Sunteți pe pagina 1din 2

Regulamentul nr.

752/2017 de modificare și de rectificare a


Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele
din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE) 
Număr celex: 32017R0752
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE, în special
articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (d), (e), (h), (i) și (j) și articolul 11 alineatul (3),
întrucât:
(1) Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (denumit în continuare "regulamentul")
stabilește norme specifice privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în
contact cu produsele alimentare.
(2) De la ultima modificare a regulamentului, Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a publicat mai multe rapoarte cu privire la
anumite substanțe care pot fi utilizate în materialele care vin în contact cu produsele
alimentare, precum și cu privire la utilizarea permisă a substanțelor deja autorizate. În plus, au
fost identificate anumite erori și ambiguități în text. Pentru a asigura faptul că regulamentul
reflectă cele mai recente constatări ale autorității și pentru a îndepărta orice îndoială privind
corecta sa aplicare, regulamentul ar trebui modificat și rectificat.
(3) Autorizarea mai multor substanțe din tabelul 1 din anexa I la regulament se referă la nota
(1) la tabelul 3 din anexa respectivă. Prin urmare, conformitatea este verificată prin conținutul
rezidual per suprafață de contact cu alimentul (CMA) până la apariția unei metode analitice
pentru determinarea migrării specifice. Întrucât sunt disponibile metode adecvate de testare a
migrării și întrucât au fost specificate limitele de migrare specifică, posibilitatea de verificare a
conformității prin conținutul rezidual ar trebui eliminată de la rubricile dedicate substanțelor
MCA nr. 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 și 779.
(4) Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (1) privind utilizarea substanței dietil[[3,5-
bis(1,1-dimetiletil)-4hidroxifenil]metil]fosfonat cu numărul CAS 976-56-7 și a substanței MCA
nr. 1007. Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de siguranță
pentru consumatori dacă este utilizată în concentrație de până la 0,2% g/g pe baza greutății
polimerului final în cadrul procesului de polimerizare pentru producerea poli (etilenei tereftalat)
(PET) destinată să vină în contact cu toate tipurile de produse alimentare, în orice condiții de
contact privind timpul și temperatura. Prin urmare, substanța ar trebui adăugată la lista de
substanțe autorizate a Uniunii, cu restricția că trebuie utilizată numai în procesul de
polimerizare pentru producerea PET și în concentrație de până la 0,2% (g/g). Întrucât
autoritatea a indicat că substanța se utilizează în procesul de polimerizare și devine parte din
structura polimerică de bază a polimerului final, substanța în cauză ar trebui inclusă în listă ca
materie primă.
(1)
 EFSA Journal 2016;14(7):4536.
(5) Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (2) privind utilizarea substanței copolimer de
(acid metacrilic, acrilat de etil, n-butil acrilat, metacrilat de metil și butadienă) în nanoformă, cu
substanța MCA nr. 1016. Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de
siguranță pentru consumatori dacă este utilizată ca aditiv în concentrație de până la 10% g/g
în PVC neplastifiat sau de până la 15% g/g în PLA neplastifiat, utilizat în contact cu toate
tipurile de produse alimentare, la temperatura ambiantă sau la o temperatură mai mică, pentru
depozitarea pe termen lung. Prin urmare, acest aditiv ar trebui inclus în lista de substanțe
autorizate a Uniunii, cu restricția că trebuie să respecte specificațiile respective.
(2)
 EFSA Journal 2015;13(2):4008.

(6) Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (3) privind utilizarea aditivului argilă de


montmorilonit, modificat cu clorură de dimetil-dialchil (C16-C18) -amoniu, cu MCA nr. 1030.
Autoritatea a concluzionat că utilizarea acestui amestec nu reprezintă o problemă de siguranță
dacă substanța este utilizată în concentrație de până la 12% g/g în poliolefine destinate
produselor alimentare uscate cărora le este atribuit simulantul E în anexa III la Regulamentul
(UE) nr. 10/2011 și atunci când substanța în cauză este utilizată la temperatura ambiantă sau
la o temperatură mai mică, precum și dacă migrarea substanțelor 1-clorohexadecan și 1-
clorooctadecan, care pot fi prezente ca impurități sau ca produse de degradare, nu depășește
0,05 mg/kg de aliment. Autoritatea a remarcat faptul că particulele pot forma plachete care pot
avea o dimensiune de ordin nanometric, dar că nu se așteaptă ca aceste plachete să migreze
dacă sunt orientate în paralel cu suprafața peliculei și dacă sunt complet integrate în polimer.
Prin urmare, acest aditiv ar trebui inclus în lista de substanțe autorizate a Uniunii, cu restricția
că trebuie să respecte specificațiile menționate anterior.