Sunteți pe pagina 1din 6

Didactica predarii informaticii

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Didactica:
a) este cadrul de funcţionare şi de organizare instituţională a educaţiei la
nivel preşcolar – şcolar - postşcolar
b) are două nivele de generalitate – didactica generală şi didacticile
(metodicile) de specialitate
c) are ca obiect de studiu procesul de învăţământ

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 2. Didactica informaticii:
a. studiază metodele, tehnicile şi procedeele de predare a instruirii
asistate de calculator
b. reprezintă adaptarea didacticii generale la specificul disciplinei
Informatică
c. reprezintă adaptarea tehnologiei informatice la specificul didacticii
generale
____ 3. Informatica este o disciplină:
a. obligatorie, cu pondere fixă în planurile-cadru de învăţământ
b. obligatorie, cu pondere variabilă în planurile-cadru de învăţământ
c. opţională, cu pondere variabilă în planurile-cadru de învăţământ
____ 4. Aplicarea principiului didactic al intuiţiei presupune predarea informaticii:
a) realizând gradarea concret – semiabstract - abstract
b) diferenţiat, în funcţie de „ecuaţia personală” a fiecărui elev în parte;
c) prin utilizarea tehnologiei informatice ca principal mijloc de învăţământ

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 5. Aplicarea principiului însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor la Informatică,
implică:
a) aplicarea unor algoritme fixe, prestabilite, în rezolvarea exerciţiilor şi
problemelor
b) tratarea elevului ca subiect al educaţiei în procesul de învăţământ
c) susţinerea motivaţiei învăţării şi susţ
a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 6. În procesul de învăţare a cunoştinţelor specifice Informaticii, obiectivele pedagogice
îndeplinesc funcţiile de:
a) anticipare şi evaluare a rezultatelor învăţării
b) organizare şi reglare a procesului de formare
c) comunicare şi orientare axiologică

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 7. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice:
a. presupune descrierea obiectivului în termenii unui comportament
observabil, precizarea condiţiilor de realizare, testare, evaluare,
precum şi nivelul performanţei minime ce trebuie atinsă de către elev
b. reprezintă precizarea corespunzătoare a fiecărei acţiuni pedagogice
a cadrului didactic
c. implică diferenţierea obiectivelor după trei registre: cognitiv, moral-
afectiv şi acţional
____ 8. Obiectivul operaţional:
a) indică o singură operaţie intelectuală, secvenţă comportamentală sau
abilitate practică
b) al fiecărei unităţi de învăţare este precizat de programa disciplinei
(Informatică)
c) indică un rezultat concret al acţiunii educative, ce poate fi evaluat la finele
secvenţei de instruire

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 9. LaInformatică, conţinuturile învăţării se ordonează:
a.cronologic
b.logic
c.gnoseologic
____ 10. La Informatică, programa şcolară:
a. descrie oferta educaţională a disciplinei pentru un parcurs şcolar
determinat de managerul instituţiei de învăţământ
b. reprezintă instrumentul didactic principal care descrie condiţiile
dezirabile pentru reuşita învăţării, exprimate în termeni de obiective,
conţinuturi şi activităţi de învăţare
c. cuprinde modelul didactic al disciplinei, obiective cadru şi de
referinţă, conţinuturile învăţării, manuale alternative, standarde
curriculare de performanţă
____ 11. La Informatică, manualele şcolare:
a. sunt unice, elaborate pe baza programelor şcolare
b. alternative, elaborate pe baza ghidurilor şi îndrumărilor metodice
c. alternative, elaborate pe baza programelor şcolare
____ 12. Următoarele metode didactice sunt utilizate cu precădere la predarea-învăţarea
Informaticii:
a) algoritmizarea şi exerciţiul algoritmic
b) instruirea asistată de calculator
c) metodele expozitive

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 13. Problematizarea:
a. reprezintă o metodă expozitivă de învăţare
b. presupune conceperea şi propunerea către elevi a unor situaţii de
învăţare care prezintă aspecte problematice
c. cultivă familiarizarea elevilor cu metodele algoritmice de învăţare
____ 14. Utilizarea instruirii asistate de calculator la învăţarea cunoştinţelor specifice
Informaticii implică aplicarea următoarelor principii pedagogice şi cibernetice:
a) principiul paşilor mici şi al procesului gradat
b) principiul diferenţierii şi individualizării învăţării
c) principul verificării şi întăririi imediate a corectitudinii răspunsului

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 15. Algoritmul:
a) permite rezolvarea unui exerciţiu sau a unei probleme, după un număr finit
de paşi, urmaţi corect şi într-o ordine strictă
b) stă la baza metodei euristice a algoritmizării
c) reprezintă o succesiune de reguli, simboluri şi operatori utilizaţi în
matematică şi în logică

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 16. În predarea Informaticii, diferenţierea instruirii:
a. se referă la adaptarea acţiunii pedagogice la personalitatea,
necesităţile şi interesele fiecărui elev în parte
b. presupune adaptarea acţiunii pedagogice la caracteristicile grupului
sau subgrupului de educaţi
c. implică adecvarea obiectivelor cadru şi de referinţă, precum şi a
conţinuturilor educaţionale la caracteristicile grupului sau subgrupului
de educaţi
____ 17. La Informatică, experienţele de învăţare au rolul de a:
a) furniza elevilor un număr suficient de experienţe de învăţare pentru
utilizarea eficientă a posibilităţilor oferite de tehnologia informatică
b) familiariza elevul cu logica internă a disciplinei Informatice
c) determina exclusiv memorarea algoritmilor, metodelor şi regulilor de
rezolvare a problemelor

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 18. Proiectarea pedagogică a instruirii îndeplineşte, în cazul Informaticii, funcţii:
a) de anticipare şi de normare a procesului de formare
b) de organizare şi de reglare
c) de recapitualare

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 19. Proiectarea pedagogică a activităţilor didactice curente la Informatică, are ca punct
de pornire:
a) programa şcolară a disciplinei
b) manualul şcolar
c) ghidurile metodologice şi metodicile de specialitate

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 20. Experienţele de învăţare a Informaticii în cadru non-formal se pot realiza prin:
a. curriculum la decizia şcolii
b. curriculum nucleu aprofundat şi/sau dezvoltat
c. cercuri ştiinţifice şi tabere de studiu
____ 21. În evaluarea rezultatelor învăţării la Informatică, evaluatorul trebuie să acţioneze
constant pentru:
a. sporirea obiectivităţii
b. creşterea subiectivităţii în apreciere
c. elaborarea standardelor curriculare de performanţă, în raport cu
nivelul de performanţă al grupului (clasei) de elevi
____ 22. Pot provoca erori în evaluarea performanţelor şcolare la Informatică:
a. un nivel prea ridicat de obiectivitate
b. „ecuaţia personală” a elevului
c. efectul de ancorare şi efectul de contrast
____ 23. La disciplina Informatică, conţinuturile învăţării:
a) se structurează în funcţie de logica internă a disciplinei
b) sunt obiectivate în documentele şcolare de planificare
c) sunt organizate pe unităţi de învăţare

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 24. Evaluarea rezultatelor învăţării, la Informatică se realizează prin raportare directă la:
a. obiectivele proiectate
b. nivelul performanţial al colectivului de elevi
c. conţinutul informaţional
____ 25. În aprecierea performanţelor şcolare la Informatică, formatorul poate acorda note:
a) la sfârşitul orei, pentru realizarea obiectivelor operaţionale
b) pentru a concretiza rezultatele evaluărilor într-un simbol cantitativ
c) pentru sancţionarea promptă a erorilor punctuale

a. a+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+c
____ 26. În experienţele de învăţare la Informatică, cultivarea creativităţii se realizează prin
metode de tip:
a. expozitiv
b. algoritmic
c. euristic
____ 27. Obiectivele lecţiei sunt anunţate elevilor:
a. la începutul lecţiei pentru a aviza elevul cu privire la noul conţinut
b. pe parcursul lecţiei, de fiecare dată când se trece la un nou obiectiv
c. la sfârşitul lecţiei pentru a realiza recapitularea
____ 28. În predarea lecţiilor de informatică, calculatorul:
a. are rol mediator între documentele de planificare şi rersursele
informaţionale;
b. suplineşte rolul didactic al profesorului de informatică;
c. constituie principalul mijloc de învăţământ.
____ 29. La disciplina Informatică, comunicarea didactică:
a. are caracter unilateral, cadrul didactic având rolul de manager al
clasei de elevi
b. priveşte în mod preponderent dialogul interactiv elev-calculator
c. de tip paraverbal, se referă la comunicarea prin intermediul
algoritmilor informatici
d. nici una din variantele de mai sus nu este corectă
____ 30. Aspectele deontologice ale funcţiei didactice de profesor de Informatică se referă la:
a. cultura ştiinţifică în domeniul Informaticii
b. normele de conduită şi obligaţiile etice ale profesiei didactice
c. arta şi ştiinţa pedagogică ale cadrului didactic