Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială

“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

FIŞĂ DE ASITENŢĂ nr.


a lecţiei / activităţii didactice
Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

DATA:__________________________________________ Disciplina:_________________________________
Cadrul didactic asistat:____________________________ Subiectul lecţiei:__________________________________
Specialitatea:_____________________________________ ________________________________________________
Gradul didactic:__________________________________ Tipul lecţiei:______________________________________
Vechimea în învăţământ:___________________________ Calificativul ultimei
Clasa:____________________ inspecţii:________________________________________
Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

Obiectivul major al
inspecţiei/asistenţei:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Funcţia /Calitatea
Observator Insp.de Director Prof. Şef. cadru Altă
specialitate / metodist comisie didactic calitate
dir. adj. metodică
BERNICKI MARIA X

I.PREGĂTIREA PENTRU LECŢIE ŞI PROIECTAREA(apreciere prin calificative)


INDICATORI URMĂRIŢI CALIFICATIV
FB B S NS Recomandări
Pregăteşte ambianţa pentru desfăşurarea unei bune activităţi prin poziţionarea
eficientă a mobilierului şi a materialelor didactice
Selectarea corectă a unităţilor de conţinut în conformitate cu programa
Înlănţuirea sistemică a elementelor de conţinut vizate în predare
Formularea corectă şi eficientă a obiectivelor
Alegerea metodelor ,procedeelor şi mijloacelor adecvate tipului de strategie
selectat
Echilibrarea sarcinilor de lucru din cadrul activităţii
Anticiparea dificultăţilor
Redactarea proiectului
Anticiparea schemei finale a lecţiei pe tablă
Anexarea la proiect a unor fişe şi materiale ajutătoare

II.DESFĂŞURAREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII DIDACTICE:


DATA: OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
CLASA:
TIPUL LECŢIEI:
COMPETENȚE SPECIFICE:

ETAPELE LECŢIEI TIMP DESFĂŞURAREA LECŢIEI


Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

1.ORGANIZAREA LECŢIEI

2.CAPTAREA ATENŢIEI

3.VERIFICAREA ŞI ACTUALIZAREA
CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE

4.ENUNŢUL TEMEI ŞI AL
OBIECTIVELOR

5. DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII/CONSOLIDĂRII/EVALUĂRII

6.FIXAREA ŞI APLICAREA
CUNOŞTINŢELOR

7.EVALUAREA PERFORMANŢELOR

8.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI-A


TRANSFERULUI

METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DIDACTICE EVALUARE


FRONTALE: FORME:

INDIVIDUALE: METODE ŞI
MIJLOACE:

III.APRECIERI CU PRIVIRE LA CARACTERISTICI OBSERVABILE


1.TIP DE INTERACŢIUNE:
de câte ori de câte ori
Profesor -elev: Elevi-profesor:
 Predă şi ascultă frontal  Îşi prezintă punctul de vedere
 Formulează întrebări  Citeşte o lucrare redactată de el
 Ajută elevii să-şi găsească cuvintele  Relatează experienţe personale
 Explică permanent  Pune întrebări
 Evaluează permanent  Solicită ajutor sau lămuriri
 Corectează erorile cu tact
Elev-elev: Elevi lucrând pe grupe:
 Colaborează pentru rezolvarea unei  Discută
sarcini  Rezolvă munele sarcini de lucru
 Îşi relatează experienţele personale  Organizează grupul
 Povestesc o carte sau un film  povestesc
Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

 Citesc cu voce tare


 Participă la jocuri de simulare

2.MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII:
CARACTERISTICI APRECIERE CARACTERISTICI APRECIERE CARACTERISTICI APRECIERE

OBSERVATE DA NU OBSERVATE DA NU OBSERVATE DA NU


1.Profesorul pregăteşte 10. Profesorul încurajează şi 19.înregistrează mici
elevii pentru activitate şi acordă sprijin abateri în relaţiile cu elevii
le captează atenţia (nervozitate,inconsecvenţă
în aprecierea aceleiaşi
situaţii. Dar în cazuri
diferite ,decizii pripite
,excese de autoritate)
2. Profesorul formulează 11.prezentarea conţinuturilor 20. Profesorul urmăreşte
şi comunică corect este întemeiată pe principiul scrierea pe caiete a
obiectivele învăţării active elevilor şi face
recomandări şi corecturi
unde este cazul
3. Profesorul adresează 12.frazele rostite de profesor 21.Munca profesorului
corect întrebările sunt scurte şi clare,topica este activă,eficientă
este firească,mesajul este
exprimat direct ,cu susţinere
şi motivare
4. Profesorul acordă 13. Profesorul utilizează 22.Profesorul este
elevilor timp de gândire resurse nonverbale(materiale organizat ,implicat,util
şi mijloace de învăţământ )
care provoacă gândirea
critică şi angajează activ
elevii
5. Profesorul ascultă cu 14. Profesorul evaluează 23.Gesturile profesorului
atenţie şi stabileşte un nivelul de realizare a au fost în concordanţă cu
contact vizual obiectivelor propuse (ce au activităţile
permanent cu clasa învăţat elevii în activitatea
respectivă)
6. Profesorul corectează 15. Profesorul apreciază cu 24.Profesorul a schimbat
cu tact răspunsurile note /calificative activitatea locul elevilor când a făst
elevilor elevilor necesar
7.se construiesc 16. Profesorul motivează 25.Instrcţiunile au fost clar
dialoguri utile, se nota formulate ,iar profesorul a
clarifică şi se lămuresc verificat gradul de
conţinuturile învăţării înţelegere al acestora de
către elevi
8. Profesorul evită să 17. Profesorulasigură retenţia 26.Materialele auxiliare
domine discuţiile şi transferul cunoştinţelor utilizate au putut fi
prin noi sarcini de învăţare observate de către toţi
Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

cu ţintă precisă pentru elevii


obiectivele deja atinse
9. Profesorul 18. Profesorul manifestă o 27.Profesorul
diferenţiază sarcinile de atitudine corespunzătoare în conştientizează
lucru pe niveluri de relaţiile cu elevii dificultatea sarcinilor de
performanţă a învăţare şi stimulează
competenţelor pozitiv elevii

3.FOLOSIREA TABLEI
CARACTERISTICI APRECIERE CARACTERISTICI APRECIERE ALTE APRECIERE

OBSERVATE DA NU OBSERVATE DA NU CARACTERISTICI DA NU


1.Scrisul pe tablă este clar 4.Tabla este folosită pentru: 7.au fost cuvintele noi
şi vizibil pentru toţi  clarificare pe loc a unor coase în evidenţă
probleme? eficient?Cum ar fi putut
 corectare? să se facă mai bine?
2. Aranjarea este corectă 5. Pe tablă au fost respectate 8.S-a folosit în mod
şi organizată punctele –cheie ale lecţiei abuziv tabla ?
3. Pe tablă sunt scrise 6.Folosirea tablei a fost 9.S-a folosit prea puţin
propoziţii complete substituită cu alte soluţii tabla?

4.SCENARIUL ACTIVITĂŢII
INDICATORI URMĂRIŢI CALIFICATIV
F B S N Recomandări
B S
Captarea atenţiei

Enunţarea obiectivelor pe înţelesul elevilor

Reactualizarea cunoştinţelor anterioare în vederea înlănţuirii şi


sistematizării
Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare

Conducerea şi dirijarea învăţării

Obţinerea performanţelor

Asigurarea feed-back-ului

Evaluarea continuă şi sumativă a performanţelor

Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului


Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

5.CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE


INDICATORI URMĂRIŢI CALIFICATIV
FB B S NS Recomandări
Ţinuta generală şi vestimentară
Vocea
Limbaj
Cunoştinţe de specialitate şi metodică
Abilitatea de a antrena elevii în activitate/lecţiei
Priceperea de a conduce activitatea
Atitudinea faţă de cerinţele individuale
Adaptarea la situaţii inedite şi neprevăzute
Anticiparea unor comportamente perturbatoare şi
înlăturarea lor cu pricepere
Spirit de observaţie
Spirit critic şi autocritic
Tact pedagogic

6.STRATEGIA DE ABORDARE:
NR. CLASIC OBSERVAŢII INTERACTIV
CRT
1) Spaţiu: Posibilitate de mobilitate :
 Distribuţia elevilor pe posturi  Grupe/echipe
fixe  Mobilier ergonomic
 Mobilier fix

Activitate preponderent frontală ; Activitate în perechi ,grupe mici
grupă numeroasă ,formare de echipe după diferite
criterii (vârstă ,abilitate
,particularităţi individuale
specifice etc. )
Timp alocat: Timp alocat :
 Profesor-35 minute(70%)  Profesor-15 minute(30%)
 Elevi -15 minute (30%)  Elevi -35 minute (70%)

Relaţionare :profesor autoritar- Profesor:


lecţie centrată pe profesor  Moderator
 Stimulator
 Pozitiv
 Clasificator


Evaluare finală/sumativă prin Evaluare :
calificative/note  Finală
 Alternativă
Școala Gimnazială
“Mircea Vulcănescu”
Bârsana

 Sumativă (15%)
 Celebrarea succesului
(5%)
7.RECOMANDĂRI:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

IV.ACORDAREA CALIFICATIVULUI:

Data:____________________ SEMNĂTURA:_________________________
SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC ASISTAT:______________________