Sunteți pe pagina 1din 16

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !

" Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Nr. 1061

Obiectiv
Anul XXIII

www.obiectiv-mehedinean.ro
14 ianuarie 2021
16 pagini * 1,00 leu
Obiectiv mehedinþean în format electronic

* Informaþii * Opinii * Atitudini *


* Anchete * Dezvãluiri *
Director, Teodor Abagiu mehedinþean
Vaccinul sau drumul spre „noua libertate” Un an de crizã
pag. 2

Liturghie
Arhiereascã la
Catedrala
“Sfânta Cuvioasã
Parascheva” din
Strehaia
pag. 4

„UN DESTIN
COMUN:
EUROPA ªI
ROMÂNIA”
pag. 7

Sânge american
pe covoarele
pag.
pag. 9 Capitoliului
foto: Petreanu.ro pag. 8
Deci ne îndreptãm cãtre o libertate de circulaþie condiþionatã de vaccinare. Este pentru prima datã în istoria omenirii
când populaþia planetei ar putea sã beneficieze la scarã extinsã de o condiþionare cu privire la libertatea de miºcare. Nu
ªimianul va avea
ºtie nimeni cum s-a ajuns aici, dar s-a ajuns ºi lucrurile nu mai pot fi stopate, cu atât mai mult cu cât se spune cã va stadion nou
trebui sã învãþãm sã trãim cu acest coronavirus ºi vor apãrea ºi alþii poate ºi mai puternici. Cert este cã deja dupã un an
au început sã aparã ºi alte tulpini ale virusului care îl fac ºi mai uºor transmisibil de la o persoanã la alta. pag. 15

Cartel ALFA, în stradã Preºedintele Consiliului Judeþean


Mehedinþi, Aladin Georgescu, discuþii
pe tema bugetului cu ministrul
Finanþelor Publice, alãturi de membrii
Consiliului Director al UNCJR

Reprezentanþi ai salariilor ºi a punctului de pensie.


Confederaþiei Sindicale “Cartel Protestele se vor desfãºura
Alfa” ºi-au anunþat viitoarele începând cu data de 14 ianuarie,
proteste, prin care îºi exprimã pânã în data de 24 februarie.
nemulþumirile legate de îngheþarea  Continuare în pag. 4 amãnunte în pag. 3
pag. 2 OBIECTIV mehedinþean social - politic 14 - 20.01.2021

Editorial de Sorin Vidan O democraþie americanã –


Un an de crizã
dã totul, la nivelul argumentelor, pe
O tragedie americanã (Scurtã recapitulare)
seama crizei sanitare. În realitate avem Alexandru Cetãþeanu/Montréal, Canada
de a face cu o crizã economicã ale Sper cã scriitorul comunist Teodore nu se poate „mãsura”; cu multã viclenie
cãrei dimensiuni ni se oculteazã cu Dreiser nu se va supãra cã-i citez carteaO ºi abilitate, zi de zi ºi noapte de noapte,
bunã ºtiinþã dar o simþim pe pielea tragedie americanã în contextul Americii an de an, specialiºtii în comunicare, bine
noastrã în preþuri, în costurile traiului actuale... Tragedie ºi democraþie pe pâine plãtiþi, lucreazã cu pasiune sã facã jocurile
de zi cu zi. Va fi un an al naibii de –sã se bucure poporul! Sã apãrãm murdare ale unei minoritãþi din „umbrã”
greu când ne gândim cã abia acum
democraþia, sã apãrãm Republica ºi ...reuºesc. Maeºtri în sofisme, pot sã
vom resimþi cu adevãrat ºocul
Americanã! Am auzit mai mult ca niciodatã demonstreze cã albul este negru ºi negrul
produs de pandemie la nivelul
aceste sintagme în ultimul timp. Sunã este alb... nu mã refer la americanii de
economiei. Vedem deja în jurul
frumos, dar câtã ipocrizie! Democraþie fãrã origine africanã. Atât de bine manipuleazã
nostru ºi simþim cã lucrurile nu
democraþie sau democraþie stalinistã –la ºi influenþeazã minþile oamenilor (ale celor
stau deloc pe roze.
asta s-a ajuns. Cine a câºtigat alegerile mulþi), încât aceºtia cred cã ce le-a intrat
Nici nu a început bine anul ºi deja În faþa acestei realitãþi crunte
guvernarea e victimã politicã sigurã. „libere ºi democratice” în SUA? Este o în subconºtient este rezultatul logicii lor
sindicaliºtii protesteazã. Anul 2021
întrebare aproape interzisã. ªtie toatã Planeta ºi sunt atât de convinºi cã au dreptate,
se anunþã a fi unul al nemulþumirii Va plãti cu vârf ºi îndesat aflarea la
putere. Nimeni nu dã mari ºanse încã din 4 noiembrie 2020, cã preºedintele încât refuzã argumente logice, refuzã sã
care iese în stradã ºi vocifereazã.
În general salariaþii din sectorul guvernului Cîþu, nu mai mult de un „ales” este Joe Biden (78 de ani!), omul mai judece.
public sunt enervaþi de decizia an. Exact anul în care societatea va Partidului Democrat, fost vice-preºedinte Rezultatul alegerilor din 2016 a luat
guvernului actual de a îngheþa rãbufni, sãtulã de interdicþii ºi sãtulã al SUA pe vremea lui Barak Obama. De oarecum prin surprindere, atât pe tartorii
salariile. Nu cerem, spunea zilele de neputinþa autoritãþilor de a veni unde se ºtie? Aºa au susþinut la unison Partidului Democrat, cât ºi pe mass media
trecute un lider sindical, majorãri cu soluþii la problemele cu care instituþiile mass-media principale –Main falselor ºtiri (fake news mass media, cum
salariale. Protestatarii cer guvernul se tot acutizeazã. Stream Media –MSN (ABC, CNN, NBC, bine a botezat-o preºedintele Trump). Nu
doar sã respecte propriile acte Reacþia sindicaliºtilor dupã NPR, Washington Post etc). Alte opinii, au reuºit sã o promoveze pe draga lor
normative asumate ºi aprobate în anunþul privind îngheþarea salariilor precum cea avansatã de preºedintele favoritã Hillary Clinton (Crooked Hillary
Parlamentul României. era destul de previzibilã. ªi e o Trump, cã s-au fraudat masiv alegerile, au cum a numit-o Trump) sã devinã (sã fie
“Pentru o salarizare decentã ºi reacþie pânã la un punct de înþeles, fost cenzurate cu abilitate, sau clasificate aleasã) prima femeie preºedintã a SUA, cum
echitabilã aºteptãm cuminþi la rând încã oamenii îºi vor drepturile salariale ca „ridicole”, „total nejustificate”, se dorea foarte tare, deoarece au subestimat
din anul 2010, an în care mare parte prevãzute de lege. Dar cei din „absurde”, fãrã nicio susþinere cu probe. puterea comunicãrii directe între americani,
dintre drepturile noastre au fost sectorul privat ce sã mai spunã? Oare chiar aºa sã fie, „fum fãrã foc”? prin aºa zisa „social mass media”. Am mai
eradicate, inclusiv plata muncii Acolo situaþia e mai grea decât în Îmi permit sã scriu aceste rânduri fiind scris pe tema aceasta în articolul meu „O
suplimentare. Avem o nouã Lege- sectorul bugetar. Mai grea ºi mai documentat cu ce s-a întâmplat ºi se democraþie americanã”, prima parte.
cadru din anul 2017 care nu a fost instabilã. Vedem deja cum creºte întâmplã în SUA. Este þara pe care o cunosc În prezent deci, dupã ce „prietenii noºtri”
aplicatã decât pentru anumite familii rata ºomajului, cum mulþi îºi închid mai bine ca pe România - am cãlãtorit au dezinformat ºi manipulat informaþiile
ocupaþionale. Sporurile sunt îngheþate afacerile pentru cã nu merg, nu se prin 47 de state americane, am scris cartea referitoare la preºedintele Donald J. Trump
din anul 2010. Din anul 2021 mai poate. 2020 a fost un an ”Strãin în America” ºi mi-am fãcut mulþi timp de aproape 5 ani, se pot bucura.
îngheaþã din nou ºi salariile, dupã doar dezastruos, dar abia acum vom prieteni din clasa de mijloc a societãþii. „Democraþia” a triumfat! O democraþie fãrã
doi ani de aplicare a Legii-cadru, însã resimþi acest lucru. Din diferite surse (una este ºi publicaþia democraþie, a celor care au posibilitatea cea
îngheaþã exact acele salarii aflate mult Reacþia sindicalã, tot mai pronunþatã on line ºi pe hârtie THE EPOCH TIME, mai mare sã manipuleze masele. Orice
sub nivelul prevãzut de lege ºi care ar în ultima vreme, prevesteºte un an, pe care v-o recomand), altele decât cele mijloace sunt permise, numai sã atingã
fi trebuit aduse la un nivel 2021, în care furia socialã se va care „bombardeazã” cu insistenþã scopul. Democraþie ridicolã, în care „toate
corespunzãtor pânã în anul 2022". exprima tot mai clar, tot mai vehement, conºtiinþa americanilor, precum ºi din animalele sunt egale, dar unele animale
Situaþia e complicatã pentru pe fondul acestei crize economice sutele de email-uri pe care le-am primit sunt mai egale decât altele” cum bine a
actualul guvern. Frisonat de grave. Politicienii nu vor veni cu soluþii, direct de la echipa Trump, începând în anul spus Orwell, cu tâlc.
dezacorduri ºi certuri intestine, ci doar cu vorbe, aºa cum fac de obicei. 2016 (cum am ajuns pe lista „scurtã” a La alegerile din 3 noiembrie 2020,
coaliþia aflatã la guvernare are ºi o Speranþa nu vine dinspre aceºtia, Preºedintelui, veþi putea înþelege dacã veþi dacã ne luãm dupã mai multe surse,
agendã publicã extrem de complicatã ci dinspre oamenii adevãraþi pe care rãsfoi revista Destine Literare din candidaþii democraþi ºi diferite grupãri
acum ºi de protestele sindicaliste. Se încã îi mai are aceastã þarã. octombrie 2016, de la site-ul destine- (mai mult sau mai puþin cunoscute ºi
* Informaþii * Opinii * Atitudini * E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com; literare.com), pot sã afirm cu certitudine unele chiar dubioase) au cheltuit aproape
obiectivmehedintean@yahoo.com cã mass-media mincinoasã ºi 7 (ºapte) miliarde de dolari cu
* Anchete * Dezvãluiri *
TELEFAX: 0252 - 326.143
manipulatoare a repurtat un succes deplin, publicitatea, pe când republicanii numai
Obiectiv Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
câºtigând alegerile din noiembrie 2020. 3,8 miliarde, dar nu se vorbeºte de un
mehedinþean conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
Capacitatea acesteia de a influenþa total de 10.8 miliarde, ci de un record
EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058
ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale.
poporul, nu a fost prevãzutã în Constituþia absolut de cheltuieli pentru alegeri,
Drobeta Turnu - Severin, Poziþie de catalog: 12203 SUA (legea supremã!) - valabilã încã din totalizând 14 miliarde de dolari, faþã de
str. Orly nr. 82A Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
www.obiectiv-mehedintean.ro DIFUZARE prin DISTRIBUITORII
1789 (!), nici în cele 27 de amendamente numai 6,5 miliarde în 2016.
Facebook: Obiectiv Mehedintean PARTICULARI ale Constituþiei (ultimul în 1992) ºi nici  continuare în pag. 11
OBIECTIV mehedinþean actualitate 14 - 20.01.2021 pag. 3

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,


discuþii pe tema bugetului cu ministrul Finanþelor Publice, alãturi de
membrii Consiliului Director al UNCJR
În calitate de vicepreºedinte al Uniunii
Naþionale a Consiliilor Judeþene din România,
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a fãcut parte din delegaþia care
a participat la o întâlnire cu ministrul Finanþelor,
Alexandru Nazare. Principalul subiect a fost legat
de fundamentarea bugetului de stat pe 2021.
“În cadrul întâlnirii, punctul de vedere al
delegaþiei UNCJR a avut în prim-plan buna
funcþionare a administraþiilor publice locale pe
parcursul anului în care tocmai am intrat ºi
necesitatea asigurãrii de la bugetul de stat a
sumelor de care este nevoie pentru continuarea
ºi dezvoltarea unor noi proiecte locale.
De asemenea, asistenþa socialã este un capitol judeþele României ºi sperãm într-o alocare Comitetului Director al UNCJR unde au fost
important al bugetelor judeþene, la fel ºi corectã ºi responsabilã!”, a transmis discutate chestiuni organizatorice privind
sãnãtate ºi educaþia. preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, desemnarea reprezentanþilor Consiliilor
Au fost discuþii despre necesitãþile pe care Aladin Georgescu. Judeþene în forumurile europene.
trebuie sã le acopere bugetul de stat în toate De asemenea, a avut loc ºi prima ºedinþã a
Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului Judeþean:
“Ministerul Educaþiei a fãcut o epurare
politicã în ºcolile din Mehedinþi”
Într-un sistem aflat la limita de jos din batjocurã ºi inconºtienþã sistemul
cauza incapacitãþii Guvernului PNL de a de educaþie!
gestiona situaþia epidemiologicã în ºcoli ºi care Acest guvern nu are nicio
preferã sã le þinã închise, Ministerul Educaþiei a preocupare pentru ca elevii sã reia
fãcut o epurare politicã fãrã precedent în ºcolile cursurile în condiþii normale, li se
din toatã þara. îngrãdeºte efectiv, dreptul la
Doar în judeþul Mehedinþi, 68 de directori ai educaþie, cunoscut fiind deja, de
ºcolilor generale din cele mai îndepãrtate toatã lumea ineficienþa cursurilor
localitãþi ºi pânã la colegii de prestigiu din online! Schimbarea directorilor vine
Drobeta Turnu Severin au fost schimbaþi dintr- sã dea încã o datã sistemul peste cap, cu atât ºi-au strigat nemulþumirile în faþa unitãþilor de
o suflare, fãrã niciun concurs, singurul criteriu mai mult, cu cât suntem într-o perioadã de învãþãmânt.
fiind carnetul de partid ºi performanþele politice evaluare în care nu este, sub nicio formã, Unde este interesul elevului în procedura de
atinse în recenta campanie pentru alegerile recomandatã schimbarea cadrelor didactice. schimbare a 68 de directori ai unitãþilor de
parlamentare pentru PNL. Nemaivorbind de faptul cã în mijlocul anului învãþãmânt în acest moment?
“Este inadmisibil sã tratezi cu atâta indolenþã, ºcolar sunt profesori care rãmân fãrã ore ºi se Unde este interesul dascãlilor?
aflã în imposibilitatea de Unde este preocuparea pentru educaþia
a forma normã întreagã. generaþiei de mâine?
Sã nu mai vorbim Unde este depolitizarea sistemului de
despre corectitudinea educaþie despre care vorbeaþi, stimabililor din
evaluãrii pe bazã de Ministerul Educaþiei ºi din Inspectoratul ªcolar
dosare, total subiectivã, Judeþean Mehedinþi?
care sporeºte neîncre- Sunt întrebãri la care nu doar Ministerul
derea în sistemul, ºi aºa, Educaþiei trebuie sã rãspundã ci întreg Guvernul!
aflat într-un prag În niciun stat european nu este admisã o
vulnerabil ºi care nu politizare la acest nivel pe care în România ºi-a
oferã posibilitatea mai permis-o doar Guvernarea PDL! Nu e nicio
contestãrii rezultatelor. surprizã, nu, cã mulþi dintre democrat-liberali
În Mehedinþi, aceastã de atunci sunt acum, liberali convinºi!”, a
non-mãsurã pentru declarat public preºedintele Consiliului Judeþean
educaþie a stârnit revolta Mehedinþi, Aladin Georgescu.
în rândul pãrinþilor care  Biroul de presã
pag. 4 OBIECTIV mehedinþean actualitate 14 - 20.01.2021

Liturghie Arhiereascã la Catedrala “Sfânta Cuvioasã Parascheva” din Strehaia

În prima duminicã dupã Botezul Mântuitorului Hristos, Preasfinþitul Pãrinte


Prin rãspunsurile pe care Hristos smeritã a lui Dumnezeu.
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei a fost prezent în mijlocul
comunitãþii de credincioºi din oraºul Strehaia, slujind Sfânta ºi le-a dat ispitirilor venite din partea Biserica Sfânta Parascheva a fost
Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Sfânta Cuvioasã Parascheva”, având înºelãtorului, El a indicat omului construitã în perioada 1935 - 1958,
alãturi un ales sobor de preoþi ºi diaconi. calea pe care o va avea de urmat, astfel prin contribuþiile aduse de cãtre
Rãspunsurile din timpul Sfintei este prezentat faptul cã dupã stabilind ºi adevãrata ierarhie a cetãþenii din Strehaia ºi cei din
Liturghii au fost asigurate de cãtre momentul Teofaniei de la Botez valorilor de care acesta va trebui sã comunele învecinate, sub atenta
Grupul Psaltic “Sfântul Cuvios urmeazã cel mai misterios episod ce þinã seama pentru a rãmâne în coordonare a Preacucernicului
Nicodim de la Tismana”, al Catedralei este relatat în pericopa evanghelicã comuniune cu Dumnezeu. În Pãrinte Paroh, Nicolae Drãghici.
Episcopale din Drobeta-Turnu Severin. din aceastã zi; ºi anume, ispitirea modul acesta a fost definitiv afirmat Locaºul a fost sfinþit la 2 noiembrie
La finalul Sfintei Liturghii, Mântuitorului de cãtre diavol. Abia primatul spiritualului ºi s-a 1958 de cãtre Înaltpreasfinþitul
Preasfinþitul Pãrinte Episcop ieºit din apã, Iisus Se duce în deºert, evidenþiat faptul cã omul nu se va Pãrinte Firmilian, Arhiepiscopul
Nicodim le-a tâlcuit celor prezenþi din mulþime în singurãtate. Astfel, mântui decât prin renunþare la Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei.
pericopa evanghelicã din aceastã Domnul κi începe imediat modul sãu egoist de viaþã, tot mai Marian Gherghinescu 
duminicã, Evanghelie în care ne activitatea mesianicã. pregnant astãzi, dar ºi prin adorarea Episcopia Severinului ºi Strehaiei
Lucrãrile pentru Construirea a douã sensuri giratorii pe DJ 562A au fost contractate

Preºedintele Consiliului Valoarea investiþiei este de 2,3 implementeazã în infrastructura Aladin Georgescu.
Judeþean Mehedinþi, Aladin milioane lei, fãrã TVA, finanþarea rutierã ºi am acordat atenþie Lucrãrile la cele douã sensuri vor
Georgescu, a semnat contractul de fiind asiguratã în cadrul proiectului deosebitã acestui capitol tocmai începe imediat dupã etapa de
proiectare ºi execuþie pentru realizarea de reabilitare a DJ 562A, între pentru a spori siguranþa proiectare, termenul din contract
de sensuri giratorii pe DJ 562A, la douã localitãþile Rogova ºi Gruia, lotul 1 participanþilor la trafic!”, a declarat pentru finalizare fiind de ºapte luni.
dintre cele mai importante intersecþii al obiectivului de modernizare/ preºedintele Consiliului Judeþean,  Biroul de presã
aflate de-a lungul arterei rutiere. reabilitare a 112 kilometri drumuri
Sensurile giratorii vor fi judeþene din Mehedinþi.  Urmare din pag. 1 Cartel ALFA, în stradã
construite pe DJ 562A: “Cele douã sensuri completeazã “CNS Cartel Alfa declanºeazã acþiuni de protest la nivel naþional, exprimându-
- la intersecþia cu DJ 606, drum foarte bine lucrãrile de reabilitare ºi astfel nemulþumirea faþã de hotãrârea Guvernului legate de îngheþarea
care duce în localitatea Jiana, punct din cadrul proiectului ce se aflã în salariilor ºi a pensiilor. Protestatarii vor ieºi în stradã, pornind cu caravana
cunoscut ºi sub numele “Stejerica”; fazã avansatã ºi întreaga investiþie cãtre Baia Mare de unde se vor deplasa în toate judeþele þãrii, pichetând
- la intersecþia cu DJ 562C, din oferã condiþii foarte bune de trafic prefecturile ºi având ca punct final preºedenþia României”, a prezentat Mihai
localitatea Vânjuleþ, care duce în mehedinþenilor. Bãrbulescu, preºedinte CNS Cartel Alfa Mehedinþi.
Dealul Stârmina, porþiune de drum Sistematizarea este un capitol Reprezentanþii salariaþilor cer Guvernului României sã acorde o mai
intratã de curând în administrarea important al proiectelor pe care mare importanþa acestor aspecte reclamate în acest program de proteste.
Consiliului Judeþean Mehedinþi. Consiliul Judeþean le Augustin Mateescu
OBIECTIV mehedinþean opinii 14 - 20.01.2021 pag. 5

Împreunã scriem istoria - Doru Dinu Glãvan (2)


regional de radio, cu cea mai mare rãspunde cu abnegaþie oricãror U.Z.P.R. ca ziarist profesionist, cu 21
audienþã, acoperind un areal „provocãri” ale timpului social, de ani mai târziu, ca preºedinte al
impresionant - judeþul Caraº-Severin istoric ºi cultural, în limitele Uniunii, se adaugã starea de a se
ºi pãrþi importante din judeþele cotidianului ºi temporalitãþii „frãmânta” pentru bunul mers al
limitrofe, teritoriile locuite de români „specificului naþional”. Uniunii, ceea ce a însemnat ºi
în Voivodina ºi pe Valea Timocului; Dacã ar fi sã construim din cuvinte înseamnã nu numai un numãr
adresându-se unei populaþii de douã „portretul” omului de culturã, Doru considerabil de membrii, dar ºi
milioane de locuitori, fãrã îndoialã cã Dinu Glãvan, am putea pleca de la „pedagogia” de a înfiinþa filiale cu
ºi emisiunile se înmulþesc ºi se conotaþia primului prenume, atât de oameni de culturã prestigioºi ºi de a
diversificã; se emite 24 de ore din 24; bine ales de mult iubiþii sãi pãrinþi, gestiona cu o deosebitã acuitate
grila de programe este flexibilã ºi se un „dor” împlinit ºi împlinitor în proiecte europene ºi activitãþi care sã
adapteazã mereu cerinþelor ºi consubstanþialitatea jurnalismului ºi performeze calitãþi ºi „destine”
 urmare din numãrul trecut nevoilor ascultãtorilor; reuºeºte jurnalistului la „timpul” prezent, cu literare ºi jurnalistice. Fãrã îndoialã
Doru Dinu Glãvan, crainicul înfiinþarea mai multor subredacþii - fulgurante viziuni pentru timpul cã predilecþia pentru presa militarã tot
copilãriei ºi adolescenþei multora studiouri (Poiana Rusca la 700 m „havuz”. Spunem asta, fãrã a intra în aici, sub „marca” U.Z.P.R., îºi are
dintre contemporanii sãi, cei care îºi altitudine, studioul „Roman” la Bãile vreo filozofie blagianã, ori de alt fel, ecou, pentru cã preºedintele Doru
amintesc de Postul naþional de radio, Herculane), chiar ºi în afara judeþului doar ca idee de „concept”, ºi în Dinu Glãvan a vãzut (ºi pe drept) cã
dar ºi de criticile sportive, publicate Caraº-Severin; încheie contracte de succesiunea de momente a dualului jurnaliºtii militari „sunt bine instruiþi
în presa scrisã, poate fi un „model” colaborare cu Radio Zrenjanin din „a fi”. Optimismul vãdit în blândeþea atât profesional, cât ºi din punct de
de urmat dacã luãm seama la ceea ce Voivodina–Serbia ºi Radio Tlaxcala- ºi aºezarea cu grijã a cuvântului vedere al ataºamentului faþã de þarã”,
afirmã: „[…] înainte de anii 60 când Mexic; „Proiectul transfrontalier rostit, în buna intenþionalitate a dupã cum domnia sa mãrturisea, într-
ºi copiii aveau serbãrile lor, iar eu Phare CBC - Cuvântul fãrã frontiere” rostuirii, în sens leeuweian –„a alege, o împrejurare.
eram crainic, la aproximativ 9-10 ani. aduce drept beneficiu amenajarea a acþiona, a consimþi”, devine O gândire profund jurnalisticã ºi o
Copil fiind, îmi aduc aminte cã am unui Centru Multimedia pentru „poetica” voinþei lui Doru Dinu filozofie de viaþã impresionantã, pe
participat la tot ceea ce a însemnat Europa Centralã ºi de Est; se transmit Glãvan. Credem cã nu întâmplãtor, în care Doru Dinu Glãvan o dovedeºte,
evenimente de genul acesta. Am regulat emisiuni în limbile hierofania cuvântului, cel de al doilea împlinesc „misiunea” ºi „viziunea”
dansat, am cântat, am luat premii ucraineanã, sârbã, maghiarã, prenume al distinsului comentator Uniunii; buna desfãºurare a
naþionale ºi am fãcut sport, chiar ºi germanã, rromani, croatã, slovacã, are „menirea” de a se împlini ºi a activitãþilor cultural-jurnalistice
atletism, obligat ºi de faptul cã am cehã, dupã cum se reitereazã ºi într- împlini destine în marea „familie” a înnobileazã caractere, în spiritul
fãcut un reumatism articular un articol din „Certitudinea” „jurnalismului românesc”. Este înþelepciunii, prieteniei ºi înþelegerii.
prematur”. Calitãþile de crainic ºi (18.08.2017, autor Zeno Fodor). Sã imperios a completa cã în breasla pe Nobleþei de suflet ºi dorinþei de a se
reporter sportiv îi sunt unanim spunem o „geografie” a identificãrii care Doru Dinu Glãvan o conduce cu pune în „slujba” semenilor (afirmãm
recunoscute ºi apreciate, drept pentru unui „edificiu” jurnalistic. atâta dãruire sufleteascã, ºi spunem încredinþaþi de acest fapt), se
care Radio Bucureºti îl acrediteazã Activitatea lui Doru Dinu Glãvan este asta pentru cã preºedintele acestei datoreazã colaborãrile foarte bune ºi
pentru a transmite ºi a comenta apreciatã ºi în premii ºi distincþii, Uniuni a „învãþat” din propriul destin cu ziariºti români, aflaþi în strãinãtate,
Jocurile Balcanice, Campionatele ºi diplome, colective ºi personale, cã „vorba” nu e simplã mutaþie în pe de o parte, iar pe de alta, Statutului
Cupele Europene dar ºi Mondiale de precum Diploma de excelenþã ºi cultural, fiecare membru activ „învaþã” pe care UZPR îl are în
atletism, nataþie ºi gimnasticã, Jocuri Distincþia Culturalã „Gheorghe Bulic”, sã lucreze cu dãruire în „complexul contemporaneitate. Considerãm
Olimpice de Iarnã (Sarajevo), ºi nu acordate de Societatea Literar- cultural”, drept pentru care baza nimerit sã trecem în „revistã” doar
numai, pentru cã vocea Artisticã Tibiscus - „în semn de proiectelor sale contureazã una dintre câteva legãturi pe care le-a stabilit
inconfundabilã a lui Doru Dinu profundã recunoºtinþã pentru „virtuþile” creºtine: respectul faþã de dincolo de þarã ºi de peste ocean,
Glãvan era auzitã în Europa, Asia ºi contribuþia la pãstrarea ºi afirmarea valori „uitate”, precum bunul simþ; cum ar fi Australia, SUA, Canada; ori
Australia, într-o perfectã identitãþii cultural-naþionale a ataºamentul faþã de cei ce cred în forþa o filialã de la Giurgiu care ar trebui
compatibilitate cu stãri ºi emoþii, românilor din Serbia”; Premiul naþiunii române, preþuirea pentru sã aparþinã ziariºtilor români din
rãsfrânte din ardenþa trãirilor pe care Internaþional pentru Pace conaþionalii ce duc o bãtãlie surdã, Bulgaria, dar acolo nu sunt prea
doar corporalitatea cuvântului le (International Peace Prize), acordat durã, necesarã pentru o Românie care mulþi; apoi, Serbia, unde la Pancevo
poate transmite. de Convenþia Uniunii Culturale sã þinã fruntea sus, ºi nu în „colbul” este Casa de Editurã Libertatea, cu
Fãrã a deveni stânjenitori, reiterãm (United Cultural Convention), din vremii; dragostea pentru publicaþiile Revista Tineretului,
doar „puncte” din destinul lui Doru Statele Unite ale Americii –„pentru „aproapele”, virtutea „prin care/ Bucuria Copiilor, Revista Lumina;
Dinu Glãvan: iniþiazã la Reºiþa, în rezultate remarcabile în întreaga pentru care ºi în care sunt toate Gyula, în Ungaria, unde o publicaþie
calitate de co-fondator Fundaþia activitate depusã în slujba societãþii”; lucrurile”, împlinindu-se un „dat” al apare în limba românã, sãptãmânal;
Radio Caraº-Severin (1995); apoi, Distincþia Academiei Olimpice fiinþei. Fineþea spiritului creator, Szeged, cu ziariºti membrii ai
dupã o muncã de pregãtire tenace Române - „pentru promovarea eleganþa vorbirii rostuite, completul U.Z.P.R.; Ucraina, cu un Centru de
desfãºuratã cu profesionalism, Spiritului Olimpic”; titlul de Cetãþean rafinament intelectual, ºi, fãrã Presã, multietnic, la Ujhorod; la Graz,
devine ctitorul postului Radio de Onoare al localitãþii Uzdin din îndoialã, „charisma” profesionalã în Austria, un post multietnic, intitulat
România Reºiþa, care primeºte statut Voivodina-Serbia - „în semn de sunt doar liniile directoare, sã «Helsinki»; Chiºinãu, o filialã cu
oficial de post public local al profundã recunoºtinþã pentru spunem, note de nobleþe înnãscute, numeroºi membrii. Implicat,
Societãþii Române de Radiodifuziune, colaborarea prietenoasã ºi beneficã ori abilitãþi distinctive din documentat ºi chiar discret, mesager
ºi se emite primul semnal în „eter” întru slujirea limbii, spiritului ºi a personalitatea jurnalistului ºi omului de cuvânt jurnalistic, argumentat,
(1996); sub conducerea directorului unirii cugetului umanist ºi românesc de redacþie, Dinu Doru Glãvan. Dinu Doru Glãvan, preºedintele
Doru Dinu Glãvan, ziariºtii postului ºi pentru merite deosebite în Convinºi cã re-alegerea în funcþia Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
Radio performeazã profesional; promovarea valorilor localitãþii de preºedinte al Uniunii Ziariºtilor România, reuºeºte o eficienþã
Radio Reºiþa (Radio Reºiþa - Uzdin”; titlul de Cetãþean de Onoare Profesioniºti din România este riguroasã ºi de bun augur în
Semenic, Radio Reºiþa - Dragostea al judeþului Caraº-Severin. Mereu meritul ce i se cuvine; cu atât mai complexitatea muncii desfãºurate.
mea) ajunge cel mai important post adaptat la „spiritul timpului”, mult, dacã 1991 este atestat de cãtre  continuare în pag. 10
pag. 6 OBIECTIV mehedinþean actualitate 14 - 20.01.2021

Jandarmii mehedinþeni au prezentat bilanþul activitãþilor desfãºurate în anul 2020


prevenirii violenþei în sport în cu organele care gestioneazã
apropierea arenelor sportive). activitatea silvicã;
Aceste activitãþi au vizat - 37 acþiuni executate în cooperare
reducerea faptelor antisociale cu alte instituþii.
în zone cu public numeros, în De asemenea, s-a intervenit în
zona instituþiilor de învãþãmânt urma unui numãr de 202 apeluri din
precum ºi prevenirea partea cetãþenilor pentru soluþionarea
absenteismului ºcolar. cãrora au fost direcþionate
Pe linia executãrii actelor echipajele de intervenþie din cadrul
procedurale emise de organele unitãþii, fiind aplicate mãsurile
de urmãrire penalã/instanþe de legale în consecinþã.
judecatã au fost executate un Principalele direcþii de acþiune
numãr total de 486 mandate de stabilite pentru anul 2021 vizeazã
aducere, 133 mandate fiind întrebuinþarea eficientã a structurilor
materializate prin însoþirea de ordine publicã, pentru creºterea
persoanei la instanþa de judecatã, gradului de siguranþã a cetãþeanului
iar 353 mandate s-au materializat ºi prevenirea rãspândirii noului
prin întocmirea de procese coronavirus, menþinerea la cel mai
verbale. Mandatele de aducere au înalt grad a capacitãþii operaþionale
fost executate în 30 localitãþi. ºi de intervenþie, dezvoltarea ºi
Luni, 11 ianuarie a.c., în sala fapte de naturã penalã (26 constatate De asemenea s-au executat 154 optimizarea mecanismelor de
Palatului Culturii “Teodor Costescu” în mod independent, cu 66 de autori acþiuni în cooperare cu alte cooperare interinstituþionalã,
din municipiul Drobeta Turnu Severin identificaþi ºi 86 în cooperare cu instituþii, astfel: menþinerea unui suport logistic care
s-a desfãºurat ºedinþa de “Evaluare a Poliþia). Au fost aplicate un numãr de - 51 acþiuni executate în cooperare sã permitã susþinerea structurilor
activitãþii desfãºurate ºi a rezultatelor 1.849 sancþiuni contravenþionale, ce cu Poliþia; operative ºi atingerea obiectivelor
obþinute de Inspectoratul de Jandarmi au constat în 1.133 amenzi - 20 acþiuni executate în cooperare propuse, asigurarea transparenþei ºi
Judeþean Mehedinþi în anul 2020”. contravenþionale ºi 716 avertismente. cu alte structuri ale M.A.I.; deschiderii cãtre mass-media ºi
În prezenþa invitaþilor, autoritãþilor Majoritatea sancþiunilor aplicate au - 3 acþiuni executate în cooperare cu societatea civilã.
publice locale ºi reprezentanþilor vizat nerespectarea prevederilor Legii organele administraþiei publice locale; Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
structurilor cu care Jandarmeria 55/2020 ºi Legii 61/1991 republicatã. - 27 acþiuni executate în cooperare Mehedinþi
Mehedinþi coopereazã pentru În ceea ce priveºte paza ºi protecþia cu executorii judecãtoreºti; Compartimentul INFORMARE
îndeplinirea misiunilor specifice, instituþionalã, supravegherea ºi - 16 acþiuni executate în cooperare RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
domnul locotenent colonel NICOLAE ordinea publicã în zona obiectivelor Ministerul Educaþiei mulþumeºte învãþãmântului
Vasile, împuternicit inspector ºef a din competenþã, s-a asigurat paza superior medical românesc pentru disponibilitatea de
prezentat sintetic, activitãþile unui numãr de 27 obiective. Au fost implicare în promovarea informaþiilor corecte în
organizate, misiunile executate ºi organizate ºi s-a asigurat paza unui legãturã cu vaccinarea anti-Covid-19, precum ºi tuturor
rezultatele obþinute în perioada numãr de 36 transporturi de valori, universitãþilor care ºi-au oferit sprijinul pentru
analizatã, precum ºi principalele 19 transporturi speciale ºi 529 organizarea centrelor de vaccinare
direcþii de acþiune pentru anul 2021. transporturi de corespondenþã Prin prisma importanþei reprezentate de corecta informare privind
Începând cu luna februarie 2020, clasificatã. vaccinarea în scopul creºterii siguranþei sanitare în ºcoli, universitãþile
una din prioritãþile noastre a fost O atenþie deosebitã a fost acordatã de medicinã ºi farmacie ºi universitãþile care au în structurã facultãþi de
centratã pe misiunile ºi activitãþile activitãþii de prevenire ºi combatere medicinã ºi farmacie îºi declarã disponibilitatea de organizare ºi
specifice de prevenire a rãspândirii a faptelor antisociale, în perioada participare în webinarii ºi sesiuni de informare destinate personalului
virusului SARS Cov 2, atât în rândul analizatã fiind desfãºurate un numãr din sistemul naþional de educaþie.
Ministerul Educaþiei apreciazã disponibilitatea ºi responsabilitatea
personalului propriu, cât ºi în rândul de 66 activitãþi de prevenire (1
învãþãmântului superior medical prin punerea la dispoziþie a resurselor
populaþiei din judeþul Mehedinþi. acþiune de prevenire ºi combatere a de informare în sprijinul comunitãþii întregului sistem de învãþãmânt cu
Pentru asigurarea unui climat de consumului de droguri care a fost privire la clarificarea întrebãrilor legate de beneficiile vaccinãrii anti-
ordine ºi siguranþã publicã cu ocazia executatã în parteneriat cu Centrul de COVID-19 ºi campania de vaccinare. Prin manifestarea disponibilitãþii ºi
desfãºurãrii unor manifestãri ºi Prevenire, Evaluare ºi Consiliere deschiderii facultãþilor de medicinã ºi farmacie din þarã ºi a Colegiului
adunãri cu public, în contextual actual, Antidrog, 1 acþiune pentru prevenirea Medicilor din România de a organiza webinarii ºi sesiuni de întrebãri ºi
structurile Jandarmeriei Mehedinþi au traficului de persoane desfãºurate în rãspunsuri privind temele campaniei de vaccinare, personalul din
executat un numãr de 245 misiuni de parteneriat cu Agenþia Naþionalã învãþãmânt va beneficia de un plus important în procesul de informare
profesionistã ºi credibilã.
asigurare a ordinii publice, iar pe Împotriva Traficului de Persoane, 46
Ministerul Educaþiei considerã prioritarã sprijinirea informãrii privind
segmentul de menþinere a ordinii ºi acþiuni de prevenire a violenþei în vaccinarea ºi a solicitat tuturor ºcolilor, inspectoratelor ºcolare ºi
siguranþei publice, Inspectoratul a ºcoli, 14 acþiuni de prevenire a universitãþilor, publicarea pe pagina web proprie a linkului cãtre Platforma
participat la un numãr de 13.337 faptelor antisociale ºi a criminalitãþii naþionalã de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.
misiuni de menþinere în sistem stradale pe timpul unor adunãri De asemenea, mulþumim pentru disponibilitatea manifestatã de cãtre
integrat. Pe timpul misiunilor publice ºi manifestãrilor cultural - universitãþile româneºti cu privire la identificarea unor locaþii adecvate
desfãºurate, au fost constatate 112 artistice precum ºi 4 acþiuni pe linia pentru organizarea de centre de vaccinare. BIROUL DE COMUNICARE
OBIECTIV mehedinþean actualitate 14 - 20.01.2021 pag. 7

„UN DESTIN COMUN: EUROPA ªI ROMÂNIA”


fundamentatã statistico- ce nu le ia în seamã. De exemplu,
economic, este cã dinamismul existã o politicã agrarã comunã dar
creºterii economice a României nu existã o politicã demograficã
dupã aderare a fost de tip intensiv- comunã. Acesta este un mare semn
calitativ ºi nu extensiv. Sunt de întrebare. Dorim o Europã unitã?
surprinse concret, argumentat ºi Se pare cã nu!” Iar doamna Maria
dificultãþile pe care le întâmpinã Grapini, amintind cã “România în
România în contextul problemelor U.E. este o necesitate politicã ºi
majore ale Uniunii Europene economicã” sublinia nevoia unei
(Brexit, Pactul Ecologic, ”responsabilitãþi instituþionale ºi a
fezabilitatea redusã a sistemelor de unei responsabilitãþi a oamenilor
protecþie socialã, cu discrepanþele politici care ne conduc de a negocia
lor, din þãrile membre ale U.E.). Cu cu instituþiile europene, încât sã nu
obiectivitate sunt supuse analizei fim cu dublu standard”.
cititorului o serie de documente Onorat fiind de invitaþia de a
ale instituþiilor europene care participa la lansarea acestui volum,
vizeazã ºi modul de coordonare a editat prin Uniunea Europeanã ºi
La cabinetul din Timiºoara al integrãrii unor noi membri. În esenþã
politicilor publice din România, distribuit gratuit centrelor
doamnei europarlamentar Maria cartea cuprinde o serie de analize
comentate de cãtre cei doi autori universitare, instituþiilor de profil ºi
Grapini, într-un cadru economice, care permit evaluarea
recunoscuþi pentru expertiza lor celor interesaþi consider cã ideile din
corespunzãtor reglementãrilor efectelor favorabile, ºi mai puþin
teoreticã ºi practicã în domeniu. carte nu sunt doar un cadru de
privind protecþia sanitarã, a avut loc favorabile, ale procesului de aderare
În prezentarea volumului cei doi meditaþie proprie, de dezbateri
lansarea unei foarte interesante a României la Uniunea Europeanã
autori au precizat ºi prioritãþile pe teoretice, dar mai ales o provocare
lucrãri de economie, realízate de ºi o serie de iniþiative legislative din
care, în opinia lor, trebuie sã le aibã de a implementa politici publice cu
reputatul conf. univ. Nicolae Þãran Parlamentul European, prin care
România ºi Uniunea Europeanã în soluþii româneºti la o problematicã
ºi europarlamentarul Maria Grapini. sunt identificate disfuncþionalitãþi
prezent. Domnul profesor Þãran a europeanã, care afecteazã în mod
Pentru a clarifica de la început poziþia social-economice ºi instituþionale
fost tranºant: “Noi am pus în direct toþi cetãþenii europeni, implicit,
celor doi autori titlul lucrãrii ale U.E., precum ºi soluþii concrete
evidenþã câteva lucruri pe care pe toþi cetãþenii români.
sugereazã ºi teza de bazã a studiilor: de diminuare ºi înlãturare a lor.
Comisia europeanã nu înþeleg de Prof. Gheorghe Florescu
necesitatea unei evoluþii dinamice O remarcã importantã rezultatã
ºi organice a României în cadrul din analizele fundamentate pe o
Uniunii Europene. statisticã deplin credibilã este cã, din
Cititorii pot regãsi o problematicã anul aderãrii ºi pânã în prezent,
exhaustivã referitoare la modul în produsul intern brut al României a
care aderarea României la Uniunea crescut de la 11.545 dolari
Europeanã, în 2007, a produs internaþionali pe locuitor, în 2006,
mutaþii semnificative în societatea ºi, la 28.206 dolari internaþionali pe
mai ales, în economía româneascã, locuitor, în 2018, ceea ce s-a
dar ºi impactul în politicile Uniunii reflectat pozitiv în creºterea nivelului
Europene, faþã de provocãrile de trai. O altã concluzie,

COMUNICAT DE PRESÃ
La data de 09.01.2021 s-au încheiat contractele de management
educaþional pentru 70 de directori/ directori adjuncþi care au susþinut concurs
de ocupare a acestor funcþii în perioada septembrie - decembrie 2016.
Pentru asigurarea managementului unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Mehedinþi pânã la 31.08.2021, ca urmare a
exprimãrii acordului de ocupare a acestor funcþii de cãtre cadrele didactice
interesate, a rezultat urmãtoarea situaþie:
- 42 de directori au beneficiat de continuitate în funcþia de director, prin
detaºare în interesul învãþãmântului;
- 28 de directori au fost nou numiþi în funcþia de director prin detaºare în
interesul învãþãmântului.
Menþionãm totodatã cã:
- 2 directori s-au pensionat;
- 1 director a fost detaºat în funcþia de inspector ºcolar;
- 2 posturi de director adjunct au fost desfiinþate.
BIROUL DE COMUNICARE al I.ª.J. MEHEDINÞI
pag. 8 OBIECTIV mehedinþean opinii 14 - 20.01.2021

Sânge american pe covoarele Capitoliului


cum poliþia demonteazã gardurile îndemnul ºi cu susþinerea partidelor
de protecþie pentru a permite politice aflate în disputa pentru
mulþimii sã înainteze. Sunt filmaþi putere, de chiar cetãþenii americani.
poliþiºti care se retrag fãrã a fi forþaþi Nimeni altcineva n-ar fi putut s-o
de masele turbulente, ca ºi cum le- facã mai temeinic.
ar invita sã pãºeascã în zona pe care Ne aflãm în faþa unui act
trebuia s-o protejeze. imprevizibil?
ªeful pazei Capitoliului ºi-a înaintat Pentru orice analist obiectiv, ceea
mai târziu demisia. Dar acest gest nu ce s-a întâmplat acum era previzibil.
explicã reacþia mai mult decât ªi dacã ar trebui indicat un vinovat,
îngãduitoare a subordonaþilor sãi, ambele partide politice dominante par
doveditã de fotografii ºi filmãri. Pe a avea aceeaºi cotã de contribuþie la
baza acestor dovezi au apãrut ceea ce s-a întâmplat ºi se întâmplã
speculaþii de tot felul, inclusiv teoria încã în SUA. A trecut mai mult de
Washington D.C., miercuri 6 conform cãreia întreaga acþiune ar fi jumãtate de an de când America este
ianuarie 2021. Întreaga lume priveºte fost pusã la punct de adepþii scindatã. Cele douã mari forþe
uimitã cum mulþimea dezlãnþuitã preºedintelui ales Joe Biden cu politice, în lupta oarbã pentru putere,
ºterge pe jos cu imaginea de þarã a scopul de a-l incrimina ºi mai mult au rupt în douã America fãrã sã
celei mai adevãrate democraþii. pe încãpãþânatul Trump. Numai în anticipeze consecinþele pe termen Rezultatul acestor alegeri democratice
Imagine atât de dragã americanilor. acest mod (aºa cum s-a ºi întâmplat) lung. Sau fãrã sã le pese. Au fost trebuie respectat” (Jens Stoltenberg,
Clãdirea Capitoliului, templul se putea declanºa acþiunea amplã de încurajate ca niciodatã înainte, numai secretar general N.A.T.O.);
democraþiei americane, este demitere a preºedintelui pe baza fiindcã convenea politicii de moment - „Scene profund tulburãtoare de la
invadatã de oameni furioºi. Sunt Amendamentului 25 din Constituþie. a uneia sau alteia dintre pãrþi, miºcãri Capitoliul S.U.A. în aceastã noapte.
sparte geamurile, sunt dãrâmate Amendament care permite demiterea revendicative de o rarã violenþã. În Voturile democratice trebuie
uºile, sunt atacate forþele de ordine, preºedintelui în funcþie atunci când paralel, a fost alimentat un conflict respectate. Suntem siguri cã S.U.A. se
pe coridoare rãsunã împuºcãturi, se se constatã cã este incapabil sã-ºi rasial care a accentuat ºi mai mult vor asigura cã regulile democraþiei sunt
strigã, se urlã, se vandalizeazã. Apar îndeplineascã atribuþiile dar refuzã sã tensiunile sociale deja existente. protejate” (David Sassoli, Preºedintele
primii rãniþi. Patru persoane sunt renunþe la putere. Alimentate propagandistic ºi financiar Parlamentului European);
ucise ºi sângele lor îmbibã covoarele Aflat încã în funcþie, bucurându-se de fracþiuni interesate în atacarea pe - „Violenþa de la Capitol Hill din
groase din edificiul emblemã pentru de toate prerogativele constituþionale orice cale a adversarilor politici, Washington D.C. este îngrijorãtoare
democraþia Americanã. ale preºedintelui pânã la data de 20 brutalitãþile s-au revãrsat în stradã. ºi inacceptabilã. Avem încredere în
Cine sunt aceºti rãzvrãtiþi? ianuarie 2021, ziua învestirii noului Acuzaþii, uneori aberante, au dus la democraþia S.U.A., care ar trebui sã
Sunt oamenii lui Trump! vor striga preºedinte, Donald Trump mai poate încercarea de a scoate din istorie a rãmânã un model mondial, ºi ne
democraþii. În acelaºi timp, existã lua mãsuri care sã-i încurce pe unor personalitãþi emblematice ale exprimãm încrederea cã situaþia va
dubii serioase cã lângã Capitoliu, democraþi. De aici, se pare, dorinþa societãþii americane. Au fost dãrâmate deescalada în curând pentru a permite
agitând steaguri, scandând lozinci celor ce-i vor urma ca el sã fie înlãturat statui. Au fost scoase de pe rafturile reluarea certificãrii voturilor
ºi atacând forþele de poliþie se aflau cât mai rapid. Fãrã precedent, conturile bibliotecilor ºi arse în stradã cãrþi ale electorale” (ministrul român de
numai susþinãtori fanatici ai Facebook ºi Instagram ale unor mari scriitori. Au fost devastate Externe, Bogdan Aurescu)
preºedintelui încã în funcþie, Donald preºedintelui în funcþie au fost blocate! instituþii private sau ale statului. Adversarii ºi-au exprimat ºi ei
Trump. În mulþimea furioasã au fost Pentru cine reprezintã o aºa de Miºcãrile revendicative violente s-au reacþiile:
recunoscuþi numeroºi activiºti ai mare ameninþare un preºedinte care, rãspândit cu iuþealã în toate statele - „Statele Unite nu vor mai putea
democraþilor precum ºi persoane oricum, peste câteva zile va trebui sã americane ºi pãrea cã nimãnui nu-i niciodatã sã spunã lumii cã suntem
participante la demonstraþiile pãrãseascã puterea? pasã. Nicio minte lucidã din stufoasa liderii democraþiei” (Maria Zaharova,
violente ale miºcãrii Black Lives Joe Biden: „Nu ne reprezintã, administraþie americanã nu a intuit purtãtoarea de cuvânt a Ministerului
Matter, miºcare cunoscutã ca fiind este dezordine, este haos ºi trebuie pericolul. Sau, dacã l-a prevãzut, s-a de Externe al Federaþiei Ruse);
ostilã administraþiei Trump. sã se termine”. încercat direcþionarea urii numai - „Violenþe în stil Maidan” (Primul
În acelaºi timp, analiza filmãrilor de Confruntat cu ceea se întâmplã în înspre adversarul politic. Nu a fost adjunct al ambasadorului Rusiei la
la faþa locului ridicã serioase dubii clãdirea Capitoliului, uimit, plin de luatã nicio mãsurã pentru evitarea O.N.U., Dmitry Polyansky)
asupra determinãrii forþelor de ordine indignare, preºedintele ales Joe rãbufnirilor de urã, previzibile ºi O miºcare de o asemenea amploare
în a bloca intrarea protestatarilor în Biden exclamã: „Un asalt asupra pentru cel mai neînzestrat analist, care nu apare brusc ºi nu se stinge de la sine.
clãdirea Capitoliului. Se observã clar Capitolului, a oamenilor care ne urmau sã marcheze în mod Aºa cum lumea nu va mai fi la fel
reprezintã, asupra oamenilor din dezagreabil întreaga istorie a Americii. dupã pandemia noului coronavirus,
Surse:
- https://www.nytimes.com/live/2021/01/06/us/ serviciul public, un asalt la statul de Îngrijorãri ºi persiflãri tot aºa America nu va mai fi aceeaºi
electoral-vote#i-thought-wed-have-to-fight-our- drept, la regulile democratice ale Prietenii Americii sunt îngrijoraþi: dupã evenimentele nefericite din
way-out-scenes-of-mayhem-from-the-capitol  
- https://www.hotnews.ro/stiri-international- Americii. Scenele nu reflectã - „Scene ruºinoase în Congresul S.U.A. aceste zile. Umbra acestora va acoperi
24524652-rreactii-internationale-dupa-violentele- adevãrata Americã, nu ne reprezintã, S.U.A. sunt apãrãtoarea democraþiei din pentru o lungã perioadã imaginea
din-sua-londra-denunta-scene-rusinoase-berlinul-
cere-protestatarilor-nu-mai-calce-democratia.htm   este dezordine, e haos ºi trebuie sã întreaga lume” (Boris Johnson);   celui mai democratic stat al lumii iar
- https://romania.europalibera.org/a/sub-asediu- se termine, acum! (…) Acestea nu - „Trump ºi susþinãtorii sãi ar trebui reacþiile oficialilor administraþiei faþã
reactiile-liderilor-lumii-la-violentele-din-
statele-unite-/31037194.html   sunt proteste, este insurecþie. Lumea sã accepte în cele din urmã decizia de încãlcãrile drepturilor omului din
- https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ se uitã la noi. Trebuie sã restaurãm alegãtorilor americani ºi sã nu mai statele cu tendinþe totalitare vor fi
AC2KF1Zg9JCoX_aOYghgiOFb4Go  
- https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ democraþia”. Consecinþele pe plan calce democraþia” (Heiko Maas, contrate încã multã vreme cu exemplul
AEkRJcEQnldAX_dh5Ay50M_uly0   internaþional sunt dezastruoase. Mitul ministrul german de externe);  „Scene Americii din ianuarie 2021.
- https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/
AGoh7atrUy9JX_fwrQ0rGOTKhy4   democraþiei americane este dãrâmat, la ºocante în Washington D.C.  continuare în pagina 15
OBIECTIV mehedinþean opinii 14 - 20.01.2021 pag. 9

Vaccinul sau drumul spre „noua libertate”


Campania de vaccinare în România populaþia þãrii. Nu este nici momentul
va ajunge cel mai probabil la peste un propice pentru o campanie de
milion de persoane în douã luni ºi vaccinare la care sã adere cât mai
jumãtate, dacã se vor administra multe persoane. Cu cât ne vom
20.000 de doze de vaccin în fiecare zi. apropia de varã va creºte numãrul celor
S-a ajuns însã la un moment dat ºi la care vor dori sã se vaccineze pentru
18.000 de doze într-o singurã zi, însã cã va urma vacanþa ºi se va circula
a fost o situaþie fericitã. Dacã se va foarte mult. În þarã cu siguranþã cã se
pãstra acest ritm de vaccinare atunci va solicita în foarte multe locuri
va dura peste 3 ani de zile pentru a adeverinþa de vaccinare. În afara þãrii
vaccina toatã populaþia României. Dacã vor fi state care vor cere atât paºaportul sã învãþãm sã trãim cu acest Britanie au fost 50.000 de infectãri noi
scãdem persoanele sub 16 ani ºi pe de vaccinare, cât ºi un test negativ. coronavirus ºi vor apãrea ºi alþii poate în numai o singurã zi. Acest numãr
cei care nu vor sã se vaccineze am mai Aºadar, ne îndreptãm cu toþii cãtre ºi mai puternici. Cert este cã deja dupã ridicat de bolnavi ar putea încãrca
putea tãia un an din cei trei. o „crotaliere” generalã. Cei care nu vor un an au început sã aparã ºi alte tulpini spitalele ºi nu se va mai putea acorda
Este de aºteptat ca în etapa a treia acum sã se vaccineze cu siguranþã cã ale virusului care îl fac ºi mai uºor asistenþã medicalã, în special celor
sã creascã numãrul de vaccinuri pentru în disperare de cauzã vor merge la un transmisibil de la o persoanã la alta. care au nevoie de secþiile ATI.
cã vor fi mult mai multe centre de centru de vaccinare. Atunci vor avea România va primi prin mila UE doze La capitolul ATI COVID þara noastrã
vaccinare. Cu toate acestea este sau nu la dispoziþie un vaccin anti- de vaccin pentru populaþie ºi se va se prezintã în condiþii dezastruoase.
necesar ca fiecare persoanã sã aºtepte coronavirus. Deci ne îndreptãm cãtre merge la vaccinare, aºa cum se va Încã nu am ajuns la 1.500 de paturi
15 minute într-un cabinet medical sau o libertate de circulaþie condiþionatã de putea. Vom face ºi noi vaccinarea care sã fie prevãzute ºi cu echipamente
într-un spaþiu special amenajat pentru vaccinare. Este pentru prima datã în noastrã ºi poate se va scãpa de virus pentru respirat. Dacã se va depãºi
a se urmãri evoluþia beneficiarului istoria omenirii când populaþia planetei sau se va reduce incidenþa la mia de numãrul actual de paturi atunci vom
vaccinului. Adicã, dacã vor apãrea ar putea sã beneficieze la scarã extinsã locuitori. Cert este cã dacã în viitor intra din nou în crizã. Cu sau fãrã
imediat efectele adverse. de o condiþionare cu privire la vor apãrea ºi alþi viruºi periculoºi încredere în vaccin, cu siguranþã cã
Prin urmare ar fi un succes dacã libertatea de miºcare. Nu ºtie nimeni atunci vom trãi vremuri foarte grele. atunci când se va ajunge într-o nouã
aceastã campanie de vaccinare va cum s-a ajuns aici, dar s-a ajuns ºi Este nevoie ca dincolo de vaccin, în creºtere a numãrului de cazuri
dura mai puþin de un an de zile ºi va fi lucrurile nu mai pot fi stopate, cu atât care toatã planeta îºi pune speranþa populaþia se va îndrepta în numãr ºi
vaccinatã mai mult de jumãtate din mai mult cu cât se spune cã va trebui sau aproape toatã planeta, atunci mai mare cãtre centrele de vaccinare
cercetãrile nu se mai concentreazã pe puse la dispoziþie de cãtre stat. Nu se
gãsirea unui tratament, a unui ºtie care este situaþia centrelor care vor
medicament eficient în tratarea bolii funcþiona în mediul rural ºi dacã toatã
în fazã de început. lumea este pregãtitã sã participe la
Când vom vedea luminiþa de la campania de vaccinare anti-
capãtul tunelului în privinþa coronavirus. Mai mult de jumãtate din
pandemiei, este greu de spus dat fiind populaþie locuieºte în mediul rural.
faptul cã au apãrut noile tulpini, iar Va fi de vãzut cum se vor descurca
virusul se transmite ºi mai repede medicii de familie ºi cabinetele din
decât prima tulpinã. Numai în Marea mediul rural.  ªtefan Bãeºiu
pag. 10 OBIECTIV mehedinþean actualitate 14 - 20.01.2021

Au fost semnate patru Împreunã scriem istoria


contracte de finanþare prin Doru Dinu Glãvan (2)
PNDL II 2017-2022  urmare din pag. 5 interbelicã, dar ºi înainte, marii scriitori
Dacã atunci, în anii 90 ºi mai apoi, ai României au fost în proporþie de 80%
sloganul „Radio Reºiþa, Dragostea Mea!” jurnaliºti”) ºi a-i face sã susþinã lupta
era rostit cu „credinþa” de profesie, azi, pentru pãstrarea independenþei ºi
sfatul preºedintelui Uniunii Ziariºtilor conºtiinþei naþionale. Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România pentru tinerii Profesioniºti din România, a cãrui
jurnaliºti are limpezimea unei filozofii preºedinte este Doru Dinu Glãvan,
de viaþã demnã de o profesiune de optimist ºi cerebral, organizeazã
credinþã: „Sã citeascã mult, sã înveþe concursuri de specialitate, cu tematici
mult, sã cunoascã bine limba românã, ancorate în Istoria literarã ºi jurnalisticã,
sã studieze probleme juridice de viaþã, cu juraþi profesioniºti ºi laureaþi
nu în sensul de a face Dreptul, chiar merituoºi, într-o colaborare de prestigiu
dacã în perioada interbelicã prima cu instituþii de radio ºi televiziune. Astfel
condiþie al unui jurnalist era sã facã cã la ceas aniversar, preºedintele Uniunii
ªtiinþe juridice ca sã poatã sã fie un Ziariºtilor Profesioniºti din România a
În prezenþa prefectului Cristinel PAVEL, au fost semnate luni, jurnalist de necombãtut. De asemenea, mãrturisit: „Este ceva extraordinar.
11 ianuarie a.c., patru contracte de finanþare prin PNDL II 2017- foarte important, sã aibã o filosofie a Pentru o asemenea organizaþie, sã
2022. Este vorba de primãriile din Vânju Mare, Obârºia Cloºani vieþii, sã fie bãtãios ºi, pe cât posibil, împlineºti 100 de ani înseamnã cã
ºi Cireºu, care vor primi fonduri guvernamentale, prin Ministerul cinstit”. Alãturi de personalitãþi trebuie sã cinsteºti în primul rând ceea
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei. marcante, agenþii de presã, publicaþii, ce au fãcut înaintaºii tãi acum un secol.
”Primãriei Vânju Mare i-a fost alocatã suma de 5.378.037,90 posturi de radio ºi televiziune din ªi ce au fãcut ei? Au fost promotorii Marii
România, Doru Dinu Glãvan deþine un Uniri de la 1 Decembrie. […]”. Credem
lei, din bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
manageriat devotat, prin care a evoluat cã în consubstanþialitatea convingerilor
Administraþiei, pentru lucrãri de modernizare la târgul sãptãmânal gazetãria, în general, ºi publicaþiile sale se poate „construi” un „portret de
din Vânju Mare. Mã bucur cã acest obiectiv a primit finanþare ziaristice, în special, un „nume” care se generaþie” ca o „poeticã” a solidaritãþii.
pentru cã vorbim de unul dintre cele mai mari târguri din judeþ, înscrie în Istoria presei ºi culturii Decenþa profesiei ºi a „credinþei” de
iar producãtorii agricoli îºi vor putea vinde marfa în condiþii româneºti. profesie, impresionând prin
civilizate”, a declarat prefectul Cristinel Pavel. Deloc întâmplãtor, „Seratele” culturale familiaritatea cuvântului rostit în
De asemenea, Primãria Vânju Mare a primit finanþare pentru –„Eminescu, jurnalistul” -, de fiecare „rostuirea” jurnalisticii, dovedesc
modernizarea sistemului de iluminat public în oraºul Vânju Mare, datã, cu regal de poezie, muzicã, istorie, personalitatea marcantã a preºedintelui
în valoare de 535.238,20 lei. cu invitaþi de renume, scriitori, poeþi, U.Z.P.R.; originalitatea „viziunii” ºi
Tot pentru reabilitarea sistemului de iluminat public, au primit jurnaliºti ºi iubitori de artã ºi culturã - „misiunii”, pe care o onoreazã cu „harul”
fonduri guvernamentale Primãriile Obârºia Cloºani ºi Cireºu. s-au deschis ºi datoritã predilecþiei lui ºi prezenþa omului de radio ºi al presei
Totodatã, la începutul acestei sãptãmâni au fost semnate actele Doru Dinu Glãvan pentru filologie scrise, îl determinã sã concluzioneze:
jurnalisticã; simte ca o datorie de onoare „Este greu sã te desparþi de aceastã
adiþionale la contractele de finanþare prin PNDL 1, în vederea prelungirii
sã fie organizate „Seratele …”, in meserie extraordinar de frumoasã pe care
perioadei de contractare de la 2015-2020 la 2015-2022, de cãtre memoriam „Eminescu - ziaristul ºi am purtat-o cu onestitate ºi decenþã ºi
primãriile Baia de Aramã, Bala, Bãlãciþa, Drobeta Turnu Severin, jurnalistul român”, afirmând cã „[…] am primit înapoi, prin intermediului
Dumbrava, Gârla Mare, Godeanu, Grozeºti, Gruia, Husnicioara, noi, UZPR-ul îl luãm ca model! […] Noi, radioului public, o binemeritatã
Isverna, Ponoarele, ªviniþa, Vânju Mare ºi Vlãdaia. Aceste contracte U.Z.P.R.-ul, realizãm multe întâlniri cu recunoºtinþã din partea ascultãtorilor.
vizeazã realizarea unor lucrãri edilitare importante, cum ar fi realizarea public. Nu sunt foarte numeroase, dar Deºi mã pensionez, voi rãmâne o
reþelelor de alimentare cu apã, sisteme de canalizare ºi staþii de epurare, tendinþa este ca încet-încet sã vinã cât persoanã activã, permanent cu sufletul
reabilitare ºi modernizare drumuri, etc. mai mulþi invitaþi. În cadrul acestor ºi gândul la radio”. ªi „rãmâne”, în
BIROUL DE PRESÃ întâlniri noi solicitãm consumatorului de fidelitatea mãrturisirii publice, cu
presã sã nu se cantoneze pe un inconfundabila „voce” de crainic sportiv,
post de radio, pe un post de asumat jurnalistic, emoþionând ºi
televiziune sau pe presa on line, inspirând tânãra generaþie ºi, nu în
de pe telefon, ci sã discearnã ultimul rând, impulsionând „viaþa”
informaþia, sã cearnã ºi ei puþin jurnalisticã, la timpul prezent, în context
ce e bun ºi ce nu e bun”. Doru cultural, educaþional ºi moral. Doru Dinu
Dinu Glãvan, fãrã îndoialã, Glãvan, intelectualul complet ºi
empatizeazã prin prisma complex, se afirmã în Istoria culturalã
principiilor de eticã ºi esteticã a româneascã, în spiritualitatea europeanã,
„frumosului” românesc. ca un „destin” fascinant, alãturi de
Cu modestia ce-l „destine” cu care, împreunã, scrie istorie
caracterizeazã, preºedintele jurnalisticã[1].
U.Z.P.R. considerã cã rolul Cristina Sava, Membru U.Z.P.R
Uniunii este acela de a realiza
coeziunea, unitatea breslei, de a [1] sursa - https://uzp.org.ro/43389/
aduce împreunã jurnaliºtii impreuna-scriem-istoria-doru-dinu-
(apreciind cã „în perioada glavan/ - 30 decembrie 2020
OBIECTIV mehedinþean atitudini 14 - 20.01.2021 pag. 11

O democraþie americanã... Alexandru Cetãþeanu/Montréal, Canada


 Urmare din pag. 2 musculos, de aproape doi metri înãlþime, drogat, ºcoli ºi universitãþi americane, are un rol în ce se
Dar aceste cheltuieli oficiale ale democraþilor în posesie de bani falºi, era un cunoscut infractor. întâmplã. Fereascã Dumnezeu de blestemele
sunt mãrunte, faþã de echivalentul în dolari al Fusese condamnat de nenumãrate ori pentru furt, strãbunilor epigonilor de azi, adevãraþii eroi ai
timpului alocat de mass-media pentru a-i promova posesie de droguri, jaf armat, ultima datã fiind Americii, aruncaþi la moloz!
ºi a pune jos pe republicani în frunte cu „inamicul condamnat în 2009 la 5 ani de puºcãrie, pentru La alegerile din 3 noiembrie 2020, în special
public nr. 1”, omul de afaceri, fãrã „stofã” de cã a intrat într-o casã sã jefuiascã, cu arma, în statele „cheie”, zise „swing states” s-au
politician, „rasist”, chiar „fascist”, un „bandit” cu ameninþând cã o împuºca pe proprietarã, care era produs multe anomalii, care au adus voturi
alte cuvinte, intrus în lumea politicienilor, respectiv gravidã. Chiar ºi opunerea (rezistenþa) la arest democraþilor. S-au raportat buletine false,
Donald John Trump. este o crimã, care se pedepseºte cu cel puþin un neînregistrate, maºini de citire care au falsificat
Deci... pe lângã banii aproape fãrã limite ºi an de închisoare. Desigur, este regretabil cã voturile, admiterea ilegalilor (fãrã identitate –
eforturile incalculabile de timp mass media în individul în cauzã a murit, chiar dacã era un înrãit undocumented – cam 12 milioane de suflete!)
favoarea lui Joe Biden ºi Kamala Harris infractor. A fost înmormântat cu mari onoruri, în sã voteze, persoane decedate s-au trezit din
(echivalent cu cel puþin alte 5 miliarde de dolari, sicriu de aur, s-au donat sume mari de bani pentru morþi... ºi multe altele. S-a vorbit mult ºi de
dacã nu dublu faþã de cât s-a echivalat în 2016 înmormântare, pentru multe slujbe în mai multe „teoria conspiraþiei”. Preºedintele Trump nu a
cã s-ar fi cheltuit pentru candidatul Trump!), un oraºe ºi pentru familia lui, pe care o abandonase acceptat înfrângerea, fiind convins cã a câºtigat
ajutor neaºteptat pentru Partidul Democrat a venit de vreo câþiva ani. Senatori ºi deputaþi democraþi, alegerile, spre nemulþumirea câºtigãtorilor –
din partea virusului Corona 2019, cãruia ar trebui cu lacrimi „de crocodil” în ochi au participat la mass media ºi democraþii. Toate argumentele,
sã-i ridice o statuie. „Nu ar fi murit aproape funerarii ºi au þinut discursuri. La Capitolium, cu probe clare ºi martori cã s-au falsificat
nimeni, dacã preºedintele Trump ar fi luat mãsuri Nancy Pelosi (nu ºtiu de ce, dar îmi produce alegerile în statele „cheie”, au fost ignorate de
adecvate...” cam aºa cârâiau fãrã încetare cei de greaþã aceastã doamnã) cu alþi politicieni judecãtoriile supreme ale statelor în cauzã ºi pe
la Naþional Public Radio (NPR, cu 148 de posturi democraþi, îmbrãcaþi în haine cernite, au 6 ianuarie la Capitoliu, camerele unite (Senatul
de radio în toate statele americane –ascultat de îngenunchiat în cinstea protestanþilor turbulenþi ºi Camera deputaþilor) au numãrat electorii din
zeci de milioane de americani) ºi alte posturi de ºi a „eroului” lor. Miºcarea marxistã „Black Lives toate statele ºi au fost confirmaþi - Joe Biden ca
radio ºi TV (MSM). Se raporta ºi încã se Matter” ºi-a intensificat protestele, la fel ºi viitor preºedinte ºi Kamala Harris ca
raporteazã numãrul total de morþi datoritã organizaþia de stânga extremistã „antifascistã” ºi vicepreºedintã. Acþiunea a fost întreruptã de un
virusului în comparaþie cu alte þãri, dar nu am auzit antirasistã Antifa. Mass-media a „lucrat tare” grup de câteva sute de demonstranþi, care au
niciodatã sã se compare morþii la milionul de împotriva republicanilor ºi rezultatul –peste 85% forþat intrarea în Capitoliu ºi reprezentanþii
locuitori. La un moment dat, se anunþa cã Statele din voturile americanilor de origine africanã au (numiþi ºi lawmakers - fãcãtorii de legi) au fugit
Unite au 350.000 de morþi, iar Canada numai fost pentru democraþi. Nu este de mirare cã în în panicã (Nancy Pelosi ºi-a uitat laptopul în sala
16.000! Ce comparatie! În realitate, dacã împãrþim statul Georgia, unde 32% din cetãþenii cu drept de ºedinþe ºi a fost furat! ºi au mai dispãrut
numãrul locuitorilor la numãrul de morþi, Statele de vot sunt de origine africanã ºi aproape o diferite articole ºi de la alþi lawmakers) ºi s-au
Unite au (acum, când scriu aceste rânduri) 903 jumãtate de milion sunt undocumented imigrants, ascuns. ªi-au reluat „numãrarea” dupã ce
morþi la milion, iar Canada 2.265 morþi la milionul republicanii au pierdut alegerile „cheie” a doi spiritele au fost liniºtite ºi au validat 306
de locuitori. Deci, mortalitatea din cauza covidului senatori ºi astfel democraþii au obþinut majoritatea reprezentanþi pentru democraþi ºi 232 pentru
este mult mai mare în alte þãri, în comparaþie cu ºi în Senat. Referitor la inegalitate, la persecuþiile republicani, exact invers faþã de alegerile din
SUA. Ca o parantezã - România are 1.179 morþi/ negrilor de albii cei „rãi” începând cu perioada 2016. „Insurecþioniºtii”, cum i-au numit mass-
milion, iar Franþa 1.020/milion. În plus, stagnarea sclavagistã, de care s-a fãcut atâta caz... nimeni media ºi unii democraþi pe cei care un intrat fãrã
economiei americane cauzatã de pandemie, a nu a subliniat cã în 16 ani cu preºedinþi democraþi bilet de voie în spaþiul politicienilor (eu am vizitat
fãcut imposibil sã se calculeze cât de mult s-a (Bill Clinton ºi Barack Obama –jumãtate de origine Capitolium de 2 ori) au pierdut o veteranã din
redresat aceasta sub administraþia Trump, care africanã) nu s-a fãcut mai nimic pentru negrii Forþele Aeriene Americane (Ashli Babbit venitã
fãrã discuþie, a luat mãsuri super-înþelepte, de defavorizaþi, cum nu cred cã vor face preºedintele tocmai din San Diego), împuºcatã de un poliþist,
oameni de afaceri, nu de politicieni ºlefuiþi cu toate ales Joe Biden cu vicepreºedinta aleasã Kamala dar ºi un poliþist (Brian Sicknick) care a fost
alifiile, buni numai de gurã. Harris (de origine africanã ºi indianã). Vom trãi lovit cu un extinctor ºi a decedat la spital. Ca sã
Ca din „întâmplare”, în anul 2020 au apãrut ºi ºi vom vedea. Tot în anul alegerilor (ce parã ºi mai tragicã „încercarea de insurecþie”,
alte evenimente, din „vina” preºedintelui Trump. coincidentã!), s-a „descoperit” cã existã statui de sau mai adãugat 3 morþi, care au murit pe strãzi
Cazul „îngerului” negru George Floyd... (nici nu- zeci sau chiar sute de ani ale eroilor Americii care ºi nu au nume. Poate cã sunt ilegali
mi vine sã-i scriu numele de familie), omorât au fost stãpâni de sclavi, sau monumente ale (undocumented), persecutaþi de Trump, care a
accidental în Minneapolis/Minnesota de un Confederaþiei, în cinstea soldaþilor care ºi-au dat luptat sã-i aducã în legalitate!
poliþist alb ºi ... „ºovin” (cum altfel –are ºi numele viaþa în lupte, care au fost vandalizate de „paºnicii Printre cei care au forþat intrarea în Capitoliu
de familie Chauvin - Dereck), a declanºat demonstranþi” sau/ºi demolate. Se vorbeºte de ºi au incitat la violenþã, au fost ºi infiltrati,
demonstraþii violente, cu incendii, cu vandalizare 114 (!) monumente eliminate. Chiar ºi statui ale agitatori din Black Life Matter ºi extremiºti Antifa,
de magazine ºi chiar omoruri, în mai multe oraºe lui Cristopher Columbus au fost vandalizate sau adversari ai republicanilor. Demonstraþiile
americane, ba chiar ºi în Canada. La Montreal, demolate. S-a descoperit brusc faptul cã anumite suporterilor preºedintelui Trump în Washington
unde sunt mulþi montrealezi din Haiti, în filme ºi cãrþi sunt rasiste. Un exemplu în acest DC din 6 ianuarie, sub lozincile SAVE AMERICA
învãlmãºealã, s-a jefuit un magazin de instrumente sens este celebra carte a lui Mark Twain – ºi STOP THE STEAL (Opreºte furtul) la care au
muzicale –un individ alerga cu 3 chitare – Aventurile lui Huckleberry Finn, unde nu am gãsit participat zeci de mii de patrioþi americani, (din
probabil îi plãcea muzica! Mass-media ar trebui urmã de rasism, ci numai adevãr al epocii cele 74 de milioane care au votat „roºu”) unii
sã plãteascã scump toate pagubele pricinuite de respective. Bine a spus academicianul Ioan-Aurel cu drapele ºi majoritatea fãrã mãºti, vor
haitele de demonstranþi, deoarece a prezentat voit Pop vorbind despre Fervoarea demolãrii: „Ceea continua. Despre acestea, despre blocãrile
distorsionat moartea infractorului, ca victimã ce se întâmplã este pur ºi simplu o dovadã de (cenzura) Tweeter ºi Facebook ºi despre ce s-a
nevinovatã a brutalitãþii poliþiºtilor faþã de sãracii manipulare crasã, produsã pe fondul lipsei de mai întâmplat în perioada urmãtoare, voi
de africani, întotdeauna victime nevinovate ºi a educaþie ºi de culturã a populaþiei” Aº adãuga în „raporta” distinºilor mei cititori în urmãtorul meu
incitat la violenþã. Realitatea era cã acel individ plus cã ºi educaþia socialistã-comunistã din multe articol. Pe curând! GOD BLESS AMERICA!
pag. 12 OBIECTIV mehedinþean opinii 14 - 20.01.2021

Boala satului
Urmãream la televizor un reportaj din au consumat în cadrul comunitãþii sãteºti ºi
zonele în care inundaþiile fãcuserã ravagii. greul n-a mai fost atât de greu ºi durerea n-a
Zeci de sate din diferite judeþe au fost mai fost atât de mare. La marile evenimente
afectate, sute de case au fost distruse, mii din viaþa omului participa întreg satul. Pânã
de hectare de culturi au fost acoperite de astãzi, în unele sate de munte, mai existã
apã ºi de mâl; oameni ºi animale au fost vechiul obicei, ca la o nuntã sau la o
înghiþite de ape! Parcã este un blestem pe înmormântare sã ducã fiecare familie câte ceva,
þara noastrã, ca an de an, când într-o regiune, pânã se completeazã necesarul: unii aduc
când în alta, nenorocirile sã nu mai fãinã, alþii slãninã, unii varzã, alþii vin sau þuicã,
conteneascã. De fiecare datã statul se unii vesela, alþii mesele etc. În felul acesta
strãduieºte sã dea o mânã de ajutor familia în cauzã suportã ºocul cu multã
sinistraþilor, se fac apeluri disperate cãtre uºurinþã, iar efortul financiar al acelei familii
ceilalþi locuitori ai þãrii, se strâng ajutoare, este foarte mic. Când unul îºi fãcea casã,
se trimit, se reconstruiesc casele, fiecare familie din sat se simþea obligatã sã
localitãþile, pentru ca în anul urmãtor iar ºi dea o mânã de ajutor: unul cu carul, altul cu
iar sã auzim de noi cazuri ºi necazuri. Unii braþele, unul dãdea lemne, altul þiglã, altul
pun totul pe seama mâniei lui Dumnezeu, piatrã, altul bãuturã pentru meºteri, altul se
care se dezlãnþuie asupra noastrã pe bunã obliga sã asigure una sau mai multe mese
dreptate; alþii socotesc drept cauze pentru lucrãtori. Fãrã îndoialã, cã cel în cauzã
despãduririle masive ºi iraþionale, lipsa þinea minte toatã viaþa lui binele ce i se fãcea
digurilor, neglijarea drenãrii vãilor etc. ºi ori de câte ori avea prilejul îºi arãta
Nu este de competenþa noastrã sã analizãm recunoºtinþa faþã de cei care îi fuseserã alãturi
cauzele care genereazã inundaþiile din când îi plesnise pieptul. Nu mai punem la
aproape fiecare an ºi nici felul cum socotealã cazurile când, în urma dezgheþurilor
gestioneazã autoritãþile asemenea situaþii. M- de primãvarã sau a potoapelor, se stricau
aº opri asupra unui aspect mai puþin analizat drumurile din hotarul unui sat. Imediat, oamenii
în presa actualã. Observam în reportajul se mobilizau, fiecare venea cu unealta potrivitã
amintit un fapt revoltãtor: indiferenþa ºi în câteva ceasuri drumurile erau reparate.
oamenilor locului, oamenilor aflaþi sub Toþi erau pentru unul ºi unul pentru toþi.
nenorocire. Veniserã într-un sat oarecare de Faptul cã mare parte din locuitorii satelor
pe Valea Dunãrii pompieri, jandarmi, soldaþi s-au îndreptat spre oraºe, spre industrie, spre
ºi alte categorii de oameni de bine, ba chiar o muncã salarizatã, a constituit primul pas
ºi localnici din alte sate, sã facã diguri spre alterarea acestor obiceiuri seculare ale
improvizate din saci cu nisip, din piatrã ºi satului românesc. Navetismul a îndepãrtat pe
alte materiale. Munciserã ca niºte robi toatã mulþi de nevoile satului. Au plecat dimineaþa
noaptea, toatã ziua, cu mese mai mult ºi au revenit seara în sat, ori peste o perioadã
simbolice. Erau niºte oameni epuizaþi, mai îndelungatã. Au dispãrut animalele de
dãrâmaþi. Numai dorinþa profundã de a da o povarã, carele ºi cãruþele. Chiar dacã cineva
mânã de ajutor ºi a nu lãsa apele sã distrug ar fi vrut sã repare un drum, n-a mai avut cu
atâtea bunuri, le dãdea putere ºi imbold sã ce ºi pentru ce s-o facã! Un salariu sau o
meargã mai departe. La câteva sute de metri pensie au asigurat independenþa financiarã a
de ºantierul cu pricina era o cârciumã, la care multora de restul comunitãþii. Egoismul ºi
numeroºi localnici, unii capabili sã stoarcã individualismul au îndepãrtat pe oameni unii
apã din piatrã, chefuiau de zor, fãrã sã se de alþii. Diferenþierea materialã dintre membrii
sinchiseascã, fãrã sã le fie ruºine. Reporterul unei comunitãþi sãteºti a generat urã, invidie,
avea curajul sã meargã la ei ºi sã-i întrebe de duºmãnie mocnitã. Unitatea satului s-a
ce nu dau ºi ei o mânã de ajutor, fiindcã se destrãmat, iar azi vedem în multe sate niºte
apropie momentul când vor apare puhoaiele, locuitori înstrãinaþi unii de alþii. S-au construit
aºa cum se anunþase. Cu seninãtate ºi case “de vacanþã”, vile ºi palate de cãtre niºte
neruºinare, cei în cauzã rãspundeau cã lucrul venetici, pe care localnicii nici nu ºtiu cum îi
respectiv ar trebui sã-l facã cei ce primesc cheamã sau cine sunt. Uºor-uºor, satul se
ajutoare sociale, nu ei, ditai “boieri”! transformã într-o adunãturã de case ºi de
Asemenea cazuri revoltãtoare au mai fost oameni fãrã nici o legãturã între ei, fãrã tradiþii
semnalate ºi în anii trecuþi, o datã chiar de ºi obiceiuri comune, fãrã amintiri comune,
premierul de atunci al þãrii. altfel spus, un altfel de sat, strãin de satul
Cazurile semnalate ne vorbesc de o boalã tradiþional românesc. E un lucru trist, dureros
grea a satului românesc actual: lipsa spiritului de trist, care ar trebui sã dea de gândit
comunitar. Este o pierdere imensã în tradiþia autoritãþilor, fiindcã se pierde uºor-uºor o
româneascã. Nu a fost întotdeauna aºa. Satul bogãþie spiritualã irecuperabilã, care priveºte
a fost ca o familie. Toþi locuitorii au fost ca cultura popularã ºi civilizaþia ruralã
unul, ca o familie. Bucuriile ºi necazurile s- româneascã. Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
OBIECTIV mehedinþean Horoscop 14 - 20.01.2021 pag. 13

(14 - 20 ianuarie 2021) Zodia Sãgetãtor


Zodia Leu
Zodia Berbec (22 Noiembrie - 21 Decembrie)
(23 Iulie - 22 August)
(21 Martie - 20 Aprilie) În prima parte a sãptãmânii se anunþã multe ºi mãrunte Capitolul financiar va cunoaºte revigorãri, mai ales
Domeniul profesional este accentuat de astre în aceastã secþiunea venituri obþinute din munca proprie. Este posibil sã
de fãcut la serviciu. Sunt momente bune pentru a finaliza
se schimbe salarizarea la locul de muncã, sã obþii un alt loc de
sãptãmânã. Se deschide un nou capitol profesional. Relaþiile unele activitãþi ce treneazã de mult ºi de a-þi orienta
muncã care sã-þi aducã bani mai mulþi sau cineva drag îþi va
cu ºefii se vor reconfigura, fiind posibil sã obþii sarcini de eforturile cãtre altele noi ºi profitabile. Se deschide o
oferi cadouri nesperate ºi foarte utile. Cheltuielile vor fi prezente,
lucru noi ºi de mare anvergurã. Zilele de 14 ºi de 15 ianuarie etapã profesionalã nouã, cu efecte favorabile pe termen
bine fiind sã achiziþionezi strictul necesar, fãrã exagerãri de
îþi aduc în atenþie prietenii. Poþi primi informaþii ºi sfaturi lung. Relaþiile colegiale sunt dinamice, însã cu propriile
niciun fel. De fapt, provocarea momentului constã în a-þi muta
utile, dar ºi reproºuri vizavi de faptul cã în ultimul timp nu forþe te vei descurca ºi mai bine, obþinând succes
atenþia de la aspectele materiale ale vieþii ºi a te orienta mai
mai eºti prezent în cercurile de apropiaþi. Sunt momente ºi garantat. Atenþie cã sãnãtatea este foarte vulnerabilã. De
mult cãtre cele spirituale. Divinitatea are în permanenþã grijã
discuþii foarte importante, pe care cu farmecul tãu caracteristic evitat consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
sã ai toate cele necesare atât trupului, cât ºi sufletului.
le vei depãºi uºor. Intervalul 15 - 17 ianuarie este delicat în chirurgicale, pe cât posibil. Foloseºte doar remedii
Emotivitatea este la cote înalte, de aceea dozeazã-þi eforturile
privinþa sãnãtãþii. Nu se recomandã consultaþii, analize naturiste ºi odihneºte-te mai mult. În zilele de 14 ºi de
ºi ocupã-te doar de activitãþi de rutinã. Foarte importante sunt
medicale ºi intervenþii chirurgicale, decât în cazuri ce nu 15 ianuarie, partenerul de viaþã sau colaboratorii te pot
în aceste zile ºi relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat.
suportã amânare. Pe de altã parte, conflictele din sectorul provoca la discuþii aprinse. Sunt momente importante,
Dialoguri importante, întâlniri uimitoare ºi schimb de idei utile
muncii se pot amplifica. Evitã provocãrile ºi fii mai realist. de care este bine sã þii cont. Se traseazã alte direcþii
pentru toatã lumea. Weekend-ul te predispune la treburi
Relaþiile colegiale sunt agreabile în aparenþã, iar munca o parteneriale pe termen lung. Sfârºitul sãptãmânii vine
gospodãreºti ºi la dialog cu membrii familiei.
poþi desfãºura în ritmul tãu. cu aspecte legate de banii ºi bunurile altora. Sunt zile
bune pentru achitarea datoriilor de orice fel.
Zodia Taur Zodia Capricorn
Zodia Fecioarã (22 Decembrie - 20 Ianuarie)
(21 Aprilie - 20 Mai)
(23 August - 22 Septembrie) Tu eºti vedeta sãptãmânii, datoritã energiei astrale deosebite
Locurile îndepãrtate, culturile þãrilor strãine ºi persoanele pe care o primeºti încã din primele zile ale sãptãmânii. Sunt
Energia acestei sãptãmâni deschide un nou capitol
aflate dincolo de graniþele þãrii sunt temele propuse de astre momente excelente de a-þi schimba personalitatea ºi modul
la începutul sãptãmânii. Poþi pleca într-o cãlãtorie sau amoros. Se îmbunãtãþeºte o relaþie sentimentalã veche sau
este posibil sã te implici în alta nouã. ªi copiii devin un de relaþionare cu tot ce este în jurul tãu. Mergi la un salon de
primeºti rãspunsuri mult aºteptate vizavi de demersurile cosmeticã sau de întreþinere corporalã, îmbunãtãþeºte-þi
fãcute mai demult în acest sens. Cei implicaþi în diferite forme subiect important pentru multã vreme de acum încolo.
Distracþii ºi aventuri, dar ºi implicare în activitãþi de tipul garderoba sau stai de vorbã cu specialiºti în dezvoltare
de ºcolarizare le vor putea finaliza cu succes. Pe de altã personalã. Bine ar fi sã fii prudent la proiectele ºi colaborãrile
parte, spiritualul va cãpãta un loc aparte în sufletul tãu de hobby. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi utile ºi soluþii de
viaþã originale. Creativitatea este la cote înalte ºi poþi realiza în care eºti implicat, deoarece pe de o parte vin lucruri bune,
acum încolo, raportându-te altfel la Dumnezeu. În zilele de însã pe de alta existã ºi multe neînþelegeri. Pe 14 ºi pe 15
14 ºi de 15 ianuarie sunt posibile discuþii aprinse cu un ºef adevãrate opere de artã. Pe 14 ºi pe 15 ianuarie se pare cã
vei avea multã treabã la serviciu. Colegii au alte prioritãþi, ianuarie se anunþã cadouri ºi recompense deosebite. Sunt
sau cu autoritãþile. Prudenþa, discernãmântul ºi tonul momente favorabile pentru a afla noutãþi financiare dinspre
moderat te vor ajuta sã depãºeºti totul cu bine. Intervalul 15 aºa încât va trebui sã te descurci singur. Se recomandã
prudenþã la eforturi, deoarece sãnãtatea este precarã pe locul de muncã. Pot avea loc negocieri salariale, care sã-þi
–17 ianuarie te predispune la situaþii controversate în relaþiile ofere în final, fie noi surse de venituri, fie un salariu mai bun.
cu prietenii. Schimbul de replici va fi la cote înalte, diferenþele segmentele inimii ºi picioarelor. De evitat în aceastã
sãptãmânã tratamentele alopate ºi analizele medicale. ªi munca va fi pe mãsurã, însã meritã efortul. La sfârºitul
de opinie vor fi evidente ºi de aici despãrþirile inevitabile. sãptãmânii se anunþã multe drumuri pe distanþe scurte la
Recomandabil este sã eviþi provocãrile momentului ºi sã Plimbã-te mai mult în aer liber, foloseºte remedii naturiste ºi
detaºeazã-te mai des de cotidian. La sfârºitul sãptãmânii rude ºi prieteni.
încerci sã acorzi celorlalþi libertatea de gândire ºi acþiune. intervin provocãri parteneriale.
Zodia Vãrsãtor
Zodia Gemeni Zodia Balanþã (21 Ianuarie - 18 Februarie)
(21 Mai - 22 Iunie) (23 Septembrie - 22 Octombrie)
Debutul sãptãmânii îþi aduce schimbãri profunde în
Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru achitarea Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt legate de gândire. Stãrile tale de spirit vor fluctua destul de mult, de
datoriilor ºi taxelor de orice fel. Sectorul financiar este foarte casã, familie neamuri. Se deschide o nouã etapã familialã aceea fii cât mai retras ºi discret. Nivelul energetic îþi este la
dinamic, mai ales secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. ºi domesticã, de bun augur pe termen lung. Sunt posibile cote joase, aºa încât dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te doar
Se deschide o etapã financiarã ºi materialã nouã, cu efecte despãrþiri de unele persoane care pânã nu demult îþi erau de treburi uºoare. Nu se recomandã consultaþii, analize
pe termen lung. Astfel este posibil sã primeºti o sumã apropiate ºi confidente, însã te poþi alãtura altor personaje medicale ºi intervenþii chirurgicale în prima parte a
importantã de bani de la cine te aºtepþi mai puþin sau mãcar mult mai folositoare vieþii tale actuale. Sunt momente sãptãmânii. Te vei simþi mai bine în a doua parte a
un cadou substanþial. Pentru alþii se pot rezolva demersuri excelente pentru curãþenii generale, reparaþii de anvergurã, sãptãmânii, însã nu forþa nota. Sunt zile profund
legate de moºteniri sau partaje specifice divorþului. Atenþie dar ºi pentru achiziþionarea unui spaþiu nou de locuit sau transformatoare pentru tine, astfel cã îþi poate fi dificil sã te
cã energia vitalã este fluctuantã, recomandabil fiind sã-þi a unui teren. Posibil sã te orientezi mai mult spre activiteta racordezi corect ºi coerent la momentul acum ºi aici.
dozezi eforturile ºi sã eviþi implicarea în problemele celorlalþi. de la serviciu, iar membrii familiei sã-þi reproºeze asta. De Intervalul 15 –17 ianuarie se anunþã cu aspecte legate de
Pe 14 ºi pe 15 Ianuarie vin veºti din strãinãtate sau legate de aici pot rezulta discuþii aprinse cu cei dragi. Încearcã sã te banii câºtigaþi din munca proprie. Sunt posibile cheltuieli
cursuri universitare. Sunt momente importante, aºa încât împarþi echitabil atât în familie, cât ºi domeniul muncii. neprevãzute pentru cineva drag. Totodatã ai putea primi ºi
acordã-le atenþia ºi eforturile cuvenite. Finalul sãptãmânii Relaþiile sentimentale sunt dinamice. Þine cont de ceea ce tu la rândul tãu cadouri sau recompense binemeritate.
anunþã dialoguri aprinse cu un ºef sau cu autoritãþile. Sunt se petrece în acest segment relaþional, deoarece se Vor apãrea noutãþi legate de salarizarea de la locul de
posibile reproºuri vizavi de faptul cã eºti mult prea absent în prefigureazã mari schimbãri. La finalul sãptãmânii vei avea muncã ºi de condiþiile de muncã.
domeniul profesional ºi neglijezi indicaþiile date de superiori. multe treburi de fãcut.
Zodia Peºti
Zodia Rac Zodia Scorpion (19 Februarie - 20 Martie)
(23 Iunie - 22 Iulie) (23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Relaþiile de prietenie sunt un capitol important al acestei
Relaþiile parteneriale vor cunoaºte turnuri deosebite, Sãptãmâna te predispune la schimbãri mari, favorabile ºi sãptãmâni. Te poþi despãrþi uºor de vechile cunoºtinþe, însã
favorabile, cu efecte pe termen lung. Unele relaþii se pot încheia efecte pe termen lung în relaþiile cu anturajul apropiat. Sunt se face loc în viaþa ta pentru alte personaje mult mai interesante
definitv, însã se face loc pentru altele noi foarte speciale. Soarele probabile de asemenea, demersuri legate de cãlãtorii sau ºi de folos. Se deschide un nou capitol socio-profesional, în
îþi susþine toate demersurile, aºa încât aplicã o curãþenie de studii. Întâlnirile ºi dialogurile cu prietenii sau cu neamurile care vei lega prietenii noi ºi te vei implica în proiecte profesionale
drasticã în viaþa ta ºi aliazã-te numai cu oameni de nãdejde. îþi vor oferi informaþii preþioase legate de soluþionarea de anvergurã, alãturi de oameni deosebiþi. Prudenþã ºi
Pe de altã parte, un proiect la care lucrezi mai demult împreunã situaþiilor în care eºti implicat. Se recomandã prudenþã, discernãmânt în toate! Este bine sã vorbeºti strictul necesar ºi
cu o echipã, se poate desfãºura mai uºor de acum încolo. întrucât se pot strica definitiv unele relaþii importante, care ar sã eviþi a emite pãreri despre subiecte puþin cunoscute. Zilele
Zilele de 14 ºi de 15 ianuarie sunt bune pentru achitarea trebui totuºi pãstrate pe termen lung. Gândirea ºi de 14 ºi de 15 ianuarie îþi aduc dorinþã de retragere din iureºul
taxelor, impozitelor sau pentru verificarea documentelor comunicarea sunt destul de afectate, de aceea exerseazã vieþii cotidiene. Sunt zile bune pentru o analizã atentã a
financiare. Pe de altã parte, poþi lua legãtura cu cineva din lecþia tãcerii sau vorbeºte puþin, dar concis. Relaþiile familiale oamenilor ºi evenimentelor din jurul tãu. Priveºte obiectiv ce
afara graniþelor þãrii sau tu la rândul tãu poþi pleca într-o sunt active prin dialoguri ºi acþiuni comune. În a doua parte se petrece ºi detaºeazã-te de persoanele care îþi pun beþe în
cãlãtorie. Recomandabil este sã fii foarte prudent vizavi de tot a sãptãmânii sunt momente favorabile treburilor domestice, roate. Sãnãtatea este vulnerabilã, resimþind ºi o obosealã
ce este legat de alte þãri, deoarece existã un factor de risc vânzãrii-achiziþionãrii bunurilor domestice ºi rezolvãrii profundã. Plimbã-te în aer liber, mediteazã în locuri sfinte si
major. Alþii se pot ocupa de studii ºi cercetãri importante demersurilor patrimoniale. În weekend este rost de distracþii dormi mai mult. Ai nevoie ºi de odihnã, ºi de îngrijiri de
necesare domeniului profesional în care activeazã. ºi aventuri alãturi de persoana iubitã ºi de copii. specialitate. Autor: AstroCafe.ro
pag. 14 OBIECTIV mehedinþean informaþii 14 - 20.01.2021

Leul s-a depreciat dupã COMUNICAT DE PRESÃ


decizia CCR Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi, la iniþiativa Inspecþiei Muncii, a
instrucþiuni de utilizare în limba românã.
Inspectorii de muncã au acordat o atenþie
Primele ºedinþe din acest an au fost calme pentru leu derulat în perioada 02.12.2020 - deosebitã modului de completare a
însã respingerea de cãtre Curtea Constituþionalã a României a 08.01.2021, o acþiune de verificare a autorizaþiilor acordate conform Legii nr.
sesizãrii Guvernului cu privire la legea care prevede majorarea legalitãþii privind deþinerea, prepararea, 126/1995, modificatã ºi completatã,
cu 40% a punctului de pensie, stabilind cã actul normativ este experimentarea, distrugerea, transportul, precum ºi a H.G. nr. 536/2002.
constituþional, a produs deprecierea monedei naþionale. depozitarea, mânuirea ºi folosirea Este de menþionat faptul cã, în situaþia în
Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat dupã aflarea articolelor pirotehnice utilizate în activitãþile care a fost cazul, în baza protocolului
deciziei cã „efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi (de deþinãtorilor. încheiat între Inspecþia Muncii ºi Ministerul
majorare a punctului de pensie cu 40%, n.red) este unul de Aceastã acþiune a fost motivatã de unele Administraþiei ºi Internelor, inspectorii de
aproximativ 138 de miliarde de lei pe an, ceea ce, în momentul evenimente grave petrecute anii anteriori muncã din cadrul ITM Mehedinþi au
în þarã ºi strãinãtate care s-au soldat cu colaborat ºi cu organele de poliþie.
de faþã este greu de suportat de cãtre bugetul statului”.
explozii ºi incendii de mari proporþii la S-au efectuat 4 controale la agenþii
În perioada analizatã, cursul euro a crescut de la 4,87 lei depozite de articole pirotehnice, ce au fost economici din judeþ privind verificarea
la 4,8738 lei, la finalul ei, când tranzacþiile s-au realizat între distruse în totalitate. Aceste evenimente modului în care se respectã prevederile legale
4,869 ºi 4,877 lei. au provocat mari pagube materiale ºi chiar la comercializarea articolelor pirotehnice.
Dupã o creºtere pânã la 1,2350 dolari, nivel atins la umane, repercusiunile fãcându-se Pentru neconformitãþile depistate în
începutul intervalului, marcãrile de profit au coborât euro la resimþite pe o suprafaþã considerabilã în urma verificãrilor efectuate de cãtre
1,2139 –1,2179 dolari, pentru ca miercuri cotaþiile sã urce jurul acestor depozite. inspectorii de muncã, au fost dispuse
la 1,1261 –1,2223 dolari. Un alt motiv pentru desfãºurarea acþiunii a mãsuri de remediere, un angajator fiind
Aceastã evoluþie a fãcut ca media dolarului sã urce de la fost faptul cã în perioada sãrbãtorilor se sancþionat contravenþional.
3,9468 la 4,0088 lei. Cursul stabilit la finalul perioadei a înregistreazã cazuri frecvente de vãtãmãri Nicea Mergeani, Inspector ªef,
coborâtla 4,0025 lei. corporale produse prin utilizarea articolelor Aurora Mãdãlina Gîrlea, Consilier C.C.R.P.
Moneda elveþianã s-a depreciat pânã la 1,082 –1,087 pirotehnice de cãtre copii sub
franci/euro, semn cã Banca Naþionalã a Elveþiei continuã sã vârsta de 18 ani.
Având în vedere cele arãtate,
forþeze depreciere francului cu scopul de a stimula exporturile.
la efectuarea de controale la
La noi, cursul a scãzut de la 4,5040 la 4,4915 lei, dar a urcat
deþinãtorii de astfel de articole
miercuri la 4,5059 lei. s-a verificat dacã:
Declaraþiile prudente ale guvernatorului Bãncii Angliei, - aceºtia sunt autorizaþi conform
Andrew Bailey, referitoare la eventualitatea trecerii dobânzii- legii de cãtre Inspectoratul
cheie în teritoriu negativ dar ºi procesul rapid de vaccinare din Teritorial de Muncã Mehedinþi
Regatul Unit au mulþumit pieþele. Lira sterlinã a crescut miercuri ºi Inspectoratul Judeþean de
5,4734 lei, de la un minim de 5,3938 lei, atins joia trecutã. Poliþie Mehedinþi;
Preþul gramului de aur calculat de BNR a scãzut de la 244,4274 - miºcarea articolelor
la 238,1807 lei, pentru a încheia perioada la 238,7503 lei. Evoluþia pirotehnice, respectiv
a fost influenþatã de parcursul unciei care a fluctuat pe parcursul intrarea ºi ieºirea acestora se
intervalului între 1.831 ºi 1.926 dolari. face în baza documentelor
Dupã scãderea de marþi la 1,77%, cea mai scãzutã valoare prevãzute de lege;
începând cu 11 octombrie 2017, indicele ROBOR la trei luni, - transportul articolelor
respective se face conform
în funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
prevederilor legale;
creditelor în lei, a urcat miercuri la 1,78%. Reamintim cã la - depozitarea acestora este
sfârºitul anului trecut indicele se situa la 2,03%. conformã;
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele - dacã nu sunt depãºite
ipotecare, a scãzut de la 1,94 la 1,93%, valoare care nu a cantitãþile aprobate pentru a
mai fost atinsã din 12 octombrie 2017, iar cel la 12 luni a fi depozitate;
stagnat la 1,99%. - articolele sunt etichetate
Vinerea trecutã, pe platforma integratoare WorldCoinIndex conform legii ºi au aplicate
bitcoin a atins un record de 41.981,75 dolari. Odatã atins acest
vârf au apãrut ordinele de vânzare pentru a se marca profiturile,
Anunþ public
astfel cã luni preþul a coborât aproape de 30.000 dolari. privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
La sfârºitul perioadei, cripto-moneda fluctua pe platformaNEGREA MIHAI ªI NEGREA CORINA ELENA, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “desfiinþare corp
integratoare WorldCoinIndex între 32.400 ºi 35.200 dolari.
C1 ºi construire imobil P+1 (service auto, spãlãtorie auto, vulcanizare ºi birouri)”,
Reamintim cã bitcoin a crescut în ultimele 12 luni cu peste
propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, oraº Vânju-Mare, str. dr. Victor Gomoiu, nr. 33.
340%. Preþurile au explodat la jumãtatea lui decembrie trecut,
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
investitorii temându-se tot mai mult de perspectiva creºterii
Mediului Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
inflaþiei cauzatã de dãrnicia marilor bãnci centrale dar ºi a
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 ºi la NEGREA
guvernelor, care au injectat mii de miliarde de euro sau dolari,
MIHAI ªI NEGREA CORINA ELENA, judeþul Mehedinþi, oraº Vânju-Mare, str.
cu scopul de a limita efectele economice ºi sociale ale pandemiei.
Analiza cuprinde perioada 6 –13 ianuarie. Republicii, nr. 101, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
 Radu Georgescu Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
OBIECTIV mehedinþean sport 14 - 20.01.2021 pag. 15

ªimianul va avea stadion nou


Un proiect amplu, care se pandemie. Chiar dacã vor fi mai
doreºte a fi realizat ºi cu sprijinul puþine meciuri, fiindcã nu se mai
Companiei Naþionale de Investiþii, a poate juca tur/retur, trebuie sã
fost prezentat de primãria Comunei încheiem Liga 4 Mehedinþi pe primul
ªimian. Pe plan sportiv, principalele loc, care sã putem merge în iulie la
obiective sunt construirea unui meciurile de baraj pentru promovare.
stadion nou ºi a unui bazin olimpic! Deja am început sã întãrim lotul”, a
Locaþia noii arene nu va fi pe actualul declarat preºedintele echipei Viitorul
amplasament, care va fi înlocuit de ªimian, George Sãrãcin. Echipa sa a
sediul primãriei ºi de un parc, ci la câºtigat campionatul judeþean din
câþiva zeci de metri distanþã de actuala Mehedinþi în urmã cu 3 ani, dar la Saracin George foto, in dreapta jos
bazã sportivã. Echipa localã de fotbal meciul de baraj pentru promovare a
ºi-a propus promovarea în cel mai fost ridiculizatã de timiºenii de la CS avut reprezentantã la turneele de baraj, campionatului din cauza izbucnirii
scurt timp, chiar dacã noul stadion Dumbrãviþa, cu scorul general de 11- deoarece echipa clasatã pe primul loc epidemiei COVID_19, Recolta
nu va fi finalizat prea curând. “În primã 1! Anul trecut, judeþul Mehedinþi n-a în momentul întreruperii Dãnceu, nu deþinea Certificat de
fazã, stadionul se va face cu Identitate Sportivã emis de Ministerul
participaþiunea Primãriei ªimian ºi a Tineretului ºi Sportului, în timp ce
clubului de fotbal Viitorul ªimian. Va ocupanta locului secund CS Strehaia
fi o locaþie nouã, aproape însã de n-a dorit sã participe, din cauza
actualul stadion, în locul cãruia se va costurilor ridicate cu efectuarea
construi noua primãrie. Pentru testelor RT-PCR. Viitorul ªimian se
început, stadionul va avea o capacitate afla pe locul 5 în acel moment, la 9
de 200 locuri, urmând ca apoi sã puncte de lider.
devinã o construcþie amplã, care se Un proiect pentru modernizarea
va face cu ajutorul Companiei stadionului a depus, încã de anul
Naþionale de Investiþii. Proiectul trecut, ºi CS Strehaia, care a fost deja
implicã ºi un bazin de înot. Va dura o aprobat de CNI. Construcþia ar putea
perioadã pânã vor fi finalizate începe la varã.
lucrãrile, dar noi ne-am propus sã Judeþul Mehedinþi este singurul
promovãm încã de la varã în Liga 3. din þarã fãrã echipã în ligile naþionale.
Sper sã se poatã gãsi o variantã de
începere a campionatului judeþean, Sânge american...
care a fost cel mai afectat de aceastã  urmare din pagina 8
Intrarea în drepturi, peste douã
Liga 1 s-a reluat dupã scurta pauzã de iarnã sãptãmâni, a noii Administraþii va fi
ºi ea marcatã de aceste evenimente
Dupã cea mai scurtã pauzã
sângeroase. Deocamdatã este stare de
de iarnã din istoria fotbalului
asediu la Washington. Întreaga situaþie
românesc, Liga I s-a reluat sâmbãta este prea fierbinte pentru a se putea
trecutã, cu meciul-restant Viitorul extrage concluzii fãrã riscul de a greºi.
Constanþa –FC Hermannstadt Conflictul, interpretat de unii ca o
Sibiu, contând pentru etapa a 12-a încercare de loviturã de stat, de alþii ca
din sezonul regular. Gazdele s-au o imensã înscenare, nu va rãmâne fãrã
impus cu 2-1 ºi sperã în continuare urmãri. Ne putem aºtepta la noi
la un loc de play-off. Marþi s-au evenimente dure. O miºcare popularã
disputat primele jocuri din runda a de o asemenea amploare nu apare
15-a: Gaz Metan Mediaº - FC brusc ºi nu se stinge dintr-o datã.
Voluntari 2-0 ºi Universitatea 20:00. Vineri, echipa la care joacã au avut pauzã de doar 3 Deasupra acuzaþiilor de tot felul, a
mijlocaºul mehedinþean Silviu sãptãmâni, cea mai micã din istoria maºinaþiunilor politice de moment, a
Craiova –Sepsi Sfântu Gheorghe 0-
tulburãrilor sociale cele mai violente
0. Joi ºi vineri intrã pe gazon ºi Balaure, Astra Giurgiu, joacã de la fotbalului autohton. Înainte de
din ultima sutã de ani, pluteºte, ca
echipele care au legitimaþi jucãtori ora 20:00, pe Arena Naþionalã, cu Revoluþie, pauza de iarnã era de un nor impenetrabil încã, întrebarea
originari din Mehedinþi. Astfel, FC liderul campionatului, FCSB. aproape 3 luni. S-a micºorat, fãrã rãspuns care pare a fi determinat
Botoºani, care îl are în componenþa Dacã Balaure (24 de ani) a bifat treptat, în ultimul deceniu, o datã întreaga situaþie: Au fost sau nu furate
lotului pe fundaºul Adrian Moescu, deja 12 meciuri în actuala stagiune, cu schimbarea sistemului alegerile prezidenþiale din anul 2020
întâlneºte FC Argeº, de la ora 17:00, Moescu (19 ani) ºi Gâdea (20 ani) competiþional, ce implicã meciuri în þara socotitã a fi cea mai
iar CFR Cluj, la care a debutat în luna au bifat un singur meci, pe din sezonul regular plus play-off / democraticã din lume?
decembrie a anului trecut atacantul 17.10.2020, respectiv 22.12.2020, play-out, care au dus automat la Aranjament grafic - I.M.
severinean Adrian Gâdea, primeºte în ultima etapã programatã sã se mult mai multe jocuri per echipã. Teodor Palade, Art-emis
vizita Academicei Clinceni, de la ora joace anul trecut. Practic, echipele  Mircea Oglindoiu www.art-emis.ro/editoriale
pag. 16 OBIECTIV mehedinþean publicitate 14 - 20.01.2021

Sucã ºi noul an, telenovela Cristinel-Aladin, gunoaiele di la Orºova ºi


pamflet

dilema geograficã a lu’ nea ministru Popescu


Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori de cã pe nea Pavel îl uitarã prefect, zisãrã cã ºi pe gândiþi la altele, cã de alea are ‘mnealui grijã.
Obiectiv, veni anu’ ãsta nou, cam la fel ca ãla vechi. guvernu’ ãsta nou sã, mai încerce cu ‘mnealui, Mã fraþilor, da tot nu înþãlesãrãm ce ieste cu
Nu sã schimbã nimica, din ultimele luni, rãmasãrã cã tot e întãrâtat cu nea Aladin ºi face alergie la banii Primãriei Malovãþ, pentru a lãuda Masa
toate la fel, cam aºa cum rãmasã Tanþa lu’ Pecingine roºu. De la alergia asta sã apucã de schimbat ºi Rotunda. Laudã, pe bani publici, venitã din
cu prima mascã pe faþã. O þine aºa de fro opt spre directorii de ºcoli, numai vreo neºte zeci sã partea primarului Michescu, pe Facebooc, cã
nouã luni, de s-a fãcut totuna cu faþa, ce mai. schimbarã, da legal, adicã aproape toþi, mai aºa ieste la modã. Ce þi-e ºi cu organizatiile
Mã nepoate, îmi trimisã vãru Sãndel fotografii scãpã câte unu care sã mai decolorã între timp. astea... discrete! Pe bani publici?
cu Dunãrea pi la Orºova, de nu-mi mai luai ochii Sau promisã cã o face, în viitor. Probabel tot di Trecurã sãrbãtorile, sã aruncã brajii, care pe unde
di la ele. ªi nu de frumos ce era pi la Cazane, pi la roºu sã ºi bâlbâie nea Pavel pi la interviuri, apucã, sã ridicã ghirlandele de pe strãzi, numai
la pontoane, nu. Ierea o mizerie, ierea o mizerie pi la emisiuni, pi la discuþii, di la roºu în faþa datoriile di la asociaþiile de locatari nu sã prea
de nu ºtiai dacã aia e Dunãrea sau s-a scurs oichilor. Pã nea Cristinele, fã-i ºi matale ca ºi plãtesc, de sã adunã acolo pãnã sã opreºte apa.
gunoiu di la nemþi pãnã la noi ºi s-a oprit acilea, cu pisica neagrã, scuipã de trei ori ºi dã-i Mã nepoate, veni al lu’ Zbanghiu sã întrebe
pe malu’ orºovean. Pã nici de aci într-un an nu înainte. Oricum postu rezervat ppentru matale cine e viceprimar la Severin, cã nu-l mai vãzu
o sã mai iasã la luminã frumuºaþã de golf, când nu are concurenþã. pe ãla micu dincolo de fereastrã ºi nu ºtia el ce
sã te plimbi pe falezã te uiþi la peturi ºi cartoane, Cã ete, aºa face ºi nea ºefu lu’ matale pe linie ºi cum. Îi zisei sã mai stea de ºasã, cã sã mai
poþi sã citeºti ºi etichetele dacã te plictiseºti politicã, nea Popescu, care o dã înainte dupã pritoceºte ºi varza pusã la murat, darãmite neºte
cumva. Urâtã treaba asta ºi nici nea Mariusicã, ce sã fãcu de bãcãnie, cã nu ºtia nici în ce parte foncþii de viceprimari, vicepreºedinþi?! Sã mai
mare primar, mare caracter, nu ºtie de unde sã a þãrii a rãmas populaþia fãrã curent, încurcã aºtepte, ce atâta grabã, cã la cât munceºte un
apuce treaba asta. Iarã tanti Cosmina di la Ape geografia, cã probabel nu prea i-a plãcut la vice de ãsta, mai cã îþi vine sã-þi faci ºi matale
ºi nea Cãtãlin di la Mediu sã laudã ca ºi pãnã ºcoalã. Da ‘mnealui o dã înainte, cã la asta sã un post cãlduþ, cu secretarã ºi maºinã. Hai cã
acuma, adicã digeaba, dacã nu vrea Caraºu. pricepe, dã sfaturi, face gãlãgie, sã ia de unii, deja începeþi sã vã gândiþi ºi s-ar putea sã mai
Între timp, pi la Severin reîncepu scandalu’ sã mai agaþã de alþii, important e sã fie ºi trebuiascã sã aºteptaþi, cã sunt mulþi la rând.
între nea Cristinel ºi nea Aladin. Tot scandalu’ ‘mnealui în cãrþi, sã nu rãmânã între coperþi, uitat Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ãla vechi, al orgoliilor. Pã da, cã uitai sã vã spui, din schemã. Din schema de energie, sã nu vã ºi optimiºti!  nea Mãrin

Replicã pamflet
În ediþia anterioarã a ziarului Obiectiv
mehedinþean - ziar ce are ca motto “Adevãrul
nu este dincolo de noi!” - a fost publicat un
articol ce pare sã demonstreze, culmea,
contrariul: adevãrul nu este doar dincolo de ei,
ci chiar mai mult ca sigur paralel cu ei.
În cadrul rubricii intitulate “pamflet” s-a
realizat o foarte nefericitã alãturare între imagine
ºi text. Aceasta indicã fãrã doar ºi poate o lipsã
de informare din partea aceluia care a pus aceste
douã elemente împreunã.
Imaginea prezentatã la pagina 16 ºi cãtre care a de învãþãmânt pe care acestea o reprezintã. ªi, ca Potrivit Codului deontologic al ziaristului,
fost îndreptatã satira din text înfãþiºeazã un grup ºi când acest lucru nu este suficient, acest ziar s-a acesta poate da publicitãþii numai informaþiile
de 9 oameni, unul dintre acestia fiind primarul asigurat cã încalcã ºi legea prin aceastã publicare. de a cãror veridicitate este sigur, dupã ce în
Comunei Malovãþ, Ion Michescu. Potrivit articolului 89 din Legea nr. 8/1996 prealabil le-a verificat, de regulã, din cel puþin
Textul pamfletului utilizeazã în partea finalã privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, douã surse credibile. Dupã cum bine reiese din
sintagma “Da sã vezi daravelã, cã la Primãria utilizarea unei opere care conþine un portret cele menþionate mai sus, acest lucru nu s-a
Malovãþ s-au achiziþionat cadourile de sãrbãtori necesitã consimþãmântul persoanei reprezentate întâmplat în cazul de faþã.
din bani publici dar, de bãgat în faþã, au promovat în acest portret, în condiþiile prevãzute de art. 73, Simplul fapt cã intituleazã textul sãu „pamflet”
Masa Rotundã” –aceasta este evident o trimitere 74 ºi 79 din Codul civil. Niciunul dintre nu dã dreptul ziaristului de a prezenta informaþii
cãtre grupul prezentat în pozã ºi care este reprezentanþii acestui ziar nu a luat legãtura cu inexacte, de a încãlca dreptul publicului de a fi
înfãþiºat ca fiind format din reprezentanþi ai persoanele prezente în fotografie pentru a cere corect informat sau de a aduce atingere demnitãþii
primãriei sau mãcar persoane care au legãturã permisiunea publicãrii acesteia. ºi reputaþiei persoanei.
cu Primãria Comunei Malovãþ. Art. 73 din codul civil statueazã faptul cã Este trist a observa cu câtã lejeritate acest ziar
Inducerea în eroare a cititorului este evidentã, orice persoanã are dreptul la propria imagine publicã un articol insuficient documentat, ataºând
având în vedere faptul cã, exceptând-l pe primar, ºi în exercitarea acestui drept ea poate sã o imagine menitã sã inducã în eroare cititorii ºi
restul persoanelor din fotografie constituie corpul interzicã ori sã împiedice reproducerea, în orice care poate sã creeze în viitor probleme pentru 8
de cadre didactice al ªcolii Gimnaziale Malovãþ. mod, a înfãþiºãrii sale fizice. oameni care nu au fãcut altceva decât sã zâmbeascã
Mai mult, aceastã fotografie a fost fãcutã la data de De asemenea, potrivit art. 72 din Codul civil, este într-o pozã de final de serbare ºcolarã.
22 dec. 2017, în urmã cu aproximativ 3 ani, în urma interzisã orice atingere adusã onoarei ºi reputaþiei Fie cã este vorba despre rea-credinþã ori simpla
unei serbãri ºcolare ºi este utilizatã pentru un unei persoane, fãrã consimþãmântul acesteia. neglijenþã din partea ziarului Obiectiv mehedinþean,
pamflet ce vorbeºte despre evenimente recente, Niciunul dintre cadrele didactice prezente în fotografie asemenea atitudine nu trebuie toleratã ºi nici
încercând sã creeze iluzia de contemporaneitate. nu a consimþit în vreun fel sã fie el ori ºcoala pe care încurajatã prin tãcere, doar astfel mai putând exista
Asocierea pamfletului cu aceastã imagine este o o reprezintã ridiculizaþi, satirizaþi sau batjocoriþi de în viitor încredere în presa din aceastã þarã.
jignire la adresa celor 8 cadre didactice ºi a unitãþii cãtre rubrica “pamflet” a acestui ziar. Cadrele didactice din fotografie

S-ar putea să vă placă și