Sunteți pe pagina 1din 2

Numele,prenumele _________________________ Data ______________

Test de evaluare la geografie în clasa a VIII-a


Clima şi apele Republicii Moldova
I.Citiţi enunţurile de mai jos. Încercuiţi litera corespunzătoare variantei care face afirmaţia
corectă (varianta corectă poate fi doar una).
1.Temperaturile joase de iarnă (-150C, -200C) sînt înregistrate din cauza pătrunderii maselor de aer:
a) arctic
b) tropical-continental
c) tropical-maritim
d) temperat-maritim
2. Temperatura medie a aerului în luna ianuarie în nordul ţării, conform datelor multianuale, este egală
cu:
a) -30C
b) -40C
c) -50C
d) -20C
3. Moinele sînt provocate de invaziile maselor de aer:
a) cald, dinspre Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană
b) rece, dinspre Oceanul Arctic;
c) temperat-continental, dinspre est;
d) cald, tropical-continental
4. Majoritatea precipitaţiilor atmosferice de pe teritoriul ţării noastre sînt aduse de masele de aer dinspre:
a) Oceanul Arctic
b) Marea Neagră
c) Oceanul Atlantic
d) Marea Mediterană
5. Cantitatea maximă de precipitaţii atmosferice, la începutul secolului al XX-lea, la Chişinău, a
constituit:
a) 990 mm/an;
b) 600 mm/an;
c) 890 mm/an;
d) 733 mm/an.
II. Citiţi întrebările de mai jos şi răspundeţi la ele succint, în corespundere cu fiecare cerinţă.
1.Determinaţi corespunderea dintre grupul de factori de formare a climei şi exemplele de factori.Scrieţi
pe liniile din faţa literelor mari din coloana A, cifrele din coloana B corespunzător unui grup de factori.
Coloana A Coloana B
______________A. Radiativi 1.Rîurile
2.Radiaţie solară globală
______________B. Dinamici 3.Lacurile
4.Ciclonii
_____________C. Fizico-geografici 5.Pădurile
6.Durata strălucirii soarelui
7.Relieful
8.Anticiclonii
9.Vînturile de vest
2.Reprezentaţi printr-o schemă, tipurile de mase de aer care influenţează clima teritoriului ţării noastre.

III.Citiţi întrebările de mai jos şi răspundeţi la ele succint,în corespundere cu fiecare cerinţă.
1.Determinaţi coordonatele geografice ale gurii de vărsare a rîului Ichel, aplicînd reţeaua de grade a
Hărţii fizice.
_________________________________________________________________________________
2. Este cunoscut că rîul Răut, în segmentul său latitudinal, primeşte mai mulţi afluenţi, şi mai mari, de
stînga în raport cu cei de dreapta. Argumentaţi principala cauză care determină acest fapt.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.Reprezentaţi, printr-o schemă,patru exemple care ar reflecta importanţa apelor de suprafaţă pentru
alte componente ale naturii în ţara noastră.

4.Argumentaţi patru idei care ar reflecta importanţa rîurilor pentru activitatea umană în Republica
Moldova.____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A, iar dacă este falsă,
încercuiţi litera F.
A F 1.Rîul Lăpuşna este afluent de stînga al fluviului Nistru.
A F 2.Majoritatea lacurilor de pe teritoriul ţării noastre sînt de origine tectonică.
A F 3.Revărsările din timpul primăverii ale rîurilor ţării noastre se produc din cauza ridicării nivelului
apelor subterane.
A F 4.Izvorul cu cel mai mare debit anual este situat în satul Cotova.