Sunteți pe pagina 1din 12

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română VIZAT DIRECTOR,


Profesor:
Responsabil comisie metodică:

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA a IX-a
An şcolar: 2021 - 2022
Clasa: a IX-a 3ore/ săptămână, 34 săptămâni/an (S28 „Școala altfel”) Total ore/an =99ore

Nr. Ore-
Sem. Unitatea de învăţare (denumire) Săptămâna Obs.
I Noţiuni introductive. Test inițial 6 1,2
I Joc și joacă 21 3-9
I, II Școala 27 10-20
II Iubirea 18 21-26
II Lumi fantastice 15 27-33
I, II Evaluare sumativă 6 11,30
I, II Recapitulare finală 6 14,34
Total ore/ an școlar 99

COMPETENŢE GENERALE  
1.      Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2.      Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3.      Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI  
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
Clasa aIX-a, an școlar 2021 – 2022
SEMESTRUL I – 14 săptămâni, SEMESTRUL al II-lea – 19 săptămâni

UNITATEA DE COMPETENȚE N R.
CONȚINUTURI SĂPT. OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1.1.
1.2. 1. Prezentarea programei , a competențelor generale/ specifice și a conținuturilor învățării.
1.3. Prezentarea cerințelor specifice disciplinei. Stabilirea regulilor de desfășurare a activităților
1.4. Se vor respecta
RECAPITULARE didactice 6 S1
1.5. sugestiile
INIȚIALĂ
2.1. 2-4. Recapitulare pentru evaluarea iniţială S2
metodologice
TEST INIȚIAL 2.2. 5. Test iniţial.
2.4. 6. Discutarea testului inițial
2.6.
Literatură
1.1. Lumea ca spectacol: Amintiri din copilărie de Ion Creangă
1.2. Se vor avea în
Horă de băieți de Tudor Arghezi
1.3. 5 S3,S4 vedere textele
Ficțiune și realitate
1.4. 3 S5 continue și
1.5.
Jocul ca metaforă a existenței: Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga.
2 S6 multimodale.
2.1. Textul multimodal: Tatăl meu, Lucian Blaga de Dorli Blaga (coperta cărții publicate de Ed.
3 S7 Adaptarea
JOC ȘI JOACĂ 2.3. Humanitas)
3 S8 formulărilor de
2.4. Limbă și comunicare
3 S9 teorie literară
2.5. Tipare textuale – aplicații (reactualizare și consolidare)
2.6. despre textele
COMUNICAREA.
3.3 2 S4,S6 continue și
Comunicarea scrisă și orală. Factorii comunicării. Comunicarea orală: monologul.
discontinue.
Evaluare curentă

ȘCOALA 1.1. Literatură 3 S10 Exprimarea


1.2. Între iluzie și realitate: Urgent de I. L. Caragiale (Momente și schițe) 3 S12 identității
1.3. Textul multimodal: Caricaturi ale artiștilor din toată lumea, dedicate lui Caragiale (portrete și 2 S13(2) lingvistice și
1.4.
comentarii grafice) – Editura Karta Graphic, 2002, autor: Nicolae Ioniță S15 culturale
1.5.
2.1.
Invitație la vals de Mihail Drumeș 3 S16 Din „Momente și
2.2. Portret al artistului în tinerețe de James Joyce (elemente de educație interculturală) 3 S17 schițe” de I. L.
2.3. Ficțiune și realitate 3 S18 Caragiale pot fi
2.4. În cultul tradiției: Cea dintâi învățătură de Nicolae Iorga 2 selectate și alte
2.6. Textul jurnalistic. Știrea – invenție și ficțiune: destinul cărturarului Nicolae Iorga 3 S19(2) schițe ecranizate.
3.1. Limbă și comunicare 1
3.2. Câmp semnantic. Câmp lexical 2
3.3. S20
Corectitudine și greșeală în comunicarea verbală
Evaluare curentă 1
1 S13(1)
S19(1)
1.1., 1.2. Vor fi recapitulate şi
1.3., 1.4. consolidate aceleaşi
1.5., 2.1. competenţe specifice
EVALUARE 2.3., 2.4. şi conţinuturi
Recapitulare în vederea susținerii evaluării sumative : Literatură/ Ficțiune și realitate/Limbă şi S11
SUMATIVĂ 2.5., 2.6. 3 asociate avute în
3.3 comunicare. Exerciţii de analiză literară, argumentare şi redactare. Analiza rezultatelor evaluării. vedere în
(SEM.I)
planificarea
calendaristică a
unitaţilor studiate.
1.1. ,1.2.
1.3. ,1.4.
1.5. ,2.1. Aprecieri pentru
RECAPITULARE
2.2. ,2.3. Recapitulare: literatură/ limbă şi comunicare. Exerciţii de analiză literară, argumentare şi redactare 3 S14 modul de lucru,
SEMMESTRIALĂ
2.4. ,2.6. calitativ și cantitativ
3.1. ,3.2.
3.3.
1.1. Literatură
1.2. S21
Utopia iubirii împlinite: lirica romantică (Mihai Eminescu)
1.3. S22 Legătura filmului
Sub semnul misterului feminin: Maitreyi de Mircea Eliade
1.4. S23(1) cu literatura se
Textul multimodal: Nopți bengaleze (regizor: Nicolas Klotz, 1988) 3
1.5. S23 (2) face prin corelarea
2.1.
Povești tragice de iubire: Romeo și Julieta de W. Shakespeare (scena balconului) 3
textului teoretic cu
2.2. Text multimodal: secvențe din filmul Romeo și Julieta (scena balconului) – site-ul: 1
textul literar și
2.3. wwwcinemagia.ro 2
multimodal
2.4. Ficțiune și realitate
Textul
2.6. Text teoretic: Adaptarea cinematografică a operelor literare de Anda Ionaș, Ed. Eikon, 2002 1
3.1.
S24(1) argumentativ se
(fragment) 2
IUBIREA 3.2. S24(2) bazează pe
Literatură și alte arte:
3.3. reactualizarea
Vizionarea filmului/ Noțiuni de artă cinematografică (scenariu, regie, imagine, 2
tiparului textual
coloană sonoră, interpretare actoricească)/ Cronica de film/Afișul 3
S25(2) argumentative, cu
Limbă și comunicare
S26 toate elementele
Îmbogățirea vocabularului.
sale specifice
Registre stilistice: registrul arhaic si registrul neologic
(teorie, elaborare,
Comunicarea orală: dialogul 1
evaluare)
Textul argumentativ: pașii eseului argumentativ. Teză, ipoteză, justificare, exemplu. Tipuri de
S25(1)
conectori. Criterii de evaluare
Evaluare curentă
LUMI FANTASTICE 1.1. Literatură 3(2+1) S27 Relații tematice
1.2. O călătorie în fantastic: „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” între textele pentru
1.3. Sub semnul maleficului: Moara lu Călifar de Galla Galaction studiu din clasa a
1.4.
Textul multimodal: definirea conceptului de pictopoezie/caligrame, autori și creații în literatura 2 S29(2) IX-a și texte
1.5.
2.1.
română și universală. Creații personalizate ale elevilor – atelier de lucru. studiate în
2.2. Noțiuni de teorie literară – TEXTUL LIRIC: teme, motive literare, viziunea despre lume, simboluri 3 S29(1), gimnaziu
2.3. centrale, instanțele comunicării în discursul liric etc. S31(2)
2.4. Ficțiune și realitate Motivul literar și
2.6. Literatura SF: Harry Potter și piatra filosofală de J.K Rowling (narațiunea științifico-fantastică). 2 S31(1) viziunea
3.1.
3.2. Ateliere de redactare a unor texte care se încadrează în literatura de anticipație/literatura SF
3.3. S32(1) despre lume sunt
Limbă și comunicare conținuturi noi.
Text literar-text nonliterar 1 S32(1)
Aprecieri verbale
Stilurile funcționale ale limbii române: noțiuni teoretice și aplicații practice (juridico-administrativ, asupra
tehnico-științific, beletristic, jurnalistic, epistolar, colocvial, oratoric) 3 S33 răspunsurilor date
Stil, stil funcțional, calități generale și particulare ale stilului Notare
Literatura de graniță (textul memorialistic, confesiunea, jurnalul). Teorie și aplicații practice 1 S32(1)
Evaluare curentă

EVALUARE 1.1. ,1.2.


1.3. ,1.4. Recapitulare: literatură/ limbă şi comunicare. Exerciţii Observarea
SUMATIVĂ
1.5. ,2.1. Lucrare scrisă semestrială 3 sistematică a
(SEM.II) 2.2. ,2.3. S30
Discutarea lucrării scrise elevilor
2.4. ,2.6.
3.1. ,3.2.
1.1. ,1.2. Vor fi recapitulate
1.3. ,1.4. şi consolidate
1.5. ,2.1. aceleaşi
2.2. ,2.3.
competenţe
2.4. ,2.6.
3.1. ,3.2.
specifice şi
RECAPITULARE 3.3. Recapitulare: literatură/ limbă şi comunicare. Exerciţii de analiză literară, argumentare şi redactare 3 conţinuturi
S 34
asociate avute în
vedere în
planificarea
calendaristică a
unitaţilor studiate
)PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Clasa aIX-a/ an şcolar 2021– 2022


Unitatea: NOŢIUNI INTRODUCTIVE (6 ore – S1, S2)

Competent
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
e specifice
1. Prezentarea programei, a manualului şi 1.1, Prezentarea programei pentru clasa a IX a, a bibliografiei, structurii Schema la tablă Observarea
a bibliografiei 1.2, manualului, portofoliului, obiectivelor urmărite. sistematică a
1.3, Prezentarea conţinuturilor care vor fi studiate de-a lungul anului şcolar, Programele elevilor
2. Exerciții recapitulative 1.5, conform planificării şi manualului şcolare necesare
Fișă de lucru urmărind noțiunile fundamentale însușite în gimnaziu Tema pentru
2.1,
Fișă de evaluare. Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor de Fişe de lucru acasă
3. Evaluare inițială 2.2, literatură şi limbă şi comunicare dobândite în ciclul şcolar anterior.
2.3, Completarea fișei de autoevaluare, de observare a greșelilor, etc. Corectarea Testul pentru Evaluarea
4. Discutarea evaluării inițiale 2.4, greşelilor prin activitate frontală. Consolidarea cunoştinţelor prin discutarea evaluarea inițială
2.6 cerinţelor şi a răspunsurilor date de elevi şi aşteptate de profesor inițială
Unitatea: JOC ȘI JOACĂ (21 ore: S3 – S9)
Competente
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Literatură Spațiul imaginar:temă, motiv literar. Concepte de teorie literară: autor,
Lumea ca spectacol: Amintiri din copilărie narator, mit, autobiografie, punct de vedere, amintirea.
de I.Creangă (p.4-18) Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor despre operele literare – structură, Schema la tablă Observarea
compoziție, temă, motiv, niveluri de interpretare etc. Fişe de lectură sistematică a
Exerciții: ipostaze ale naratorului-protagonist. Fişe de lucru elevilor
Bildungsroman (p.17) 1.1, Bildungsroman.Exerciții: romanul autobiografic, manual. Testul pentru Fişele din
Monologul (p.165-167) 1.2, Textul continuu. Exerciții de lectură a textului. Caracteristici ale textului evaluarea portofoliul
1.3, nonliterar. Monologul, caracteristici, reguli, tehnici ale monologului eficient. formativă
1.5, Exerciții de identificare a formulelor specifice. Manualul Tema pentru
Horă de băieți de Tudor Arghezi (p.19-23) 2.1, Forța plastică a expresiei. Referinţe critice acasă
2.2, Noțiuni de teorie literară: imaginație, fantezie, ironie.
2.3, Atelier de redactare. Actualizare cunoștințelor despre textul liric: vocea eului Activitate Grila de
2.4, liric, viziunea asupra lumii, elemente de versificație, figuri de stil. frontală observare
Ficțiune și realitate 2.6 Exerciții de prelectură/pretext: exercițiu de relatare a unei experiențe sistematică a
Jocul ca metaforă a existenței: Hronicul și personale, descriere și argumentare. atitudinii
cântecul vârstelor de Lucian Blaga. Textul Discuții privind impresiile elevilor după prima lectură. Identificare a temei şi Activitate elevilor față de
memorialistic. (p.39-46) a ideilor principale, dar și a ideilor secundare extrase din fragmentul citat în individuală învățare
Exercițiu de redactare a unei experiențe manual. Încadrarea textului în opera scriitorului, tema, titlul, subiectul.
personale. Imaginea adolescentului, atitudinea faţă de cunoaștere, viață, maturizare etc. Manualul Teste pentru
Particularități ale textului narativ reegăsit în Definirea literaturii de frontieră, trăsături, specii reprezentative, analiza de Referinţe critice evaluarea
literatura de frontieră. Personaje, tipuri de fragment din memorii. curentă
texte. Ficțiune, imaginație, realitate, adevăr. Verificarea
Exerciții de reactualizare de cunoștințe asupra textului multimodal: Schema la tablă
Textul multimodal: Tatăl meu, Lucian 1.1, modalități de transmitere a mesajelor (imagini, conținut video, audio etc.), Fişe de lucru orală
Blaga de Dorli Blaga (coperta cărții 1.2, modul de receptare a informației (lectura propriu-zisă a textului scris și Aprecieri
publicate de Ed. Humanitas) 1.3, lectura estetică a ideilor, a emoțiilor transmise prin intermediul conținutului Activitate
-textul multimodal coperta cărții care 1.5, adăugat). individuală Observarea
îmbină imaginile/fotografia cu textul scris 2.1, Exerciţii de identificare a formulelor specifice textului multimodal, aplicație Fișe cu sistematică a
-textul multimodal: banda desenată – 2.2, pe coperta cărții pubicate de Ed. Humanitas. imaginea cărții elevilor/ Tema
conceperea unui text narativ multimodal 2.3, Exerciţiu de creație a unei benzi desenate inspirate din experiența de viață a pentru acasă/
bazat pe redarea unui capitol inspirat din 2.4, lui Lucian Blaga. Expoziție de
lectura cărții Hronicul și cântecul vârstelor 2.6 benzi desenate
de Lucian Blaga. Fişele din
Reactualizare și consolidare. Fișe de lucru portofoliul
Activitate Aprecieri
Limbă și comunicare Definiții, trăsături, clasificare, exerciții. Tipare textuale: narativ, descriptiv, frontală și
Tipare textuale – aplicații/ texte continue, explicativ, argumentativ, dialogat. individuală Grila de
discontinue (reactualizare și consolidare) Analiza unor elemente de structură și compoziție, identificarea tipului de Sala de clasă observare
text. sistematică a
Exerciții preluate din auxiliare didactice, pentru reactualizarea cunoștințelor Activitate atitudinii
legate de tiparele textuale. individuală elevilor față de
Elemente de comunicare și limbă Definirea situației de comunicare, discutarea elementelor specifice, exerciții. Manualul învățare
Comunicarea. Comunicarea scrisă și orală. Enumerarea factorilor comunicării, identificare. Activitate
Factorii comunicării. (p.51-64) Schema comunicării concepută de Roman Jakobson: caracteristici, factori, frontală
Comunicarea orală: monologul.(p. 165-176) exemple. Exerciții manual (p.58-59) și (p.165-176) Fișe de lucru Verificarea
Testul pentru orală
16. Evaluare curentă Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor de literatură şi limbă evaluarea Discutarea
şi comunicare dobândite formativă lucrării
Aprecieri
Notare
Unitatea: ȘCOALA(27 ore: Săpt. 10-20)
Conţinuturi ( detalieri ) Competențe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Literatură I.L. Caragiale,viaţa şi opera, importanţa în evoluţia literaturii române. Observarea
Între iluzie și realitate: Urgent de I. L. 1.1, Încadrarea operei într-un tipar textual: textul narativ literar, specia schiță. sistematică a
Caragiale (Momente și schițe) Geneza. Tema, semnificația titlului, personaje. Schema la tablă elevilor
p.(72-84) 1.2, Discuții privind impresiile elevilor după prima lectură. Construcția textului. Fișa de lucru
Discutarea construcţiei subiectului (idei principale și idei secundare, Manualul Tema pentru
rezumare, cuvinte cheie). Aplicații pe textul din manual acasă
1.3, Exerciții de legături interdisciplinare pentru înțelegerea textului. Aprecieri
1.4, Exercițile din Pretext (manual). Redactarea unui raport în care să surprindă Activitate
aspecte importante din unitatea școlară, propunând măsuri de soluționare frontală Grila de
1.5, urgentă a incorectitudinilor în administrarea respectivei instituții. Activitate observare
individuală sistematică a
2.1, Manual atitudinii
elevilor față de
2.2, învățare
Acte de limbaj: a afirma, a întreba, a
solicita, a recomanda, a declara în Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor. a afirma, a întreba, a solicita, a Activitate
construirea monologului, argumentării 2.3, recomanda, a declara, a promite. Exerciţii de formulare a unor individuală
scrise. enunuțuri/texte continue cu acest tip de verbe. Apreciere Verificarea
2.4, Exerciții de redactare a unui text continuu cu caracter persuasiv, oficial, verbală orală
informativ. Sala de clasă
Textul multimodal: Caricaturi ale Exerciții de lectură a textului preluat din auxiliarul didactic (fișa de lucru). Schemă la tablă Test pt.
2.6 Fișă de lucru evaluarea
artiștilor din toată lumea, dedicate lui Exerciții de identificare a elementelor constitutive ale textului multimodal:
Caragiale (portrete și comentarii grafice) 2.7. portrete, caricaturii, desene, comentarii grafice. formativă
– Editura Karta Graphic, 2002, autor: Identificarea modalități de transmitere a mesajelor (imagini, conținut grafic
Nicolae Ioniță etc.), modul de receptare a informației (lectura propriu-zisă a textului scris și Fişele din
lectura estetică a ideilor, a emoțiilor transmise prin intermediul conținutului portofoliul
3.1. adăugat).
Literatură Tipologia textual. Textul narativ literar. Analiza unor componente de Activitate
3.2. individuală Verificarea
Invitație la vals de Mihail Drumeș structură şi de compoziţie: tema, titlul, structură.
Bravadă și dragoste de adevăr. (p. 85-92) Subiect. Conflict. Personaje.Caracterizarea personajelor. Relația dintre orală
3.3.
Problematică și acțiune. Intrigă și personaje. Fișa de lectură Fişele din
episoade.Timp și spațiu. Construcția Atelier de creație: desene cu portertele personajelor inspirate din opera Expoziție de portofoliul
subiectului. Caraterizare de „Invitație la vals”de M. Drumeș. portrete Aprecieri
personaje(modalități de caracterizare a Tehnici/ Stil narativ desenate
personajelor). Tipul literar. Interferența Exerciții de redactare a unor eseuri/ comentarii pe marginea textului literar. Grila de
registrelorstilistice. Analiză de text la prima vedere. Fișe de lucru observare
Atelier de creație. Elaborarea unui eseu literar cu titlul ,, Profesorul ideal”, Activitate sistematică a
1.1, insistând asupra imaginii unui profesor-model din punct de vedere pedagogic frontală și atitudinii
1.2, (relația profesor-elev) și științific. individuală elevilor față de
Portret al artistului în tinerețe de James 1.3, Repere biobliografice despre James Joyce. Contextul istoric al apariției operei Sala de clasă învățare
Joyce (elemente de educație interculturală) 1.4, în literatura universală.
(p.98-104) 1.5, Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură. Semnificația titlului. Activitate
2.1, Rezumare, idei principale și secundare din fragmentul existent în manual. individuală Verificarea
2.2, Identificarea câmpului semantic dominant în fragmentul citat. Cuvinte cheiei. Manualul orală
2.3, Exerciții de legături interdisciplinare pentru înțelegerea textului. Activitate
2.4, Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor despre operele literare – structură, Activitate
2.6 compoziție, temă, motiv, niveluri de interpretare etc. frontală
Exerciții de identificare a ipostazei naratorului, a tipului de personaje, .
Semnificații simbolice desprinse din fragmentul existent în manual.
3.1. Exerciții identificare în textul suport din manual a tipului de text continuu: Fişele din
narativ, descriptiv. Activitate portofoliul
3.2. individuală Aprecieri
Ficțiune și realitate Textul jurnalistic. Știrea –invenție, ficțiune versus fapte, adevăr.
În cultul tradiției: Cea dintâi învățătură de 3.3. Scopul comunicării (informare, dezinformare, delectare, culturalizare)
Nicolae Iorga (p.105-111) Exerciții de recunoaștere a elementelor de conținut existente în știre. Fișa de lectură Grila de
Textul jurnalistic. Știrea – invenție și Strategii de interpretare a textului informativ cu carater jurnalistic. Expoziție de observare
ficțiune: destinul cărturarului Nicolae Știrea –definirea conceptului,, trăsături de bază, canalul de difuzare: ziar, portrete sistematică a
Iorga (surse: wikipedia.org, revistă, radio, televiziune). Scopul comunicării. desenate atitudinii
https://adevarul.ro) Elementele unei știri regăsite în suita de întrebări ce le-ar putea pune elevilor față de
Articolul „Istorii mai puțin știute despre ziaristului cititorii, ascultătorii sau telespectatorii, aflând despre un eveniment: Fișe de lucru învățare
Nicolae Iorga”. cine? (este autorul evenimentului), ce? (s-a întâmplat), unde ? (s-a desfășurat Ziar
evenimentul), când? (a avut loc), de ce? (s-a putut întâmpa), cum? ( s-a Activitate
desfășurat). frontală și
1.1, Atelier de creație: concepere de știri pornind de la evenimente la care au individuală Verificarea
1.2, asistat sau de care au auzit (fapt, opinie, deformarea adevărului, fake-news). Sala de clasă orală
1.3, Invenție și ficțiune//adevăr și realitate – explicarea termenilor, contextul
1.5, utilizării lor în mod corect și eficient. Verificare
2.1, Exerciții de identificare a câmpului semantic dominant în textul explicativ- Activitate orală
2.2, informativ pornind de la textul suport existent în fișa de lucru.(material individuală
2.3, didactic auxiliar) Manualul Aprecieri
2.4, Exerciții de identificare a unor fapte și a unor opinii existente în textele suport Activitate
2.6 prezente în fișele de lucru. (surse: wikipedia.org, https://adevarul.ro, articolul individuală Grila de
3.1. „Istorii mai puțin știute despre Nicolae Iorga” ) Activitate observare
Limbă și comunicare 3.2. Corectitudine și greșeală în comunicarea verbală. Confuzia paronimică, frontală sistematică a
Câmp semnantic. Câmp lexical 3.3. improprietățile lexicale, etimologia populară, pleonasmul, tautologia. atitudinii
Corectitudine și greșeală în comunicarea Exerciții de recunoaștere a tipului de abatere din diferite enunțuri. Manualul elevilor față de
verbală (p.116-120) Definirea câmpului semantic/câmp lexical. Nivelul lexico-semnatic. Activitate învățare
Exerciții de recunoaștere a sensului corect al cuvintelor, folosirea adecvată a individuală
cuvintelor în context; cunoașterea relațiilor semantice și actualizarea lor în Fișe de lucru
context. Auxiliar
Aplicații erori semantice. didactic Discutarea
Evaluare curentă Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor de literatură şi limbă lucrării
şi comunicare dobândite. Testul pentru Aprecieri
evaluare curentă Notare

Unitatea: IUBIREA (18 ore: S 21 - 26)


Competente
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Literatură 1.1, Analiză de texte lirice la prima vedere pentru conturarea imaginii iubitei și a
Utopia iubirii împlinite – 1.2, temei iubirii în lirica eminesciană Observarea
Mihai Eminescu 1.3, Interpretarea textului urmărind întrebările din manual: identificarea Schema la tablă sistematică a
(p.122-128) 1.5, atmosferei, tema, motive literare, titlul operei, figuri de stil etc. elevilor
M. Eminescu, Când însuși gândul Textul liric, simboluri în textul liric. Exerciții de identificare a temei literare, Fişe de lectură
2.1,
motive literare, elemente de versificație, figuri de stil. Vocea eului liric. Tipar Tema pentru
(înțelegere și interpretare) 2.2, textual. Fişe de lucru acasă
Figuri de stil (reactualizare și 2.3, Figuri de stil: personificare, comparație, epitet, metaforă, hiperbolă. Auxiliar
consolidare). 2.4, Noțiune introductivă –figura de stil - inversiunea (definire, exemple). Test pt.
INVERSIUNEA (predare de noi 2.6 Aplicații. Manualul evaluarea
conținuturi)
Literatură Discutarea tipului de roman/tiparului textual şi argumentarea încadrării formativă
M. Eliade, Maitreyi (p.129) făcute. Referinţe critice
Tipologia romanului. Romanul Prezentarea generală a textului pe baza întrebărilor din manual. Discutarea Fişele din
experienţei. Romanul de dragoste construcţiei subiectului (rezumat). Identificarea întâmplării reprezentând Activitate portofoliul
intriga (fragmentul din manual). Idei principale și secundare. individuală
Analiza unor componente de structură 1.1,
Discutarea tipului de roman şi argumentarea încadrării făcute. Manualul
şi de compoziţie: geneza, tema, titlul, 1.2, Tema romanului, semnificaţia titlului, structura. Activitate Verificarea
structura. 1.3, Discutarea construcţiei subiectului (rezumat). Exerciţii de evidenţiere a individuală orală
Subiect. Conflict. Personaje. (pp. 135- 1.5, conflictului prin discutarea unor secvenţe semnificative. Identificarea Activitate
136) 2.1, întâmplării reprezentând intriga. Exercitii de identificare a instantelor frontală
Caracterizarea personajelor (pp. 136- 2.2, comunicarii narrative.
138) 2.3, Analiza construcţiei personajelor, modalităţilor de caracterizare şi trăsăturilor Manualul
Stilul narativ – Romanul modern- 2.4, acestora. Redactarea unei caracterizări, conform normelor acestui tip de Activitate Aprecieri
subiectiv. 2.6 compunere. individuală Grila de
Analiza unui fragment din roman, urmărind cerințe asemănătoare celor de Fișe de lucru obsevare
bacalaureat. Auxiliar sistematică a
Actualizarea instanţelor narative şi a relaţiilor dintre ele. Exerciţii de didactic atitudinii
recunoaştere a tehnicilor narative utilizate în romanul modern-subiectiv. elevilor față de
Textul multimodal: Nopți bengaleze Exerciții de lectură a textului preluat din auxiliarul didactic (fișa de lucru). învățare
(regizor: Nicolas Klotz, 1988) Exerciții de identificare a elementelor constitutive ale textului multimodal: Filmul
2.6. Activitate Susținerea orală
posterul/afișul cinematografic,comentarii grafice, sisteme de smene.
2.7 individuală și a punctului de
Identificarea modalități de transmitere/de reprezentare a mesajelor pornind de
3.1. la o secvență din filmul „Nopți bengaleze” (imagini, conținut audio, video frontală vedere despre
3.2 etc.), modul de receptare a informației (lectura propriu-zisă a textului scris și relația carte –
3.3 lectura estetică a ideilor, a emoțiilor transmise prin intermediul conținutului film
adăugat).
Povești tragice de iubire: Romeo și Julieta Încadrarea textului în opera scriitorului, tema, titlul, subiectul, semnificații,
Filmul
de W. Shakespeare (scena balconului) (p particularități ale textului dramatic (arta spectacolului)
Activitate
148 – 153) Exerciţii de identificare a temei/motivelor operei.Discutarea semnificaţiilor
individuală și
Text multimodal: secvențe din filmul titlului. Recunoașterea elementului care declanşează intriga şi conflictului
frontală
Romeo și Julieta (scena balconului) – site- existent. Rezumarea subiectului operei. Stil și limbaj artistic. Vizionarea
ul: wwwcinemagia.ro 1.1, ecranizării operei lui Shakespeare.
Schema de la
Paralelă între opera scrisă şi film 1.2, Vizionarea filmului/ Noțiuni de artă cinematografică (scenariu, regie,
tablă Identificarea
Literatură și alte arte imagine,
1.3, Postere și noțiunilor de
coloană sonoră, interpretare actoricească)/ Cronica de film/Afișul
1.5, materiale artă
Limbă și comunicare Exerciții de identificare a modului de formare a cuvintelor: derivare, jurnalistice cinematografică
2.1,
Îmbogățirea vocabularului. (p. 172 – 180) compunere, conversiune. auxiliare
Registre stilistice: registrul arhaic si 2.2, Registrul arhaic – arhaismele: definire, exemple, exerciții de identificare și
registrul neologic 2.3, înlocuire. Registrul neologic – neologismele: împrumuturile latino– romanice; Exerciții de Aprecieri
2.4, împrumuturile savante. clasificare a referitoare la
2.6 Caracteristici ale dialogului; reguli; tehnici ale dialogului eficient. tipurilor de capacitatea de
Comunicarea orală: dialogul 2.7. Tipuri de dialog având în vedere situația concretă de comunicare, subiectul și dialog relaționare prin
(p. 217 - 220) realțiile dintre emițători: conversația uzuală, controversa, disputa și cearta, Fișe de lucru dialog
întrevederea, interviul de angajare, audiența.
Textul argumentativ: pașii eseului Reguli și tehnici de construire a textului argumentative (reactualizare și Auxiliare
argumentativ. Teză, ipoteză, justificare, consolidare). Elemente specific argumentării (teză, ipoteză, justificare, probă/ didactice Grila de
exemplu. Tipuri de conectori. Criterii de exemplu) Fișe de lucru observare
evaluare Exerciții de redactare a unui text argumentativ bazat pe experiența personală. Auxiliare sistematică
didactice

Evaluare curentă Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor de literatură şi limbă Testul pentru De avut în
şi comunicare dobândite. evaluarea vedere
curentă modalitățile
de exprimare
a perferințelor
și a opiniilor
Unitatea: LUMI FANTASTICE (15 ore – S. 27- 33)
Competente
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Literatură Definirea prozei fantastice
O călătorie în fantastic: „Tinerețe fără 1.1, Elemente specifice prozei fantastice: teme și motive, acțiuni și Observarea sistematică
bătrânețe și viață fără de moarte” 1.2, personaje. Personajele – tipologie și mijloace de caracterizare. Schema la tablă a elevilor
(p. 182 - 196) 1.3, Definirea conceptelor de fantastic, fabulos, miraculos, supranatural
Structura narativă între real și fantastic. Fişe de lucru Tema pentru acasă
1.5,
Exerciții de distingere a conceptelor: fantastic, fabulos, miraculos, Manualul
2.1, supranatural Test pt. evaluarea
2.2, Atelier de redactare a unor texte narative fantaastice. Auxiliare formativă
2.3, Text multimodal: banda desenată, transpunerea unui episod/secvență Texte extrase
2.4, narativă din basmul discutat la clasa. din subiectele Creațiile proprii ale
2.6 Reactualizare și consolidare de cunoștințe cu privire la textul de bacalaureat elevilor
multimodal: format/structură, conținut, limbaj. Descrierea acestui tip de (probă scrisă,
comunicare realizat pe cale grafică. competențe Verificarea orală
Discutarea și corectarea, după caz, a textelor de bandă desenată care vor lingvistice)
corespunde normelor limbii literare.
Expoziție de benzi desenate.
Sub semnul maleficului: Moara lu Planul epic-între real și fantastic. Vocația fabulosului. Manualul Creații expuse
1.1,
Călifar de Galla Galaction (p.197-202) 1.2 Exerciții de familiarizare cu textul literar în care elementele reale
se întrepătrund cu cele fantastice. Auxiliare
Textul multimodal: definirea Identificarea temei nuvelei; identificarea spațiului și a timpului în Texte extrase Aprecierea viziunii
conceptului de pictopoezie/caligrame, din diferite fiecărui elev asupra
care se desfășoară acțiunea; comentarea elementelor care
autori și creații în literatura română și 1.3, caligrame modului de alcătuire a
universală. Creații personalizate ale
conturează spațiul și timpul. pictopoeziei/caligramei
1.5, Tipuri de personaje în textul fantastic, trăsături specifice ființelor
elevilor – atelier de lucru. 2.1, afalate la alianță cu diavolul. Fișe de lucru
Exerciții de identificare a a mărcilor fantasticului în fragemntul
suport din manual. Atelier de lucru Aprecierea orală
Exerciții de identificare a particularităților stilului și limbajului în asupra modalităților
nuvela discutată. de exprimare a
3.1, Textul multimodal: pictopoezie sau caligramă (definirea perferințelor și a
3.2, conceptului, simboluri, structură, tipuri de pictopoezie). opiniilor elevilor
3.3 Exerciții de recunoaștere a sistemului de scriere specific acestui
nou concept. Exemple de opere reprezentative din literatura
națională și universală. Fișe de lucru
Creații personalizate ale elevilor-atelier de lucru. Manualul Grila de observare
Noțiuni de teorie literară – TEXTUL Reactualizare și consolidare de cunoștințe Textul liric: instanțele sistematică
2.2,
LIRIC: teme, motive literare, viziunea 2.3, comunicării lirice, elemente de conținut și formă, limbaj artistic, Activitate
despre lume, simboluri centrale, 2.4, elemente de versificație și prozodie. individuală și
instanțele comunicării în discursul liric 2.6 Aplicații pe textul din manual Poemul odăilor de Leonid Dimov: frontală
etc.(p. 204-205) tematică și particularități artistice.
Figura de stil – ALEGORIA Figura de stil: ALEGORIA (definirea conceptului, exemple).
Exerciții de recunoaștere a procedeului stilistic în texte lirice.
Calificarea noțiunii de literatură SF. Narațiunea științifico-fantastică. Fișe de lucru Grila de observare
Ficțiune și realitate Ficțiunea S:F:-scurt istoric.Exemple de situații sau de întâmplări Manualul sistematică
Literatura SF: Harry Potter și piatra 1.1, ireale/fantastice în romanul „Harry Potter și piatra filosofală” de J.K.
filosofală de J.K Rowling (narațiunea 1.2 Rowling. Activitate
științifico-fantastică). Ateliere de 1.4, Exerciții de recunoaștere a elementelui fantastic dintr-un text suport la individuală și
redactare a unor texte care se încadrează prima vedere. frontală Aprecierea orală
în literatura de anticipație/literatura SF Exerciții de selectarea din romanul lecturat a unor secvențe narative în asupra modalităților
1.3, care se regăsesc elemente de ordin fantastic.. de exprimare a
1.5, Scrierea unui scurt comentariu despre o întâmplare și un personaj ireal, Fișe de lucru perferințelor și a
Limbă și comunicare 2.1, identificat în povestea SF din romanul studiat la clasă: „Harry Potter și din auxiliare opiniilor elevilor
Text literar-text nonliterar 2.2, piatra filosofală” de J.K. Rowling. didactice
2.3. Textul literar-textul nonliterar (definiție, trăsături, exemple)
2.4. Exerciții de argumentare în favoarea unui text literar/nonliterar, aplicații
2.6. pe fișe de lucru.
Exerciții de redactare a unor texte literare/nonliterare: descriere literară
verus nonliterară. Menționarea a două asemănări și a două deosebiri
între cele două tipuri de texte.
1.1, Grila de observare
1.2 Schema la sistematică
Limbă și comunicare 1.4, Comunicarea și situația de comunicare.Stilurile funcționale ale limbii tablă
române.
Stilurile funcționale ale limbii Definirea termenului de stil. Stilul ca variantă a limbii, accepții. Criterii Aprecieri verbale
române. 1.3, de casificare a stilurilor. Calități generale ale stilurilor: precizie, și notarea elevilor
Stil, stil funcțional, calități generale și 1.4, corectitudine, claritate, concizie, precizie, naturalețe.
particulare ale stilului 1.5, Calități particulare ale stilului: artisitic, tehnico-științific, juridico- Fișe de lucru
administrativ, jurnalistic, colocvial, oratoric.
din auxiliare
Exerciții de recunoaștere a calităților particulare ale stilului funcțional al
limbii române (fișe de lucru). didactice
2.1, Elaborarea de texte cu conținut corespondent fiecărui stil funcțional.
Analiza
2.2, Activitate răspunsurilor:
Evaluare curentă 2.3. Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor dobândite. individuală ezitări, erori, lacune
2.4. Analiza calitativă asupra cunoștințelor acumulate de către elevi. Plusuri Testul de versus argumetări
2.6. și minusuri în acumularea de cunoștințe. evaluare clare, pertinente și
formativă coerente,
corectitudine în
rezolvarea
Unitatea: EVALUARE SUMATIVĂ (6 ore – S. 11, 30)

Competente
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Recapitulare pentru lucrarea scrisă Actualizarea cunoştinţelor de limbă şi comunicare şi teorie literară prin Schema la tablă Observarea
semestrială (1 oră/sem.) 1.1, 1.2, 1.3, schema la tablă pe baza întrebărilor şi răspunsurilor, exerciţiilor/ fişei de lucru Portofoliul sistematică a
Lucrare scrisă semestrială (1 1.5, 2.1, 2.2, Rezolvarea unor cerinţe pentru verificarea cunoştinţelor de literatură şi limbă Testul pentru elevilor
oră/sem.) 2.3, 2.4, 2.6, şi comunicare dobândite de-a lungul semestrului. evaluarea Testul pentru
1.4, 3.1, 3.3, sumativă evaluarea
Discutarea lucrării scrise semestriale 2.7
Corectarea greşelilor prin activitate frontală. Consolidarea cunoştinţelor prin
Lucrările sumativă
(1 oră/sem.) discutarea cerinţelor şi a răspunsurilor date de elevi şi aşteptate de profesor
elevilor
Unitatea: RECAPITULARE SEMESTRIALĂ (6 ore – S. 14, 34)
Competente
Conţinuturi ( detalieri ) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice
Recapitulare (3 ore/ sem.) 1.1, 1.2, 1.3, Recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite în cadrul temelor prin Schema la tablă Observarea
1.5, 2.1, 2.2, schema la tablă pe baza întrebărilor şi răspunsurilor, exerciţiilor/ fişelor de Fişe de lectură sistematică a
2.3, 2.4, 2.6, lucru Fişe de lucru elevilor
1.4, 3.1, 3.3, 2.7 Testul pentru Tema pt. acasă
evaluarea Test pt. eval.
formativă formativă
Manualul Portofoliul
Referinţe critice Verificarea
orală

S-ar putea să vă placă și