Sunteți pe pagina 1din 10

Mihail Udroiu

TESTE-GRIL
Drept penal şi procedur penal
UDROIU, MIHAIL
S-a născut la 20 martie 1977, în Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj.
 Studii: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1999); Universitatea Bucureşti –
Facultatea de Drept – Studii postuniversitare: Ştiinţe penale – criminologie (2000),
Institutul Naţional al Magistraturii (2002); doctor în drept, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală (iulie 2011, teză „Administrarea probelor în
procesul penal”, coordonarea ştiinţifică: prof. univ. dr. Nicolae Volonciu); doctorand în
economie, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice (începând
cu 1 noiembrie 2006); doctorand în drept penal, Academia Română, Institutul de
Cercetări Juridice (începând cu 1 noiembrie 2008).
 Activitate profesională: consilier al procurorului-şef DIICOT (începând cu 1 iulie 2013);
judecător la Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală (2006 – prezent); membru al
Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului de
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
cuprind dispoziţii procedural penale (septembrie 2010 – septembrie 2011); membru al
Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale
(februarie 2010 – iulie 2010); membru al Comisiei de elaborare a Proiectului Noului
Cod penal şi al Proiectului Noului Cod de procedură penală (iulie 2007-2009); formator
în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii la disciplina drept procesual penal (2006
– prezent).
 Publicaţii: autor a peste 60 de studii şi articole. Autor al lucrărilor: „Drept penal. Partea
generală. Noul Cod penal”, Ed. C.H. Beck (2014); „Drept penal. Partea specială. Noul
Cod penal”, Ed. C.H. Beck (2014); „Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de
procedură penală”, Ed. C.H. Beck (2014); „Fișe de drept penal. Partea generală”,
Ed. Universul Juridic (ed. 1 – 2012, ed. 2 – 2013); „Fișe de drept penal. Partea specială”,
Ed. Universul Juridic (ed. 1 – 2012, ed. 2 – 2013); „Fișe de procedură penală”,
Ed. Universul Juridic (ed. 1 – 2012, ed. 2 – 2013); „Teste grilă. Drept penal și procedură
penală”, Ed. Universul Juridic (patru ediţii); „Drept penal. Partea generală. Partea
specială”, Ed. C.H. Beck (ed. 1 – 2010, ed. 2 şi 3 – 2011, ed. 4 - 2013); „Procedură penală.
Partea generală. Partea specială”, Ed. C.H. Beck (ed. 1 – 2010, ed. 2 – 2011, ed. 3 ‒ 2013);
„Dicţionar de drept penal şi de procedură penală”, Ed. C.H. Beck (2009). Coautor al
lucrărilor: „Tehnici speciale de investigare în justiţia penală”, Ed. C.H. Beck (2009);
„Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român. Tratat”, Ed. C.H.
Beck (2008); „Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal
român”, Ed. C.H. Beck (2007).
 Premii: Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române (2010) pentru lucrarea „Protecţia
europeană a drepturilor omului şi procesul penal român. Tratat”; premiul „Vintilă
Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România (2009) pentru lucrarea „Dicţionar de
drept penal şi de procedură penală”; premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor
din România (2008) pentru lucrarea „Protecţia europeană a drepturilor omului şi
procesul penal român. Tratat”; premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din
România (2007) pentru lucrarea „Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul
procesual penal român”.
Mihail Udroiu

Teste-gril
Drept penal şi procedur penal
Noul Cod penal şi noul Cod de procedur penal

Ediţia a V-a, rev zut şi ad ugit

Universul Juridic
Bucureşti
-2014-
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright © 2011, 2012, 2013, 2014, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin


S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat f r acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI


COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA
ŞI ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


UDROIU, MIHAIL
Teste gril : drept penal şi procedur penal / Mihail Udroiu.
- Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014
ISBN 978-606-673-329-8

343(498)(079.1)

REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13


tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15


DISTRIBUÞIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
CUPRINS 5

M Pentru Marc M
TESTE-GRIL . DREPT PENAL. PARTEA GENERAL 15

Abrevieri

alin. – alineat (ul)


art. – articol (ul)
C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii
lit. – litera
LPANCP ‒ Legea de punere în aplicare a noului Cod penal
NCC ‒ noul Cod civil
NCP – noul Cod penal
NCPP ‒ noul Cod de procedur penal
O.U.G. – Ordonanţa de urgenţ a Guvernului
pct. – punct (ul)
urm. – urm toarele
TESTE-GRIL . DREPT PENAL. PARTEA GENERAL 17

TITLUL I

Drept penal. Partea general


Cunoştinţe de baz
TESTE-GRIL . DREPT PENAL. PARTEA GENERAL 19

CAPITOLUL I
Aplicarea legii penale1

1. Teritoriul ţ rii cuprinde:


a. subsolul aferent m rii teritoriale;
b. suprafaţa terestr pe care se afl sediul unei misiuni diplomatice str ine în
România;
c. navele sau aeronavele române.

2. În cazul în care la bordul unei nave sub pavilion românesc a fost


s vârşit o infracţiune de omor:
a. nu se va aplica în niciun caz legea penal str in ;
b. se va aplica întotdeauna numai legea penal român ;
c. se poate aplica legea penal român .

3. Pentru ca legea penal român s fie aplicat în temeiul principiului


personalit ţii:
a. este necesar ca infractorul s aib cet ţenia român la data sesiz rii organelor
judiciare, chiar dac la momentul s vârşirii infracţiunii era numai cet ţean str in;
b. nu este necesar îndeplinirea condiţiei dublei incrimin ri;
c. este necesar ca infracţiunea s nu fie s vârşit pe teritoriul României.

4. Legea penal român se poate aplica în temeiul principiului realit ţii:


a. şi atunci când persoana v t mat este o persoan juridic ;
b. chiar dac subiectul activ al infracţiunii este un apatrid;
c. doar dac f ptuitorul se afl de bun voie pe teritoriul României.

5. Aplicarea legii penale române în baza principiului realit ţii:


a. este determinat de calitatea subiectului pasiv al infracţiunii;
b. presupune îndeplinirea condiţiei dublei incrimin ri;
c. nu poate privi infracţiunea de v t mare corporal din culp .

1
Fiecare gril are unul sau maximum dou r spunsuri corecte; nu pot fi corecte toate cele trei
variante de r spuns sau niciuna dintre acestea.
20 TESTE-GRIL . DREPT PENAL ŞI PROCEDUR PENAL

6. Principiul universalit ţii legii penale poate fi aplicat:


a. dac un act de executare din cuprinsul unei infracţiuni continue a fost s vârşit
pe teritoriul României;
b. chiar dac nu este îndeplinit condiţia dublei incrimin ri;
c. dac infractorul apatrid se afl benevol pe o nav român , ancorat într-un
port str in.

7. Fapta nu mai este prev zut de legea penal :


a. dac legea a c zut în desuetudine;
b. când este prev zut şi de o lege contravenţional ulterioar legii penale;
c. în toate cazurile în care a fost abrogat norma de incriminare.

8. Principiul activit ţii legii penale:


a. se aplic tuturor infracţiunilor;
b. nu se aplic infracţiunilor omisive improprii;
c. decurge din principiul legalit ţii incrimin rii.

9. Incriminarea aceleiaşi fapte atât într-o lege cu caracter general, cât şi în


alta ce are caracter special:
a. nu echivaleaz cu dezincriminarea faptei prev zute de legea general ;
b. determin aplicarea dispoziţiilor legii speciale;
c. conduce la reţinerea unui concurs ideal de infracţiuni, prin reţinerea ambelor
incrimin ri.

10. În lipsa intervenţiei unei legi penale mai favorabile, va fi aplicat


întotdeauna legea penal în vigoare la momentul:
a. comiterii activit ţii infracţionale, în cazul infracţiunilor de rezultat;
b. producerii rezultatului mai grav, în cazul infracţiunilor progresive;
c. epuiz rii infracţiunii continuate.

11. Data în funcţie de care se apreciaz legea penal aplicabil :


a. se stabileşte prin raportare la momentul comiterii faptei de autor, chiar dac
acesta a fost ajutat de c tre un complice anterior;
b. se apreciaz întotdeauna pentru fiecare participant în parte în funcţie de data
comiterii faptelor de c tre aceştia;
c. nu poate fi în niciun caz data comiterii actelor de instigare.

12. Abrogarea unei legi penale:


a. este întotdeauna expres şi concret ;
b. poate fi expres şi generic ;
c. echivaleaz întotdeauna cu dezincriminarea faptei prev zute de legea penal .
TESTE-GRIL . DREPT PENAL. PARTEA GENERAL 21

13. Dac , dup r mânerea definitiv a hot rârii judec toreşti de con-
damnare la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detenţie, intr în
vigoare o lege care dezincrimineaz fapta pentru care s-a dispus condamnarea:
a. bunurile aflate la camera de corpuri delicte, cu privire la care s-a dispus
confiscarea special prin hot rârea judec toreasc , se restituie;
b. persoana condamnat redobândeşte gradul militar pierdut prin aplicarea
pedepsei complementare;
c. înceteaz executarea intern rii medicale.

14. Se va aplica retroactiv în cauzele care nu au fost definitiv judecate legea


nou care:
a. introduce noi m suri de siguranţ ;
b. prevede noi m suri educative;
c. elimin unele condiţii necesare pentru dispunerea suspend rii condiţionate a
execut rii pedepsei.

15. Este întotdeauna retroactiv legea prin care:


a. este stabilit un nou regim de executare a pedepsei închisorii;
b. sunt graţiate anumite infracţiuni;
c. sunt amnistiate anumite infracţiuni.

16. Dezincriminarea faptei care a atras aplicarea m surii de siguranţ a


interzicerii ocup rii unei funcţii sau exercit rii unei profesii:
a. atrage încetarea execut rii m surii de siguranţ ;
b. nu produce efecte asupra execut rii m surii de siguranţ , deoarece aceasta a
fost dispus în considerarea nepreg tirii sau inaptitudinii f ptuitorului;
c. nu atrage încetarea execut rii m surii de siguranţ , dar aceasta nu va mai
putea fi prelungit la împlinirea duratei pentru care a fost dispus iniţial.

17. Legea temporar este legea penal care:


a. prevede data ieşirii ei din vigoare;
b. chiar dac nu prevede data ieşirii din vigoare, are o aplicare limitat în timp
prin natura situaţiei care a impus adoptarea sa;
c. a fost în vigoare o scurt perioad de timp, fiind ulterior abrogat .

18. Este considerat mai favorabil legea nou care:


a. elimin un element circumstanţial agravant;
b. limiteaz sfera de aplicare a unei cauze de nepedepsire;
c. restrânge elementele ce ţin de tipicitatea obiectiv a faptei.

19. Legea penal :


a. nu este în niciun caz extractiv ;
b. este întotdeauna retroactiv ;
c. poate fi abrogat tacit.