Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE Bazele Statisticii

SESIUNE
1. La un exaemn, profesorul a stabilit ca elevii care vor obtine un punctaj cuprins intre 80
si 90 vor primi calificativul B. Pentru anul curent, distributia punctajelor este normala,
X-N (83,25). Care este procentul elevilor care primesc calificativul B ?
a) 80%
b) 64,5%
c) 90%

2. Eroarea maxim admisibila arata :


a) eroarea maxima de estimare pentru probabilitatea cea mai mica
b) eroarea cu care estimam un parametru pentru o probabilitate fixata
c) marimea intervalului de incredere

3. In urma prelucrarii datelor privind veniturile familiilor inregistrate la nivelul unui


esantion de volum n=625, S-au obtinut urmatoarele rezultate: x(barat)= 12 mii lei,
s(prim)= 2 mii lei. Sa se testeze daca exista diferente semnificative intre veniturile
medii ale familiilor la nivelul populatiei din care a fost extras esantionul si venitul
mediu pe tara, µ= 13 mii lei considerand un risc de 5%. Pentru exemplul dat, sunt
corecte afirmatiile:
a) se accepta ipoteza H₀
b) se respinge ipoteza H₀
c) exista diferente semnificative intre cele doua medii

4. Intr-un test static bilateral in care se foloseste statistica t, considerand v numarul


gradelos de libertate, ipoteza nulă nu se respinge daca :
a) ta/2, v < I t calculat I
b) t calculat> t a,v
c) I t calculat I ≤ ta/ 2,v

5. Atunci cand se cunoaste dispersia ɠ₂ , testarea ipotezelor asupra mediei unei populatii
se face cu:
a) statistica Fisher
b) statistica t
c) statistica Z

6. Intr-o ancheta prin sondaj asupra unui esantion de angajati, s-a observat cuantumul
bonusurilor oferite cu ocazia sarbatorilor de Paste, rezultatele fiind prezentate mai
jos:
mean 173
standard error 11,25956384
median 180
mode 180
standard deviation 35, 60586718
sample variance 1267,777778
kurtosis 1,175597901
skewness -0,584473684
range 130
minimum 100
maximum 230
sum 1730
count 10
Confidence level(99,0%) 28,9799368
Sunt corecte afirmatiile:
a) eroarea maxim adimisibila este 11, 259
b) riscul asumat in estimarea prin interval de incredere a mediei este 1%
c) intervalul de incredere care acopera valoarea medie a bonusurilor la nivelul tuturor
angajatilor firmei, pentru o incredere de 99%, este [144,021; 201 979]
d) volumul esantionului este 10

7. La aruncarea unui zar, probabilitatea de aparitie a unei fete cu un numar mai mare
decat patru este :
a) 0,66
b) 0,5
c) 0,33

8. Probabilitatea este o valoare


a) care tinde spre zero
b) pozitiva
c) mai mica sau cel mult egala cu unu

9. Eroarea maxim admisibila arata:


a) eroarea cu care estimam un parametru pentru o probabilitate fixata
b) marimea intervalului de incredere
c) eroarea maxima de estimare pentru probabilitatea cea mai mica

10. Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:


Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate Estimatori ai
variatiei variantei
Explicata(intergrupe) 200 2 100
Reziduala(intragrupe 120 16 7,5
)

Variabila numerica este „ Venitul „ , iar variabila(factorul) de grupare este „Regiunea”.


In aceasta situatie, se poate afirma ca:
a) valoarea teoretica a statisticii F, considerand un risc de 0,05, este 3,634
b) volumul esantionului este 19
c) se garanteaza cu o probabilitate de 0,95 ca exista diferente semnificative intre
veniturile medii pe regiuni la nivelul populatiilor

11. Un politician, la inceputul mandatului, afirma in mass-media ca va creste salariul


mediu net pe economie la 300 EUR. La sfarsitul mandatului se face un sondaj pe n=900
de respondenti prin care se urmareste estimarea salariului mediu net pe economie (X).
Se cunosc urmatoarele rezultate: = 294 EUR si = 90. Selectati care dintre afirmatiile de
mai jos sunt valide:
a) putem afirma pentru un prag de semnificatie de 5% ca politicianul nu s-a tinut de
cuvant
b) putem afirma pentru un prag de semnificatie de 3% ca politicianul s-a tinut de cuvant
c) putem afirma pentru un prag de semnificatie de 5% ca politicianul s-a tinut de cuvant
12. Intr-un sondaj aleator simplu de 400 angajati, pentru variabila venitul lunar s-au
obtinut rezultatele de mai jos:
Venitul lunar
Mean 1200
Standard Deviation 165
Pentru o probabilitate de 0,95, intervalul de incredere pentru parametrul medie este :
a) [1183,83; 1216,17]
b) [861,89; 1178,11]
c) [34520,1066; 36,6244]
13. Intr-un sondaj aleator simplu de 900 studenti, pentru variabila nota la test, s-a obtinut
o valoare de 7,5 si o standard de esantion modificata( corectate) egala cu 1,6.
Intervalul de incredere pentru paramentrul medie cu o probabilitate de 0,95 este :
a) [7,5260; 93424]
b) [7,3955; 7,6045]
c) [8, 1280; 9,2020]
15. Estimatorul reprezinta
a) o valoare fixa si cunoscuta la nivelul unei populatii
b) o variabila aleatoare
c) o valoare de forma Ө= f(x₁, x₂, ..., xn)
16. Parametrul reprezinta
a) o functie a variabilelor de selectie
b) o statistica
c) o valoare fixa si necunoscuta la nivelul unei populatii
17. La alegerile municipale , s-a dorit identificarea alegatorilor care nu pot fi trecuti pe
lista electorala. Din lista existenta, s-a extras aleator un esantion de 317 nume si s-a
determinat ca 38 de nume nu indeplinesc conditiile de alegator. Municipalitatea doreste
sa estimeze intervalul de incredere pentru proportia alegatorilor exclusi de pe lista
electorala, pentru o probabilitate de 99%. Rezultatele corecte sunt:
a) valoarea teoretica utilizata este 1,96
b) intervalul de incredere pentru proportie este [0,073; 0,165]
c) intervalul de incredere pentru proportie este [0,05; 1,96]
18. In vederea testarii ipotezei de egalitate a salariului mediu cu o valoare fixa, µ₀ = 46, s-a
inregistrat un esantion de volum= 10 persoane. In acest caz, se pot formula urmatoarele
ipoteze statistice:
a) H₀ : µ=10; H₁ : µ ≠ 10
b) H₀ : µ=46; H₁ : µ ≠ 46
c) H₀ : µ₀=46 ; H₁ : µ₀ < 46
19. Se verifica daca exista diferente semnificative intre castigul mediu salarial(sute de lei)
din regiunea Nord-Est a Romaniei si castigul mediu salarial la nivel national, de 14 sute lei.
In urmaprelucrarii datelor, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

mean 9, 918
standard error 0, 376
median 9,000
mode 9,000
standard deviation 2,629
sample variance 6,910
kurtosis 1,217
1, 161
skewness
range 11, 000
minimum 7,000
maximum 18,000
sum 486,000
count 49,000
Confidence level(95,0%) 0,755

Pentru a= 0,05, sunt adevarate afirmatiile:


a)Nu exista diferente semnificative intre castigul mediu salarial din regiunea Nord-Est a
Romaniei si castigul mediu salarial la nivel national, in conditiile riscului asumat de 5%
b) valoarea caluclata a statisticii test ese t= -10,86
c) exista diferente semnificative intre castigul mediu salarial din regiunea de Nord-Est a
Romaniei si castigul mediu salarial la nivel national, in conditiile riscului asumat de 5%

20. Dintr-o proportei s-a extras un esantion de volum n=900 persaone. Pentru o variabila X-
consumul saptamanal de paine (kg), s-au obtinut rezultatele: x(barat)= 3kg, s =1 kg .
Considerand un risc de 5%, se poate considera ca nivelul consumului mediu saptamanal de
paine:
a) este egal cu µ₀=3,5 kg
b) nu difera semnificativ de µ₀=3,5 kg
c) difera semnificativ de µ₀=3,5 kg
22. Demersul testarii statistice curpinde etapele:
a) calculul valorii statistiicii test
b) regula de decizie
c) Formularea ipotezelor statistice
23. Precizia estimarii creste atunci cand:
a) variatia esantionului este mica
b) volumul esantionului creste
c) varianta esantionului este mare
24. La acelasi nivel de incredere si aceeasi varianta, pentru a mari precizia rezultatelor este
necesar:
a) sa reducem eroarea de reprezentativitate
b) sa marim volumul esantionlui
c) sa lucram cu esantioane nealeatoare
25. Esantionul reprezinta o subpopulatie sau un subansamblu extras din populatia de
referinta care:
a) respecta proprietatea de reprezentativitate
b) poate fi extras aleator, cu revenire sau fara revenire
c) din motive de cost, are un vol,um mai mic decat volumul populatiei
26. Ipoteza statistica reprezinta
a) o presupunere cu privire la un parametru
b) o presupunere cu privire la legea de distributie a unei populatii
c) o teorie care se verifica statitic
27. Media calculata la nivelul unui esantion reprezinta
a) o estiamre
b) un estimator
c) un parametru
28. Pentru o variabila X-N( 10, 4) , P( X> 11) este :
a) 0,6915
b) 0,3085
c) 0,1915
29. La un examen, punctajele obţinute de studenţi sunt distribuite normal cu media 500 şi
abaterea standard 100. Un student a obţinut punctajul X = 650. Ce procent din studenţi au
obţinut un punctaj mai mare decât el?
a) 4,3%
b) 1,5%
c) 6,7%

30) Pentru o variabilă X ~ N(12,4), ) 13X10(P  este:


a) 0,289
b) 0,532
c) 0,341

31) Într-un sondaj aleator simplu de 400 studenţi, pentru variabila nota la un test, s-a obţinut
o valoare medie de 8,25 şi o abatere standard de eşantion modificată egală cu 1,8. Intervalul
de încredere pentru parametrul medie, cu o probabilitate de 0,95, este
a) (7,5260 - 9,3424)
b) (8,1280 - 9,2020)
c) (8,0736 - 8,4264)

32) Se testează diferenţele dintre veniturile medii din 2 regiuni, A şi B, şi se obţin


următoarele rezultate: tcalc=8,23, numărul gradelor de libertate=25. Pentru un risc de 5%,
sunt adevărate afirmaţiile:
a) valoarea teoretică a statisticii test este egală cu 1,960
b) suma volumelor celor două eşantioane este 27
c) există diferenţe semnificative între veniturile medii din cele 2 regiuni
d) ipoteza H0 este 3 21   

S-ar putea să vă placă și