
Rezultate anticipate*:

Descrieţi şi cuantificaţi rezultatele anticipate ale proiectului. Rezultatele proiectului trebuie să


reprezinte îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor
proiectului. Corelaţi rezultatele cu activităţile şi obiectivele proiectului (max. 5.000 bytes).
Contextul proiectului*:

Descrieţi şi explicaţi relevanţa proiectului faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale


relevante pentru domeniul proiectului. Descrieţi grupul ţintă şi definiţi clar nevoile
grupului/grupurilor ţintă prin furnizarea de date cantitative şi calitative (max. 5.000 bytes).
Justificarea necesităţii Explicaţi necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale
implementării proiectului*: grupului/grupurilor ţintă. De asemenea indicaţi şi să descrieţi valoarea adăugată a proiectului,
demonstraţi clar că nevoile grupului/grupurilor ţintă nu sunt abordate în cadrul activităţilor
existente sau că nu există activităţi pentru abordarea corespunzătoare a nevoilor definite (max.

36
5.000 bytes).
Resursele alocate pentru
implementarea proiectului*:

Descrieţi clar resursele necesare implementării proiectului şi demonstraţi că aţi prevăzut


suficiente resurse şi aţi previzionat realizarea unor achiziţii de echipamente, bunuri, servicii etc,
inclusiv pentru activităţile de monitorizare şi management a proiectului, informare şi publicitate
(max. 3.500 bytes).
Managementul proiectului*:

Descrieţi echipa de management şi experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea


activităţilor proiectului. Specificaţi numărul estimate al experţilor pentru implementarea proiectului,
cerinţele minime generale şi specifice privind experienţa profesională pentru echipa de
management şi experţii pe termen lung relevante pentru rolul propus în proiect (fără a fi
menţionate datele personale de identificare ale acestora).
Definiţi clar responsabilităţile pentru managementul şi implementarea proiectului şi descrieţi
aspectele / activităţile orizontale privind implementarea proiectului: coordonarea generală a
proiectului, informarea şi publicitatea proiectului – ex. activităţi aferente lansării şi diseminării
rezultatelor proiectului (a nu se confunda cu activităţi de informare şi publicitate eligibile conform
Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, de ex. Campanii de conştientizare şi promovare pentru
grupul ţintă etc), achiziţiile publice, asigurarea unui nivel de management financiar adecvat
implementării proiectului. (max. 8.000 bytes).
Metodologia de implementare*:

Prezentaţi modul în care veţi implementa activităţile propuse pentru realizarea obiectivelor,
precum şi modul în care vor fi organizate resursele disponibile în vederea obţinerii rezultatelor
asumate. Descrieţi cum vor fi implementate activităţile proiectului, precum şi modul în care se va
asigura monitorizarea implementării proiectului (max. 8.000 bytes).

Proiect generator de venit*: DA

NU

  Salveaza Resetati

37
DESCRIERE PROIECT 2
Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de implementare a
proiectului!
Titlul proiectului:

Obiectivul proiectului:

Sustenabilitatea proiectului*:

Descrieţi clar modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor


proiectului către alt grup ţintă/alte sectoare/multiplicare precum şi modul în care rezultatele
proiectului dumneavoastră pot fi incluse în politicile şi strategiile integrate; indicaţi sursa ulterioară
de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe, pentru realizarea proiectului nu este necesară o altă
finanţare) (max. 4.000 bytes)
Egalitate de şanse*:

Demonstraţi clar modalitatea prin care proiectul va asigura condiţii care să permită accesul şi

38
participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului şi evitarea desciminării (max. 4.000
bytes).
Alte obiective orizontale*:

Demonstraţi clar contribuţia proiectului la cel puţin unul din obiectivele orizontale (dezvoltare
durabilă, TIC, inovare, îmbătrânire activă, abordare interregională şi transnaţională) (max 4.000
bytes).
Complementaritatea cu alte
strategii/programe/proiecte*:

Indicaţi şi descrieţi strategiile/programele complementare cu proiectul dumneavoastră şi


demonstraţi clar conformitatea cu acestea; indicaţi legătura proiectului dumneavoastră cu alte
proiecte în curs de desfăşurare sau planificate; precizaţi lecţiile învăţate din experienţă şi
modalitatea în care au fost evaluate şi incluse în strategia proiectului (max. 5.000 bytes).
Alte informaţii relevante*:

Specificaţi orice alte informaţii pe care le consideraţi relevante pentru evaluarea şi selectarea
proiectului dumneavoastră (max 4.000 bytes).

  Salveaza Resetati

39
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de implementare a proiectului!

Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării

proiectului, precum şi durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a proiectului


Organizaţia care
Activitatea (*) Durată Acţiuni
implementează proiectul
Anul - 1
Anul - 2
Anul - 3
Activitatea*:

Anul*:

Lună de demarare*:

Lună de încheiere*:

Organizaţia care implementează proiectul*:

Valori selectate

Salveaza

(*) - Activitatea
Anul - 1
Anul - 2
Anul - 3

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

40
Vă rugăm să prezentaţi bugetul cererii de finanţare, conform tabelului următor.
Valoarea totală a proiectului include valoarea eligibilă şi neeligibilă.
Totalul valorii eligibile a proiectului NU trebuie să includă TVA.
Pentru cheltuielile din cadrul proiectului purtătoare de TVA, pentru care TVA este nedeductibilă,
valoarea TVA va fi inclusă la capitolul bugetar „Valoarea neeligibilă a proiectului”.
Sumele prezentate în bugetul cererii de finanţare care însumate dau valoarea totală a proiectului
nu trebuie să includă TVA, cu excepţia cazului în care TVA aferentă cheltuielilor proiectului este
nedeductibilă.
    Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total

1 Resurse umane 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Participanţi 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Alte tipuri de costuri 0.00 0.00 0.00 0.00

Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 0.00 0.00 0.00 0.00
4
inclusiv, 15% pentru AP 6)

5 Total costuri directe (1+2+3) 0.00 0.00 0.00 0.00

Total cheltuieli generale de 0.00 0.00 0.00 0.00


6
administraţie
VALOAREA ELIGIBILĂ A 0.00 0.00 0.00 0.00
7
PROIECTULUI (5+6)

8 Din care activităţi transnaţionale 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Contribuţia solicitantului 0.00 0.00 0.00 0.00

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
10 NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 0.00 0.00 0.00 0.00
(7-9)

11 Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Valoarea totală a proiectului (7+11) 0.00 0.00 0.00 0.00

Vă rugăm să justificaţi şi să detaliaţi


bugetul*:

max. 7.000 bytes

  Salveaza Resetati

INDICATORI
Vă rugăm să completaţi valoarea prognozată pentru finalul proiectului a indicatorilor (de
realizare imediată (output) şi de rezultat) din tabel. Vă rugăm să corelaţi informaţiile din această
secţiune cu informaţiile introduse de dumneavoastră privind Rezultate anticipate. În acest sens,

41
indicatorii menţionaţi trebuie să fie corelaţi cu rezultatele preconizate ale proiectului, cu
activităţile şi obiectivele proiectului.
ID Indicatori [1 output] Valoare

Numărul de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa 0


44
activă

45 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 0

Numărul tutorilor şi maiştrilor de ucenicie formaţi în vederea 0


46
sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă

Numărul mentorilor formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la 0


47
şcoală la viaţa activă

Numărul consilierilor formaţi în vederea sprijinirii orientării şi 0


48
consilierii profesionale

Numărul parteneriatelor între şcoli, universităţi, întreprinderi şi


49 alte instituţii încheiate în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală 0
la viaţa activă

ID Indicatori [2 result] Valoare

Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa


50 activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la 0
cursuri ulterioare

Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa 0


51
activă, care au găsit un loc de muncă stabil

Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa 0


52
activă, care îşi continuă studiile

salveaza indicatori

Vă rugăm să descrieţi şi să cuantificaţi alţi indicatori adiţional de realizare imediată sau de rezultat care nu sunt

incluşi în tabelul de mai sus, dar care pot aduce valoare adăugată pentru proiect (includeţi maxim 5 indicatori de

realizare imediată şi maxim 5 indicatori de rezultat).


ID Indicatori adiţionali [output] Valoare  

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare  

salveaza indicatori

GRUP ŢINTĂ

Vă rugăm să completaţi valoarea prognozată pentru finalul proiectului a indicatorilor din tabel:

 
ID Grup ţintă Valoare

42
Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de 0
102
ucenicie/mentori

Tineri absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă 0


144
relevant)

salveaza indicatori

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI

PUBLICE
Nu introduceţi date de identificare ale solicitantului, partenerilor şi ale echipei de implementare a
proiectului!
Aţi beneficiat de asistenţă DA
nerambursabilă din fonduri publice NU
sau de împrumut din partea Daca DA, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii (proiectele vor fi selectate
Institutelor Financiare Internaţionale în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul).

43
în ultimii 3 ani, relevantă pentru
domeniul proiectului?*:
Salveaza

DOMENIUL DE ACTIVITATE
Cod. CAEN*:

DIMENSIUNEA ÎNTREPRINDERII
Selectati valoarea*: Mare

Medie

Mică / Micro

Anul curent
Numărul mediu de salariaţi*:

Numărul de angajați aparținând grupurilor


dezavantajate*:
Cifra de afaceri anuală (Lei)*:

Întreprindere autonomă*: DA

NU

Anul - 1
Numărul mediu de salariaţi:

Numărul de angajați aparținând grupurilor


dezavantajate:
Cifra de afaceri anuală (Lei):

Întreprindere autonomă*: DA

NU

Dacă a existat o micșorare


a numărului Redundanță
mediu de salariaţi care a fost motivul: Alte cauze

Explicaṭi:

max. 500 bytes

AJUTOR PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – SALARIUL BRUT


Dacă aplicați pentru ajutor pentru ocupare,
indicați salariul brut al noului angajat:
Dacă aplicați pentru ajutor pentru ocupare,
indicați salariul mediu brut din departamentul
în care va lucra persoana respectivă:

SITUAŢIA ECONOMICĂ
Situaţia economică: Societatea se află în
“dificultate”
Societatea are obligația de a returna ajutorul declarat
incompatibil cu prevederile Pieței

44
  Salveaza Resetati

TIPUL DE FORMARE

Vă rugam să indicați cărui tip de formare corespunde proiectul dumneavoastră. Bifați una sau ambele posibilități.
Dacă proiectul implică atât formare specifică cât și generală, vă rugăm să detaliați procentele în coloana
aferentă câmpului “Costuri eligibile proiectului”.
General*: DA

NU

COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

Vă rugăm să detaliaţi costurile eligibile în funcţie de prevederile ghidului solicitantului

Costul serviciilor de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare


Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Alte cheltuieli curente cum ar fi materiale si consumabile direct legate de proiect


Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costurile cu formatori
Vă rugăm să folosiți ca și cost de referință pentru formatori, criteriile si sumele menționate în Ghidul
solicitantului.
Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Cheltuielile de transport pentru formatori și cursanţi, inclusiv cheltuielile cu cazarea

Vă rugăm să detaliaţi cheltuielile de transport pentru formatori si cursanţi, inclusiv cheltuielile cu cazarea, în

conformitate cu prevederile ghidului solicitantului si cu Ordinul nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor și cheltuielilor
eligibile în cadrul operațiunilor finanțate de Programul Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”.
Costurile pentru formatori (Lei)*:

45
Costurile pentru cursanți (Lei)*:

Cost total (Lei)*:

Deprecierea instrumentelor și a echipamentelor, în cazul în care acestea sunt folosite exclusiv în proiectul de

formare.

Vă amintim că trebuie respectate regulile prezentate în Ordinul nr 3/285/2008 pentru stabilirea regulilor privind
eligibilitatea și a listei cu cheltuielile eligibile în cadrul operațiunilor finanțate de Programul Operațional Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Descriere:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costuri indirecte
Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costuri cu personalul participant la formare pot fi luate în considerare costurile cu personalul participant la

formare doar pentru orele în care cursanţii participă efectiv la curs, după deducerea orelor productive.
Descrierea metodei de calcul*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

REZUMATUL COSTURILOR ȘI A INTENSITĂŢII AJUTORULUI

Vă rugăm să specificați suma totală a costului eligibil și ajutorul pe care îl cereți, făcând referire la intensitatea

ajutorului indicată în Ghidul solicitantului. Indicați, de asemenea, dacă solicitați creșterea cu 10% ajutorului datorită
prezenței lucrătorilor aparținând grupurilor dezavantajate printre cursanți, specificând numărul total al
acestora.
Cost total (Lei)*:

Intensitatea ajutorului (Lei)*:

Creșterea cu 10% a ajutorului pentru lucrătorii DA


aparținând grupurilor dezavantajate*:
NU

Numărul de lucrători aparținând grupurilor


dezavantajate*:

46
Ajutorul solicitat (Lei)*:

FORMARE FURNIZATĂ DE O ENTITATE SPECIALIZATĂ PENTRU LUCRĂTORII APARŢINĂND GRUPURILOR

DEZAVANTAJATE
Daca training-ul este furnizat de o entitate specializată în formare profesională, vă rugăm să completați tabelul
următor.
Cost extern pentru formare (Lei):

Costul pentru cazarea și transportul cursantilor


(dacă nu au fost incluse în costul extern al
formării) (Lei):
Costuri cu personalul participant la formare
(Lei):
Cost total (Lei):

  Salveaza Resetati

TIPUL DE FORMARE

Vă rugam să indicați cărui tip de formare corespunde proiectul dumneavoastră. Bifați una sau ambele posibilități.
Dacă proiectul implică atât formare specifică cât și generală, vă rugăm să detaliați procentele în coloana
aferentă câmpului “Costuri eligibile proiectului”.
Specific*: DA

NU

COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

Vă rugăm să detaliaţi costurile eligibile în funcţie de prevederile ghidului solicitantului

Costul serviciilor de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare


Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Alte cheltuieli curente cum ar fi materiale si consumabile direct legate de proiect


Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costurile cu formatori
Vă rugăm să folosiți ca și cost de referință pentru formatori, criteriile si sumele menționate în Ghidul
solicitantului.

47
Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Cheltuielile de transport pentru formatori și cursanţi, inclusiv cheltuielile cu cazarea

Vă rugăm să detaliaţi cheltuielile de transport pentru formatori si cursanţi, inclusiv cheltuielile cu cazarea, în

conformitate cu prevederile ghidului solicitantului si cu Ordinul nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor și cheltuielilor
eligibile în cadrul operațiunilor finanțate de Programul Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”.
Costurile pentru formatori (Lei)*:

Costurile pentru cursanți (Lei)*:

Cost total (Lei)*:

Deprecierea instrumentelor și a echipamentelor, în cazul în care acestea sunt folosite exclusiv în proiectul de

formare.

Vă amintim că trebuie respectate regulile prezentate în Ordinul nr 3/285/2008 pentru stabilirea regulilor privind
eligibilitatea și a listei cu cheltuielile eligibile în cadrul operațiunilor finanțate de Programul Operațional Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Descriere:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costuri indirecte
Descriere*:

max. 3.500 bytes


Cost total (Lei)*:

Costuri cu personalul participant la formare pot fi luate în considerare costurile cu personalul participant la

formare doar pentru orele în care cursanţii participă efectiv la curs, după deducerea orelor productive.
Descrierea metodei de calcul*:

max. 3.500 bytes

48
Cost total (Lei)*:

REZUMATUL COSTURILOR ȘI A INTENSITĂŢII AJUTORULUI

Vă rugăm să specificați suma totală a costului eligibil și ajutorul pe care îl cereți, făcând referire la intensitatea

ajutorului indicată în Ghidul solicitantului. Indicați, de asemenea, dacă solicitați creșterea cu 10% ajutorului datorită
prezenței lucrătorilor aparținând grupurilor dezavantajate printre cursanți, specificând numărul total al
acestora.
Cost total (Lei)*:

Intensitatea ajutorului (Lei)*:

Creșterea cu 10% a ajutorului pentru lucrătorii DA


aparținând grupurilor dezavantajate*:
NU

Numărul de lucrători aparținând grupurilor


dezavantajate*:
Ajutorul solicitat (Lei)*:

FORMARE FURNIZATĂ DE O ENTITATE SPECIALIZATĂ PENTRU LUCRĂTORII APARŢINĂND GRUPURILOR

DEZAVANTAJATE
Daca training-ul este furnizat de o entitate specializată în formare profesională, vă rugăm să completați tabelul
următor.
Cost extern pentru formare (Lei):

Costul pentru cazarea și transportul cursantilor


(dacă nu au fost incluse în costul extern al
formării) (Lei):
Costuri cu personalul participant la formare
(Lei):
Cost total (Lei):

  Salveaza Resetati

TRIMITERE PROIECT

49

S-ar putea să vă placă și