Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

EDUCAŢIA
TEHNOLOGICĂ
Curriculum
pentru învăţămîntul gimnazial
(clasele V – IX)

Chişinău, 2010

1
Aprobat:
-- la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces verbal nr.10 din
21 aprilie 2010;
-- prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 245 din 27 aprilie 2010

Echipele de lucru

Curriculumul modernizat (2010)

Rusu Antonina, cercetător ştiinţific, I. Ş. E., coordonator;


Secrieru-Harbuzaru Parascovia, lector superior, UPS „I. Creangă”;
Tîrnău Anatol, cadru didactic, grad didactic superior;
Mocreac Magdalena, profesoară de educaţie tehnologică, grad didactic I.

Ediţia II (2006):

Rudic Gh., Secrieru P., Morei E., Rusu A., Stepan A., Comendant C.,
Lefter E., Onofriciuc N., Gore E., Savciuc N., Bucătaru I.,
Cibotaru–Gore D., Postolache E., Grate M., Eşanu A., Canţer L.,
Cojocaru S., Vatavu A.

Ediţia I (2000):

Rudic Gh., Morei E., Secrieru P., Rusu A., Postolache E., Stepan A.,
Bucătaru P., Lefter E., Grate M., Popa T., Gore E., Onofriciuc N.,
Savciuc N., Cibotaru A.

2
Preliminarii

Există cîteva definiţii practice conteporane privind conceptul de curriculum.


După cum se constată, nu s-a putut ajunge la o definiţie unanim-acceptată, dar
o tendinţă dominantă în literatura pedagogică modernă este aceea de a conferi con-
ceptului de curriculum o semnifacţie extensivă, care subsumează termenului toate
componentele procesului de învăţămînt studiate de către didactică : finalităţile şi
obiectivele procesului de învăţămînt, conţinuturile şi metodologia de predare-învă-
ţare-evaluare, performanţele, normativitatea pedagogică etc.
Documentul de faţă reprezintă curriculumul modernizat al disciplinei educaţie
tehnologică, elaborarea căruia a pornit de la următoarele premise:
• proiectarea conţinuturilor învăţării din perspectiva unor strategii centrate pe
formarea de compenţe şi cunoştinţe funcţionale;
• coordonarea activităţilor printr-o mai adecvată relaţionare competenţe-conţi-
nuturi-timp-evaluare-reglare;
• coerenţa verticală şi orizontală în cadrul curriculumului disciplinei;
• optimizarea curriculară şi nu doar ameliorarea sau îmbunătăţirea.
De asemenea, la elaborare s-a ţinut cont de treptele curriculare ale învăţămîntului
primar şi gimnazial.
Treapta primară are drept obiectiv major formarea competenţelor de bază nece-
sare dezovltării personalităţii elevului şi continuării studiilor.
Treapta gimnazială are drept obiectiv major orientarea şcolară şi profesională
care vizează optimizarea propriilor opţiuni.
Procesul instructiv-educativ este structurat pe module autonome. Ele cuprind
activităţi ce asigură achiziţionarea unor cunoştinţe funcţionale şi competenţe din
domeniul asigurării nevoilor fundamentale ale omului: alimentaţia, sănătatea, îm-
brăcămintea, habitatul, cunoaşterea, cultura, petrecerea timpului liber etc. Disciplina
Educaţia tehnologică se studiază la treapta primară şi la cea gimnazială.
Curriculumul disciplinei orientează elevii şi profesorii spre formarea competen-
ţelor educaţiei tehnologice şi a competenţelor-cheie, acestea cuprinzînd compe-
tenţele de bază ale disciplinii concretizate pentru fiecare modul şi clasă, devenind
competenţe specifice, care, la rîndul lor, conţin subcompetenţe.
Modulele prevăzute de curriculum formează competenţele disciplinei în cadrul
activităţilor de învăţare. Profesorul/învăţătorul, fiind managerul elevilor, stabileşte
ponderea activităţilor practice, experimentale etc.
Modulele pot fi studiate pe parcursul a 2 sau mai multe clase, la decizia profeso-
rului, elevilor şi părinţilor. Astfel orice modul studiat pe parcursul a 2 clase poate fi
înlocuit în clasele supreioare cu un alt modul.
La modulul „Arta culinară şi sănătatea” se pune accent pe educaţia alimentaţiei,
axate pe: relaţia dintre alimentaţie şi sănătate; prevenirea afecţiunilor legate de o
alimentaţie incorectă; rolul şi importanţa unui regim alimentar echilibrat; existenţa
factorilor care influenţează obiceiurile noastre alimentare.
3
Activităţile de învăţare trebuie să ofere: informaţii de bază despre alimentaţie;
informaţii care reflectă alimentaţia naţională; activităţi care învăţă cum trebuie alcă-
tuite meniuri în funcţie de vîrstă, activitate, sex, anotimp, conform nevoilor nutriţi-
onale şi alimentaţiei echilibrate; sarcini de învăţare a normelor de igienă şi protecţie
a muncii la utilizarea aparatelor, ustensilelor etc. în timpul preparării alimentelor şi
servirii a bucatelor.
Utilizarea curriculumului la nivelul de unitate şcolară presupune alegerea modu-
lelor în funcţie de:
• baza materială a şcolii şi existenţa materiei prime;
• specificul localităţii;
• doleanţele elevilor;
• nivelul de pregătire a cadrelor didactice;
Numărul de ore pentru studierea modulului selectat va fi stabilit de către cadrul
didactic. Clasa poate fi divizată în două grupe.
Unităţile de conţinut la „Educaţie tehnologică” în şcoală se elaborează de către
profesor, ţinînd cont de numărul total de ore prevăzute pentru această disciplină.

I. Concepţia didactică a disciplinei


Educaţia tehnologică este o disciplină obligatorie şi arie curriculară prevăzută
de Curriculum Naţional care orientează elevii la integrarea lor în spaţiul social-eco-
nomic şi istorico-cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter
preponderent practic, stimulează gîndirea creativă, formează competenţe necesare
pentru viaţă.
Educaţia tehnologică reflectă unitatea lumii materiale şi spirituale în procesul
formării deprinderilor de a produce obiecte simple şi utile în viaţa de zi cu zi, pune
în valoare imaginaţia şi gîndirea critică, sugerează elevilor multiple posibilităţi de
integrare în diverse medii socio-culturale, formează personalităţi – promotori ai tra-
diţiei şi culturii naţionale.
Culturalizarea şi pragmatizarea conţinuturilor acestei discipline şcolare contribu-
ie la formarea abilităţilor şi cunoştinţelor funcţionale privind necesitatea muncii pen-
tru viaţă şi conştientizarea ulterioară a alegerii viitoarei profesiei. Caracterul activi-
tăţilor educaţionale, specifice disciplinei, conferă complexitate distinctivă acţiunilor
care vor fi orientate la formarea unei personalităţi capabile de a se adapta la condiţii
de viaţă mereu în schimbare. O pondere deosebită capătă Educaţia tehnologică da-
torită raportării conţinuturilor tematice la cerinţele societăţii, exprimate prin nevoia
personalităţii de a cunoaşte diverse medii naturale, economice şi culturale.
Educaţia tehnologică, avînd un caracter interdisciplinat, asigură potenţialul pro-
ductiv şi creativ al elevilor prin valorificarea capacităţilor fiecăruia legate în mod
firesc de mediu, de comunitate în contextul întregului arial cultural.
Educaţia tehnologică reprezintă o activitate de formare – dezvoltare a personali-
tăţii umane, proiectată şi realizată prin metodele ştiinţei aplicate în toate domeniile
vieţii sociale.
4
Principiile educaţiei tehnologice afirmate la nivel de UNESCO vizează reconci-
lierea cunoaşterii cu ştiinţa de a acţiona” (UNESCO, 1983, p. 13-29):
a) principiul complementarităţii, prin „alternanţă şi continuitate”, între formarea
intelectuală şi formarea practică a personalităţii umane;
b) principiul integrării personalităţii umane în mediul social (economic, politic,
cultural) prin acţiune;
c) principiul echilibrului între acumularea cunoaşterii teoretice şi dezvoltarea
experienţei practice;
d) principiul proiectării resurselor aplicative ale cunoaşterii ştiinţifice la toate
vîrstele, nivelurile şi formele de educaţie.
Procesul instructiv-educativ la „Educaţia tehnologică” este organizat în baza
principiilor specifice acestei discipline şi condiţiilor realităţii din şcoală. Acestea
sînt:
• Studierea educaţiei tehnologice pe baza abordării modulare.
• Asigurarea orientării şcolare, profesionale şi sociale.
• Păstrarea, conservarea şi valorificarea tradiţiei naţionale prin cercetarea şi
însuşirea meşteşugurilor popular-artistice de către elevi, viitori promotori ai
culturii naţionale.
• Asigurarea formării atitudinii pozitive faţă de activităţile umane fundamenta-
le – învăţarea, munca şi creaţia concepute în interdependenţa funcţiilor soci-
ale: didactică productivă, inovatoare.
• Includerea elevilor într-un ciclu cu finalitate: analizare – proiectare – reali-
zare – evaluare.
• Asigurarea interacţiunii procesului educaţional cu factorii externi din mediul
social, economic şi cultural.
Termenul competenţă nu este înţeles univoc de către cei implicaţi în educaţie, cel
mai des fiind confundat cu capacităţile.
Competenţele se formează în timp şi sînt achiziţii şi abilităţi rezultate din pro-
cesul de învăţare şi încorporează cunoştinţe, capacităţi, atitudini, care pot fi probate
în practică.
Competenţele se formează prin experienţe complexe, cu caracter interdisciplinar.
Valorificarea lor în viaţă presupune o abordare în viziune integralistă, care să permită
dobîndirea capacităţilor de aplicare în viaţă a cunoştinţelor (dovadă că ştie să facă) şi
formarea competenţelor sociale (dovadă că ştie să fie)
Competenţa de bază a disciplinei Educaţie tehnologică: „A utiliza un demers
tehnologic” – trebuie concretizată pentru fiecare domeniu (în cadrul modulului stu-
diat şi pentru fiecare treaptă) şi nivel de dezvoltare.
Din competenţa de bază se deduc patru competenţe-sinteză ale disciplinei, care,
la rîndul lor, vor fi precizate în cadrul modulului studiat şi în funcţie de treapta de
şcolaritate, prin performanţa elevului.

5
Competenţa şcolară este un ansamblu / sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi,
deprinderi şi atitudini dobîndite prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de
realizare, adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevului, în vederea realizării unor
probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.
Structura modulară asigură flexibilitate, dinamică, abordare diferenţiată în timp
a modulelor şi totodată permite a lua în consideraţie interesele elevilor şi specificul
localităţii, ceea ce oferă un grad înalt de responsabilitate şi autonomie instituţiilor
de învăţămînt în selectarea conţinuturilor de instruire.
Curriculum prevede următoarele module:

Treapa gimnazială
1. Arta culinară şi sănătatea. ............................................................... cl. V-IX
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional).................................... cl. V-IX
3. Tehnologia prelucrării lemnului...................................................... cl. V-IX
4. Împletitul din fibre vegetale . ...........................................................cl. V-IX
5. Croşetarea ....................................................................................... cl. V-IX
6. Tricotarea ....................................................................................... cl. V-VII
7. Arta ceramicii (Olăritul tradiţional) ...............................................cl. VI-IX
8. Tehnologia prelucrării metalului ................................................ cl. VII-IX
9. Sărbători calendaristice ................................................................ cl. V-VIII
10. Arta covorului moldovenesc ........................................................ cl. VII-IX
11. Design vestimentar ...................................................................... cl. VII-IX
12. Electrotehnica ............................................................................. cl. VIII-IX
13. Activităţi agricole ........................................................................... cl. V-IX
14. Spaţii verzi ...................................................................................... cl. V-IX
15. Automobilul ................................................................................ cl.VIII-IX
16. Maşini agricole ................................................................................. cl VIII
17. Tractorul ............................................................................................. cl. IX
18. Limbaj grafic ............................................................................... cl VIII-IX
19. Domenii profesionale ......................................................................... cl. IX

II. Competenţe-cheie / transversale


Sistemul de competenţe-cheie/transversale stabilit pentru învăţămîntul din Re-
publica Moldova a fost definit pe baza recomandărilor Comisiei Europeane şi se
conformează profilului pe care îl studiază absolventul.
385875968.Competenţe de învăţare /de a învăţa să înveţi;
385875969.Competenţe de comunicare în limba materna / limba de stat;
385875970.Competenţe de comunicare într-o limbă străină;
385875971.Competenţe acţional-strategice;
385875972.Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;
385875973.Competenţe interpersonale, civice, morale;

6
385875974.Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
385875975.Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi co-
municaţionale (TIC);
385875976.Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
385875977.Competenţe antreprenoriale

III. Competenţele transdisciplinare pe trepte de învăţămînt (gimnazial)


Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
• Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual, cît
şi în grup.
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat
• Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba
maternă/de stat atît pe cale orală, cît şi în scris.
• Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei
specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială.
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
• Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, mode-
late.
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
• Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Mate-
matică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din coti-
dian.
Competenţe acţional-strategice
• Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii
de rezolvare.
• Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate.
• Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup.
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunica-
ţionale (TIC)
• Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu funcţie digitală
(telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc. ).
• Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază
(e-guvernare, e-busness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi
dobîndirea informaţiilor, inclusiv prin reţeaua Internet.
Competenţe interpersonale, civice, morale
• Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de con-
flict.
• Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei,
ale practicilor democratice şi drepturilor omului.
• Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valori-
lor moral-spirituale.

7
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
• Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru
dezvoltarea personală şi autorealizare.
• Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă.
• Competenţe de a se adapta la condiţii noi.
Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
• Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene.
• Competenţe de a aprecia divesitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant faţă de
valorile culturale ale altor etnii.
Competenţe antreprenoriale
• Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa
socială în vederea selectării viitoarei profesii.
• Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare
şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie tehnologică


1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei
trebuinţe; prezentarea acestui proiect;
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect con-
form proiectului elaborat;
3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul
tehnologic;
4. Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic;

V. Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Treapta gimnazială

Clasa Module Nr. de ore


1. Arta culinară şi sănătatea
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)
3. Tehnologia prelucrării lemnului
4. Croşetarea 32 (64)
Clasa V
5. Împletitul din fibre vegetale
6. Sărbători calendaristice
7. Tricotarea
8. Activităţi agricole
9. Spaţii verzi

8
1. Arta culinară şi sănătatea
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)
3. Prelucrarea artistică a lemnului
4. Croşetarea
Clasa VI 5. Împletitul din fibre vegetale
32 (64)
6. Sărbători calendaristice
7. Tricotarea
8. Activităţi agricole
9. Arta ceramicii
10. Spaţii verzi
1. Arta culinară şi sănătatea
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)
3. Tehnologia prelucrării lemnului
4. Croşetarea
5. Împletitul din fibre vegetale
6. Sărbători calendaristice
Clasa VII
7. Tehnologia prelucrării metalului 32 (64)
8. Arta ceramicii (Olăritul tradiţional)
9. Arta covorului moldovenesc
10. Desingn vestimentar
11. Tricotarea
12. Activităţi agricole
13. Spaţii verzi
1. Arta culinară şi sănătatea
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)
3. Tehnologia prelucrării lemnului
4. Croşetarea
5. Împletitul din fibre vegetale
6. Tehnologia prelucrării metalului
7. Electrotehnica
8. Arta ceramicii (Olăritul tradiţional)
Clasa VIII
9. Tehnologia prelucrării metalului 32 (64)
10. Sărbători calendaristice
11. Desingn vestimentar
12. Arta covorului moldovenesc
13. Automobilul
14. Limbaj grafic
15. Activităţi agricole
16. Spaţii verzi
17. Maşini agricole

9
1. Arta culinară şi sănătatea
2. Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)
3. Tehnologia prelucrării lemnului
4. Croşetarea
5. Împletitul din fibre vegetale
6. Tehnologia prelucrării metalului
7. Arta ceramicii
8. Automobilul
Clasa IX 32 (64)
9. Domenii profesionale
10. Design vestimentar
11. Arta covorului moldovenesc
12. Limbaj grafic
13. Activităţi agricole
14. Spaţii verzi
15. Tractorul
16. Electrotehnica

VI. Subcompetenţe, conţinuturi, activităţile de învăţare şi evaluare


(recomandate)

Modulul „Arta culinară şi sănătatea”


CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul 1. Noţiuni despre o bună -- Discuţii dirijate privind ali-
va fi competent în: bucătărie şi o alimentaţie mentaţia echilibrată, regimul
1. Elaborarea unui proiect de echilibrată: alimentar şi legătura acestora
preparare a unor mîncăruri - componenţa nutritivă a cu sănătatea omului;
specifice alimentaţiei zilnice, alimentelor şi rolul lor în -- exerciţii de alcătuire a meni-
care să corespundă unei ali- sănătatea omului. ului pentru dejun, prînz, cină,
mentări echilibrate. 2. Normele de igienă şi corespunzător principiului
-- alcătuirea meniurilor co- protecţie a muncii în bu- alimentaţiei echilibrate;
respunzător unei alimenta- cătărie: -- autoevaluarea elevilor în baza
ţii echilibrate; -- igiena personală; chestionarilor privind respec-
-- descrierea condiţiilor de -- norme de igienă şi pro- tarea regimului alimentar;
păstrare adecvată a pro- tecţie a muncii la utiliza- -- evaluarea meniurilor întoc-
duselor alimentare uşor rea dispozitivelor, apara- mite de elevi corespunzător
alterabile şi factorii ce pot telor de încălzit etc. ; alimentaţiei echilibrate;
provoca intoxicaţii ali- -- prevenirea contaminării -- exerciţii de elaborare a pro-
mentare; alimentelor în fazele teh- iectelor de pregătire a unor
-- evaluarea alimentelor nologice. bucate, mîncăruri simple ce
după aspect, miros, pipăit, ţin de alimentaţia zilnică,
valoare nutritivă. dacă corespund alimentaţiei
echilibrate;

10
2. Stabilirea şi organizarea 3. Alimentaţia echilibrată -- discuţii dirijate privind cau-
unor mijloace de preparare a şi sănătatea: zele apariţiei unor boli provo-
unor mîncăruri simple. -- rolul şi funcţiile compo- cate de alimentaţia incorectă;
-- utilizarea corectă a ustensi- nentelor alimentare în -- exerciţii de respectare a nor-
lor, tacîmurilor, aparatelor, organism; melor igienice şi protecţie a
dispozitivelor etc., respec- -- nevoia de calorii a orga- muncii la prepararea şi con-
tarea normelor de igienă şi nismului; sumarea alimentelor;
protecţie a muncii; -- alcătuirea meniului; -- exerciţii de verificare a ca-
-- respectarea regulamente- -- prevenirea intoxicaţiilor lităţii produselor alimentare
lor şi tehnologiilor culinare alimentare. (ouă, lactate) după aspect,
conform proiectului; *4. Pregătirea culinară a miros, greutate, gust etc.
-- îngrijirea şi menţinerea în produselor alimentare: *- lucrări practice
condiţii adecvate a ustensi- -- prelucrarea primară (se- *Preparea unor mîncăruri şi bă-
lelor, vaselor, tacîmurilor. lectarea, sortarea, spăla- uturi: omletă, minciunele, tarti-
*3. Prepararea mîncărurilor rea, curăţarea etc. ); ne, salată de legume; compot
preconizate şi aranjarea pe -- prelucrarea termică; din fructe uscate sau proaspete,
platouri. -- prelucrarea şi înfrumuse- ceai etc. ;
-- servirea corectă, a bucate- ţarea bucatelor din legu- -- activităţi de aranjare şi servi-
lor, băuturilor la masă. me fierte, crude, ouă etc. re a mesei: aranjarea spaţiu-
4. Evaluarea unor produse culi- Aranjarea şi servirea me- lui şi a mesei; înfrumuseţarea
nare: aspectul estetic, valoarea sei. bucatelor;
nutritivă, gustul, mirosul etc.; -- pregătirea locurilor pentru
-- comentarea aspectului, gus- meseni cu veselă, tacîmuri
tului, mirosului, unor mîncă- etc.;
ruri simple propuse elevilor, -- discuţii dirijate privind eva-
valoarea lopr nutritivă; luarea produselor alimentare
-- descrierea etapelor tehno- servite la masă: aspectul, ca-
logice de preparare a unor litatea nutritivă; gustul, miro-
bucate. sul etc.

* activităţi ce pot fi desfăşurate în condiţii adecvate

Modulul „Arta culinară şi sănătatea”


CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul 1. Noţiuni despre o bună -- Discuţii dirijate privind clasi-
va fi competent în: bucătărie şi o alimentaţie ficarea alimentelor în grupuri
1. Elaborarea unui proiect de echilibrată: de alimente;
preparare a unor mîncăruri - conţinutul nutritiv al ali- -- exerciţii de calculare a calo-
ce conţin alimente din diver- mentelor din 5 grupe de riilor necesare pentru fiecare
se grupe de alimente. alimente; elev, conform principiul ali-
-- evaluarea diverselor pre- - grupuri de alimente: ce- mentaţiei echilibrate (include-
reale şi produse cerealiere;
parate după conţinutul nu- legume şi fructe; lactate şi rea în alimentaţie a produselor
tritiv şi după grupurile de produse din lapte; carne şi din diverse grupe de alimente),
alimente pe care le conţin; peşte, produse din acestea; activităţii, anotimpului, vîrstei,
fasole, mazăre etc. genului etc.;

11
-- alcătuirea meniului pentru 2. Alimentaţia echilibrată -- autoevaluarea stării de sănă-
o zi, conform nevoii de ca- şi sănătatea: tate, a greutăţii corporale şi
lorii, folosind alimente din -- rolul şi funcţiile compo- concluzii privind modul de
cele 5 grupe; nentelor alimentare în alimentaţie;
-- prezentarea proiectului organism; -- evaluarea meniurilor întocmi-
elaborat. -- valoarea nutritivă a pro- te de elevi, conform alimenta-
2. Stabilirea şi organizarea duselor alimentare; ţiei echilibrate;
unor mijloace privind pre- -- meniul alimentaţiei echi- -- discuţii dirijate privind cauze-
pararea mîncărurilor preco- librate; le apariţiei unor boli, a unor
nizate: -- prevenirea intoxicaţiilor cazuri de intoxicaţie alimen-
-- respectarea normelor de alimentare. tară;
igienă şi protecţie a mun- 3. Normele de igienă şi -- evaluarea elevilor privind res-
cii în timpul activităţilor protecţie a muncii: pectarea normelor de igienă şi
de preparare; -- prevenirea contaminări- protecţie a muncii în timpul
-- respectarea tehnologiilor lor alimentare în etape- consumului alimentelor şi al
culinare proiectate; le de preparare (igiena preparării produselor;
-- menţinerea în ordine şi cu- personală; curăţenia şi -- experienţă de verificare a ca-
răţenie a ustensilelor, tacî- ordinea din bucătărie; lităţii produselor alimentare
murilor, încăperii etc. condiţii de păstrare şi după prospeţime, aspect, stare
*3. Prepararea şi înfrumu- prelucrare a produselor etc.;
seţarea produselor culinare; etc. ) -- discuţii dirijate privind rolul
îndeplinirea activităţilor în *4. Prepararea culinară a dietei în anumite afecţiuni;
cadrul grupului; produselor alimentare -- activităţi de efectuare a ordinii
-- aranjarea şi servirea co- -- tehnologii şi metode de şi curăţeniei la masa de lucru,
rectă a bucatelor la masă. prelucrare; în încăpere;
4. Evaluarea produselor culi- -- aranjarea mesei, înfru- -- * lucrări practice: prepararea
nare: valoarea nutritivă, gus- museţarea. unor mîncăruri din bucătăria
tul, mirosul, aspectul estetic. *5. Întreţinerea ordinii şi tradiţională: mămăliguţă cu
-- comentarea calităţii şi as- curăţeniei. brînză şi topitură, mujdei, pui
pectul bucatelor preparate; la ceaun etc. (la preferinţa ele-
-- explicarea, comentarea vilor şi a profesorului);
tehnologiilor de preparare -- activităţi practice de aranjare
utilizate. şi servire a mesei;
-- discuţii dirijate privind eva-
luarea produselor culinare şi
aspectul; calitatea nutritivă.

* activităţi ce pot fi desfăşurate în condiţii adecvate

12
Modulul „Arta culinară şi sănătatea”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
La finele clasei a VII-a 1. Alimentaţia echili- -- Discuţii dirijate privind funcţiile
elevul va fi competent în: brată şi sănătatea nutritive (refacerea şi energia) ale
1. Elaborarea unui proiect -- rolul substanţelor diverselor componente alimentare
de preparare a unor mîn- nutritive în organis- în organismul omului;
căruri ce pot fi consumate mul omului; -- exerciţii de alcătuire a meniului pen-
la prînz. -- alimentaţia în funcţie tru prînz, utilizînd principii şi regu-
-- alcătuirea meniului pen- de vîrstă, sex, ano- lamentele alimentaţiei echilibrate;
tru prînz, conform ne- timp, activitate etc.; -- autoevaluarea stării de sănătate: gre-
voii de calorii pentru un -- regim alimentar. utatea corpului să corespundă para-
adolescent; 2. Condiţii de păstrare metrilor normali;
-- descrierea reţetelor de a produselor ali- -- autoevaluarea modului de alimenta-
preparare a mîncăru- mentare pe anumite ţie: ce şi cît mănîncă fiecare pe par-
rilor proiectate pentru perioade de timp: cursul zilei, ce obiceiuri alimentare
prînz. -- în stare proaspătă; are şi ce crede că dăunează sănătăţii
2. Selectarea alimente- -- conservate prin di- etc.; concluziile adoptate;
lor, veselei, ustensilelor, verse metode; -- discuţii dirijate privind cauzele
condimentelor necesare -- verificarea calităţii apariţiei unor afecţiuni provocate
pentru prepararea mîncă- alimentelor. de insuficienţa sau surplusul unor
rurilor preconizate. 3. Normele igienice şi substanţe nutritive din raţia alimen-
-- menţinerea în ordine şi de protecţie a muncii taţiei;
curăţenie a ustensile- în timpul preparării -- exerciţii de stabilire a metodelor de
lor, vaselor, tacîmurilor şi servirii produselor păstrare a vitaminelor şi sărurilor
etc.; culinare. minerale în produsele culinare;
*3. Executarea activităţii 4. Întreţinerea ordinii -- activităţi de respectare a normelor
în grup la prepararea mîn- şi curăţeniei în de igienă şi protecţie a muncii în
cărurilor pentru prînz. încăpere, pe masa de timpul preparării şi consumării ali-
-- respectarea normelor lucru. mentelor;
de igienă şi securitate a *5. Prelucrarea -- experienţă de evaluare a produselor
muncii în timpul activi- culinară a produselor alimentare: calitatea nutritivă, pros-
tăţilor de preparare; alimentare: peţimea, utilizînd diverse metode;
-- aranjarea şi servirea -- tehnologia preparării -- activităţi de efectuare a ordinii şi
corectă a bucatelor la mîncărurilor pentru curăţeniei la masa de lucru şi în în-
masă. prînz; căpere;
4. Evaluarea produse- -- aranjarea mesei, ser- -- * lucrări practice: prepararea unor
lor culinare: valoarea virea bucatelor. mîncăruri (la preferinţă): supă din
nutritivă, gustul, mirosul, legume şi zarzavat / ciorbă / rasol /
aspectul estetic. friptură cu garnirnitură, pilaf, com-
-- descrierea tehnologii- pot sau suc, fructe proaspete etc.;
lor culinare, utilizate la -- activităţi practice de aranjare şi ser-
prepararea mîncărurilor vire a mesei;
pentru consum la prînz. -- exerciţii de evaluare a produselor
culinare: valoarea nutritivă, gustul,
mirosul, aspectul.
*activităţi ce pot fi desfăşurate în condiţii adecvate
13
Modulul „Arta culinară sănătatea”

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi evalua-
Subcompetenţe Conţinuturi
re (recomandate)
La finele clasei a VIII-a ele- 1. Alimentaţia echili- Discuţii dirijate privind principii de
vul va fi competent în: brată şi sănătatea: alcătuire a meniului:
1. Elaborarea unui proiect de -- alimentaţia în funcţie -- exerciţii de întocmire a unui me-
preparare a unor mîncăruri de vîrstă, sex, ano- niu conform regulamentului con-
ce pot fi consumate la dejun, timp, activitate etc. ; sumului alimentar;
-- exerciţii de scriere a reţetelor
cină. -- principii şi reguli de culinare de preparare a bucatelor
-- alcătuirea unui meniu pen- alcătuire şi evaluare a pentru dejun, prînz,
tru dejun, cină, care să co- meniurilor; -- discuţii dirijate privind cauzele
respundă alimentaţiei echi- -- rolul dietei în ame- apariţiei unor afecţiuni provocate
librate; liorarea afecţiunilor, din cauza nerespectării regimului
-- descrierea reţetelor culina- prevenirea acestora. şi a alimentaţiei echilibrate;
re de preparare a mîncăru- 2. Metode şi tehnologii -- discuţii dirijate privind respecta-
de păstrare a alimente- rea dietelor pe o anumită perioadă
rilor preconizate; de timp în scopul ameliorării di-
2. Selectarea alimentelor, ve- lor în bună stare: verselor afecţiuni;
selei, ustensilelor, condimen- -- calitatea alimentelor -- autoevaluarea stării de sănătate, a
telor necesare pentru prepara- şi valoarea nutritivă a greutăţii corpului şi a propriului
rea mîncărurilor preconizate. acestora. regim alimentar;
-- evaluarea calităţii şi canti- 3. Norme de igienă şi -- discuţii dirijate privind luarea
unor decizii despre corectarea
tăţii alimentelor selectate protecţie a muncii: unor obiceiuri alimentare ce dău-
după aspect, prospeţime, -- în fazele prelucrării nează propriei sănătăţi;
miros etc.; culinare; -- exerciţii de evaluare şi selectare
-- amenajarea mesei de lucru -- la utilizarea aparate- a alimentelor necesare preparării
adecvat operaţiilor tehno- lor, ustensilelor; mîncărurilor pentru dejun, cină;
logice preconizate. -- întreţinerea curăţe- -- activităţi de efectuare a ordinii şi
*3. Executarea activităţilor în niei. curăţeniei; de spălare a vaselor,
tacîmurilor, ustensilelor;
cadrul grupului la prepararea 4. Prevenirea unor -- activităţi practice de utilizare şi
mîncărurilor ce pot fi consu- afecţiuni, boli: îngrijire adecvată a aparatelor,
mate la dejun, cină. -- lipsa sau surplusul dispozitivelor, vaselor etc.;
-- respectarea normelor de unor substanţe nu-
igienă şi securitate a mun- tritive de importanţă -- *Lucrări practice: (la prefe-
cii în timpul preparării bu- vitală pentru copii. rinţă) prepararea mîncărurilor
catelor; *5. Prelucrarea culina- pentru dejun, cină: budincă din
-- aranjarea şi servirea corec- ră a produselor alimen- orez cu mere, din paste făinoase
tă a bucatelor la masă. tare: cu brînză de vaci şi cu ouă; col-
4. Evaluarea produselor culi- -- tehnologia preparării ţunaşi cu brînză de vaci sau cu
nare: aspectul estetic, valoa- budincilor; cartofi etc.;
rea nutritivă, gustul, mirosul -- băuturi calde. -- activităţi practice de aranjare şi
etc. ; servire a mesei;
-- descrierea tehnologiilor -- exerciţii de evaluare a produselor
culinare, utilizate la prepa- culinare pentru dejun, cină;
rarea mîncărurilor. -- comentarii privind tehnologiile
culinare utilizate.
* activităţi ce pot fi desfăşurate în condiţii adecvate

14
Modulul „Arta culinară şi sănătatea”

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX-a 1. Alimentaţia echilibrată şi Discuţii dirijate privind
elevul va fi competent în: mîncărurile de sărbători: mîncărurile tradiţionale ce se
1. Elaborarea unui proiect -- mîncăruri tradiţionale (coli- pregătesc pentru sărbătorile
de preparare a unor vă, sarmale, cozonac etc.); calendaristice: Crăciunul,
mîncăruri tradiţionale ce -- alimentaţia oamenilor înain- Anul Nou, Paşte etc. : colivă,
se servesc în cadrul unor te de sărbători, în timpul săr- sarmale, pască, cozonac,
sărbători calendaristice. bătorilor şi starea de sănătate răcituri etc.;
-- întocmirea reţetei culi- (cum ne simţim); -- exerciţii de scriere a re-
nare de preparare a unor -- prevenirea unor afecţiuni. ţetelor culinare ale unor
mîncăruri tradiţionale 2. Metode şi tehnologii de mîncăruri tradiţionale de
(colivă, sarmale, pască, păstrare a alimentelor în sărbători;
cozonac etc.); bună stare: -- discuţii dirijate de evalua-
-- stabilirea calităţii şi -- calitatea alimentelor şi va- re şi stabilire a calităţii şi
cantităţii necesare de loarea nutritivă a acestora; a substanţelor nutritive pe
alimente şi condimen- -- influenţa tehnologiilor culi- care le conţin mîncărurile
te, de vase etc. pentru nare asupra produselor. pentru masa de sărbătoare;
prepararea bucatelor de 3. Normele de igienă -- discuţii dirijate despre peri-
sărbătoare. şi protecţie a muncii în oadele de post dinaintea săr-
2. Conceperea şi organiza- bucătărie. bătorilor: Crăciunul, Paştele
rea mijloacelor necesare: *4. Prelucrarea culinară a etc.;
alimente, vase, ustensile produselor alimentare: -- semnificaţia acestor posturi
pentru prepararea bucatelor -- prelucrarea primară a ali- şi valoarea lor pentru sănă-
preconizate (la alegere); mentelor; tatea oamenilor;
-- evaluarea calităţii şi can- -- modelarea, compoziţia etc.; -- conversaţii privind proteja-
tităţii alimentelor pre- -- prelucrarea termică; rea sănătăţii (autoevaluarea
gătite pentru prepararea -- înfrumuseţarea şi aranjarea. şi verificarea) în timp de
bucatelor preconizate; 5. Întreţinerea ordinii şi post, de sărbători şi după;
-- amenajarea mesei de curăţeniei în încăpere: -- activităţi practice de evalu-
lucru adecvat procesului -- mobilierul, aparatele; are şi selectare a alimente-
tehnologic. -- vasele, ustensilele, tacîmu- lor pentru prepararea unor
rile; mîncăruri (la preferinţă):
*3. Executarea activităţilor
-- feţele de masă, şerveţelele -- * activităţi practice de se-
ce-i revin grupului la pre- lectare a vaselor, ustensi-
pararea bucatelor conform etc.
-- activităţi practice de confec- lelor necesare pentru pre-
proiectului. pararea mîncării preferate:
-- respectarea normelor de ţionare a lucrărilor conform
proiectelor: oală de lut pentru sarmale
igienă şi protecţie a mun- sau pentru fierberea grîului,
cii în timpul lucrului; -- croirea drept pe fir a pînzei;
extragerea firelor de jur- îm- forme pentru pască, tave
-- aranjarea şi servirea pentru cozonac etc.;
corectă a bucatelor la prejur, lăsînd 2,5 cm de la
margine; îndoirea şi însăila- -- activităţi practice: prelucra-
masă. rea primară a alimentelor:
rea marginilor;
-- executarea găurelelor la tivi- sortarea, spălarea, curăţarea,
rea milieului; tăierea, mărunţirea etc.;

15
4. Evaluarea produselor -- exerciţii de calculare a locu- -- activităţi de formare a
culinare conform reţetei, lui de amplasare a decorului compoziţiilor, amestecarea
după aspect, calitate, pe fundalul milieului, astfel alimentelor pregătite; mo-
miros, gust etc. încît compoziţia decorativă delarea, aranjarea în vase
-- comentarea tehnologii- să fie simetric amplasată, la etc.;
lor culinare utilizate la colţurile şi la laturile milie- -- prepararea termică, aranja-
prepararea mîncărurilor ului. rea bucatelor etc.;
de sărbători. -- corectarea lacunelor depista- -- discuţii dirijate privind
te în timpul lucrului; evaluarea bucatelor prepa-
-- exerciţii de evaluare a lucră- rate de elevi.
rilor elevilor.
* activităţi ce pot fi desfăşurate în condiţii adecvate

Modulul „Arta acului”(Cusutul şi brodatul tradiţional)

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va 1. Articole de port popular Discuţii dirijate privind
fi competent în: şi obiecte de uz casnic şi istoricul meşteşugului şi
1. Elaborarea unui proiect de ritual decorate cu broderii artei acului;
confecţionare a unui milieu (cămăşi, ştergare, năfrămiţe, -- exerciţii de studiere şi
sau drum cu decor brodat. milieuri/ analiză a articolelor tradi-
-- descrierea aspectului tradiţi- drumuri etc. ); ţionale decorate cu brode-
onal al unor articole de port -- aspectul tradiţional al por- rii: funcţiile utilitare; as-
popular; tului popular din R. Mol- pectul estetic, compoziţia
-- prezentarea schiţei grafice dova; decorativă etc.;
a unui milieu sau drum de -- caracteristici esenţiale. -- activităţi practice indi-
formă dreptunghiulară; 2. Ornamentica şi cromatica viduale de reprezentare
-- prezentarea elementelor, tradiţională: grafică a unui milieu sau a
fragmentelor compoziţiei -- elemente decorative; unui drum de formă drept-
decorative a milieului ima- -- motive populare („coarne- unghiulară;
ginat. le berbecului”, „căliţa oco- -- exerciţii de reprezentare
2. Conceperea şi organizarea lită”), geometrice (unghi, pe hîrtia cu liniatura în
mijloacelor de confecţionare a romb etc. ); pătrăţele a unor fragmen-
milieului proiectat: -- culori de bază (roşu, negru, te decorative - utilizată
-- selectarea pînzei de forma şi alb); la decorarea unui milieu
dimensiunea milieului, fire -- culori complimentare (al- (motiv popular amplasat
colorate pentru compoziţia bastru, galben, verde, lili- de jur- împrejurul laturilor
decorativă, ace, foarfece, achiu etc. ). milieului);
gherghef etc. ; 3. Materiale şi ustensile: -- exerciţii de prezentare a
-- păstrarea în ordine şi curăţe- -- pînză de bumbac, in, cîne- proiectelor elevilor;
nie materialele şi ustensilele pă etc. ; -- discuţii dirijate privind
selectate (adecvat în trusă). -- fire colorate „muline”; proprietăţile materialelor
-- ace, foarfece mari şi mici; şi ale ustensilelor utilizate
-- gherghef, panglică centi- la confecţionarea milieu-
metrică etc. ; rilor decorate cu broderii;

16
3. Confecţionarea milieului 4. Normele de igienă şi -- exerciţii de selectare şi
cu decor brodat conform securitate a muncii: evaluare a calităţii pînzei
proiectului. -- igiena personală; (grosimea, textura, aspec-
-- amplasarea simetrică, corec- -- păstrarea şi utilizarea tul etc.) conform cerin-
tă a decorului pe fundalul adecvată a materialelor şi ţelor; ustensilelor (acele,
milieului de formă dreptun-
ghiulară; ustensilelor; ghergheful) adecvat mate-
-- executarea broderiilor, ur- 5. Tehnici de cusut şi rialelor selectate;
mărind modelul decorului: brodat:
formarea colţurilor simetri- -- punctul înaintea acului;
ce; -- însăilătura, găurele sim-
-- aducerea lucrării la bun sfîr- ple, *duble;
şit. -- puncte tighel, cruciuliţa,
4. Evaluarea întregului proces *lănţişor;
de confecţionare a milieului (A utiliza doar punctele ce
cu decor brodat.
-- comentarea calităţii lucru- armonizează cu decorul
lui, aspectului estetic şi mo- ales)
tivelor populare utilizate în
compoziţia decorativă;
-- memorizarea etapelor cro-
nologice de confecţionare.
* la decizia profesorului

Modulul „Arta acului” (Cusutul şi brodatul tradiţional)

Clasa a VI-a
Activităţi de învăţare şi evalu-
Subcompetenţe Conţinuturi
are (recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul 1. Articole de port Discuţii dirijate privind impor-
va fi competent în: popular, de uz casnic şi tanţa valorificării şi păstrării
1. Elaborarea unui proiect ritual: îndeletnicirilor culturale de
de confecţionare a unei -- aspectul tradiţional al confecţionare a obiectelor tradi-
năfrămiţe de ritual cu motive costumului femeiesc ţionale de ritual;
populare simbolice. şi al celui bărbătesc; -- discuţii dirijate privind bogă-
-- argumentarea necesităţii va- -- năfrămiţe de ritual; ţia simbolicii etno-culturale ce
lorificării şi păstrării meşte- -- cadrul obiceiului de poate fi descifrată în ornamen-
şugului şi artei acului pen- utilizare a năfrămiţe- tica naţională;
tru integrarea culturală în lor de ritual; -- exerciţii de argumentare pri-
marea familie europeană; 2. Ornamentica şi cro- vind prezentarea portului po-
-- argumentarea valorii artisti- matica tradiţională: pular autentic;
ce a portului popular; -- motive populare sim- -- exerciţii de descriere a desfă-
-- descrierea unui obicei, unde bolice utilizate adec- şurării unui obicei din cadrul
este utilizată năfrămiţa de vat obiceiului; unor serbări etnoculturale
ritual; 3. Materiale şi usten- (obicei autentic);
-- prezentarea schiţei grafice sile: -- exerciţii de selectare şi repre-
a năfrămiţei de ritual (să -- pînză de bumbac, in, zentare a unor motive popula-
indice dimensiunea, forma, cînepă; re pentru decorarea năfrămiţe-
amplasarea decorului); lor de ritual;

17
-- prezentarea motivelor po- -- fire colorate „muline”; -- exerciţii de prezentare şi eva-
pulare pentru decorarea nă- aţă, mărgeluţe; luare a proiectelor;
frămiţei; -- ace, foarfece, gher- -- discuţii dirijate privind selec-
2. Conceperea şi organizarea ghef etc. tarea materialelor şi ustensi-
mijloacelor de confecţionare 4. Normele de igienă şi lelor necesare confecţionării
a năfrămiţei de ritual. protecţie a muncii. năfrămiţei de ritual;
-- selectarea pînzei şi firelor 5. Tehnici de cusut şi -- exerciţii de evaluare şi selec-
colorate necesare: ace, foar- brodat: tare a materialelor şi ustensi-
fece, gherghef, etc. utilizate -- însăilătura; găurele lelor necesare pentru activită-
la confecţionare; duble, zigzag; ţile practice;
-- păstrarea în condiţii adec- -- punctul cruciuliţă; -- exerciţii de respectare a nor-
vate a materialelor şi usten- punctul oblic; melor de igienă şi protecţie a
silelor necesare, conform -- punctul tighel, ocol; muncii în timpul păstrării şi
normelor de igienă şi pro- -- punctul neted de fire utilizării materialelor şi usten-
tecţie a muncii; numărate etc. ; silelor;
3. Confecţionarea năfrămiţei -- punctul rămurică, etc. -- evaluarea activităţilor privind
de ritual cu decor brodat (A utiliza doar puncte- selectarea şi păstrarea materi-
conform proiectului. le ce armonizează cu alelor şi ustensilelor conform
-- croirea şi tivirea marginilor decorul ales). cerinţelor;
năfrămiţei; -- activităţi de confecţionare a
-- amplasarea estetică a deco- năfrămiţei de ritual;
rului pe fundalul năfrămiţei -- croirea, tivirea marginilor;
de ritual; -- calcularea amplasării decoru-
-- executarea decorului, ur- lui pe fundalul năfrămiţei;
mărind modelul selectat, cu -- executarea compoziţiei deco-
ajutorul punctelor de cusut rative pe fundalul năfrămiţei;
cerute de model; -- evaluarea lucrărilor elevilor:
4. Evaluarea năfrămiţei de aspectul estetic, calitatea exe-
ritual în aspect tehnologic cutării broderiilor;
estetic şi funcţional; -- exerciţii de autoevaluare şi co-
-- comentarea etapelor de con- mentarea etapelor tehnologice
fecţionare a năfrămiţei, utili- de confecţionare a năfrămiţei
zînd terminologia specifică. de ritual

Modulul „Arta acului”(Cusutul şi brodatul tradiţional)

CLASA a VII-a – a VIII-a


Activităţi de învăţare şi eva-
Subcompetenţe Conţinuturi
luare (recomandate)
La finele clasei a VIII-a ele- 1. Articole de port popu- Discuţii dirijate privind tipurile
vul va fi competent în: lar: de costume tradiţionale;
1. Elaborarea unui proiect de -- costumul tradiţional fe- -- exerciţii de reprezentare gra-
confecţionare a unui articol meiesc; fică a cămăşii tradiţionale fe-
de port popular (ie /cămaşă). -- costumul tradiţional băr- meieşti încreţite la gît (ie) sau
-- argumentarea valorificării bătesc; tipurile de cos- a cămăşii tradiţionale bărbă-
şi promovării articolelor tume din cele patru zone teşti (tip tunică);
de port popular în scopul etnografice ale R. Mol-
integrării etnoculturale; dova.

18
-- prezentarea schiţei grafi- 2. Ornamentica şi cromati- -- exerciţii de reprezentare gra-
ce a croiului unei ii sau al ca tradiţională: fică a detaliilor (croiul) arti-
unei cămăşi bărbăteşti; -- compoziţii decorative colelor sus-numite;
-- prezenetarea pe hîrtia cu (simple) utilizate la de- -- exerciţii de selectare şi repre-
liniatura în pătrăţele a corarea iei şi a cămăşilor zentare pe hîrtia cu liniatura
unor fragmente de orna- bărbăteşti în pătrăţele a unor elemente
ment simplu pentru bro- -- culori de bază în broderii decorative pentru decorarea
deria mîinecilor iei (altiţă, tradiţionale: roşu, negru, iei (altiţă, încreţ, rîuri) sau
încreţ, rîuri) sau pentru alb. a cămăşii bărbăteşti (umăr,
broderia cămăşii bărbă- 3. Croiul cămăşii tradiţi- gură, guler, manşete);
teşti (la umăr, la guler, la onale: -- exerciţii de elaborare, prezen-
manşete); -- femeieşti (încreţită la tare şi evaluare a proiectelor
2. Conceperea şi organizarea gît); de confecţionare a unui arti-
mijloacelor de confecţio- -- bărbăteşti (de tip tunică, col;
nare a unui articol de port fără răscroieli); -- discuţii dirijate privind se-
popular: 4. Materiale şi ustensile: lectarea pînzei de bumbac
-- selectarea pînzei de bum- -- pînză naturală de bum- cu textura regulată şi cu fire-
bac subţire cu firele uşor bac, in, cînepă etc.; le uşor vizibile, fire colorate
vizibile şi textura regulată, -- fire colorate muline muline roşu, negru etc.;
fire colorate muline, usten- (roşu, negru); -- exerciţii de evaluare şi selec-
sile (ace, foarfece etc. ); -- ace, foarfece, gherghef tare a materialelor şi usten-
-- respectarea normelor de etc.; silelor necesare activităţilor
igienă şi securitate a mun- -- norme de igienă şi secu- practice.
cii la păstrarea şi utilizarea ritate în procesul mun- -- Activităţi practice de confec-
materialelor şi a ustensile- cii; ţionare a unui articol de port
lor. -- păstrarea şi utilizarea popular (ie sau cămaşă bărbă-
3. Confecţionarea unui ustensilelor, materialelor tească):
articol de port popular (ie etc. -- croirea detaliilor pentru o ie
sau cămaşă bărbătească) în sau o cămaşă în miniatură (în
miniatură; 5. Tehnici de cusut şi grup);
-- croirea drept pe fir a detali- brodat: -- tivirea detaliilor cu găurele
ilor pentru un articol: exe- -- însăilătura; găurele sim- simple;
cutarea etapelor tehnologi- ple; -- executarea cusăturilor şi bro-
ce conform regulamentului -- punctul cruciuliţă, lăn- deriilor pe fundalul detaliilor:
de confecţionare: tivirea ţişor; mîinecile, faţa, spatele după
detaliilor cu ajutorul gău- -- punctul ocol; modelul tradiţional;
relelor simple, executarea -- punctul neted pe fir, etc. -- unirea detaliilor cu ajutorul
broderiilor pe fundalul -- cheiţe simple de unit de- cheiţei;
detaliilor; unirea detaliilor talii. -- finisarea articolului:
cu ajutorul cheiţei de unit; -- iea - încheierea la gît cu aju-
finisarea articolului la gît. torul firului răsucit şi cana-
4. Evaluarea articolului furi la capete;
confecţionat (al unui coleg şi -- evaluarea lucrărilor confecţi-
reciproc) în aspect tehnolo- onate de către elevi;
gic, estetic şi funcţional. -- exerciţii de pregătire a lucră-
-- comentarea etapelor teh- rilor pentru expoziţii;
nologice privind confecţi- -- discuţii dirijate privind co-
onarea unui articol de port mentarea etapelor tehnologi-
popular (ie sau cămaşă). ce de confecţionare parcurse.

19
Modulul „Arta acului”(Cusutul şi brodatul tradiţional)

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul 1. Articole de port popular: Discuţii dirijate privind tipurile
va fi competent în: -- poale pentru ie; de cămăşi femeieşti şi croiul
1. Elaborarea unui proiect -- batista albă în 3 colţuri lor, croiul cămăşii bărbăteşti;
de confecţionare a unui ar- decorată cu broderii. -- exerciţii de reprezentare grafi-
ticol de port popular (poale că a detaliilor de poale feme-
pentru ie sau poale pentru 2. Ornamentica şi croma- ieşti sau poale bărbăteşti;
cămaşa bărbătească sau tica tradiţională: -- exerciţii de reprezentare gra-
batistă în trei colţuri). -- elemente decorative, fică a croiului batistei albe în
-- prezentarea schiţei grafice motive populare utiliza- trei colţuri (triunghi obţinut
a croiului unor poale sau a te în broderiile articole- dintr-un pătrat înjumătăţit pe
unei batiste în trei colţuri; lor de port popular; o diagonală şi bentiţa croită
-- prezentarea pe hîrtia cu li- -- culori de bază (roşu, ne- în lungime care se prinde în
niatura în pătrăţele a unor gru, alb) şi culori com- partea din frunte a batistei în
ornamente, elemente de- plementare (galben, al- 3 colţuri);
corative pentru broderia bastru etc. ). -- exerciţii de selectare şi repre-
poalelor de dimensiuni zentare pe hîrtia cu liniatura
mici sau pentru decorul 3. Materiale şi ustensile: în pătrăţele a unor elemente
batistei albe în 3 colţuri (în -- pînză naturală de bum- decorative pentru batista albă
mărime reală). bac, in etc. ; în trei colţuri sau pentru poa-
2. Conceperea şi organizarea -- fire colorate muline; le;
mijloacelor de confecţionare -- ace, foarfece, gherghef -- exerciţii de elaborare şi pre-
a obiectului preconizat: etc.; zentare a proiectelor de con-
-- selectarea materialelor şi -- norme de igienă şi secu- fecţionare a unui articol;
ustensilelor adecvate pen- ritate a muncii. -- activităţi practice de selectare
tru confecţionarea artico- a pînzei de bumbac sau in etc.
lului preconizat; 4. Tehnici de cusut şi cu firile uşor vizibile; a firelor
-- respectarea normelor de brodat: colorate muline roşu, negru
igienă şi protecţie a mun- -- însăilătura, găurele sim- etc. ;
cii în timpul păstrării şi ple; -- activităţi de evaluare a respec-
utilizării materialelor şi -- punctul cruciuliţă, lăn- tării normelor de igienă şi pro-
ustensilelor. ţişor; tecţie a muncii.
3. Confecţionarea articolului -- punctul ocol; Lucrări practice: confecţiona-
(poale sau batistă în trei -- punctul neted pe fir, etc.; rea unui articol de port popular
colţuri). -- cheiţe simple de unit în miniatură sau de dimensiuni
-- executarea etapelor teh- detalii. normale pentru vîrsta copiilor
nologice de confecţionare (la preferinţă);
a articolului, croirea deta- *5. Tehnici de broderie -- activităţi practice la executa-
liilor, tivirea şi executarea artistică: rea etapelor tehnologice: croi-
broderiilor, unirea detalii- -- punctul rămurică; rea detaliilor, tivirea, broderia,
lor, finisarea lucrării. -- punctul plin (punct ar- unirea, finisarea lucrării;
4. Evaluarea articolului de port tistic); -- evaluarea lucrărilor confecţi-
popular confecţionat în aspect -- punctul de goblen. onate de către elevi;
estetic, tehnologic, utilitar; -- discuţii dirijate privind co-
-- comentarea etapelor teh- mentarea etapelor tehnologice
nologice de confecţionare de confecţionare;
a articolului de port popu- -- * lucrări la preferinţă (milieu /
lar (poale, batistă în trei tablou etc.).
colţuri).
* la preferinţă
20
Modulul „Împletitul din fibre vegetale”
CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi evalu-
Subcompetenţe Conţinuturi
are (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va fi 1. Istoricul apariţi- Diverse activităţi organizatori-
competent în: ei meşteşugului ce privind întreprinderea unei
1. Elaborarea unui proiect de împletitul din fibre excursii în parcul satului (ora-
confecţionare a figurinei prefera- vegetale. şului), la plantaţiile de fibre ve-
te: băieţel (fetiţă) din pănuşi (foi 2. Fibre vegetale: paie, getale (lozie, papură, paie, pă-
de porumb). foi de porumb, pa- nuşi); evidenţiind proprietăţile
-- participarea la colectarea, se- pură, salcie (lozie). fibrelor vegetale şi tehnologiile
lectarea, prelucrarea prealabilă 3. Proprietăţile fibrelor de prelucrare;
a fibrelor vegetale adunate; vegetale: elasticita- -- exerciţii practice de executare
-- clasificarea după proprietăţile te, luciu, duritate. a unor modele de împletituri
fizice şi tehnologiile de prelu- 4. Tehnologia pre- din fibre vegetale; de clasifi-
crare; lucrării fibrelor care, selectare a fibrelor vege-
2. Conceperea şi organizarea vegetale: selectarea tale adunate;
mijloacelor de realizare conform fibrelor, fierbe- -- activităţi de selectare a fibre-
proiectului. rea, despicarea, lor vegetale conform criterii-
-- selectarea fibrelore vegetale răsucirea fîşiilor şi lor de calitate, a ustensilelor
(pănuşi, paie etc.) de calitate, formarea firului (din necesare procesului tehnolo-
conform cerinţelor; foi de porumb). gic (aţă tare, foarfece, sîrmă
-- selectarea ustensilele necesare 5. Ustensile şi tehnici subţire şi elastică, ac etc.);
procesului tehnologic. de împletire din -- activităţi practice privind
3. Confecţionarea figurinei fibre vegetale. confecţionarea figurinei pre-
preferate – o fetiţă (un băieţel) 6. Confecţionarea ferate – o fetiţă (un băieţel)
din pănuşi. obiectelor: din pănuşi:
-- umezirea pănuşilor ţinîndu-le -- suport pentru vaze -- umezirea pănuşilor,
în apă călduţă vreo 10 minute; (tave). -- ruperea pănuşilor în fîşii
-- scuturarea pănuşilor scoţînd 7. Finisarea obiectului, (de-a lungul pănuşii – de la
surplusul, de apă învelindu-le spălarea, bronzarea, mijloc);
într-un ştergar ce va absorbi lăcuirea. -- activităţi de demonstrare –
bine umezeala; evaluare a lucrărilor finisa-
-- ruperea pănuşilor în fîşii; te: comentarea tehnicilor de
4. Evaluarea figurinei confecţio- împletire, a modalităţilor de
nate conform criteriilor funcţio- confecţionare a etapelor de
nale estetice. lucru, utilizînd terminologia
-- evaluarea etapelor procesului specifică.
tehnologic, utilizînd termino-
logia specifică.

21
Modulul „Împletitul din fibre vegetale”

CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare
Subcompetenţe Conţinuturi şi evaluare
(recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul va fi 1. Varietatea fibrelor ve- -- Activităţi de selec-
competent în: getale: istoricul apa- tare a materialelor
riţiei meşteşugului de şi ustensilelor nece-
1. Elaborarea unui proiect de confecţi- împletire din fibre ve- sare: paie, pănuşi,
onare a fluturaşului (îngeraşului) a unei getale. etc.;
jucării (din paie, pănuşi). -- activităţi practice de
-- selectarea materialelor necesare: paie 2. Fibre vegetale combi- confecţionare a co-
(pentru coroniţă şi aripioare); pănuşi nate: paie, foi de po- roniţei, aripioarelor,
(pentru hăinuţa lungă; rumb, etc. hăinuţei îngeraşului,
-- împletirea coroniţei. utilizînd diverse fi-
2. Conceperea şi organizarea mijloace- 3. Proprietăţile fibrelor bre vegetale (com-
lor de confecţionare a figurinei prefera- vegetale: elasticitate,
luciu, duritate, fragi- binate);
te – îngeraşul (fluturaşul, o jucărie). -- activităţi de asam-
-- selectarea fibrelor vegetale conform litate.
blare a figurinei, de
cerinţelor de calitate; 4. Tehnologia prelucrării îndreptare a aripioa-
-- selectarea ustensilelor necesare pro- fibrelor vegetale: selec- relor cu foarfeca;
cesului tehnologic. tarea fibrelor, fierberea, -- activităţi de finisare
3. Confecţionarea figurinei prefera- despicarea, răsucirea, a lucrului: spălarea,
te – îngeraşul (fluturaşul, o jucărie), formarea firului din foi bronzarea, lăcuirea.
la alegere, conform regulamentului de porumb. Activităţi de demon-
tehnologic. strare a lucrărilor fini-
-- asamblarea detaliilor, îndreptîndu-le 5. Ustensile şi tehnici de sate, analiza, sinteza
cu foarfeca; împletire din fibre ve-
getale. tehnicilor, modalită-
-- finalizarea lucrări. ţilor de confecţionare
4. Evaluarea lucrării finisate, evidenţi- 6. Confecţionarea obiec- a etapelor de lucru,
ind aspectul estetic, calitatea executării telor: îngeraş, fluturaş, utilizînd terminologia
etapelor respective. o jucărie – la alegere respectivă.
-- comentarea aspectului estetic, forme-
lor, materialelor utilizate; 7. Finisarea lucrării con-
-- utilizarea în exprimarea terminologiei fecţionate: spălarea,
specifice. bronzarea, lăcuirea.

22
Modulul „Împletitul din fibre vegetale”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VII-a elevul va fi 1. Varietatea fibrelor -- Exerciţii de antrenare pri-
competent în: vegetale: paie, foi de vind executarea unor mo-
1. Elaborarea unui proiect de con- porumb, papură, sal- dele de împletituri din fibre
fecţionare a păpuşii modelate din cie (lozie) etc. vegetale;
două elemente separat lucrate (tavă 2. Proprietăţile fibre- -- activităţi de selectare, cla-
pentru fructe / păsări măiestre) – la lor vegetale: elastici- sificare a fibrelor vegetale
alegere. tate, luciu, duritate; pregătite pentru desfăşura-
-- selectarea materialelor necesare 3. Tehnologia prelu- rea lecţiei;
(papură sau paie); crării fibrelor vegeta- -- activităţi de selectare a fibre-
-- confecţionarea separată a primu- le: selectarea fibrelor, lor vegetale necesare pentru
lui element (capul) şi celui de al fierberea, despicarea, lucrarea ce urmează a fi
doilea – trunchiul păpuşii. răsucirea fîşiilor şi confecţionată, ţinînd cont de
2. Conceperea şi organizarea formarea firului (din criteriile de calitate;
mijloacelor de confecţionare a foi de porumb). -- activităţi de selectare a us-
figurinei. 4. Ustensile şi tehnici tensilelor necesare procesu-
-- selectarea fibrelor vegetale con- de împletire din fibre lui tehnologic (aţă tare, foar-
form cerinţelor de calitate şi us- vegetale. fecă, sîrmă subţire şi moale,
tensilelor necesare procesului 5. Confecţionarea ace etc.);
tehnologic. obiectelor: -- activităţi practice privind
3. Confecţionarea lucrării preferate -- suport pentru vase realizarea obiectului pre-
(păpuşa, păsărea măiastră sau tava (tave), suvenire, ferat prevăzut de proiectul
pentru fructe) conform regulamen- jucării. didactic al lecţiei: umezirea
tului tehnologic. 6. Finisarea obiectu- pănuşilor; ruperea pănuşilor
-- asamblarea detaliilor lucrate se- lui, spălarea, bronza- în fîşii (de-a lungul pănuşii,
parat; rea, lăcuirea. de la mijloc);
-- finalizarea lucrării. -- activităţi de evaluare – de-
4. Evaluarea lucrării finisate, evi- monstrarea lucrărilor fini-
denţiind aspectul estetic, calitatea sate: comentarea tehnicilor
executării etapelor de lucru. de împletire; explicarea
-- comentarea aspectului estetic al modalităţilor de realizare a
lucrării finisate, formelor, materi- etapelor de lucru, utilizînd
alelor utilizate; terminologia specifică.
-- utilizarea în comentarii a termino-
logiei specifice.

23
Modulul „Împletitul din fibre vegetale”

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VIII-a elevul va fi 1. Varietatea fibrelor -- Activităţi practice de se-
competent în: vegetale: paie, foi de lectare a materialelor ne-
1. Elaborarea unui proiect de confec- porumb, papură, ră- cesare pentru executarea
ţionare a unui obiect utilizînd tehnica chită etc. coşuleţului pentru dul-
răsucirii firului: coşuleţ pentru dulciuri, 2. Proprietăţile fibre- ciuri, tavei pentru pîine,
tavă pentru pîine – la alegere. lor vegetale: elastici- unor suvenire, motivînd
-- reprezentarea schiţei obiectului pre- tate, luciu, duritate. de ce anume acest obiect
ferat; 3. Tehnologia prelu- va fi confecţionat;
-- descrierea materialelor necesare. crării fibrelor vegeta- -- exerciţii de antrenare a
2. Conceperea şi organizarea mijloace- le: selectarea, fierbe- răsucirii firului mai lung,
lor de confecţionare a obiectului. rea, ruperea fîşiilor, depănîndu-l în ghem;
-- selectarea fibrelor vegetale conform formarea firului din -- activităţi de modelare a
criteriilor de calitate, ţinînd cont de foile de porumb se- obiectului: coaserea firu-
faptul că ele trebuie să fie suficient de lectate, despicarea lui, utilizînd aţă trainică
groase şi tari pentru executarea lucră- etc. de culoarea firului răsu-
rii preferate; 4. Ustensile şi tehnici cit, ace mari, foarfece;
-- selectarea sculelor necesare procesu- de împletire din fibre -- activităţi practice de exe-
lui tehnologic. vegetale. cutare a tortiţei coşuleţu-
3. Confecţionarea lucrării preferate. 5. Confecţionarea lui, din paie, fire formate
-- asamblarea detaliilor lucrate separat; obiectului: coşuleţ din pănuşi mai subţiri,
4. Evaluarea lucrării finisate sub aspect pentru dulciuri, tavă mai fine;
estetic, calitatea lucrului îndeplinit. pentru pîine – la ale- -- activităţi practice de
-- evaluarea lucrărilor finisate; gere. asamblare a detaliilor lu-
-- comentarea, utilizînd terminologia 6. Finisarea obiectu- crate separat;
specifică; lui: spălarea, bronza- -- activităţi de finisare a
-- selectarea fibrelor vegetale conform rea, lăcuirea. lucrării realizate: fixarea
criteriilor de calitate, ţinînd cont de locurilor mai slabe, spă-
faptul că ele trebuie să fie suficient de larea, lăcuirea, uscarea;
groase şi tari pentru executarea lucră- -- activităţi de prezentare a
rii preferate; lucrărilor realizate, evi-
-- selectarea sculelor necesare procesu- denţiind aspectul estetic,
lui tehnologic. calitatea materialelor
3. Confecţionarea lucrării preferate. utilizate, acurateţea exe-
-- asamblarea detaliilor lucrate separat; cutării etapelor de lucru;
4. Evaluarea lucrării finisate sub aspect -- activităţi de selectare a
estetic, calitatea lucrului îndeplinit. lucrărilor pentru expozi-
-- evaluarea lucrărilor finisate; ţia clasei, expoziţia şco-
-- comentarea, utilizînd terminologia lară etc.
specifică.

24
Modulul „Împletitul din fibre vegetale”

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul va 1. Aspectul estetic al lu- -- Activităţi practice de se-
fi competent în: crărilor confecţionate din lectare a materialelor şi
1. Elaborarea unui proiect de fibre vegetale, importanţa sculelor necesare pentru
confecţionare a unor suvenire însuşirii acestui meşteşug lucru;
mici: căţeluş, căpriţă, viţeluş, popular străvechi. -- activităţi practice de pre-
tavă pentru flori, personaje din gătire a materialelor adu-
poveştile populare etc. 2. Varietatea fibrelor ve- nate, selectate:
-- reprezentarea schiţei obiectu- getale: paie, pănuşi, pa- -- Activităţi de realizare a
lui preferat pentru a fi confecţi- pură, răchită. lucrării preferate conform
onat din fibre vegetale; 3. Proprietăţile fibrelor regulamentului tehnolo-
-- descrierea materialelor nece- vegetale: elasticitate, lu- gic:
sare. ciu, duritate etc. -- să lucreze conducîndu-se
2. Conceperea şi organizarea de planul întocmit (de pro-
mijloacelor de confecţionare a 4. Tehnologia prelucrării iectul elaborat);
lucrărilor. fibrelor vegetale: selec- -- să respecte tehnologiile
-- selectarea fibrelor vegetale tarea, fierberea, ruperea specifice.
conform criteriilor de calitate, fîşiilor din foile de po-
de particularităţile acestora; rumb, prelucrarea paielor -- Activităţi de organizare şi
-- selectarea sculelor necesare pregătind segmentele de desfăşurare a expoziţiei de
procesului tehnologic. anumite lungimi etc. totalizare a rezultatelor ob-
3. Realizarea lucrării preferate 5. Ustensile şi tehnici de ţinute pe parcursul anului,
conform regulamentului tehno- împletire din fibre vege- evidenţiind reuşita fiecărui
logic. tale. elev, calitatea lucrărilor
-- selectarea materialelor nece- realizate, nivelul de pre-
sare; 6. Confecţionarea obiec- gătire al elevului pentru
-- confecţionarea, conducîndu-se telor-suvenire: căţeluş, orientarea lui profesiona-
de planul întocmit şi respect- capră, viţeluş, tavă pentru lă pentru a-şi găsi locul
înd tehnologiile specifice. flori (la alegere). Finisarea potrivit la timpul cuvenit,
4. Evaluarea lucrării realizate obiectelor: spălarea, li- devenind de folos familiei,
conform proprietăţilor funcţiona- chidarea unor neajunsuri, societăţii.
le şi estetice. bronzarea, lăcuirea. -- Activităţi de selectare a
-- comentarea aspectului estetic lucrărilor pentru expoziţia
şi calităţii lucrului îndeplinit; şcolară, raională, zonală.

25
Modulul „Tricotarea”

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va 1. Varietatea articolelor -- Activităţi practice de ob-
fi competent în: tricotate. servare, cercetare a varie-
1. Elaborarea unui proiect de -- pulover, veste, fulare, tăţii de articole vestimen-
confecţionare a papuceilor de mănuşi, ciorapi etc. tare tricotate;
casă sau a mănuşii cu un deget 2. Materiale şi ustensile: -- exerciţii de selectare a
(la alegerea elevului). -- fire textile de lînă natu- materialelor necesare la
-- reprezentarea elementelor rală, mohair, acril etc. ; tricotarea articolului pre-
de bază ale tricotării ochi pe -- andrele (de diferite nu- conizat;
faţă, ochi pe dos, jeteul; mon- mere); -- activităţi de executare a
tarea ochiurilor pe andrele; -- croşete, ace de cusut elementelor de bază ale
-- descrierea calităţii firelor etc. tricotării;
textile utilizate în tricotajul 3. Elementele de bază ale -- exerciţii de scădere şi mări-
preconizat. tricotării: re a numărului de ochiuri;
2. Conceperea şi organizarea -- ochi pe faţă, ochi pe dos, -- exerciţii de elaborare a
mijloacelor de realizare a lu- jeteul; unui proiect de tricotare a
crărilor conform proiectului. -- montarea ochiurilor pe papuceilor de casă;
-- selectarea firelor textile con- andrele. -- exerciţii de prezentare a
form criteriilor de calitate; 4. Tehnici de tricotare: proiectului;
-- selectarea ustensilelor nece- -- tricotarea liniară, trico- -- activitatea practică de tri-
sare procesului tehnologic. tarea circulară; cotare a variantei alese de
3. Tricotarea uneia din vari- -- ochiul de margine; papucei sau a fularului,
antele propuse – papucei de -- încheierea ochiurilor; mănuşii;
casă ori mănuşi cu un deget, -- scăderea şi mărirea nu- -- activităţi de evaluare şi au-
conform regulamentului teh- mărului de ochiuri. toevaluare a lucrărilor con-
nologic. 5. Modele de tricotare fecţionate conform criteri-
4. Evaluarea calităţii şi aspec- -- jerseu, elastic, semielas- ilor funcţionale şi estetice,
tului estetic al articolelor trico- tic. cerinţelor de calitate;
tate. -- în comentariile realizate să
-- utilizarea adecvată a termi- utilizeze adecvat termino-
nologiei specifice. logia de domeniu.

26
Modulul „Tricotarea”

CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul va fi 1. Varietatea articole- -- Activităţi de observare, cer-
competent în: lor tricotate: cetare a varietăţii de articole
1. Elaborarea unui proiect de -- pulovere, veste, fu- vestimentare tricotate, evi-
tricotare a unui fular / căciuliţă / lare, mănuşi, ciorapi denţiind aspectul estetic şi
mănuşi (la preferinţă); etc. funcţiile utilitare;
-- executarea elementelor de 2. Materiale şi usten- -- exerciţii de prezentare a pro-
bază ale tricotării: ochiuri pe sile: iectului elaborat;
faţă, ochiuri pe dos, ochiul de -- andrele (de diferite -- exerciţii practice de selectare
margine, jeteul etc.; numere); a materialelor şi ustensilelor
-- calcularea numărului necesar -- foarfece, ace, cro- necesare, de proiectare şi mo-
de ochiuri pentru montarea lor şete. delare a articolului prevăzut
pe andrele, ţinînd cont de lă- 3. Elementele de bază pentru tricotare;
ţimea şi lungimea preferată a ale tricotării: -- exerciţii de efectuare a cal-
fularului. -- ochiuri pe faţă, culelor necesare privind sta-
2. Conceperea şi organizarea ochiuri pe dos, je- bilirea numărului de ochiuri
mijloacelor de realizare a lucrării teul, ochiul de mar- necesar lăţimii dorite, precum
conform proiectului. gine, ochiul de în- şi lungimii fularului;
-- selectarea firelor textile con- cheiere a tricotului, -- activităţi practice de tricotare
form criteriilor de calitate; scăderea şi înmulţi- a obiectului necesar şi util atît
-- selectarea ustensilelor necesa- rea ochiurilor. sie cît şi altora;
re procesului tehnologic. 4. Tehnici de tricota- -- activităţi practice de evaluare
3. Tricotarea fularului conform re: şi autoevaluare a lucrărilor fi-
regulamentului tehnologic. -- tricotarea liniară, nisate;
-- tricotarea, conducîndu-se de circulară; -- în comentariile realizate să
tehnicile preferate (tricotarea -- tricotarea în relief; utilizeze adecvat terminolo-
simplă, tricotarea în relief, tri- -- tricotarea în două gia specifică;
cotarea în două culori etc.). culori. -- să participe activ la selectarea
4. Evaluarea lucrărilor realizate 5. Modele de tricota- lucrărilor, la organizarea şi
în aspect estetic şi utilitar. re: jeteu, elastic, semi- desfăşurarea expoziţiei şco-
-- aprecierea aspectului estetic, elastic. lare de încheiere a anului de
acurateţea lucrului indepen- studii.
dent.

27
Modulul „Tricotarea”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VII-a elevul va fi 1. Valoarea şi aspec- -- Activităţi de observare-cer-
competent în: tul estetic al articole- cetare a varietăţii şi calităţii
1. Elaborarea unui proiect de con- lor tricotate: de articole vestimentare;
fecţionare a unei veste fără mîneci, -- veste, fustiţe, cio- -- activităţi de selectare a ma-
fustiţe, jucării (la alegere), ţinînd rapi, mănuşi, ar- terialelor necesare realiză-
cont de criteriile funcţionale şi es- ticole decorative, rii obiectului preferat;
tetice, aplicînd tehnicile de tricotare jucării. -- activităţi de prezentare a
utilizate. 2. Materiale şi usten- proiectului de tricotare a
-- să execute elementele de bază ale sile: acestuia;
tricotării (ochiuri pe faţă, ochiuri -- fire textile din lînă -- exerciţii de armonizare a
pe dos, jeteul etc.); naturală, mohair, culorilor;
-- să descrie dimensiunea, forma, acril, andrele, cro- -- activităţi practice de trico-
mărimea obiectului preconizat; şete (variate după tare a lucrării selectate;
-- să elaboreze schiţa (tiparul) obiec- numere şi materi- -- activităţi de evaluare şi au-
tului selectat pentru tricotare. alul din care sînt toevaluare a lucrărilor con-
2. Conceperea şi organizarea mij- produse). fecţionate conform criteri-
loacelor de realizare a lucrărilor 3. Elementele de bază ilor funcţionale şi estetice,
conform proiectului. ale tricotării: cerinţelor de calitate;
-- să selecteze firele textile conform -- ochiul pe faţă, -- activităţi de analizare a
criteriilor de calitate; ochiul pe dos, jete- lucrărilor finisate, de de-
-- să selecteze ustensilele necesare ul, ochiul de mar- terminare şi încurajare a
procesului tehnologic. gine, de încheiere, spiritului creativ şi ingeni-
3. Tricotarea unei lucrări propuse scăderea şi înmulţi- ozităţii elevilor;
conform regulamentului tehnologic. rea ochiurilor. -- exerciţii privind selectarea
-- să tricoteze respectînd tehnicile şi 4. Modalităţi de trico- obiectelor pentru a partici-
tehnologiile selectate. tare: liniară, circula- pa la expoziţii, argumenta-
4. Evaluarea calităţii şi aspectului ră, scăderea şi mărirea rea alegerii făcute;
estetic al articolelor tricotate. numărului de ochiuri. -- în comentariile realizate să
-- să utilizeze adecvat în comentarii utilizeze adecvat termino-
terminologia specifică. logia specifică.

28
Modulul „Croşetarea”

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va 1. Croşetarea – meşteşug -- Activităţi de observare-cer-
fi competent în: popular tradiţional: cetare a varietăţii de papucei
1. Elaborarea unui proiect de -- feţe de masă tradiţio- de casă croşetaţi, de batistuţe
confecţionare a papuceilor nale, şerveţele, mile- garnisite cu dantelă croşeta-
pentru casă, a dantelei din 3-4 uri, năfrămiţe, mostre tă, de comparare, de selectare
rînduri pentru batistuţe; de papucei de casă, de a unor motive populare;
-- elaborarea schemei grafice; batistuţe garnisite cu -- exerciţii de prezentare a pro-
-- prezentarea proiectului. dantelă şi simbolice iectului elaborat;
2. Conceperea şi organizarea etc.; -- exerciţii de croşetare a unui
mijloacelor de realizare con- 2. Materiale şi ustensile: model simplu de papucei,
form proiectului. -- lînă produsă în condiţii utilizînd elementele de bază
-- selectarea firelor textile con- de casă, fire de produc- respective (la alegerea ele-
form cerinţelor de calitate; ţie industrială, de dife- vului);
-- selectarea ustensilelor ne- rite culori; -- activităţi practice de prelucra-
cesare conform procesului -- fire de bumbac; re a marginilor şerveţelului,
tehnologic. -- pînză; utilizînd punctul de surfilare
3. Confecţionarea papuceilor -- set de croşete, ace, sau găurica (la alegere); de
conform regulamentului teh- foarfece; unire a detaliilor papuceilor
nologic. -- condiţii de utilizare şi (cu acul sau cu croşeta);
-- elaborarea schemei grafice; păstrare a acestora. -- activităţi de evaluare şi auto-
-- croşetarea urmărind schema 3. Ornamentica tradiţi- evaluare a lucrului îndeplinit
grafică, respectînd reguli de onală conform cerinţelor funcţio-
formare a colţului la surfila- -- elemente decorative, nale, estetice şi criteriilor de
re, la executarea dantelei. rozete; calitate, utilizînd terminolo-
4. Evaluarea lucrărilor realiza- 4. Tehnici şi elemente de gia specifică.
te, evidenţiind aspectul, propri- bază ale croşetării: -- exerciţii de elaborare a fişei
etăţile funcţionale şi estetice. -- ochiuri libere, picioruş tehnologice de executare a
-- comentarea aspectului este- cu 1-2 jeteuri, picioruş rozetei (milieului);
tic şi calităţii lucrului înde- de feston. -- autoevaluare; setul de planşe
plinit; tehnologice editate la com-
-- utilizarea terminologiei spe- partimentul „Educaţie tehno-
cifice. logică” cl. V-IX;
-- evaluarea lucrărilor proprii.

29
Modulul „Croşetarea”

CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul va fi 1. Croşetarea – meşte- -- Activităţi de observare-
competent în: şug popular tradiţio- cercetare a varietăţii de
1. Elaborarea unui proiect de croşe- nal: rozete, milieuri, de se-
tare a unor rozete sau milieu mic (la -- feţe de masă tradiţi- lectare, de comparare, de
alegere). onale, şerveţele cu confecţionare a formei,
-- elaborarea schemei grafice; marginile croşetate, culorii, a tehnicilor de
-- prezentarea proiectului. milieuri, mostre de croşetare utilizate;
2. Conceperea şi organizarea mijloa- rozete etc. -- activităţi practice de exe-
celor de realizare conform proiectu- 2. Materiale şi usten- cutare a lucrărilor selec-
lui. sile: tate, utilizînd elementele
-- selectarea firelor textile conform -- fire textile variate de bază respective;
cerinţelor de calitate; după culoare, prove- -- activităţi practice de se-
-- selectarea ustensilelor necesare nienţă, modul de pro- lectare a firelor textile
procesului tehnologic. ducere: fire de bum- necesare, de estimare a
3. Croşetarea rozetei / milieului con- bac, cînepă, sintetice cantităţii suficiente pen-
form regulamentului tehnologic. etc. ; pînză, set de tru realizarea lucrărilor;
-- executarea elementelor de bază croşete, ace, foarfece, -- activităţi practice de
ale croşetării: lănţişor de ochiuri condiţii de utilizare şi confecţionare a lucrării
libere, picioruşe cu 1, 2, 3 jeteuri, păstrare a acestora. preconizate;
croşetare circulară; 3. Ornamentica tradiţi- -- activităţi de evaluare şi
-- executarea urmărind schema, res- onală autoevaluare a lucrărilor
pectînd tehnicile de executare a -- elemente decorative, confecţionate conform
picioruşelor cu 1, 2, 3 jeteuri. rozete, pătrate etc. cerinţelor fundamentale,
4. Evaluarea lucrărilor realizate, evi- 4. Tehnici şi elemente estetice şi de calitate ale
denţiind proprietăţile funcţionale şi de bază ale croşetării: acestora, respectînd ter-
estetice ale acestora, corectitudinea -- picioruşe cu 1, 2, 3 minologia specifică;
executării picioruşelor cu mai multe jeteuri, picioruş de -- exerciţii de comentare a
jeteuri. feston, varietăţi de lucrărilor realizate utili-
-- comentarea aspectului estetic şi finisare a rozetei (mi- zînd terminologia speci-
calităţii lucrului îndeplinit; lieului). fică.
-- utilizarea terminologiei specifice.

30
Modulul „Croşetarea”

CLASA a VII-a - a VIII-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VIII-a 1. Croşetarea – meşte- -- Activităţi de observare-cercetare
elevul va fi competent în: şug tradiţional: a varietăţii de obiecte de artă po-
1. Elaborarea unui proiect -- feţe de masă tradiţio- pulară croşetate sau garnisite cu
de confecţionare a unui nale, prosoape, şerve- dantelă; prosoape, feţe de masă,
model simplu de dantelă ţele, milieuri, ştergare milieuri etc.; de comparare, de
pentru ştergar sau dantele de ritual, de interior, selectare a unor elemente, motive
înguste pentru articole de articole de port popu- populare;
port popular; lar etc. -- exerciţii de prezentare a proiec-
-- elaborarea schemei gra- 2. Materiale şi ustensi- tului;
fice a modului de orna- le: -- activităţi în echipă şi individuale
ment -- pînză din fire naturale, privind modalităţile de prezenta-
-- pentru prosop, frizei, în- fire de bumbac, set de re în schema grafică a motivelor
cheieturii croşetate pen- croşete, ace, foarfece, populare;
tru faţa de masă, pentru condiţii de utilizare -- activităţi practice privind ampla-
ştergar; şi păstrare adecvată a sarea corectă a motivelor orna-
-- prezentarea proiectului. acestora. mentale în dantelă pentru ştergar;
2. Conceperea şi organiza- 3. Tehnici şi elemente -- activităţi practice, discuţii privitor
rea mijloacelor de realizare de bază ale croşetării: la modalităţile de grupare a picio-
conform proiectului. -- picioruş scurt, picio- ruşelor cu 1 jeteu, a altor elemente
-- selectarea fibrelor textile, ruşe cu 1,2 jeteuri, pi- de bază şi a elementelor К, Ж.;
pînză conform cerinţelor cioruş de feston etc.; -- activităţi de selectare - realizare
de calitate; varietăţi de fixare a a modalităţilor de fixare unire a
-- selectarea ustensilelor dantelei, croşetarea dantelelor cu articolele populare;
necesare procesului teh- liniilor circulare; -- activităţi practice de selectare a
nologic (croşete, fire tex- -- elementele К, Ж. modalităţilor de spălare, apretare,
tile etc.). 4. Ornamentica tradiţi- călcare, păstrare şi valorificare
3. Croşetarea frizei feţei de onală: a operelor create, executate de
masă conform regulamen- -- motive populare sim- elevi;
tului tehnologic. bolice, utilizate la -- activităţi practice de realizare
-- executarea lucrărillor ur- croşetarea dantelei a lucrărilor practice, urmărind
mărind fişa tehnologică. „pomul vieţii”, miez schema grafică respectivă, mos-
4. Evaluarea lucrărilor rea- de nucă, motive geo- trele prezentate la ore;
lizate conform proprietăţi- metrice, alte suporturi -- activităţi practice de evaluare a
lor funcţionale şi estetice, didactice: schemele lucrărilor finisate în funcţie de
criteriilor de calitate. grafice ce reprezintă proprietăţile funcţionale şi esteti-
-- comentarea aspectului motivele ornamentale ce, de criteriile calităţii;
estetic şi calităţii lucrului selectate, modalităţile -- activităţi de organizare şi partici-
îndeplinit; de plasare a acesto- pare cu propriile lucrări la expozi-
-- utilizarea în comunicare ra în dantela pentru ţiile clasei, şcolii etc.
a terminologiei specifi- ştergar (pentru friză
ce. şi marginile dantelate
ale feţei de masă).

31
Modulul „Croşetarea”

CLASA a IX-a
Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evalu-
are (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul 1. Croşetarea – meşteşug -- Discuţii dirijate privind is-
va fi competent în: popular tradiţional. toricul şi importanţa acestui
1. Elaborarea unui proiect de 2. Articole tradiţionale meşteşug;
confecţionare a năfrămiţei şi moderne garnisite cu -- relaţiile interdisciplinare, le-
miresei, feţei de masă tradiţio- dantelă croşetată: pro- gătura cu alte genuri de artă;
nale pentru masa dulce a mire- soape de ritual, feţe de -- discuţii dirijate privind sta-
sei, a unui set de şerveţele (la masă, năfrămiţe, şerve- bilirea trebuinţelor umane,
alegere); ţele garnisite cu dantelă protejarea şi înfrumuseţarea
-- elaborarea schemei grafice; etc. corpului uman, a propriului
-- prezentarea proiectului. 3. Materiale şi ustensile: cămin;
2. Conceperea şi organizarea -- pînză din fire naturale -- celebrarea evenimentelor
mijloacelor de realizare con- (in, bumbac etc,); principale din viaţa omului:
form proiectului: -- fire textile pentru cro- naşterea, căsătoria, moartea;
-- selectarea firelor textile, şetare nr. 20, 30 depă- -- activităţi practice de cerce-
pînzei conform cerinţelor nate în bobine, piote, tare-observare a obiectelor
de calitate; sculuri; principale utilizate cu aceste
-- selectarea ustensilelor nece- -- croşete, ace, foarfece ocazii;
sare procesului tehnologic etc. -- activităţi practice de selectare
stabilit (croşete, foarfece, 4. Elementele de bază a motivelor ornamentale po-
aţe, motivul ornamental ale croşetării: pulare simple;
etc.). -- grupuri de picioruşe -- activităţi practice de elabo-
3. Realizarea dantelei conform scurte; rare-prezentare a proiectelor
regulamentului tehnologic. -- grupuri de picioruşe cu privind confecţionarea dante-
-- croşetarea urmărind schema 1, 2, 3 jeteuri; lelor, de realizare a schemelor
grafică; -- elementele К, Ж; grafice, necesare;
-- croirea batistei (feţei de -- modalităţi de unire a -- exerciţii de evaluare a lucrări-
masă, şerveţelelor) pe fir; detaliilor (cu acul, cu lor executate, evidenţiind as-
-- tivirea marginilor cu ajuto- croşeta). pectul estetic, calitatea; utili-
rul croşetei (punctul feston), 5. Ornamentica tradiţio- zarea terminologiei specifice;
acului – punctul găurică nală şi motive ornamen- -- exerciţii de elaborare a fişei
simplă, dublă sau zigzag); tale tradiţionale: tranda- tehnologice de executare a lu-
-- asamblarea detaliilor; firul, inele îngemănate, crărilor practice;
4. Evaluarea lucrării realizate simboluri ale creştinis- -- autoevaluarea lucrărilor pro-
conform proprietăţilor funcţi- mului: crucea, coroana de prii;
onale şi estetice. cununie, coroniţa miresei -- selectarea mostrelor de lucrări
-- evaluarea aspectului estetic etc. realizate de elevi;
şi calităţii lucrului îndepli- -- activităţi de organizare şi par-
nit; ticipare la diverse expoziţii
-- utilizarea în exprimare a ter- şcolare.
minologiei specifice.

32
Modulul „Arta ceramicii” (Olăritul tradiţional)

CLASELE a VI-a - a VII-a


Activităţi de învăţare
Subcompetenţe Conţinuturi
şi evaluare (recomandate)
La finele clasei a VII- a elevul 1. Obiecte de ceramică -- Discuţii dirijate privind istoricul
va fi competent în: tradiţională: dezvoltării meşteşugului şi artei
1. Elaborarea unui proiect de -- vase mari folosite la ceramice şi importanţa cerami-
confecţionare a unui obiect de păstrarea şi prepara- cii în dezvoltarea civilizaţiei şi
ceramică (un vas utilitar, un rea produselor ali- culturii naţionale;
obiect decorativ sau o jucărie), mentare (oale mari, -- exerciţii de reprezentare grafică
la preferinţă; gavanoase etc.); a formei şi proporţiilor părţilor
-- argumentarea necesităţii -- vase pentru apă şi vin componente ale unor obiecte de
valorificării meşteşugului şi etc. (ulcioare, căni); ceramică tradiţională;
artei ceramice pentru inte- -- obiecte decorative -- discuţii dirijate privind funcţiile
grarea culturală, socială; (farfurii, sfeşnice, utilitare ale vaselor de ceramică,
-- prezentarea schiţei grafice vaze); contribuţia vasului de ceramică
a unui obiect de cerami- -- plastică mică (jucării, la calitatea şi gustul mîncăruri-
că (forma, dimensiunea, ţuruiece); lor preparate în ele;
proprietăţile părţilor com- -- figurine etc. -- activităţi de analizare a vase-
ponente) şi elementele lui 2. Centre de ceramică lor de ceramică tradiţionale şi
decorative. tradiţională: Iurceni, asemănarea lor antropologică
2. Conceperea şi organizarea Hogineşti, Cenşeuţi, Ţi- (gură, buză, gît, burtă, mănuşă,
mijloacelor de confecţionare: găneşti, Ungheni etc., toartă, picior) după formă şi de-
pregătirea materialelor şi a meşteri ceramişti, artistul numirea părţilor componente;
ustensilelor (lutul, argilă colo- plastic M. Grati. -- excursii la expoziţii şi bîlcuri de
rată, albă sau roşie, roata sau 3. Materiale şi ustensile: ceramică;
forma pentru turnat); -- argilă din carieră; -- colectarea unor obiecte de cera-
-- respectarea normelor de se- lutul din sectorul de mică veche;
curitate a muncii. preparare în condiţii -- exerciţii de alegere a argilei
3. Modelarea unui obiect din casnice; după proprietăţi (calitate, plasti-
lut utilizînd roata olarului sau -- scîndurică pentru ne- citate, granulitate, culoare etc.)
tehnica „turnat în formă”; tezit (facheş); şi prepararea pastei în condiţii
-- respectarea proporţiilor -- roata olarului; de casă;
părţilor componente con- -- sîrmuliţă pentru tăiat -- exerciţii de preparare a lutului
form schiţei din proiect; vasul de pe roată, vas pentru modelarea unui obiect
-- executarea elementelor de- cu apă. (alegerea, înmuierea, frămînta-
corative aplicate pe vas la 4. Tehnici de modelare rea etc. );
roată; şi de executare a deco- -- exerciţii de modelare la roata
-- modelarea şi fixarea mă- rului: olarului (respectarea proporţii-
nuşii de vas, pregătirea -- modelarea la roata lor părţilor componente);
obiectului pentru uscare şi olarului; -- lucrări practice de executare a
ardere. -- angobarea, decorarea decorului pe obiectul modelat;
4. Evaluarea lucrărilor confec- pe vasul umed; modelarea mănuşii şi fixarea de
ţionate de colegi în aspect este- -- turnat în formă; mo- vas;
tic, calitativ, funcţional; delare. -- exersări de modelare a obiecte-
-- comentarea etapelor tehno- 5. Ornamentica şi cro- lor cu ajutorul tehnicii „turnat în
logice de confecţionare uti- matica tradiţională: formă” (confecţionarea formei,
lizate; -- elemente decorati- apoi modelarea obiectelor);
-- utilizarea corectă a termino- ve, motive populare, -- discuţii dirijate privind evalua-
logiei specifice. compoziţii decorati- rea lucrărilor elevilor.
ve.

33
Modulul „Arta ceramicii” (Olăritul tradiţional)

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VIII-a ele- 1. Obiecte de ceramică -- Discuţii dirijate privind evolu-
vul va fi competent în: tradiţională: ţia olăritului în Moldova;
1. Elaborarea unui proiect de -- vase mari folosite pentru -- exerciţii de stabilire a autenti-
confecţionare a unui vas uti- produse alimentare; cităţii obiectelor de ceramică
litar (de păstrat apă sau vin) -- vase de ceramică pentru după aspect, formă, elemente
sau a unui obiect decorativ, apă, vin etc. ; de asemănare în comparaţie cu
figurine etc. , la preferinţa -- obiecte decorative: far- modelele din diverse centre;
elevului: furii, sfeşnice, vaze, căni -- discuţii dirijate privind carac-
-- reprezentarea schiţei gra- etc. ; teristicile esenţiale (forma, de-
fice a lucrării preconizate -- plastică mică (jucării de corul, culoarea etc. ) ale obiec-
(forma, dimensiunea, pro- lut, figurine, ţuruiece telor de ceramică din diverse
porţiile părţilor componen- etc. ). zone etnografice;
te); 2. Centre de ceramică tra- -- exerciţii de reprezentare grafi-
-- descrierea etapelor tehno- diţională: că: a formei, dimensiunii, pro-
logice de confecţionare. Hogineşti, Cenşeuţi, Ţigă- porţiilor părţilor componente
2. Conceperea şi organizarea neşti, Ungheni etc. , meş- ale obiectelor preconizate;
mijloacelor de confecţionare teri populari, artistul plas- -- exerciţii de elaborare a proiec-
a lucrării preconizate: tic M. Grati. telor de confecţionare, prezen-
-- prepararea pastei, barboti- 3. Materiale şi ustensile: tarea;
nei şi coloranţilor naturali -- argilă din carieră; -- exerciţii de stabilire a volumu-
pentru modelarea obiecte- -- lutul din sectorul de pre- lui vasului în raport cu dimen-
lor de ceramică; parare în condiţii casni- siunile părţilor componente;
-- respectarea normelor de ce; -- exerciţii de stabilire a calităţii
igienă şi protecţie a mun- -- argilă albă sau roşie fo- argilei şi proprietăţile acestora
cii. losită pentru angobare; (aspectul, culoarea, plasticita-
3. Modelarea la roata ola- -- scîndurică pentru netezit tea, granulitatea etc. );
rului a lucrării preconizate, (facheş); -- activităţi practice în grup de
respectînd forma, proporţi- -- vas cu apă; pregătire a mijloacelor şi usten-
ile părţilor componente ale -- şorţuleţe. silelor necesare;
obiectului; 4. Tehnici de modelare şi -- exerciţii de modelare a vaselor
-- *obţinerea diferitelor nu- de executare a decorului: la roata olarului;
anţe de culori din coloranţi -- modelarea la roata olaru- -- exerciţii la modelarea mănuşii
naturali; lui sau turnat în formă; şi fixarea ei de corpul vasului;
-- executarea etapelor de mo- -- angobarea şi executarea -- activităţi de finisare: netezire,
delare, finisare şi de deco- decorului pe vasul umed decorare, tăiere de pe roată, pu-
rare a obiectului modelat. la roata olarului; nerea la uscat;
4. Evaluarea obiectelor con- 5. Ornamentica şi croma- -- activităţi practice în grup de
fecţionate de către elevi în tica tradiţională: îngrijire şi curăţare a instru-
aspect tehnologic, utilitar, -- elemente decorative şi mentelor, locului de lucru şi a
estetic; motivele populare utili- încăperii;
-- descrierea etapelor tehno- zate în arta cermicii; -- discuţii dirijate privind evalua-
logice de confecţionare, -- aplicarea decorului pe rea lucrărilor elevilor conform
utilizînd terminologia spe- suprafaţa obiectelor. cerinţelor estetice, calitative,
cifică. utilitare.

34
Modulul „Arta ceramicii” (Olăritul tradiţional)

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX- a elevul 1. Obiecte de ceramică -- Discuţii dirijate privind evolu-
va fi competent în: tradiţională: ţia olăritului în Moldova;
1. Elaborarea unui proiect de -- vase mari folosite pen- -- exerciţii de stabilire a autenti-
confecţionare a unui vas uti- tru produse alimentare; cităţii obiectelor de ceramică
litar şi decorativ (strachină, -- vase de ceramică pen- după aspect, formă, elemente
farfurie) sau a unor suvenire, tru apă, vin etc.; de asemănare în comparaţie cu
figurine etc., la preferinţa ele- -- obiecte decorative: far- modelele din diverse centre;
vului; furii, sfeşnice, vaze, -- discuţii dirijate privind carac-
-- reprezentarea schiţei grafi- căni etc.; teristicile esenţiale (forma, de-
ce a lucrărilor preconizate -- plastică mică (jucării corul, culoarea etc. ) ale obiec-
(forma, dimensiunea, pro- de lut, figurine, ţuruie- telor de ceramică din diverse
porţiile părţilor componen- ce etc. ). zone etnografice;
te); 2. Centre de ceramică -- exerciţii de reprezentare grafi-
-- descrierea etapelor tehno- tradiţională: Hogineşti, că: a formei, dimensiunii, pro-
logice de confecţionare. Cenşeuţi, Ţigăneşti, Un- porţiilor părţilor componente
2. Conceperea şi organizarea gheni etc., meşteri po- ale obiectelor preconizate (la
mijloacelor de confecţionare pulari: artistul plastic M. alegerea elevilor);
a lucrărilor preconizate; Grati. -- exerciţii de elaborare şi evalu-
-- prepararea pastei, barbo- 3. Materiale şi ustensile: are a proiectelor de confecţio-
tinei şi coloranţii naturali -- argilă din carieră; nare; prezentarea;
pentru modelarea obiecte- -- lutul din sectorul de -- exerciţii de stabilire a calităţii
lor de ceramică; preparare în condiţii argilelor şi proprietăţile aces-
-- respectarea normelor de casnice; tora (aspectul, culoarea, plasti-
igienă şi protecţie a mun- -- argilă albă sau roşie fo- citatea, granulitatea etc. );
cii. losită pentru engobare; -- activităţi practice în grup de
3. Modelarea la roata olaru- -- scîndurică pentru nete- pregătire a mijloacelor şi us-
lui a lucrărilor preconizate, zit (facheş); tensilelor necesare;
respectînd forma, proporţi- -- vas cu apă; -- exerciţii de modelare a vaselor
ile părţilor componente ale -- şorţuleţe. la roata olarului sau exerciţii la
obiectelor; 4. Tehnici de modelare modelarea figurineloor, suve-
-- obţinerea diferitelor nuan- şi de executare a deco- nirelor;
ţe de culori din coloranţi rului: -- activităţi de finisare: netezire,
naturali; -- modelarea la roata ola- decorare, tăiere de pe roată,
-- executarea etapelor de fini- rului sau turnat în for- punerea la uscat;
sare şi de decorare a obiec- mă; -- activităţi practice în grup de
tului modelat. -- modelarea liberă; îngrijire şi curăţare a ustensi-
4. Evaluarea obiectelor con- -- engobarea şi executa- lelor, locului de lucru şi a în-
fecţionate de către elevi în rea decorului pe vasul căperii;
aspect tehnologic, utilitar, umed la roata olarului; -- discuţii dirijate privind evalua-
estetic; 5. Ornamentica şi croma- rea lucrărilor elevilor conform
-- descrierea etapelor tehno- tica tradiţională: cerinţelor estetice, calitative,
logice de confecţionare, -- elemente decorative şi decorative;
utilizînd terminologia spe- motivele populare uti- -- exerciţii privind descrierea
cifică. lizate în arta ceramicii. etapelor de confecţionare şi
utilizarea corectă a terminolo-
giei din domeniu.

35
Modulul „Design vestimentar”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VII-a elevul va fi 1. Articole vestimen- -- Discuţii dirijate privind varie-
competent în: tare: tatea articolelor vestimentare şi
1. Elaborarea unui proiect de con- -- proprietăţile şi func- funcţiile utilitare ale acestora;
fecţionare a unei fuste drepte pen- ţiile articolelor ves- -- exerciţii de clasificare a (fus-
tru o fetiţă de 11-12 ani; timentare, stiluri de telor) articolelor vestimentare
-- analizarea diverselor forme îmbrăcăminte; conform proprietăţilor şi funcţi-
de fuste în vederea selectării -- îngrijirea şi păstra- ilor lor practice;
unui model de fustă dreaptă; rea îmbrăcămintei. -- stabilirea caracteristicilor cate-
-- elaborarea şi prezentarea 2. Materiale, furnituri goriilor de îmbrăcăminte (umăr,
schiţei grafice a modelului şi ustensile: cordon etc. );
selectat; -- proprietăţile ţesătu- -- activităţi individuale şi în grup
-- cercetarea aspectului estetic, rilor, materialelor şi privind identificarea formelor
părţilor componente, materia- ustensilelor. de fuste (drepte, în clini, conice
lului utilizat pentru stabilirea 3. Maşina de cusut: şi cloş etc. );
cerinţelor şi proprietăţilor pe -- modalităţi de uti- -- exerciţii şi experimentări de sta-
care trebuie să le întrunească lizare a maşinii de bilire a proprietăţilor, calităţii
articolul. cusut; materialelor şi ustensilelor;
2. Selectarea ţesăturii, aţei, fur- -- pregătirea pentru -- evaluarea tipului de ţesătură
niturii necesare, mijloacelor de lucru. după aspect, textură, proveni-
garnisire pentru confecţionarea 4. Puncte de cusut şi enţă, rezistenţă şi fonobilitate
modelului de fustă proiectat; cusături: etc. ;
-- păstrarea în condiţii adecvate -- punct de însăilare; -- exerciţii practice de utilizare a
a materialelor şi ustensilelor -- punct de copiere; maşinii de cusut;
selectate conform normelor -- punct de tivire (as- -- activităţi practice de executare
de igienă şi securitate a mun- cuns); a cusăturilor manuale şi la ma-
cii; -- cusătura de monta- şină;
-- aplicarea procedeelor elimen- re; -- activităţi individuale şi în grup
tare de luare a măsurilor şi de -- cusătura cu tăietură; de luare a măsurilor necesare
efectuare a calculelor con- -- cusătura răsfrîntă pentru construirea tiparului de
form articolului proiectat. deschisă. fustă, şorţ);
3. Cofecţionarea obiectului proiec- 5. Confecţionarea ar- -- exerciţii de modificare / mode-
tat, respectînd etapele tehnologice: ticolului. lare a tiparului;
construirea tiparului, modelarea, Etape tehnologice: -- exerciţii individuale şi în grup
asamblarea detaliilor, executarea -- luarea măsurilor; de aşezare a detaliilor tiparului
decorului, finisarea; -- construirea tiparu- pe ţesătură, conturarea şi decu-
-- respectarea regulilor de igienă lui; parea / croirea articolului;
şi de protecţie a muncii în tim- -- modelarea articolu- -- exerciţii de prelucrare a detali-
pul activităţilor practice; lui; ilor de executare a cusăturilor,
-- descrierea etapelor tehnologice -- croirea articolului; ajustarea articolului, asambla-
de realizare a articolului utili- -- pregătirea pentru rea pieselor croite;
zînd terminologia specifică; asamblarea detalii- -- exerciţii de aplicare a furniturii,
4. Evaluarea lucrărilor în aspect lor după probă; detaliilor de garnisire;
tehnologic, estetie,utilitor: -- cusutul furniturilor; -- activităţi de evaluare a calităţii
-- comentarea aspectului articolu- -- finisarea articolului articolului confecţionat, efectu-
lui: calitatea, armonizarea func- proiectat. area autocontrolului şi a trata-
ţiilor utilitare şi estetice. mentului termic.
36
Modulul „Design vestimentar”

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
La finele clasei a VIII-a ele- 1. Articole vestimen- -- Discuţii dirijate privind tipologia ves-
vul va fi competent în: tare: timentaţiei, moda şi stilul;
1. Elaborarea unui proiect de -- stiluri de îmbrăcă- -- analiza articolelor vestimentare con-
confecţionare a unei bluze / minte; form cerinţelor utilitare şi practice,
cămăşi de noapte, croite din -- moda şi individua- funcţiile acestora (curentele modei,
întreg, pentru o fetiţă de 12- litatea. vîrstă, sezon, individualitatea figurii,
14 ani: 2. Materiale, furni- epocă, gen de artă etc.);
-- analizarea articolelor turi şi ustensile: -- exerciţii de selectare a materialelor şi
vestimentare în depen- -- ţesături naturale şi ustensilelor (ţesătură, aţă, ace, foarfe-
denţă de stil, modă şi in- chimice; ce, panglică centimetrică, hîrtie mili-
dividualitatea figurii; -- proprietăţile mate- metrică, nasturi, materiale de decor
-- stabilirea cerinţelor şi rialelor şi ustensi- etc.);
proprietăţilor care tre- lelor. -- exerciţii de stabilire a proprietăţilor,
buie să le întrunească 3. Maşina de cusut: calităţii materialelor şi ustensilelor;
articolul (formă, culoare, -- construcţia maşinii -- activităţi individuale şi în grup de
textură, ţesătură etc. ). de cusut; evaluare a tipului ţesăturii, conform
2. Selectarea materialelor şi -- pregătirea pentru caracteristicilor de bază, (aspect, tetu-
furniturilor în conformitate lucru. ră, provenienţă, rezistenţă, gradul de
cu articolul proiectat: 4. Puncte de cusut şi şifonabilitate, ondulare a firelor etc. );
-- păstrarea în condiţii cusături: -- activităţi individuale şi în grup de pre-
adecvate a materialelor -- cusături manuale gătire şi utilizare a maşinii de cusut;
şi ustensilelor, ţinînd (însăilare, copiere, -- exerciţii de executare a cusăturilor
cont de normele sanitar- tivire etc.); manuale şi mecanice;
igienice şi de securitate a -- cusături mecanice: -- exerciţii de luare şi aplicare în prac-
muncii; de montare, tighel tică a măsurilor, construirea tiparelor,
-- identificarea măsurilor bordural. modelarea lor;
necesare construirii ar- 5. Confecţionarea -- exerciţii de croire a detaliilor şi pre-
ticolului proiectat. articolului. Etapele gătirea lor pentru probă, realizarea
3. Confecţionarea articolului tehnologice: probei;
proiectat, ţinînd cont de con- -- luarea măsurilor; -- discuţii dirijate privind depistarea de-
secutivitatea etapelor tehno- -- construirea tiparu- fectelor după ajustare şi determinarea
logice. lui; metodelor de remodelare a lor;
4. Evaluarea lucrării realiza- -- modelarea detaliilor -- activităţi individuale şi în grup de
te în aspect tehnologic, este- tiparului; executare a cusăturii la maşină, asam-
tic, funcţional: -- croirea; blarea detaliilor;
-- descrierea etapelor tehno- -- asamblarea; -- * exerciţii de prelucrare a detaliilor
logice de confecţionare -- ajustarea; (guler, mîneci, tiv etc.);
a unui articol (bluză, că- -- asamblarea definiti- -- exerciţii de aplicare a furniturii şi a
maşă de noapte), utilizînd vă a detaliilor; detaliilor de decor;
terminologia specifică; -- coaserea furniturii; -- activităţi de evaluare a procesului de
-- evaluarea articolelor con- -- finisarea articolului confecţionare a articolului (bluzei)
fecţionate, ţinînd cont de proiectat. conform etapelor tehnologice;
aspectul estetic, calitativ -- exerciţii de realizare a autocontrolului
şi utilitar. şi tratamentului umedo-termic.

* la decizia profesorului
37
Modulul „Design vestimentar”

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi eva-
Subcompetenţe Conţinuturi
luare (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul va fi 1. Articole vestimen- -- Discuţii dirijate privind va-
competent în: tare: rietatea articolelor vestimen-
1. Elaborarea proiectului de con- -- varietatea moda şi in- tare (cotidiene, pentru so-
fecţionare a unui sarafan / unei dividualitatea. lemnităţi, de casă, de lucru şi
rochii pentru o fetiţă de vîrstă 14- 2. Materiale, furnituri, sportive);
15 ani:
ustensile: -- exerciţii de determinare a ce-
-- analizarea articolelor vesti-
-- clasificarea fibrelor rinţelor mijloacelor de expre-
mentare în funcţie de utilitate,
textile; sie care trebuie să alcătuiască
calitate, model;
-- proprietăţile tehnolo- costumul;
-- stabilirea cerinţelor şi propri-
gice ale materialelor -- exerciţii de selectare a mij-
etăţilor pe care trebuie să le
şi ustensilelor. loacelor şi materialelor (ţe-
întrunească o rochie, conform
3. Tipuri de maşini de suturilor, acelor, furniturii,
funcţiilor utilitare şi estetice;
cusut: ustensiilor de croitorie etc.);
-- cercetarea aspectului estetic,
-- pregătirea şi utiliza- -- exerciţii de clasificare a fibre-
ţinînd cont de formă, dimen-
rea maşinii de cusut. lor şi de evaluare a tipului de
siuni, culoare, de materialele
4. Tehnologia cusătu- stofă;
utilizate în scopul confecţio-
rilor manuale: -- activităţi individuale şi în
nării unui articol funcţional şi
-- puncte de cusături: grup de determinare a propri-
utilitar.
2. Organizarea mijloacelor şi drept, oblic, cruci- etăţilor textilelor;
selectarea materialelor conform form, în urma acului -- exerciţii aplicative de pregă-
proiectului elaborat: de festonare. tire şi utilizare a maşinii de
-- evaluarea calităţii, cantităţii şi Tehnologia cusăturilor cusut;
proprietăţilor materialelor şi la maşină: -- exerciţii individuale şi în
ustensilelor necesare articolu- -- cusătură de unire; grup de executare a puncte-
lui proiectat; -- cusătură aplicată; lor de cusut şi cusăturilor la
-- respectarea normelor de igie- -- cusătură cu tăietură maşină;
nă şi securitate a muncii ce-şi închisă. -- activităţi individuale şi în
găsesc aplicare în realizarea 5. Construirea şi mo- grup de luare a măsurilor şi
procesului tehnologic. delarea articolelor: elaborare a tiparelor;
3. Confecţionarea articolelor con- -- luarea măsurilor; -- activităţi practice de croire a
form etapelor tehnologice, res- -- modelarea tiparelor; detaliilor articolului, asam-
pectînd etapele tehnologice: -- croirea; blarea şi ajustarea lui;
-- executarea etapelor tehnolo- -- asamblarea detaliilor -- exerciţii de montare a detali-
gice conform tehnologiilor şi pentru probă; ilor, de prelucrare a margini-
etapelor stabilite. -- ajustarea; lor; coaserea furniturii, apli-
4. Evaluarea articolelor confecţi- -- asamblarea definiti- carea decorului;
onate după aspect estetic, calitate vă; -- exerciţii de autoevaluare şi
şi utilitate: -- finisarea articolului. evaluare a calităţii, ţinînd
-- descrierea etapelor procesu- cont de aspectul estetic şi
lui tehnologic de realizare a corectitudinea executării cu-
obiectului, utilizînd termino- săturilor;
logia specifică; -- pregătirea articolului pentru
-- prezentarea şi comentarea as- expoziţie, demonstrări de
pectului estetic, calităţii. modă etc.
38
Modulul „Sărbători calendaristice”

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi eva-
Subcompetenţe Conţinuturi
luare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va 1. Sărbători calendaris- -- Discuţii dirijate privind pre-
fi competent în: tice de primăvară. gătirea şi sărbătorirea sărăbă-
1. Elaborarea unui proiect de -- obiceiuri şi datini de torilor de primăvară: Florii,
ornare sau încondeiere a ouălor Florii, Paşti, săptămîna Paşte şi cele de după Paşti;
pentru sărbătorile de Paşti. luminată, sf. Gheor- -- discuţii dirijate despre sărbă-
-- reprezentarea motivelor ghe etc.; toarea „Învierea Domnului”
populare pentru încondeiat -- obiecte simbolice de în diferite localităţi din ţară
ouă; ritual sau de dăruit / lume;
-- descrierea tehnică de încon- (cozonac, pască, ouă -- exerciţii de descifrare a sem-
deiere şi vopsire a ouălor; vopsite, încondeiate). nelor şi simbolicii etnocul-
-- explicarea simbolicii pîinii 2. Decorarea, vopsirea turale (crucea, spirala, linia,
de ritual (cozonac, pască) şi ouălor. rombul, haşura, punctul, pă-
simbolica oului vopsit sau 3. Materiale şi ustensile: tratul, triunghiul), care vor fi
încondeiat. -- vopsele naturale, cea- utilizate la executarea deco-
2. Selectarea şi pregătirea ma- ră, etc.; rului ouălor;
terialelor şi a ustensilelor nece- -- vas mic pentru topit -- discuţii dirijate despre simbo-
sare. ceară; lica pîinii de ritual (pască);
-- pregătirea diverselor mate- -- vase pentru vopsele; -- exerciţii practice de selectare
riale (plante din natură, coji -- coji de ceapă uscate şi pregătire a materialelor şi
de ceapă, vopsea din comerţ etc. ustensilelor, evaluarea calită-
etc. ); ustensile, vase etc. ; 4. Motive populare, mo- ţii şi proprietăţilor lor;
-- respectarea normelor de igi- dele decorative. -- aplicaţii practice de spălare,
enă şi protecţie a muncii. 5. Tehnologia înconde- uscare, împărţirea pe seg-
3. Executarea etapelor tehnolo- ierii, decorării şi vopsirii mente, trasarea centrelor,
gice de ornare / încondeiere şi ouălor. aplicarea carei, a decorului
vopsire a ouălor de Paşti şi la -- selectarea şi pregăti- pe ouă;
alte sărbători legate de Paşti. rea (ouă, vopsea, vase, -- activităţi practice de comuni-
-- pregătirea ouălor (selectarea ceară etc.); care a procedeelor şi a tehni-
celor cu coajă albă, netedă, -- încondeierea (aplica- cilor utilizate;
curată); rea); -- analiza şi discutarea formelor
-- executarea decorului (prin -- vopsirea, înlăturarea de ornamente obţinute;
aplicarea frunzelor, florilor) resturilor de ceară sau -- evaluarea calităţii lucrului în-
sau încondeierea cu ceară; decor; deplinit, autoevaluarea;
-- vopsirea ouălor după ce au - finisarea. -- colectarea unor modele pe
fost pregătite şi finisarea. teren, analiza şi prezentarea
(curăţarea ingredientelor, lor;
ungerea, etc.); -- selectarea lucrărilor pentru
4. Evaluarea ouălor decorate, expoziţie, concursuri;
încondeiate, vopsite după cali- -- vizitarea muzeelor etnogra-
tate, după aspect. fice, expoziţiilor, meşterilor
-- comentarea etapelor tehnolo- populari.
gice de decorare / încondeie-
re şi vopsire.

39
Modulul „Sărbători calendaristice”

CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare şi evalu-
Subcompetenţe Conţinuturi
are (recomandate)
La finele clasei a VI-a elevul va 1. Valori şi tradiţii ale -- Discuţii dirijate despre organiza-
fi competent în: sărbătorilor de iarnă. rea şi desfăşurarea sărbătorilor
1. Elaborarea unui proect de Jocurile de iarnă (capra, de iarnă în satul natal, oraş, ţară;
confecţionare a unui costum cocoşul, vulpea, calul). -- analiza informaţiilor şi materi-
/ măşti ce va putea fi utilizat alului ilustrativ cules pe teren
la desfăşurarea sărbătorilor de 2. Artişti şi meşteri po- privind jocurile de iarnă;
iarnă. pulari din R. Moldova: -- exerciţii de caracterizare a per-
-- explicarea simbolicii obi- G. Sainciuc; M. Grati. sonajelor (capra, calul, cocoşul,
ceiurilor desfăşurate la săr- vulpea etc.);
bătorile de iarnă; 3. Materiale şi ustensile: -- activităţi practice de culegere
-- descrierea tehnologiei con- -- bucăţi de textile, piele a textelor populare, scenariilor
fecţionării măştilor (capra, de vită, hîrtie colorată, pentru desfăşurarea jocurilor de
ursul, cocoşul, etc.) în ca- cuţit de modelaj, ploi- iarnă;
racterul obiectului proiec- ţă, scîndură de mode- -- familiarizarea cu unele măşti,
tat; laj, apă, ziare, vopsea, personaje etc ale meşterilor po-
-- reprezentarea schiţei măş- clei, fire textile, plaste- pulari din localitate, oraş;
tii proiectate; lină, formă şablon etc.; -- activităţi practice de selectare a
-- discifrarea mesajului jocu- -- proprietăţile materiale- mijloacelor, materialelor, usten-
rilor de iarnă. lor şi ustesilelor. silelor necesare;
2. Selectarea materialelor, us- -- determinarea calităţii şi propri-
tensilelor (ace, foarfece, etc.) şi 4. Tehnologia confecţio- etăţilor materialelor şi ustensi-
a materialelor utilizate la con- nării costumului: capră / lelor;
fecţionarea măştilor cocoş / vulpe / căluţ. -- activităţi practice de refolosire
-- armonizarea materialelor -- selectarea tehnologii- şi reutilizare a materialelor (fire
şi ustensilelor după forma, lor adecvate; textile, bucăţi de textile, piele,
culoare, aspectul lucrării -- pregătirea materialelor hîrtie etc.) şi ustensilelor
proiectate. şi ustensilelor pentru -- exerciţii practice de modelare a
3. Confecţionarea obiectului utilizare; formei costumului şi măştii pro-
proiectat, ţinînd cont de forma -- asamblarea detaliilor iectate;
autentică, aspectul tradiţional costumului prin: -- aplicarea straturilor de hîrtie,
etc; • Modelarea formei; textile, vopsea etc.;
-- respectarea etapelor tehno- • Aplicarea straturilor -- exerciţii de realizare a decorului
logice de confecţionare a (diverselor materi- în caracterul personajului;
măştilor, costumului con- ale); -- evaluarea calităţii obiectului
form regulamentului teh- • Şlefuirea suprafeţei; confecţionat după calitate, as-
nologic; • Tăierea fîşiilor; pect estetic şi utilitate;
-- utilizarea diverselor tehnici • Vopsirea şi aplicarea -- comentarea simbolicii etnocultu-
de lucru: aplicaţia, mode- decorului pe supra- rale din costumul confecţionat;
lajul, colajul, papier-mîche faţa măştiii (ochi, -- * prezentarea informaţiilor şi
etc. nas, buze); expresia costumelor cu măşti culese pe
4. Evaluarea măştii şi costumu- feţii; teren;
lui confecţionat în aspect tehno- • Corectarea formei; -- vizitarea expoziţiilor, atelierelor
logic, calitativ şi etnografic. • Finisarea articolu- meşterilor populari;
-- comentarea semanticii măş- lui. -- selectarea lucrărilor pentru ex-
tilor perosnajelor mitice utili- poziţii, concursuri.
zate în cadrul obiceiurilor de
Crăciun, An Nou,etc.
* la decizia profesorului
40
Modulul „Sărbători calendaristice”

CLASELE a VII-a - a VIII-a


Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
La finele clasei a VIII-a elevul 1. Obiceiuri şi tra- -- Discuţii dirijate privind unele obi-
va fi competent în: diţii ale popoarelor ceiuri şi datini legate de Crăciun
1. Elaborarea unui proect de lumii: şi Anul nou;
confecţionare a unor obiecte de -- sărbătoarea Anul -- analiza obiceiurilor şi tradiţiilor
ritual: buhaiul / biciul care va fi Nou; naţionale din cadrul sărbătorilor
utilizat la îmblatul cu pluguşo- -- obiceiuri şi tradiţii de iarnă;
rul. naţionale. -- exerciţii de selectare a urăturilor,
-- descrierea obiceiurilor de 2. Materiale şi us- jocurilor de iarnă (malanca, coco-
iarnă, comentînd semantica tensile: şul, capra, urătura etc.);
şi mesajul lor; -- selectarea şi uti- -- discuţii dirijate privind istoricul
-- descrierea obiectelor utili- lizarea corectă a sărbătorilor de iarnă;
zate la desfăşurarea obice- materialelor şi us- -- activităţi de selectare şi evaluare a
iului umblatul cu pluguşo- tensilelor; mijloacelor, materialelor şi usten-
rul; -- normele sanitaro- silelor (piele de oaie, vită, doage
2. Selectarea şi organizarea ma- igienice şi de pro- din lemn, fir de mătase, păr din
terialelor şi ustensilelor necesare tecţie a muncii; coadă de cal etc.);
conform proectului (material -- proprietăţile mate- -- exerciţii de determinare a calităţii
lemnos, bucăţi de piele, fire tex- rialelor şi ustensi- şi proprietăţilor materialelor şi us-
tile, hîrtie, clei, vopsea etc.). lelor. tensilelor;
-- reprezentarea schiţei gra- 3. Obiecte şi acceso- -- analiza şi discutarea formelor,
fice a detaliilor obiectului rii tradiţionale părţilor componente ale buhaiului,
(buhaiul, biciul, etc.) pro- -- Buhaiul, biciul, bicului, clopoţelului, talancii etc;
iectat, respectînd proprietă- clopoţei, talancă, -- stabilizarea condiţiilor de pregăti-
ţile părţilor componente. etc; re a fîşiilor de piele, părţilor din
3. Confecţionarea obiectului 4. Tehnologia con- material lemnos, formelor, textu-
proectat ţinînd cont de conse- fecţionării buhaiului, rilor (dimensiunea biciului1,5 m);
cutivitatea şi ordinea operaţiilor biciului. -- exerciţii de executare a schiţei;
tehnologice. -- selectarea mode- -- determinarea dimensiunilor părţi-
-- executarea tehnicilor de lului; lor componente;
lucru conform regulamen- -- croirea părţilor -- exerciţii de tăiere conform dimen-
tului tehnologic; componente; siunilor stabilite pentru buhai;
-- respectarea normelor -- pregătirea pentru -- exerciţii de asamblare după un
de igienă şi de protec- asamblare; model autentic;
ţie a muncii în timpul -- asamblarea lor; -- exerciţii de şlefuire a materialului
activităţilor(tăierea, întin- -- usacrea; lemnos şi fixarea membranei de
derea, şlefuirea etc.); -- executarea deco- piele şi şuviţei de păr de cal pe pu-
-- executarea tehnicilor de rului; tina buhaiului;
exprimare prin intermediul -- finisarea obiectului -- exerciţii de selectare şi executare
limbajului artistic dictat de de ritual; a decorului;
un obiect. -- evaluarea obiectu- -- stabilirea condiţiilor necesare de
4. Evaluarea obiectelor confec- lui confecţionat. păstrare a obiectului confecţionat;
ţionate în conformitate cu auten- -- exerciţii de determinare a calităţii
ticitatea personajului şi reuşita obiectului confecţionat, autoeva-
redării aspectului scontat. luare;
-- comentarea semanticii şi -- evaluarea obiectelor confecţiona-
importanţa utilizării obiec- te;
telor de ritual în desfăşura- -- prezentarea obiectelor în cadrul
rea obiceiurilor de iarnă. manifestărilor.

41
Modulul „Arta covorului moldovenesc” (Ţesutul tradiţional)

CLASA a VII-a – a VIII-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VIII-a ele- 1. Covoare tradiţionale -- Discuţii dirijate privind înde-
vul va fi competent în: (covoare vechi moldove- letnicirea populară a ţesutului,
1. Elaborarea unui proiect neşti), păretare, macaturi, alesul covoarelor, istoricul apa-
de confecţionare a unui lăicere, cergi etc. ţesuturi riţiei şi evoluţia;
covoraş în tehnica „alesul (traiste, ţoluri etc.) catrin- -- exerciţii la muzeu sau la atelie-
neted” sau a unor ţesuturi ţe, brîie: rele meşterilor populari;
(trăistuţe, brîie etc.); -- evoluţia ţesutului tradi-
ţional; -- analizarea specificului orna-
-- clasificarea covoarelor tra-
-- utilitatea practică, func- mentaţiei şi cromaticii co-
diţionale şi ţesuturilor
ţii decorative simbolice voarelor vechi moldoveneşti
după tehnica de executare,
în cadrul obiceiurilor şi (sec. XVIII-XIX);
funcţiile utilitare etc.;
-- reprezentarea modelelor datinilor. -- exerciţii de descifrare a simbo-
(elemente decorative, mo- 2. Materiale şi ustensile: licii unor motive populare şi a
tive populare) pentru con- -- mătcăli de fire colorate culorilor aplicate în compoziţi-
fecţionare; de lînă; ile ornamentale;
-- descrierea proprietăţilor -- gheme de aţă groasă de -- exerciţii de reprezentare grafică
materialelor şi a ustensile- bumbac pentru urzeală; a unui motiv popular selectat
lor utilizate într-un anumit -- ramă de lemn / război pentru decor;
proces tehnologic (ales sau etc. -- discuţii dirijate privind propri-
ţesut). 3. Ornamentica şi croma- etăţile materialelor şi ale usten-
2. Conceperea şi organiza- tica tradiţională: silelor;
rea procesului de confecţio- -- elemente decorative,
nare prevăzut în proiect. motive populare, com- -- elaborarea proiectului de con-
-- pregătirea mătcălii de fire poziţii decorative; fecţionare a unui covoraş /
colorate de lînă, aţă groasă -- simboluri etnoculturale ţesătură;
de bumbac pentru urzeală, (pomul vieţii, coarnele -- selectarea materialelor şi us-
ramă de lemn, furculiţă de berbecului, scara, vîrtel- tensilelor necesare pentru pro-
lemn etc.; niţa etc.); cesul tehnologic conform pro-
-- respectarea normelor de -- principii de alcătuire a iectului;
igienă şi protecţie a mun- compoziţiilor decorati- -- exerciţii de executare a unor
cii. ve. tehnici elementare ale ţesutu-
3. Confecţionarea unui co- 4. Tehnici de confecţiona- lui: urzitul, împletirea firelor
voraş sau a unui fragment re: de urzeală şi bătătură (neted
de ţesătură (trăistuţă sau -- alesul neted; legate, dezlegate etc.);
brîu) conform proiectului. -- ţesutul în stative realizat
-- exerciţii de îmbinare a firelor
-- executarea compoziţiilor prin nividire şi ţesut.
de diferite culori, stabilirea mă-
decorative simple la ţesu- 5. Etape tehnologice de
rimii pătrăţelului de bază pen-
tul covoraşelor (fragmente realizare:
tru realizarea decorului;
de ţesătură etc.); -- stabilirea dimensiunilor
-- finisarea lucrării: scoaterea şi a modelului; -- activităţi practice la executarea
din ramă, legarea capetelor -- urzitul pe ramă; fragmentelor de ţesătură, exe-
/ tivirea. -- executarea ţeseturii. cutarea covoraşelor-suvenire;

42
4. Evaluarea lucrărilor ţesu- -- activităţi de finisare a lucrări-
te conform cerinţelor esteti- lor: scoaterea din ramă, legarea
ce, calitatea lucrului înde- capetelor etc.;
plinit etc.; -- discuţii dirijate de evaluarea
-- comentarea etapelor teh- lucrărilor elevilor;
nologice utilizate la con- -- comentarea etapelor tehnologi-
fecţionare; ce şi tehnicilor utilizate la con-
-- utilizarea tehnologiei spe- fecţionare.
cifice.

Modulul „Arta covorului moldovenesc” (Ţesutul tradiţional)

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi evalu-
Subcompetenţe Conţinuturi
are (recomandate)
La finele clasei a IX- a elevul 1. Covoare tradiţionale: -- Discuţii dirijate privind diver-
va fi competent în: scoarţe, păeitare, lăicere, sitatea covoarelor, ţesăturilor
1. Elaborarea unui proiect de cergi etc.; şi a tehnicilor utilizate;
confecţionare a unui covoraş, -- ţesături tradiţionale (ca- -- exerciţii de stabilire a particu-
tehnica „în bumbi” sau a unor trinţe, traiste, brîie); larităţilor covorului şi ţesături-
ţesuturi (traistă, brîu etc.); -- evoluţia ţesutului tradi- lor din Republica Moldova;
-- explicarea particularită- ţional; -- exerciţii de reprezentare gra-
ţilor evoluţiei covorului -- covorul în bumbi. fică a motivelor geometrice
moldovenesc; 2. Materiale şi instrumen- pentru decorul covorului-su-
-- enumerarea etapelor teh- te: venir;
nologice ale alesului co- -- fire de lînă răsucită (re- -- exerciţii de alcătuire a fişei
voraşului în bumbi; zistentă) sau fire răsucite tehnologice;
-- reprezentarea grafică a din păr de lînă; -- exerciţii de prezentare a pro-
motivelor selectate pentru -- ramă hexagonală, pătra- iectelor de confecţionare;
ţesutul covoraşului. tă etc.; -- discuţii dirijate privind pro-
2. Conceperea şi organizarea -- ace mari. prietăţile materialelor şi ale
procesului de confecţionare a 3. Tehnici de ţesut a factu- ustensilelor;
unui covoraş în bumbi sau a rilor buclate: -- exerciţii privind selectarea
unei ţesături; -- răsucirea firelor pentru materialelor şi a ustensilelor
-- răsucirea firelor de lînă urzeală şi bătătură; pentru procesul tehnologic
pentru urzeală şi bătătură; -- urzitul pe ramă; conform regulamentului;
-- pregătirea ustensilelor -- broderia în urma acului -- activităţi de pregătire a firelor
potrivite tehnicii de ţesut circular în jurul intersec- de lînă: răsucirea firelor pentru
(în bumbi) sau de ţesut la ţiilor firelor de urzeală. urzeală şi pentru bătătură;
război; -- activităţi practice de urzire pe
-- respectarea normelor de ramă: pentru tehnica în bumbi
igienă şi protecţie a mun- firele se urzesc în lung, în lat
cii. şi în curmeziş, ca să formeze
„stele”;

43
3. Confecţionarea unui co- 4. Ornamentica şi croma- -- activităţi practice de execu-
voraş în bumbi sau a unui tica: tare a ţesăturii cu ajutorul
fragment de ţesătură conform -- covorului în bumbi; acului, începînd din centrul
proiectului; -- covoarelor tradiţionale; „steluţelor”, în urma acului
-- executarea fragmentelor -- ţesăturilor. circular;
de ţesături aplicînd tehno- -- activităţi practice de finisare a
logia alesului covorului în 5. Etape tehnologice: lucrărilor, scoaterea din ramă,
bumbi; -- stabilirea dimensiunii şi legarea capetelor;
-- finisarea lucrării: scoate- a modelului; -- exerciţii de evaluare şi auto-
rea din ramă, legarea ca- -- urzitul pe ramă; evaluare după fiecare etapă
petelor. -- executarea ţesăturii. tehnologică;
4. Evaluarea lucrărilor con- -- exerciţii de evaluare a lucră-
rilor elevilor conform cerin-
form cerinţelor estetice, cali-
ţelor tehnologice, estetice şi
tatea lucrului îndeplinit; calitative;
-- comentarea etapelor teh- -- discuţii dirijate privind co-
nologice utilizate la con- mentarea etapelor tehnologi-
fecţionare; ce utilizate.
-- utilizarea terminologiei
specifice.

Modulul „Activităţi agricole”

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a V-a elevul va Legumicultura: Activităţi de observare-cercetare
fi competent în: roşii, varză a plantelor cultivate pe lotul ex-
1. Elaborarea unui proiect de perimental al şcolii, a plantelor
creştere şi îngrijire a unor cul- 1. Lucrări de toamnă: re- de cameră;
turi legumiicole (roşii, varză) / coltarea, uscarea şi păstra- -- activităţi de observare a pro-
decorative cu flori: rea seminţelor; pregătirea cesului de înmulţire, culti-
-- identificarea particularităţi- terenului pentru sădirea vare, recoltare şi calculare a
lor creşterii şi îngrijirii răsa- cepii, a usturoiului. recoltei strînse;
dului de varză, de roşii; -- activităţi practice de plantare
-- pregătirea solului pentru 2. Îngrijirea plantelor de- şi îngrijire a plantelor sădite
semănat, pentru săditul ră- corative de cameră. pe lot şi acasă;
sadului; -- activităţi practice de pregătire
-- pregătirea seminţelor pentru a solului, a seminţelor pentru
semănat. semănat, ţinînd cont de faptul
2. Conceperea şi organizarea că unele plante se cultivă prin
mijloacelor de realizare a lu- răsad, altele – pe cale vegeta-
crării conform procesului teh- tivă;
nologic. -- activităţi-joc de descoperire
-- pregătirea hainelor de lucru, a etapelor muncii pe lot sau
inventarului necesar; acasă, organizate şi desfăşura-
te pe parcursul anului;

44
-- participarea la lucrările de 3. Lucrări de primăva- -- activităţi practice privind apli-
curăţire a terenului, de săpa- ră-vară: lucrarea solului, carea diverselor mijloace de
re, afînare a solului. pregătirea seminţelor depozitare, păstrare a recoltei
3. Cultivarea şi îngrijirea plan- şi semănatul, îngrijirea adunate;
telor sădite conform particula- plantelor: -- activităţi practice de cultivare,
rităţilor specifice ale acestora. -- afînarea solului cu de îngrijire a plantelor sădite,
- îngrijirea de plantele sădite, sapa, hîrleţul; în special a celor mai mici
în special de cele mici (să le -- plantarea răsadului de (udarea, plivirea la timp);
ude, să le plivească la timp varză, tomate; -- activităţi de selectare a plan-
etc.). -- îngrijirea acestor plan- telor pentru sădire: înlăturarea
4. Recoltarea şi depozitarea te; frunzelor vătămate, îngălbeni-
seminţelor de la culturile le- -- îngrijirea plantelor să- te sau pătate etc.;
gumicole şi de la florile deco- dite toamna (ceapa, -- activităţi practice de recol-
rative; usturoiul) tare, selectare, depozitare şi
-- strîngerea roadei obţinute păstrare a roadei obţinute; a
separat (pe soiurile cultiva- seminţelor selectate pentru
te), utilizînd lădiţe speciale; a fi utilizate în următorul an
-- selectarea pentru seminţe agricol: pregătirea materiale-
de la legumele, florile mai lor şi utilajelor necesare: saci,
coapte, mai dezvoltate; cutii, cutiuţe etc.;
-- evaluarea calităţii şi cantită- -- activităţi de evaluare a calită-
ţii recoltei obţinute, utilizînd ţii şi cantităţii recoltei obţinute
adecvat terminologia speci- (legume şi flori decorative).
fică.

Modulul „Activităţi agricole”

CLASA a VI-a – a VII-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a VII-a elevul Legumicultura. Exerciţii de elaborare a proiec-
va fi competent în: tului de cultivare şi îngrijire a
1. Elaborarea unui proiect de Culturi legumicole culti- culturilor legumicole în sere şi
cultivare şi îngrijire a cultu- vate în sere şi răsadniţe. răsadniţe (acasă);
rilor legumicole în sere şi în Tipuri de sol după compo- -- activităţi de cerectare-ob-
răsadniţe (acasă): nenţă: nisipoase, argiloase, servare a tipurilor de sol, a
-- identificarea condiţiilor, me- cernoziomuri. Proprietăţile structurii acestora;
todelor de cultivare şi creş- solului. Îngrăşămintele or- -- activităţi de familiarizare cu
tere a culturilor legumicole; ganice şi modul de aplica- mijloacele de sădire şi în-
-- stabilirea tipului de sol după re a acestora. Condiţii de grijire a plantelor în sere şi
structura acestuia. mediu în sere şi răsadniţe. răsadniţe, utilizînd utilajele
2. Conceperea şi organizarea Culturi legumicole. Maşini respective;
mijoacelor de realizare con- agricole utilizate în agricul- -- activităţi practice de îngri-
form procesului tehnologic: tură. jire a culturilor legumicole
-- identificarea utilajelor şi răsădite (sădite);
maşinilor agricole utilizate -- activităţi-joc de descoperire
în agricultură; a etapelor muncii în sere, în
răsadniţe sau acasă;

45
-- participarea la lucrările de -- activităţi practice privind în-
primăvară-vară: (plivitul, grijirea specială a plantelor
răritul, prăşitul plantelor le- afectate de unele boli (înlă-
gumicole în sere (acasă). turarea frunzeor vătămate,
3. Efectuarea unor lucrări de îngălbenite, pătate etc.);
îngrijire a plantelor sădite con- -- activităţi de evaluare a cali-
form particularităţilor acesto- tăţii plantelor, a modalităţi-
ra: lor de îngrijire evidenţiind
-- selectarea materialului sădi- îngrăşămintele aplicate,
tor, urmărind ca plantele să proprietăţile solului;
fie sănătoase; -- activităţi de evaluare a cali-
-- îngrijirea de plantele sădite tăţii îngrijirii culturilor legu-
în sere. micole, evidenţiind aspectul
4. Evaluarea calităţii îngrijirii ecologic, aspectul roadei,
plantelor legumicole sădite în cantitatea etc.).
sere, răsadniţe (acasă):
-- evaluarea calităţii lucrărilor
efectuate, evidenţiind as-
pectul, calitatea, cantitatea
plantelor.

Modulul „Activităţi agricole”

CLASELE a VIII-a – a IX-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul Pomicultura -- Activităţi de organizare şi
va fi competent în: elaborare a unui proiect de
1. Elaborarea unui proiect de Plante fructifere lemnoase. cultivare-îngrijire a unor
cultivare-îngrijire a unor cul- Plante fructifere ierboase. plante fructifere: coacăz,
turi fructifere: coacăz, căpşun căpşun sau zmeură – la ale-
Influenţa factorilor de me- gere;
sau zmeură, pomi fructiferi /
diu asupra producţiei de -- activităţi de identificare a
viţă-de-vie (la alegere): acţiunii factorilor de mediu
-- identificarea acţiunei facto- fructe. asupra producţiei de fructe;
rilor de mediu asupra pro- Pepiniera şi materialul să- -- activităţi de clasificare a
ducţiei de fructe; ditor. plantelor fructifere după
-- clasificarea plantelor fruc- Arbuşti fructiferi. Coacă- particularităţile biologicce
tifere după particularităţile ale acestora;
zul, agrişul.
biologice ale acestora.

46
2. Conceperea şi organizarea Plantaţiile de zmeură. -- activităţi de pregătire a so-
mijloacelor de realizare con- lului: curăţirea terenului,
form procesului tehnologic: Particularităţile biologice greblarea, afînarea etc. ;
-- stabilirea utilajului şi mate- şi importanţa coacăzului, -- activităţi practice de îngri-
rialelor necesare; agrişului etc. jire a plantelor fructifere
-- participarea la lucrările de cultivate;
pregătire a solului. -- activităţi de recoltare, sor-
Viticultura. tare a roadei;
3. Realizarea lucrărilor de în-
grijire, recoltare a roadei obţi- -- activităţi de evaluare a re-
Organele viţei-de-vie. zultatelor muncii depuse, a
nute. Fructul – caracter distinct calităţii şi cantităţii roadei.
4. Evaluarea calităţii roadei al soiului.
obţinute: Formarea butucilor şi lu-
-- evaluarea calităţii lucrărilor
crării în verde.
de realizare a rodei, de am-
balare, transportare etc. ; Boli şi dăunători.
-- utilizarea adecvată a termi- Strugurii şi importanţa lor.
nologiei specifice.

Modulul „Spaţii verzi”

CLASELE a V-a – a IX-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de culti- 1. Plante decorative: -- Discuţii dirijate privind
vare şi îngrijire a plantelor floricule -- arbori, arbuşti, tran- diverse plante decorative:
perene, de creare a spaţiilor verzi: dafiri; arbori; arbuşti; trandafiri;
-- descrierea modalităţii, condiţii -- plante floricole pe- plante floricole peren, plan-
de cultivare şi creştere a plante- rene; te de cameră etc.;
lor floricole perene, arbuşti etc.; -- stînjenei, pioni, lale- -- exerciţii de elaborare a
-- stabilirea tipului de sol după le, crizanteme etc. ; proiectelor de cultivare a
structură şi metodele de lucrare. -- plante decorative de plantelor floricole perene /
2. Conceperea şi organizarea mij- cameră. arbuştilor etc.;
loacelor de realizare conform pro- 2. Condiţii de înmulţi- -- activităţi de pregătire a mij-
iectului tehnologic: re a plantelor floricole loacelor de cultivare a di-
-- pregătirea solului, materialului perene: verselor plante decorative,
vegetativ săditor, ustensilelor -- pregătirea răsadului; plante floricole etc.;
etc.; -- pregătirea solului. -- activităţi practice de planta-
-- respectarea normelor de igienă şi 3. Ustensile de lucrare re şi îngrijire a plantelor de-
protecţie a muncii. a solului, de îngrijire corative şi a spaţiilor verzi;
3. Efectuarea lucrărilor de plantare a plantelor: -- activităţi practice de stabili-
şi îngrijire a plantelor decorative: -- norme de igienă şi re / de observare a stării de
-- plantarea materialului săditor protecţie a muncii. îngrijire şi a sănătăţii plan-
conform cerinţelor agricole; 4. Îngrăşăminte. telor;
-- îngrijirea plantelor decorative şi 5. Bolile şi dăunătorii -- * activităţi practice de în-
protejarea de dăunători. plantelor floricole. grijire a plantelor afectate
4. Evaluarea calităţii îngrijirii plan- *6. Aranjamente flo- de dăunători;
telor decorative din spaţiile verzi: rale -- exerciţii de evaluare a cali-
-- evaluarea calităţii îngrijirii după tăţii de prelucrare şi îngriji-
aspectul plantelor decorative. re a plantelor şi spaţiilor.

47
Modulul „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

CLASA a V-a
Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte tradiţiona- -- discuţii despre obiectele tradiţio-
confecţionare a unui obiect din le confecţionate din nale confecţionate din lemn;
lemn / placaj, la preferinţă: lemn/placaj: -- discuţii despre speciile lemnoa-
-- determinarea proprietăţilor -- obiecte utilitare şi se;
fizice şi mecanice ale lem- decorative: poliţă, -- exerciţii de deosebire a proprie-
nului; cutie, ramă, fun- tăţilor fizice şi mecanice ale esen-
-- identificarea materialelor şi dişor de bucătărie, ţelor lemnoase;
speciilor lemnoase; panou,suport etc. -- exerciţii de trasare cu rigla, colţa-
-- argumentarea necesităţii Materiale lemnoase: rul, compasul etc.
valorificării meşteşugului -- esenţele lemnoase; -- exerciţii de citire şi executare a
de prelucrare artistică a -- proprietăţile fizi- desenului tehnic;
lemnului pentru integrarea ce şi mecanice ale -- activităţi de analiză a obiectelor
culturală şi socială; materialelor lem- alcătuite din mai multe detalii şi
-- elaborarea unui proiect al noase; tipurile de îmbinări simple;
obiectului ce va fi confecţi- -- defectele şi bolile -- discuţii privind istoricul dezvol-
onat cu stabilirea formei şi lemnului. tării meşteşugului de prelucrarea
proporţiilor; Ustensile : aristică a lemnului şi importanţa
-- elaborarea schiţei de orna- -- instrumente de tra- lui în dezvoltarea civilizaţiei şi
ment geometric tradiţional. sare; culturii naţionale;
2. Conceperea şi organizarea -- tipuri de ferăstraie; -- exerciţii de reprezentare grafică a
mijloacelor de confecţionare: -- dispozitive pentru formei, proporţiilor, părţilor unor
pregătirea materialelor şi a us- găurire; obiecte din lemn /placaj;
tensilelor: -- pirogravor. -- discuţii despre semnificaţia orna-
-- selectarea uneltelor şi dis- Tehnologii de prelu- mentului tradiţional(rozeta, zig-
pozitivelor manuale pentru crare a lemnului: zagul, floarea etc. );
tăiere şi găurire; -- dimensiunile şi -- exerciţii de reprezentare grafică a
-- respectarea regulilor de părţile semifabrica- unor ornamente geometrice tradi-
protecţie în muncă la utili- tului; ţionale;
zarea uneltelor, ustensilelor, -- trasarea dimensiu- -- activităţi de analiză a obiectelor
dispozitivelor şi aparatelor nilor; din lemn cu ornament tradiţio-
electrice. -- tăierea semifabrica- nal;
3. Confecţionarea obiectului tului; -- excursii la expoziţii şi îărguri ale
proiectat utilizînd diferite in- -- găurirea; meşterilor populari;
strumente şi dispozitive nece- -- metode simple de -- colectarea obiectelor de lemn din
sare: îmbinare a pieselor trecut;
-- croirea economă a detaliilor din lemn (prin cuie, -- evaluarea proiectelor prezentate
obiectului; prin şuruburi, prin de elevi;
-- respectarea consecutivităţii încleiere); -- exerciţii de tăiere cu ferăstrăul de
operaţiunilor conform fişei -- metode de finisare. traforaj;
tehnologice; -- exerciţii de pirogravare;
-- executarea ornamentelor -- discuţii despre construcţia piro-
decorative schiţate. gravorului;

48
4. Evaluarea obiectului con- Tehnologii de prelu- lucrări practice de confecţionare a
fecţionat conform criteriilor unui obiect din lemn/placaj;
crare artistică a lem-
estetice, tehnologice, utilitare: nului: lucrări practice de ornamentare prin
-- prezentarea unui comenta- Traforajul, pirogra- pirogravare;
riu referitor la tehnologiile vura. discuţii privind evaluarea lucrărilor
utilizate şi etapele de con- elevilor;
fecţionare; Ornamentica tradiţi- discuţii privind descrierea etapelor
-- relatarea informaţiei despre onală: tehnologice utilizate în activităţile
semnificaţia ornamentului elemente de ornament practice de confecţionare;
redat; geometric; discuţii despre ornamentele tradiţi-
-- aprecierea calităţii şi corec- motive populare; onale utiliazate.
titudinii lucrării proprii şi a compoziţii decorati-
colegilor. ve.

Modulul „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

CLASA a VI-a
Activităţi de învăţare şi evalu-
Subcompetenţe Conţinuturi
are (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte din lemn orna- -- discuţii despre tehnologiile de
confecţionare a unui obiect mentate tradiţional: prelucrare manuală a lemnu-
gravat sau cioplit cu orna- -- obiecte utilitare şi de- lui (rindeluirea, dăltuirea);
ment geometric la preferin- corative: poliţă,scăunel, -- exerciţii practice de trasare,
ţă: blidar, fundişor de bucă- rindeluire, dăltuire;
-- argumentarea necesităţii tărie, cutie, suport, ramă, -- discuţii privind diversitatea
valorificării procedeelor cuier, cornişă etc.; creaţiei meşterilor populari
de gravare şi cioplire în Materiale şi ustensile: din regiune;
lemn a ornamentului geo- -- esenţe de lemn moale: -- discuţii despre semnificaţia
metric; tei, plop, arin; ornamentului geometric tra-
-- elaborarea unui proiect al -- tipuri de rindele; diţional;
obiectului ce va fi confec- -- dălţi cu diverse configu- -- exerciţii de reprezentare gra-
ţionat; raţii ale tăişului; fică a formei, proporţiei, păr-
-- selectarea tematicii, orna- -- cuţite pentru cioplire cu ţilor unor obiecte utilitare
mentului. unghiuri diverse de as- sau decorative confecţionate
2. Conceperea şi organizarea cuţire; din lemn;
mijloacelor de confecţiona- -- vopsele pentru tonare. -- specificul procedeelor de
re: pregătirea materialelor şi Tehnologii de prelucrare a gravare şi cioplire a ornamen-
a ustensilelor (lemn, dălţi, lemnului: tului geometric;
cuţite pentru cioplire, vopse- -- rindeluirea; -- exerciţii de alcătuire a unui
le pentru tonare). -- părţile semifabricatului; ornament geometric tradiţio-
-- selectarea materialelor şi -- dăltuirea; nal;
ustensilelor necesare; -- metode şi instrumente de -- evaluarea schiţelor de orna-
-- aprecierea stării tehnice a trasare; ment prezentate de elevi;
ustensilelor; -- îmbinarea pieselor prin -- discuţii despre esenţele lem-
-- respectarea regulilor de cepuri rotunde. nose necesare pentru prelu-
protecţie a muncii cu us- crarea artistică a lemnului;
tensilele ascuţite.

49
3. Confecţionarea unui Tehnologii de prelucrare -- excursii la expoziţii şi tîrguri
obiect din lemn utilizînd artistică a lemnului: ale meşterilor populari, la
procedeele de gravare şi -- gravura în lemn; muzeul ţinutului natal;
cioplire a ornamentului -- cioplirea ornamentului -- activităţi de analiză a obiec-
geometric: geometric tradiţional. telor din lemn cu ornament
-- respectarea proporţiilor geometric tradiţional;
părţilor componente con- Ornamentica: -- colectarea unor obiecte orna-
form schiţei; -- compoziţii ornamentale mentate din trecut;
-- confecţionarea părţilor gen peisaj, natură moar- -- exerciţii de gravare în lemn;
obiectului proiectat; tă; -- exerciţii de cioplire în lemn;
-- executarea elementelor -- motive fitomorfe, zoo- -- lucrări practice de confecţio-
decorative aplicate pe pla- morfe; nare a unui obiect din lemn;
ca de lemn. -- motive stilizate; -- lucrări practice de ornamen-
4. Evaluarea obiectului con- -- ornamente geometrice tare;
fecţionat conform crtiteriilor (triunghi, linie dreaptă, -- discuţii privind evaluarea lu-
estetice, tehnologice, utilita- linie curbă, rozetă). crării elevilor;
re: -- discuţii privind descrierea
-- prezentarea unui coment semnificaţiei elementelor de-
-- ariu referitor la subiectul, corative realizate.
la ornamentele realizate;
-- demonstrarea utilităţii
obiectului confecţionat.

Modulul „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte tradiţionale con- -- discuţii despre metodele de
confecţionare a unui obiect fecţionate din lemn: prelucrare mecanică a mate-
utilitar cioplit cu ornament -- obiecte utilitare şi deco- rialului lemnos;
geometric sau sculptat în rative: candelabru, lingu- -- analiza construcţiei strungu-
volum: ră, căuş, farfurie, tipsie, lui, bormaşinii şi a ferestrău-
-- prezentarea schiţei grafice blidar, cutie decorativă, lui electric de traforaj;
a unui obiect din lemn cu set de bucărărie, poliţă, -- exerciţii de găurire, de tăie-
ornament geometric tradi- cuier, panou. re, de strunjire cu maşini şi
ţional; Materiale şi ustensile: strunguri electrice;
2. Conceperea şi organizarea -- lemn de tei, arin, cireş, -- discuţii privind diversitatea
mijloacelor de confecţiona- fag, arţar, mesteacăn; motivelor de ornament ge-
re: -- dălţi pentru sculptare; ometric;
-- pregătirea materialelor şi -- dălţi pentru strunjire; -- exerciţii de reprezentare gra-
ustensilelor (lemn, dălţi, -- cuţite pentru cioplire; fică a formei, proporţiei, păr-
cuţite,pile) Tehnologii de prelucrare a ţilor unui obiect sculptat;
3. Confecţionarea obiectului lemnului: -- discuţii privind specificul
proiectat prin utilizarea us- -- tipuri de îmbinări ale de- sculpturii în volum;
tensilelor pentru cioplire în taliilor prin cep şi cuib;
lemn: -- strunjirea la strung;

50
-- utilizarea corectă a usten- Tehnologii de prelucrare -- activităţi de analiză a obiec-
silelor pregătite pentru lu- artistică a lemnului: telor de lemn sculptate şi cu
crul cu semifabricatele; -- cioplirea ornamentului ornament geometric tradiţi-
-- respectarea proporţiilor geometric tradiţional: onal;
părţilor componente con- -- trasarea ornamentului; -- excursii la expoziţii şi tîrguri
form schiţei din proiect; -- cioplirea ornamentului; ale meşterilor populari;
-- executarea elementelor de- -- finisarea decorativă. -- exerciţii de alcătuire a unei
corative conform schiţei; -- sculptura în volum: schiţe de ornament;
4. Evaluarea obiectului Ornamentica: -- evaluarea schiţei prezentate
confecţionat conform crtite- -- ornamente geometrice de elevi;
riilor estetice, tehnologice, cu motive fitomorfe, zo- -- exerciţii de sculptură în vo-
utilitare: omorfe, cosmomorfe; lum;
-- comentarea etapelor teh- -- motive stilizate; -- discuţii despre proprietăţile
nologice de confecţionare -- ornamente geometrice lemnului;
a obiectlui utilîzînd terme- alcătuite din romb, pă- -- lucrări practice de confecţi-
nii de specialitate; trat, triunghi, rozete. onare a unui obiect sculptat
-- aprecierea costului obiec- sau cioplit;
tului. -- discuţii despre evaluarea lu-
crărilor elevilor;
-- discuţii privind descrierea
etapelor tehnologice de con-
fecţionare utilizate în activi-
tăţile practice.

Modulul „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte din lemn sculptate -- discuţii privind varietatea
confecţionare a unui obiect în relief: motivelor şi tehnologiilor uti-
sculptat în relief : -- obiecte utilitare şi de- lizate la sculptura în relief;
-- argumentarea necesităţii corative: platou, far-
-- discuţii privind diversitatea
valorificării meşteşugului furie, cuier, panou, creaţiei meşterilor populari
de sculptare în relief pen- ramă, elemente de or- din localitate;
tru integrarea culturală şi namentare a uşilor,
socială; porţilor,frontoanelor etc. -- exerciţii de reprezentare gra-
-- prezentarea schiţei grafice fică a unui obiect sculptat în
Materiale şi ustensile: relief;
a obiectului sculptat;
-- lemn de esenţe tari (ste-
-- alcătuirea schiţei de decor. -- discuţii despre semnificaţia
2. Conceperea şi organiza- jar, frasin etc. )
-- ustensile pentru sculp- motivelor fitomorfe, zoomor-
rea mijloacelor de confec- fe, cosmomorfe, scheomorfe;
ţionare: tare.
-- pregătirea materialelor şi Tehnologii de prelucrare -- excursii la tîrgurile şi expozi-
ustensilelor: artistică a lemnului: ţiile meşterilor populari;
-- respectarea regulilor de -- sculptura în relief: -- colectarea unor obiecte sculp-
protecţie în muncă la -- noţiune de basorelief, tate din trecut;
sculptarea în lemn. gorelief;

51
3. Confecţionarea obiectului -- noţiune de plan, spaţiu, -- exerciţii de alcătuire a unui
proiectat: adîncime, proporţie, per- ornament;
-- prepararea materialului spectivă. -- culegerea materialului ilus-
lemnos pentru lucru; trativ din localitate (schiţă,
-- transpunerea desenului or- Ornamentica: fotografii);
namentului, motivului pe -- compoziţii cu motive fi-
material; tomorfe, zoomorfe, cos- -- exerciţii de utilizare corectă a
4. Evaluarea obiectului con- momorfe, scheomorfe; ustensilelor pentru sculptură;
fecţionat conform crtiteriilor -- compoziţii cu peisaj, na- -- lucrări practice de confecţio-
estetice, tehnologice, utilita- tură moartă; nare a obiectului;
re: -- compoziţii abstracte. -- lucrări practice de aplicare a
-- prezentarea unui comen- ornamentului pe obiect;
tariu referitor la subiectul Reparaţia tîmplăriei: -- discuţii privind evaluarea lu-
decorativ redat; -- unelte şi dispozitive crării elevilor;
-- aprecierea aspectului es- pentru reparaţia uşilor,
tetic şi subiectului selectat ferestrelor, mobilierului; - - discuţii privind descrierea
de către colegii de clasă; -- reparaţia şi schimbarea etapelor tehnologice de con-
-- determinarea costului lacătului; fecţionare utilizate în activi-
obiectului confecţionat. -- furnitura mobilierului. tăţile practice.

Modulul „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

CLASA a IX- a
Activităţi de învăţare
Subcompetenţe Conţinuturi
şi evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte din lemn or- -- discuţii privind activitatea
confecţionare a unui obiect din namentate tradiţio- Uniunii Meşterilor Populari
lemn, cu îmbinarea mai multor nal: din Republica Moldova.
tehnologii de prelucrare artistică -- obiecte utilitare (set -- discuţuşii despre varietatea
a lemnului: de bucătărie,scăunel,
-- argumentarea necesităţii valo- şi semnificaţia ornamentului
sipeţel, veselă, etc.) tradiţional;
rificării meşteşugului popular -- elemnte de mobilier;
de prelucrare artistică a lem- -- elemente de decor -- activităţi de analiză a obiecte-
nului; al porţilor, frontoa- lor din lemn ornamentate în
-- distingerea varietăţii obiecte- nelor; motive tradiţionale;
lor confecţionate cu utilizarea -- obiecte de cult; -- literatura din domeniul meş-
diverselor tehnologii de prelu- -- obiecte decorative. teşugurilor populare;
crare artistică a lemnului; -- Materiale şi usten-
-- elaborarea unui proiect de -- analiza literaturii din dome-
sile:
confecţionare a unui obiect niul meşteşugurilor populare;
-- lemn de diverse spe-
ornamentat; cii; -- organizarea expoziţiilor şi
-- alcătuirea schiţei de ornamen- -- ustensile pentru tra- tîrgurilor la nivel de localita-
te şi motive. forare, gravaure, cio- te, republică;
plire, sculptare. -- colectarea unor obiecte orna-
mentate din trecut;

52
2. Conceperea şi organizarea Tehnologii de prelu- -- excursii în regiunile unde este
mijloacelor de confecţionare: crare artistică a lem- dezvoltat meşteşugul de pre-
-- pregătirea materialelor şi a nului: lucrare artistică a lemnului;
ustensilelor (lemn de divesre -- traforajul;
specii, ustensile pentru sculp- -- pirogravura; -- exerciţii de alcătuire a schiţe-
tură, -- gravura în lemn; lor de ornament;
-- cioplire, traforare, gravură) -- cioplirea ornamen- -- evaluarea proiectelor prezen-
-- deosebirea speciilor lemnoase tului geometric; tate de elevi:
după culoare, textură, densi- -- sculptura în relief;
tate; -- sculptura în volum; -- lucrări practice de modelare a
-- planificarea etapelor de con- -- strunjirea; obiectului;
fecţionare; -- mozaicul (furnirui- -- lucrări practice de executare
-- organizarea locului de mun- rea); a decorului pe obiectul mo-
că şi respectarea regulilor de delat;
protecţie în muncă. Ornamentica:
3. Confecţionarea obiectului -- Compoziţii cu mo- -- discuţii privind evaluarea lu-
proiectat utilizînd ustensilele tive geometrice, fi- crărilor elevilor;
necesare: tomorfe, zoomorfe, -- discuţii privind descrierea
-- desenarea, trasarea, transpu- cosmomorfe, sche-
nerea ornamentelor, motivelor tehnologiilor utilizate la pre-
omorfe, antropo- lucrarea artistică a lemnului;
pe material; morfe.
-- confecţionarea şi ornamenta- -- discuţii despre managmentul
rea obiectului proiectat. organizării unui tîrg al meş-
4. Evaluarea obiectului confecţi-
onat conform crtiteriilor estetice, terilor populari.
tehnologice, utilitare:
-- prezentarea unui comentariu
referitor la tehnologiile utili-
zate la prelucrarea artistică a
lemnului.

Modulul „Tehnologia prelucrării metalului”

CLASA a VII-a
Activităţi de învăţare
Subcompetenţe Conţinuturi
şi evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect Obiecte tradiţionale con- -- Discuţii despre istoricul dez-
de confecţionare a unui fecţionate din tinichea: voltării meşteşugului şi im-
obiect din tinichea (dantelă) -- dantele, cornişe, elemen- portanţa prelucrării artistice a
la streaşină, cornier, cornişă, te de fronton, elemente metalelor în dezvoltarea civi-
elemente de fronton, cutie de- de porţi, fîntîni; lizaţiei şi culturii naţionale;
corativă, suport, jucării etc. , -- elemente de decor ale ca- -- convorbiri despre necesitatea
la preferinţă: sei, porţii, fîntînii (dan- şi utilitatea obiectelor din ti-
-- prezentarea schiţei grafice telă, cornişe, elemente nichea;
a unui obiect din tinichea; de fronton, cornier); -- exerciţii de reprezentare gra-
-- distingerea varietăţii orna- -- obiecte decorative (cutii, fică a formei şi proporţiilor
mentului tradiţional. suport, candelabru); unui obiect din tinichea;
-- jucării -- discuţii privind diversitatea
ornamentului tradiţional;
53
2. Conceperea şi organiza- Materiale şi ustensile: -- activităţi de analiză a ele-
rea procesului tehnologic -- tinichea de grosimi di- mentelor tradiţionale folosite
de confecţionare: pregătirea ferite; în tinichigerie (elemente de
materialelor şi a ustensilelor -- foarfece cu diferite di- fronton, streaşină, poartă,
(tinicheaua, trasorul, tiparul, mensiuni; fîntînă);
foarfeca, ciocanul, nicovala, -- instrumente de trasare; -- exerciţii de alcătuire a unui
menghina): -- ciocane cu configuraţie ornament geometric tradiţio-
-- organizarea locului de diversă; nal, a unui motiv popular;
muncă a tinichigiului; -- dălţi pentru tăierea tini-
-- evaluarea schiţelor de orna-
-- respectarea normelor de chelei; ment;
protecţie în muncă; -- nicovală; -- excursii în regiunile unde este
3. Confecţionarea unui obiect dezvoltat meştesugul tiniche-
decorativ din tinichea: Tehnici de executare a de- geriei;
-- respectarea proporţiilor corului: -- culegerea materialului ilustra-
şi dimensiunilor conform -- prin tăiere; tiv din zona geografică (schi-
schiţei de proiect; -- prin decupare; ţe, fotografii, ilustraţii)
-- trasarea ornametului pe -- prin traforare; -- colectarea unor obiecte vechi
tinichea; -- prin îndoiere; din tinichea;
-- tăierea, decuparea tiniche- -- prin nituire şi batere. -- exerciţii de trasare a ornamen-
lei; tului pe tinichea;
4. Evaluarea obiectului con- Ornamentica tradiţiona- -- exerciţii de tăiere, decupare,
fecţionat conform criteriilor lă: traforare a tinichelei;
estetice, tehnologice, utilitare: -- elemente de ornament -- lucrări practice de executare a
-- prezentarea unui comenta- geometric tradiţional; elementelor, părţilor obiectu-
riu referitor la tehnologiile -- motive populare; lui confecţionat;
utilizate şi etapele de con- -- compoziţii decorative. -- discuţii privind evaluarea lu-
fecţionare; crărilor elevilor;
-- relatarea informaţiei des- -- discuţii privind descrierea
pre ornamentul redat; etapelor tehnologice de con-
-- aprecierea lucrărilor cole- fecţionare utilizate în activită-
gilor; ţile practice.
-- utilizarea corectă a termi-
nologiei specifice.

Modulul „Tehnologia prelucrării metalului”

CLASA a VIII-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte tradiţionale con- -- Discuţii despre arta ştemui-
confecţionare a unui obiect fecţionate prin ştemuire: rii şi importanţa ei în tradiţi-
executat prin ştemuire (panou -- dantele, cornişe, ele- ile populare (straie ostăşeşti,
decorativ, ramă, farfurie, obiec- mente de fronton, ele- zale, scuturi etc. );
te de cult etc. ), la preferinţă: mente de porţi, fîntîni; -- convorbiri despre semnificaţia
-- argumentarea necesităţii -- elemente de decor ale ornamentelor executate prin
valorificării procedeului interiorului; ştemuire (zimbrul, vulturul,
de ştemuire în tradiţiile soarele, luna);
populare;

54
-- prezentarea schiţei grafice -- obiecte decorative (pa- -- exerciţii de reprezentare grafi-
a unui obiect executat în nou, farfurie, ramă, si- că a formei şi proporţiilor unui
tehnica ştemuirii; peţel) obiect executat prin ştemuire;
-- distingerea varietăţii orna- -- obiecte de cult (anca- -- exerciţii de alcătuire a unor
mentului tradiţional; dramente pentru icoane, ornamente tradiţionale semni-
2. Conceperea şi organiza- candelabru). ficative;
rea procesului tehnologic --
de confecţionare: pregătirea Materiale şi ustensile: -- discuţii privind diversitatea
materialelor şi a ustensile- -- foaie de metal laminat; ornamentului tradiţional;
lor (foaie de metal laminat, -- pernuţa cu nisip; -- activităţi de analiză a elemen-
tiparul, trasorul, pernuţa cu -- ciocănele de diverse telor tradiţionale folosite în
nisip, ciocănele): forme şi dimensiuni; procedeul de ştemuire (ele-
-- organizarea locului de mente de fronton, streaşină,
muncă al meşterului ste- Tehnici de executare a poartă, fîntînă);
muitor; decorului:
-- evaluarea schiţelor de orna-
-- respectarea normelor de -- prin ştemuire;
ment;
protecţie în muncă; -- prin ciocănire;
3. Confecţionarea unui -- prin înnegrire şi înălbire -- excursii la muzeul de istorie a
obiect decorativ în tehnica a metalului; ţinutului natal din localitate;
de ştemuire: -- prin îndoiere; -- culegerea materialului ilustra-
-- respectarea proporţiilor -- prin nituire şi batere. tiv din zona geografică (schi-
şi dimensiunilor conform ţe, fotografii, ilustraţii);
schiţei de proiect; Ornamentica tradiţională:
-- trasarea ornametului pe -- elemente de ornament -- colectarea unor obiecte vechi
tinichea; geometric tradiţional; ştemuite;
-- ştemuirea ornamentului, -- motive populare; -- exerciţii de trasare a ornamen-
motivului decorativ ales. -- compoziţii decorative; tului pe metal;
4. Evaluarea obiectului con- -- elemente de ornament -- exerciţii de ciocănire, batere,
fecţionat conform criteriilor fitomorf, zoomorf. îndoire, nituire a metalului
estetice, tehnologice, utili- laminat;
tare;
-- prezentarea unui comenta- -- lucrări practice de executare
riu referitor la tehnologii- a elementelor decorative, a
le utlizate şi la etapele de obiectului confecţionat;
confecţionare; -- discuţii privind evaluarea lu-
-- relatarea informaţiei des- crărilor elevilor;
pre ornamentul redat; -- discuţii privind descrierea eta-
-- aprecierea lucrărilor cole- pelor tehnologice de confec-
gilor; ţionare utilizate în activităţile
-- utilizarea corectă a termi- practice.
nologiei specifice.

55
Modulul „Tehnologia prelucrării metalului”

CLASA a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect de Obiecte tradiţionale -- Discuţii privind istoricul dez-
confecţionare a unui obiect din confecţionate din metal voltării meşteşugului de pre-
metal forjat (candelabru, mîner, forjat: lucrare artistică a metalului
răzătoare, cuier, obiecte de giu- -- elemente decorative forjat pe teritoriul Moldovei.
vaiergie etc. ), la preferinţă: pentru uşi, zăbrele, -- convorbiri despre semnifica-
-- prezentarea schiţei grafice porţi, garduri; ţia ornamentelor executate
a unui obiect, îmbinînd mai -- obiecte de cult; din metal forjat (rozeta, po-
multe tehnici de prelucrare -- obiecte utilitare (mîner, mul vieţii, etc. );
artistică a metalului; cuier, suport ect.); -- exerciţii de reprezentare gra-
-- distingerea varietăţii orna- -- obiecte de giuvaier- fică a formei şi proporţiilor
mentului tradiţional din me- gie; unui obiect confecţionat din
tal forjat; metal forjat;
2. Pregătirea materialelor şi a Materiale şi ustensile: -- exerciţii de alcătuire a unor
ustensilelor (fîşie sau bară cu -- fîşie din metal forjat; ornamente tradiţionale sem-
secţiune rotundă sau pătrată de -- bare cu secţuni rotun- nificative;
metal forjat, tiparul, dispozitivul de şi pătrate; -- discuţii privind diversitatea
de îndoire a metalului, fileturi, -- dispozitiv de îndoire; ornamentului tradiţional;
strungul de prelucrare a metalu- -- dispozitiv de încălzire -- evaluarea schiţelor de orna-
lui, ciocane, cleşte): a metalului; ment;
-- organizarea locului de muncă -- strungul de filetat; -- excursii în teritoriu, la muze-
a meşterului fierar, giuvaier; -- ciocane, cleşte, nico- ul ţinutului natal;
-- respectarea normelor de pro- vală, menghină; -- culegerea materialului ilus-
tecţie în muncă; trativ din zona geografică
3. Confecţionarea unui obiect Tehnici de executare a (schiţe, fotografii, ilustraţii)
decorativ din metal forjat: decorului: -- colectarea unor obiecte vechi
-- respectarea proporţiilor şi di- -- prin forjare; din metal forjat;
mensiunilor conform schiţei -- prin strunjire; -- exerciţii de filetare, strunjire a
de proiect; -- prin îndoire; metalului;
-- asamblarea părţilor obiectu- -- prin răsucire; -- exerciţii de îndoire, răsucire a
lui utilizînd diverse metode; metalului;
-- îndoirea, răsucirea metalului Ornamentica tradiţio- -- lucrări practice de executare a
forjat; nală: elementelor decorative;
4. Evaluarea obiectului confecţi- -- elemente de ornament -- lucrări practice de asamblare
onat conform criteriilor estetice, geometric tradiţional; prin filet, nituire, legare cu
tehnologice, utilitare: -- motive populare; sîrmă;
-- prezentarea unui comentariu -- elemente de ornament -- lucrări de finisare decorativă;
referitor la tehnologiile utli- fitomorf, zoomorf, -- discuţii despre evaluarea lu-
zate şi etapele de confecţio- scheomorf, cosmo- crărilor elevilor;
nare; morf. -- discuţii privind descrierea
-- relatarea informaţiei despre etapelor tehnologice de con-
ornamentul redat; fecţionare utilizate în activi-
-- utilizarea corectă a termino- tăţile practice.
logiei specifice.

56
Modulul „Electrotehnica ”

CLASELE a VIII-a – a IX-a


Activităţi de învăţare şi
Subcompetenţe Conţinuturi
evaluare (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect 1. Corpuri de iluminat şi -- discuţii despre importanţa cu-
de schemă a montării unei aparate electrocasnice: noşsterii surselor de energie
instalaţii: -- schema instalaţiilor electri- electrică în viaţa cotidiană;
-- argumentarea necesităţii ce în serie şi paralel; -- discuţii despre metodele de alcă-
cunoaşterii electrotehni- -- dispozitive electromagneti- tuire a schemelor electrice utili-
cii în viaţa cotidiană; ce (sonerie, releu); zînd semnele convenţionale;
-- prezentarea schemei de -- corpuri de iluminat; -- discuţii despre materialele con-
montare a unei instalaţii -- motoarele electrice. ductoare şi izolatoare;
electrice. 2. Materiale şi ustensile: -- exerciţii de alcătuire a unei
2. Conceperea şi organi- -- conductori (fire electrice); scheme de montare în serie şi în
zarea locului de muncă: -- dispozitv de simulare pen- paralel a doua becuri;
pregătirea materialelor şi tru electrotehnică; -- evaluarea schemelor alcătuite;
uneltelor pentru electro- -- becuri, întrerupător; -- lucrări practice de montare a
montare (fire electrice, be- -- motor electric; unui dispozitiv prin unirea a
curi, întrerupătoare, şuru- -- şurubelniţe, cleşte, cuţite doua becuri în serie sau în pa-
belniţe, cleşte cu izolatori, cu izolatoare. ralel;
dispozitiv de simulare) 3. Lucrări de electromontare: -- discuţii despre tipurile de mo-
-- respectarea regulilor toare, construcţia şi importanţa
de protecţie a muncii -- montarea în serie a doua lor în economia naţională;
în timpul lucrărilor de becuri; -- discuţii despre metodele de al-
electromontare. -- montarea în paralel a doua cătuire a unui circuit electric cu
3. Montarea unei instalaţii becuri; motor prin utilizarea semnelor
electrice în serie şi în pa- -- conectarea conductorior la convenţionale;
ralel; accesoriile electrice; -- exerciţii de proiectare a unei
-- montarea instalaţiei elec- -- montarea unui motor la un scheme electrice;
trice conform schemei circuit electric cu o fază. -- discuţii despre funcţiile statoru-
grafice; 4. Tehnologii de electroteh- lui şi rotorului în funcţionarea
-- utilizarea corectă a sem- nică: motorului electric;
nelor convenţionale la -- circuitul electric şi elemen- -- exerciţii de reprezentare grafică
alcătuirea schemei; tele lui; a detaliilor electromotorului;
-- utilizarea corectă a unel- -- scheme electrice; -- discuţii despre funcţiile trans-
telor pentru montare. -- semne convenţionale în formatorului;
4. Evaluarea lucrărilor re- scheme electrice; -- evaluarea schemelor de mon-
alizate din punct de vedere -- noţiunea de rotor şi stator. tare;
funcţional; 5. Reparaţia aparatelor elec- -- lucrări practice de montare a
-- comentarea etapelor de trocasnice: motorului electric în circuit;
electromontare; -- construcţia şi principiul de -- discuţii despre regulile de pro-
-- argumentarea corectitu- funţionare a electromagne- tecţie în timpul lucrărilor de
dinii procedeelor efec- tului, soneriei electrice, re- electromontare;
tuate; leului şi electromotorului, -- evaluarea lucrărilor practice
-- utilizarea terminologiei dispozitivelor automate cu efectuate;
specifice. electromagnet şi releu ter- -- discuţii privind descrierea eta-
mic. pelor de montare.

57
Modulul „Automobilul ”

CLASELE a VIII-a --- a IX-a


Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
1. Elaborarea unui proiect 1. Tipuri de mijloace -- discuţii despre importanţa transportu-
de schemă a funcţionării de transport: lui în dezvoltarea socială şi economi-
mecanismelor principale -- mijloace de trans- că a ţării;
ale automobilului: port cu motor cu -- discuţii despre mecanismele funcţi-
-- prezentarea schemei ardere înternă în 4 onale principale ale automobilului şi
grafice de funcţionare timpi;
a mecanismelor princi- -- mijloace de trans- interacţiunea lor reciprocă;
pale ale automobilului; port cu motor de -- exerciţii de proiectare a unei scheme
2. Conceperea şi organi- tip Diesel. de funcţionare reciprocă a motorului,
zarea locului de muncă: 2. Materiale şi us- cutiei de transmisie;
-- pregătirea pieselor şi a tensile: -- evaluarea schemei conform parame-
uneltelor de asamblare -- simulatoare ale trilor indicaţi;
(simulatoare de piese pieselor mecanis- -- exerciţii de alcătuire a unei scheme de
ale mecanismelor au- melor principale funcţionare a sistemului de ambreiaj;
tomobilului, set de chei ale automobilului; -- discuţii despre importanţa respectării
pentru dezasamblare şi -- set de chei, dispo-
asamblare); zitive de asambla- normelor tehnice la cuplarea şi decu-
-- respectarea regulilor re, dezasamblare. plarea pieselor;
de protecţie în muncă -- 3. Mecanisme -- discuţii despre respectarea normelor de
şi normele igienico-sa- funcţionale ale au- protecţie în timpul reparaţiei mecanisme-
lor automobilului;
nitare. tomobilului: -- lucrări practice de asamblare şi deza-
3. Asamblarea mecanis- -- motor; samblare a cutiei de transmisie şi a mo-
melor automobilului con- -- cutie de transmisie; torului;
form schemei grafice: -- ambreiaj; -- evaluarea respectării parametrilor;
-- asamblarea pieselor -- sistem de frînare; -- discuţii despre importanţa cunoaşterii re-
principale ale mecanis- -- sistem de accele- gulamentului circulaţiei rutiere;
mului; rare; -- exerciţii de învăţare a indicatoarelor ruti-
-- citirea semnelor con- -- sistem de răcire a ere şi a chestionarelor;
venţionale ale schemei motorului; -- evaluarea cunoaşterii regulamentului cir-
grafice; -- sistem de alimen- culaţiei rutiere;
-- utilizarea corectă a tare; -- discuţii despre importanţa motorului în
uneltelor pentru asam- -- schema electrică. funcţionarea automobilului;
blare. 4. Regulamentul -- discuţii despre piesele principale ale au-
4. Evaluarea lucrărilor re- circulaţiei rutiere: tomobilelor;
alizate din punct de vede- -- obligaţiunile con- -- exerciţii de proiectare a unei scheme de
re funcţional: ducătorului de funcţionare reciprocă a pieselor motoru-
-- comentarea etapelor de vehicul; lui;
-- discuţii despre parametrii pieselor moto-
asamblare a pieselor -- organizarea şi di- rului;
mecanismelor; rijarea circulaţiei -- exerciţii de calculare a parametrilor de
-- argumentarea corec- rutiere (semnalele uzură a pieselor motorului;
titudinii procedeelor agentului de circu- -- evaluarea exerciţiilor;
efectuate; laţie, indicatoarele -- discuţii despre tipurile de carburanţi şi
-- utilizarea terminologiei rutiere, marcajele lubrifianţi;
specifice. rutiere); -- lucrări practice de asamblare a motoru-
-- reguli pentru circu- lui;
laţia vehiculelor. -- evaluarea lucrărilor practice;
-- evaluarea cunoştinţelor în situaţiile cre-
ate.

58
Modulul „Maşinile agricole şi tractorul”

CLASELE a VIII- a – a IX-a


Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi (recomandate)
1. Elaborarea unui proiect Clasificarea maşinilor -- discuţii despre importanţa maşi-
de schemă a funcţionării agricole: nilor agricole şi a tractorului în
mecanismelor principale ale -- maşină agricolă pentru dezvoltarea socială şi economică
maşinilor agricole şi tracto- arat; a ţării;
rului: -- maşină agricolă pentru -- discuţii despre mecanismele
-- prezentarea schemei gra- cultivat; funcţionale principale ale maşi-
fice de funcţionare a me- -- maşini agricole pentru nilor agricole şi ale tractorului;
canismelor principale ale semănat şi sădit; -- exerciţii de proiectare a unei
maşinilor agricole şi trac- -- maşini agricole pentru scheme de funcţionare a unei
torului. colectarea roadei; maşini agricole cuplate cu trac-
2. Conceperea şi organiza- -- maşini agricole de pul- torul.
rea locului de muncă: verizare a preparatelor -- evaluarea schemei conform pa-
-- pregătirea pieselor şi a chimice. rametrilor indicaţi;
uneltelor de asamblare Noţiuni generale despre -- discuţii despre construcţia agre-
(simulatoare ale pieselor tractor şi mecanismele gatelor principale ale maşinilor
mecanismelor maşinilor funcţionale: agricole şi ale tractorului;
agricole şi tractorului, -- tipuri de tractoare (cu -- discuţii despre importanţa res-
set de chei pentru deza- cauciucuri, cu şenile); pectării normelor tehnice la cu-
samblare şi asamblare); -- construcţia motorului; plarea şi decuplarea pieselor;
-- respectarea regulilor de -- construcţia transmi- -- discuţii despre respectarea nor-
protecţie în muncă şi siei. melor de protecţie în timpul re-
-- normele igienico-sani- Deservirea tehnică a ma- paraţiei mecanismelor maşinilor
tare. şinilor agricole şi a trac- agricole şi ale tractorului;
3. Asamblarea mecanis- torului: -- lucrări practice de asamblare şi
melor maşinilor agricole şi -- schema deservirii pe- dezasamblare a cutiei de trans-
tractorului conform sche- riodice; misie şi a motorului;
mei grafice: -- deservirea mecanis- -- evaluarea respectării parametri-
-- asamblarea pieselor prin- melor funcţionale; lor;
cipale ale -- păstrarea tehnicii agri- -- discuţii despre importanţa cu-
-- mecanismului; cole. noaşterii regulamentului circula-
-- citirea semnelor conven- Regulamentul circulaţiei ţiei rutiere;
ţionale ale schemei rutiere: -- exerciţii de învăţare a indicatoa-
-- grafice; -- obligaţiunile conducă- relor rutiere şi a chestionarelor;
-- utilizarea corectă a unel- torului de tractor; -- evaluarea cunoaşterii regula-
telor pentru mentului circulaţiei rutiere;
-- asamblare.

59
4. Evaluarea lucrărilor re- -- organizarea şi dirija- -- exerciţii de proiectare a unei
alizate din punct de vedere rea circulaţiei rutiere scheme de funcţionare a pieselor
funcţional: (semnalele agentului motorului la tractor;
-- comentarea etapelor de de circulaţie, indica- -- discuţii despre parametrii piese-
asamblare a pieselor toarele rutiere, marca- lor motorului;
-- mecanismelor; jele rutiere); -- exerciţii de calculare a parame-
-- argumentarea corectitu- -- reguli pentru circulaţia trilor uzurii pieselor motorului;
dinii procedeelor tractoarelor şi tehnicii -- evaluarea exerciţiilor;
-- efectuate; agricole. -- discuţii despre tipurile de carbu-
-- utilizarea terminologiei Conducerea tractorului: ranţi şi lubrifianţi;
specifice. pornirea din loc; -- exerciţii de conducere şi mane-
-- mişcarea pe linie vrare a tractorului;
dreaptă, manevrarea; -- evaluarea cunoştinţelor în diver-
-- mişcarea înapoi; se situaţii.
-- oprirea.

Modulul “Limbaj grafic”

Clasa a VIII-a
Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
1. Identificarea sim- 1. Grafica şi comunicarea: -- Discuţii despre importanţa dese-
bolurilor şi semenelor -- Simboluri, semne con- nelor în prezentarea grafică în di-
grafice convenţionale, venţionale, reguli de co- verse domenii (arhitectură, tehnică
specifice diferitelor do- tare, scrierea standardiza- etc.);
menii de activitate. tă, instrumente de desen -- exerciţii de identificare a diferi-
şi rechizite: set de echere, telor aspecte ale comunicării prin
2. Evidenţierea semni- limbaj grafic (forme geometrice,
ficaţiei limbajului gra- raportor, riglă, compas de
desen, florar, radieră, set simboluri, semne grafice etc);
fic în comunicare.
de creioane etc. , formate, -- exerciţii de executare a scrierii
3. Realizarea proiecţi- tipuri de linii, construcţii standardizate;
ilor unui obiect după -- exerciţii de interpretare a simbolu-
grafice, drepte paralele şi
modelul unei piese din rilor şi semnelor grafice specifice
natură. perpendiculare, unghiuri,
poligoane, cercul, îm- diferitelor domenii de activitate;
4. Executarea elemen- părţirea elementelor geo- -- discuţii dirijate privind regulile de
telor şi figurilor geo- metrice, recordări, curbe prezentare a desenelor (convenţii,
metrice, aplicînd teh- geometrice plane. formate, linii, scări);
nici grafice simple. -- exerciţii de executare a elemente-
2. Desen proiectiv: lor grafice folosind tehnici de re-
5. Executarea desenu- prezentare corespunzătoare;
-- Sistemul de proiecţie or-
lui tehnic al unui obiect, -- rezolvarea unor probleme de geo-
togonală, triedrul, desfă-
respectînd STAS-ul metrie pe cale grafică;
şurata corpurilor geome-
limbajului grafic.
trice.

60
6. Transpunerea unei 3. Noţiuni de desen tehnic: -- lucrări de executare a unor desene
idei proprii într-o com- -- Dispunerea şi alegerea pe formate (A4, A5) de desen;
poziţie de elemente proiecţiilor, elemente de -- exerciţii de amplasare a vederilor pe
grafice. execuţie a schiţei, ele- desen, alegerea vederii principale,
mente de cotare. construirea vederii a treia după două
7. Organizarea infor- proiecţii date;
maţiilor în scheme, di- 4. Proiecţiile axonometrice. -- *exerciţii de elaborare a schiţei
agrame, tabele. Crochiul. unui obiect, după modelul ales
-- Metoda de construcţie a (jucărie, piesă de mobilier, aparatută
8. Executarea proiecţi- proiecţiilor axonometrice electrocasnică, produs alimentar
ei axonometrice a unui ale figurilor plane. etc);
obiect cu feţe plane şi -- Metoda de construcţie a -- exerciţii de construire a ovalelor
rotunde. proiecţiilor axonometri- înscrise în feţele cubului, aplicînd
ce ale obiectelor cu feţe metoda izometrică, dimetrică;
plane. -- executarea reprezentărilor cu mîna
-- Proiecţiile axonometrice liberă, după regulile axonometriei,
ale obiectelor cu suprafe- respecterea proporţiilor (crochiul
ţe rotunde. unei piese haşurate).
-- executarea desenului unui obiect
în trei vederi cu transformarea for-
mei lui (prin înlăturarea unei părţi a
obiectului).

Modulul “Limbaj grafic”

Clasa a IX-a
Activităţi de învăţare şi evaluare
Subcompetenţe Conţinuturi
(recomandate)
1. Identificarea meto- 1. Metode de proiectare -- Identificarea diferitelor metode
delor de proiectare: de proiectare:
2. Secţiuni şi tăieturi -- exerciţii de realizare a proiecţiei
2. Executarea desenului -- destinaţia tăieturilor şi sec- figurii, proiectarea centrală,
tehnic al unui obiect, ţiunilor; oblică, ortogonală, proiecţia
respectînd (STAS-ul; -- regulile de executare a sec- axonometrică;
ţiunilor; -- exerciţii de evidenţiere a formei
3. Realizarea proiecţi- -- regulile de executare a tă- transversale a obiectelor cu sco-
ei unei piese dintr-un ieturilor. pul reprezentării secţiunilor;
domeniu utilizînd sim- -- tăieturi locale; -- exerciţii de evidenţiere a
bolurile şi semnele gra- -- îmbinarea unei jumătăţi construcţiei interioare a obiectu-
fice specifice; de vedere cu o jumătate a lui cu scopul aplicării tăieturii;
tăieturii. -- executarea schiţei unei piese după
4. Aplicarea tăieturilor natură, cu aplicarea secţiunilor,
şi secţiunilor în ela- tăieturilor, convenţionalismelor
borarea schiţei unei şi simplificărilor raţionale stu-
piese; diate;

61
5. Realizarea unei schi- 3. Desenele de asamblare -- exerciţii de descifrare a
ţe pentru obiecte sim- -- tipuri de îmbinări de pie- informaţiilor (în desenele de
ple, aplicînd tăieturile se; asamblare);
şi secţiunile; -- reprezentarea şi notarea
filetului; -- determinarea dimensiunilor prin-
6. Transpunerea unei -- desenele îmbinărilor prin cipale ale buloanelor, descifrarea
idei proprii în îmbi- buloane, prezoane, pene şi notaţiilor;
narea unei jumătăţi de ştifturi. -- exerciţii de executare a schiţei
vedere cu o jumătate a -- convenţionalisme şi sim-
îmbinării prin buloane;
tăieturii; plificări pe desenele de
asamblare. -- exerciţii de citire a desenelor de
7. Organizarea infor- asamblare;
maţiilor privind de- 4. Noţiuni despre detaliere.
senele de construcţii -- exerciţii de realizare a schiţei
în scheme, diagrame, 5. * Desenele de construcţii. unei îmbinări prin filet;
tabele. -- particularităţile principale -- executarea desenului prin pană
ale desenelor de construc-
sau a desenului unui ax;
ţii.
-- reprezentări şi convenţi- -- * Rezolvarea unor probleme cre-
onalisme pe desenele de ative utilizînd elemente de cons-
construcţii. truire în desen.

62
Modulul „Domenii profesionale”

Clasa a IX-a
Activităţi de învăţare şi
Competenţe specifice Conţinuturi
evaluare (recomandate)
La finele clasei a IX-a elevul va fi 1. Domenii de activita- -- Discuţii dirijate privind
competent în: te (meserii, profesii) : evoluţia unor domenii pro-
1. Identificarea domeniilor (sfe- -- clasificarea mseriilor fesionale de producţie şi
relor) ocupaţionale din domeniul şi profesiilor; servicii;
tehnologic -- istoricul şi evoluţia -- exerciţii de selectare a
-- clasificarea meseriilor şi profesi- meseriilor şi profe- principiilor responsabili-
ilor după domeniile de producţie siilor din domeniul tăţii angajaţiilor în diverse
şi servicii; tehnologic; domenii de producţie şi
-- argumetarea evoluţiei unor do- -- meserii şi profesii servicii.
menii profesionale şi impactul noi.
tehnologic asupra mediului. 2. Integrarea în cîmpul -- observarea unor domenii
2. Opţiunea pentru viitoarea me- muncii: profesionale revoluţionare
serie / profesie în concordanţă cu -- profesii specifice în tehnologii şi impactul
propriile interese şi comptenţe; diverselor zone geo- acestora asupra culturii na-
-- descrierea viitoarei profesii din grafice; ţionale.
perspectiva propriului interes; -- avantaje şi dezavan- -- discuţii dirijate privind
-- selectarea informaţiei relevante taje privind profesii- conturarea unor compe-
pentru practicarea unor meserii. le şi meseriile; tenţe care să contureze un
3. Stablilrea principalelor atribute 3. Eu şi viitoarea pro- posibil profil profesional.
ale angajaţilor în diverse domenii fesie: -- organizarea unor întruniri
de activitate: -- vocaţia şi alegerea cu reprezentanţi ai agenţi-
-- enumerarea principalelor res- profesiei; lior economici din zonă;
ponsabilităţi ale unui meseriaş, -- imaginea sinelui într- -- simularea unor interviuri
tehnician, meşter într-un dome- un domeniu profesi- privind obţinerea unui loc
niu etc. onal de muncă;
-- enumerarea comptenţelor pro- 4. Calităţi şi condiţii
fesionale ale unei meserii, pro- profesionale: -- exerciţii privind elaborarea
fesii. -- drepturi şi responsa- de CV-uri;
4. Utilizarea termenilor specifici bilităţi; -- vizionarea unor materiale
unor domenii profesionale în tes- -- factori ce influenţea- înregistrate în diverse ate-
tarea pentru obţinerea unui loc de ză alegerea profesiei. liere, întreprinderi.
muncă; -- exerciţii de redactare a
-- comentarea iniţierii unor discu- unor mesaje (în cuvinte şi
ţii cu agenţii economici privind simboluri) pe baza unui
angajarea. suport vizual.

63
VII. Strategii didactice: orientări generale (metodologice)

La Educaţia tehnologică selectarea formelor de predare - învăţare (lecţia, ex-


cursia, activitatea în colectiv, activitatea în grupuri mici, activitatea individuală, în-
văţarea reciprocă etc.) se face în funcţie de competenţele prevăzute şi de specificul
modulului.
Procesul de predare - învăţare - evaluare este dirijat de profesor, evidenţiindu-se
două etape:
-- folosirea calităţilor personale ale elevului ce se pot dezvolta conform posibili-
tăţilor (de percepere şi senzaţie) şi capacităţilor (memorie, gîndire, creativitate);
-- formarea şi dezvoltarea calităţilor individuale (cunoştinţe, capacităţi, motiva-
ţie) ce se manifestă prin activitatea în ambianţă (organizarea adecvată a locului
de lucru şi alegerea formelor raţionale de activitate, elaborarea unui plan de acţi-
une, argumentarea şi aprecierea activităţilor de proiectare şi confecţionare a unui
articol, practicarea diferitelor procedee de lucru, aplicarea competenţei elevilor
în situaţii diverse etc.)
Competenţele de bază şi competenţele specifice disciplinei pot fi formate pe
parcursul studierii Educaţiei tehnologice în cadrul modulelor prevăzute de curricu-
lum. Performanţa (produsul) realizat de către fiecare elev în raport cu competenţa
specifică se stabileşte în funcţie de treapta de şcolarizare, de preferinţele elevului şi
de criterii şi indicatori ai fiecărei competenţe specifice.
La desfăşurarea procesului de predare - învăţare - evaluare se vor aplica metode
adecvate întru însuşirea competenţelor prevăzute.
Pentru ca elevul să fie activ şi să participe direct la formarea propriei personali-
tăţi, sînt indicate următoarele metode:
-- metoda interactivă;
-- metoda experimentelor;
-- metoda orientării spre scop;
-- metoda descoperirii dirijate.
Aceste metode ajută la însuşirea informaţiilor pe o perioadă mai îndelungată, la
dezvoltarea operaţiilor de transfer în diferite situaţii.
La desfăşurarea procesului de predare - învăţare - evaluare se recomandă meto-
dele: inducţia, deducţia, anticiparea, analogia.
Dintre metodele activ-participative se aplică pe larg metodele: situaţii problema-
tizate, studiul de caz, discuţia dirijată.

VIII. Strategii de evaluare

În cadrul procesului de învăţămînt, activitatea de predare - învăţare - evaluare se


află într-o strînsă legătură: aceste componente nu pot fi separate sau suprapuse. De
aceea predarea - învăţarea - evaluarea trebuie proiectate în acelaşi timp.

64
În cadrul orelor de educaţie tehnologică, învăţătorii şi profesorii vor utiliza atît
evaluarea formativă, cît şi evaluarea sumativă (evaluarea normativă bazată pe crite-
rii cunoscute din timp).
Precizăm că orice tip de evaluare presupune trei etape: măsurarea rezultatelor
şcolare prin procedee specifice, utilizînd instrumente adecvate scopului urmărit;
aprecierea acestor rezultate conform unor criterii, indicatori şi note; luarea deciziilor
educaţionale în urma concluziilor formulate în baza interpretării datelor obţinute.
În practica şcolară, rolul cel mai important îl joacă evaluarea formativă, care
presupune utilizarea unor scenarii de lecţii în cadrul cărora învăţătorii / profesorii
vor apela instrumentele evaluării formative corespunzător situaţiei de învăţare care
au menirea de a eficientiza învăţarea. Rolul evaluării formative constă în sprijinirea
fiecărui elev de a-şi ameliora demersul cognitiv, formarea reţelelor conceptuale etc.
Strategia metodologică de aplicare a evaluării formative este axată în principal
pe organizarea unor demersuri interactive de predare - învăţare - evaluare, avînd
drept scop formarea la elevi a propriilor instrumente de evaluare, care să-i ajute să
înţeleagă ce învaţă, cum învaţă şi de ce reuşeşte să înveţe.
Din această perspectivă se vor folosi instrumente de evaluare formativă, cu sco-
pul de a declanşa la elevi procese cognitive.
Ameliorarea strategiilor cognitive ale elevilor se poate obţine prin trei mijloace
esenţiale: conştientizarea procedurilor şi strategiilor pe care le-a utilizat sau pe care
le va utiliza ca să reuşească; conştientizarea progreselor realizate în stăpînirea unor
abilităţi, competenţe pe parcursul studierii; conştientizarea perfecţionării strategiilor
şi procedurilor utilizate în procesul învăţării.
Aceste categorii de instrumente pot fi inspirate liber din chestionare de autoeva-
luare.
Autoevaluarea se face după ce elevii realizează sarcini de învăţare, experimente,
lucrări practice, exerciţii-joc etc.
În acest proces formativ se iau în consideraţie nevoile elevilor de autocunoaştere,
deoarece ei trebuie să-şi cunoască propriile capacităţi, propria vocaţie, ceea ce le va
întări motivaţia pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele
pe termen scurt, ceea ce îl ajută pe elev să înţeleagă mai bine obiectivul şi conţinutul
sarcinii pe care trebuie s-o realizeze, precum şi modalitatea de valorificare a efortu-
lui propriu la atingerea rezultatului scontat.
În acest proces de evaluare formativă se vor utiliza metode de evaluare comple-
mentare: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în cadrul
cărora se aplică instrumente de evaluare (modalităţi de înregistrare a acestor infor-
maţii): fişa de evaluare, scara de clasificare, lista de control / verificare.
Scara de clasificare îi permite elevului autoierarhizarea în raport cu capacităţile
evaluate şi determină anumite atitudini în raport cu propria formare.

65
Totodată se creează oportunitatea profesorului de a obţine noi şi importante in-
formaţii despre nivelul de pregătire al elevilor săi.
Evaluările trebuie planificate şi incluse în planurile de lungă durată. Evaluările
normative se realizează în baza competenţelor specifice şi a abilităţilor / subcompe-
tenţelor şi vor demonstra posedarea subcompetenţelor indicate în curriculum pentru
clasa respectivă.
Evaluările sumative au funcţia să verifice nivelul de performanţă atins de elevi.
Ele îşi au rostul numai dacă a fost utilizată evaluarea formativă pe parcursul studi-
erii.
O proiectare pedagogică bine gîndită îl orientează pe profesor / învăţător pe tot
parcursul anului şcolar, îl ajută să pregătească adecvat sarcinile de învăţare, situaţiile
de învăţare, să integreze cele trei componente predarea - învăţarea - evaluarea.
O proiectare didactică asigurată de un suport didactic calitativ este un garant al
succesului activităţii profesorului / învăţătorului.

66
Referinţe bibliografice

1. Curriculum naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria cur-
riculară. Tehnologii. Coordonator Cerkez M. şi alţii. Bucureşti, 1999.
2. Curriculum şcolar. Clasele I-IV. Chişinău, 1998.
3. Curriculum şcolar. Clasele I-IV. Chişinău, 2003.
4. Curriculum şcolar: proiectare, implementare şi dezvoltare. Coordonator Botgros I.,
redactor ştiinţific Pîslaru Vl. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007.
5. Educaţia tehnologică, clasele gimnaziale. Curriculum şcolar. Chişinău: Editura
Cartier, 2000.
6. Educaţia tehnologică, clasele gimnaziale. Curriculum şcolar. Chişinău: Editura
Univers Pedagogic, 2006.
7. Jinga I., Negreţ-Dobridor I. Inspecţia şcolară şi design-ul instuţional. Bucureşti:
Editura Aramis, 2004.
8. Macavei E. „Pedagogie”. Teoria educaţiei. Volumul I. Bucureşti: Editura Aramis,
2001.
9. Meyer G. De ce şi cum evaluăm. Bucureşti, 2001.
10. Minder M. „Didactica funcţională”. Chişinău: Editura Cartier, 2003.
11. Negreţ-Dobridor I. Teroria generală a curriculumului educaţional. Bucureşti:
Polirom, 2008.
12. Negreţ-Dobridor I. Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis, 2005.
13. Sistemul de evaluare în învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova. Co-
ordonator Răileanu A. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006.

67
68

S-ar putea să vă placă și