Sunteți pe pagina 1din 20

LICEUL TEORETIC REPUBLICAN

„ARISTOTEL”

OLIMPIADA LICEALĂ LA
BIOLOGIE
CLASA 11-a
NUME, PRENUME

TIMP ALOCAT: 180 MIN

CHIŞINĂU, 12 IANUARIE 2020

Testul este format din itemi la alegere, cu o singură variantă de răspuns.


Încercuieşte, cu pixul, doar litera răspunsului selectat.
Sugestie: foloseşte mai întâi creionul şi radiera, apoi, confirmă alegerea cu pixul.

Materiale permise:
1. Creion
2. Radieră
3. Pix
4. Riglă
5. Foi de maculator
SECŢIA I. CITOLOGIE, BIOLOGIE VEGETALĂ, BIOLOGIE ANIMALĂ (60 itemi)

1. În zilele uscate şi călduroase de vară, vaporii de apă trec prin stomate. În ce direcţie
şi prin ce mod?
A. Spre interiorul frunzei, prin difuzie;
B. Spre interiorul frunzei, prin osmoză;
C. Din frunză, spre exterior, prin difuzie;
D. Din frunză, spre exterior, prin osmoză.

2. Trăsătura comună a ciupercilor cu plantele este


A. Nutriţia heterotrofă;
B. Depozitarea glicogenului;
C. Formarea peretelui celular;
D. Fotosinteza pe timp ploios;

3. Sâmburele caisului este parte a


A. Fructului
B. Seminței
C. Embrionului;
D. Endospermului;

4. Algele se caracterizează prin lipsa


A. Peretelui celular al celulelor;
B. Vaselor conductoare;
C. Vacuolelor celulare;
D. Eliminării de CO2;

5. Care alge nu trăiesc la adâncimi mari?


A. Algele verzi;
B. Algele brune;
C. Algele roşii;
D. Algele cianofite;

6. O trăsătură care deosebeşte ciupercile de animale este


A. Depozitarea glicogenului;
B. Sunt fixate şi nu se mişcă;
C. Sunt saprofite;
D. Formează spori vegetativi;

7. Principala barieră de răspîndire a muşchilor este


A. Dependenţa de prezenţa apei;
B. Dependenţa de temperatura mediului;
C. Deficitul luminii;
D. Lipsa organelor diferenţiate
8. Desenul reprezintă ciclul de
dezvoltare al unei plante. Indicaţi
segmentul de ciclu în care planta
este diploidă

A. A
B. B
C. C
D. D

9. În același desen, structura


indicată cu litera „C” este
A. Gametofit masculin, pe care se
formează arhegon;
B. Gametofit feminin pe care se
formează arhegon
C. Gametofit masculin pe care se formează anteridii;
D. Gametofit feminin pe care se formează anteridii;

10. Indicaţi, în ciclul vital al plantei alăturate, structura


formată din celule diploide.

A. A
B. B
C. C
D. D

11. Indicaţi afirmaţia falsă, cu referire la structura


„B”, din același desen precedent

A. Realizează fotosinteza;
B. Formează organe sexuale
C. Formează rădăcini mici;
D. Nu are ţesuturi conductoare;

12. Superioritatea Gimnospermelor faţă de Ferigi este


A. Vegetaţia în condiţii de iarnă;
B. Prezenţa ţesutului mecanic;
C. Formarea organelor sexuale;
D. Independenţa mai mare faţă de prezenţa apei;

13. Care literă din desen indică floemul?

A. A
B. B
C. C
D. D

14. Lemnul de mobilă reprezintă


A. Xilemul plantelor
B. Floemul plantelor
C. Cambiul plantelor
D. Colenchimul plantelor

15. În cadrul alternării generațiilor, sporofitul diploid predomină la:


A. Alga verde Chlorella;
B. Alga brună Laminaria;
C. Alga rosie Porphyra;
D. Alga brună Sargassum

16. Pentru Inul cucului este caracteristic prezența:


A. Sporogonului;
B. Gametofitului bisexual;
C. Spermiilor;
D. Rădăcinilor adventive

17. Gametofitul feminin la Angiosperme este reprezentat prin:


A. ovul;
B. pistil;
C. tubul polinic;
D. sacul embrionar.

18. Cheia dihotomică reprezintă


A. O unitate taxonomică
B. Un algoritm
C. O poziţionare a organismului într-o schemă
D. O descifrare a genului şi speciei organismului

19. Tritonul şi sopîrla fac parte din


A. Încrengături diferite din acelaşi regn
B. Clase diferite din aceeaşi încrengătură
C. Ordine diferite din aceeaşi clasă
D. Familii diferite din acelaşi ordin

20. Hidroscheletul, ca structură stabilă, apare pentru prima dată la

A. Hidrozoare B. Turbelariate C. Nematode D. Anelide

21. Tenia este un parazit periculos pentru om, deoarece


A. Distruge ţesuturile ficatului
B. Absoarbe glicogenul din ficat
C. Micşorează cantitatea de hrană disponibilă pentru gazdă
D. Distruge ţesuturile intestinale

22. Desenul reprezintă o secţiune transversală


prin corpul unui vierme inelat. Examinaţi
desenul. Ce indica cifra 1 ?

A. Tub nervos
B. Vas sangvin
C. Tub excretor
D. Tub digestiv

23. Care, din cele enumerate este proprie doar gasteropodelor


A. Prezenţa organelor de locomoţie
B. Prezenţa organelor senzoriale
C. Respiraţia pulmonară
D. Lipsa cochiliei

24. Cea mai importantă trăsătură a intestinului este


A. Grosimea acestuia;
B. Suprafaţa acestuia;
C. Lungimea acestuia;
D. Gradul de ramificare

25. În desenul alăturat este reprezentată

A. Larva finală a viermelui de gălbează


B. Larva intermediară a teniei
C. Larva intermediară a viermelui de gălbează
D. Larva finală a teniei

26. Funcţia hemolimfei la insecte este:


A. Asigurarea ţesuturilor cu substanţe nutritive şi depozitarea acestor substanţe în
organism;
B. Asigurarea ţesuturilor cu oxigen şi eliminarea bioxidului de carbon
C. Asigurarea ţesuturilor cu oxigen şi eliminarea deşeurilor tisulare
D. Asigurarea ţesuturilor cu substanţe nutritive şi transportarea deşeurilor tisulare

27. Desenul alăturat reprezintă o secțiune


printr-un organ al unui organism
nevertebrat. Care ar fi acest organ?

A. Ochiul
B. Chemoreceptor
C. Organ auditiv
D. Statocist

28. La reptile, creierul este alimentat cu sânge oxigenat de prin:


A. Arcul drept al aortei;
B. Arcul stâng al aortei;
C. Aorta dorsală impară
D. Artera pulmonară

29. Organul vocal al păsărilor este localizat


A. În partea interioară a ciocului, la nivelul căilor nazale
B. În partea superioară a traheii, în laringe
C. La nivelul mediu al traheii, pe un segment de 2 cm;
D. La nivelul bifurcației traheii în două bronhii

30. Larva fluturelui are:


A. Trei perechi de picioare amplasate pe torace;
B. Trei perechi de picioare amplasate pe torace și cinci perechi de picioare false
amplasate pe abdomen;
C. Opt perechi de picioare false, amplasate pe abdomen;
D. Cinci perechi de picioare, amplasate pe torace.
SECŢIA II. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ (30 ITEMI)

1. Mușchiul biceps:
A. Se atașează de scapulă printr-un tendon
B. În reflexul de extensie se contractă
C. Se atașează de radius și ulnă prin 2 tendoane
D. Primește impulsuri prin fibre nervoase cu origine în ganglioni paravertebrali
2. Cortizolul și glucagonul:
A. Sunt secretați de către zona internă a corticosuprarenalelor
B. Intervin în faza de rezistență a stării de stres
C. Au hiposecreția asociată cu apariția unor tumori: feocromocitom
D. Descompun un polizaharid depozitat la nivel hepatic
3. Alege afirmația corectă referitoare la inervația stomacului:
A. Asigură, prin componenta parasimpatică, stimularea secreției de HCl, efect produs și de
somatostatină
B. Include și fibre motorii vegetative cu originea în bulb, punte și măduva spinării
C. Este asigurată și de fibre viscerosenzitive cu originea în ganglioni intramurali
D. Este asigurată indirect și de impulsurile transmise prin fibre mielinice incluse în structura
nervului splanhnic mare

4. Care dintre afirmațiile privind secreția biliară este corectă:


A. Conține lecitină, acizi și pigmenți biliari sintetizați din colesterol
B. Este necesară și pentru absorbția monogliceridelor și a unei vitamine implicată în sinteza
componentului comun al pigmenților vizuali
C. Producerea ei este inhibată de sistemul nervos simpatic și de enterohormonul secretină
D. Are în compoziție substanțe cu rol în scindarea proteinelor și absorbția lor din tractul
intestinal

5. Care dintre afirmațiile următoare este corectă:


A. Pancreozimina este o enzimă secretată în mucoasa duodenală la contactul cu chimul
bogat în lipide
B. Arcul reflex al reflexului gastrosecretor include și fibre visceromotorii cu origine
bulbară
C. Pigmenții biliari emulsionează lipidele și formează cu acizii grași rezultați micelii
hidrosolubile
D. Glucagonul și cortizolul legat de proteine plasmatice inhibă secreția gastrică

6. La formarea septului nazal participă oasele:


A. Sfenoid și vomer
B. Frontal și nazal
C. Etmoid și vomer
D. Nazal și cornetul nazal inferior

7. Identificați enunțul eronat referitor la discul întunecat anizotrop:


A. Este format din două tipuri de miofilamente
B. Apare în structura miofibrilei din fibra miocardică
C. Este străbătut la mijloc de banda H luminoasă
D. Este delimitat de două membrane Z succesive, în mușchiul relaxat

8. Secusa musculară:
A. Este tipul de contracție produsă în mod predominant în organism, putând fi izotonică sau
izometrică
B. Apare în urma aplicării unui stimul unic și are eficiență egală cu contracția tetanică
C. Are durata fazei de latență egală pentru toate tipurile de mușchi (cca 0,01 s)
D. Se produce frecvent în timpul frisonului, în mai multe grupe musculare

9. Identificați enunțul eronat referitor la nervul glosofaringian:


A. Are origine reală dublă pentru fibrele motorii
B. Contribuie la realizarea timpului faringian al deglutiției
C. Culege informații de ordin gustativ de la nivelul mucoasei faringiene
D. Conține și fibre colinergice care se termină în ganglionul otic

10. Identificați enunțul eronat în legătură cu hipotalamusul:


A. Controlează funcțiile gonadelor
B. Conține, la nivelul nucleului supraoptic, neuroni cu receptori pentru melatonină
C. Este centrul superior de integrare a activității musculare somatice
D. Conține și nuclei posteriori cu rol integrator simpatic

11. Maculele otolitice sunt:


A. În relație directă cu axonii neuronilor bipolari din ganglionul vestibular Corti
B. Organe care se adaptează foarte rapid, localizate în vestibulul membranos
C. Prevăzute cu celule care prezintă la polul apical prelungiri permanente, ca și
receptorii pentru accelerații circulare
D. Responsabile pentru detectarea vitezei de deplasare a capului și corpului

12. Deplasarea unui obiect de la 8 m la 4 m de ochi determină:


A. Micșorarea diametrului pupilar, prin contracția mușchiului sfincter al irisului
B. contractarea ligamentului suspensor al cristalinului
C. Contracția mușchilor ciliari sub stimularea cortexului cerebral
D. Creșterea razei de curbură a lentilei biconvexe

13. Hormonii tiroidieni:


A. Sunt reprezentați de tireostimuline (T3, T4) și calcitonină
B. Au efecte tisulare identice și la fel de rapide
C. Se află sub controlul unui hormon trop adenohipofizar – TRH
D. Se eliberează în sânge în cantități variabile, în funcție de necesități

14. Dacă secreția de TSH crește, aceasta înseamnă că:


A. Va crește și secreția de tiroxină și calcitonină, generând gușa toxică
B. Este exclusă posibilitatea unei insuficiențe tiroidiene
C. A intervenit, probabil, un feed-back declanșat de scăderea secreției de T3 și T4
D. Nivelele plasmatice mici de tireoglobulină au stimulat secreția neurohipofizei

15. Care dintre afirmațiile următoare este corectă:


A. Activitatea anabolică a insulinei se manifestă prin stimularea sintezei de proteine, lipide
și monozaharide
B. ADH determină eliminarea unei urine mai concentrate și reduse cantitativ
C. Activitatea catabolică a glucagonului se manifestă prin degradarea hexozelor,
proteinelor și lipidelor
D. Testosteronul și progesteronul realizează o repartiție topografică similară a grăsimii de
rezervă

16. În condiții normale, hormonii tiroidieni determină:


A. Scăderea absorbției intestinale de glucoză
B. Reducerea sensibilității la mediatori chimici neuronali
C. Scăderea catabolismului tisular al glucozei
D. Stimularea și menținerea secreției lactate

17. Secreția neuronilor hipotalamici anteriori poate fi stimulată direct de creșterea:


A. Volumului urinei
B. Volumului lichidelor extracelulare
C. Concentrației urinei
D. Concentrației plasmei
18. Deglutiția:
A. Asigură prezența unor stimuli care activează chemoreceptori de la nivelul
viscerocraniului
B. Este un act reflex cu centrii localizați cortexul cerebral
C. Este un proces complex, realizat prin reflexe necondiționate și condiționate
D. Nu este posibil în lipsa salivei

19. Alegeți afirmația corectă:


A. Senzația gustativă apare cu participarea receptorilor olfactivi
B. Papilele filiforme sunt responsabile de senzația de acru
C. Un mugure conține 200 receptori
D. Papilele gustative se află exclusive pe fața dorsal a limbei
20. Alegeți afirmația greșită: Cretinismul gușogen se caracterizează prin:
A. Piele uscată și îngroșată
B. Dezvoltare intelectuală normală
C. Scăderea temperaturii corpului
D. Dezvoltarea întârziată a organelor genitale
21. Nu se refera la tesutul osos functia :
A. De rezerva
B. De protecţie a corpului.
C. De susţinere a corpului.
D. De difuziune,filtrare şi protecţie.

22. Ramurile anterioare ale nervilor spinali au distribuţie metamerică numai la nivel :
A. Brahial.
B. Toracal.
C. Lombar.
D. Sacral.
23. Reflexele somatice medulare sunt:
A. Rotulian.
B. Cardioacceleratoare.
C. respirator.
D. de mictiune.
24. Care dintre acestea nu fac parte din mediile refringente ale ochiului?
A. Retină
B. Cornee
C. Umoare apoasă
D. Cristalin
25. Urechea umană percepe unde sonore cu o frecvenţă cuprinsă între:
A. 0 - 10 000 Hz
B. 100 - 20 000 Hz
C. 16 - 20 000 Hz
D. 1 - 20 000 Hz

26. Miopia se corectează cu lentile:


A. Cilindrice
B. Biconvexe
C. Divergente
D. Convergente

27. Cum se numeşte imposibilitatea de a percepe culorile ?


A. Hipermetropie
B. Daltonism
C. Cataractă
D. Acromatopsie

28. Care dintre aceşti receptori nu aparţin segmentului periferic al analizatorului


kinestezic?
A. Fusurile neuromusculare
B. Discurile Merkel
C. Corpusculii neurotendinoşi Golgi
D. Corpusculii Vater-Pacini

29. Unde este situat al treilea neuron al căii auditive?


A. Coliculii cvadrigemeni inferiori din mezencefal
B. Corpul geniculat medial din metatalamus
C. Nucleii pontini
D. Arhicerebel
30. Ce boală a ochiului se corectează cu lentile cilindrice?
A. Astigmatism
B. Miopie
C. Strabism
D. Hipermetropie

31. Hiposecreţia de parathormon (PTH) determină:


A. Boala Reckilghausen
B. Guşa endemică
C. Mixedem
D. Tetanie la adult

32. Hormonii sexuali masculini sunt elaborati de


A. celulele Sertolli
B. celulele Langerhans
C. celulele Leidig
D. celulele Falopio

33. După ovulaţie corpul galben secretă:


A. Testosteron în cantităţi mari
B. Progesteron în cantităţi mari
C. Inhibina în cantităţi foarte mari
D. nu secreta nimic.

34. Fibrele musculare netede:


A. conţin sarcomere de dimensiuni mai mici faţă de celula striată;
B. au actina, miozina, troponina şi tropomiozina ca proteine contractile;
C. pot avea diametrul egal cu jumătate din diametral maxim al fibrei scheletice;
D. sunt aşezate în straturi, benzi sau răspândite în ţesutul conjunctiv.

35. Neutrofîlele:
A. fac parte din agranulocite,
B. fac parte din celulele nervoase,
C. paticipă la fagocitoză in mediul acid
D. fagociteaza in mediul bazic

36. Neocortexul motor:


A. se află în lobul temporal,
B. se află în girul postcentral,
C. primeşte impulsuri de la talamus,
D. trimite impulsuri proprioceotive la muschi

37. Care din următorii hormoni influenţează numărul de eritrocite:


A. cortizoiul; tiroxina;
B. S.T.H.-ul; insulina;
C. eritropoietina; cortizolul;
D. hormonul timic; eritropoietina.
38. Numeşte vasele sau vasul, prin care circulă sânge venos:
A. aorta
B. arteriole,
C. arterele pulmonare;
D. venele pulmonare

39. Exclude afirmaţia greşita:


A. 1% de oxigen este dizolvat în plasmă;
B. tot oxigenul se transportă în stare dizolvată în plasmă;
C. bioxidul de carbon poate forma legături chimice cu hemoglobina;
D. transportul gazelor între aerul alveolar şi sânge este pasiv.

40. Alege raspunsul care se referă la vasele limfatice:


A. Capilarele poseda capete oarbe;
B. Circulatia limfei prin ele se realizează în ambele direcții
C. Isi varsa limfa in lichidul interstitial
D. Nu poseda valvule

41. Exclude afirmaţia greşită:


A. ţesutul osos face parte din ţesutiri conjunctive;
B. oasele craniului se unesc imobil;
C. articulaţiile membrelor superioare sunt cele mai mobile;
D. măduva osoasă galbena are funcţia de depozitare a lipidelor.

42. Conducătorul ritmului de gradul 2:


A. se numeşte nod sinoatrial;
B. Se numeşte nod atrioventricular;
C. Propulsează sângele din atrii în ventricule;
D. generază impulsuri cu frecvenţa mai mică de circa 25 bătăi pe minut..

43. Transducerea înseamnă:


A. ataşarea hormonului de proteina-receptor şi activarea acesteia;:
B. declanşarea reacţiei de răspuns din partea celulei-ţintă;
C. formarea complexelor chimice active cu proteine citoplasmatice;
D. transportarea de către sânge a hormonilor spre celulele-ţintă

44. La reglarea umorală participă:


A. Glucoza,
B. Azotul
C. Bioxidul de carbon
D. Ureea.
45. Alege afirmația greșită.
A. Emfizemul pulmonar constă în apariția unei tumori..
B. Reglarea umorală a respirației s-a demonstrat în experiența lui Frederic cu vasele
încrucișate
C. Pneumotoraxul constă în creșterea presiunii în spațiul pleural
D. Capacitatea vitală a plămânului este suma aerului insirator de rezervă, expirator de
rezervă, respirator.
46. Elementul din legendă, care generează circa 40 impulsuri pe minut este:.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

47. Elementul din imagine care conține membrana tectoria este:

A. 1
B. 3,5
C. 4
D. 2

48. În timpul contracției musculare dispare elementul din imagine cu numărul:

A. 1
B. 2
C. 1,3
D. 4

49. Gluconeogeneza:
A. este activată de secreţia celulelor ce reprezintă 20 % din pancreas;
B. c onstă în formarea glicogenului,
C. provoacă hipoglicemie;
D. ca rezultat are secreţia de insulina.

50. Rata filtrării glomerulare în condiţii normale constituie:


A. 125 ml pe minut;
B. 1,5 litri pe minut;
C. 30 ml pe minut;
D. 40 litri pe zi.

51. Accidentul vascular cerebral este provocat de:


A. Modificari la nivel de neurotransmitatori în creier
B. Excesul de STH
C. Boala coronariana
D. Ateroscleroza

52. Sucul pancreatic nu conţine enzima:


A. labferment;
B. tripsina;
C. amilaza;
D. lipaza
53. Alege răspunsul greşit. Nu se pot propaga următoarele potenţiale:
A. potenţialul de repaus;
B. potenţialul postsinaptic;
C. potenţialul receptor;
D. potenţialul de acţiune;

54. Reabsorbţia substanțelor necesare organismului are loc:


A. în tubul contort proximal;
B. tubul contort distal;
C. ansa Henle;
D. toate răspunsurile sunt corecte.

55. În infecția HIV sunt afectate celulele:


A. eritrocitele
B. T-limfocitele
C. B-limfocitele
D. trombocitele

56. Din care foiţă embrionară se formează ţesutul nervos:


A. ectodermă;
B. endodermă;
C. mezodermă;
D. periderm.

57. Muşchii radiali ai irisului:


A. produc mioza;
B. sunt muşchi striaţi;
C. produc midriaza;
D. sunt inervaţi de către fibre visceromotoare simpatice;

58. Efectul batmotrop negative se referă la:


A. scăderea exitabilității miocardului
B. feed-back-ul negativ al glandelor endocrine
C. acțiunea sistemului simpatic asupra inimii
D. reducerea pulsului arterial

59. Prin feed-back pozitiv sunt reglate procesele:


A. creșterea secreției insulinei ca răspuns la modificarea glicemiei
B. glicogenoliza produsă de glucagon ca rezultat al modificării glicemiei
C. secreția de TSH ca urmare a modificării conținutului de T3 și T4
D. travaliul mușchilor uterini la naștere sub acțiunea oxitocinei.

60. În sinapsele inhibitoare:


A. În calitate de mediator poate fi GABA
B. În calitate de mediator poate fi acetilcolina
C. Membrana postsinaptică se depolarizează
D. Se stimulează excitația.
SECŢIA III. BIOLOGIE GENERALĂ

1. Procesul de crossing-over permite :


A. crearea de mutații punctiforme
B. recombinarea genica intracromozomică
C. recombinarea genica intercromozomică
D. schimbul a doi cromozomi întregi

2. Cea mai bună definire a fenomenului ce cauzează trisomia 21 este:


A. o disomie uniparentală
B. o non-disjuncție
C. o duplicare cromozomică
D. o deleție

3. În cazul studiului unui arbore genealogic de transmitere a unei maladii recesive X-


linkate :
A. o fiica a cărui tata e bolnav, este numaidecât bolnava
B. nici un băiat nu este bolnav
C. o mama bolnava va avea numai fii bolnavi
D. un băiat sănătos are ambii părinți sănătoși

4. Cu referire la evoluția biologica a genomului este adevărata afirmatia:


A. Numai mutațiile ce conferă avantaj sau dezavantaj sunt supuse selecției naturale
B. Numai inovațiile genetice ce afectează celulele somatice pot prezenta un avantaj
inovativ
C. Mutațiile neutre se răspândesc în populații, deoarece ele conferă un avantaj selectiv
D. Nici una din afirmațiile precedente

5. Cantitatea de ADN intr-o celula diploidă în faza G1 a ciclului celular este notată
prin X. Care va fi cantitatea de ADN din aceiași celulă în metafaza meiozei II ?
A. 2 X
B. 0,25 X
C. X
D. 4 X

6. Cantitatea de ADN intr-o celulă diploidă în faza G1 a ciclului celular este notată
prin X. Care va fi cantitatea de ADN din aceiași celulă în metafaza meiozei I ?
A. X
B. 4 X
C. 0,25 X
D. 2 X

7. O persoană din 10000 se naște bolnavă de fenilcetonurie (maladie determinată de o


alela recesivâ plasată pe un autozom). Care este probabilitatea că un individ sănătos
să fie purtător al alelei mutate?
A. 1 din 20
B. 1 din 50.
C. 1 din 200.
D. 1 din 100.

8. O populație constă din 9% homozigoti AA, 42% heterozigoti Aa


si 49% homozigoti aa. Frecventa alelei a in aceasta populație
este:
A. 21%
B. 50%
C. 70%
D. 30%

9. Cariotipul uman reprezentat in


imagine poate fi :
A. Al unei celule epiteliale
B. Al unei celule musculare
C. Al unui spermatozoid
D. Nici una din variantele propuse

10. Tatăl meu are grupa sangvină A, iar mama – grupa sangvină B:

A. eu nu pot avea grupa sangvină O


B. eu pot avea numai grupa sangvină AB
C. eu pot avea oricare din cele 4 grupe sangvine
D. eu nu pot avea grupa sangvină A

11. Cariotipul unei femei corespunde :


A. 23 cromozomi + XX
B. 46 cromozomi + XX
C. 44 cromozomi + XX
D. 22 cromozomi + XX

12. Alegeți caracteristica ce nu se referă la agenții mutageni:


A. pot provoca schimbări în secvențele nucleotidelor din molecula de ADN
B. nu au efect asupra celulelor somatice
C. măresc frecventa mutațiilor
D. pot fi de origine naturala

13. Pentru stabilirea rolului factorilor genetici şi celor de mediu în manifestarea unui
fenotip, se utilizează :
A. metode citogenetice
B. metode biochimice
C. metoda gemenilor
D. metoda populaţional statistică
14. Numărul de autozomi la om:
A. 40;
B. 42;
C. 44;
D. 46.

15. Capacitatea unei gene de a afecta mai multe caractere fenotipice:


A. pleiotropie;
B. polimerie;
C. epistazie;
D. complementarie.

16. Interacțiuni ale genelor nealele reprezintă:

1- pleiotropie; 2- epistazie; 3- dominanță completă; 4-dominanță incompletă


5- polimerie; 6- complementaritate; 7- codominare.

A. 1,2,7;
B. 3,4,5;
C. 2,5,6;
D. 1,6,7

17. Părinții au genotipurile AA Bb Cc × aa bb CC cu dominanța completă și moștenirea


independentă cu toate cele trei gene. Care va fi probabilitatea nașterii urmașilor, cu
fenotipul primului părinte, după încrucișarea părinților?

A. 0 %;
B. 12,5 %;
C. 25 %;
D. 50 %.

18. La încrucișarea dintre un diheterozigot сu un individ dihomozigot recesiv sau


obținut 200 indivizi dintre care: 60 indivizi, seamănă cu primul părinte, 64 indivizi,
seamănă cu al doilea părinte, iar 76 indivizi- posedă caractere recombinate.
Distanța dintre gene este egală cu:
A. 15 morganide;
B. 32 morganide;
C. 62 morganide;
D. 38 morganide.

19. Ovulul și spermatozoidul se aseamănă prin următoarele:


A. Au același grad de mobilitate
B. Au aceiași mărime
C. Sunt produși lunar în cantități similare
D. Au același număr de cromozomi

20. Diferența esențială dintre spermatogeneză și ovogeneză este:


A. Spermatogeneza are loc prin mitoză și meioză, dar ovogeneza – numai prin meioză
B. Ovulul matur este 2n, pe când spermatozoidul este n.
C. În rezultatul ovogenezei se produce un singur ovul matur, iar în rezultatul
spermatogenezei se obțin 4 spermatozoizi
D. În timpul spermatogenezei se mai produc încă 2 corpi polari.

21. Terapia genică:


A. Poate fi aplicată numai celulelor somatice
B. Poate fi aplicată numai ex vivo
C. Poate fi aplicată numai in vivo
D. Utilizează virusurile în calitate de vectori

22. O moleculă de ADN este clivată cu o enzimă de restricție


(imaginea stânga). Selectați în imaginea din dreapta varianta
care reprezintă rezultatele electroforezei fragmentelor
obținute:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

23. Reprezintă celule stem totipotente:


A. Celulele măduvei roșii a oaselor
B. Zigotul
C. Celulele stem neurale
D. Celulele stem mezenchimale

24. Omul modern:

A. provine direct de la omul de Neandertal


B. are un strămoș comun cu cimpanzeul
C. a apărut acum 7 milioane de ani
D. este identic din punct de vedere genetic (100 %) cu australopitecul Lucy

25. Concurența pentru sursa de hrană este un exemplu de:


A. Selecție artificială
B. Deriva genetică
C. Selecție naturală
D. Selecție sexuală
26. Hibridarea dintre 2 secii diferite este limitata de diverse mecanisme de izolare
reproductiva. Unul din mecanismele (barierele) postzigotice este:
A. Izolarea gametică
B. Fertilitatea redusă a hibrizilor
C. Izolarea temporală
D. Izolarea ecologică

27. Ipoteza flagelatelor coloniale se referă la:


A. Ipotezele apariției vieții pe Pământ
B. Ipotezele apariției celulei eucariote
C. Ipotezele apariției organismelor pluricelulare
D. Ipotezele apariției organismelor unicelulare

28. Teoria endosimbiotică explică:


A. Apariția vieții pe Tera
B. Apariția eucariotelor unicelulare
C. Apariția animalelor pluricelulare
D. Apariția vieții pe uscat

29. Stromatolitele reprezintă:


A. Straturi fosilizate de cianobacterii
B. Straturi fosilizate de arhaebacterii
C. Cochilii pietrificate
D. Amprente ale primelor plante în rocile sedimentare

30. Secvențele ADN ale genelor umane sunt foarte similare cu secvențele corespunzătoare
ale cimpanzeului. Cea mai buna explicație a acestui rezultat este ca:
A. Omul si cimpanzeul au un stramoș comun relativ recent
B. Omul a provenit de la cimpanzeu
C. Cimpanzeul a provenit de la om
D. Evoluția convergenta a dus la aceste asemănări de ADN