Sunteți pe pagina 1din 6

AUTORITATEA NATIONA LA DE INTEGRITATI]

A REPUBLICII \,IOLDOVA

HAUI4OHAJTI,HbIIZ OI'TAH ilIO H E IIOAKYN HOCTH


PECTIyEJHKH \4OnAoBA

INSPECTORATUI- DI) INTEGRITATE


r\'lD-2005. mun. chi$inau. str. Mitrop,:)rit Gavriir
- (373 22) 820 601.
rel
l,anulcscu-Bodoni. 26
1-ax (373 22) sztt oriz rr'rurr.ani,n
,r. e-mair: infb?r;ani.md

ACT DE COAIST,,\TARE
nr. 22'7119
mun. Chiqiniu
30 septembrie 2020

Virgiliu BARDA, inspector de integritate al fnspectoraturui


de integritate ar ,,\utoritatii
Nationale de Integritate. examindnd materialele closarului
de control privind respectarea

r,
regimului juridic al conflictelor de interese. iniliat
in privinla dlui Cimpoeq Valentin.
primarul orasrrlui

Integritate. a intocmit prezentur act de constatare.


rrrin care
A CONST,,\TAT:
La23 iu'ie 2020 in cadrul Autoritatii Nati.nal,: de Integritate
a fost inregistratd sesizarea
nr' '161 8, cu privire la respectarea regimului
juridic al i:onflictelor de interese.
La02'07'2020. in conformitate cuprevederile i'11.30
din Legea nr. l32t2rJl6 cu privire la
Ar-rtoritatea Nalionald de Integritate. sesizarea
a fost re:partizard.aleatoriu prin sistemul electronic
de distribuire a sesizdrilor.
Potrivit sesizdrii, dry]_ggqqeg Valentin. prinrarul oraEului
[]asarabeasca. ar fi stabilit
relaliijuridice cu il unde ca forrdatrrr.tt.
incheierea unui contract de prestiri servicii in mdrirne
f dlui Cimpoes Valentin. prin
.[e 12 r07 lei.
In conformitate cu prevederile arr.29 din Legea nr. 132/20lti
cu prir,,ire la Autorirarea
Nalionala de Integritate. sesizarea formulati de o persoand,ftzicitsau
juridica de drept public saLr
de drept privat, intruneqte condiliile de formd qi corLlinut
stabilite de codul administratir, al
Republicii Moldova.
La 16 iulie 2020, in conformitate cu prevederile art.
31 din Legea nr. 13212016 cu prii,ire
la Autoritatea Nalionald de Integritate, prin procesul-r,erbar
de iniliere a controlului nr. 335/1 9.
in privinla dlui CimpoeE !'alentin, primarul ora;ului
Basarabeasca. a fcrst initiat controlul pril,ind
respectarea regimului juridic al conf'lictelor
de interese.
Prin scrisoarea nr' 04-1913254 din 17 iulie 201,t0,
care confbrrn avizului de receplie rrr.
DS935032688845 a fost receplionatFt la 21
iulie 20il0, dl cimpoeE Valentin a fbst infbrmar
despre inilierea in privinla sa a controlului
privind r,:spcg12.ea regimuluijuridic al conflictelor
interese Ei despre drepturile prevdzute laarr.33 de
din Legea nr. 132120111 cu privrre la Autoritatea
Na{ionald de Integritate.
In terneiul aft'20 alin. (1) lit. b), art.32alin.
(3)si arr.37 alin. (2) din L.egea nr.132t2016
cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate
inspectcrul de integritate a solicitat inlbrmalii
documente necesare desfEEurdrii controrului si
de la primaria or. Basarabeasca.
Atenticl Documentul conline date c., caracter
personal. preiucrate de .pcra:orul 'inregistrat
de date cu caraster personal cu nr' in Rcgistrur de ei,iden{a al operatoril,.)r
000006g i'r.iu.rur.u ulterioara a acestlr
deLegeaprivindprotec{iadalerorcucaraclerp.rr""^, Jate poare fi et-ectuata numai in condiliile
prerdzLrrc
nr. l33din0g.rl72() il.
Potrivit informafiiior din sistemul infbrnrafir:rnal
e-lntegritate, dl cirnpoeE valentin este
subiect al declardrii averii qi intereselor personale. (::a
urmare a exercitdrii firnc{iei de primar al
or' Basarabeasca' in care a fost validat prin hotdrirealdecizjeJudecdtoreascd
iulie 2015' iar in urma alegerilor locale turul nr. 3-10115 ctin 6
2 din 03. 1r.2019. a oblinut inca un mandeLr de
primar, validat prin hotdrirea/d,ecizie Judecdtorea:;cd
.]- l2gl19 din 14. 11.2019.
Reie;ind din faptul cd dnul cimpoe; valentin
a definut mandatul de primar
2015-2019' iar Legea nr' 133 cu privire la Ei pentru a'ii
declararea averii gi a intereselor personaie. a intriit
vlgoare la data de 0l'08'2016. controlul respectarii
in
r,,:gimuluijuridic al conflictelor de interese a
fost realizat dupd data de 01.0g.2016.
Confornt datelor din Registrul de Stat al populatiei.
CimpoeE Valentin Ei fondator/conducdtor
ett. ! dlri
al intrep,rin<lerii individuale
In cadrul controh-rlui inspectorul de integritate
""-
a stabilit ca dl cimp.eE Valentin. primar al

,l^^:-::r^-- ce : - intreprinderea
^_ viz,eazd
. a luat A..irii,poni.ipur la luarea
deciziilor" ?
Individuald
Anul 2016 (incepAnct cu 01.0g.2016):
l. Ordin de plat[ nr. 1009 din 05.0g.2016" in sumd de 440 lei;
2. Ordin de plata nr. t0l0 din 05.0g .2016"in su.md de 1
205 lei;
3. Ordin de plata nr. 101 1 din 05.0g.2016. in suma de 10
490 lei;
,1. Ordin de plata nr. 1628
din22.1 1.2016. in sumd de 3 989 lei:
Anul2017:
5. ordin de platd nr. l 135 din 19.09.2017. in sumd Je 6 607 lei;
6. ordi' de plata nr. 1 133 din 22.09.2017. i' sumd Je 2 550 lei;
7. ordin de plata 1 r 3'r din 22.09.201 7. in suma ,Je 95
rei;
8. ordin de plata 'r.
nr. 1554 din 14. 12.2017. in sumd,ie 4 460 rei:
9. ordin de plata nr. r549 din 15, 12.2017. in suma rie I 160 lei:
Anul 2018:
10' ordin de plata nr.'270 din 05.03.201g" in sumd,le 5 135 lei:
1 1. ordin de plata nr. r344 din
09.rr.20rg. in sumii de 9 991 lei;
12. ordin de piata nr. r566 din 14.12.201g. in s.rm2i de l r 563
lei;
l3' ordin de plata nr. t565 din 1g. r2.201g, in sr-rmii de 544 rei;
14' Contract de achizilionare a serviciilor de rep,31nle a autonlobilului
nr. 60 din 06. 12.20 I g :
Anul 2019:
i5. ordin de plata nr. 543 din 17.05.2019, in surni r:re 9 5g0 lei;
16' ordin de platd nr.874 din 01.09.20r9, in surnd <.re 3 145 lei;
Anul 2020:
17. ordin de plat[ nr.324 din 12.03.2020. in surnd rle g g93
lei;
conform informaliilor din Registrul declarafiilc,r privind colflictele
de interese declarate
de cdtre subieclii vizali in art' 12 alin. (7) din Legea
nr. r33/2016 privind cleclararea a'erii qi
intereselor personale. tinut de cdtre Autoritatea
l'Jalionala de Integritate. s-a constatat liprsa
inscrisurilor in privinla dl CimpoeE Valentin. primarul
.rasului Basarabeasca.
Punctul de vedere al persoanei supusd controlului.
Prin scrisoarea nr' 04-19/3980 din 01.09.202c,
care conform avizului de recepfie nr.
DS9350402572AS a fost receplionata la
03 septembrie 2020,d1 cimpoe; Valenrin a fbst
la sediul Autoritatii Na{ionale de Integritate penlru inr,.it't
ir-si prezenta punctul de asupra
'Atenlie! Documentul con{ine date cu caracter personal. prelucrate
de Dperatorul
'edere
0e date cu caracler personal cu nr' 0000069. inregistrat in Re-eistrul de cviden(a al operatorilor
Prelucrarea ulterioarii a acesr or date poate
de Legea privind proteclia.ateror cu caracrcr 1i ef-ectu-ata numai j n concrili i re prs,'azutc
p.rr;;u;;; lil;;';;;;i,l'r:"
respectarii/nerespectarii regimului juridic al
confliclelor de interese reglementat de prevederile
art' 12 Ei art' 14 din Legea nr. 13312017 privind
dr,clararea averii gi a intereselor personale la

r
lr:area deciziilparticiparea la ruarea deciziiror.
ce vitzeazd,

Dnul cimpoeg varentin nu gi-a prezenratpunctur


de vedere.
Aprecierea inspectorului de integritate.
Inspectorul de integritate observd cd verificarea respectdrii
regimului .juridic al
conflictelor de interese de cdtre dl cimpoe; Valr:ntin,
primarul oraqului Basarabeasca. la
enriterea actelor juridice. luarea decizieilparliciparea
la luarea deciziilor enumerare suprir
urmeazd a fi efectuata prin prisma prevederilor
l-egii nr. 13312016 privind cleclararea averii
intereselor personale Ei ale Legii nr' 13212016 ;i
cu privrre la Autoritatea Nafionala de Integritate.
in cotespundere cu prevederile art.2 din Legt,,a nr. 13312016 privind
declararea averjii si
intereselor personale' no{iurrile de conflict de interese.
interes personal gi persoane apropiate srunt
definite dupi cum urmeazd.:
conflict de interese - situalia in care subie:tul declararii
are un interes personal ce
inlluenfeazd sau ar putea influen[a exercitarea
i;rrparliald qi obiectivd a obligaliilor qi
responsabilitalilor ce ii revin potrivit legii;
interes personal - orice interes material seru nematerial
al subiectului declararii ce
rezultd din activitdlile sale in calitate de persoana privrrtd,
din relaliile sale cu persoane apropiate
salr cu persoane juridice si alli agenti economici. indif-erent
de tipul de proprietare, din relaliile
sau afiliatiile- sale cu organizatii necomerciale. in,:lusiv
cu partidele politice si cu organizatrLile
interna!ionale:
persoan[ apropiati - so]ul/solia. copilul. co.tcubinul/concubina subiectului
declararii.
persoana aflata la intrelinerea subiectului declardrii. ,:le
asemenea persoana inrr-rdita prin sirLge
sau prin adoplie cu sutriectului declararii (parinte. frate/sora. bunic/bunica.
nepot/nepoata.
unchiimatusa) qi persoana inrudita prin afinitate cu subiectul declararii
ricumnat/cumnatd.
socru/soacr5. ginere,/nora).
In confonnitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lir. a) din aceeaEi lege. subiec{i
ai declaraLrii
averii qi a intereselor personale sdnt persoanele care de{in funcliile de demnitate publica
prevdzute in anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 20[0 c:u privire la
statutul persoanelor cu functii
de demnitare publicd,
Potrivit dispoziliilcr art. 12 alin. (3). (4), (5), (7.) (10) din Legea sus menfionati:
Ei
(3) Conflictul de interese real apare in ca;zul 'in care subiectul declararii
este chemat sa
rezolve o cerere/un demers, sd emitd un act adminlstrertiv, sd incheie clirect
sau prin intermediir-rl
unei persoane terle un actjuridic, sd ia o decizie sau s[ participe la luarea
unei decizii in care are
interese personale sau care vrzeazd, persoane ce ii sdnt apropiate, persoanele fizice si juridice cu
care are relalii cu caracter patrimonial gi care in1]uen{eazd sau pot
influenta exercitarea
impartiala si obiectiva a mandatului, a funcliei publlce l,au de
demnitate publica.
(a) in cazul apariliei Lrnui conflict de interese rer,l. subiectul
cleclararii este obligat:
a) sa informeze qeful ierarhic sau organul ierarhic superior
imediat, dar nu mai tArzir-r de 3
zile de la data constatdrii, despre conflictul de interese i' care
se afld;
b) sd nu rezolve cererea,/demersul, sd nu enritd actul administrativ,
sd nu incheie. direct
sau prin intermediul unei persoane terle, actul juridic.
sd nu ia sau sd nu participe la luarea

Aten{ic! Documentul Oontrine clate cu^ca-racter personal. prelucrate


de opcri, torul inregistrat in Regislrul de e'idenla al operarorilor
de date cu caracter personal cu nr' 0000069.
Frclucrarea ultcrio.rii a acesror date poate fi et-ectuata numai
deLegeaprivindprotectiadatelorcucaracrerpersonal in condiliile pre\izute
n, fliJlnOg,Oil,:, f f.-
deciziei in exercitarea rnandatului, a func!iei prrblice sau de demnitate publica pana
solufionarea conflictului de interese. la
(5) Informarea despre aparilia unui crrnflict
de interese real se va fbce piina la
solufionarea cererii/demersului, emiterea
actul,i administrativ, incheierea, directa sau prin
intermediul unei persoane terte. a
actului juriclic, participarea la luarea
deciziei qi va lua forma unei declaratii deciziei sau luarea
scrise ce t.ebuie sd conlind date despre
de interese gi despre modul in care natura confliclului
acesta influenleazii sau poate influenta
indeprinirea imparl:iara
Ei obiectir,'a a mandatului, a funcliei publice sau
dc de.rnitate pubrica.
(7) Preqedintele Republicii Moldova. Pregecintele
ministrul' membrii Guvernului. Procurorul ;i deputafii parlarnentr-rlui. prim-
Gr:neral. pre;edintele ConsiliLrlui Superior
N{aeistratlrrii' preqedintele consiliului al
Superior al procurorilor. deputafii r\clunarii populare
unitatii teritoriale autonome GSgauzia, a
pregedinlii de raioane, consilierii locali.
conducdtori ai organizafiilor publice sdnt primarii 5i alli
oblil3ali sd informeze Autoritatea Nalionala
Integritate imediat, dar nu mai tdrziu de
de 3 zile cle li,L data constatdrii, despre orice
conflict de interese rear in care se afla. situalie de
in modul stabir.it la arin.(5).
(10) conflictul de interese consumat
reprez:intii fapta subiectului declararii
unei cereri/unui demers' de emitere a unui de rezolvare a
act adr:rinistrativ. de incheiere directa sau prin
intermediul unei persoane terle a unui
act juridic, de lulre sau de participare
la iuarea unei decizii
in exercitarea mandatului" a funcliei publice
sau de demnitate publicd cu incdlcarea prevederilor
alin.(4) $i (7).
Articolul lzr alin. (3) gi alin. (a) din aceeasi Leg:
stipuleazErcit:
(3) Pdna la solr-rtionarea conflictului de interese
real, subiectului declararii ii este interzirsa
intreprinderea oricdrei acliuni pe cauzadatd,
cu exceplia ablinerii.
(4) Subiectul declararii poate soluliona conflir:tul
de interese real in care se alla prin
abtinerea de la rezolvarea cererii/demersului.
de la ernirerea./adoptarea actului administrativ,
de la
incheierea actului juridic. de la participarea la
luarei'r unei decizii sau luarea deciziei/r,,otare.
informand toate pdr{ile vi:zate de decizia respectivii
in privinfa masurilor luate pentru a proteja
corectitudinea procesului cle luare a deciziilor.
Reie;ind din cele relatate supra. Inspectorul de Integritate
obserr,.a ca dl Cimpoeq
vale'ntin' primarul oraqului Basarabeasca. a emis umratoarele
decizii/participat la luarea deciziilor. ce v,izeazd,intr:prinderea
acte juridice. a luat
Individuald
Anul 2016 (incepf,nd cu 0I.0g.2016):
1' ordin de plati nr. r009 di'05.0g.2016, in sunrd d:440 rei;
2. ordin de plati nr. l0l0 din 05.0g.2or6,in sunrd d: r 205 lei;
3. ordin de platd nr. l0l 1 din 05.0g.20r6, in sumd dr: 10 490 lei:
4. ordin de plata nr. 1628 din22.11.2016. i' sunrd de 3 9g9
lei:
Anul20l7:
5. ordin de plata nr. 1rii5 din rg.09.20r7. in sumd dr,:6
607 lei;
6. ordirr de plara nr. 1133 din 22.09.2017. in sum6 dr:2
550 lei;
7. ordin de plati nr. 1 134 din 22.09.2017, in sumd dt,:
95 lei;
8. ordin de plati nr. r 554 din 14. 12.2017. in suma
d. 4 460 lei;
9' ordindeplatanr. l549din 15.12.2017.insumddc
I 160 lei:
Anul 2018:
l0' ordin de plati nr.2v0 din 05.03.201g, in sumi dc 5 135
lei;
Alen{ic! Docurnentul conqine date cu
caracter personal' prelucrate de operal
0e 0ate cu caracter pcrsonal cu nr' 0000069. crul inregistrat in Re-qistrul de er idenla ar
Prelucrarea ulterioard a iicesrr r date poate operatoril.r
de Legea privind proteclia dareror cu caracter fi ef'ectuata numai in condiliiJe prer izutc
p.rr;;; j ;; i:'Jr'oiiiro ',
l"
I 1 . Ordin de plata nr. 1344 din 09. ll.20lg, irr
surnd de 9 991 lei;
12. Ordin de plata nr. 1566 din 14.
IZ.20lg, in surnd de I I 563 lei;
13. Ordin de plata nr. 1565 din l g.
12.201g. in sund de 544 lei;
14. Contract de achizilionare a serviciilor
<ie reparare a automobilului
nr, 60 din 06.j2.201g:
Anul 2019:
15' ordin de plata nr, 543 din 17.05.2019,
in sumi,i
l6' ordin de plata nr. g74 din 01 .0g.2019, in sumi, de 9 580 lei;
de 3 145 lei:
Anul 2020:
l7' ordin de prata nr. 324 din 12.03.2020" in sumir g g93
de rei;
Potrivit art' 23 alin' (4) (6) din Legre
Ei rrr. 13312016 privind declararea averii si
intereselor personale fapta subieciului
declararii in privinla cdruia s-a constatat
solu{ionat o cerere/un demers. a emis ca acesta a
sau a adoptat un act administrativ,
prin intermediul unei persoane terfe, a incheiat. direct sau
un act juridic, a luat o decizie sau aparlicipat
decizii cu incdlcarea dispoziliilor legale la luarea unei
privind conflictur de interese constrtuie
rdspunderea contrat'enfionala temei pentru
sau penalS gi pentru revr)carea, destituirea
mandatului" a raporturilor de muncd sau, dupd caz. incetarea
ori de sen,iciu al; subiectului in cauzit,.subiectul
eliberat sau destituit din func{ie potrivit declar?irii
prevederilor alin.(3)-(5) este decazut
mai exercita o functie publica sau o funclie din dreptul de a
de clemnitate publica. cu e.Kceplia functiilor
electorale' pe o perioadd de 3 ani de
la data eliberdri sau destituirii din func{ia publica
demnitate publica respectivd sau din ori de
data incetdrii cle dr.ept a mandatului sdu.
conform art' 38 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. nz)zol6 cu privire la r\utoritarea Nafio'ala
de Jntegritate in un.na controlului prir.'ind
respectarea r,:gimuluijuridic al conflictelor
inspectorul de integritate e:mite un act de interese
de constatare in r.,azul in care stabileste ca persoana
supusa
controlului nu a declarat
Ei nu a solulionat conflictul de interese sau a emrs/adoptat un
adrninistrativ, sau a incheiat direct ori prin act
intermediu unei persoane terte un act juridic. sau
a
luat personal o decizie ori a parlicipat la luarea
unei decizii cu incdlcarea dispozitiilor legale
privind conflictul de interese. iar conform dispoziliilor
art. 39 alin. (2) din momentul in care
actul de constatare a inczilcarii regimului juridic
al conflictului de interese ramine detinitiv.
Autoritatea sesizeaza' in termen de cel mult
5 :zile. conducerea organizaliei publice sau a
autoritiitii responsabile numirea in funclie a srubir:ctului declarf,rii in veclerea declangarii
'le
procedurii disciplinare sau. dupa caz, in vederea
incet;irii mandatului. a raponurilor de muncd
sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat
actul alministrativ sau a incheiat. direct ori prin
persoane terfe, actul juridic, sau a luat ori
a participat la luarea gnei decizii cu incalcarea
dispoziliilor legale privind conflictul de interese.
studiind materialele dosarului de control., prrnctul
de Vedere al persoanei supLlse
controlului gi prevederile legale ce guvemeazi
spela, ins;pectorul de integritate c.ncluzi oneaza
cit
ora;ului Basarabeasca'nu a declarat
1|,,1:":-L1i:11",-,lrlmarul ;i a solulionat prin
nu
Intrepri nderea Individuald

3 alin. (1) rit. a) din Legea nr. L-'J/-v


.t:::::ll*:'dispoziliile.ar-t.
pelsonale, ca u.-ur.,'a :xercitdrii fr-rnctiei
t33t2016 privin,J
rv yrrvtllu

*:t"1T::"::':idl :,111*r"l:l
Basarabeasca, cimpoeE valentin este
rr ruureL;r
de primarur ora5urui

avind obliga{ia potrivit prevederilor


subiect al oec:laranl ;;;'.,'"',
dec:larari avenl Et a inlereselor personale.
ar1.12 alin. (21; cLin aceeaqi I_ege
sd informeze
sa infbrmeze [-ege
rurllrszs ()tganul
orsRnrrl
organul
ierarhic superior imediat, dar nu mai
tarziu de 3 zile de la data constatirii. despre
conuictul de
Atenlie! Docunlcntul conline date
cu-ca-racler personal. prelucrate dc
oe dale cu caracter personal cu nr' operatrrrul inregistrat in Resistrul de
0000069 i'relucrarea ulterioara a acestcr date er.,iclenla ai operat.rilur
de Legea privind prorec{ia dareror cu poate tr el'ectutata numai in condiliire prerazutr-,
caracte r o.rr"".i ,. ll; il' ;;;;;;: , :"
in care se afla gi sd nu emitd actul administrativ
interese
in care are interese personare sau care
tizeazd persoane ce ii sant apropiate
pind la soluf ionr:rrea conflictului
de interese.
a:tel: enumerare suprl! emise de dr cin,poee
u,.,.",,11',1':;ili"i'"::::iii'^-"^o^::ilr^.u
undecafondator.'t.I-or,lci.p"e;Valentin.care
are calitatea de persoand apropiatd.
intereselor personale, fapt ce a
in sensur Legii nr. lffir;;;;o'il;;il'."iri;
,iil
influenlat sau ar 1i putut influenfa exercitarea
obiectivd a obligaliilor qi responsabilitalilor imparliaia gi
ce ii revir L potrivit regii.
Inspectorul de integritate relevd
ca dl cimpceE valentin, la emiterea actelor juridice.
luarea deciziei/participarea la luarea
deciziilor .n,,.',.ur. anterior, a incilcat
alin' (4) qi art' 14 alin' (3)-(4) din Legea dispoziliile aft. 12
nr. 133/20.16 privind declararea averii a
personale' deoarece nu a luat Ei intereselor
mdsuri pentru a pr.teja corectitudinea procesurui
deciziilor' nu a declarat in scris gi nu de luare a
a solu{ionat p.ir, ublin.re conflictul
de interese real in care
conflictere de intercse prin ce a incdlcat
::"T:,:1 :.","?:::nsurnarea nornele regare privind
Din aceste ralionamente. in conformitate
cu prevederile art. 1g Ei art. 37-3gdin Legea
13212016 cu privire la r\utoritatea
Nalionald cle Integritate, art. 12. 14.
13312016 privind declararea averii
l5 si 23 din Legea
Ei intereselor persor,ale inspectorur de integritate.

DECIf)E:
1. Se constatd cd dl Cintpoeg Valentin. prrmarul or:rEului
Basarabeasca. nu a declarat. nuL a
soluf ionat prin ablinere Ei a
admis consumarerr conflictele de interese in
Intreprinderea Individuala raport cu
2' Se sesizeaz[ oficiul 'feritorial Hinceqti al cancerariei
de Stat, in termen de 5 zile din
momentul in care actur de constatare va
rf,mane def,initiv, in vederea incetdrii
mandatului diui
CimpoeE Valentin, primarul oragului
Basarabeas,;a.
Se decade dl cimpoeE Valentin. primarul
oraErrlui Basarabeasca, din dreptul de a
funclia de primar, o funclie publica sau exercita
o funclie de demnitate publicd. cu exceptia altor
funclii electorale, pe o perioada de 3 ani din
data incetdrii mandatului de primar al oragului
Basarabeasca sau din data ramanerii
definitive aL actului de constatare ori din data
definitiva gi irevocabila a hotararii judecatore;ti ramdnerii
prin care se confirmd existenta conflictului
i n terese. cle

1. Se inscrie dl cimpoes
Valentin. primarul orasului Basarabeasca.
in l{egistrul de stat ial
persoanelor care au interdiclie de a
ocupa o funcrie publica sau de demnitate
incetarii rnandatului de primar al oragului publica din data
Basarabeasca sau din data rdmdnerii
actului de constatare ori din data rdmanerii defrnitive a
definitir a si irevocabila a hotarlirii judecatoresti
prin care se confirmd existenfa conflictului
de interesr,:.
5. Se aduce la cunostinla dlui
cimpoeE Valentin actu, de constatare gi
dreptul de a-l contesta' 'in termen de se infbr meazadespre
15 zile de laprimirea acestuia, in instanla
de contencios
situard pe adresa: mun. chi;indu,
ftlil:T,:"iv, srr Kt.r,;. ;;.;;;;',1;iEinau
(sediur

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate
Virgiliu BARDA
Aten{iel D.cumentul conline outt
t^u^:{it^t!r personal. prelucrate de
0e date cu caracter personal cu operat.rur inregistral in Registrul
nr' 000006g i".ir.rur.u ulterioarii de e'rcenla ar opcrat.riror
dc Legca pri., ind prorec{ia datelor
cu caracter 'i::';;,ill#;:il}i
o u1r.riu.Jur. poatc ri et'ectuara
numai in concriliile pre\azurc
o"r.onni'iL ,.,