Sunteți pe pagina 1din 12

Dreptul securității sociale

Prof. dr. Luminița Dima

Unitatea de învăţare IV
SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE.
CONCEDIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE

Cuprins:

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 4


4.1. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate
4.1.1. Categoriile de asiguraţi
4.1.2. Cotele de contribuţie
4.2. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
4.2.1. Categoriile de asiguraţi
4.2.2. Cota de contribuţie
4.2.3. Contribuabilii
4.2.4. Baza de calcul a prestaţiilor
4.2.5. Stagiul de cotizare
4.2.6. Condiţii de acordare a prestaţiilor
4.2.7. Categorii de prestaţii
4.2.8. Plata indemnizaţiilor
4.3. Bibliografie pentru Unitatea 4

Obiectivele unităţii de învăţare 4

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să:


 cunoaşteţi categoriile de persoane asigurate în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate;
 cunoaşteţi care sunt cotele de contribuţie în sistemul asigurărilor sociale
de sănătate şi care sunt persoanele care datorează şi plătesc aceste cote
de contribuţie;
 identificaţi categoriile de persoane asigurate pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări de sănătate;
 identificaţi cine sunt contribuabilii şi care sunt categoriile de persoane
care datorează şi/sau plătesc cote de contribuţie pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări de sănătate;
 înţelegeţi cum se calculează stagiul de cotizare în acest sistem, care sunt
condiţiile de acordare a prestaţiilor din sistem şi care este baza de calcul a

1
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
acestor preataţii;
 cunoaşteţi care sunt categoriile de prestaţii care se acordă în sistemul
concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări de sănătate şi care sunt regulile
privind plata indemnizaţiilor.

4.1. Asigurările sociale de sănătate

Reglementarea cadru privind sistemul asigurărilor sociale de sănătate este reprezentată de


Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare.

4.1.1. Categoriile de asiguraţi


Sunt asigurati si datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate:
- toti cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania,
- cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere
temporara sau au domiciliul in Romania,
- cetatenii statelor membre UE, SEE si ai Confederatiei Elvetiene, care nu detin o asigurare
încheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care
au solicitat si au obtinut dreptul de a sta în România pentru o perioada de peste 3 luni ,
- persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si
Confederatia Elvetiana care îndeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o
activitate salariata sau independenta în România si care rezida în alt stat membru în care
se întorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamâna,
- pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi
stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand SEE sau
Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania
aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-
maternitate.
Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale, in conditiile legii.

Sunt asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate urmatoarele categorii de


persoane:
1. persoane care si pentru care nu se datoreaza si plateste cota de contributie (exemple):
- toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani,
daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar,
dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, studentii doctoranzi care desfasoara
activitati didactice in conditiile legii, precum si persoanele care urmeaza modulul
instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati
profesionisti;
- tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din si stemul de protectie a
copilului;

2
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
- sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane
asigurate;
- persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale (persoane persecutate
din motive politice, etc.)
- persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute în baza Legii nr. 448/2006;
- bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de
Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
- femeile insarcinate si lauzele;
- persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii si
pentru cele realizate din drepturi de proprietate intelectuala;
- persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de
munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale sau in
urma unui accident in afara muncii sau a unei boli obisnuite;
- persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte
drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asiguraril or pentru somaj,
potrivit legii;
- persoanele care se afla în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004
privind procedura adoptiei, în concediu pentru cresterea copilului potrivit OUG nr.
111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
- persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.

2. Orice alte categorii de persoane care nu sunt prevazute expres de lege au obligatia sa se
asigure in acest sistem si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in
conditiile legii.

4.1.2. Cota de contribuţie


Dreptul la asigurari sociale de sanatate este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale
de sanatate destinata suportarii prestatiilor din cadrul acestui sistem.
Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate datoreaza, dupa caz, contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, realizate din
România si din afara României, cu respectarea legislatiei europene aplicabile în domeniul
securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România
este parte, pentru care exista obligatia declararii în România.
Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate care nu se încadreaza în categoriile de
persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza
contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin
egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din
urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din asocierea cu o persoana juridica;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din investitii;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
f) venituri din alte surse.

3
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre
persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei
de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi.
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice
care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor o reprezinta castigul brut. Persoanele
fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a
calcula si de a retine la sursa aceasta contributie.
Baza lunara de calcul pentru care datoreaza contributia persoanelor fizice care realizeaza
venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau
mai multe surse de venituri din categoriile enumerate mai sus este egala cu 12 salarii de baza
minime brute pe tara în vigoare la termenul de depunere a declaratiei.
Încadrarea în plafonul anual se efectueaza prin însumarea veniturilor anuale din categoriile
respective realizate în anul fiscal precedent.

Intrebări:

1. Care sunt categoriile de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate?


2. Care sunt cotele de contribuţie datorate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi cine
datorează aceste cote de contribuţie?

4.2. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Sistemul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este


reglementat de OUG 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2.1. Categoriile de asiguraţi

Sunt asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în sistemul d e


asigurari sociale de sanatate persoanele care:
A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati în baza unui contract individual de
munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege,
precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene
aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemel e de securitate
sociala la care România este parte;
B. realizeaza în România veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra
sub incidenta legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a
acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte;
C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.
Se pot asigura în sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, si alte persoane fizice decât cele din categoriile

4
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
mentionate mai sus, pe baza de contract de asigurare. Totusi, persoanele care au calitatea de
pensionari nu sunt asigurate in baza OUG 158/2005, cu exceptia pensionarilor de invaliditate
gradul III si a pensionarilor nevazatori, care desfasoara activitati independente definite potrivit
Codului fiscal.

4.2.2. Cota de contribuţie


In cazul persoanelor asigurate mentionate la categoriile A si B de mai sus, dreptul la concediile si
indemnizatiile prevazute de ordonanta este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru
munca, destinata suportarii acestor indemnizatii.
Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25%, iar baza de calcul a acestei cotributii
o reprezinta suma câstigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, în tara si în
strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii
sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este
parte, care include:
a) veniturile din salarii, în bani si/sau în natura, obtinute în baza unui contract individual de
munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica,
stabilite potrivit legii;
c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor
juridice fara scop patrimonial;
d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor
autonome, desemnati/numiti în conditiile legii;
e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la
societatile administrate în sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si
drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevazut de l ege, etc.
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au
obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca si de a o plati la bugetul de stat,
într-un cont distinct, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc
veniturile sau pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc
veniturile, dupa caz.
Din contributia asiguratorie pentru munca încasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pâna la
sfârsitul lunii în curs, o cota de 1 :
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit în
baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creantelor salariale;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale;
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pentru plata concediilor medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

1
Cotele prevazute la alin. (4) lit. a)-e) se pot modifica prin legea anuala a bugetului de stat.

5
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul distinct si de
stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia se stabileste prin ordin al presedintelui
A.N.A.F.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt asigurate în sistemul de asigurari


sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara plata
unei contributii.
Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul
persoanele asigurate facultativ in baza unui contract de asigurare este conditionat de plata
unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii în cota de 1%, aplicata asupra
venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie se datoreaza si se achita de
catre persoanele asigurate facultativ, iar venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei
este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de baza minim brut pe tara
garantat în plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

4.2.3. Contribuabilii
Cota de contributie se datoreaza si se achita, dupa caz, de catre:
a) angajatori si persoanele fizice si juridice asimilate acestora;
b) persoanele fizice asigurate facultativ pe baza contractului de asigurare.

4.2.4. Baza de calcul a prestaţiilor


Pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor baza de calcul al
indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12
luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime brute pe tara
lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.
Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj baza de calcul al indemnizatiilor se
determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentând indemnizatie de somaj, din ultimele
6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime
brute pe tara lunar.
Pentru persoanele asigurate in baza contractului de asigurare baza de calcul al indemnizatiilor se
determina ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni
din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime brute
pe tara lunar.
În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizaţiilor
se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare veniturile ce se iau în considerare sunt fie
cuantumul indemnizaţiilor, fie salariul de bază minim brut pe ţară, din perioadele respective, fie
indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, pentru situaţiile expres prevăzute de lege, dupa
caz.

4.2.5. Stagiul de cotizare


Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor de asigurari sociale de sanatate este de 6
luni in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

6
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Stagiul de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din însumarea
perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca;
b) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau,
dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) pentru care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt asigurate fara plata
contributiei.
Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele în care:
a) asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de
diploma organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învatamântului
universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, în conditiile legii. Dovada
duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu
adeverinta eliberata de institutia de învatamânt superior;
d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr.
273/2004 privind procedura adoptiei sau de indemnizatie pentru cresterea copilului.
Aceste perioade se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a
realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor legii.
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara
conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor
infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-
chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a
Guvernului.

4.2.6. Condiţii de acordare a prestaţiilor


Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat in
conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata. Certificatul de concediu
medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru
care a fost acordat concediul.
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele
asigurate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de aceasta OUG 158/2005;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile
de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia
urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

4.2.7. Categorii de prestaţii


Asiguratii in acest sistem beneficiza de urmatoarele concedii si indemnizatii :
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de
boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

7
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea
capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de
munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
Perioadele in care asiguratul beneficiaza de prestatii in cadrul acestui sistem constituie stagiu de
cotizare in cadrul sistemul public de pensii cu plata contributiei in acest sistem (nu sunt perioade
asimilate deoarece pentru aceste indemnizatii se datoreaza cota de contributie individuala).

1) Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca


cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii

 Fondul din care se suporta


Plata indemnizatiei de incapacitate temporara de munca se suporta diferit pe categorii de
asigurati:
a) Pentru salariati si persoane asimilate lor, angajatorul suporta si plateste indemnizatia
din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca, iar bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate incepand cu a sasea zi.
b) Pentru restul categoriilor, indemnizatia se suporta din bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate din prima zi de incapacitate.
 Durata de acordare
Durata de acordare este de maximum 183 zile in interval de 1 an, calculat din prima zi de
imbolnavire.
Conform legii, incepand cu ziua 91, prelungirea se poate acorda numai de catre medicul
specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. Dupa expirarea duratelor de
acordare a indemnizatiei, medicul primar sau medicul specialist poate propune pensionarea de
invaliditate.
In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul primar sau medicul specialist
poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii
de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate. Prelungirea concediului medical peste 183
de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPP, impreuna cu
CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.
In cazul unor boli speciale prevazute de lege, durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei
pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare.
Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna
sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de
munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie
reprogramate.
 Cuantum
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina
prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul.

8
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de
tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente
medico-chirurgicale, este de 100% din baza de calcul.

2) Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de


munca
a) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca - se acorda in cazul reducerii
timpului de munca cu ¼, daca asiguratii care sunt salariati sau asimilati salariatilor, din motive de
sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca. Durata de acordare este de cel mult 90
de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, iar cuantumul il reprezinta
diferenta dintre media veniturilor lunare asigurate pe ultimele 6 luni si venitul salarial brut
realizat de asigurat in urma reducerii timpului de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.
b) Concediu si indemnizatie pentru carantina – se acorda in cazul in care asiguratului i se
interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase. Durata de acordare este cea
stabilita in certificatul eliberat de Directia de Sanatate Publica, iar cuantumul brut lunar al
indemnizatiei este de 75% din baza de calcul.
c) Tratament balnear - Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o
perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare
a capacităţii de muncă, pe baza biletului de trimitere.

3) Concediul si indemnizatia de maternitate

 Continutul prestatiei
Concediul de maternitate cuprinde concediile pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de
zile calendaristice, perioada in care asiguratele beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
 Beneficiari
Benficiaza de concediul si indemnizatia de maternitate, in primul rand, femeile care sunt
asigurate in sistemul de asigurari pentru concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate .
De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai au, din motive neimputabile lor, calitatea
de salariat sau persoana asimilata acestora, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii
calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile
persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii
acestora.
 Durata
Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul
pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot
compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare,
in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile
calendaristice.
Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand
cu luna a 6-a de sarcina.
In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de
lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
 Cuantum

9
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul.
In cazul mamelor care si-au pierdut calitatea de salariat din motive neimputabile lor, baza de
calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-
a calculat contributia asiguratorie pentru munca, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii
calitatii de asigurat.
 Fondul din care se suporta
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate.

4) Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

 Continutul prestatiei
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de
pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la
implinirea varstei de 18 ani.
 Beneficiari
Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca
solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca
indeplineste conditiile cerute de ordonanta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in
conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei
sau i-au fost dati in plasament.
 Durata de acordare
Durata de acordare a indemnizatiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un
copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase,
neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata
concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea
termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al
asigurarilor sociale.
 Cuantum
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de
calcul.
 Fondul din care se suporta
Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate.

5) Concediul si indemnizatia de risc maternal


Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificari.
Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.
Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul.
Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate.

10
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima

Test de autoevaluare 4.1.

Încercuiţi răspunsul corect sau combinaţia de răspunsuri corecte:

1. Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este în prezent:


a) 75% din media veniturilor asigurate pe ultimele 10 luni;
b) 85% din media veniturilor asigurate pe ultimele 6 luni;
c) o sumă fixă, stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă:


a) pentru o perioadă de maximum 45 de zile pe an pentru un copil, până la împlinirea de către
copil a vârstei de 7 ani (18 ani în cazul copilului cu handicap);
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);
c) pentru o perioadă de 63 de zile după naştere.

4.2.8. Plata indemnizaţiilor


Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva,
pentru salariati si persoanele asimilate acestora. Pentru persoana asigurata care se afla
in doua sau mai multe categorii de asigurati si care desfasoara activitatea la mai multi
angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG 158/2005, indemnizatiile se calculeaza
si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator; baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o
constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul somerilor;
c) casa de asigurari de sanatate, pentru celelalte categorii de persoane.
Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor OUG
158/2005 se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din
creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de
aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele
constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.
Indemnizatiile care se acorda in acest sistem, se platesc direct beneficiarului , reprezentantului
legal sau mandatarului desemnat de acesta prin procura. Indemnizatiile cuvenite si neachitate
asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora,
persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

11
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are
incheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat
conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se
platesc de catre celalalt stat.

4.3. Bibliografie pentru Unitatea 4

1. Al. Athanasiu, Dreptul securităţii sociale, Edit. Actami, 1995;


2. Cl. Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale. Colecția curs universitar. Ed. CH Beck, 2013;
3. Al. Ţiclea, L. Georgescu, Dreptul securităţii sociale. Curs universitar. Ediţia a VII -a, Ed.
Universul Juridic, 2016.

12