Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

INFORMATICĂ
Clasele VII-IX

Chişinău, 2019

1
Aprobat:
–– Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 22 din 05.07.2019
–– Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17.07.2019

COORDONATORI:
••Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC
••Valentin CRUDU, dr., șef Direcție învățământ general, MECC, coordonator
al managementului curricular
••Angela PRISĂCARU, consultant principal, MECC, coordonator al grupului
de lucru

EXPERȚI-COORDONATORI:
••Vladimir GUȚU, dr. hab., prof. univ., USM, expert-coordonator general
••Anatol GREMALSCHI, dr. hab., prof. univ., Institutul de Politici Publice, ex-
pert-coordonator pe ariile curriculare Matematică şi ştiinţe și Tehnologii

GRUPUL DE LUCRU:
••Anatol GREMALSCHI (coordonator), dr. hab., prof. univ., Institutul de Poli-
tici Publice
••Dorina CHEPTĂNARU, grad did. întâi, DRÎTS Râșcani, IPLT „Liviu Damian”,
or. Râșcani
••Gheorghe CHISTRUGA, grad did. superior, IPLT ,,Mihai Eminescu”, or. Dro-
chia
••Irina CIOBANU, grad did. superior, Centrul Tehnologii Informaționale și
Comunicaționale în Educație
••Sergiu CORLAT, grad did. superior, IPLT „Orizont”, Chișinău
••Svetlana GOLUBEV-BRÎNZA, grad did. superior, specialist principal, meto-
dist, DGETS, mun. Chişinău
••Lilia MIHĂLACHE, dr., grad did. superior, IPLT „Ion Creangă”, Chișinău
••Grigore VASILACHE, grad did. superior, IPLT „Mircea Eliade”, Chişinău

2
Preliminarii

Curriculumul la disciplina Informatică, precum și manualul școlar, ghidul metodo-


logic, softurile educaționale etc. sunt o parte componentă a Curriculumului Național.
Fiind elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova
(2014), ale Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017), ale Curriculumului
de bază: sistem de competențe pentru învățământul general (2018) și cu Recomandă-
rile Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, privind competențele-
cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 2018), Curriculumul
la disciplina Informatică reprezintă un document reglator, care prezintă într-un mod
unitar demersurile conceptuale, teleologice, conținutale și metodologice, accentul
fiind pus pe sistemul de competențe restructurat precum un nou cadru de referință al
finalităților educaționale.
Curriculumul la disciplina Informatică fundamentează și ghidează activitatea cadru-
lui didactic, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de
lungă și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare –
învățare – evaluare.
Disciplina Informatică, prezentată și valorificată în plan pedagogic în acest curricu-
lum, are un rol important în formarea personalității elevilor, în achiziționarea și dez-
voltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a competențelor necesare
pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru integrarea într-o societate bazată pe
cunoaștere.
În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Informatică s-a ținut cont de:
• abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și
cel internațional;
• necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, la
nevoile elevilor, dar și la tradițiile școlii naționale;
• valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și
a celor specifice disciplinei;
• necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre nivelurile și ciclurile
învățământului general: educația timpurie, învățământul primar, învățământul
gimnazial și învățământul liceal.
Principalele funcții ale Curriculumului disciplinar la Informatică sunt:
• reglementarea procesului de predare – învățare – evaluare a Informaticii în con-
textul unei pedagogii axate pe competențe;

3
• asigurarea coerenței dintre Informatică și celelalte discipline din aria Matematică
și științe;
• stabilirea reperelor pentru proiectarea didactică și desfășurarea procesului
educațional din perspectiva unei pedagogii axate pe competențe.
În acest context, documentul de față reprezintă:
• o componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la Informatică și pen-
tru orientarea procesului educațional spre formarea anumitor competențe la elevi;
• componenta fundamentală pentru elaborarea manualelor școlare, a manualelor
electronice, a ghidurilor metodologice, a testelor de evaluare.
Curriculumul se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, evaluatorilor,
metodicienilor, altor persoane interesate. Evident, principalul beneficiar al acestui do-
cument este elevul.
Curriculumul include următoarele componente: Preliminarii; Administrarea discipli-
nei; Repere conceptuale; Competențe specifice disciplinei; Unități de învățare, formate
din unități de competențe, unități de conținut, activități și produse de învățare; Repere
metodologice de predare – învățare – evaluare; Referințe bibliografice.
Finalitățile învățării, formulate explicit pentru fiecare clasă, urmăresc dezvoltarea
graduală a competențelor specifice disciplinei și sunt destinate stabilirii obiectivelor de
evaluare finală.

4
I. Repere conceptuale

Definirea disciplinei școlare Informatica. Obiectul de studiu al Informaticii ca știință


interdisciplinară este colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea și difuzarea auto-
mată a informației cu ajutorul echipamentelor digitale.
Ca disciplină școlară, Informatica contribuie la formarea și dezvoltarea generală a
personalității elevului și are drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice, crearea
premiselor pentru integrarea organică a acestuia în societatea informațională modernă
și de perspectivă. O astfel de integrare presupune ca viitorul absolvent al învățământului
gimnazial să posede cunoștințe informatice fundamentale și abilități de utilizare instru-
mentală a mijloacelor oferite de tehnologia informației și a comunicațiilor, adică de
stăpânire a întregului ansamblu de competențe ce formează cultura informațională a
persoanei.
Statutul disciplinei în planul de învățământ. Informatica este disciplină obligatorie în
aria curriculară Matematică și științe.
Valoarea formativă a disciplinei constă în formarea la elevi a unor competențe cog-
nitive, care vizează:
– cunoașterea conceptelor de bază ale informaticii: elemente de logică, de algorit-
mizare, de modelare și de programare; elemente de acumulare, de păstrare și de
prelucrare a informației;
– formarea deprinderilor practice de utilizare a mijloacelor digitale pentru prelu-
crarea informației;
– formarea deprinderilor practice de comunicare folosind mijloacele digitale de
transmitere și difuzare a informației.
Principiile specifice predării – învățării disciplinei Informatica. Curriculumul gimnazial
la Informatică propune un model de studiu integrat al acestei discipline, care să contri-
buie la formarea la elevi a unei concepții unitare asupra informaticii ca știință și asupra
metodelor de implementare a conceptelor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a
societății contemporane. În acest context, se conturează următoarele principii specifice
ale disciplinei Informatica:
Abordarea integrată a disciplinei – structurarea conținuturilor într-un model inte-
grat, modular, care are ca scop crearea și dezvoltarea competențelor elevului pentru
utilizarea sistemelor informatice și pentru cultivarea continuă a modului de gândire
algoritmică.

5
Centrarea activității/demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învățare
activă, centrată pe elev, prin antrenarea în activități individuale sau în grup, care să per-
mită dezvoltarea independenței de acțiune, a originalității, a creativității și a capacității
de lucru în echipă, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învățare.
Asigurarea funcționalității sociale a procesului didactic - dezvoltarea aptitudini-
lor și a competențelor necesare pentru integrarea organică a elevilor în societatea
informațională. Principiul se realizează prin activități practice de studiere și utilizare ale
programelor de calculator de uz general și de comunicare.
Asigurarea conexiunii interdisciplinare – abordarea unui demers didactic strâns co-
relat cu toate disciplinele școlare, utilizarea principiilor și metodelor informatice în ve-
derea identificării soluțiilor, a elaborării proiectelor, a prelucrării informațiilor specifice
celorlalte discipline școlare, a utilizării resurselor educaționale digitale.
Orientări generale de predare – învățare a disciplinei Informatica. Procesul general
de predare – învățare a disciplinei Informatica este elaborat în contextul sistemului de
competențe pentru învățământul gimnazial.
Sistemul de competențe vizat de Curriculumul disciplinar la Informatică este format din:
Competențe-cheie/transversale, care constituie o categorie curriculară importantă,
cu un grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății re-
feritoare la parcursul școlar și la performanțele generale, care pot fi obținute de elevi la
încheierea școlarizării. Ele reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale,
precizate în Codul Educației (2014), cât și tendințele politicilor internaționale, stipulate
în Recomandările Comisiei Europene (2018).
Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și au un
caracter pluri-/inter-/transdisciplinar.
Competențele specifice disciplinei derivă din competențele-cheie/transversale.
Competențele specifice fiecărei discipline școlare se prezintă în curriculumul disciplinar
respectiv și se preconizează a fi atinse până la finele clasei a IX-a. Raportate la Infor-
matică, acestea sunt vizate în cadrul celor șapte competențe specifice ale disciplinei,
al unităților de competențe, al unităților de conținut, al activităților de învățare și al
produselor școlare recomandate.
Competențele specifice disciplinei necesită o proiectare de lungă durată a discipli-
nei, pentru tot parcursul claselor gimnaziale. Proiectarea didactică anuală a disciplinei
se realizează conform datelor din Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartiza-
rea orientativă a orelor pe unități de conținut.
Sistemele de unități de competențe proiectate pentru o unitate de învățare sunt
prevăzute integral pentru evaluarea de tip cumulativ la finele respectivei unități de
învățare și selectiv – pentru evaluarea formativă pe parcurs. Aceste sisteme determină

6
proiectarea didactică a unităților de învățare și proiectarea didactică de scurtă durată.
Sistemele de unități de competențe sintetizate la finele fiecărei clase sunt prevăzute
pentru evaluarea anuală.
Unitățile de competențe sunt constituente ale competențelor și facilitează formarea
competențelor specifice, reprezentând etape în achiziționarea/construirea acestora.
Unitățile de competențe sunt structurate și dezvoltate la fiecare disciplină, pentru
fiecare dintre clasele a V-a - a IX-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an școlar,
fiind prezentate în curriculumul disciplinar respectiv.
Unitățile de conținut constituie mijloace informaționale, prin care se urmărește re-
alizarea sistemelor de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare
dată. Respectiv, se vizează formarea competențelor specifice disciplinei, dar și a celor
transversale/transdisciplinare.
Unitățile de conținut includ temele și un inventar de termeni specifici disciplinei:
cuvinte/sintagme care trebuie să se regăsească în vocabularul activ al elevului la finali-
zarea respectivei unități de învățare.
Activitățile de învățare și produsele școlare recomandate prezintă o listă deschisă
de contexte semnificative de manifestare a unităților de competențe proiectate pentru
formare/dezvoltare și evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul didactic
are libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în mod personalizat la nive-
lul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în funcție de specificul clasei
concrete de elevi, de resursele disponibile etc.

7
II. Administrarea disciplinei
Numărul de Numărul
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa module pe clase de ore pe an
VII 5 34
Obligatorie Matematică și științe VIII 3 34
IX 3 34

Disciplina este organizată pe module obligatorii și module la alegere. La începutul fie-


cărui an de studii, cadrul didactic va îndruma elevii și părinții în procesul de identificare a
unuia dintre modulele propuse la alegere, ținând cont de dotarea instituției de învățământ
cu echipamentele digitale și produsele-program necesare pentru studierea modulului în ca-
uză. În continuare, pentru anul respectiv de studii, modulul selectat devine unul obligatoriu.
Repartizarea modulelor pe clase
Numărul
Clasa Module
orientativ de ore
1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale 10
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate 10
3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual 2
4. Prezentări electronice 5
VII 5. Modul la alegere:
A) Comunicarea în spații virtuale
6
B) Cultura informației
C) Primele mele programe
6. La discreția cadrului didactic 1
Total 34
1. Prelucrarea textelor 17
2. Algoritmi și executanți 10
3. Modul la alegere:
VIII A) Editarea imaginilor 6
B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare
4. La discreția cadrului didactic 1
Total 34
1. Calcul tabelar 13
2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de
14
programare
3. Modul la alegere:
A) Prelucrări audio și video
IX
B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare 6
C) Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de progra-
mare
4. La discreția cadrului didactic 1
Total 34
Ordinea modulelor și a unităților de învățare poate fi schimbată dacă nu este afec-
tată logica științifică sau didactică.

8
III. Competențe specifice disciplinei

Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la


Informatică:
1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de
învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifes-
tând interes pentru învățarea activă, pentru cercetare și colaborare, respectând
etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colec-
tivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, mani-
festând interes pentru învățarea activă, pentru comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și a impactului fenomenelor informatice din soci-
etatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferi-
tor domenii de studiu, de activitate și valori umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea probleme-
lor referitoare la prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și
perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în
medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți, res-
ponsabilitate pentru succesul comun.

9
IV. Unități de învățare
CLASA A VII-A
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale
• Descrierea formelor de repre- Informația. Purtători de informație: Exerciții de:
zentare, stocare, codificare și – reprezentarea informației; • identificare a tipului de purtători de informație din lista
transmitere a informației. – purtătorii de informație; propusă;
• Estimarea cantității de – purtătorul static; • descriere a purtătorilor de informație în baza modelului
informație ce se conține în mesa- – purtătorul dinamic. propus;
jele text, grafice, audio și video. Sisteme de numerație: • codificare și decodificare ale informației textuale;
• Codificarea și decodificarea nu- – sistem pozițional și sistem nepozițional de • estimare a cantității de informație în texte, imagini,
merelor naturale, a informației numerație; secvențe sonore și video;
textuale. – sistem binar, ternar, octal, hexazecimal. • identificare a unității de măsură a cantității de

10
Unitățile de măsură ale cantității de informație și a multiplilor ei din lista propusă;
informație: • transformare a numerelor naturale din sistemele de
– cifră binară, bit; numerație binar și octal în sistemul zecimal;
– octet; • enumerare și descriere a metodelor de transmitere,
– unități multiple octetului. stocare și prelucrare a informației.
Codificarea și decodificarea informației:
– cod; Studii de caz:
– codul ASCII; • Sisteme de numerație cu baze diferite de baza 10, utiliza-
– mărime continuă; te în istoria civilizației umane.
– conversiune analog-numerică; • Regulile de formare a numerelor romane.
– digitizare;
– conversiune numeric-analogică.
Estimarea cantității de informație în:
– mesaje text;
– mesaje grafice;
– mesaje audio;
– mesaje video.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
• Identificarea și descrierea Structura și funcționarea calculatorului. Exerciții de:
destinației părților componente Destinația componentelor de bază ale calcu- • identificare și explicare a destinației componentelor de
ale calculatorului. latoarelor personale: bază ale calculatorului și a fluxurilor de date dintre ele;
• Clasificarea calculatoarelor. – procesorul; • explicare a principiului de comandă prin program;
• Utilizarea termenilor specifici – memoria internă; • descriere a rolului calculatoarelor în diferite domenii ale
informaticii în enunțuri și comu- – dispozitivele de intrare; științei și vieții sociale;
nicări. – dispozitivele de ieșire; • indicare a funcțiilor calculatoarelor în diferite domenii;
• Utilizarea componentelor sis- – memoria externă. • depistare a factorilor de risc pentru utilizator în procesul
temului de operare destinate Clasificarea calculatoarelor. Criterii de clasi- utilizării tehnicii de calcul;
lucrului în rețea. ficare: • identificare a afirmațiilor de securitate din lista propusă;
• Argumentarea necesității securi- – performanță; • identificare a dispozitivelor conform modelelor propuse;
zării calculatorului, a rețelei. – cost. • reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii rețelelor
• Utilizarea echipamentelor digi- Rețele de calculatoare: locale și globale;
tale multimedia în activitățile – structură de comunicație; • localizare a calculatoarelor conectate la rețea;

11
convenționale și în scopuri de – linii de transmisie a informației; • transmitere a datelor prin rețea;
instruire. – capacitate de transmisie; • explicare a destinației și a principiilor de funcționare a
• Utilizarea mijloacelor digitale – rețele locale, regionale și globale; echipamentelor digitale multimedia;
de comunicații în activitățile – adresă de rețea; • explicare a destinației și a principiilor de funcționare a
convenționale și în scopuri de – partajarea resurselor. echipamentelor digitale de comunicații;
instruire. Echipamente digitale multimedia: • memorare a regulilor ergonomice și de securitate perso-
• Cunoașterea și respectarea regu- – dispozitive audio; nală.
lilor ergonomice în procesul de – camere de luat vederi;
lucru cu echipamentele digitale. – camere video;
– proiectoare multimedia;
– table interactive.
Mijloace digitale de comunicații:
– telefoane inteligente;
– televizoare inteligente.
Ergonomia și securitatea personală în mediile
digitale.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate
• Utilizarea funcțiilor și a compo- Funcțiile sistemului de operare: Exerciții de:
nentelor de bază ale sistemului – sistem de calcul; • explicare a modului de gestionare a resurselor sistemului
de operare. – sistem de operare; de calcul;
– funcțiile sistemului de operare. • scriere corectă a denumirilor de fișiere și directoare;
Fișiere și directoare: • reprezentare intuitivă (prin desen) și utilizare a structurii
– fișier; multinivel a fișierelor și a directoarelor;
– director; • identificare a funcțiilor sistemului de operare din lista
– structură multinivel. propusă;
Unități externe: • localizare a fișierelor specificate prin denumirile respec-
– denumiri; tive.
– destinații.
Studii de caz:
• Evoluția sistemelor de operare.

12
• Diversitatea sistemelor de operare.
• Identificarea tipurilor de con- Interfețe grafice: Exerciții de:
troale și ferestre. – controale grafice; • formare și consolidare a deprinderilor de lucru cu
• Efectuarea operațiilor asupra – meniuri; interfețele grafice;
ferestrelor din componența – ferestre de aplicații; • explicare a semnificației pictogramelor propuse;
interfețelor grafice. – ferestre de navigare; • aranjare a pictogramelor conform modelului propus;
– ferestre de explorare; • modificare a proprietăților pictogramelor utilizând tehni-
– ferestre de dialog. cile de lucru cu șoricelul;
• lansare în execuție și rulare a aplicațiilor frecvent utili-
zate.

Produse:
• pictograme aranjate conform modelului propus;
• aplicații lansate în execuție;
• ferestre configurate conform modelului propus.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
• Efectuarea operațiilor asupra Gestiunea datelor. Exerciții de:
fișierelor și asupra directoarelor. Gestiunea dispozitivelor de stocare a datelor: • navigare prin sistemul de fișiere al calculatorului personal;
• Estimarea capacității de memo- – gestiunea datelor; • creare și ștergere a fișierelor și a directoarelor;
rare a suportului magnetic și a – proprietățile discului; • mutare și copiere a fișierelor și a directoarelor;
suportului optic de informație. – operații cu discuri; • redenumire a fișierelor și a directoarelor;
– proprietățile directoarelor și ale fișierelor; • modificare a atributelor de fișier;
– operații cu directoare și fișiere. • reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic și a
formatului logic ale datelor pe disc;
• estimare a capacității de memorare a unităților de sto-
care;
• formatare, verificare și defragmentare a unităților de
stocare.

Produse:

13
• Operații efectuate asupra ferestrelor și asupra directoa-
relor.
• Editarea textelor în clar. Aplicații destinate prelucrărilor elementare Exerciții de:
• Crearea și editarea imaginilor de ale informațiilor: • creare și editare a textelor în clar;
tip raster. – editarea textelor în clar (plain text); • creare și editare a imaginilor de tip raster;
• Redarea fișierelor multimedia. – editarea imaginilor de tip raster. • redare a fișierelor multimedia;
• Accesarea paginilor web. Aplicații de redare a fișierelor multimedia: • utilizare a poștei electronice școlare;
• Extragerea de informații din – vederi; • utilizare a serviciilor de poștă destinate largului public;
internet în baza unor criterii – secvențe sonore; • navigare în Internet;
simple de căutare. – secvențe video. • utilizare a rețelelor de socializare;
• Comunicarea prin poșta electro- Aplicații destinate accesării serviciilor Inter- • utilizare a rețelelor de mesagerie instant.
nică, prin rețelele de socializare net:
și de mesagerie instant. – WWW; Studii de caz:
– căutarea informațiilor; • Serviciile oferite de rețeaua Internet.
– descărcarea de fișiere. • Rețeaua Internet: prieten sau inamic.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
Poșta electronică: Produse:
– corporativă; • fișiere cu texte în clar;
– destinată largului public. • fișiere cu imagini de tip raster;
Rețele de socializare și rețele de mesagerie • fișiere multimedia redate;
instant: • pagini Web vizualizate;
– destinația; • informații extrase;
– principiile de funcționare; • mesaje postate și/sau transmise.
– acoperirea teritorială.
3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual
• Înțelegerea și evaluarea Veridicitatea și credibilitatea informațiilor din Exerciții de:
obiectivă/critică a veridicității spațiul virtual: • evaluare a veridicității și a credibilității informațiilor din
informațiilor din spațiul virtual. – proveniența informațiilor din spațiul virtual; spațiul virtual;
• Cunoașterea și respectarea regu- – surse oficiale și surse neoficiale de • clasificare a surselor de informații din Internet în oficiale
lilor de etică a spațiului virtual. informații în spațiul virtual; și neoficiale, veridice și mai puțin veridice;

14
• Cunoașterea și respectarea re- – mecanisme de validare a informațiilor din • explicare a termenilor: drept de autor, marcă, licență;
gulilor de protecție a sistemelor spațiul virtual*; • evaluare a gradului de respectare a regulilor de etică în
informatice. – potențialele pericole din spațiul virtual. mesajele propuse;
• Cunoașterea și respectarea în Etica spațiului virtual: • identificare a semnelor ce indică protecția prin dreptul
activitatea cotidiană a normelor – particularitățile scrisorilor electronice și ale de autor;
de drept informatic. mesajelor instant; • evitare a eventualelor încălcări ale dreptului de autor.
– regulile de etică în spațiul virtual.
Drept informatic: Studii de caz:
– dreptul de autor; • Respectarea dreptului de autor în unitatea școlară în
– marcă; care învață elevul.
– licență; • Protejarea dreptului de autor în cazul materialelor infor-
– infracțiune informatică. matice cu care operează elevul.
Securitatea informatică: • Consecințele utilizării neadecvate a mijloacelor de
– pericolele informatice; protecție de viruși.
– mijloacele de protecție a sistemelor infor- • Infracțiunile informatice descrise în mass-media.
matice;
– regulile de protecție a datelor.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
4. Prezentări electronice
• Identificarea elementelor unei Aplicații de prezentări electronice. Exerciții de:
prezentări. Prezentări electronice: • definire a prezentărilor;
• Elaborarea prezentărilor utili- – prezentare; • identificare a tipului prezentărilor propuse;
zând instrumentele de operare – structura prezentării; • enumerare a formatelor unei foi de prezentare;
cu diapozitive. – fereastră de aplicație; • identificare a elementelor din fereastra aplicației;
– diapozitiv; • deschidere a prezentărilor existente;
– format implicit*. • deschidere concomitentă a mai multor prezentări;
• salvare a prezentărilor;
• închidere a prezentărilor;
• afișare a prezentărilor pe ecran;
• explicare a noțiunii de diapozitiv;
• inserare și ștergere a diapozitivelor;
• reordonare a diapozitivelor;

15
• alegere a designului prestabilit de diapozitiv;
• alegere a designului prestabilit de prezentare.

• Introducerea și editarea textelor Inserarea și editarea casetelor de text. Exerciții de:


din componența prezentărilor. Inserarea casetelor de text pe diapozitive. • inserare și formatare a casetelor de text;
• Utilizarea instrumentelor de Formatarea textului: • introducere și editare a textelor;
corectare a textelor. – font; • formatare a textelor conform modelelor propuse;
– dimensiune; • creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate;
– stil de afișare; • copiere, mutare și ștergere a textelor;
– aliniere; • creare a prezentărilor ce conțin texte, conform modele-
– culoare; lor propuse.
– marcaje de listă;
– intervalul dintre linii. Produse:
Selectarea, copierea, mutarea și ștergerea • prezentări elaborate;
fragmentelor de text. • prezentări derulate.
Formatarea casetelor de text.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
• Inserarea imaginilor în prezenta- Inserarea și editarea imaginilor. Exerciții de:
re din locații externe, din biblio- Inserarea imaginilor pe diapozitive: • inserare a imaginilor furnizate de aplicația de prezentări
tecile aplicației. – dintr-o locație externă; electronice;
• Utilizarea instrumentelor încor- – din biblioteca aplicației de prezentări; • inserare a imaginilor din surse externe;
porate de desenare. – din colecția de primitive grafice; • inserare a imaginilor scanate;
• Elaborarea prezentărilor ce – din dispozitivele fotodigitale și din scanere*. • inserare a textelor artistice;
conțin texte și imagini grafice. Formatarea imaginilor: • copiere și redimensionare a desenelor;
– poziționarea; • decupare a fragmentelor imaginilor inserate;
– redimensionarea; • modificare a gamei coloristice a imaginilor;
– selectarea gamei coloristice; • ajustare a parametrilor de luminozitate și contrast a
– ajustarea parametrilor de luminozitate și imaginilor;
contrast; • creare a prezentărilor ce conțin imagini, conform mode-
– rotirea imaginilor; lului propus.
– decuparea fragmentelor de imagini.

16
Produse:
• prezentări elaborate;
• prezentări derulate.

• Derularea prezentărilor. Derularea prezentărilor. Exerciții de:


• Utilizarea formelor de afișare a Utilizarea efectelor de animație: • identificare și explicare a modurilor de afișare a prezen-
prezentărilor în funcție de etapa – efecte de apariție; tărilor;
elaborării sau de tipul de prezen- – efecte de deplasare; • asociere a unui efect de animație unui element, unui
tare. – efecte de redimensionare; diapozitiv sau unei prezentări în ansamblu conform mo-
• Identificarea și utilizarea mode- – efecte de dispariție. delului propus;
lelor de diapozitive. Modele de diapozitive și modele de prezen- • creare și derulare a prezentărilor conform modelului
• Utilizarea efectelor de animație. tări*. propus;
Difuzarea prezentărilor. • identificare și aplicare a diapozitivelor cu formate furni-
zate de aplicație;
• identificare a modelelor de prezentări și aplicare a lor în
funcție de stilul de prezentare.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
Proiecte:
• Clasa mea.
• Școala mea.
• Orașul natal/Satul natal.
• Să protejăm natura.

Produse:
• prezentări elaborate;
• prezentări derulate.
5-A. Comunicarea în spații virtuale
• Utilizarea mijloacelor de comuni- Componentele comunicării virtuale. Exerciții de:
care în spațiile virtuale. Mijloace de comunicare virtuală: • identificare și clasificare a instrumentelor și a modelelor
• Gestionarea sesiunilor de comu- – echipamente; de comunicare;

17
nicare în spațiile virtuale. – aplicații; • identificare a diferențelor dintre modelele de comunicare;
– canale transfer date. • explicare a proprietăților specifice ale aplicațiilor și ale
Modele de comunicare: platformelor de comunicare;
– mesaje text; • organizare a sesiunilor de comunicare folosind diverse
– mesaje sonore; aplicații și platforme.
– mesaje video;
– comunicarea sincronă; Studii de caz:
– comunicarea asincronă. Evoluția serviciului de poștă electronică.
Aplicații și platforme de comunicare: Istoria rețelei sociale Facebook.
– poștă electronică; Tipuri de rețele sociale.
– mesagerie;
– rețele sociale; Produse:
– platforme de blogging. Cont personal creat de:
• poștă electronică;
• mesagerie text/vocală.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
• Comunicarea individuală prin Mesaje în spațiul virtual. Exerciții de:
mesaje digitale. Poșta electronică: • deschidere și închidere a sesiunii de lucru în contul per-
• Gestionarea comunicării digitale – structura mesajului de poștă electronică; sonal de poștă electronică/mesagerie;
tematice în grupuri distribuite. – mesaje simple; • creare a mesajelor electronice;
– atașamente. • comunicare prin mesaje electronice;
Aplicații de mesagerie: • atașare și trimitere a fișierelor cu mesajele poștei elec-
– mesaje text; tronice;
– mesaje vocale; • deschidere și descărcare a mesajelor (atașamentelor)
– mesaje video. poștei electronice;
Sesiuni de comunicare: • creare, expediere și recepționare a mesajelor text (indi-
– individuale; viduale/de grup);
– de grup. • creare, expediere și recepționare a mesajelor vocale
(individuale/de grup);
• creare, expediere și recepționare a mesajelor video (indi-
viduale/conferințe web);

18
• identificare și explicare a riscurilor utilizării incorecte a
contului personal de poștă electronică/mesagerie.

Elaborare și derulare de prezentări:


• Riscurile de infectare a calculatoarelor prin descărcarea
fișierelor atașate mesajelor.
• Servicii integrate de protecție a datelor/conturilor personale.
5-B. Cultura informației
• Acceptarea conceptului de cul- Concepte de bază în cultura informației: Exerciți de:
tură a informației. – originea conceptului; • explicare a conceptului de cultură a informației;
• Explicarea conceptului de cultu- – componentele culturii informației; • descriere a originii conceptului de cultură a informației;
ră a informației. – instituțiile internaționale preocupate de • identificare a componentelor culturii informației.
• Precizarea componentelor cul- cultura informației.
turii informației. Studii de caz:
• Evoluția conceptului de cultură a informației.
• Organizațiile preocupate de cultura informației.
• Competențele elevilor în cultura informației.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
• Definirea și recunoașterea ne- Accesarea informațiilor: Exerciții de:
voilor de informare. – nevoile de informare; • formulare a întrebărilor preliminare;
• Planificarea și realizarea proce- – întrebările de cercetare; • specificare a temelor de cercetare;
selor de căutare a informației. – tehnicile de cercetare; • formulare a rezultatelor așteptate ale cercetărilor;
• Identificarea și evaluarea – cuvintele-cheie; • identificare și utilizare a cuvintelor-cheie;
potențialelor surse de informare. – vocabularele controlate; • utilizare a vocabularelor controlate;
• Dezvoltarea strategiilor de căutare. – sintagmele. • combinare a termenilor.
• Descrierea surselor Localizarea și regăsirea informației: Exerciții de:
informaționale tradiționale. – sursele informaționale tradiționale/online; • identificare/recunoaștere/descriere a surselor
• Accesarea surselor de informa- – motoare de căutare; informaționale tradiționale/a altor surse de căutare;
re selectate. – surse deschise; • căutare a paginilor web ale bibliotecilor;
• Selectarea și extragerea – surse proprietare; • descriere a motoarelor de căutare.
informaților dorite. – depozite digitale.
Studii de caz:

19
• Cercetări în biblioteca școlii.
• Cercetări în biblioteci digitale.
• Evaluarea surselor de Criteriile de evaluare a surselor de: Exerciții de:
informație. – informație: • determinare a tipului de informație, a grupului-
– autoritate; țintă pentru care este difuzată, a datei difuzării, a
– acoperire; paternității;
– actualitate; • analiză a factorului de impact;
– obiectivitate; • determinare a relevanței surselor;
– acuratețe; • comparare a surselor;
– scop; • evaluare a informației găsite;
– impactul (frecvența utilizării/citării). • evaluare a resurselor web.
Tehnici de determinare a veridicității surse-
lor de informație. Studii de caz:
Confruntarea surselor de informație. • Surse tradiționale și surse virtuale de informații.
Evaluarea surselor tradiționale de • Paternitatea surselor tradiționale și a surselor virtuale
informație și a resurselor web. de informații.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
Proiecte:
• Grupurile-țintă ale paginilor Web propuse.
• Evaluarea surselor de informație propuse.
5-C. Primele mele programe
• Utilizarea unităților lexicale Unitățile lexicale ale unui limbaj de programare Exerciții de:
în scrierea programelor. de nivel înalt: • reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin
• Verificarea corectitudinii – alfabetul limbajului; identificatori;
unităților lexicale. – vocabularul limbajului. • compunere a identificatorilor care reflectă specificul
• Compunerea identificatori- Unități lexicale: problemelor din fizică, matematică, chimie;
lor, a șirurilor, a numerelor, a – simboluri speciale: • prelucrare a textelor și a imaginilor;
comentariilor. – cuvinte-cheie; • verificare a corectitudinii numerelor și a șirurilor;
– identificatori; • scrierea numerelor reale cu și fără utilizarea factorului
– separatori; de scală.

20
– numere;
– șiruri de caractere. Produse:
• denumiri sugestive de identificatori;
• definiții de constante.
• Clasificarea tipurilor de date Conceptul de dată. Exerciții de:
simple. Definirea tipurilor de date: • explicare a modului de reprezentare a datelor într-un
• Perceperea reprezentării – tip numeric; limbaj de programare de nivel înalt;
datelor din program în con- – tip logic; • precizare a mulțimii de valori și a mulțimii de operatori
stante și variabile. – tip caracterial; ai tipurilor de date propuse;
• Utilizarea tipurilor identice și – tip definit de utilizator. • precizare a mulțimii de valori pe care o poate lua o
a tipurilor compatibile. Variabile și constante: variabilă asociată cu un anumit tip de date;
– definiții de constante; • precizare a operațiilor care pot fi efectuate asupra valo-
– declarații de variabile. rilor unei variabile;
• clasificare a tipurilor de date având la dispoziție mărimi
concrete pentru rezolvarea problemelor propuse.
Activități și produse
Unități de competențe Unități de conținut
de învățare recomandate
Rularea pe calculator a programelor de:
• citire și scriere a numerelor;
• citire și scriere a caracterelor;
• citire și scriere a șirurilor de caractere;
• calcul aritmetic;
• calculare a perimetrului;
• calculare a ariei.

Produse:
• exerciții rezolvate;
• programe rulate pe calculator.
* Opțional.

La finele clasei a VII-a elevul poate:

21
– să estimeze cantitatea de informație ce se conține în mesajele text, grafice, audio și video;
– să codifice și să decodifice numerele naturale și informațiile textuale;
– să creeze conținuturi digitale simple: texte și imagini;
– să elaboreze și să deruleze prezentări electronice;
– să comunice, să caute și să difuzeze informații în mediile virtuale;
– să utilizeze echipamentele digitale destinate largului public în siguranță și cu încredere;
– să utilizeze produsele-program pentru căutarea, stocarea și organizarea informațiilor text, grafice, audio și video,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


– atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
– curiozitate în explorarea mediilor virtuale;
– încredere în eficiența mijloacelor digitale utilizate;
– creativitate în elaborarea conținuturilor digitale;
– atitudine critică față de utilizarea mijloacelor digitale neomologate și/sau nelicențiate;
– respectarea regulilor eticii și ale securității digitale.
CLASA A VIII-A
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
1. Prelucrarea textelor
• Aplicarea operațiilor specifice Aplicații de editare a textelor: Exerciții de:
editării textelor. – structura ierarhică a documentelor de tip text; • introducere și editare a textului;
• Utilizarea instrumentelor de – introducerea textelor de la tastatură; • identificare a corpului de litere propus;
corectare gramaticală a textelor. – importul textelor din alte surse. • formatare a textelor conform modelelor propuse;
• Crearea și prelucrarea listelor. Formatarea caracterelor: • creare a stilurilor pentru formatarea caracterelor;
– tehnoredactare; • precizare a atributelor de formatare a paragrafelor pro-
– font; puse;
– stil de afișare; • formatare a paragrafelor conform modelelor propuse;
– formatarea caracterelor; • așezare a textului în pagină conform modelelor propuse;
– stiluri de caractere*. • creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate cu
Formatarea paragrafelor: simboluri de evidențiere;
– paragraf; • utilizare a instrumentelor de corectare;
– aliniere; • depistare automată a greșelilor în textele propuse.

22
– indentare;
– spațiere;
– stiluri de paragraf*.
Așezarea în pagină:
– formatarea paginilor;
– antet și subsol;
– secțiune;
– stil de caractere;
– șabloane de document*.
Liste:
– tipuri de marcare;
– tipuri de numerotare.
Instrumente de corectare:
– analizator lexical;
– analizator gramatical;
– tezaur;
– corectare manuală;
– corectare automată.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Crearea și editarea tabelelor. Tabele: Exerciții de:
– rând, coloană, celulă; • creare a tabelelor cu ajutorul sistemului de asistență, prin
– inserarea unei linii, a unei coloane; inserare sau desenare;
– unirea celulelor; • modificare a structurii tabelelor propuse, sortare a date-
– divizarea celulelor; lor din tabele;
– formatarea celulelor;
– șabloane de tabele*.

• Crearea și editarea diagramelor. Diagrame: Exerciții de:


– tip de diagramă; • creare și editare a diagramelor;
– foaie de date; • selectare a tipului de diagramă în funcție de specificul
– câmp de desenare a diagramei; datelor de afișat;
– formatarea diagramei; • formatare a diagramelor conform modelului propus.
– șabloane de diagrame*.
Studii de caz:

23
• Domeniile de utilizare a fiecărui tip de diagramă: circula-
ră, cu bare, cu coloane, liniară, grafic.
• Utilizarea diagramelor în manualele școlare.
• Inserarea obiectelor. Obiecte: Exerciții de:
• Utilizarea instrumentelor de – imagini desenate; • inserare a imaginilor desenate și a celor predesenate;
grafică orientată pe obiecte. – imagini predesenate; • inserare și editare a formulelor;
– formule; • inserare a secvențelor sonore;
– fișiere audio; • inserare a secvențelor video;
– fișiere video. • inserare a obiectelor grafice.
Metode de inserare a obiectelor:
– prin memoria tampon: Studii de caz:
– prin apelul altor aplicații; • Imaginile desenate și imaginile predesenate.
– din fișierele externe. • Imagini în grafica orientată pe obiecte și grafica orientată
pe puncte.
• Proprietățile obiectelor inserate ca simboluri de text și ca
entități inserate deasupra textului.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Utilizarea instrumentelor de Formatarea imaginilor. Exerciții de:
formatare a imaginilor din Stabilirea: • inserare și formatare a imaginilor predesenate;
componența documentelor. – culorii, a luminozității și a contrastului; • inserare și formatare a desenelor create de utilizator;
– poziției în document; • copiere și redimensionare a imaginilor;
– dimensiunilor; • formatare a imaginilor conform modelului propus.
– modului de aranjare a textului în jurul ima-
ginii;
– chenarelor și a umbrelor.

• Utilizarea instrumentelor Corespondența combinată*: Exerciții de:


de creare și de distribuire a – documentul principal; • creare a documentului principal;
corespondenței combinate. – sursă de date; • creare a surselor de date;
– generarea corespondenței combinate. • generarea corespondenței combinate.

2. Algoritmi și executanți

24
• Utilizarea metodelor de algo- Noțiune de algoritm. Exerciții de:
ritmizare pentru soluționarea Algoritmi și executanți: • descriere a acțiunilor pe care le va efectua executantul în
problemelor frecvent întâlnite în – algoritm; procesul execuției algoritmilor propuși;
activitatea cotidiană. – executant; • elaborare a algoritmilor pentru deplasarea executantului
• Descrierea și utilizarea reperto- – comandă manuală; dintr-o poziție în alta;
riului de instrucțiuni ale execu- – comandă prin program; • depistare a erorilor sintactice, a erorilor logice și a erori-
tantului. – program; lor de funcționare;
• Elaborarea algoritmilor pentru – limbaj de programare. • elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor;
executant. • elaborare a algoritmilor de către elevi și testare cu ajuto-
rul executanților;
• explicarea modului de execuție a algoritmilor.

Produse:
• algoritmi de desenare a figurilor geometrice;
• algoritmi de deplasare în medii cu obstacole.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Utilizarea metodelor de repre- Metode de reprezentare a algoritmilor: Exerciții de:
zentare a algoritmilor. – limbaj uman; • reprezentare a algoritmilor prin diferite metode;
– limbaje algoritmice; • observare și înțelegere a conexiunii dintre modul de re-
– scheme logice. prezentare a algoritmului și repertoriul de instrucțiuni al
executantului;
• transcriere a algoritmilor formulați în limbaj convențional
în reprezentări formalizate.

Produse:
• algoritmi din cursul de matematică: clasificarea triunghiurilor în
funcție de laturi/unghiuri, rezolvarea ecuațiilor liniare/pătrati-
ce, reprezentați prin scheme logice/limbaje algoritmice.
• Utilizarea metodei rafinării suc- Subalgoritmi: Exerciții de:
cesive. – subprogram; • explicare a modului de execuție a apelurilor de subalgoritmi;

25
– program principal; • identificare a problemelor soluționarea cărora necesită
– procedură; utilizarea subalgoritmilor;
– apel de procedură; • elaborare și de apel a subalgoritmilor pentru executanți;
– rafinare succesivă. • observare și înțelegere a legăturilor informaționale și de
control dintre algoritm și subalgoritmii apelați;
• desenare a figurilor cu utilizarea subalgoritmilor.

Produse:
• algoritmi de desenare a figurilor cu utilizarea subalgoritmilor.
• Definirea formatului general și Instrucțiunile limbajului algoritmic. Exerciții de:
utilizarea instrucțiunilor de ciclu. Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. Ciclu cu • explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ciclu;
• Elaborarea algoritmilor utilizând condiție: • elaborare a algoritmilor repetitivi;
instrucțiunile de ciclu. – condiție; • reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de
– ciclu cu condiție; execuție a algoritmilor repetitivi cu conexiune inversă;
– algoritm cu conexiune inversă; • identificare a programelor soluționarea cărora necesită
– eroare de execuție. utilizarea algoritmilor.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Elaborarea algoritmilor utilizând Algoritm cu ramificări. Exerciții de:
instrucțiunea de ramificare. Instrucțiunea de ramificare: • explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ramifi-
– condiție; care;
– ramificator. • desenare a schemei logice a instrucțiunii de ramificare;
• elaborare a algoritmilor cu ramificări;
• identificare a problemelor soluționarea cărora necesită
utilizarea algoritmilor cu ramificări;
• reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de
execuție a algoritmilor cu ramificări.
• Cunoașterea proprietăților fun- Generalități despre algoritmi. Exerciții de:
damentale ale algoritmilor. Proprietățile algoritmilor: • identificare a proprietăților algoritmilor pe baza exemple-
– univocitate; lor propuse;
– universalitate; • observare și înțelegere a conexiunilor dintre proprietățile
– finitudine; algoritmului și modul de execuție a acestuia pe calculator.

26
– producerea rezultatului preconizat.
Noțiunea de gândire algoritmică.
Algoritmul de funcționare a calculatorului.
• Identificarea structurii algoritmi- Clasificarea algoritmilor în funcție de: Exerciții de:
lor (liniari, cu ramificări, ciclici). – modul de reprezentare; • clasificare a algoritmilor conform criteriului de structură;
– proprietăți; • estimare a criteriilor de calitate pentru algoritmii propuși.
– structură.
3-A. Editarea imaginilor
• Identificarea elementelor unei Noțiunile de bază: Exerciții de:
imagini cu rastru. – pixel; • identificare a elementelor imaginii cu rastru;
• Gestionarea fișierelor grafice. – rastru; • deschidere/închidere a unui fișier grafic cu rastru;
• Importul fișierelor grafice. – imagine cu rastru; • modificare a scalei de vizualizare a imaginii cu rastru
• Exportul fișierelor grafice. – rezoluție; (până la pixeli distincți);
• Transformarea geometrică a – dimensiuni; • modificare a dimensiunilor/rezoluției imaginii cu rastru;
fișierelor grafice. – model de culoare.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Modificarea modelului de culoa- Spațiu de lucru al editorului grafic: • decupare a fragmentelor imaginii cu rastru;
re al fișierelor grafice. – panouri; • modificare a formatului grafic;
• Transformarea artistică a – meniuri; • modificare a modelului de culoare;
fișierelor grafice. – instrumente; • selectare a instrumentului necesar din barele de instru-
– rigle, riglete, ghidaje; mente;
– personalizarea spațiului de lucru. • activare/dezactivare panouri, rigle, riglete, ghidaje;
Crearea imaginii cu rastru: • personalizare a spațiului de lucru;
– setări geometrice: dimensiuni, rezoluție; • creare a unei imagini noi în spațiul de lucru al editorului
– setări coloristice: model culoare; grafic: dimensiuni, rezoluție, model de culoare;
– formate grafice: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PDF. • selectare a formatului grafic pentru imaginea curentă;
Importul imaginii cu rastru: • importare a unei imagini cu rastru cu ajutorul memoriei
– importul direct/memorie buffer; buffer;
– import fișier; • importare a unui fișier grafic extern;
– import dispozitiv: cameră foto, scaner. • importare a fișierelor din camera fotodigitală/smartphone;
Instrumente pentru desen: • scanare a fișierelor grafice;

27
– peniță; • desenare/redesenare a elementelor imaginii utilizând
– pensulă; instrumentele: peniță, pensulă, colorare fundal, figuri
– fundal; geometrice;
– figuri primitive/grafice. • selectare a proprietăților peniței, ale pensulei, ale figuri-
Gestionarea proprietăților instrumentelor de lor geometrice;
desen. • selectare a măștilor de formă: patrulater, elipsă, arbitrară;
Instrumente pentru selecție și editare: • decupare a fragmentelor imaginii utilizând operația de
– selector; forfecare;
– măști; • selectare a culorii cu ajutorul instrumentului pipeta;
– foarfece; • radierea unor fragmente ale imaginii cu ajutorul instru-
– pipetă; mentului radieră;
– radieră; • setare a proprietăților instrumentului radieră;
– cuțit. • decupare a unor fragmente ale imaginii cu ajutorul instru-
mentului cuțit;
• setare a proprietăților instrumentului cuțit;
• inserare a textului în imaginea cu rastru;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
Prelucrarea textului: • editare a textului inserat în imagine;
– instrumente de scriere; • formatare a textului inserat în imagine;
– editarea textului; • spațiere a simbolurilor;
– formatarea caracterelor; • formatare a paragrafelor;
– spațierea; • adăugare contur la elementele selectate ale imaginii;
– formatarea paragrafelor. • reglare nivel transparență a fragmentelor de imagine
Alte instrumente: selectate;
– setare contur; • reglare nivel umbrire a fragmentelor de imagine selectate;
– setare transparență; • aplicare directă asupra imaginii a efectelor artistice acce-
– setare umbre; sibile (mozaic, sticlă udă, cristalizare, textură, estompare).
– aplicare efecte standard.
Studii de caz:
• Evoluția editoarelor grafice în distribuție liberă.
• Evoluția editoarelor grafice comerciale.

28
Proiecte:
• Postere tematice.
• Colecție digitală de semne rutiere.
3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare
• Recunoașterea părților compo- Conceptul de acțiune. Exerciții de:
nente ale unui program. Noțiunea de instrucțiune. • introducere și extragere a datelor;
• Selectarea instrucțiunilor în Afișarea informației alfanumerice. • clasificare a instrucțiunilor limbajului de nivel înalt;
funcție de specificul algoritmilor Citirea datelor de la tastatură. • transcriere a expresiilor din notația matematică în limba-
de implementat. Expresii. je de programare de nivel înalt și invers;
• Introducerea și extragerea da- Evaluarea expresiilor. • evaluare a expresiilor limbajului de programare de nivel înalt;
telor. Tipul expresiilor. • clasificare a expresiilor în funcție de tipul lor;
• Translarea algoritmilor elaborați Instrucțiuni: • explicare a modului de execuție a instrucțiunilor: apel de
în programe. – apel de procedură; procedură, atribuire, dacă, pentru, caz, cât, repetă;
– efect nul; • determinare a compatibilității componentelor
– compusă; instrucțiunilor din punct de vedere al atribuirii;
– de atribuire;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
– dacă; • translare a algoritmilor elaborați în mediu de programare
– pentru; de nivel înalt;
– caz; • testare a programelor și analiză a rezultatelor.
– cât;
– repetă. Elaborarea și implementarea algoritmilor de:
• calcul aritmetic;
• verificare a corectitudinii datelor introduse;
• tabelare a valorilor funcțiilor propuse;
• conversie a cifrelor romane în zecimale;
• calcul al sumelor și al produselor;
• calcul al termenilor progresiilor aritmetice și geometrice;
• codificare și decodificare a textelor.

Produse:
• exerciții rezolvate;

29
• programe depanate.
* Opțional.
La finele clasei a VIII-a elevul poate:
– să creeze și să prelucreze documente de tip text;
– să verifice corectitudinea gramaticală a documentelor de tip text;
– să insereze obiecte în documentele de tip text;
– să elaboreze și să depaneze în medii didactice algoritmi de comandă cu executanții,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


– atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
– elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip text;
– percepția științifică a algoritmilor, a executanților și a limbajelor algoritmice;
– elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
– inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor;
– respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip text.
CLASA A IX-A
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
1. Calcul tabelar
• Identificarea elementelor Păstrarea informației în foile de Exerciții de:
unei foi de calcul. calcul. Elementele unei foi de calcul: • identificare a elementelor unei foi de calcul din lista propusă;
• Definirea tipurilor de date – celulă; • identificare a adresei unei celule dintr-o listă propusă;
și introducerea valorilor în – adresă/referință de celulă; • modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran;
foile de calcul. – valori și formule; • modificare a barei de instrumente;
• Crearea în foile de calcul a – calcul tabelar; • creare a foilor de calcul și selectare a elementelor propuse;
seriilor de valori. – formatare; • precizare a tipului de date ale valorilor propuse;
– formate de coloană, rând, celulă. • introducere în foile de calcul a textelor, a numerelor, a datelor calenda-
Introducerea, editarea și formata- ristice și a mărcilor de timp;
rea datelor în foile de calcul: • copiere, mutare a unui domeniu de date din foaia de calcul;
– tipuri de date; • explicare a operațiilor de editare în foile de calcul;
– introducerea valorilor; • editare a datelor în foile de calcul;

30
– introducerea formulelor; • precizare a rezultatelor operațiilor de formatare propuse;
– operații de editare; • formatare a datelor în foile de calcul;
– operații de formatare. • creare a unei serii de date conform modelului propus;
• creare a seriilor de numere de către elevi, fiind dat primul număr, pasul
și numărul final.

• Identificarea operatorilor și Formule și calcule: Exerciții de:


a operanzilor. – operatori; • clasificare a operatorilor;
• Utilizarea operatorilor și a – operanzi; • clasificare a operanzilor;
operanzilor la prelucrarea – adrese relative; • clasificare a adreselor;
datelor. – adrese absolute; • precizare a rezultatelor furnizate de operatorii propuși;
– nume de celule; • precizare a categoriei operanzilor propuși;
– domenii de celule. • precizare a entităților specificate prin referințele propuse;
• identificare a operatorilor și a operanzilor din lista propusă.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Utilizarea formulelor pentru Formule și utilizarea lor. Exerciții de:
efectuarea calculelor nece- Conversia tipurilor de date. • explicare a algoritmilor de introducere a unei formule;
sare la prelucrarea datelor. Copierea formulelor. • precizare a rezultatelor evaluării formulelor propuse;
Noțiuni de bază: • explicare a modului de conversie a valorilor în procesul de evaluare a
– formulă; formulelor;
– conversia tipurilor de date; • utilizare corectă a ordinii operațiilor în construirea anumitor formule;
– precedente de celulă; • copiere a formulelor;
– dependente de celulă. • recunoaștere a erorilor standard asociate formulelor;
• efectuare a calculelor conform modelului propus;
• utilizare a referințelor în construirea formulelor;
• compunere a formulelor pentru efectuarea calculelor.

• Utilizarea funcțiilor predefi- Funcții: Exerciții de:


nite pentru rezolvarea pro- – categorii de funcții; • clasificare a funcțiilor pe categorii;
blemelor din matematică, – argument; • utilizare a funcțiilor pentru prelucrarea informațiilor din foile de calcul;

31
fizică, pentru prelucrarea – valoare returnată. • determinare a tipului de funcții care poate fi aplicat asupra datelor con-
textelor. form modelului propus.
• Identificarea elementelor Diagrame. Exerciții de:
unei diagrame. Elementele unei diagrame: • selectare și evidențiere a elementelor din care sunt compuse diagramele;
• Stabilirea conexiunii dintre – indicator de date; • explicare a modului de reprezentare a datelor din tabel prin diagrame;
datele selectate și elemen- – serie de date; • desenare a diagramelor ce corespund datelor selectate;
tele diagramei respective. – categorie de date; • copiere a diagramelor.
• Utilizarea diagramelor pen- – axa categoriilor;
tru prezentarea datelor. – axa valorilor;
– titlu;
– legendă.

• Selectarea tipului de diagra- Crearea și editarea diagramelor: Exerciții de:


mă în funcție de specificul – tip de diagramă; • clasificare a diagramelor propuse;
datelor reprezentate. – diagramă bidimensională; • creare și editare a diagramelor propuse;
– diagramă tridimensională; • modificare a tipului de diagramă;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Crearea și modificarea dia- – grafic; • modificare a suprafeței diagramei;
gramelor. – obiect; • modificare a titlului, a axelor de coordonate și a legendei;
– încapsularea obiectelor; • modificare a unei serii de date;
– ierarhia obiectelor; • adăugare a datelor într-o diagramă.
– tehnici de editare.
• Utilizarea graficelor pentru Construirea graficelor: Exerciții de:
prezentări mai sugestive ale – grafic; • clasificare a graficelor propuse;
datelor numerice. – diagramă XY. • interpretare a datelor numerice din graficele propuse;
• creare și editare a graficelor.

• Utilizarea hărților și a obiec- Hărți și obiecte grafice*: Exerciții de:


telor grafice pentru prezen- – hartă; • utilizare a hărților propuse;
tări mai sugestive a datelor – obiecte grafice; • inserare a hărților propuse;
numerice. – instrumente de desenare. • creare și editare a hărților;

32
• inserare a obiectelor grafice propuse;
• creare și editare a obiectelor grafice.

• Utilizarea bazelor de date Baze de date în formă de liste. Exerciții de:


în formă de liste pentru Noțiuni elementare de baze de date: • reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii listelor propuse;
organizarea informațiilor – date elementare; • creare a listelor;
personale. – date compuse; • creare și modificare a listelor;
• Utilizarea operațiilor desti- – bază de date; • diferențiere a termenilor: bază de date, listă, câmp, numele câmpului,
nate gestionării listelor. – listă de date; înregistrare;
– înregistrare; • explicare a operațiilor destinate gestiunii listelor;
– câmp; • gestionare a listelor cu ajutorul formularului pentru date;
– formular de date. • totalizare a datelor numerice.
Gestionarea listelor:
– inserarea înregistrărilor;
– eliminarea înregistrărilor;
– căutarea înregistrărilor;
– editarea înregistrărilor.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Stabilirea ordinii de sortare Sortarea înregistrărilor: Exerciții de:
a înregistrărilor. – sortare; • sortare a înregistrărilor din listele propuse sau create de elevi;
• Utilizarea operațiilor de – cheie de sortare; • explicare a operației de selectare a înregistrărilor;
selectare a înregistrărilor – ordine de sortare; • selectare a înregistrărilor cu ajutorul condițiilor simple și al condițiilor
și identificarea condițiilor – ordine ascendentă; complexe;
complexe de selectare. – ordine descendentă. • explicare a operațiilor de rezumare a datelor;
• Crearea listelor în foile de Selectarea înregistrărilor: • creare a unei baze de date conform modelului propus sau a unei baze
calcul. – selectarea înregistrărilor; create de elevi din proprie inițiativă.
– filtrarea înregistrărilor;
– condiții de selectare;
– copierea înregistrărilor selectate.
2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare
• Identificarea metodelor Medii grafic-interactive de progra- Exerciții de:

33
adecvate de utilizare a mare: • clasificare a mediilor grafic-interactive de programare;
interfețelor grafice ale me- – clasificarea mediilor grafic-in- • explicare a modului de utilizare a interfețelor mediilor grafic-interactive
diilor grafic-interactive de teractive de programare; de programare;
programare. – interfețele mediilor grafic-in- • explicare a modului de organizare a activităților în mediile grafic-in-
• Utilizarea interfețelor me- teractive de programare; teractive de programare;
diilor grafic-interactive de – proiecte; • creare și gestionare a proiectelor.
programare. – gestionarea proiectelor.
• Crearea și gestionarea pro-
iectelor în mediile grafic-in-
teractive de programare.

• Aplicarea conceptului de Obiecte și medii de lucru: Exerciții de:


obiect. – conceptele de dată; • explicare a conceptului de obiect;
• Crearea, distrugerea, modi- – conceptul de acțiune; • creare a obiectelor;
ficarea proprietăților obiec- – programarea imperativă; • distrugere a obiectelor;
telor. – conceptul de obiect; • setare a proprietăților inițiale ale obiectelor;
– programarea orientată pe obiecte; • modificare a proprietăților obiectelor;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
– proprietăți ale obiectelor; • creare și gestionare a bibliotecilor de obiecte;
– metode ale obiectelor; • configurare a mediilor de lucru pentru executanți.
– scenarii;
– biblioteci de obiecte;
– medii de lucru pentru obiecte;
– obiectele în rol de executanți.
• Utilizarea proprietăților- Proprietățile-tip ale obiectelor din Exerciții de:
tip ale obiectelor frecvent mediile grafic-interactive de pro- • identificare a obiectelor din componența unui mediu grafic-interactiv
întâlnite în mediile grafic-in- gramare: de programare;
teractive de programare. – coordonatele; • enumerare a proprietăților-tip ale obiectelor frecvent utilizate în medii-
– orientarea în spațiu; le grafic-interactive de programare;
– dimensiunile; • setare și modificare manuală a proprietăților-tip ale obiectelor frecvent
– aspectul exterior (costumul); utilizate în mediile grafic-interactive de programare.
– sunetele pe care le poate pro-
Studiu de caz:

34
duce.
• Analiza comparată a seturilor de proprietăți ale obiectelor din
componența mediilor grafic-interactive de programare.
• Utilizarea comenzilor-tip ale Comenzile-tip ale obiectelor din me- Exerciții de:
obiectelor frecvent întâlnite diile grafic-interactive de programare: • identificare a comenzilor din repertoriul obiectelor din componența
în mediile grafic-interactive – de mișcare; unui mediu grafic-interactiv de programare;
de programare. – de rotire; • precizare a rezultatelor execuției comenzilor-tip din repertoriul obiecte-
– de schimbare a dimensiunilor; lor (executanților) din mediile grafic-interactive de programare;
– de schimbare a aspectului; • executare manuală a comenzilor din repertoriul obiectelor din
– de apariție în scenă; componența unui mediu grafic-interactiv de programare.
– de dispariție din scenă;
– de producere a unui anumit sunet; Studiu de caz:
– de desenare; • Analiza comparată a repertoriilor de comenzi ale obiectelor din
– de așteptare a unui anumit eve- componența mediilor grafic-interactive de programare.
niment;
– de trimitere a unui mesaj;
– de recepționare a unui mesaj.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Implementarea algoritmilor Programarea algoritmilor liniari, Exerciții de:
liniari, ciclici și cu ramificări ciclici și cu ramificări. Instrucțiuni • explicare a destinației fiecărei instrucțiuni de control;
în mediile grafic-interactive de control: • utilizare a instrucțiunilor de control pentru implementarea algoritmilor
de programare. – de ramificare; liniari, ciclici, cu ramificări;
– ciclu cu precondiție; • elaborare și implementare a algoritmilor de desenare a figurilor (cer-
– ciclu cu postcondiție; curi, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.).
– ciclu infinit;
Produse:
– de așteptare a unui anumit eve-
• algoritmii de desenare a seriilor de figuri (cercuri, ovale, triunghiuri,
niment;
dreptunghiuri etc.) cu dimensiuni și poziții fixe/variabile, implementați
– de așteptare a răspunsului la un
într-un mediu grafic-interactiv de programare;
anumit mesaj;
• algoritmii de deplasare a executanților conform unor rute prestabilite,
– de reacționare la un anumit mesaj.
implementați într-un mediu grafic-interactiv de programare.

• Implementarea subalgorit- Programarea subalgoritmilor*: Exerciții de:


milor în mediile grafic-in- – program principal; • elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de programare a

35
teractive de programare. – subprogram; subalgoritmilor pentru desenarea figurilor geometrice frecvent întâlnite
– programul apelant; (cercuri, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.);
– programul apelat; • elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de programare
– definirea subalgoritmilor; a algoritmilor de desenare a seriilor de figuri cu dimensiuni variabile,
– apelul subalgoritmilor; bazate pe apeluri de subalgoritmi.
– parametrii formali și parametrii
Studiu de caz:
actuali ai subalgoritmilor;
• Analiza comparată a volumului de muncă și a complexității algoritmilor
implementați cu și fără utilizarea subalgoritmilor.

• Implementarea algoritmilor Programarea algoritmilor paraleli*: Exerciții de:


paraleli în mediile grafic-in- – algoritmi seriali; • explicare a noțiunii de algoritm serial;
teractive de programare. – algoritmi paraleli; • implementare a algoritmilor seriali;
– sincronizarea algoritmilor para- • explicare a noțiunii de algoritm paralel;
leli; • explicare a noțiunii de sincronizare a algoritmilor paraleli;
• explicare a metodelor de sincronizare a algoritmilor paraleli;
• implementare a algoritmilor paraleli.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
– metodele de sincronizare a algo- Produse:
ritmilor paraleli; • algoritmii seriali (secvențe animate, jocuri didactice etc.), implementați
– sincronizarea prin evenimente; în mediile grafic-interactive de programare.
– sincronizarea prin schimbul de • algoritmii paraleli (secvențe animate, jocuri didactice etc.),
mesaje. implementați în mediile grafic-interactive de programare.

• Utilizarea metodelor de Organizarea activităților de imple- Exerciții de:


organizare a activităților de mentare a algoritmilor*: • explicare a etapelor principale de elaborare a proiectelor;
implementare a algoritmilor – etapele de elaborare a unui pro- • elaborare a planurilor de proiecte (tabelul obiectelor, al proprietăților și
în mediile grafic-interactive iect; al metodelor acestora, interacțiunile dintre obiecte);
de programare. – planul proiectului; • formare a echipelor de proiecte, stabilirea de roluri și repartizarea de
– divizarea sarcinilor complexe în sarcini;
sarcini mai simple; • elaborare, implementare și susținere de proiecte.

36
– formarea echipelor;
– stabilirea rolurilor membrilor Proiecte:
echipei; • Scrierea de scenarii, elaborarea algoritmilor respectivi și implementa-
– repartizarea sarcinilor între rea acestora în mediile grafic-interactive de programare:
membrii echipei; • istorioare multimedia interactive;
– organizarea și monitorizarea • modele interactive de dispozitive și instalații;
proceselor de elaborare a pro- • modele de interacțiune umană;
iectelor; • modele ale fenomenelor din lumea înconjurătoare;
– susținerea proiectelor. • filme animate de scurt metraj (istorioare, concerte solo și concerte
colective, publicitate socială, publicitate comercială);
• prezentări animate multimedia;
• jocuri didactice interactive.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
3-A. Prelucrări audio și video
Prelucrarea informației audio
• Cunoașterea și înțelegerea Sunetul ca fenomen fizic. Para- Exerciții de:
principiilor fizice de propa- metrii ce caracterizează percepția • descriere a domeniilor de activitate umană, în care se utilizează
gare a undelor sonore. undelor sonore de către om. informația audio;
• Cunoașterea și setarea para- • descriere și comparare a parametrilor undelor sonore din perspectiva
metrilor principali ai semna- percepției lor de către ființele umane;
lelor audio. • descriere și explicare a factorilor audio ce pot periclita sănătatea
ființelor umane.

Studii de caz:
• Percepția diverselor semnale sonore de către ființa umană.
• Impactul modificării parametrilor semnalelor sonore asupra percepției
acestora de către ființa umană.

37
• Selectarea formatelor de Codificarea digitală a informației Exerciții de:
bază ale fișierelor ce conțin audio: • explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor audio;
informații audio în funcție – frecvența de discretizare; • determinare a volumului datelor audio necomprimate cunoscând para-
de destinația acestora. – pasul de cuantificare a semnalu- metrii de codificare;
• Utilizarea echipamentelor și lui audio. • determinare a formatului audio cunoscând extensiunile denumirilor de
a programelor de calculator Compresia și decompresia datelor fișiere;
destinate înregistrării date- audio. • identificare și explicare a parametrilor de bază și a caracteristicilor prin-
lor audio. Redarea informației audio. Ratele cipale ale echipamentelor frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea,
• Utilizarea echipamentelor și de biți. prelucrarea și reproducerea secvențelor audio.
a programelor de calculator Programe de calculator și echipa-
destinate redării datelor mente de codificare și decodificare Studii de caz:
audio. a datelor audio. • Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor digitale audio.
Formatele fișierelor ce conțin date • Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor digitale
audio: WAV, FLAC, MP3, AIF. audio.
• Analiza comparată a formatelor de fișiere audio.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
Proiecte:
• Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare a semna-
lelor sonore influențează calitatea de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a semnalelor
sonore influențează calitatea de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care compresia semnalelor sonore influențează
calitatea de redare a acestora.
• Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea semnalelor Exerciții de:
bază ale editoarelor digitale sonore. • utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital audio;
audio. Vizualizarea semnalelor sonore. • analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceleiași secvențe sonore
• Utilizarea editoarelor digita- Prelucrarea semnalelor sonore: efectuate în formate audio diferite;
le audio pentru prelucrarea – secvențierea și concatenarea • analiză a calității de redare a secvențelor audio în funcție de parametrii
secvențelor sonore. fragmentelor audio; de înregistrare și stocare;
• Crearea și prelucrarea înre- – transformări de amplitudine (am- • conversie a formatelor fișierelor audio;
gistrărilor audio. plificare, mixare, normalizare); • transmitere a fișierelor audio prin diferite mijloace de comunicații digitale.

38
– modificarea tonului și a duratei
de redare; Proiecte:
– filtrarea semnalelor sonore; • Elaborarea fundalului audio pentru evenimentele școlare.
– aplicarea efectelor. • Mixarea semnalelor audio ce provin de la mai multe surse pe durata
Analiza sunetului: unui eveniment școlar.
– analiza spectrală; • Elaborarea pistelor sonore pentru filmele video ale evenimentelor
– modificarea volumului. școlare.
Conversiile de formate audio.
Prelucrarea informației video
• Cunoașterea și înțelegerea Lumina ca fenomen fizic. Parame- Exerciții de:
principiilor fizice de propa- trii ce caracterizează percepția • descriere a domeniilor de activitate umană în care se utilizează
gare a luminii. luminii de către om. informația video;
• Cunoașterea și setarea para- • descriere și comparare a parametrilor undelor electromagnetice din
metrilor principali ai semna- perspectiva percepției lor de către ființele umane;
lelor video. • descriere și explicare a factorilor video ce pot periclita sănătatea
ființelor umane.
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
Studii de caz:
• Percepția diverselor unde electromagnetice de către ființa umană.
• Impactul modificării parametrilor undelor electromagnetice asupra
percepției acestora de către ființa umană.
• Selectarea formatelor de Codificarea digitală a informației Exerciții de:
bază ale fișierelor ce conțin video: • explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor video;
informații video în funcție – frecvența de discretizare în timp; • determinare a volumului datelor video necomprimate cunoscând para-
de destinația acestora. – frecvența de discretizare în metrii de codificare;
• Utilizarea echipamentelor și spațiu; • determinare a formatului video cunoscând extensiunile denumirilor de fișiere;
programelor de calculator – pasul de cuantificare a semnalu- • identificare și explicare a parametrilor de bază și a caracteristicilor prin-
destinate înregistrării date- lui video; cipale ale echipamentelor frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea,
lor video. – puterea de rezoluție; prelucrarea și reproducerea secvențelor video.
• Utilizarea echipamentelor și – numărul de culori de bază.
programelor de calculator Compresia și decompresia datelor Studii de caz:
destinate redării datelor video. • Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor digitale video.

39
video. Redarea informației video. Ratele • Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor digitale video.
de biți. • Analiza comparată a formatelor de fișiere video.
Programe de calculator și echipa-
mente de codificare și decodificare Proiecte:
a datelor video. • Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare a semna-
Formatele fișierelor ce conțin date lelor video influențează calitatea de redare a acestora.
video: WMV, AVI, MPEG, M1V, ASF. • Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a semnalelor
video influențează calitatea de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care compresia semnalelor video influențează
calitatea de redare a acestora.
• Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea Exerciții de:
bază ale editoarelor digitale secvențelor video. • utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital video;
video. Prelucrarea secvențelor video: • analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceleiași secvențe efectuate
• Utilizarea editoarelor digita- – secvențierea și concatenarea în formate video diferite;
le video pentru prelucrarea fragmentelor video; • analiză a calității de redare a secvențelor video în funcție de parametrii
secvențelor sonore. – montarea fragmentelor video; de înregistrare și de stocare;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
• Crearea și prelucrarea înre- – transformări temporale; • conversie a formatelor fișierelor video;
gistrărilor video. – asocierea pistei sonore; • transmitere a fișierelor video prin diferite mijloace de comunicații digitale.
– modificarea duratei de redare;
– filtrarea semnalelor video; Proiecte:
– aplicarea efectelor; • Elaborarea fundalului video pentru evenimentele școlare.
– subtitrarea secvențelor video; • Mixarea semnalelor video ce provin de la mai multe surse pe durata
– conversia formatelor. unui eveniment școlar.
• Montarea filmărilor evenimentelor școlare.
3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare
Modulul este descris în tabelul pentru clasa a VIII-a.
3-C. Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de programare
• Acest modul poate fi ales doar de elevii ce în clasa a VIII-a au studiat modulul opțional
„3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare”

40
• Identificarea situațiilor de Tipuri de date tablou unidimensional: Exerciții de:
problemă ce necesită utiliza- – definirea tipurilor de date tablou • determinare a tipului indicilor și a tipului componentelor în funcție de
rea tablourilor. unidimensional; declarațiile propuse;
• Implementarea algoritmi- – declararea variabilelor de tip • precizare a operațiilor care pot fi efectuate cu componentele tablourilor;
lor de prelucrare a datelor tablou unidimensional; • sortare a componentelor tablourilor unidimensionale;
structurate în tablouri. – tipul indicilor și tipul componen- • explicare a proprietăților tipului de date șir de caractere;
• Implementarea algoritmilor telor tablourilor unidimensionale; • precizare a mulțimii de valori și a mulțimii de operații ale tipului de date
de sortare a datelor. – citirea/afișarea/prelucrarea com- șir de caractere;
• Implementarea algoritmilor ponentelor tablourilor unidimen- • prelucrare a șirurilor de caractere (ștergerea, substituirea, inserarea,
de prelucrare a șirurilor de sionale; sortarea caracterelor).
caractere. – sortarea componentelor tablou-
rilor unidimensionale. Elaborarea și implementarea algoritmilor de:
Tipuri de date șir de caractere. • prelucrare a elementelor tablourilor unidimensionale;
– definirea tipurilor de date șir de • selectare a anumitor elemente ale tablourilor unidimensionale;
caractere; • sortare a elementelor tablourilor unidimensionale;
Unități de competențe Unități de conținut Activități și produse de învățare recomandate
– declararea variabilelor de tip șir • sortare prin selecție;
de caractere; • căutare în șiruri ordonate;
– funcții standard de operare cu • reordonare a cifrelor în număr;
șiruri de caractere; • extragere a unei secvențe de cifre din număr;
– proceduri standard de operare • separare a prefixului/sufixului din număr și/sau din șirul de caractere;
cu șiruri de caractere. • prelucrare a șirurilor de caractere;
• analiză a textelor;
• modificare a textelor.
Produse:
• exerciții rezolvate;
• programe depanate.
* Opțional.
La finele clasei a IX-a elevul poate:

41
– să utilizeze mijloacele de calcul tabelar pentru prelucrarea datelor numerice frecvent întâlnite în activitatea cotidiană;
– să creeze și să prelucreze documente de tip registru de calcul;
– să creeze și să utilizeze baze de date în formă de liste pentru organizarea și păstrarea informațiilor;
– să insereze obiecte în documentele de tip registru de calcul;
– să elaboreze și să depaneze în medii grafic-interactive de programare algoritmi de comandă cu executanții în baza informațiilor
colectate din mediile de lucru ale acestora,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


– atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
– elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip registru de calcul;
– percepția științifică a metodelor de implementare a algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
– elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
– inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
– respectarea regulilor de securitate, a celor ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip registru de calcul;
– respectarea regulilor de securitate, a celor ergonomice, etice și de design în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii
grafic-interactive de programare.
V. Repere metodologice
de predare – învățare – evaluare

Metodologiile de predare – învățare a Informaticii se întemeiază pe următoarele principii:


• îmbinarea proceselor de predare – învățare a cunoștințelor teoretice cu
activitățile practice la calculator;
• adaptarea cunoștințelor predate la vârsta elevilor și la preachizițiile digitale ale
acestora;
• interdisciplinaritatea;
• adecvarea metodelor de predare – învățare la specificul instruirii asistate de calculator;
• echilibrarea încărcăturii informaționale și asigurarea continuității între clase prin
eșalonarea materialului teoretic în funcție de particularitățile de vârstă ale ele-
vului și în concordanță cu caracteristicile tehnice ale programelor de instruire
asistată de calculator, ale programelor de aplicații și ale programelor de sistem
ale calculatorului;
• diferențierea și individualizarea predării – învățării;
• formarea capacităților de avansare în însușirea echipamentelor și a produselor-
program necunoscute și în aplicarea tehnologiilor informaționale moderne.
Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea – învățarea Infor-
maticii sunt:
• utilizarea metodelor active, centrate pe elev prin valorificarea oportunităților
oferite de mijloacele instruirii asistate de calculator;
• combinarea judicioasă a instruirii teoretice cu lucrul individual la calculator;
• antrenarea sistematică în scopul dezvoltării competențelor specifice disciplinei.
Curriculumul gimnazial la disciplina Informatica servește ca bază pentru proiecta-
rea și organizarea procesului instructiv, ce are drept scop formarea și perfectizarea
competențelor specifice ale disciplinei. O astfel de abordare prevede orientarea de-
mersului didactic la Informatică spre formarea capacităților elevilor de a se integra în
societatea informațională.
Fiind un ansamblu de capacități, cunoștințe și abilități, competența poate fi realizată
doar prin dezvoltarea integrată a aspectelor sale dominante:
– aspectul cognitiv, care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor din Informatică;
– aspectul funcțional, care reprezintă capacitățile persoanei de a activa într-un
anumit domeniu - profesional, educațional, social -, utilizând mijloacele digitale;
– aspectul etic, care vizează valorile personale și sociale.

42
În asimilarea informației comunicate sunt implicate procesele psihice de percepție,
de memorare și operațiile de gândire. Prin urmare, pentru elaborarea sarcinilor didac-
tice, se va utiliza în special taxonomiile Bloom-Anderson și Bloom-Krathwohl, orientate
spre atingerea de către persoana instruită a nivelului intelectual determinat de stan-
darde.
Pentru asimilarea cunoștințelor de către elevi se recomandă utilizarea metodelor:
SINELG, interviu, lectura ghidată, exerciții practice la calculator, probleme destinate
dezvoltării gândirii algoritmice.
Aspectul de expertiză al competenței are rolul de dezvoltare a capacităților inte-
lectuale și psihomotorii ale elevilor. Pentru dezvoltarea competențelor funcțional-
acționare pot fi folosite taxonomiile Dave și Simpson.
Metodele recomandate la disciplina Informatică sunt: expunerea materialului teo-
retic, lucrul la calculator, individual și/sau sub conducerea cadrului didactic, exercițiul,
rezolvarea problemelor, lucrarea practică, lucrarea de laborator, studiile de caz, elabo-
rarea proiectelor individuale și/sau în grup. O atenție deosebită se va acorda elaborării
de către elevi a proiectelor cu caracter trans- și interdisciplinar, asigurându-se astfel
implementarea în demersurile didactice a abordărilor STEM și STEAM.
În procesul de formare, de aprofundare și de consolidare a atitudinilor și a valorilor
se va utiliza taxonomia lui Krathwohl.
Alegerea instrumentarului informatic necesar pentru implementarea Curriculumului
este la libera alegere a instituțiilor de învățământ, a cadrelor didactice și a elevilor. Por-
nind de la specificul competențelor de format și/sau de performat în domeniul Informa-
ticii, se recomandă utilizarea mijloacelor informatice prezentate în tabelul de mai jos.

43
Clasa Conținuturi Mijloace informatice recomandate
Informația în viața noastră. – calculatoare personale de birou (desktop);
Echipamente digitale – calculatoare portabile (laptop, notebook);
– calculatoare de tip tabletă; telefoane inteligente;
– camere digitale de luat vederi; aparate digitale de
înregistrare și de redare a sunetelor;
– camere digitale video;
– proiectoare multimedia;
– table digitale;
– rețele prin cablu;
– rețele fără fir;
– conexiune Internet în bandă largă.
Sisteme de operare – Windows;
– Android;
– Linux;
– iOS.
Aplicații frecvent utilizate – Notepad;
– Paint;
– Mail;
– Internet Explorer;
– Google Chrome;
– Safari;
– Mozilla Firefox;
VII – Facebook;
– Twitter.
Prezentări electronice – MS Office;
– Libre Office;
– Open Office;
– Kingsoft Office.
Comunicarea în spații – Google mail;
virtuale – Outlook;
– Facebook/Messenger;
– Blogger;
– Skype;
– Viber for desktop.
Cultura informației – Motoare de căutare;
– Programe de navigare în Internet.
Primele mele programe – Turbo Pascal, Free Pascal;
– Lazarus, Delphi;
– Visual Basic, Visual Basic for Applications;
– Java;
– C, C++, C#;
– Python;
– Online GDB (onlinegdb.com);
– CSAcademy.com (workspace).

44
Clasa Conținuturi Mijloace informatice recomandate
Prelucrarea textelor – MS Office;
– Libre Office;
– Open Office;
– Kingsoft Office.
Algoritmi și executanți – Cangurul;
– Furnica;
– Code.org;
– Scratch.
Editarea imaginilor – Paint;
– Paint 3D;
VIII – ACD Editor;
– Free Online-Image-Editor;
– GIMP.
Implementarea algoritmilor – Turbo Pascal, Free Pascal;
în medii textuale de – Lazarus, Delphi;
programare – Visual Basic, Visual Basic for Applications;
– Java;
– C, C++, C#;
– Python;
– Online GDB (onlinegdb.com);
– CSAcademy.com (workspace).
Calcul tabelar – MS Office;
– Libre Office;
– Open Office;
– Kingsoft Office.
Implementarea algoritmilor – Scratch;
în medii grafic-interactive – Logo;
de programare – Microsoft Small Basic.
Prelucrări audio și video – Audacity;
– Cool Edit Pro;
– WavePad Audio Editor;
– Sound Forge Audio Studio;
– VideoPad Video Editor;
IX – Windows Live Movie Maker;
– Free Video Editor;
– Vivia;
– Camtasia Studio;
– Free Video Cutter Joiner.
Implementarea algoritmilor – Turbo Pascal, Free Pascal;
în medii textuale de – Lazarus, Delphi;
programare – Visual Basic, Visual Basic for Applications;
– Java;
– C, C++, C#;
– Python;
– Online GDB (onlinegdb.com);
– CSAcademy.com (workspace).

45
Axarea procesului de învățare – predare – evaluare pe competențe generează o
structură continuă a evaluării, realizată prin evaluări formative și evaluări sumative (fi-
nale).
În baza activităților de evaluare se obține motivarea elevilor și recepționarea unui
feedback continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învățare; stimu-
larea autoevaluării și a evaluării reciproce; evidențierea succeselor; implementarea
evaluării selective sau individuale.
Un element inovativ al evaluării este posibilitatea de utilizare a resurselor
educaționale digitale pentru testările asistate de calculator, atât local, cât și on-line. În
acest context, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă la
elevi a competențelor reflectate în standardele educaționale.
Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pen-
tru a permite o individualizare a evaluării și o motivare suplimentară a elevilor evaluați.
Elaborarea itemilor pentru evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor corespun-
zătoare.
Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scri-
să, metode interactive: studii de caz, lucrări practice, proiecte, testări interactive asis-
tate de calculator.
Activitățile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul în care aceștia vor fi
informați de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/
grile/criterii de notare), condițiile de realizare a activității.
Realizarea evaluării continue permite o apreciere obiectivă a cunoștințelor și a
competențelor elevilor, precum și a progreselor înregistrate de aceștia.
Evaluarea sumativă se va realiza la sfârșitul fiecărui modul, semestru și an școlar. În
calitate de elemente componente ale instrumentelor de evaluare se recomandă uti-
lizarea itemilor de tip problemă pentru rezolvare, la calculator, a testelor asistate de
calculator și a produselor digitale elaborate de către elev.

46
Bibliografie

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului


Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 432 din 29 mai 2017.
2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European economic and social committee and the Committee of the regions
on The Digital Education Action Plan. Brussels, 17.1.2018. COM (2018) 22 final.
3. Curriculumul de bază. Sistem de competențe pentru învățământul general. Apro-
bat la ședința Consiliului National pentru Curriculum din cadrul Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, proces-verbal nr. 1939 din
28 decembrie 2018.
4. Curriculumul actualizat la disciplina școlară „Informatica”, învățământ gimna-
zial. Aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 936 din 28 august 2014 cu
statut de document destinat desfășurării experimentului pedagogic.
5. Evaluarea Curriculumului Educațional. Aria curriculară: Matematică și științe
(studii curriculare. Ion Achiri, Nina Bîrnaz, Victor Ciuvaga [et. al.]; coord.: Vladi-
mir Guțu. Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF Moldova. Chișinău: CEP
USM, 2018.
6. Informatics Education in Europe: Are We All In The Same Boat? ACM. ISBN:
#978-1-4503-5361-8.
7. Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și lice-
al. Aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 7 septembrie 2015.
8. Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Formarea și dezvoltarea culturii
informaționale și a gândirii algoritmice în învățământul general. Didactica Pro.,
nr. 4-5 (110-111), 2018.
9. Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Modernizarea curriculumului liceal la Infor-
matică. Acta et commentationes. Științe ale Educației, nr. 2 (9), 2016.
10. Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Dezvoltarea curriculară în infor-
matică. Acta et commentationes. Științe ale Educației, nr. 1(12), 2018.
11. Sue Sentance, Erik Barendsen, Carsten Schulte. Computer Science Education:
Perspectives on Teaching and Learning in School. Bloomsbury Academic, 2018.

47

S-ar putea să vă placă și