Sunteți pe pagina 1din 46

https://plagiarism-detector.

com 1/46

Detector de plagiat v. 1750 - Raportul originalității: 15.05.2021 21:25:38

Document analizat: RAP GRECU GEORGIANA.pdf Licențiat la: monica patrutescu


Comparație presetată:Word-to-Word. Limba detectată:Romanian

Diagrama relațiilor:

Grafic de distribuție:

Surse de top ale plagiatului:


%6 Cuvinte#
https://pdfcoffee.com/audit-intern-pdf-free.html
637
%6 Cuvinte#
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/219198/ANEXEOMFP2844_19122016.pdf
546
%6 Cuvinte#
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R1126
588
[Toggle alte surse:]

Detalii privind resursele procesate:


153 - O.K / 12 - A eșuat
[Toggle alte surse:]
Notite importante:
Wikipedia: Google Books: Servicii de ghostwriting: Anti-înșelăciune:

[nu a fost detectat] [nu a fost detectat] [nu a fost detectat] [nu a fost detectat]
Referințe active (URL-uri extrase din document):
Nu s-au detectat URL-uri

Adresele URL excluse::


Nu s-au detectat URL-uri

Adresele URL incluse:


Nu s-au detectat URL-uri

Analiza detaliată a documentului:


Plagiatul detectat: 0,14% https://studentpenet.ro/campus-crai... + 3 id: 1
resurse! UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA

CENTRUL UNIVERSITAR
https://plagiarism-detector.com 2/46

DROBETA TURNU SEVERIN

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA

AFACERILO
R

SPECIALIZAREA:

MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT

Evaluarea activităților de

control intern la S.C. PROVIDE

SOLUTIONS S.R.L.

Coordonator:

Lect. univ. dr. Monica Pătruţescu

Student:

GRECU VĂTĂȘESCU

GEORGIANA-VICTORIA

2021

CUPRINS

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE CONTROL INTERN –

COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI ENTITĂŢII

ECONOMICE

1.1 Precizări privind rolul controlului intern ca funcţie a

managementului
5

1.2 Principii aplicate şi instrumente utilizate în organizarea

controlului intern

10

1.3 Rolul evaluării activităților de control intern de către auditul

intern

15

CAPITOLUL II
https://plagiarism-detector.com 3/46
ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN -

DESFĂŞURARE ȘI EVALUARE LA S.C. PROVIDE

SISTEMS S.R.L.

2.1 Caracteristica activităţii şi mediul

economic al S.C. PROVIDE SISTEMS

S.R.L.

19

24

2.2 Activităţile de control intern

structurate în dispozitive de control la S.C.

PROVIDE SISTEMS S.R.L.

2.3 Analiza și evaluarea sistemului de

control intern la S.C. PROVIDE

SISTEMS S.R.L.

30

CONCLUZII

35

BIBLIOGRAFIE 37

INTRODUCERE

Controlul este procesul prin care se verifică şi


Plagiatul detectat: 0,28% https://biblioteca.regielive.ro/ref... + 2 id: 2
resurse! măsoară realizarea
cantitativă şi

calitativă a performanţelor, a sarcinilor sau lucrărilor, pe care le compară cu obiectivele

planificate şi indică măsurile de corecţie ce apar ca necesare.


Plagiatul detectat: 0,33% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 3 id: 3
resurse! În acelaşi timp,
controlul

semnifică o supraveghere continuă, morală şi materială, ca şi stăpânirea unei activităţi, a

unei situaţii.

În literatura de specialitate avem şi alte accepţiuni, astfel:

■ în accepţiunea francofonă
Citate detectate: 0,11% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 4
https://plagiarism-detector.com 4/46
„controlul este o verificare, o inspecţie atentă a

corectitudinii unui act”


;

■ în accepţiunea anglo-saxonă
Citate detectate: 0,25% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 5

„controlul este acţiunea de supraveghere a

cuiva, a ceva, o examinare minuţioasă sau puterea de a conduce ca un

instrument de reglementare a unui mecanism”


.

Orice activitatea umană, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfăşoare în baza unor

reguli sau norme. În acelaşi timp, existenţa regulilor sau normelor impune exercitarea unui

control asupra modului în care acestea sunt respectate. Deci, într-o manieră foarte simplă,

controlul înseamnă aprecierea conformităţii cu o normă, un standard, un model.

Activitatea oricărei firme se desfăşoară pe două planuri:

execuţia – ansamblul acţiunilor sau operaţiunilor legate de producerea de

bunuri sau prestări de servicii, etc.

conducerea – ansamblul acţiunilor de decizie privind organizarea, strategia,

coordonarea, gestionarea şi controlul.

Prin aceste două procese importante, managementul entităţii economice urmăreşte să

realizeze obiectivele acesteia în condiţii de profitabilitate ridicată şi de utilitate socială.

Plagiatul detectat: 0,05% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... id: 6

Într-o economie de piaţă concurenţială,


unitatea economică trebuie să dea dovadă de

transparenţă, să ofere terţilor informaţii asupra performanţelor sale. Aceasta se poate realiza

cu ajutorul funcţiei de control-evaluare, care este procesul prin care managerii efectuează

controlul.

Din literatura de specialitate se desprind mai multe definiţii ale funcţiei de control-

evaluare, care în esenţă reprezintă un efort sistematic făcut de managementul firmei, pentru a

compara rezultatele cu standardele, planurile sau obiectivele stabilite, astfel încât să

determine dacă rezultatele corespund acestor standarde şi dacă este nevoie de acţiuni

corective.

Controlul intern reprezintă ansamblul elementelor


https://plagiarism-detector.com 5/46
Plagiatul detectat: 0,11% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 unei id: 7
resurse! organizaţii (inclusiv
resursele,

sistemele, procesele, cultura, structura şi sarcinile) care,


în mod colectiv, îi ajuta pe oameni

să realizeze obiectivele entităţii economice, grupate în trei categorii:

eficacitatea şi eficienţa funcţionarii;

fiabilitatea informaţiei interne şi externe;

respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne.

Controlul intern cuprinde


Citate detectate: 0,52% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 8

„totalitatea măsurilor de securitate care contribuie la

deţinerea controlului asupra întreprinderii. Are drept scop, pe de o parte, asigurarea

protecţiei, asigurarea patrimoniului şi calitatea informaţiei, pe de altă parte, aplicarea

instrucţiunilor conducerii şi favorizarea îmbunătăţirii performanţelor. Se manifestă prin

organizarea metodelor şi procedurilor fiecărei activităţi a întreprinderii pentru a-i menţine

perenitatea”
.
1

”Controlul intern este organizat la nivelul entităţii economice, intră în atribuţiile

conducerii acesteia şi se defineşte ca ansamblul măsurilor întreprinse vizând structurile

organizatorice, procedurile, instrumentele şi tehnicile create în scopul atingerii următoarelor

obiective :
2

- realizarea scopurilor entităţii într-o manieră economică, eficientă şi eficace;

- respectarea reglementărilor legale şi dispoziţiilor conducerii;

- protejarea resurselor împotriva abuzurilor, pierderilor, deciziilor greşite şi

fraudelor;

- menţinerea acurateţei şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile;

- dezvoltarea, menţinerea şi furnizarea unor indicatori şi informaţii financiare şi de

management
Plagiatul detectat: 0,06% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 9

corecte şi complete pentru fundamentarea deciziilor


manageriale.”
https://plagiarism-detector.com 6/46
Sistemul de control se extinde, aşadar, dincolo de acele aspecte care privesc direct

sistemul contabil, cuprinzând o mare parte a managementului şi aflându-se în prima linie de

apărare a patrimoniului împotriva erorilor si fraudelor.

O concluzie imediată este că activitatea de control presupune cel puţin trei elemente

esenţiale: cunoaştere, constatare, comparare, respectiv cunoaşterea stărilor de lucruri ideale,

constatarea realităţilor practice şi compararea acestora.

Deci controlul intern ce include evaluarea rezultatelor activităţilor este o funcţie a

managementului care poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele

firmei, subsistemele şi competenţele acestora sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi

standardele stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării

abaterilor pozitive.Se poate spune că funcţia de control-evaluare închide ciclul procesului de

management.

1
C.Afanase – Control economic,financiar de gestiune si fiscal. Ed. Didactica si pedagogica
Bucureşti.2004,

2
M.Boulescu, M.Ghita,V.Mares - Fundamentele auditului. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2001,

CAPITOLUL I

SISTEMUL DE CONTROL INTERN – COMPONENTĂ A

MANAGEMENTULUI ENTITĂŢII ECONOMICE

1.1 Precizări privind rolul controlului intern ca funcţie a managementului

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale,

dar nu se poate limita la atât. Mai important este, însă, ca el să facă judecăţi de conformitate,

interpretând stările de lucruri constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de

atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. Va fi posibil, în acest

fel, să se determine abaterile, să se stabilească semnificaţia şi implicaţiile lor, să se identifice

Plagiatul detectat: 0,05% https://www.slideshare.net/TeodorMi... id: 10

cauzele care le-au generat şi


să se elaboreze măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor

în viitor.

Generalizând, ”controlul este o formă de supraveghere, analiză şi verificare


https://plagiarism-detector.com 7/46
permanentă sau periodică a diferitelor activităţi desfăşurate pentru îndeplinirea unor obiective

clare”
3
. În acest sens, controlul merge mult mai departe şi anume, la depistarea unor eventuale

neregului sau unor factori de risc pentru a le stopa astfel incata


Plagiatul detectat: 0,06% https://ar-ar.facebook.com/compania... id: 11

activitatea sa se desfăşoare în

condiţi
i optime ce se matarializeaza prin îndeplinirea obiectivelor. În orice tip de instituţie, fie

ea publică sau privată este necesar să existe o formă sau alta de control pentru că toate

activităţile să aibă finalitatea propusă sau chiar să contribuie la îmbunătăţirea acestora, astfel

să fie asigurată îndeplinirea scopurilor propuse.

Încă din anii ’80 s-a impus o cercetare amplă a ceea ce privveste controlul în cadrul

organizaţiilor şi rolul acestuia în dezvoltarea lor. Astfel, cea mai cunoscută personalitate ce a

demarat în această perioadă o serie de cercetări este senatorul american Treadway ce a creat în

SUA Comisia Treadway şi mai apoi Comitetul Sponsor al Comisiei Treadway (COSO).

Acesta din urmă este recunoscut prin specialiştii în control şi audit, de toate formele, atât

intern, cât şi extern, specialişti care au publicat lucrarea


Citate detectate: 0,03% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 12

„Codul controlului intern”


, lucrare ce

cuprinde o serie de concepte în domeniu care deşi nu au o legătură directă cu instrumentele

actuale de control, a inspirat foarte mult.

Deşi au fost trasate linii lare cu privire la ceea ce înseamnă conceptul de audit intern,

exista o serie de controverse ce pornesc încă de la etimologia sintagmei de


Citate detectate: 0,02% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 13

„control intern”
şi

până la cercetările actuale determinate atât de legislaţia fiecărei ţări, cât şi de comitetele ce au

că specific studierea acestei lături a managemantului. În ţara noastră, controlul intern este

3
Florin Marcu şi Constant Mânecă - Dicţionar de neologisme, Editura Academiei, Bucureşti, 1978;

reglementat juridic și se defineşte ca


Plagiatul detectat: 0,45% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 4 id: 14
resurse! ansamblul formelor
de control exercitate la nivelul
https://plagiarism-detector.com 8/46

entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele şi

cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic,

eficient şi eficace, acesta incluzând, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi

procedurile.

Contro
lul intern mai este văzut că şi un ca ”ansamblul formelor de control existente la

nivelul entităţilor,
Plagiatul detectat: 0,07% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 4 id: 15
resurse! inclusiv auditul
intern, stabilite de conducere în
vederea atingerii

obiectivelor. Controlul intern include structuri organizatorice, metodele şi procedurile

implementate pentru atingerea obiectivelor”


4
.

Se impune şi o analiză a contrulului intern din perspectiva clasică şi perspectiva

modernă, plecând de la etimologia sintagmei şi analizele efectuate de cercetători prin

instituţiile apartenente. ”Astfel, în sens clasic, controlul intern presupune verificarea,

stabilirea şi inspectarea activităţilor desfăşurate într-o organizaţie, iar în sens modern,

controlul intern este tradus ca un mod de conducere sau de stăpânire. Indiferent de modul în

care este privită activitatea de control intern, rolul principal este de a identifica şi minimaliza

eventualele deficienţe constatate într-o activitate pentru că finalitatea sa se traducă prin

îndeplinirea obiectivelor propuse.”


5

Controlul intern este definit ca totalitatea măsurilor şi structurilor organizatorice, dar şi

că ansamblul politicilor şi procedurilor de monitorizare, de supraveghere şi de evaluare luate

de cei din guvernanţă, de conducerea executivă şi de întregul personal pentru a îndeplini o

serie de aspecte, precum:

Gestionarea şi prevenirea, dacă este posibilă a riscurilor sau ameninţărilor la

adresa unei organizaţii, a unei firme ori societăţi sau a unor compartimente din

componenţa lor, aceste riscuri având efectul de a împiedica atingerea obiectivelor

sau a misiuni stabilite;

Organizării eficiente a oricăror tipuri de afaceri şi protejarea activelor prin


https://plagiarism-detector.com 9/46
activităţi de prevenire, detectare şi eliminare a operaţiilor nelegale, neeficiente şi

care lezează principiul economic;

Crearea şi susţinerea unui suport de informare corespunzător;

Respectarea procedurilor legale în toate domeniile de activitate, atât la nivelul

conducerii, cât şi al părţilor de execuţie.

Controlul intern este un proces complex ce nu se rezumă doar la la o singură activitate

de sine stătătoare. Acesta are la bază o serie de activităţi care se desfăşoară atât înainte de a

executa o acţiune, pe parcursul desfăşurării acesteia, cât şi după ce aceasta s-a terminat. În

acest sens, controlul intern oferă trei mari posibilităţi şi anume:

Posibilitatea de a şti când şi în ce mod trebuie făcută o activitate;

Capabilitatea de a preveni şi a monitoriza permanent diferite activităţi,

chiar în timp ce acestea sunt în curs de desfăşurare;

4
Marcel Ghiţă - Auditul intern, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 30;

5
Guy Benedict şi Rene Keravel – Evaluation du control interne, Editura Comptables Malesherbes,
Paris, 1996;

Evaluarea unei activităţi ce tocmai s-a finalizat, prin evaluarea

procedurilor aplicate şi a rezultatelor obţinute.

Din punct de vedere al managementului unei entităţi, controlul intern este un atribut al

acesteia, indiferent de nivelurile ierarhice din cadrul unei piramide structurale. Orice tip de

personal ce are funcţie de conducere este obligat să aibă în vedere planificarea, organizarea şi

coordonarea măsurilor specifice pentru că obiectivele propuse să fie îndeplinite.

”În
Plagiatul detectat: 0,26% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 4 id: 16
resurse! practică,
managementul este perceput ca fiind preocupat de organizarea sistemului

de control intern şi de actualizarea permanentă a acestuia, datorită evoluţiei riscurilor cu care

se confrunt
ă entitatea.

Fără informaţiile colectate în urma controlului, conducerea nu-şi poate îndeplini în

mod corespunzător celelalte atribute ale sale (previziunea, organizarea, coordonarea şi

antrenarea).”
https://plagiarism-detector.com 10/46
6

Dacă vom privi spre celalate funcţii ale conducerii, este necesar să avem o imagine de

ansamblu deoarece ”controlul este atât ultimă funcţie prin care se evaluează o activitate, dar şi

funcţia care oferă elementele necesare îndeplinirii şi celorlalte funcţii.”


7
Printre funcţiile sau

atributele managementului trebuie să amintim şi: previzionarea, organizarea, coordonare,

antrenarea şi nu în ultimul rând controlul. Acestea se afla într-o interconexiune totală, astfel

că fără una dintre ele procesul de conducere nu poate fi exercitat, sau este exercitat defectuos,

ceea ce poate duce la neîndeplinirea obiectivelor.

Este esenţial ca în exercitarea controlului, indiferent de nivelul la care se execută, să se

aibă în vedere unele etape succesive, astfel încât să se ajungă la concluzii pertinente şi reale

ale activităţi controlate. În fapt, este vorba de etapele controlului, un exemplu fiind propus de

Michel C. Vaes, reprezentat şi în figura


8
de mai jos.

Observând figură de mai sus putem concluziona faptul că orice activitate de control

intern cuprinde o serie de paşi succesivi ce vor trebui respectaţi indiferent de tipul activităţilor

controlate. Astfel, controlul se desfăşoară în trei paşi succesivi


9
şi anume:

Analiza şi compararea situaţiei dorite cu situaţia reală, existenta în cadrul

desfăşurării activităţilor efectuate;

6
C.Afanase – Control economic,financiar de gestiune si fiscal. Ed. Didactica si pedagogica
Bucureşti.2011.

7
loan Oprean - Control şi audit finandar-contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002, p. 6;

8
Michel C. Vaes - Le contrate dans l'entreprise, Dunad, Paris, 1964, p. 48;

9
Idem, p.50.

Etapa planificării auditului presupune elaborarea unui plan de

audit precum şi a uni program detaliat de audit.

Pentru a duce la sfârşit programul de audit intern ce reflectă


https://plagiarism-detector.com 11/46
strategia pe care o adoptă din punct de vedere al efectuării

auditului situaţiilor financiare, treaba auditorilor este complexă

şi constă în elaborarea unor programe detaliate în care este

necesară descrierea procedurilor


Plagiatul detectat: 0,07% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 17

de audit pe care urmează să le

utilizeze pentru auditarea secţiunilor diversificate ale situaţiilor

financiare .

Scopul central al împărţirii pe secţiuni a situaţiilor financiare

este de a îmbunătăţii calităţile auditului prin programarea de

proceduri specifice pentru: subvenţii, venituri, cheltuieli,

transferuri, achiziţii.

Acest program de audit se soluţionează într-o listă de proceduri

de audit ce se vor utiliza în vederea auditării fiecărei secţiuni de

situaţii financiare.

Programul de audit reprezintă un instrument prin intermediul

căruia auditorii şi conducători superiori ai acestora observă

activitatea efectivă a auditului.

Plagiatul detectat: 0,07% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 18

Ultimul pas al fazei de planificare a


auditului îl constituie

elaborarea programelor.

În fapt, faza execuţiei auditului constă în aplicarea programelor

de audit cu ajutorul procedurilor de audit ce sunt prevăzute de

acesta.

1.2 Conţinut şi format de auditare internă

Principala componentă a auditului o constituie procedura de

audit. Pe lângă toate probele de audit, în mod cert, programul de

audit necesită şi existenţa următoarelor elemente:

Structura auditului
Exerciţiul financiar aferent situaţiilor financiare
Entitatea economică auditată
https://plagiarism-detector.com 12/46
Aria supusă auditului

Numărul de zile alocat auditului


Obiective generale
Proceduri de audit –
Plagiatul detectat: 0,07% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... + 2 id: 19
resurse! teste de control şi
proceduri de fond

Specimenul de semnătură al auditorilor


Data finalizării auditului
Controlul de calitate al auditorului- dată şi semnătură

1.3 Surse de informaţii necesare întocmirii auditului

Planul de audit constituie principala sursă informaţională în ceea

ce priveşte întocmirea pragului de auditare.

Unele dintre cele mai importante detalii cuprinse în planul

auditului pe seama cărora se întocmeşte procedura de audit

absolut necesară îndeplinirii obiectivelor de audit, sunt acelea ce

se referă la realizarea pragului de semnificaţie, abordarea

auditului, precum şi evaluarea riscului.

Se pot folosi atât surse interne de informaţii cât şi externe de

auditori, în acea măsură în care sunt folositoare în stabilirea

procesului de audit.

1.3.1 Determinarea
Plagiatul detectat: 0,06% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 20

riscului şi stabilirea pragului de

semnificaţi
e

Se concretizează în activităţi realizate de auditor în etapa de

planificare a auditului.

Într-o măsură majoră, rezultatele activităţilor determină tipurile

procedurilor de audit ce se vor utiliza în faza execuţiei auditului,

precum şi extinderea aplicării acestora.

Auditorii sunt nevoiţi să aplice raţionamentul profesional în

momentul evaluării riscului pentru selecţia procedurilor

auditului utilizate la reducerea acestuia către un nivel destul de


https://plagiarism-detector.com 13/46
acceptat.

Pe considerentul riscului ce reprezintă relaţia dintre componenta

riscului de audit( risc de control, de nedetectare, inerent),

auditorul foloseşte raţionament profesional pentru deciderea

proporţiei de utilizare a procedurilor de fond şi control.

Auditorii sunt nevoiţi să determine pragul semnificaţiei pentru

stabilirea nivelului acceptat al posibilelor erori de la situaţiile

financiare(acest nivel nu va afecta imaginea poziţiei financiare

a companiei).

Riscul de audit şi pragul de semnificaţie se află într-un raport

invers proporţional.

Pe cât este de mare nivelul pragului de semnificaţie, pe atât este

mai minim riscul auditului şi invers.

1.3.2 Tipul abordării auditului este necesar în realizarea testelor

de audit ce se vor efectua. În ceea ce priveşte abordarea bazată

pe procedura de fond se va utiliza test pentru obţinerea probei de

audit, în timp ce la abordarea bazată pe sistem, auditorul

efectuează o evaluare amplă a sistemului de control intern.

1.4 Procedurile auditului

Acestea se constituie în două forme:

Proceduri de fond

Teste de control
Procedurile de fond reprezintă procedurile auditului aplicate

pentru obţinerea probelor de audit ce atestă situaţiile financiare,

acestea nu conţin informaţii eronate semnificative.

Obiectivul acestora îl reprezintă readucerea riscului


Plagiatul detectat: 0,16% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 21

de

nedetectare la minim, pentru a ajuta la atingerea unui nivel

acceptabil al riscului de audit.

Întâlnim două feluri de proceduri de fond:


https://plagiarism-detector.com 14/46

a) Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldul conturilor-această


categorie constă în punerea în aplicare a procedurilor de audit

precum regăsim: controlul calculelor, inspecţia activelor şi

documentelor, investigarea, observaţia proceselor, confirmarea.

b) Procedurile analitice- utilizează comparaţii de indicatori sintetici


pentru a determina caracterul informaţiilor contabile şi a afla

potenţiala zonă de risc.

Testele de control verifică confirmarea sistemului de control

intern în ce măsură funcţionează conform evaluării iniţiale a

auditorilor.

2.Probele de audit

Probele de audit necesită reflectarea corectitudinii și

trebuie să cuprindă informații rezonabile, relevante și complete,

Plagiatul detectat: 0,06% https://ec.europa.eu/regional_polic... id: 22

în conformitate cu standardele de audit


internaționale.

Probele sunt obligatoriu prezentate în anexa raportului de audit,

în care sunt prezentate sursele probelor de audit, numele

consultanților folosiți, de asemenea și terții către care s-a făcut

referire în intermediul raportului. Probele de audit sunt nişte

instrumentele persuasive ce fundamentează opinia auditorului cu

reflecţie la situațiile financiare, opinie care se face prezentă în

raportul de audit.

2.1 Clasificarea probelor de audit

Pe tot parcursul acţiunii sale, auditorul se confruntă cu nevoia de

a alege şi folosi diferite tipuri de probe de audit, ce


Plagiatul detectat: 0,06% https://chimie-bl.eu/substante_comp... id: 23

se pot

clasifica în funcţie d
e sursa obţinerii sau natura acestora.

a. În funcţie de sursă, probele de audit sunt:

realizate de auditor
https://plagiarism-detector.com 15/46
realizate de terţe părţi

realizate de la entitatea audiată


Din punctul de vedere al sursei de provenienţă al probelor de

audit, se fac cunoscute următoarele aspecte:

-proba dobândită de la auditor este cea mai sigură

-proba provenită de la terţe persoane, dacă se află completă şi

realizată
Plagiatul detectat: 0,09% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 24

în mod independent, este mai sigură decât cea obţinută

de la compania auditată

-proba de audit provenită din sursele interne ale entităţii auditate

este verosimilă, în situaţia în care sistemul de control şi cel

contabil sunt juste, organizate legal şi funcţionează

corespunzător.

b. În funcţie de natură, probele de audit sunt:

verbale

documentare

vizuale
Cea mai sigura probă de audit este cea documentară şi se

prezintă sub forma documentelor justificative provenite de la

entitate, precum şi sub forma documentelor realizate în mod

direct de auditor sau de terţi.

Plagiatul detectat: 0,07% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 25

În cazul necesităţii de confirmare a existenţei


este foarte sigură

proba de audit vizuală, dar este mai puţin sigură în cazul

necesităţii stabilirii sursei de provenienţă a proprietăţii.

Cea mai nesigură este considerată proba verbală fiind necesară

confirmarea ei prin documente justificative.

2.2 Cerinţe ale probelor de audit

Auditorul ține cont de anumite cerințe ca probe de audit prin

intermediul cărora să își stabilească opinia finală, acestea sunt:


https://plagiarism-detector.com 16/46

caracterul relevant- se concretizează în acea informație


pertinentă, în ideea că susține detaliat constatările

auditorului. De aceea, chiar din etapa de planificare,

auditorul este nevoit să definească în mod clar

obiectivele auditului şi să hotărască asupra unei adecvate

abordări.

competenţa- această probă de audit se declară


competentă în momentul în care
Plagiatul detectat: 0,06% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 26

este suficientă din

punct de veder
e cantitativ, iar adecvată în privinţa

calităţii.

Pentru a determina suficienţa, auditorul este nevoit să ţină

cont de: -evaluarea testelor de control şi controlului intern

-riscul de audit şi materialitatea

- metode de eşantionare

-rezultatele aplicării metodelor analitice

Aprecierea probelor de audit ca adecvate ţine în mod cert


Plagiatul detectat: 0,07% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 27

de

raţionamentul auditorului, care este influenţat de:


-nivelul

materialităţii

-rezultatul acţiunii procedurilor de audit

-credibilitatea şi sursa probelor de audit

-experienţa auditorului

caracter rezonabil- reprezintă


Plagiatul detectat: 0,18% https://econ.ubbcluj.ro/~victor.mul... id: 28

informaţia care din


punct de vedere al costului obţinerii, comparat cu

relevanţa ei se dovedeşte a fi economică,


eficace şi

eficientă.
https://plagiarism-detector.com 17/46
2.3 Criteriile evaluării probelor de audit

Atât calitatea cât şi cantitatea probelor de audit stau la baza

criteriilor de evaluare folosite de auditori.

Aceste criterii de evaluare se referă la standardele pe care

auditorul le foloseşte în evaluarea probelor de audit.

Din privinţa practicii, auditorul poate folosi un singur model de

criteriu de evaluare sau mai multe, în funcţie de obiectivele

auditului şi specificul domeniului, precum şi de legislaţia ce

fundamentează activitatea entităţii auditate.

3.Elaborarea planului de audit intern susținută de documente

utilizate la probele necesare programului de audit

3.1 Stadiul 1- Evaluăm riscurile

Scopul acestei faze ţinteşte realizarea unei asigurări ce priveşte

faptul riscurilor situate mai sus de


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 29
resurse! nivelul apetitului
pentru risc

au fos
t iniţiate şi evaluate în mod corect de management, cu

obiectivul de a stabili nivelul credibilităţii folosirii registrului de

risc.

În vederea acestor lucruri, auditorii interni vor aplica

următoarele proceduri de audit:

evaluarea documentelor obţinute

conversaţii cu managementul în ceea ce priveşte riscul la


care se supune entitatea

documentarea la: obiectivul entităţii, metodele folosite


de cei ce conduc cu privire la evaluarea riscului,

realizarea unui registru al riscurilor

concluzionarea din punct de vedere al credibilităţii şi


eventuala utilizare a registrului riscului pentru acţiuni

următoare

ÎNTOCMIRE REGISTRU DE RISC


https://plagiarism-detector.com 18/46
Acest registru este o listă totală de riscuri(asemănător bazei

de date) ce se identifică de conducerea entităţii şi ameninţă

obţinerea obiectivelor.

Unii dintre auditorii interni optează pentru întemeierea

registrului riscului pornind direct de la sursă: persoane

relevante din interiorul companiei şi consiliul administraţiei.

În ciuda faptului că această procedură va economisi mult

timp, are şi dezavantajul că anumite riscuri pot rămâne

nedetectate pentru că auditorii nu îşi mai au o baza pregătită

anterior de ei.

Astfel, întâlnim trei proceduri specializate în identificarea

riscurilor:

Evidenţe contabile: evaluarea fiecărei clase sau


poziţii a situaţiilor financiare, evidenţelor contabile

sau posibilelor ataşamente ale acestora pot scoate la

iveală numeroase riscuri destul de importante.

Interviul: scopul se reflectă în ideea individuală


exprimată de cel ce este intervievat în vederea

riscurilor la care aspiraţiile entităţii sunt expuse.

Seminarii de identificare a riscului: se finalizează


într-un şir de riscuri ce pun în pericol aspiraţiile

entităţii, însă există şi un avantaj al folosirii acestei

probe şi acela constă în interacţionarea persoanelor şi

crearea unor noi idei.

DIMENSIONAREA RELEVANŢEI RISCURILOR

Procesul acesta este pus sub viziunea managementului de risc.

Dimensionarea relevanţei riscului este constituită din punctul

celor două componente variabile ale fiecărui risc în parte:

impact şi probabilitate.

Relaţia calculului se exprimă:

R(relevanţa riscului)= Probabilitate(P) x Impact(I)

3.2 Stadiul 2- Întocmirea uni plan de audit


https://plagiarism-detector.com 19/46

În această etapa, auditorii urmăresc etape precum:

Elaborarea unui plan de audit

Se alocă aceste riscuri misiunilor ce privesc auditul

Se determină riscurile incluse în audit


Se realizează o filtrare de riscuri pentru a le identifica pe acelea

care vor fi cuprinse în planul auditului anual printr-o raportare la

riscul conducerii ca şi criteriu prim. Astfel încât riscurile care se

clasifică sub nivelul mediu al riscului conducerii nu trebuie să

necesite atenţia auditorilor şi, în acest mod


Plagiatul detectat: 0,08% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 30
resurse! nu vor fi incluse în

planul de audit
. Din privinţa riscurilor ce se situează peste

nivelul riscului, putem întâlni situaţii la care auditorii interni

decid menţinerea sau chiar


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 31
resurse! eliminarea lor din
planul de audit:

o Riscuri în scopul cărora s-au adoptat


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... id: 32

măsuri de prevenire
de tipul transferului

o Riscuri considerate de conducere ca fiind neameliorate şi


într-un final fiind acceptate

o Riscuri eliminate de către conducere


o Riscuri evaluate şi examinate de auditori externi ce

furnizează o directă asigurare către consiliul de

administrare asupra controlului exercitat de organizaţie

o Riscuri ce au fost aduce în scopul limitei apetitului


pentru risc

Restul de riscuri urmează a


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 33
resurse! fi incluse în planul
de audit.

3.3 Stadiul 3- Planificarea scopului


https://plagiarism-detector.com 20/46

Auditorii sunt nevoiţi să se familiarizeze în primul rând cu

natura şi structura clientului pentru ca mai apoi să poată elabora

planul de audit.

Pentru a fi organizată şi utilă această cunoaştere premergătoare a

clientului vizează colectarea informaţiilor ce se structurează pe

următoarele secţiuni:

1. Tehnici şi mecanisme ce se utilizează în cadrul


proceselor ce alcătuiesc scopul misiunii de audit

2. Organizarea proceselor(bugete, personal, resurse) şi


entităţii ce constituie obiectul auditului

3. Obiectivele ce urmează a fi audiate

4. Actualizarea de informaţii ce privesc riscurile prin


referinţa către panul anual şi registrul de riscuri

Planificarea responsabilităţii scopului de audit are principalul

scop determinarea întinderii acesteia ţi reliefarea aspectelor

importante precum:

Perioada în care realizarea scopului are loc


Motivul pentru care are loc acţiunea
Echipa auditorilor ce realizează acţiunea
Destinatarii raportului final
Limita ariei de extindere a acţiunii
Obiectivele proceselor auditate

3.4 Stadiul 4- Audit interimar

Plagiatul detectat: 0,62% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 34


resurse! După unii autori,
această etapă interimară este denumită etapa

de realizarea a misiunii. Preferăm sintagma încetăţenită în

practica auditului extern, pentru a evita înţelegerea greşită a ideii

cum că etapa de planificare nu ar face parte din realizarea unei

misiuni.

Debutul acestei etape este marcat de reuniunea/şedinţa

dedeschidere a misiunii.

Deşi este plasată în timp oarecum după ce lucrările misiunii

de audi t au început în e tapa de plani f icare ,


https://plagiarism-detector.com 21/46

organizarea , ei nu t rebuie
Plagiatul detectat: 0,83% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... + 2 id: 35
resurse! ignorată, deoarece

principalul rol al acesteia este de a oferi o oportunitate atât

auditorilor, cât şi auditaţilor în ceea ce priveşte cunoaşterea

echipelor şi interlocutorilor, înţelegerea deplină a

obiectivelor misiunii de audit, a procedurilor utilizate, a

limitelor misiunii a resurselor aflate la dispoziţie.

Nu în ultimul rând, reuniunea de deschidere conferă

auditorilor interni, membrii aiechipei, autoritatea de facto

în realizarea misiunii şi permite coordonarea activităţilor lor

cucea a auditaţilor. Cei mai mulţi dintre auditorii interni

califică această etapă drept una situată


Citate detectate: 7,67% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 36

„în afara zonei lor de

confort", datfiind faptul că percepţia auditaţilor este deseori una

de desconsiderare faţă de auditori. Această mentalitate, de cele

mai multeori dificil de surmontat, percepe activitatea

auditorilor interni ca o suprapunere cu activităţile

controlului intern, managementului riscurilor sau chiar

ale auditului extern. Mai mult, intervenţiile auditorilor

interni legate de evaluarea eficacităţii şi eficienţei

controalelor interne prin intermediul interviurilor, discuţiilor

etc. creează asupra auditaţilor impresia falsă că auditorii

„habar nu au ceea ce auditează, dar au pretenţia de a

formula recomandări". în acest context, trebuie subliniat

faptul că auditorii interni nici nu trebuie să încerce să

îndeplinească responsabilităţile celor ale căror activităţi sunt

auditate, ci doar să examineze dacă „de facto" controalele

funcţionează aşa cum ar trebui, dacă regulamentele şi

procedurile interne sunt respectate şi dacă ele previn


https://plagiarism-detector.com 22/46

într-adevăr riscurile luate în considerare.

Dar această examinare trebuie documentată, astfel încât

auditorii interni să poată face dovada cu probe că opiniile

lor formulate şi adresate conducerii organizaţiei sunt

fundamentate pe evaluări reale, realizate la faţa locului.

Pe parcursul acestei etape auditorii interni sunt

preocupaţi de două probleme majore: a) să examineze

dacă pentru secţiunea auditată:

există un proces prin care riscurile sunt identificate şi


evaluate?

operează un sistem de control?


b) să evalueze controalele interne utilizate pentru

ameliorarea riscurilor identificate:

controalele directe

controalele de monitorizare
În ceea ce priveşte prima problemă, recursul la

registrul riscurilor este obligatoriu. Acesta trebuie

detaliat şi actualizat cu informaţiile pe care auditorii le

vor colecta pe parcursul acestei etape din misiune.

Scorul de control trebuie determinat pentru a putea aproxima

efectele controlului intern testat asupra riscului considerat.

Scorul de control se determină:

Riscul inerent există în lipsa sistemului de control intern în

acelaşi timp în care tranzacţiile efectuate lipsesc sau nu sunt

înregistrate în contabilitate în mod eronat. Lucrul acest poate

duce la intenţia frauduloasă de ascundere a unor erori contabile.

Riscul rezidual este cel ce rămâne după măsura de diminuare a

impactului şi posibilităţii apariţiei unui eveniment invers luată

de conducere

Elaborarea matricei de risc rezidual le conferă auditorilor

posibilitatea de a observa riscurile care sunt sau nu ameliorate la


https://plagiarism-detector.com 23/46
nivelul conducerii.

3.5 Stadiul 5- Realizarea raportului de audit

Acest raport este un act oficial ce se adresează conducerii

organizaţiei şi este esenţial ca raportul să fie descriptiv, concis şi

clar pentru a fi transparent şi credibil. Trebuie comunicat şi

transmis părţilor ce dispun de un interes pentru acest document

din cadrul organizaţiei, în mod expres managerilor din

departamente.

Acesta nu reprezintă un format standard, dar se obişnuieşte ca la

fiecare secţiune din raport să etaleze o opinie a auditorilor unde,

la final se află o opinie concluzională.

Deoarece acesta nu prezintă o formă standardizată, atunci

conţinutul va trebui să conţină menţiuni obligatorii precum:

A. Riscuri semnificative(cele cuprinse în intervalul 5-8)


B. Riscuri esenţiale(conţin intervalul 9-25)
C. Rezumatul ( cuprinde obiectivele şi motivaţia)

Raportul de audit prezintă excepţiile, problemele detaliate cu

rolul de a le stabili măsurile necesare de remediere în timp ce

părerea globală exprimă ideea globală asupra ariei de audit.

3.6 Răspunderea post-universitară

Munca de auditor nu constă doar în acţiunile prezentate anterior

ci şi în observarea evoluţiei programelor agreate de conducere

cu privire la reducerea riscurilor luate după raportul de audit.

Cele mai importante responsabilităţi post-audit constă în

aplicarea procesului de monitorizare a recomandărilor din cursul

auditului, măsurarea impactului lor şi raportarea la stadiul

conducerii entităţii.

O funcţie esenţială este considerată opinia auditorilor la

stabilirea deciziei situaţiilor financiare şi auditului extern

efectuat la entitatea economică.

1.3 COMPONENTELE INFORMĂRII FINANCIAR-CONTABILE ÎN CADRUL


UNEI ENTITĂȚI
https://plagiarism-detector.com 24/46

1.3.1 Bilanțul - situație de reflectare a poziției financiare

Bilanțul reprezintă documentul contabil de sinteză în cadrul căruia sunt prezentate

elementele de activ și de pasiv ale unei entități economice la încheierea exercițiului, precum și

în celelalte situații prevăzute de lege. Acesta constituie un instrument contabil de mare

importanță în procesul conducerii, fiind necesar pentru stabilirea deciziilor privitoare la

stabilirea, finanțarea, utilizarea și recuperarea fondurilor, organizarea controlului asupra

realizării deciziilor luate, precum și pentru stabilirea unor drepturi și obligații, a unor

răspunderi și cointeresări provenite din activitatea de gospodărire și dezvoltarea

patrimoniului.

Dacă bilanțul constituie un instrument contabil, prin care este reflectat patrimoniul

unității și rezultatele activității desfășurate pe parcursul unui exercițiu financiar, în timp acesta

a putut fi definit ca fiind „ rezultatul activității pe o anumită perioadă” ( Mic dicționar

enciclopedic, 1978).

Ca instrument contabil, bilanțul este „ tabloul contabil al activului și pasivului unei

întreprinderi sau al unei activități financiare pentru o anumită perioadă de timp”


sau
Citate detectate: 0,13% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 37

document contabil care reflectă situația conturilor unei întreprinderi la o anumită dată”
(

Dicționarul explicativ al limbii române, 1975).

Conținutul bilanțului, conform OMFP nr. 1802/2014 cuprinde informații referitoare la:

- imobilizări corporale
- active necorporale
- active financiare investiții financiare prin metoda punerii în echivalență
- creanțe
- stocuri
- creanțe comerciale
- numerar și echivalente de numerar
- datorii comerciale și de natură similară
- datorii privind impozitul amânat
- provizioane
- datorii pe termen lung putătoare de dobândă
- capital emis și rezerve

Întreprinderile vor trebui să își construiască bilanțul după următoarea rețetă ( format

vertical, tip listă) instituit de OMFP 18002/2014, după cum urmează:


https://plagiarism-detector.com 25/46
Plagiatul detectat: 0,26% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 4 Dacă un id: 38
resurse! activ sau o datorie
are legătură cu mai mult de un element din formatul

bilanțului, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele


anexe.

Plagiatul detectat: 0,53% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 39


resurse! Prezentarea
activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul

căruia îi sunt destinate și intenția de păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de

administratori sau de persoanele care au obligația gestionării entității.

Modificarea naturii unui activ, în baza deciziei managementului, trebuie susținută de

elemente precum existența unui contract, modificarea destinației


activului.

Plagiatul detectat: 0,1% https://mfinante.gov.ro/documents/3... id: 40

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și


Plagiatul detectat: 0,08% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 9 id: 41
resurse! deținute

pe o perioadă mai mare de un


an. Ele trebuie evaluate la costul
Plagiatul detectat: 0,06% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 42

de achiziție sau la costul de

producție.

Plagiatul detectat: 0,72% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 10 id: 43


resurse! Un activ se
clasifică ca activ circulant atunci când:

- se așteaptă să fie realizat sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în
cursul normal al ciclului de exploatare al entității;

- este deținut, în principal, în scopul tranzacționării;


- se așteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului;
- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu
este

restricționată;

Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.

Plagiatul detectat: 0,13% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 3 id: 44


resurse! Ciclul de exploatare
al unei entități reprezintă perioada de timp dintre achiziționarea

activelo
https://plagiarism-detector.com 26/46
r care sunt destinate procesării
Plagiatul detectat: 0,09% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 3 id: 45
resurse! și finalizarea
acestora în numerar sau echivalente de

numerar
.

Echivalentele de numerar reprezintă investițiile financiare pe termen scurt, extrem de

Plagiatul detectat: 0,17% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 46


resurse! lichide, care sunt
ușor convertibile în numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de

schimbare a valorii
.

Plagiatul detectat: 0,18% https://www.ceccarbusinessmagazine.... + 3 id: 47


resurse! În categoria
activelor circulante se cuprind:

- stocuri inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită


factură.
- creanțe
-
Plagiatul detectat: 0,1% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 48

investiții pe termen scurt


- casa și conturi la bănci

Activele circulante trebuie evaluate


Plagiatul detectat: 0,07% https://www.rubinian.com/dictionar_... id: 49

la costul de achiziție sau costul de


producție.

Plagiatul detectat: 0,28% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 50

Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la

cea mai mică valoare de piață sau, în circumstanțe speciale, la o altă valoare
minimă atribuită

acestora la data bilanțului.

Plagiatul detectat: 0,34% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 4 id: 51


resurse! Contabilitatea
terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia

cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate,

entitățile asociate și entitățile controlate în comun, asociații/acționarii, debitorii și creditorii

diverși
.
https://plagiarism-detector.com 27/46
Plagiatul detectat: 0,29% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 3 id: 52
În baza
resurse!
contabilității de
angajamente, entitățile trebuie să evidențieze în contabilitate

toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele și datoriile rezultate ca urmare a unor

prevederi legale sau contractuale


.

Plagiatul detectat: 0,34% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 3 id: 53


resurse! Drepturile și
obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi integrate în activele și

datoriile entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și

conturi de ordine și evidență.

În România există o serie de principii contabile care stau la baza proiectării identități

contului de bilanț și anume:

1. Principiul patrimonialității bilanțului

Respectarea acestui principiu implică separarea activității entităților de cele ale

proprietarilor și implică definirea unui cadru juridic care capătă forma unei entități.

Principiul patrimonialității a determinat alte principii și anume:

- principiul costurilor istorice


- principiul prudenței
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere

2. Principiul reprezentării eficacității forțelor unității face recurs la principiile

contabile precum permanența metodelor, continuitatea activității și independenței exerciţiului

având consecințe directe în stabilirea rezultatului și implicit în recunoașterea elementelor de

activ și de pasiv.

3. Principiul lichidității, exigibilității și solvabilității care este determinat de analiza

lichidității și solvabilității patrimoniului.

4. Principiul funcționalității asigură posibilitatea grupării activelor și pasivelor unității

după funcția pe care o îndeplinesc, având în vedere totodată gradul de lichiditate și

exigibilitate.

În acest sens, în activ se delimitează structuri separate pe funcția de investiții și funcția

de exploatare, iar în pasiv pe funcția de finanțare și funcția de exploatare.

5. Principiul contabil al dublei reprezentări a patrimoniului


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/audit-intern-... id: 54
https://plagiarism-detector.com 28/46
care se referă la faptul

c
ă bilanțul trebuie să fie în fapt un cont general care sintetizează, la un moment dat,

elementele patrimoniale și rezultatele perioadei de raportare.

6. Principiul prevalării economicului asupra juridicului determină identitatea

documentelor de sinteză și raportare statistică din sistemului contabil anglo-saxon, fiind

acceptat într-o nuanțare slabă de sistemul contabil continental.

7. Principiul importanței relative se referă nu numai la prezentarea documentelor


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 55

de

sinteză și raportare contabilă, dar


și la întocmirea acestora.

Importanța relativă constituie fundamentul imaginii fidele atât


Plagiatul detectat: 0,09% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 6 id: 56
resurse! în bilanț și în contul
de

profit și pierdere
, fiind una din rațiunile existenței notelor anexe.

8. Principiul imaginii fidele are interpretări proprii în diferite sisteme contabile

naționale, unele prevăzându-l expres, altele considerându-l implicit în obligațiile

producătorilor de informații.

9. Principiul standardizării formularisticii de bilanț, a respectării normelor

metodologice de completare, centralizare și verificare a bilanțului care asigură posibilitățile

integrării bilanțului, a sintetizării pe diferite trepte organizatorice ale acestuia potrivit nevoilor

contabilității naționale.

10. Principiul unicității bilanțului este o consecință a principiului standardizării,

precum și a faptului că nu s-a lăsat la îndemâna utilizatorilor problema stabilirii principiilor

normative de evaluare a normelor și regulilor contabile, acestea fiind definite de autoritatea

contabilă a statului și aplicate în mod unitar tuturor entităților.

1.3.2 Contul de profit și pierdere - indicator de măsurare a performanței

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului își face simțită prezența și în ceea

ce privește recunoașterea cheltuielilor și veniturilor perioadei, evidențiind preferința pentru

criteriul
https://plagiarism-detector.com 29/46
Citate detectate: 0,02% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 57
„substanță
economică”
, care devansează ca importanță
Citate detectate: 0,02% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 58

„încadrarea juridică”
.

Situația financiară care măsoară succesul, performanțele activității unei entități,

prezentând veniturile, cheltuielile și rezultatele în cursul unei perioade, este contul de profit și

pierdere.

În acest document se prezintă informații care satisfac valențele informative asupra

valorificării capitalului, delimitându-se în acest scop structuri de venituri și cheltuieli în

funcție de natura activității desfășurate.

Contul de profit și pierdere grupează, pe o perioadă de gestiune, ansamblul fluxurilor

economice generatoare de venituri și cheltuieli. Este un document contabil de sinteză care

prezintă rezultatul prin structuri de cheltuieli și venituri, prin activități consumatoare și

producătoare de rezultat.

Întocmirea
Plagiatul detectat: 0,06% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 59

contului de profit și pierdere este


impusă de faptul că bilanțul patrimonial nu

explică cauzele care au generat performanțele activității, de aceea s-a stabilit


Plagiatul detectat: 0,07% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 60
resurse! întocmirea

contului de profit și pierdere.

Contu
l de profit și pierdere prezintă într-o manieră dinamică activitatea, rentabilitatea

entității în cursul unei perioade, în timp ce bilanțul patrimonial este imaginea situaţiei unei

entități la o anumită dată.

Importanța contului de profit și pierdere constă în furnizarea informațiilor necesare

asupra capacității entității de a genera profit, asupra previziunilor privind posibilitatea entității

de a genera fluxuri de trezorerie viitoare. Informațiile despre randamentele anterioare ale

entității, chiar dacă acestea nu sunt o garanție asupra succesului viitor, totuși ele permit o

actualizare a tendințelor activității contribuind la determinarea valorii economice a entității..

Dacă există o corelație rațională între performanțele trecute și viitoare, estimarea tendințelor
https://plagiarism-detector.com 30/46

rezultatelor, în determinarea valorii economice a entității, nu trebuie pusă la îndoială.

Locul și rolul pe care contul de profit și pierdere îl ocupă în cadrul situațiilor financiare

anuale este diferit în timp precum, și de la un sistem contabil la altul.

Astfel chiar dacă nu există documente recunoscute fiscal, un venit, respectiv o cheltuială

vor fi
Plagiatul detectat: 0,1% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 61

recunoscute dacă au fost realizate în respectiva perioadă de raportare


și a generat

creșteri, respectiv descreșteri ale beneficiilor economice viitoare și au fost rezonabil estimate.

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile

exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului ( profit sau

pierdere).

Conform OMFP 1802/2014, atunci când


Plagiatul detectat: 0,28% https://mfinante.gov.ro/documents/3... id: 62

în baza unor prevederi legale exprese, în

conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite și taxe reflectate

concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia


întocmirii contului de profit și pierdere,
Plagiatul detectat: 0,19% https://mfinante.gov.ro/documents/3... id: 63

la cifra

de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu

cheltuielile corespunzătoare acelor impozite și


taxe.

1.3.3 Fluxurile de numerar și situația modificării capitalurilor proprii

Situația fluxurilor de numerar prezintă informații despre capacitatea entităților de a

obține
Plagiatul detectat: 0,06% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 64
resurse! numerar și
echivalente de numerar și
utilizarea corespunzătoare a fluxurilor de

numerar.

Avantajele pe care informațiile cuprinse în situația fluxurilor de numerar le aduc sunt

următoarele:

- permit evaluarea variației activului net al societății;


- evaluarea structurilor financiare;
- stabilirea
https://plagiarism-detector.com 31/46
Plagiatul detectat: 0,08% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 65

capacității de a influența valoarea și momentul apariției


fluxurilor de

numerar;

- crește comparabilitatea raportării rezultatelor din exploatare;


- evaluarea istoricului fluxurilor de numerar și posibilitatea generării de previziuni.

Situația fluxurilor de numerar trebuie să fie detaliată pe cele trei tipuri de activități: de

exploatare, de investiție și de finanțare.

Astfel trebuie degajate următoarele fluxuri de numerar:

- fluxuri
Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 66

de numerar din activitatea de exploatare

- fluxuri
Plagiatul detectat: 0,08% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 67

de numerar din activitatea de investiții


- fluxuri
Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 68

de numerar din activitatea de finanțare

În practica internațională s-au delimitat două metode de întocmire și prezentare a

situației fluxurilor de numerar: metoda directă și metoda indirectă.

Metoda directă prezintă încasările și plățile aferente exercițiului financiar respectiv

clasificate pe cele trei tipuri de activități (


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 69

de exploatare, de investiții și de
finanțare).

Informațiile pot fi obținute din înregistrări contabile sau din ajustarea vânzărilor, costului

acestora și a altor
Plagiatul detectat: 0,07% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 7 id: 70
resurse! elemente din
contul de profit și pierdere
cu variații ale stocurilor, creanțelor

și datoriilor și a altor elemente care afectează numerarul.

Metoda indirectă diferă de prima doar în privința informațiilor privind fluxurile de

numerar din exploatare: astfel profitul din exploatare înainte de impozitare și elementele

extraordinare este ajustat cu acele cheltuieli și venituri nemonetare, precum și cu variația

necesarului de fond de rulment net și cu elemente de cheltuieli și venituri care sunt luate în
https://plagiarism-detector.com 32/46

considerare la determinarea fluxurilor de numerar din activitățile de investiții și de finanțare.

Fluxurile
Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... + 2 id: 71
resurse! de numerar din
activitatea de exploatare
constituie un indicator cheie al

generării de numerar pentru alte activități, respectiv rambursarea împrumuturilor, menținerea

capacității de funcționare a întreprinderii, pentru a plăti dividendele


Plagiatul detectat: 0,13% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 72

și a face noi investiții,

fără a recurge la surse externe de finanțare.

Fluxurile de numerar
Plagiatul detectat: 0,14% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 73

provenite din activităţi de exploatare sunt derivate din principalele

activităţi producătoare de venit ale


entităţii .Prin urmare ele rezultă din tranzacţiile şi alte

elemente
Plagiatul detectat: 0,08% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 74

care intră în determinarea profitului sau a pierderii.

Fluxurile
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 75

de numerar provenite din activitatea de


exploatare sunt următoarele:

-
Plagiatul detectat: 0,46% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 76
resurse! încasările în
numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii;
- încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri;
- plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
- plăţile în numerar efectuate către şi în numele
angajaţilor;
-
Plagiatul detectat: 0,22% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 77

plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu excepţia cazului în care

pot fi asociate în mod specific activităţilor de


investiţii şi de finanţare.

Fluxuri de numerar din investiții reprezintă măsura în care cheltuielile efectuate au

generat resurse care vor produce venituri în viitor ( instalații, clădiri etc.)
https://plagiarism-detector.com 33/46
Fluxurile de numerar provenite din activităţi de investiţii sunt următoarele:

- plăţile în numerar pentru dobândirea de imobilizări corporale;


-
Plagiatul detectat: 0,13% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 78

încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale şi alte

active imobilizate
;

- plăţile în numerar pentru dobândirea


Plagiatul detectat: 0,35% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 79

de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie


ale altor entităţi;

- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie


ale altor entităţi şi din vânzarea de interese în
asociere în participaţie;

-
Plagiatul detectat: 0,07% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 80

avansurile în numerar şi împrumuturile acordate altor


părţi;
-
Plagiatul detectat: 0,07% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 81

încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi


împrumuturilor acordate altor

părţi

Fluxurile de numerar din activități de finanțare permit estimarea cererii


Plagiatul detectat: 0,08% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 82

viitoare de

fluxuri de numerar din partea finanțatorilor


întreprinderii și se referă la primiri sau rambursări

de credite, încasări din emisiuni de titluri, plăți pentru răscumpărarea titlurilor emise.

Fluxurile
Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... + 2 id: 83
resurse! de numerar din
activitatea de finanţare
sunt:

-
Plagiatul detectat: 0,23% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 84

încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de


capitaluri proprii;

- plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a


dobândi sau răscumpăra acţiunile
firmei;
https://plagiarism-detector.com 34/46
-
Plagiatul detectat: 0,08% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 85

încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de


creanţă, împrumuturilor,
efectelor comerciale, obligaţiunilor,
Plagiatul detectat: 0,09% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 86

ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt

sa
u lung;

- rambursarea în numerar a sumelor împrumutate;


-
Plagiatul detectat: 0,16% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 87

plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea datoriei existente aferente unui

contract de leasing financiar


.

Situația
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.slideshare.net/abcsjf/a... id: 88

modificării capitalurilor proprii prezintă detaliat toate


variațiile pe care activul

net le-a suferit


Plagiatul detectat: 0,07% https://www.slideshare.net/abcsjf/a... id: 89

între momentul de început și cel de


sfârșit al exercițiului financiar.

Pe baza acestui document poate fi analizată capacitatea de menținere a capitalului,

precum și profitul general sau pierderea generală a întreprinderii.

1.3.4 Notele anexe - informații de detaliu a celorlalte situații financiare

Normele contabile naționale impun o structură prestabilită acestui set de situații ce

formează notele anexe, cât și un model de prezentare pentru anumite note, considerate ca

adaptabile unui anumit format de situații financiare anuale.

Se remarcă faptul că în sistemul românesc de raportare financiară, aceste documente

sunt egale ca importanță și antrenează responsabilitate egală pentru cei care le întocmesc și le

semnează.

Privite la modul general, informațiile degajate de notele anexe completează și

comentează informațiile oferite de celelalte situații financiare anuale.

Analiza notelor anexe permite utilizatorilor o mai bună înțelegere, în special, a


Plagiatul detectat: 0,07% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 4 id: 90
resurse! bilanțului
https://plagiarism-detector.com 35/46
și a contului de profit și
pierdere, oferind informații suplimentare relevante cu privire la

poziția financiară a întreprinderii și a rezultatelor obținute.

Rolul notelor anexe se regăsește în procesul de ameliorare a valorii informaționale a

documentelor contabile de sinteză și raportare anuală.

Întocmirea notelor anexe se face în baza principiului bunei informări, conform căruia,

acestea trebuie să conțină orice informație necesară utilizatorilor.

În notele anexe, pe lângă informațiile obligatorii prevăzute de normele contabile se vor

înscrie orice informații considerate necesare și semnificative pentru obținerea imaginii fidele.

În consecință, notele anexe ale situațiilor financiare anuale trebuie să degaje atât

informații cu privire la principiile de întocmire a documentelor contabile de sinteză și

politicile contabile specifice, selectate și aplicate în cadrul acestora, informații care nu sunt

prezentate în alte situații, cât și informații adiționale necesare în atingerea obiectivului de

reflectare a imaginii fidele,


Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... + 2 id: 91
resurse! a situației
financiare și a rezultatelor
obținute.

Notele anexe ale situațiilor financiare trebuie să ofere informații despre bazele
Plagiatul detectat: 0,08% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 5 id: 92
resurse! de

întocmire a situațiilor financiare și politicile contabile


specifice, selectate și aplicate,

informațiile care sunt cerute de Standardele Internaționale de Contabilitate și care


Plagiatul detectat: 0,08% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 93
resurse! nu sunt

prezentate în altă parte a situațiilor


financiare, informații suplimentare necesare pentru o

prezentare fidelă.

Notele anexe trebuie să conțină mai multe secțiuni:

- informații generale despre societate și situații financiare;


- prezentarea politicilor contabile utilizate ( metode de evaluare, politici contabile

specifice etc.);

- informații referitoare la
Plagiatul detectat: 0,07% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 7 id: 94
resurse! elementele din
https://plagiarism-detector.com 36/46
contul de profit și pierdere:
detalierea unor
cheltuieli, detalierea informațiilor cu privire la impozitul pe profit, informații cu

privire la cifra de afaceri;

- informații pentru completarea bilanțului: detalii despre compoziția și starea capitalului


social, tipurile și numărul de acțiuni emise, drepturile de subscriere și atribuire, despre

evoluția obligațiunilor emise, despre natura și scopul rezervelor, despre variația

ajustărilor de valoare, despre tipul, valoarea și exigibilitatea datoriilor, garanții și alte

obligații contractuale financiare;

-
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 95

informații referitoare la salarii și salariați:


detalii despre salarizarea administraților și
directorilor,
Plagiatul detectat: 0,07% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 96

detalii despre salariați ( număr mediu în cursu


l anului, pentru fiecare

categorie de personal);

- alte aspecte:
Plagiatul detectat: 0,08% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 97

baza folosită pentru elementele exprimate inițial în monedă


străină,
precum și informațiile generale despre societate ( sediu, forma juridică, adresa, natura

activităţii, nume societate mamă, total active și pasive bilanțiere, alte informații utile).

Notele explicative ale contabilităţii

În notele anexe
Plagiatul detectat: 0,06% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 98

la situațiile financiare, toate entitățile prezintă,


în plus față de

informațiile cerute conform altor dispoziții ale prezentelor reglementări, informații referitoare

la următoarele:

a) politici contabile adoptate inclusiv:


- bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente.
- conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de

prezentele reglementări

- orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate.


b) dacă imobilizările corporale
Plagiatul detectat: 0,39% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 3 id: 99
resurse! sunt evaluate la
valori reevaluate, un tabel trebuie să
https://plagiarism-detector.com 37/46

prezinte:

- mişcările rezervei din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, cu excepţia


tratamentului fiscal al elementelor pe care le conţine;

- valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în


bilanţ dacă imobilizările corporale
nu ar fi reevaluate.

Plagiatul detectat: 0,09% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 100

c) Atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea


justă:
-
Plagiatul detectat: 0,1% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 101

ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de


evaluare;
-
Plagiatul detectat: 0,29% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... + 2 id: 102
resurse! pentru fiecare clasă
de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi

natura instrumentelor inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta

valoarea calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de


numerar.

Plagiatul detectat: 0,28% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 103


resurse! d) Valoarea totală
a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii
contingente neincluse în bilanţ indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a

fost acordată
;

e)
Plagiatul detectat: 0,29% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 104
resurse! Sumele datorate
de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de 5 ani,
precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de

acestea, cu indicarea formei şi naturii garanţiilor;

d)
Plagiatul detectat: 0,07% https://eur-lex.europa.eu/legal-con... id: 105

numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului


financiar;
Plagiatul detectat: 0,14% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 106
resurse! suma avansurilor
şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi

de supravegher
e cu indicarea ratelor dobânzilor,
https://plagiarism-detector.com 38/46
Plagiatul detectat: 0,28% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 107
resurse! a principalelor
condiţii şi a
oricăror sume

restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele

acestora sub forma garanţiilor de orice


fel cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

Notele contabile sunt 10 la număr şi cuprind:

1. Nota 1- conţine activele imobilizate făcându-se specificaţii la valoarea lor brută


Plagiatul detectat: 0,08% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 108

atât la
începutul cât şi la sfârşitul anului,
de asemenea transferuri de sume în cont sau din

cont.

2. Nota 2-aici regăsim provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, soldurile la sfârşitul şi


începutul anului, transferuri de sume în cont sau din cont.

3. Nota 3- în ea este specificată explicitarea profitului net de repartizat, repartizarea


profitului, rezervele legale, dividendele, acoperirea pierderii, altă repartizare şi profitul

nerepartizat.

4. Nota 4-iustrează analiza rezultatului din exerciţiul precedent şi cel curent, referindu-
se la:

Cheltuieli generale ce ţin de administrare;

Cheltuieli de desfacere;

Cifră de afaceri netă;

Costul de bunuri vândute şi de servicii prestate;

Cheltuieli ale activităţii de bază, cheltuieli indirecte de producţie, cheltuieli de


activităţi auxiliare;

Rezultatul din exploatare şi alte venituri din exploatare.

5. Nota 5 conţine - situaţia creanţelor şi datoriile specificându-se la sfârşitul anului


soldurile ce formează conturi de creanţe şi datorii, precum şi termenul de lichiditate(

sub 1 an sau peste) al creanţelor şi termenul de exigibilitate al datoriilor (1 an, 1-5 ani

sau peste 5 ani). De asemenea, se menţionează clauzele ce au legătură cu achitarea

obligaţiilor şi ratelor dobânzii aferente împrumutului, obligaţii pentru care au fost

depuse garanţii sau chiar ipoteci, valoarea obligaţiunilor pentru care au fost constituite

provizioane.

6. Nota 6- include politici, principii şi metode contabile prezentându-se:


https://plagiarism-detector.com 39/46

Reguli ale evaluării alternative unde se menţionează: valoarea elementelor


afectate la costul istoric, limite şi modalităţi de aplicare, baza de evaluare

adoptată, influenţa asupra rezultatului, conţinutul, ajustări efectuate pentru

aplicarea regulilor evaluării alternative;

Schimbarea metodelor de evaluare, abateri de la principii contabile, unde se


specifică: motivul, natura, rezultatul poziţiei financiare, evaluarea efectivului

asupra patrimoniului;

Totalul dobânzilor ce se includ în costul producţiei activelor imobilizate şi


circulante ce au ciclu mare de producţie.

7. Nota 7- numără acţiunile şi obligaţiunile prezentând informaţii precum:

Acţiuni emise pe parcursul exerciţiului financiar( tipul, numărul, valoarea


nominală totală şi valoarea încasată la distribuire a acţiunii, drepturile privind

distribuirea);

Obligaţiunile emise( tipul, valoarea de emisiune şi suma primită pe tipul de


obligaţiune, obligaţiuni emise de persoană juridică, deţinute de o persoană

împuternicită sau nominalizată de aceasta);

Capitalul social subscris, valoarea totală şi numărul pe tipul de acţiuni emise,


răscumpărabile.

8. Nota 8- înglobează informaţiile privind directorii, administratorii şi salariaţii ,


menţionându-se:

Salarizările directorilor şi administratorilor: valoarea avansurilor, creditelor ce


se acordă directorilor şi administratorilor pe parcursul unui exerciţiu financiar(

principalele clauze ale creditării, rata dobânzii, suma rambursată până la data

respectivă);

Salariaţii(numărul mediu pe categorii, numărul mediu aferent exerciţiului


financiar, salarii de plătit sau plătite, cheltuieli cu asigurări sociale şi cheltuieli

ale contribuţiei la pensie).

9. Nota 9- se găsesc exemple ale analizei principalilor indicatori economici-financiari


precum:

Indicatori de lichiditate ;

Indicatorul de activitate;

Indicatorul de risc;

Indicatorul de profitabilitate.

10. Nota 10.sunt precizate alte informaţii ce se referă la:

Prezentarea persoanei juridice;


https://plagiarism-detector.com 40/46

Modalitatea utilizată pentru exprimarea elementelor de activ şi pasiv în


monedă naţională, cheltuielilor şi veniturilor ce se evidenţiază în monedă

străină iniţial;

Relaţia persoanei juridice cu firmele asociate, filiale sau cu alte întreprinderi ;

Cifra de afaceri prezentată pe tipuri de pieţe de desfacere şi sectoare


economice;

Impozitul pe profit;

Onorariile ce revin persoanelor autorizate care verifică situaţiile financiare


anuale simplificate;

Cheltuieli cu ratele şi chiriile;

Angajamente primite;

Angajamente acordate.

Cap II

STUDIU DE CAZ

2.1 Prezentarea activităţii şi obiectivelor S.C. ITI COMPUTER S.R.L. în

desfăşurarea acesteia

Societatea comercială IT COMPUTER S.R.L. s-a înfiinţat în 2003, ca urmare a asocierii

a trei persoane fizice, care au subscris şi vărsat un capital social de 200 lei. Acesta este

împărţit în părţi sociale egale, pe care le deţin cei trei asociaţi, în următoarele ponderi:

Popescu Vasile deţine 100% ;

Sediul societăţii comerciale se află în Drobeta Turnu Severin, b-dul Tudor Vladimirescu,

nr.97 şi a fost înmatriculată la Registrul Comerţului nr. J25/75/2003, cod unic de înregistrare

RO 15219050.

Din punct de vedere juridic, această societate


Plagiatul detectat: 0,07% https://biblioteca.regielive.ro/pro... id: 109

este o societate comercială cu răspundere

limitată
, persoană juridică română, organizată în conformitate cu legile ţării şi are o durată de

funcţionare nelimitată.

Obiectul de activitate principal al S.C IT COMPUTER S.R.L. declarat şi înregistrat cu ocazia

înfiinţării, la Registrul Comerţului, îl reprezintă activitatea codificată CAEN 4754, şi anume:

comerţul
Plagiatul detectat: 0,06% https://pdfcoffee.com/licenta-ana-p... id: 110
https://plagiarism-detector.com 41/46
cu amănuntul al articolelor şi aparatelor
electronice şi electrocasnice, în
magazine specializate;

Activităţile secundare, înscrise ulterior, prin Declaraţia de menţiuni, pe care le poate desfăşura

S.C IT COMPUTERS.R.L. se referă la :

a. producţia de echipamente electronice din componente şi a programelor informatice;

b. efectuarea de servicii de reparaţii, instalaţii, întreţinere a echipamentelor electronice şi

aparaturii electrocasnice;

Conducerea societăţii comerciale IT COMPUTER S.R.L. se realizează de către Adunarea

Generala a Asociaţilor, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice şi

comerciale.

Adunarea Generala a Asociaţilor alege un Consiliu de Administraţie, ce numeşte un manager

care se ocupă de conducerea executivă a activităţii, ale cărui atribuţii sunt stabilite de

Consiliul de Administraţie.

Adunarea ordinară se întruneşte


Plagiatul detectat: 0,06% https://www.rasfoiesc.com/business/... id: 111

cel puţin o dată pe an


în
Plagiatul detectat: 0,06% https://mfinante.gov.ro/documents/3... + 2 id: 112
resurse! cel mult trei luni
de la
închiderea

exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii principale:

✓ aprobă sau modifică Bilanţul după ascultarea raportului Consiliului de Administraţie,


după care fixează dividendul;

✓ se pronunţă asupra gestiunii societăţii;

✓ stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul următor;

✓ hotărăşte gajarea, încheierea sau desfiinţarea uneia sau mai multora din subunităţile
societăţii.

Adunarea extraordinară se întruneşte


Plagiatul detectat: 0,06% https://www.dgaspc-cl.ro/despre-noi... + 2 id: 113
resurse! ori de câte ori
este nevoie,
pentru rezolvarea oricăror

probleme ale societăţii.

Consiliul de Administraţie şi directorul sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor


https://plagiarism-detector.com 42/46
obligaţiilor stabilite prin lege şi statutul societăţii.

Structura organizatorică se prezintă astfel;

1 Structura organizatorică a S.C IT COMPUTER S.R.L.

Activitatea desfăşurată la S.C. IT COMPUTER S.R.L. se împarte în trei subactivităţi, care se

completează şi menţin societatea pe piaţa produselor electronice, astfel:

A. activitatea comercială cu mărfuri de natura produselor electronice, şi anume:

tehnică de calcul, componente electronice, software,;


accesorii PC, consumabile pentru imprimante, copiatoare, suport de date;
sisteme de alarmă, sisteme de supraveghere video.

B. activitatea de producţie a echipamentelor electronice, de supraveghere şi video, cu ajutorul

componentelor, în configuraţia cerută de clienţi;

C. activitatea de prestări servicii se referă la:

- service pentru echipamente electronice;


- instalare reţea network, multimedia;
- instalare sisteme de alarmă şi supraveghere video.

AGA

CA

MANAGER

DIRECTOR

ECONOMIC
DIRECTOR TEHNIC

COMP.

FINANCIAR –

CONTABIL

COMP. RESURSE

UMANE

COMP.

COMERCIAL

COMP.

PRODUCTIE

COMP. TEHNIC

COMP.

SERVICE
https://plagiarism-detector.com 43/46

Politica de marketing a S.C IT COMPUTER S.R.L. include strategii de păstrare a clienţilor

tradiţionali, atragere de clienţi noi, continuitatea în tranzacţiile comerciale cu furnizorii mai

vechi, cercetare a pieţei în ofertele nou apărute.

Dezvoltarea pe parcursul exerciţiilor financiare


Plagiatul detectat: 0,05% https://biblioteca.regielive.ro/ref... id: 114

s-a datorat în primul rând


calităţii produselor

comercializate, apoi preţurilor mai mici practicate faţă de concurenţă, în ideea menţinerii

colaborării cu toţi clienţii pe termen lung. Se adaugă şi calitatea serviciilor prestate către

beneficiari, datorită angajării de personal calificat, cu pregătire în domeniu, majoritatea cu

studii superioare.

Dintre furnizorii cu care societatea comercială are un volum mare de tranzacţii se pot enumera

S.C. CARO COMP S.R.L., Timişoara,


S.C. IT NETWORK S.R.L., Craiova,
DT COMPUTERS S.R.L., Bucureşti,
S.C. ALSYS DATA S.R.L., Bucureşti,
TRUST SYSTEM S.R.L., Timişoara

Clienţii mai importanţi cu care societatea comercială are contracte de prestări servicii sau

furnizare de echipamente IT sunt :

AGER COMPUTER S.R.L.,


SCAND S.A.,
FLOMIRO COM SERV S.R.L.,
HIDROSERV PORŢILE DE FIER S.A.,
FORSEV S.A.,
QUASIT SYSTEM S.R.L.,
HERMES S.R.L.,
HIDROELECTRICA S.A.
DANART S.R.L.,
CRESCO S.R.L., Drobeta Turnu Severin.

Activitatea desfăşurată în cadrul societăţii este urmărită în principal de către Compartimentul

Financiar - Contabil, prin intermediul serviciilor subordonate, şi vizează:

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile cronologic şi sistematic;

Plagiatul detectat: 0,12% https://www.dgaspc-cl.ro/despre-noi... id: 115

asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza

înregistrărilo
r contabile;

asigură întocmirea la timp şi


Plagiatul detectat: 0,06% https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-... id: 116

în conformitate cu dispoziţiile legale în


https://plagiarism-detector.com 44/46
vigoare a
balanţelor de verificare şi bilanţurilor;

întocmeşte lunar situaţiile privind principalii indicatori tehnico – economici;


efectuează periodic inventare privind stocul cantitativ şi valoric de materii prime şi

materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, piese de schimb, carburanţi;

asigură depunerea la timp a bilanţurilor, declaraţiilor lunare la Casa de Sănătate,


Administraţia Financiară , DGMPS,

Casa de Pensii;

verifică şi analizează contabilitatea furnizorilor şi clienţilor;


verifică şi analizează contabilitatea trezoreriei, a creditelor pe termen scurt;
întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor şi participarea la

licitaţiile organizate de diverse instituţii publice şi societăţi comerciale;

întocmeşte analize ale costurilor pe fiecare lucrare;


contabilizează şi analizează costurile reparaţiilor în perioada de garanţie;
stabileşte arhivarea documentelor întocmite.

Rolul acestui compartiment este foarte important, el informează şi raportează periodic cifra de

afaceri, realizează analize privind costurile, rezultatele, situaţia societăţii, pentru a fi luate

măsuri din timp, pentru a preveni repetarea unor greşeli, pentru a elimina cheltuielile inutile.

La societatea studiată, datele sursă privind operaţiile economice, consemnate în documentele

justificative, sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate, sistematizate în registrele de

contabilitate ce furnizează informaţii privind situaţia şi mişcarea patrimoniului.

Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe, foi volante sau situaţii obţinute la

calculatorul electronic cu un conţinut şi formă adecvată scopului pentru care sunt elaborate.

Având în vedere destinaţia sau scopul pentru care se folosesc registrele contabile la societate,

se pot grupa în:

registre pentru evidenţa cronologică ce înregistrează operaţii economice şi


financiare în mod obligatoriu: registru jurnal,

registrul inventar, fişa de cont, registru jurnal de încasări şi plăţi, notă de contabilitate;
registre sistematice ce asigură gruparea, sistematizarea şi înregistrarea operaţiilor

economico - financiare în funcţie de natura lor în ordinea de succesiune a

documentelor justificative în care sunt consemnate: registrul cartea - mare, registrul

inventar;

registre combinate sau mixte: servesc atât pentru înregistrarea cronologică, cât şi
pentru cea sistematică, precum şi pentru evidenţa analitică.

În circuitul documentelor şi al registrelor de contabilitate se impune unitatea informaţiilor ce


https://plagiarism-detector.com 45/46

poartă răspunderea prelucrării cu exactitate şi în conformitate cu normele legale a datelor din

documente şi respectării regulilor de control, prevăzute în programul de prelucrare a datelor.

Societatea, utilizând sisteme de prelucrare automată a datelor, are obligaţia să asigure

respectarea normelor contabile, stocarea şi păstrarea, controlul datelor înregistrate în

contabilitate. De altfel, compartimentul financiar – contabilitate foloseşte un program de

contabilitate
Citate detectate: 0,01% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 117

“Mentor”
agreat de societate încă de la înfiinţare, care permite obţinerea de

nenumărate situaţii contabile, cele conforme cu legislaţia, dar şi unele definite de către

utilizator, utile conducerii.

Programul informatic de contabilitate cuprinde următoarele module:

1. Contabilitate generală;
2. Gestiunea stocurilor de valori materiale
3. Evidenţierea şi urmărirea clienţilor;
4. Evidenţierea şi urmărirea furnizorilor;
5. Sistem financiar − fiscal.

Elaborarea metodologiei de lucru cu privire la operaţiile contabile, inclusiv circuitul

documentelor între compartimente, este asigurată de către compartimentul financiar-contabil.

Fiecare operaţie care afectează patrimoniul este reflectată în documentele justificative

întocmite de acest compartiment care face totodată şi înregistrările contabile ale operaţiilor

patrimoniale.

Importanţa acestui compartiment rezidă şi din faptul că asigură funcţionarea şi perfecţionarea

sistemului de contabilitate, a ţinerii contabilităţii şi pregăteşte rapoartele financiare prin care

Consiliul de Administraţie evaluează rezultatele operaţiilor trecute şi a planurilor, controlând

astfel modul de conducere a afacerilor pe ansamblul societăţii.

În acelaşi timp, realizează o bună colaborare cu organele fiscale prin organizarea evidenţei

impozitului pe profit la nivel de societate şi prezintă propuneri managerului general cu privire

la problemele fiscale.

În tabelele de mai jos sunt prezentate elementele active şi pasive ale firmei(este realizată o

pondere a elementelor active şi pasive în totalul activ, respectiv totalul pasiv).

Prin analizarea economică-financiară a întreprinderii IT Computer S.R.L. propun

diagnosticarea actualei situaţii a firmei. De asemenea, reliefez starea economică şi prin


https://plagiarism-detector.com 46/46

calculul indicatorilor economici şi financiari (asigurând astfel o premisă a fundamentării unei

previziuni a evoluţiei viitoare a acestor indicatori).

Detector de plagiat
Dreptul tău de a cunoaște autenticitatea!

S-ar putea să vă placă și