Sunteți pe pagina 1din 11

ABROBAT, Aprobat,

Inspector Școlar General Inspector Școlar Educativ


Prof. Mrejeru Marcela Alexandrescu Grigore

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

EDIȚIA aIIa
CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ
DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 14.09.2019 - 17.03.2020
AN ȘCOLAR 2019- 2020

ORGANIZATOR,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI

DIRECTOR,
PROF. DUNGĂ ARITINA-CARMEN

COORDONATOR PROIECT,
EDUCATOARE, COMAN LUMINIȚA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BĂZĂVAN LARISA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BEJINARU ELIDA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, ȚÎRCĂ FLOROIU MARIA
PROF.ÎNV PRIMAR PRIMAR DULCU IONELA LAVINIA
BIBLIOTECAR, TRUȘCĂ ABIANA

PARTENERI
Inspectoratul Școlar Județean Gorj Inspector General,
Prof. Mrejeru Marcela
Nr............./.........................

Primăria oraș Țicleni Primar, Radu Constantin


Nr……./…………...

Inspector, Accesare Fonduri și Dezvoltare Locală,


Avram Ileana

Casa de CulturăȚicleni Referent Cultural,


Nr……/……………. Negreanu Paula-Cristina

Biblioteca Orășenească Țicleni Bibliotecari,


Nr……../…………….. Mărgineanu Elena
Vîrdarie Adriana

Biblioteca Școlară „Miron Dobroiu” Bibliotecar,


Nr………/…………… Trușcă Abiana
A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT
Numele instituției organizatoare: Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni
Str. Petroliștilor, nr.686, oraș Țicleni, jud. Gorj
Telefon/fax. 0253234094
e-mail:scoalagenerală1ticleni@yahoo.com
site și adresă poștă electronică: http://m.scoala-gimnaziala-nr-1ticleni7.webnode.ro

Date de contact coordonator:


Prof. Dungă Aritina-Carmen, Director , nr. Tel. 0766410031, e-mail ina_dunga@yahoo.com
Coman Luminița, Educatoare, nr. tel. 0767752925, coman.luminita70@gmail.com
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/număr total de cadre didactice din unitate 13.
Numărul elevilor din unitate participanți la proiect 194.
INFORMAȚII DESPRE PROIECT:
B.1.Titlul proiectului: „POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”
B.2.Concurs de ceație plastică nivel preșcolar și primar.
B.3.Domeniul cultural – artistic.
B.4.Ediția nr.aIIa
B.5. Număr participanți la proiect:aproximativ 350 preșcolari și elevi.
B.6.Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat Contribuție proprie/alte surse
Hârtie xerox 2 topuri= 30 lei; - Contribuție proprie.
Coli cartonate pentru diplome 200 buc=160
lei;
Tuș color imprimantă1 buc .= 90 lei;
Tuș negru imprimantă1 buc.= 50 lei;
Consumabile= 170 lei

B.7.Proiectul este cu participare indirectă.


C. REZUMATUL PROIECTULUI
Pornind de la ideea că fiecare copil este bun și creativ în felul său, ne-am propus să organizăm
concursul cu tema „POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”,care ar putea satisface mai
multe tipuri de inteligență.Astfel, am îmbinat armonios mai multe arii curriculare într-o singură temă.
Ne-am propus să putem oferi un control al activității de învățare bazată pe teoria inteligențelor
multiple.Acest concurs se adresează mai ales elevilor și preșcolarilor care doresc să-și cultive
imginația, creativitatea și care pătrund cu ușurință în tainele culorilor,ale frumosului cu
preponderență.
Poveștile copilăriei se pot simți atât în cuvânt cât și în culoare. Concursul ne va duce pe tărâmul
fanteziei și al imaginației artistice. Prin aplicarea concursului vom demonstra că elevii și preșcolarii
pot să atingă propriile potențialități și să-și manifeste creativ și adaptiv originalitatea.
Concursul va avea continuitate și în anul viitor, în funcție de rezultatele primei ediții.
a.Număr de preșcolari /elevi și cadre didactice implicate:
Număul aproximativ de preșcolari/elevi participanți în cadru proiectului va fi de 144,iar numărul
cadrelor didactice de 48
b.Beneficiarii direcți și indirecți:
Preșcolari și elevi din județ și din țară.
Cadre didactice participante la proiect.
SECȚIUNE
Creație artistico-plastică (preșcolarii și elevii școlilor primare).
c.Graficul activităților în ordinea in care se vor desfășura:
*Faza I – 14 septembrie 2019-13 decembrie -Formarea echipei de implementare,întocmirea
proiectului și implementarea acestuia.Constituirea unei baze de date cu cadrele didactice participante
la proiect. Lansarea proiectului concurs prin postarea pe site-ul „concursuri școlare, proiecte
educative, activități extrașcolare, mediatizarea prin afișe și broșuri”.
*Faza a II - a – 14 decembrie20219-13 februarie 2020 - Înscrierea în concurs și primirea lucrărilor.
*Faza a III - a – 14 februarie 2020 - Jurizarea lucrărilor înscrise în concurs pe secțiuni, pe baza
criteriilor de evalure.
*Faza a IV - a – 17 februarie 2020 -17 martie 2020 - Redactarea listelor cu elevii/preșcolarii premiați
la secțiunile concursului. Expedierea diplomelor și adeverințelor participanților.
d. Descrierea activității principale:
Concurs de educație plastică.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:
Valorificarea potențialului creator al preșcolarilor/școlarilor și al cadrelor didactice din județul Gorj
și din alte județe,având ca temă lumea minunată a poveștilor.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1.Argument
„Nu există artă mai frumoasă decît arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul creează chipuri fără de
viaţă, pe cînd educatorul creează un chip viu. Privind la el se bucură şi omul, se bucură şi Domnul”.
(Sf. Ioan Gură de Aur)
Spiritul de observaţie este o forţă revelatoare ce stimulează unitatea gîndirii copilului
îmbinându-i acţiunea cu inteligenţa şi acestea - cu experienţa lui artistico-plastică. Imaginaţia invocă,
angajează afecţiunea şi sensibilitatea estetică. Ea are un rol decisiv în dezvoltarea plenară şi
armonioasă a personalităţii copiilor.
Fantezia la copil este ca o arenă de lansare către creaţia plastică. Prin imaginaţie copilul
realizează diverse comparaţii, asocieri, combinări sporindu-şi capacităţile creatoare.
Copiii pot crea povestiri, poezii, muzică, construi diverse obiecte, dar posibilităţile care le oferă
activităţile artistico-plastice sînt mult, mult mai vaste. De cum a pus mîna pe creion, pe boţul de lut,
copilul poate descoperi şi crea, zi de zi, pas cu pas, de la cea mai fragedă vîrstă. Folosind plăcerea
copilului de a se exprima, de a se realiza prin mijloace artistice, dezvoltăm aceste capacităţi care vor
deveni comori de mare preţ pentru viitor.
Gustul artistic este capacitatea de a reacţiona pozitiv la contactul cu opera artistică , faţă de
unele aspecte ale naturii , ambianţa estetică din jur, faţă de relaţiile frumoase dintre oameni şi alte
fiinţe. Acest fenomen nu poate fi lăsat doar la nivel de intuiţie. Reacţia copilului faţă de fenomenul
estetic trebuie dirijată spre folosirea intelectului în aprecierile estetice de rînd cu senzaţiile.
Educaţia artistico - plastică este una din marele şanse de echilibrare fizico-comportamentală şi
această şansă o are fiecare prin asimilarea limbajului plastic, gramaticii artelor plastice.
D.2.Scopul proiectului.
Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor/preșcolarilor, prin
realizarea unor lucrări literare și plastic originale, având ca temă universului copilăriei „Poveștile
minunate ale copilăriei”
D.3.Obiectivele specific ale proiectului:
• stimularea creativității și imaginației elevilor/preșcolarilor prin realizarea unor materiale /lucrări
deosebite;
• valorificarea mesajelor, informațiilor ,gândurilor, trăirilor,sentimentelor legate de copilăriei,
„Poveștile minunate ale copilăriei” și emoțiile legate de acest univers;
• dezvoltarea abilității de comunicare și interrelaționare prin limbaj literar și plastic între
elevi/preșcolari din școlile partenere;
• antrenarea unui număr cât mai mare de elevi și preșcolari în activități extrașcolare;
D.4.Descrirea grupului țintă căruia i se adresază.
• preșcolarii grupelor mică,mijlocie și mare;
• elevii școlilor primare;
• cadre didactice;
D.5.Beneficiarii direcți și indirecți.
D.6.Durata proiectului -6 luni.
D.7. Descrierea activităţilor:
ACTIVITATEA NR. 1
a. Titlul activităţii: Activitate informativă.
b. Data/perioada de desfăşurare: Septembrie 2019.
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorul si echipa de proiect.
e. Descrierea pe scurt a activității: Întocmirea raportului concursului din ediţia precedentă.
ACTIVITATEA NR.2
a. Titlul activităţii: Activitate informativă.
b. Data/perioada de desfăşurare: 30 Octombrie 2019.
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorul de proiect.
e. Descrierea pe scurt a activității:
- formarea echipei de implementare, intocmirea proiectului și implementarea acestuia;
- constituirea unei baze de date cu cadrele didactice participante la proiect;
ACTIVITATEA NR. 3
a. Titlul activităţii: Activitate informativă
b. Data/perioada de desfăşurare: 30 Octombrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni
d. Participanţi: coordonatorul și echipa de proiect
e. Descrierea pe scurt a activității:
Anunţarea concursului „POVEŞTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”
Concurs de creaţie plastică şi practică pentru preşcolari şi școlari.
ACTIVTATEA NR. 4
a. Titlul activităţii: concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: 14 februarie 2020.
c. Locul desfăşurării: Casa de Cultură Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorul de proiect, cadre didactice, preşcolari, părinţi, mass-media locală
e. Descrierea pe scurt a activității: Desfăşurarea concursului de desen, pictură, în incinta Casa de
Cultură Țicleni.
ACTIVITATEA NR. 5
a. Titlul activităţii: Activitate informativă
b. Data/perioada de desfăşurare: 17 februarie-17 martie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr. 1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorul de proiect,echipa de implementare.
e. Descrierea pe scurt a activității: Trasmiterea diplomelor, tuturor participanţilor din oraș,judeţ şi
din alte judeţe din ţară.

D.8. Diagrama Gantt a activităților.


Nr. Obiectiv specific Activitate S O D I F Respon
crt. E C E A E sabili
P T C N B
T . . . .
. N
O
I.
1 Crearea Întocmirea
premiselor raportului Coman
pentru concursului din Luminița
parteneriate de ediţia precedentă.
succes între
instituţii ce pot Constituirea unei Coman
influenţa creaţia baze de date cu Luminița
plastică şi cadrele didactice
practică pentru participante la
preşcolari şi proiect
educatoare Anunțarea Dungă
proiectului: Aritina
„ÎN LUMEA Carmen
POVEŞTILOR”
Coman
2. -prezentarea Luminița
tematicii şi a
scopului Trușcă
proiectului Abiana
-prezentarea
partenerilor, a
3. beneficiarilor
acestuia
4. Formarea unui „ POVEŞTILE Bazavan
comportament MINUNATE ALE Larisa
creativ pozitiv, COPILĂRIEI” Bejinaru
stimularea Concurs de Elida
copiilor în creaţie plastică şi Țîrcă
desfăşurarea practică pentru Floroiu
unor activităţi cu preşcolari şi Maria
caracter practic școlari Dulcu
de creaţie Ionela
plastică ; -concurs județean Lavinia
de desen, pictură,
colaj.
5. Diseminarea Realizarea unor Echipa de
rezultatelor materiale proiect, pe
proiectului electronice cu orașe.
rezultatele
proiectului și
transmiterea
acestora către
profesorii
implicați
D.9.Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului.
Dat fiind numărul de solicitări de înscriere primite din partea altor județe în anul precedent,
concursul județean „Poveștile minunate ale copilăriei” își propune să se desfășoare în acest an școlar
cu un număr de aproximativ 48 de cadre didactice și 144 de preșcolari/elevi participanți de la
grădinițele din oraș, județ și din țară.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
Monitorizarea se va face pe activităţi, pentru fiecare activitate întocmindu-se câte un plan de acţiune. De
de asemenea, pentru fiecare activitate vor exista liste cu toţi copiii preşcolari/elevii, cadrele didactice şi
partenerii participanţi. Fiecare activitate va fi fotografiată.
D.11.Modalități de asigurare a continuității/sustenabilitatea proiectului.Experiența acumulată în
timpul derulării proiectului ne va ajuta să ne orientăm mai repede și mai ușor în activitatea
viitoare.Vom analiza, vom judeca propria muncă și a celor din jur, respingând anumite nepotriviri și
venind cu îmbunătățiri.Continuarea proiectului se va centra pe sugestiile primite și pe propunerile
inovatoare ale participanților la proiect.Pe viitor, ne propunem să atragem un număr cât mai mare de
școli care să participe la activitățile care se vor desfășura începând cu anul școlar următor, școli din
județ și din alte județe cu care vom avea încheiate parteneriate și protocoale, să căutăm noi parteneri
și pentru dezvoltarea acestui proiect.
D.12.Activități de promovare/mediatizare și diseminare pe care intenționăm să le realizăm în timpul
implementării proiectului .
-pe site-ul școlii ;
-www didactic.ro
-realizarea și distribuirea de materiale informative în școlile din județ;
-realizarea și expunerea de postere cu aspecte ale activităților desfășurate în timpul proiectului;
-prezentarea punctelor forte ale proiectului în ședințele cu părinții, în ședințele comisiilor metodice,
cercuri pedagogice la nivel local și județean;
-participarea cu acest proiect la simpozioane locale, județene, naționale care vizează parteneriate
educaționale;
D.13.Parteneri implicați în descrierea proiectului:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ
PRIMĂRIA ORAȘULUI ȚICLENI
BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ A ORAȘULUI ȚICLENI
BIBLIOTECA ȘCOLARĂ „MIRON DOBROIU”
CASA DE CULTURĂ ȚICLENI
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
JUDEȚEAN
,, POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI ”
EDIȚIA aIIa

Ediția aIIa Concursului județean „POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI” se


desfășoară în ziua de 14.02.2020 și se adresează preșcolarilor/elevilor talentați din grădinițe și clasele
primare.
SECȚIUNILE CONCURSULUI:
1) CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ ( preșcolari și elevii claselor primare)
• picturi, desene, colaje cu scene din povești;
ÎNSCRIEREA
Înscrierea se va face în perioada 14.12.2019-13.02.2020 pe baza fişei de înscriere (anexa 1)
care va fi completată și trimisă pe adresa de mail: coman.luminita70@gmail.com
Plicurile cu lucrările, acordul de parteneriat semnat și ștampilat și un plic autoadresat și
timbrat corespunzător vor fi trimise prin poștă sau depuse personal, până la data de 13.02.2020 pe
adresa :
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI
STR. PETROLIȘTILOR
NR.686
ORAȘ ȚICLENI
JUDEȚ GORJ
COD POȘTAL 215600
Cu memțiunea: PENTRU CONCURS
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Picturile, desenele, colajele cu scene din povești vor fi realizate utilizând tehnici de lucru
alese sub îndrumarea cadrul didactic.
Lucrările se vor eticheta pe verso în colţul din dreapta jos după modelul anexat. Eticheta va
fi lipită.
SECȚIUNEA:………………………........................................
TITLUL LUCRĂRII………………….....................................
NUME ȘI PRENUME ELEV .................................................
GRUPA/CLASA………………............................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR...................................
ȘCOALA/GRĂDINIȚA……………….......................................
LOCALITATEA.......................................................................
JUDEȚUL………………………………..................................

Expoziția cu lucrările primite se va realiza în data de 13.02.2020 la Casa de Cultură a orașului


Țicleni.
EVALUAREA
Evaluarea va fi realizată de reprezentanți de specialitate din cadrul unității de învățământ ai
instituțiilor partenere la data de 14.02.2020 .
ACORDAREA PREMIILOR:
Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare pe sectiuni pentru elevi și preșcolari.
Lucrările nu se restituie.
Diplomele vor fi trimise cadrelor didactice până la data de 17.03.2020
Nu se admit contestații.
Lucrările elevilor/preșcolarilor nu se restituie.
Nu se percepe taxă de participare
Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS “POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”
EDIȚIA aIIa

Unitatea de învăţământ:__________________
Localitatea: __________________
Judeţul: __________________
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: __________________
Adresa de e-mail personală (obligatoriu): __________________
Nr. de telefon (obligatoriu): __________________

Nr. Numele si prenumele Secțiunea Clasa/Grupa


crt. elevului/preșcolarului

1
2
3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘCOALA/GRĂDINIȚA………………………….


LOCALITATEA ȚICLENI LOCALITATEA………………………………….
TEL/FAX 0253.234.094 TEL………………………………………………...
Nr………/………. NR………./………………………………………..

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL


Încheiat astăzi, ……………………..

ÎNTRE:
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȚICLENI, cu sediul în Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 686,
județul Gorj, reprezentată de PROF. DUNGĂ ARITINA CARMEN – DIRECTOR și
EDUCATOARE COMAN LUMINIȚA
ȘI:
ȘCOALA/GRĂDINIȚA.......................................................................................................................,
localitatea................................................., județul......................................................, reprezentată prin
................................................................................. în calitate de director
și ..................................................................................în calitate de partener în cadrul proiectului
educațional.
Obiectul contractului
Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre instituțiile partenere în
vederea organizării și desfășurării concursului local.
Obligațiile părților:
1) Organizatorul se obligă să presteze următoarele servicii:
- să informeze prin mijloacele aflate la îndemână școlile/gradiniţele despre organizarea și
desfășurarea concursului local;
- să respecte termenul prevăzut în regulamentul stabilit pentru concurs;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor/preșcolarilor și cadrelor didactice îndrumătoare;
- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în școală/grădiniţă;
- să trimită plicurile cu lucrările elevilor/preșcolarilor la adresa menționată;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la
încheierea concursului.
Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform calendarului stabilit.
Prezentul acord se încheie în 2 exemplare.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI ȘCOALA/GRĂDINIȚA……………….


………………………………………

Director, Director,
Prof. Dungă Aritina-Carmen Prof. .........................................................

S-ar putea să vă placă și