Sunteți pe pagina 1din 37

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă


Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel
CLASA A IV-A – Semestrul al II-lea

MATEMATICĂ
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Să descoperim cartea naturii - Organizarea și reprezentarea datelor. Probleme
PERIOADA: 4 săptămâni (S 1 – 2 – 3 – 4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Culegere de - identificarea unor informații utile rezolvării  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în informații. unor probleme/situații de viață folosind manualul, Culegere de clasă: rezolvarea unor
diverse reprezentări Probleme imagini/simboluri/reprezentări (3.1); exerciții și probleme probleme folosind
5.2. Organizarea datelor în - identificarea şi analiza datelor și culegerii clasa a IV-a – informații culese din
tabele şi reprezentarea lor informațiilor în vederea rezolvării unor Matematică, Editura surse diverse
grafică probleme (3.1); Intuitext;
5.3. Rezolvarea de probleme cu - interpretarea datelor prin compararea  Resurse procedurale:
operaţiile aritmetice studiate, în numerelor implicate, prin stabilirea de conversaţia, exerciţiul,
concentrul 0 – 1 000 000 asemănări şi deosebiri, prin extragerea unor jocul didactic,
informaţii semnificative (5.2); problematizarea
- rezolvarea unor probleme folosind
informații identificate în imagini/pliante
(5.3).
2. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Tabele. - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în Organizarea, respectând instrucţiuni în care se folosesc manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări analiza și cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); fișe de lucru; Culegere  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în interpretarea - extragerea şi sortarea de numere dintr-un de exerciții și probleme informații din tabele/
tabele şi reprezentarea lor datelor tabel, pe baza unor criterii date (5.2); clasa a IV-a – grafice
grafică - selectarea şi gruparea unor numere după Matematică, Editura
 înregistrarea în
mai multe criterii date şi înregistrarea Intuitext
tabele a unor date.
datelor într-un tabel (5.2);  Resurse procedurale:
- extragerea unor informații din calendarul conversaţia, explicaţia,
naturii și utilizarea lor pentru rezolvarea demonstrația, exerciţiul,
unor probleme (5.2); problematizarea.
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice, scheme, tabele
(5.1).
3. 5.2. Organizarea datelor în  Reprezentări - identificarea unor date din grafice cu bare  Resurse materiale: Observarea
tabele şi reprezentarea lor grafice: şi din tabele (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a atitudinii
grafică construire, - realizarea unor grafice cu bare pe baza harta României, elevilor faţă de sarcina
5.3. Rezolvarea de probleme cu extragere și unor informaţii date sau culese (5.2); Culegere de exerciții și dată
operaţiile aritmetice studiate, în prelucrare de - formularea de probleme pornind de la probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
concentrul 0 – 1 000 000 informații reprezentări matematice, scheme, grafice, Matematică, Ed.Intuitext (da, nu):
tabele (5.1);  Resurse procedurale: concentrarea asupra
- asocierea rezolvării unei probleme cu o conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat,
reprezentare grafică (5.3). demonstrația, exerciţiul, implicarea activă în
problematizarea. rezolvarea sarcinii
4. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Reprezentări - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un  Resurse materiale: Observarea
spaţiu şi a unor simboluri în grafice: grafic, pe baza unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a atitudinii
diverse reprezentări construire, - identificarea unor date din grafice cu bare fișe de lucru; creioane elevilor faţă de sarcina
5.2. Organizarea datelor în extragere și şi din tabele (5.2); colorate, Culegere de dată
tabele şi reprezentarea lor prelucrare de - realizarea unor grafice cu bare pe baza exerciții și probleme  Listă de verificare
grafică informații unor informaţii date sau culese (5.2); clasa a IV-a – (da, nu):
- completarea, în tabele, a unor informații Matematică, Editura concentrarea asupra
referitoare la activitățile preferate ale Intuitext sarcinii de rezolvat,
colegilor (5.2);  Resurse procedurale: implicarea activă în
- identificarea unor informații referitoare la conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
sporturile preferate ale colegilor și demonstrația, exerciţiul,
realizarea unor diagrame folosind datele problematizarea.
(5.2);
- organizarea datelor unei investigaţii în
tabel sau într-o reprezentare grafică în
scopul compunerii sau rezolvării de
probleme (5.3).
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte care probleme utilizând
compunerea de probleme cu operații enunţurile problemelor care sugerează sugerează operații
operațiile aritmetice
raţionamente diverse operaţiile aritmetice studiate (5.3); aritmetice, Culegere de
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea datelor inutile pentru exerciții și probleme
operaţiile aritmetice studiate, în rezolvarea unei probleme (5.3); clasa a IV-a –
concentrul 0 – 1 000 000 - selectarea, dintre mai multe informații Matematică, Editura
date, a datelor utile pentru rezolvarea unei Intuitext
probleme (5.3);  Resurse procedurale:
- identificarea expresiilor și cuvintelor din conversaţia, explicaţia,
enunţurile problemelor care sugerează exerciţiul,
operaţiile aritmetice studiate (a dat, a problematizarea
primit, a distribuit în mod egal, de două ori
mai mult etc.) (5.3);
- formularea de probleme pornind de la
situaţii concrete (5.1).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - rezolvarea şi compunerea de probleme  Resurse materiale:  Tema pentru
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă folosind simboluri, numere sau reprezentări manualul, fișe de lucru, acasă: rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru grafice (5.3); Culegere de exerciții și probleme cu cele patru
compunerea de probleme cu operații - formularea întrebării unei probleme astfel probleme clasa a IV-a – operații
raţionamente diverse încât să corespundă unei rezolvări date Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.1); Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în - formularea unor probleme în care să  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 utilizeze date din imagini/grafice/scheme conversaţia, explicaţia,
(5.3); demonstrația, exerciţiul,
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se problematizarea, jocul
utilizeze pentru rezolvare toate datele didactic.
problemei (5.3);
- rezolvarea de probleme folosind simboluri,
numere sau reprezentări grafice (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - formularea unor probleme pornind de la  Resurse materiale:  Portofoliul:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă situaţii concrete, imagini, desene, scheme, manualul tipar/ digital, Compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru exerciţii (5.1); fișe de lucru, Culegere rezolvarea unor
compunerea de probleme cu operații - recunoașterea și utilizarea terminologiei de exerciții și probleme
probleme respectând
raţionamente diverse matematice (5.1); clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea şi analiza datelor unei condiții date
Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în probleme (5.3); Intuitext  Grilă de evaluare a
concentrul 0 – 1 000 000 - identificarea expresiilor și cuvintelor din  Resurse procedurale: pieselor de portofoliu:
enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia, a) Portofoliul cuprinde
operaţiile aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul, cel puțin 4 probleme
- asocierea rezolvării unei probleme cu o problematizarea, jocul formulate și rezolvate?
reprezentare grafică, un desen sau cu o didactic. b) Formularea respectă
expresie numerică dată (5.3); cerința dată pentru
- compunerea de probleme folosind numere fiecare problemă?
sau reprezentări grafice (5.3); c) Rezolvarea este
- joc Vârsta fiecăruia – ordonarea numelor corectă?
unor copii în ordinea crescătaore a vârstei, d) Așezarea în pagină
cunoscând data nașterii (5.3). este corectă?
e) Aspectul este
îngrijit?
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - operarea cu terminologia specifică  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manualul tipar/digital, rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei imagini; Culegere de probleme utilizând
compunerea de probleme cu grafică (sumă și probleme (5.3); exerciții și probleme operațiile aritmetice
raţionamente diverse diferență) - identificarea expresiilor și cuvintelor din clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
concentrul 0 – 1 000 000 - rezolvarea de probleme folosind metoda  Resurse procedurale:
grafică – sumă și diferență (5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme pe o tematică dată exerciţiul, demonstrația,
(flori) (5.3). problematizarea
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă probleme (5.3); manualul tipar/digital, rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea expresiilor și cuvintelor din imagini; Culegere de probleme utilizând
compunerea de probleme cu grafică (sumă și enunţurile problemelor care sugerează exerciții și probleme operațiile aritmetice
raţionamente diverse diferență) operaţiile aritmetice studiate (5.1); clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu - asocierea unor problem date cu Matematică, Ed.Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în reprezentările grafice potrivite (5.3);  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică – sumă și diferență (5.3). exerciţiul, demonstrația,
problematizarea
10. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă probleme (5.3); manual tipar/digital, fișe compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - utilizarea terminologiei specifice de lucru; Culegere de rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (sumă și operațiilor matematice (5.1); exerciții și probleme
probleme folosind
raţionamente diverse raport) - identificarea expresiilor și cuvintelor din clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează metoda grafică
Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
concentrul 0 – 1 000 000 - compunerea de probleme schimbând  Resurse procedurale:
datele numerice ale unei probleme date conversaţia, explicaţia,
(5.3); exerciţiul,
- rezolvarea de probleme folosind metoda problematizarea
grafică – sumă și raport (5.3).
11. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă probleme (5.3); manual tipar/digital, fișe compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - utilizarea terminologiei specifice de lucru; Culegere de rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (sumă și operațiilor matematice (5.1); exerciții și probleme
probleme folosind
raţionamente diverse raport) - identificarea expresiilor și cuvintelor din clasa a IV-a – metoda grafică
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
concentrul 0 – 1 000 000 - compunerea de probleme schimbând  Resurse procedurale:
datele numerice ale unei probleme (5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind metoda exerciţiul,
grafică – sumă și raport (5.3). problematizarea
12. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - utilizarea terminologiei specifice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manual tipar/digital, clasă: compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei Culegere de exerciții și rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică probleme (5.3); probleme clasa a IV-a –
probleme folosind
raţionamente diverse (diferență și - identificarea expresiilor și cuvintelor din Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează metoda grafică
raport) Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3)  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică – diferență și raport (5.3); exerciţiul,
- asocierea unor probleme cu reprezentările problematizarea
grafice potrivite și rezolvarea lor (5.3).
13. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea expresiilor numerice care  Resurse materiale: Observarea
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă solicită alegerea unei anumite reprezentări manual, fișe de lucru; sistematică:
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda grafice a datelor (5.1); Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
compunerea de probleme cu grafică - rezolvarea de probleme folosind metoda probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
raţionamente diverse (diferență și grafică (5.3); Matematică, Editura  Listă de verificare
5.3. Rezolvarea de probleme cu raport) - compunerea unor probleme pornind de la Intuitext (da, nu):
operaţiile aritmetice studiate, în reprezentări grafice (5.3);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
concentrul 0 – 1 000 000 - asocierea unor probleme cu reprezentarea conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
grafică potrivită (5.3). problematizarea, jocul  implicarea activă în
didactic. rezolvarea sarcinii
14. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - asocierea unei expresii matematice cu  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri - Organizarea şi operația potrivită (5.1); manual, imagini, fișe de sistematică:
matematice în rezolvarea şi/sau reprezentarea - selectarea unor informații utile pentru lucru; Culegere de atitudinea elevilor
compunerea de probleme cu datelor rezolvarea unei probleme (5.3); exerciții și probleme faţă de sarcina dată
raţionamente diverse - Probleme care - rezolvarea unor probleme folosind clasa a IV-a –  Listă de verificare
5.2. Organizarea datelor în se rezolvă prin operațiile aritmetice studiate (5.3); Matematică, Editura (da, nu):
tabele şi reprezentarea lor operaţiile - rezolvarea de probleme folosind metoda Intuitext  concentrarea asupra
grafică aritmetice grafică (5.3);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
5.3. Rezolvarea de probleme cu cunoscute - identificarea unor date din grafice cu bare conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
operaţiile aritmetice studiate, în - Probleme care și utilizarea lor pentru rezolvarea de problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
concentrul 0 – 1 000 000 se rezolvă prin probleme (5.2) didactic.
metoda - transformarea unor probleme prin
reprezentării înlocuirea unor expresii numerice (5.3);
grafice - compunerea unei probleme după o
expresie numerică dată (5.3).
15. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
specifice şi a unor simboluri - Organizarea şi – selectarea informațiilor utile pentru Culegere de exerciții și
matematice în rezolvarea şi/sau reprezentarea rezolvarea unei probleme și rezolvarea ei; probleme clasa a IV-a –
compunerea de probleme cu datelor – selectarea şi gruparea unor date după Matematică, Editura
raţionamente diverse - Probleme care criterii date şi înregistrarea informațiilor Intuitext
5.2. Organizarea datelor în se rezolvă prin într-un tabel;  Resurse procedurale:
tabele şi reprezentarea lor operaţiile – identificarea unor date din grafice cu bare conversaţia, exerciţiul
grafică aritmetice și utilizarea lor pentru rezolvarea de
5.3. Rezolvarea de probleme cu cunoscute probleme;
operaţiile aritmetice studiate, în - Probleme care – rezolvarea unor probleme utilizând
concentrul 0 – 1 000 000 se rezolvă prin operațiile aritmetice cunoscute;
metoda – rezolvarea de probleme folosind metoda
reprezentării grafică.
grafice
16. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea şi/sau - Organizarea şi ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
compunerea de probleme cu reprezentarea problemele (individuale/ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare:
raţionamente diverse datelor elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a –  Autoevaluarea
5.2. Organizarea datelor în - Probleme care evaluarea sumativă. Matematică, Editura
tabele şi reprezentarea lor se rezolvă prin – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Intuitext
grafică operaţiile ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cu aritmetice elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
operaţiile aritmetice studiate, în cunoscute obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
concentrul 0 – 1 000 000 - Probleme care de evaluare sumativă.
se rezolvă prin
metoda
reprezentării
grafice
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Universul copiilor - Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. Probleme
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Resurse materiale și


Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul operațiilor cunoscute, respectând ordinea manualul, jetoane cu clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au efectuării operaţiilor (2.5); numere; Culegere de - rezolvarea de exerciţii
cel mult trei cifre şi de - rezolvarea de probleme cu operaţii de exerciții și probleme respectând ordinea
împărţiri la numere de o cifră acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); clasa a IV-a – Editura efectuării operațiilor
sau două cifre - identificarea cuvintelor/sintagmelor în Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme enunţurile problemelor care sugerează  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice operaţiile aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
studiate, în concentrul - rezolvarea de probleme cu operaţiile demonstrația, exerciţiul
0 – 1 000 000 aritmetice studiate (5.3).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
numere în concentrul operațiilor cunoscute, respectând ordinea manualul, Culegere de - rezolvarea de exerciţii
0 – 1 000 000 când factorii au efectuării operaţiilor (2.5); exerciții și probleme respectând ordinea
cel mult trei cifre şi de - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) clasa a IV-a – Editura efectuării operațiilor.
împărţiri la numere de o cifră pentru compararea rezultatelor unor Intuitext
sau două cifre operaţii aritmetice (5.1);  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea cuvintelor/sintagmelor în conversaţia, explicaţia,
cu operaţiile aritmetice enunţurile problemelor care sugerează demonstrația, exerciţiul
studiate, în concentrul operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 1 000 000 - completarea unor exerciții cu semnele
corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie
adevărate (2.5);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate (5.3).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au rotunde și pătrate - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile Culegere de exerciții și - efectuarea de exerciții
cel mult trei cifre şi de cunoscute, respectând ordinea probleme clasa a IV-a – în care apar paranteze
împărţiri la numere de o cifră efectuării operaţiilor şi semnificaţia Editura Intuitext rotunde și pătrate.
sau două parantezelor rotunde și pătrate (2.5);  Resurse procedurale:
cifre - identificarea rolului parantezelor conversaţia euristică,
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde și a celor pătrate asupra explicaţia, demonstrația,
specifice şi a unor simboluri rezultatului final al unui exerciţiu (5.1); exerciţiul, jocul didactic
matematice în rezolvarea - asocierea rezolvării unei probleme cu o
şi/sau compunerea de expresie numerică dată (5.3).
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Folosirea - efectuarea de adunări/scăderi, fără  Resurse materiale:  Evaluarea după
scăderi de numere naturale în parantezelor trecere și cu trecere peste ordin, în fișe de lucru, Culegere rezolvarea sarcinilor de
concentrul 0 – 1 000 000 sau rotunde și pătrate concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); de exerciții și probleme învățare:
cu numere fracţionare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla clasa a IV-a – Editura Tehnica semaforului: se
2.5. Efectuarea de înmulţiri de înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); Intuitext pune la dispoziţia
numere în concentrul - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=)  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
0 – 1 000 000 când factorii au pentru compararea rezultatelor unor conversaţia, explicaţia, cartonaşe colorate în
cel mult trei cifre şi de operaţii aritmetice (5.1); demonstrația, exerciţiul culorile semaforului, iar
împărţiri la numere de o cifră - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile la solicitarea
sau două cunoscute, respectând ordinea învățătorului, ei ridică un
cifre efectuării operaţiilor şi semnificaţia cartonaş corespunzător:
5.1. Utilizarea terminologiei parantezelor rotunde și pătrate (2.5); verde dacă înţeleg,
specifice şi a unor simboluri - identificarea rolului parantezelor galben dacă nu sunt
matematice în rezolvarea rotunde și a celor pătrate asupra siguri şi roşu dacă nu
şi/sau compunerea de rezultatului final al unui exerciţiu (5.1); înţeleg
probleme cu raţionamente - asocierea rezolvării unei probleme cu o
diverse expresie numerică dată (5.3).
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - identificarea şi analiza datelor unei  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda probleme (5.3); manual, fișe de lucru, - rezolvarea unor
matematice în rezolvarea comparației - identificarea expresiilor și cuvintelor Culegere de exerciții și probleme folosind
şi/sau compunerea de din enunţurile problemelor care probleme clasa a IV-a – metoda comparației
probleme cu raţionamente sugerează operaţiile aritmetice studiate Editura Intuitext
diverse (a dat, a primit, a distribuit în mod egal,  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme de două ori mai mult etc.) (5.3); explicaţia, demonstrația,
cu operaţiile aritmetice - rezolvarea de probleme folosind exerciţiul,
studiate, în concentrul simboluri, numere sau reprezentări problematizarea
0 – 1 000 000 grafice (5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației (5.3);
- formularea de probleme pornind de la
relaţii matematice date (5.1).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - recunoașterea și utilizarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda terminologiei matematice (5.1); manualul, fișe de lucru, clasă:
matematice în rezolvarea comparației - identificarea şi analiza datelor unei Culegere de exerciții și - rezolvarea unor
şi/sau compunerea de probleme (5.3); probleme clasa a IV-a –
probleme folosind
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor Editura Intuitext
metoda comparației
diverse din enunţurile problemelor care  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, explicaţia,
cu operaţiile aritmetice (5.3); demonstrația, exerciţiul,
studiate, în concentrul - identificarea unor situaţii concrete care problematizarea
0 – 1 000 000 se pot transpune în limbaj matematic
(5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în
urma rezolvării unei probleme (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - operarea cu terminologia specifică  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda operațiilor matematice (5.1); manualul, fișe de lucru, sistematică: atitudinea
matematice în rezolvarea mersului invers - aflarea numărului necunoscut prin Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
şi/sau compunerea de metoda mersului invers (5.1); probleme clasa a IV-a – dată
probleme cu raţionamente - identificarea şi analiza datelor unei Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
diverse probleme (5.3);  Resurse procedurale: nu):
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea expresiilor și cuvintelor conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice din enunţurile problemelor care explicația, demonstrația, sarcinii de rezolvat
studiate, în concentrul sugerează operaţiile aritmetice studiate problematizarea  implicarea activă în
0 – 1 000 000 (5.3) rezolvarea sarcinii
- rezolvarea de probleme folosind
metoda mersului invers (5.3);
- compunerea de probleme folosind
expresii numerice (5.3).
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - aflarea numărului necunoscut prin  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda metoda mersului invers (5.1); manualul, imagini, sistematică: atitudinea
matematice în rezolvarea mersului invers - identificarea şi analiza datelor unei Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
şi/sau compunerea de probleme (5.3); probleme clasa a IV-a – dată
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
diverse din enunţurile problemelor care  Resurse procedurale: nu):
5.3. Rezolvarea de probleme sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice (5.3) jocul didactic, sarcinii de rezolvat
studiate, în concentrul - rezolvarea de probleme folosind problematizarea  implicarea activă în
0 – 1 000 000 metoda mersului invers (5.3); rezolvarea sarcinii
- compunerea de probleme folosind
expresii numerice (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în
urma rezolvării unei probleme (5.3).
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - recunoașterea și utilizarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri terminologiei matematice (5.1); manual, Culegere de clasă:
matematice în rezolvarea - identificarea şi analiza datelor unei exerciții și probleme - rezolvarea unor
şi/sau compunerea de probleme (5.3); clasa a IV-a – Editura
probleme folosind
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor Intuitext, internetul
metoda comparației/
diverse din enunţurile problemelor care  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme sugerează operaţiile aritmetice studiate conversaţia, exerciţiul, metoda mersului invers
cu operaţiile aritmetice (5.3); problematizarea, jocul
studiate, în concentrul - identificarea unor situaţii concrete care didactic
0 – 1 000 000 se pot transpune în limbaj matematic
(5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației/ metoda mersului invers
(5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în
urma rezolvării unei probleme (5.3).
10. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Autoevaluare:
scăderi de numere naturale în - Ordinea efectuării cunoscute, respectând ordinea manual tipărit/digital,  Completarea fișei
concentrul 0 – 1 000 000 sau operaţiilor şi folosirea efectuării operaţiilor şi semnificaţia fișe de lucru, Culegere de reflecție:
cu numere fracţionare parantezelor rotunde parantezelor rotunde și pătrate (2.5); de exerciții și probleme a) Metoda de rezolvare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de şi pătrate - rezolvarea de probleme cu operaţii de clasa a IV-a – Editura preferată a fost .... .
numere în concentrul - Probleme care se acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Intuitext b) La metoda mersului
0 – 1 000 000 când factorii au rezolvă prin metoda - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale: invers, mi s-a părut
cel mult trei cifre şi de comparației enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, exerciţiul, interesant să .... .
împărţiri la numere de o cifră - Probleme care se operaţiile aritmetice studiate (5.3); problematizarea, jocul c) Mi-a fost ușor să .... .
sau două cifre rezolvă prin metoda - rezolvarea unor probleme prin metoda didactic d) Mi-a fost dificil să ....
5.1. Utilizarea terminologiei mersului invers comparației/ metoda mersului invers
specifice şi a unor simboluri (5.3);
matematice în rezolvarea - verificarea rezultatelor obţinute în
şi/sau compunerea de urma rezolvării unei probleme (5.3).
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
scăderi de numere naturale în - Ordinea efectuării – efectuarea de exerciții respectând de lucru, Culegere de Grila Cum te poți
concentrul 0 – 1 000 000 sau operaţiilor şi ordinea efectuării operațiilor; exerciții și probleme aprecia
cu numere fracţionare folosirea – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile clasa a IV-a – Editura
2.5. Efectuarea de înmulţiri de parantezelor rotunde cunoscute, respectând ordinea Intuitext
numere în concentrul şi pătrate efectuării operaţiilor şi semnificaţia  Resurse procedurale:
0 – 1 000 000 când factorii au - Probleme care se parantezelor rotunde și pătrate; conversaţia, exerciţiul
cel mult trei cifre şi de rezolvă prin metoda – aflarea numărului necunoscut prin
împărţiri la numere de o cifră comparației metoda mersului invers;
sau două cifre - Probleme care se – rezolvarea unor probleme prin
5.1. Utilizarea terminologiei rezolvă prin metoda metoda comparației;
specifice şi a unor simboluri mersului invers – rezolvarea unor probleme prin
matematice în rezolvarea metoda mersului invers.
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
12. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
concentrul 0 – 1 000 000 sau - Ordinea efectuării ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
cu numere fracţionare operaţiilor şi problemele (individuale/ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de folosirea elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a – Editura
numere în concentrul parantezelor rotunde evaluarea sumativă. Intuitext  Autoevaluarea
0 – 1 000 000 când factorii au şi pătrate – Activităţile de dezvoltare vor avea un  Resurse procedurale:
cel mult trei cifre şi de - Probleme care se grad ridicat de dificultate şi vor fi conversația, explicația,
împărţiri la numere de o cifră rezolvă prin metoda stabilite pentru elevii care vor jocul didactic
sau două cifre comparației demonstra realizarea tuturor
5.1. Utilizarea terminologiei - Probleme care se obiectivelor de evaluare vizate prin
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda proba de evaluare sumativă.
matematice în rezolvarea mersului invers
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Preocupările noastre - Fracții
PERIOADA: 3 săptămâni (S 8 – 9 – 10)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Citirea - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul 0 – 1 și scrierea fracţiilor (2.1); manualul, coli colorate, clasă:
000 000 şi a fracţiilor cu fracțiilor - determinarea unei fracţii când mere, imagini, fișe de - scrierea și citirea
numitori mai mici sau egali cu numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc lucru, creioane colorate, fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 anumite condiţii (2.1); Culegere de exerciții și
5.1. Utilizarea terminologiei - reprezentarea intuitivă a unei fracţii probleme clasa a IV-a –
specifice şi a unor simboluri utilizând desene, haşuri, decupaje etc., Editura Intuitext
matematice în rezolvarea pornind de la experienţa cotidiană (2.1);  Resurse procedurale:
şi/sau compunerea de - scrierea unor fracţii pornind de la situații conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente familiare (2.1); exerciţiul, demonstrația
diverse - folosirea fracţiilor în contexte familiare
(5.1).
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Citirea - scrierea unor fracții respectând condiții  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale în concentrul și scrierea date (2.1); manualul, coli colorate, rezolvarea sarcinilor
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu fracțiilor - scrierea procentuală (25%, 50%, 75%), cu mere, imagini, fișe de de învățare:
numitori mai mici sau egali cu suport intuitiv (2.1); lucru, creioane colorate,  Tehnica „Fără mâini
10, respectiv egali cu 100 - marcarea pe o axă a unor părţi dintr-un Culegere de exerciții și ridicate” – se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei întreg, pornind de la experienţe familiare probleme clasa a IV-a – răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri elevilor (2.1); Editura Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse procedurale: didactic; se lasă
şi/sau compunerea de 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din conversaţia, explicaţia, elevilor timp de
probleme cu raţionamente suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul exerciţiul, demonstrația, gândire, apoi pot
diverse unor exerciții practice (2.1); jocl didactic, discuta în perechi sau
- jocuri de rol: la cumpărături (utilizarea problematizarea în grupuri mici; atenţia
numerelor cu virgulă şi a procentelor) (2.1); se poate muta către
- identificarea şi utilizarea terminologiei anumiţi elevi, oferindu-
(procente, fracții) în situaţii cotidiene (5.1). se şi celor timizi sau
tăcuţi posibilitatea de a
se exprima.
3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - identificarea numărătorilor şi numitorilor  Resurse materiale:  Tema pentru
naturale în concentrul echiunitare, fracţiilor (2.1); manual, jetoane cu acasă:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu subunitare, - determinarea unei fracţii când numere, puzzle, creioane - identificarea, citirea și
numitori mai mici sau egali cu numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc colorate, Culegere de scrierea fracțiilor
supraunitare
10, respectiv egali cu 100 anumite condiţii (2.1); exerciții și probleme echiunitare,
5.1. Utilizarea terminologiei - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, clasa a IV-a – Editura subunitare,
specifice şi a unor simboluri supraunitare şi a celor echiunitare, în Intuitext supraunitare
matematice în rezolvarea situații familiare sau în reprezentări (2.1);  Resurse procedurale:
şi/sau compunerea de - completarea numărătorilor/numitorilor conversaţia euristică,
probleme cu raţionamente unor fracții astfel încât să îndeplinească explicaţia, demonstrația,
diverse anumite condiții (< / > / = 1) (2.1); exerciţiul
- utilizarea fracţiilor în contexte familiare
(5.1);
- Joc Găsește intrusul! – identificarea unor
fracții care nu corespund unei reguli (2.1).
4. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - determinarea unei fracţii când  Resurse materiale:  Observarea
naturale în concentrul echiunitare, numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc manualul, jetoane cu sistematică:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu subunitare, anumite condiţii (2.1); numere, post-it-uri, atitudinea elevilor
numitori mai mici sau egali cu supraunitare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, creioane colorate, faţă de sarcina dată
10, respectiv egali cu 100 supraunitare şi a celor echiunitare, în Culegere de exerciții și  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei situații familiare sau în reprezentări (2.1); probleme clasa a IV-a – (da, nu):
specifice şi a unor simboluri - identificarea fracțiilor care îndeplinesc/nu Editura Intuitext  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea îndeplinesc condiții date (joc: Găsește  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
şi/sau compunerea de intrusul) (2.1); conversaţia, explicaţia,  implicarea activă în
probleme cu raţionamente - utilizarea fracţiilor în contexte familiare demonstrația, exerciţiul, rezolvarea sarcinii
diverse (5.1). jocul didactic
5. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea - compararea unor fracţii cu întregul, în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul fracțiilor cu situaţii familiare (2.2); manualul, fișe de lucru; clasă:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu același numitor - compararea a două fracţii cu acelaşi Culegere de exerciții și - compararea fracțiilor
numitori mai mici sau egali cu numitor, pornind de la obiecte sau de la probleme clasa a IV-a – cu același numitor
10, respectiv egali cu 100 reprezentări grafice (2.2); Editura Intuitext
2.2. Compararea numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin  Resurse procedurale:
naturale în concentrul comparare, utilizând semnele <, >, = (2.2); conversaţia, explicaţia,
0 – 1 000 000, respectiv a demonstrația, exerciţiul,
fracţiilor care au acelaşi jocul didactic
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
6. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea - compararea unor fracţii cu întregul, în  Resurse materiale:  Autoevaluare:
naturale în concentrul fracțiilor cu situaţii familiare (2.2); manualul, fișe de lucru, Compararea propriei
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu același - compararea a două fracţii cu acelaşi Culegere de exerciții și rezolvări cu rezolvarea
numitori mai mici sau egali cu numărător numărător, pornind de la obiecte sau de la probleme clasa a IV-a – model oferită
10, respectiv egali cu 100 reprezentări grafice (2.2); Editura Intuitext
2.2. Compararea numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin  Resurse procedurale:
naturale în concentrul comparare, utilizând semnele <, >, = (2.2). conversaţia, explicaţia,
0 – 1 000 000, respectiv a demonstrația, exerciţiul,
fracţiilor care au acelaşi jocul didactic
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
7. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - compararea unor fracţii cu întregul, în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
naturale în concentrul ordonarea situaţii familiare (2.2); manualul, fișe de lucru; - compararea fracțiilor
0 – 1 000 000, respectiv a fracțiilor - compararea a două fracţii cu acelaşi Culegere de exerciții și cu același numitor
fracţiilor care au acelaşi numitor sau cu acelaşi numărător, pornind probleme clasa a IV-a – - compararea fracțiilor
numărător sau acelaşi numitor, de la obiecte sau de la reprezentări grafice Editura Intuitext cu același numărător;
mai mic sau egal cu 10 sau (2.2);  Resurse procedurale: - ordonarea fracțiilor
numitor egal cu 100 - scrierea rezultatelor obţinute prin conversaţia, explicaţia,
2.3. Ordonarea numerelor comparare, utilizând semnele <, >, = (2.2); demonstrația, exerciţiul,
naturale în concentrul - ordonarea unor fracţii folosind exemple jocul didactic
0 – 1 000 000 şi respectiv a din viața cotidiană sau reprezentări grafice
fracţiilor care au acelaşi (2.3);
numărător sau acelaşi numitor, - determinarea unor fracţii când
mai mic sau egal cu 10 sau numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc
numitor egal cu 100 anumite condiţii (2.2).

8. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în scăderea sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi manualul, imagini, sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau fracțiilor cu numitor, cu ajutorul unor reprezentări Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
cu numere fracţionare același numitor grafice sau exemple familiare (2.4); probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
2.2. Compararea numerelor - adunarea și scăderea unor fracții cu același Editura Intuitext  Listă de verificare
naturale în concentrul numitor folosind reprezentări grafice (2.4);  Resurse procedurale: (da, nu):
0 – 1 000 000, respectiv a - compararea rezultatelor unor sume/ conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
fracţiilor care au acelaşi diferențe de fracții (2.2); jocul didactic, sarcinii de rezolvat
numărător sau acelaşi numitor, - completarea numărătorilor/numitorilor problematizarea,  implicarea activă în
mai mic sau egal cu 10 sau unor fracții pentru a obține relații adevărate exerciţiul rezolvarea sarcinii
numitor egal cu 100 (2.4).
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă  Resurse materiale: Proiect: Decorațiuni
scăderi de numere naturale în scăderea sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi manual, fișe de lucru, Ce se evaluează?
concentrul 0 – 1 000 000 sau fracțiilor cu numitor, cu ajutorul unor reprezentări imagini; acuarele, pietre, Respectarea numărului
cu numere fracţionare același numitor grafice sau exemple familiare (2.4); pensule, vase cu apă, de obiecte
5.1. Utilizarea terminologiei - adunarea și scăderea unor fracții cu același Culegere de exerciții și indicat pentru fiecare
specifice şi a unor simboluri numitor folosind reprezentări grafice (2.4); probleme clasa a IV-a – formă pictată: flori, case,
matematice în rezolvarea - compararea rezultatelor unor sume/ Editura Intuitext buburuze sau căpșuni;
Utilizarea amestecurilor
şi/sau compunerea de diferențe de fracții (2.2);  Resurse procedurale:
cromatice în realizarea
probleme cu raţionamente - completarea numărătorilor/numitorilor conversaţia, exerciţiul,
picturii pe piatră;
diverse unor fracții pentru a obține relații adevărate problematizarea, jocul  Participarea membrilor
(2.4). didactic grupului la realizarea
colecțiilor;
 Prezentarea clară a
proiectului.
10. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Recapitulare: - reprezentarea intuitivă a unei fracţii  Resurse materiale:  Observarea
naturale în concentrul - Fracţii cu utilizând desene, haşuri, decupaje etc., manual tipărit/digital, sistematică:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitorul mai mic pornind de la experienţa cotidiană (2.1); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor
numitori mai mici sau egali cu sau egal cu 10 sau - scrierea unor fracţii pornind de la situații Culegere de exerciții și faţă de sarcina dată
10, respectiv egali cu 100 cu numitorul egal familiare (2.1); probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
2.2. Compararea nr. naturale cu 100: - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, Editura Intuitext (da, nu):
în concentrul 0 – 1 000 000, - diviziuni ale supraunitare şi a celor echiunitare, în  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
respectiv a fracţiilor care au unui întreg: situații familiare sau în reprezentări (2.1); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
acelaşi numărător sau acelaşi sutime; - scrierea procentuală (25%, 50%, 75%), cu problematizarea, jocul  implicarea activă în
numitor, mai mic sau egal cu reprezentări prin suport intuitiv (2.1); didactic rezolvarea sarcinii
10 sau numitor egal cu 100 desene - compararea a două fracţii cu acelaşi
2.3. Ordonarea numerelor - fracţii numitor sau cu acelaşi numărător, pornind
naturale în concentrul subunitare, de la obiecte sau de la reprezentări grafice
0 – 1 000 000 şi respectiv a echiunitare, (2.2);
fracţiilor care au acelaşi supraunitare; - ordonarea unor fracţii folosind exemple
numărător sau acelaşi numitor, - adunarea şi din viața cotidiană sau reprezentări grafice
mai mic sau egal cu 10 sau scăderea fracţiilor (2.3);
numitor egal cu 100 cu acelaşi numitor; - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă
2.4. Efectuarea de adunări şi - scrierea sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi
scăderi de numere naturale în procentuală numitor, cu ajutorul unor reprezentări
concentrul 0 – 1 000 000 sau (numai pentru grafice sau exemple familiare (2.4).
cu numere fracţionare 25%, 50%, 75%)
11. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
naturale în concentrul - Fracţii cu - Citirea și scrierea fracțiilor; de lucru; Culegere de Grila Cum te poți
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitorul mai - Fracţii subunitare, echiunitare, exerciții și probleme aprecia
numitori mai mici sau egali cu mic sau egal cu 10 supraunitare; clasa a IV-a – Editura
10, respectiv egali cu 100 sau cu numitorul - Compararea fracților; Intuitext
2.2. Compararea nr. naturale egal cu 100 - Ordonarea fracțiilor;  Resurse procedurale:
în concentrul 0 – 1 000 000, - Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi conversaţia, exerciţiul
respectiv a fracţiilor care au numitor.
acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10 sau numitor egal cu 100
2.3. Ordonarea numerelor
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau
cu numere fracţionare
12. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
naturale în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu - Fracţii cu ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
numitori mai mici sau egali cu numitorul mai problemele (individuale/ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare:
10, respectiv egali cu 100 mic sau egal cu 10 elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a – Editura  Autoevaluarea
2.2. Compararea nr. naturale sau cu numitorul evaluarea sumativă. Intuitext
în concentrul 0 – 1 000 000, egal cu 100 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
respectiv a fracţiilor care au ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
acelaşi numărător sau acelaşi elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
numitor, mai mic sau egal cu obiectivelor de evaluare vizate prin proba
10 sau numitor egal cu 100 de evaluare sumativă.
2.3. Ordonarea numerelor
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau
cu numere fracţionare
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Proiectăm, construim, decorăm – Elemente de geometrie
PERIOADA: 4 săptămâni (S 11 – 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Unghiul - identificarea numărului de unghiuri ale  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi a unor simboluri în drept. Unghiul unei figuri plane (3.2); manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări ascuțit. - ordonarea unghiurilor date, în funcţie de echer, fișe de lucru, - gruparea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, Unghiul obtuz deschiderea lor (3.2); Culegere de exerciții și unghiuri în funcţie de
relaţiilor şi a proprietăţilor - identificarea şi citirea unghiurilor în probleme clasa a IV-a – felul lor
figurilor şi corpurilor geometrice desene date (3.2); Matematică, Editura - realizarea planului
identificate în diferite contexte - gruparea unghiurilor în funcţie de felul lor Intuitext unei grădini şi
(3.2);  Resurse procedurale: marcarea unghiurilor
- desenarea unor unghiuri respectând conversaţia, explicaţia,
indicaţii date (3.2); exerciţiul, jocul didactic
- realizarea, în grup, a unui plan, după
modelul celui din proiectul Copiii arhitecţi
marcând în desen unghiurile (3.1)
- joc Drumul spre muşuroi - selectarea unui
traseu care respectă instrucţiuni date (3.1).
2. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4;  Resurse materiale:  Portofoliu –
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a perpendiculare 3/4; 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici Drepte suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul creioane colorate, geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali cu paralele unor exerciții practice (2.1); pătratul TANGRAM, fișe - realizarea ferestrelor
100 - verificarea poziţiei unor drepte folosind de lucru, Culegere de unei case prin pliere
3.1. Localizarea unor obiecte în echerul (3.2); exerciții și probleme (identificarea
spaţiu şi a unor simboluri în - identificarea unor segmente de dreaptă clasa a IV-a – segmentelor de
diverse reprezentări perpendiculare, paralele (3.2); Matematică, Editura dreaptă paralele/
3.2. Explorarea caracteristicilor, - trasarea unor drepte paralele- Intuitext, internetul perpendiculare)
relaţiilor şi a proprietăţilor perpendiculare (3.2);  Resurse procedurale:
figurilor şi corpurilor geometrice - realizarea unor figuri TANGRAM şi conversaţia, explicaţia,
identificate în diferite contexte identificarea, în acestea, a segmentelor de exerciţiul, jocul didactic
drepată paralele şi perpendiculare (3.2).
3. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Figuri - identificarea şi denumirea figurilor plane  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice: (3.2); manualul, riglă, echer, - trasarea figurilor
figurilor şi corpurilor geometrice pătrat, - identificarea elementelor componente ale benzi de hârtie colorată, geometrice
identificate în diferite contexte dreptunghi, unei figuri plane: unghi, latură, vârf (3.2); creioane colorate, fișe  Portofoliu –
romb, - identificarea numărului de forme de lucru, Culegere de Atelierul de
paralelogram, geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr- exerciții și probleme geometrie
o figură geometrică „fragmentată” (3.2); clasa a IV-a – - realizarea unor
triunghi, cerc
- identificarea unor segmente de dreaptă Matematică, Editura modele decorative
perpendiculare, paralele (3.2); Intuitext utilizând figuri
- plierea unor benzi de hârtie colorată  Resurse procedurale: geometrice
pentru a obţine figuri geometrice (romb, conversaţia, explicaţia,
dreptunghi, paralelorgram, pătrat) (3.2); exerciţiul, demonstraţia,
- completarea unor modele repetitive problematizarea
folosind figuri geometrice (1.2);
- construirea de regularităţi simple cu figuri,
respectând una sau mai multe reguli (1.2)
4. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Axa de - identificarea, în mediul înconjurător, a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
relaţiilor şi a proprietăţilor simetrie unor axe de simetrie (3.2); manual tipărit/ digital, clasă:
figurilor şi corpurilor geometrice - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri imagini, rigle, creioane - identificarea axelor
identificate în diferite contexte geometrice prin diferite modalităţi (pliere, colorate, trusa de de simetrie ale unor
desen) (3.2); geometrie, foarfece, figuri geometrice
- construirea axelor de simetrie pentru figuri Culegere de exerciții și
geometrice date (3.2); probleme clasa a IV-a –  Portofoliu –
- completarea desenului unei figuri Matematică, Editura Atelierul de
geometrice după o axă de simetrie (3.2); Intuitext geometrie
- realizarea unor desene folosind figurile  Resurse procedurale: - realizarea unor
geometrice învăţate (3.2). conversaţia, explicaţia, modele decorative
exerciţiul, rezolvarea de utilizând figuri
probleme geometrice
5. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentr acasă:
repetitive/ regularităţi (I) calculul perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, - calcularea
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice riglă, creioane colorate, perimetrului unor
relaţiilor şi a proprietăţilor respectând dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Culegere figure geometrice
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun de exerciții și probleme
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); clasa a IV-a – Mate-
matică, Ed. Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
6. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
repetitive/ regularităţi (II) calculul perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, clasă:
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice riglă, creioane colorate, - calcularea
relaţiilor şi a proprietăţilor respectând dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Culegere perimetrului unor
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun de exerciții și probleme figure geometrice
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); clasa a IV-a – Mate-
matică, Ed. Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe (I) desenate pe o reţea, utilizând ca unitate de manual, fișe de lucru, - determinare ariei
figurilor şi corpurilor geometrice măsură pătratul cu latura de 1 cm (3.2); Culegere de exerciții și unei suprafețe
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice probleme clasa a IV-a – folosind ca unitate de
4.1. Utilizarea unor instrumente respectând indicații date (3.2); Matematică, Editura măsură pătratul cu
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din Intuitext latura de 1 cm
standardizate, în situaţii reprezentări, folosind ca unitate de măsură  Resurse procedurale:
concrete, inclusiv pentru pătratul cu latura de 1 cm) (4.1). conversaţia euristică,
validarea unor transformări explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe  Resurse materiale:  Tema de lucru în
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe (II) desenate pe o reţea, utilizând ca unitate de manual, fișe de lucru, clasă:
figurilor şi corpurilor geometrice măsură pătratul cu latura de 1 cm (3.2); Culegere de exerciții și - determinare ariei
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice probleme clasa a IV-a – unei suprafețe
4.1. Utilizarea unor instrumente respectând indicații date (3.2); Matematică, Editura folosind ca unitate de
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din Intuitext măsură pătratul cu
standardizate, în situaţii reprezentări, folosind ca unitate de măsură  Resurse procedurale: latura de 1 cm
concrete, inclusiv pentru pătratul cu latura de 1 cm) (4.1). conversaţia euristică,
validarea unor transformări explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice care au forma unor corpuri geometrice manual tipărit/digital, - gruparea unor corpuri
figurilor şi corpurilor geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, corpuri geometrice, bețe geometrice după
identificate în diferite contexte paralelipiped, cilindru, sferă, con, piramidă) de chibrit, plastilină criterii date
(3.2); Culegere de exerciții și
- gruparea unor corpuri geometrice după probleme clasa a IV-a –
criterii date (formă/ număr de feţe, număr Matematică, Editura
de vârfuri, număr de muchii) (3.2); Intuitext
- decuparea după contur a desfăşurării unui  Resurse procedurale:
corp geometric dat: cub, paralelipiped, conversaţia euristică,
cilindru, con, piramidă (3.2); explicaţia, demonstrația,
- construirea unor corpuri geometrice exerciţiul, diagrama
folosind diverse materiale (beţişoare, Venn, jocul didactic
scobitori, plastilină etc.) (3.2);
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
10. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Volumul - compararea volumelor unor corpuri  Resurse materiale:  Probă practică:
relaţiilor şi a proprietăţilor cubului și al geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca manualul, cuburi cu - determinarea
figurilor şi corpurilor geometrice paralelipipedului unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm latura de 1 cm, fișe de volumului unor corpuri
identificate în diferite contexte (3.2); lucru, Culegere de geometrice
4.1. Utilizarea unor instrumente - jocuri de realizare a unor construcții din exerciții și probleme
şi unităţi de măsură cuburi cu latura de 1 cm și compararea clasa a IV-a –
standardizate, în situaţii volumului corpurilor (3.2); Matematică, Editura
concrete, inclusiv pentru - determinarea de volume (pentru cub şi Intuitext
validarea unor transformări paralelipiped, din reprezentări, folosind  Resurse procedurale:
cubul cu latura 1 cm) (4.1). conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
jocul didactic
11. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - identificarea structurii unui ansamblu de  Resurse materiale:  Autoevaluare
spaţiu şi a unor simboluri în unor obiecte obiecte spaţiale din perspective diferite manual, fișe de lucru,  Completarea unor
diverse reprezentări (3.1); corpuri geometrice, enunțuri lacunare:
3.2. Explorarea caracteristicilor, - identificarea obiectelor folosind creioane colorate, a) Prin rezolvarea
relaţiilor şi a proprietăţilor simbolurile dintr-o reprezentare (3.1); Culegere de exerciții și exercițiilor de
figurilor şi corpurilor geometrice - stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr- probleme clasa a IV-a – localizare am învățat ...
identificate în diferite contexte o reprezentare de tip reţea) (3.1); Matematică, Editura b) Cel mai mult mi-a
- jocuri de construcţii a unor ansambluri de Intuitext plăcut ...
obiecte cu forme geometrice, cu  Resurse procedurale: c) Mi-a fost ușor să ...
respectarea unor cerinţe (3.1); conversaţia, exerciţiul, d) Mi-a fost dificil să ...
- vizualizare pe internet a unor planuri şi problematizarea, jocul
hărţi (3.1); didactic
12. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - reprezentarea, sub forma unor desene sau  Resurse materiale:  Probă practică:
spaţiu şi a unor simboluri în unor obiecte planuri, a unor trasee reale sau imaginare manual, fișe de lucru, - reprezentarea unor
diverse reprezentări (3.1); corpuri geometrice, trasee prin desen
3.2. Explorarea caracteristicilor, - utilizarea unei reprezentări simple pentru creioane colorate,
relaţiilor şi a proprietăţilor orientare în spaţiu, în condiţii familiare Culegere de exerciții și
figurilor şi corpurilor geometrice (3.1); probleme clasa a IV-a –
identificate în diferite contexte - joc Surpriza dulce – desenarea unui traseu Matematică, Editura
respectând direcțiile de deplasare indicate Intuitext
(3.2).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic

13. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri  Resurse materiale:  Observarea
repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice prin diferite modalităţi (pliere, manual tipărit/ digital, sistematică: atitudinea
3.1. Localizarea unor obiecte în geometrice desen) (3.2.); imagini, rigle, creioane elevilor faţă de sarcina
spaţiu şi a unor simboluri în - Axa de - determinarea perimetrului unor poligoane colorate, trusa de dată
diverse reprezentări simetrie (1.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
3.2. Explorarea caracteristicilor, - Perimetrul - determinarea ariei unor figuri geometrice Culegere de exerciții și (da, nu):
relaţiilor şi a proprietăţilor - Aria unei plane (4.1); probleme clasa a IV-a –  concentrarea asupra
figurilor şi corpurilor geometrice suprafeţe - sortarea corpurilor geometrice după formă Matematică, Editura sarcinii de rezolvat;
identificate în diferite contexte - Corpuri (3.2); Intuitext  implicarea activă în
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrice - construirea de regularităţi simple cu figuri  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii.
şi unităţi de măsură sau corpuri geometrice, respectând una sau conversaţia, exerciţiul,
standardizate, în situaţii mai multe reguli diferite (1.2); problematizarea, jocul
concrete, inclusiv pentru - compararea volumelor unor corpuri didactic
validarea unor transformări geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm
(3.2);
- determinarea de volume (pentru cub şi
paralelipiped, din reprezentări, folosind
cubul cu latura 1 cm) (4.1);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor poligoane (3.2).
14. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
repetitive/ regularităţi - Figuri - identificarea și numirea figurilor plane; Culegere de exerciții și Grila Cum te poți
3.1. Localizarea unor obiecte în geometrice - identificarea elementelor componente ale probleme clasa a IV-a – aprecia
spaţiu şi a unor simboluri în - Axa de unei figuri plane: unghi, latură, vârf; Matematică, Editura
diverse reprezentări simetrie - descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în Intuitext
3.2. Explorarea caracteristicilor, - Perimetrul raport cu alte obiecte (paralel,  Resurse procedurale:
relaţiilor şi a proprietăţilor - Aria unei perpendicular); conversaţia, exerciţiul
figurilor şi corpurilor geometrice suprafeţe - recunoaşterea în situaţii familiare/în
identificate în diferite contexte - Corpuri reprezentări a unor obiecte cu formă
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrice geometrică (cub, paralelipiped, piramidă,
şi unităţi de măsură cilindru, sferă, con);
standardizate, în situaţii - utilizarea formulelor de calcul pentru
concrete, inclusiv pentru aflarea perimetrului unor figuri geometrice;
validarea unor transformări - estimarea mărimii unor suprafeţe
desenate pe o reţea, utilizând ca unitate de
măsură pătratul cu latura de 1 cm;
- compararea volumelor unor corpuri
geometrice (cub, paralelipiped) folosind ca
unitate de măsură cubul cu latura de 1 cm.
15. 1.2. Generarea unor modele  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
repetitive/ regularităţi Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
3.1. Localizarea unor obiecte în - Figuri ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
spaţiu şi a unor simboluri în geometrice problemele (individuale ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare:
diverse reprezentări - Axa de elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a –  Autoevaluarea
3.2. Explorarea caracteristicilor, simetrie evaluarea sumativă. Matematică, Editura
relaţiilor şi a proprietăţilor - Perimetrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Intuitext
figurilor şi corpurilor geometrice - Aria unei ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
identificate în diferite contexte suprafeţe elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
4.1. Utilizarea unor instrumente - Corpuri obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
şi unităţi de măsură geometrice de evaluare sumativă.
standardizate, în situaţii
concrete, inclusiv pentru
validarea unor transformări
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și activități dragi copiilor - Unități de măsură
PERIOADA: 3 săptămâni (S 15 – 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
şi unităţi de măsură lungimilor. lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii Unități de adecvate în realizarea unor măsurări ale instrumente de măsură a - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru măsură lungimii (4.1); lungimii (metrul măsurători folosind
validarea unor transformări - efectuarea de măsurători cu unități tâmplarului, metrul instrumente de măsură
4.2. Operarea cu unităţi de standard (4.1); croitorului, ruleta), riglă; pentru lungime
măsură standardizate, folosind - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Culegere de exerciții și
transformări unor măsurători ale lungimii (4.1) probleme clasa a IV-a -
- exprimarea măsurii unor lungimi în Matematică, Editura
multiplii sau submultipli ai metrului (4.1); Intuitext
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de  Resurse procedurale:
măsură pentru lungime (4.2). conversaţia, activități
practice, exerciţiul,
problematizarea
2. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
şi unităţi de măsură submultiplii lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii metrului. adecvate în realizarea unor măsurări ale jetoane, imagini; sarcinilor de învățare:
concrete, inclusiv pentru Transformări și lungimii (4.1); Culegere de exerciții și Autoevaluarea prin
validarea unor transformări operații - alegerea unităţilor de măsură adecvate probleme clasa a IV-a - compararea
4.2. Operarea cu unităţi de pentru a măsura lungimi (4.1); Matematică, Editura rezultatelor obținute
măsură standardizate, folosind - exprimarea măsurii unor lungimi în Intuitext cu rezolvarea model
transformări multipli și sumbultiplii ai metrului (4.1);  Resurse procedurale:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, conversaţia, activități
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 100, 1 000 pentru transformarea unităților practice, exerciţiul,
când factorii au cel mult trei de măsură (2.5); problematizarea
cifre şi de împărţiri la numere de - transformarea rezultatelor unor
o cifră sau două cifre măsurători, folosind operațiilor cunoscute
(4.1);
- efectuarea de transformări cu unităţi de
măsură standard în limita operaţiilor
studiate (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru lungime (4.2);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
3. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură volumului nonstandard și standard pentru capacitate manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii lichidelor. (4.1); vase de diverse de învățare:
concrete, inclusiv pentru Unități de - selectarea și utilizarea instrumentelor de capacități, imagini; Tehnica „Fără
validarea unor transformări măsură măsură a capacității și a unităților de Culegere de exerciții și mâini ridicate” -
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standard adecvate în realizarea probleme clasa a IV-a - se aşteaptă
măsură standardizate, folosind unor măsurări ale capacității (4.1); Matematică, Editura răspunsuri la
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Intuitext anumite solicitări
unor măsurători ale capacității (4.1)  Resurse procedurale: ale cadrului
- exprimarea măsurii unor capacități în conversaţia, activități didactic; se lasă
multiplii și submultipli ai litrului (4.1); practice, exerciţiul, elevilor timp de
- ordonarea unor capacități exprimate în Gândiți, lucrați în gândire, apoi pot
unități de măsură diferite, pe baza relației perechi, comunicați, discuta în perechi
cu unitatea principală de măsură (4.2); problematizarea sau în grupuri
mici; atenţia
învățătorului se
poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
în forţele proprii
posibilitatea de a
se exprima.
4. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse materiale:  Tema de lucru în
şi unităţi de măsură submultiplii pentru a măsura capacități (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii litrului. - exprimarea măsurii unor capacități în vase de diverse - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru Transformări și multipli și submultiplii ai litrului (4.1); capacități, imagini; calcule folosind unităţi
validarea unor transformări operații - ordonarea unor capacități exprimate în Culegere de exerciții și de măsură pentru
4.2. Operarea cu unităţi de unități de măsură diferite, pe baza relației probleme clasa a IV-a - capacitate (multiplii
măsură standardizate, folosind cu unitatea principală de măsură (4.2); Matematică, Editura litrului)
transformări - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, Intuitext
2.5. Efectuarea de înmulţiri de 100, 1 000 pentru transformarea unităților  Resurse procedurale:
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 de măsură (2.5); conversaţia, activități
când factorii au cel mult trei - efectuarea de transformări cu unităţi de practice, exerciţiul,
cifre şi de împărţiri la numere de măsură standard în limita operaţiilor problematizarea
o cifră sau două cifre studiate (4.2);
5.2. Organizarea datelor în - efectuarea unor calcule folosind unităţi de
tabele şi reprezentarea lor măsură pentru capacitate (volum) (2.5);
grafică - interpretarea unor date prin extragerea
unor informații semnificative din tabele
(5.2);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
5. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Tema de lucru în
şi unităţi de măsură masei. Unități standard (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii de măsură - utilizarea instrumentelor de măsură a cântare de diverse tipuri, - exprimarea
concrete, inclusiv pentru masei și a unităților de măsură standard obiecte ce pot fi măsurii unor mase în
validarea unor transformări adecvate în realizarea unor măsurări ale cântărite, diverse multiplii și submultiplii
4.2. Operarea cu unităţi de masei (4.1); produse alimentare pe ai kilogramului;
măsură standardizate, folosind - înregistrarea și interpretarea rezultatelor ambalajul cărora este - ordonarea
transformări unor măsurători ale masei (4.1) precizată masa, jetoane unor mase exprimate
- exprimarea măsurii unor mase în multiplii cu fructe; Culegere de în unități de măsură
și submultipli ai kilogramului (4.1); exerciții și probleme diferite, pe baza
- ordonarea unor mase exprimate în unități clasa a IV-a - relației cu unitatea
de măsură diferite, pe baza relației cu Matematică, Editura principală de măsură.
unitatea principală de măsură (4.2); Intuitext
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de  Resurse procedurale:
măsură pentru masă (4.2) conversaţia, explicația,
- rezolvarea de probleme practice în care activități practice,
intervin unităţi de măsură standard (4.2). exerciţiul,
problematizarea
6. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - selectarea și utilizarea instrumentelor de  Resurse materiale:  Evaluarea
şi unităţi de măsură submultiplii măsură a masei și a unităților de măsură manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii kilogramului. standard adecvate în realizarea unor imagini; Culegere de sarcinilor de învățare:
concrete, inclusiv pentru Transformări și măsurări ale masei (4.1); exerciții și probleme Tehnica semaforului:
validarea unor transformări operații - alegerea unităţilor de măsură adecvate clasa a IV-a - se pune la dispoziţia
4.2. Operarea cu unităţi de pentru a măsura masa unor obiecte (4.1); Matematică, Editura elevilor un set de trei
măsură standardizate, folosind - exprimarea măsurii unor mase în multipli Intuitext cartonaşe colorate în
transformări și submultiplii ai kilogramului (4.1);  Resurse procedurale: culorile semaforului,
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - ordonarea unor mase exprimate în unități conversaţia, explicația, iar la solicitarea
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 de măsură diferite, pe baza relației cu exerciţiul, învățătorului, ei ridică
când factorii au cel mult trei unitatea principală de măsură (4.2); problematizarea un cartonaş: verde
cifre şi de împărţiri la numere de - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, dacă înţeleg, galben
o cifră sau două cifre 100, 1 000 pentru transformarea unităților dacă nu sunt siguri şi
de măsură (2.5); roşu dacă nu înţeleg.
- transformarea rezultatelor unor
măsurători, folosind operațiilor cunoscute
(4.1);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru masă (4.2);
- efectuarea de transformări cu unităţi de
măsură standard în limita operaţiilor
studiate (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a masei (4.2).
7. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - citirea ceasului folosind tipuri diferite de  Resurse materiale:  Tema de lucru în
şi unităţi de măsură timpului. Ziua, ceasuri (4.1); manual tipărit și digital, clasă:
standardizate, în situaţii ora, minutul, - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); ceasuri de diverse tipuri, - citirea ceasului
concrete, inclusiv pentru secunda - calcularea duratelor unor activități imagini; calendar; folosind tipuri
validarea unor transformări familiare copiilor, pe baza ceasurilor care Culegere de exerciții și diferite de ceasuri ;
4.2. Operarea cu unităţi de indică începutul, respectiv sfârșitul unei probleme clasa a IV-a - - fixarea pe ceas a orei
măsură standardizate, folosind activități (4.1); Matematică, Editura indicate;
transformări - alegerea unităţilor de măsură adecvate Intuitext - rezolvarea de
2.5. Efectuarea de înmulţiri de pentru a măsura durate de timp (4.1);  Resurse procedurale: probleme cu unități de
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 - efectuarea de înmulțiri și împărţiri la conversaţia, explicația, măsură a timpului.
când factorii au cel mult trei numere de o cifră sau două cifre în exerciţiul,
cifre şi de împărţiri la numere de concentrul 0 – 1 000 000 pentru exprimarea problematizarea
o cifră sau două cifre măsurilor în diverse unități de măsură (2.5);
5.2. Organizarea datelor în - interpretarea unor date prin extragerea
tabele şi reprezentarea lor unor informații semnificative din tabele
grafică (5.2);
- transformarea unor unități de măsură
pentru timp (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a timpului (4.2).
8. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - citirea unui calendar, cu precizarea  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură timpului. numărului de zile ale fiecărei luni, calendar manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii Săptămâna, meteorologic: temperatura (4.1); calendar, fișe de lucru; de învățare:
concrete, inclusiv pentru luna, anul - alegerea unităţilor de măsură adecvate Culegere de exerciții și -
validarea unor transformări pentru a măsura durate de timp (4.1); probleme clasa a IV-a - efectuarea unor
4.2. Operarea cu unităţi de - ordonarea unor evenimente istorice sau Matematică, Editura calcule folosind unităţi
măsură standardizate, folosind personale în funcţie de succesiunea Intuitext de măsură pentru timp
transformări derulării lor în timp şi completarea unei axe  Resurse procedurale: mai mari decât o zi;
2.5. Efectuarea de înmulţiri de a timpului (4.2); conversaţia, explicația, - rezolvarea de
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 - identificarea unei date sau calcularea unui exerciţiul, probleme cu unități de
când factorii au cel mult trei interval temporal folosind un calendar (4.2); problematizarea, jocul măsură a timpului mai
cifre şi de împărţiri la numere de - efectuarea unor calcule folosind unităţi de didactic mari decât o zi.
o cifră sau două cifre măsură pentru timp (4.2);
- efectuarea de înmulțiri și împărţiri la
numere de o cifră sau două cifre în
concentrul 0 – 1 000 000 pentru exprimarea
măsurilor în diverse unități de măsură (2.5);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a timpului(4.2).
9. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Monede și - identificarea şi compararea valorilor  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură bancnote. Leul monedelor şi a bancnotelor (4.1); manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii și banul. Euro si - compararea unor sume de bani compuse bancnote și monede de învățare:
concrete, inclusiv pentru eurocentul din monede şi bancnote diferite; jocuri de pentru uz didactic, fișe - efectuarea unor
validarea unor transformări utilizare a banilor – De-a librăria/ Schimburi de lucru; Culegere de calcule folosind unităţi
4.2. Operarea cu unităţi de (4.1); exerciții și probleme monetare;
măsură standardizate, folosind - estimarea prețurilor unor obiecte, pornind clasa a IV-a - - identificarea de
transformări de la experiența de viață a elevilor (4.1); Matematică, Editura schimburi monetare
- efectuarea unor calcule folosind unităţi Intuitext echivalente;
monetare (4.2)  Resurse procedurale: - rezolvarea de
- identificarea de schimburi monetare conversaţia, explicația, probleme cu unități
echivalente (4.2); exerciţiul, jocul didactic, monetare.
- efectuarea de transformări cu unităţi de problematizarea
măsură standard în limita operaţiilor
studiate (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru unităţi monetare (4.2);
- operarea cu unităţi de măsură în
efectuarea de activităţi practice/
experimentale
- rezolvarea de probleme cu unități
monetare(4.2).
10. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Recapitulare - alegerea măsurilor potrivite pentru  Resurse materiale:  Observarea
şi unităţi de măsură - Unităţi de lungime, capacitate, masă, timp (4.1); manual, imagini, fișe de sistematică: atitudinea
standardizate, în situaţii măsură pentru - efectuarea de transformări cu unităţi de lucru; Culegere de elevilor faţă de sarcina
concrete, inclusiv pentru lungime măsură standard în limita operaţiilor exerciții și probleme dată
validarea unor transformări - Unităţi de studiate (4.2); clasa a IV-a -  Listă de verificare
4.2. Operarea cu unităţi de măsură pentru - efectuarea unor calcule folosind unităţi de Matematică, Editura (da, nu):
măsură standardizate, folosind volumul măsură pentru lungime, masă, capacitate Intuitext  concentrarea asupra
transformări lichidelor (volum), unităţi monetare (4.2);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
- Unităţi de - operarea cu unităţi de măsură în conversaţia, exerciţiul, implicarea activă în
măsură pentru efectuarea de activităţi practice/ problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
masă experimentale (4.2); didactic
- Unităţi de - rezolvarea de probleme în care intervin
măsură pentru unităţi de măsură standard (inclusiv cu
timp transformări) (4.2);
- Unităţi de - identificarea de schimburi monetare
măsură echivalente (4.2);
monetare - calcularea duratelor unor activități
familiare copiilor, pe baza ceasurilor care
indică începutul, respectiv sfârșitul unei
activități (4.1);
- joc: Ce măsuri s-au ascuns? (4.2).
11. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Evaluare - selectarea măsurilor potrivite pentru  Resurse materiale:  Proba scrisă
şi unităţi de măsură - Unităţi de lungime, capacitate, masă (4.1); Culegere de exerciții și Grila Cum te poți
standardizate, în situaţii măsură pentru - citirea ceasului (4.1); probleme clasa a IV-a - aprecia
concrete, inclusiv pentru lungime - calcularea duratelor unor activități Matematică, Editura
validarea unor transformări - Unităţi de familiare copiilor, pe baza ceasurilor care Intuitext
4.2. Operarea cu unităţi de măsură pentru indică începutul, respectiv sfârșitul unei  Resurse procedurale:
măsură standardizate, folosind volumul activități (4.1); conversaţia, exerciţiul
transformări lichidelor - efectuarea unor calcule folosind unităţi de
- Unităţi de măsură pentru unităţi monetare (4.2);
măsură pentru - efectuarea de transformări cu unităţi de
masă măsură standard în limita operaţiilor
- Unităţi de studiate (4.2);
măsură pentru - rezolvarea de probleme cu unități de
timp măsură (4.2).
- Unităţi de
măsură
monetare
12. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
şi unităţi de măsură Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii - Unităţi de ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
concrete, inclusiv pentru măsură pentru problemele (individuale/ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare:
validarea unor transformări lungime elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a -  Autoevaluarea
4.2. Operarea cu unităţi de - Unităţi de evaluarea sumativă. Matematică, Editura
măsură standardizate, folosind măsură pentru – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Intuitext
transformări volumul ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
lichidelor elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
- Unităţi de obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
măsură pentru de evaluare sumativă.
masă
- Unităţi de
măsură pentru
timp
Unităţi de
măsură
monetare
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pași spre vacanță – Recapitulare finală
PERIOADA: 2 săptămâni (S 18 – 19)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Numerele - generarea/completarea unor șiruri de Resurse materiale:  Tema de lucru în
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a naturale numere mai mici decât 1 000 000, ale căror manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici cuprinse între cifre îndeplinesc condiţii date (1.2); Culegere de exerciții și - compararea
sau egali cu 10, respectiv egali cu 0 și 1 000 000 - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ probleme clasa a IV-a - numerelor naturale
100 sutelor/ miilor/ zecilor de mii/ sutelor de mii Matematică, Editura 0- 1 000 000;
2.2. Compararea nr. naturale în dintr-un număr (2.1); Intuitext - adunarea și scăderea
concentrul 0 – 1 000 000, - generarea de numere mai mici decât  Resurse procedurale: numerelor naturale 0
respectiv a fracţiilor care au 1000000, care îndeplinesc condiţii date conversaţia, exerciţiul, – 1 000 000.
acelaşi numărător sau acelaşi (2.1); problematizarea, jocul
numitor, mai mic sau egal cu 10 - compararea unor numere mai mici sau didactic
sau numitor egal cu 100 egale cu 1 000 000 utilizând algoritmul de
2.3. Ordonarea nr. naturale în comparare (2.2);
concentrul 0 – 1 000 000 şi - rotunjirea unui număr dat la ordinul
respectiv a fracţiilor care au solicitat, pe baza regulilor de rotunjire (2.3);
acelaşi numărător sau acelaşi - formarea, scrierea şi citirea numerelor
numitor, mai mic sau egal cu 10 folosind cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
sau numitor egal cu 100 (2.1).
2 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în scăderea fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numerelor concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor
numere fracţionare naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, Culegere de exerciții și faţă de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul respectiv de scădere (2.4); probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Editura Intuitext (da, nu):
matematice în rezolvarea şi/sau (2.4.);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
compunerea de probleme cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
raţionamente diverse suma/diferența ....” (5.1); problematizarea, jocul  implicarea activă în
- aflarea unui termen necunoscut, folosind didactic rezolvarea sarcinii
metoda balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1).
3 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea și - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
numere în concentrul împărțirea algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual tipărit și digital; - înmulțirea și
0 – 1 000 000 când factorii au numerelor - efectuarea împărțirii unor nr naturale la Culegere de exerciții și împărțirea
cel mult trei cifre şi de împărţiri naturale în numere de o cifră sau două cifre (2.5); probleme clasa a IV-a - numerelor naturale 0 –
la nr. de o cifră sau două cifre concentrul - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Matematică, Editura 1 000 000;
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 cunoscute, respectând ordinea efectuării Intuitext - rezolvarea de
specifice şi a unor simboluri operațiilor și semnificația parantezelor  Resurse procedurale: exerciţii, cu operaţiile
matematice în rezolvarea şi/sau rotunde (2.5); conversaţia, exerciţiul, cunoscute, respectând
compunerea de probleme cu - aflarea unui număr necunoscut, folosind problematizarea, jocul ordinea efectuării
raţionamente diverse metoda balanţei sau prin efectuarea probei didactic operaţiilor şi
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.1); semnificaţia
operaţiile aritmetice studiate, în - efectuarea probei unei operaţii de parantezelor rotunde.
concentrul 0 – 1 000 000 înmulţire/împărţire (2.5);
- rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3).
4 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Elemente - reprezentarea intuitivă a unei fracţii  Resurse materiale:  Tema de lucru în
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a de geometrie. utilizând desene, haşuri, decupaje etc., manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici Fracții pornind de la experienţa cotidiană (2.1); Culegere de exerciții și - recunoaşterea şi
sau egali cu 10, respectiv egali cu - scrierea unor fracţii pornind de la situații probleme clasa a IV-a - descrierea unor
100 familiare (2.1); Matematică, Editura obiecte care au forma
2.2. Compararea nr. naturale în - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, Intuitext unor corpuri
concentrul 0 – 1 000 000, supraunitare şi a celor echiunitare, în situații  Resurse procedurale: geometrice cunoscute,
respectiv a fracţiilor care au familiare sau în reprezentări (2.1); - conversaţia, exerciţiul, din mediul apropiat
acelaşi numărător sau acelaşi - compararea a două fracţii cu acelaşi problematizarea, jocul (cub, paralelipiped,
numitor, mai mic sau egal cu 10 numitor sau cu acelaşi numărător, pornind didactic cilindru, sferă, con);
sau numitor egal cu 100 de la obiecte sau de la reprezentări grafice - ordonarea
2.3. Ordonarea nr. naturale în (2.2); crescătoare/
concentrul 0 – 1 000 000 şi - ordonarea unor fracţii folosind exemple descrescătoare a
respectiv a fracţiilor care au din viața cotidiană sau reprezentări grafice fracțiilor cu același
acelaşi numărător sau acelaşi (2.3); numitor
numitor, mai mic sau egal cu 10 - adunarea și scăderea fracțiilor cu același
sau numitor egal cu 100 numitor (2.4);
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu
numere fracţionare
5 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - alegerea măsurilor potrivite pentru  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură măsură lungime, capacitate, masă, timp (4.1); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii - efectuarea de transformări cu unităţi de Culegere de exerciții și de învățare:
concrete, inclusiv pentru măsură standard în limita operaţiilor probleme clasa a IV-a - Tehnica „Fără mâini
validarea unor transformări studiate (4.2); Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
4.2. Operarea cu unităţi de - efectuarea unor calcule folosind unităţi de Intuitext răspunsuri la anumite
măsură standardizate, folosind măsură pentru lungime, masă, capacitate  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
transformări (volum), unităţi monetare (4.2); conversaţia, activități didactic; se lasă
- operarea cu unităţi de măsură în practice, exerciţiul, elevilor timp de
efectuarea de activităţi practice/ problematizarea, gândire, apoi pot
experimentale (4.2); Gândiți, lucrați în discuta în perechi sau
- rezolvarea de probleme în care intervin perechi, comunicați! în grupuri mici; atenţia
unităţi de măsură standard (4.2); învățătorului se poate
- identificarea de schimburi monetare muta către anumiţi
echivalente (4.2); elevi, oferindu-se şi
- calcularea duratelor unor activități celor timizi, tăcuţi sau
familiare copiilor, pe baza ceasurilor care neîncrezători în forţele
indică începutul, respectiv sfârșitul unei proprii posibilitatea de
activități (4.1). a se exprima.
6 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Ne pregătim - identificarea și generarea de numere care  Resurse materiale:  Observarea
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a pentru îndeplinesc condiții date (2.1); manual tipărit și digital; sistematică: atitudinea
fracţiilor cu numitori mai mici evaluare - rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
sau egali cu 10, respectiv egali cu de mii a unor valori numerice distanțe)(2.3); probleme clasa a IV-a - dată
100 - identificarea și utilizarea terminologiei Matematică, Editura  Listă de verificare
2.3. Ordonarea nr. naturale în matematice în situații cotidiene (5.1); Intuitext (da, nu):
concentrul 0 – 1 000 000 şi - asocierea rezolvării unei probleme cu o  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
respectiv a fracţiilor care au expresie numerică dată (5.3); conversaţia, activități sarcinii de rezolvat
acelaşi numărător sau acelaşi - efectuarea de adunări și scăderi în practice, exerciţiul,  implicarea activă în
numitor, mai mic sau egal cu 10 concentrul 0 – 1 000 000 (2.4); problematizarea, rezolvarea sarcinii
sau numitor egal cu 100 - efectuarea de înmulțiri și împărțiri în Gândiți, lucrați în
2.4. Efectuarea de adunări şi concentrul 0 – 1 000 000 (2.5); perechi, comunicați!
scăderi de numere naturale în - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu cunoscute, respectând ordinea efectuării
numere fracţionare operaţiilor şi semnificaţia parantezelor (2.5);
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - identificarea şi denumirea figurilor plane
nr în concentrul 0 – 1 000 000 (3.2);
când factorii au cel mult trei - selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a
cifre şi de împărţiri la nr. de o unităţilor de măsură adecvate pentru
cifră sau două cifre efectuarea unor măsurători în cadrul unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, investigaţii (4.1);
relaţiilor şi a proprietăţilor - identificarea datelor din reprezentări
figurilor şi corpurilor geometrice grafice (5.2);
identificate în diferite contexte - rezolvarea de probleme prin mai multe
4.1. Utilizarea unor instrumente metode (5.3);
şi unităţi de măsură
standardizate, în situaţii
concrete, inclusiv pentru
validarea unor transformări
5.1. Utilizarea terminologiei
specifice şi a unor simboluri
matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu
raţionamente diverse
5.2. Organizarea datelor în
tabele şi reprezentarea lor
grafică
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
7 1.1, 1.2,  Evaluare - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: fișe Proba scrisă
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, de evaluare Autoevaluarea
3.1, 3.2, 4.1, 4.2,  Resurse procedurale:
5.1, 5.2, 5.3 explicația, exercițiul
8 1.1, 1.2,  Ameliorare - Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
3.1, 3.2, ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
4.1, 4.2, problemele (individuale/ ale majorităţii de exerciții și probleme dezvoltare:
5.1, 5.2, 5.3 elevilor) ce vor fi identificate după clasa a IV-a -  Autoevaluarea
evaluarea sumativă. Matematică, Editura
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Intuitext
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
de evaluare sumativă.