Sunteți pe pagina 1din 14

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Limba și
literatura
română
Clasa a II-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina:Limba și literatura română
Clasa a II-a
COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:
1. Receptarea mesajului oral în situaţii de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenţie și
concentrare.
2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în diferite contexte de comunicare.
3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă,
conștientă, cursivă și expresivă.
4. Producerea de mesaje scrise în situaţii de comunicare, demonstrând tendinţe de autocontrol și atitudine
creativă.
5. Aplicarea elementelor de construcţie a comunicării în mesajele emise, manifestând tendinţe de conduită
autonomă.
6. Gestionarea experienţelor lectorale în contexte educaţionale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și
preferinţe pentru lectură.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1.Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.
2,Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul primar în anul de studii
2019-2020

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum,
2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a. Chișinău:
MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid metodologic.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
5 169

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unități de învățare Nr. Evaluări Obser
(modulele) ore EI EFE ES vații
Semestrul 1
1. Școala 16 1 2 2 (probă orală și test)
2. Toamna 15 1 2 1 (test)
3. Familia mea 13 1 2 2 (probă orală și test)
4. Lumea vietăților 13 1 2 1(test)
5. Iarna 19 1 2 1(test de ev. finală)
Total semestrul I 76 5 10 7 (5 scrise, 2 orale)
Semestrul 2
6. În lumea poveștilor 14 1 2 2 (probă orală și test)
7. Îndemnuri 16 1 2 1(test)
8. În luptă cu iarna 15 1 2 1(test)
9. Primăvara 17 1 2 1(test)
10. Hristos a înviat! 8 1 1 1(test)
11. În prag de vacanță 23 1 2 2 (probă orală și test anual)
Total semestrul II 93 6 11 8 (6 scrise, 2 orale)
Total an 169 11 21 15 (11 scrise, 4 orale)
Proiectarea unităților de învățare (modulelor)
la disciplina școlară Limba și literatura română
Clasa a II-a

Nr. crt.

Nr. de ore

Observații
Evaluare
Unități de competențe

Data
(sub-competențe) Detalieri de conținut

MODULUL 1: ȘCOALA
Nr. de ore alocate: 16 ore
1.5. Receptarea de mesaje 1. Omul și comunicarea. Relatarea unor 1 EI
orale, în contexte cunoscute conţinuturi (evenimente, întâmplări,
de comunicare. povestioare). Impresii din vacanţă. Prezentarea
3.1. Utilizarea tehnicilor de manualului.
lectură corectă, conștientă și 2. Calitățile citirii: corectă, conștientă, cursivă. 1
fluidă. Text – suport: Din nou la școală. Atelier de
3.2. Distingerea informaţiilor lectură.
esenţiale dintr-un text citit. 3. Textul literar (fragmentul de text) și 1
6.1. Identificarea elementelor imaginea asociată. Lectura interogativ-
principale ale cărţilor citite și interpretativă a textului „Din nou la școală”
discutate în grupuri sau în 4. Tainele cărții. Componentele cărții: coperta 1
colectivul clasei. (titlul și autorul cărții), filele cu text,
2.1. Articularea clară și imaginile.
corectă a enunţurilor, cu 5. Tainele cărții. Cartea. Cartea în viața noastră 1 EFE
intonaţia corespunzătoare Textul „Cartea” de Vasile Romanciuc. P12, P13
intenţiei de comunicare. 6. Componentele dialogului: 1
2.3. Utilizarea dialogului în ascultător- vorbitor. Cum comunicăm?
situaţii cunoscute de 7. Textul literar: alineatul și semnificația lui. 1
comunicare. Textul „Abecedarul” după Tudor Arghezi.
4.3. Compunerea textelor 8. Ideile textului (după alineate). Planul de idei 1
literare/ funcţionale scurte, al textului „Abecedarul” după Tudor Arghezi.
după repere. 9. Comunicarea orală – dialogul. Organizarea 1
2.6. Construirea textelor orale dialogului simplu: întrebare – răspuns.
scurte pe baza unor imagini. Comunicarea nonverbală. Gestul și mimica.
5.1. Distingerea cuvintelor noi Unele semnale ale serviciilor (asistență
și a sensului lor în diverse medicală de urgență, pompieri, poliție); semne
texte și enunţuri. rutiere; afișe informaționale.
5.3. Respectarea normelor 10. Compuneri după o ilustrație sau pe baza 1 EFE
fonetice și gramaticale unor benzi de desene. P11, P25
elementare. Textul oral după un șir de imagini.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a Redactarea textului: Dorința lui Oache
propoziţiilor și textelor mici, 11. Cuvintele noi din text. Sensurile cuvântului: 1
cu litere de mână și de tipar, cuvinte cu sens asemănător, cuvinte cu sens
respectând spaţiul, înclinaţia opus (identificare). Textul „Cheia” după
și aspectul îngrijit. Mihail Sadoveanu
5.2. Aplicarea regulilor 12. Evaluare sumativă orală nr.1 1 ESO
învăţate de despărţire a Produs 17: Citirea cu voce a unui text
cuvintelor în silabe și la capăt cunoscut
de rând. 13. Textul nonliterar funcțional. Bilețelul și 1
semnificația lui în viața oamenilor.
2.7. Exprimarea propriei 14. Tainele cărții. Enciclopedii pentru copii. 1
opinii în anumite situaţii de Atelier de lectură, discuție și creație.
comunicare, cu ajutorul Text – suport: Melcul școlar, de V. Versavia
informaţiilor cumulate. 15. Evaluare sumativă nr.2, modulul „Școala” 1 ES
6.2. Determinarea 16. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
conţinutului unei cărţi după Atelier de lectură, scriere, vorbire.
titlu, autor și ilustraţii.
MODULUL 2: TOAMNA
Nr. de ore alocate: 15 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 17. Textul. Componentele textului: titlul, 1 EI
lectură corectă, conștientă și autorul, conținutul propriu-zis. Sensurile
fluidă. cuvântului: cuvinte cu sens asemănător,
3.2. Distingerea informaţiilor cuvinte cu sens opus (identificare).
esenţiale dintr-un text citit. Textul „Cum începe toamna” după Marin
3.3. Recitarea poeziilor Preda.
propuse și a celor selectate în 18. Sensurile cuvântului: cuvinte cu sens 1
mod independent. asemănător, cuvinte cu sens opus
1.3. Determinarea (identificare).
informaţiilor esenţiale dintr- Utilizarea ortogramelor: s-a, sa.
un mesaj audiat. Textul „Cum începe toamna” după Marin
1.4. Distingerea după auz a Preda.
corectitudinii logice a 19. Propoziția după scopul comunicării: 1
propoziţiilor. enunțiativă, interogativă. Semnele de
3.5. Exprimarea în cuvinte punctuație respective: punctul (.), semnul
proprii a ideilor și a întrebării (?). Intonarea corectă a propoziției.
atitudinilor faţă de textul citit 20. Atitudinea cititorului față de cele citite. 1
și faţă de personajele textului. Textul „Puișorii” după Emil Gârleanu.
3.6. Relatarea selectivă a 21. Exerciții aplicative de transcriere, de 1
textelor citite, conform completare a enunțurilor. Textul „Puișorii”
fragmentelor indicate sau după Emil Gârleanu.
ilustrate. 22. Propoziția după scopul comunicării: 1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a exclamativă. Semnul de punctuație respectiv:
propoziţiilor și textelor mici, semnul exclamării(!). Intonarea corectă a
cu litere de mână și de tipar, propoziției.
respectând spaţiul, înclinaţia 23. Versificația: poezia, strofa, versul, rima. 1 EFE
și aspectul îngrijit. Textul „Toamna” de Octavian Goga P26, P27
4.2. Folosirea regulilor de 24. Sensurile cuvântului: cuvinte cu sens 1
ortografie și de punctuaţie asemănător, cuvinte cu sens opus
învăţate. (identificare).
4.3. Compunerea textelor Cuvinte cu sens propriu, cuvinte cu sens
literare/ funcţionale scurte, figurat.
după repere. Textul „Toamna” de Octavian Goga
2.1. Articularea clară și 25. Compuneri după o ilustrație sau pe baza 1
corectă a enunţurilor, cu unor benzi de desene.
intonaţia corespunzătoare Relatarea unor întâmplări, povestioare alcătuite
intenţiei de comunicare. după un șir de ilustrații, benzi desenate. O
5.2. Aplicarea regulilor lecție…
învăţate de despărţire a 26. Povestirea (orală, liberă, în succesiune și 1
cuvintelor în silabe și la capăt selectivă) imitând tonul, intonația și timbrul
de rând. vocii (ghidat). Textul „Cioc! Cioc! Cioc!”
5.3. Respectarea normelor după Emil Gârleanu.
fonetice și gramaticale 27. Scrisul –necesitate în viața omului. 1 EFE
elementare. Punctuația: cratima în ortogramele învățate. P12, P27
Textul „Cioc! Cioc! Cioc!” după Emil
Gârleanu.
6.2. Determinarea 28. Tainele cărții. Enciclopedii pentru copii. 1
conţinutului unei cărţi după Text „Balada unui greier mic” de George
titlu, autor și ilustraţii. Topârceanu.
6.3. Prezentarea orală, pe baza 29. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
unor repere, a unor cărţi citite vorbire.
independent. 30. Evaluare sumativă nr.3, modulul „Toamna” 1 ES
31. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
MODULUL 3: FAMILIA MEA
Nr. de ore alocate: 13 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 32. Citirea corectă, conștientă, cursivă. 1 EI
lectură corectă, conștientă și Textul „Banul muncit” după Alexandru Mitru
fluidă. 33. Ideile textului (după alineate). Textul „Banul 1
3.2. Distingerea informaţiilor muncit” după Alexandru Mitru
esenţiale dintr-un text citit. 34. Textul. Consecutivitatea ideilor într-o 1 EFE
3.5. Exprimarea în cuvinte narațiune. Componentele textului: titlul, P13, P24
proprii a ideilor și a autorul, conținutul propriu-zis.
atitudinilor faţă de textul citit Textul literar: alineatul și semnificația lui.
și faţă de personajele textului. 35. Textul în versuri.Versificația: poezia, strofa, 1
2.3. Utilizarea dialogului în versul, rima. Valori în textile literare. Textul
situaţii cunoscute de „Arborele familiei” de Arcadie Suceveanu.
comunicare. 36. Sensurile cuvântului: cuvinte cu sens 1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a asemănător, cuvinte cu sens opus (identificare).
propoziţiilor și textelor mici, Familia de cuvinte. Textul „Arborele
cu litere de mână și de tipar, familiei” de Arcadie Suceveanu.
respectând spaţiul, înclinaţia 37. Dialogul. Formule de inițiere, de menținere și 1 EFE
și aspectul îngrijit. de încheiere a unui dialog. P1, P5
4.2. Folosirea regulilor de Eticheta comunicării. Formule de salut, de
ortografie și de punctuaţie adresare, de mulțumire.
învăţate. Puctuația: linia de dialog. Majuscula în
5.3. Respectarea normelor propoziții.
fonetice și gramaticale 38. Aprecierea textelor literare (acceptă/ nu 1
elementare. acceptă; susține/nu susține). Textul „Nu e
5.4. Pronunţarea corectă a voie” Tudor Arghezi.
cuvintelor limbii române. 39. Evaluare sumativă orală nr.4 1 ESO
Produs 22: Textul literar povestit
6.3. Prezentarea orală, pe baza 40. Tainele cărții. Biblioteca școlară/comunitară. 1
unor repere, a unor cărţi citite Text „Familia mea” după Baruțu și Tudor
independent. Arghezi.
6.4. Alegerea motivată a 41. Compuneri după o ilustrație sau pe baza 1
diferitor tipuri de cărţi pentru unor benzi de desene. Povestirea orală după
lectura suplimentară. un șir de ilustrații. O zi plină
5.3. Respectarea normelor 42. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
fonetice și gramaticale vorbire.
elementare. 43. Evaluare sumativă nr.5, modulul „Familia 1 ES
5.4. Pronunţarea corectă a mea”
cuvintelor limbii române. 44. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
MODULUL 4: LUMEA VIETĂȚILOR
Nr. de ore alocate: 13 ore
45. Cuvintele noi din text. Textul „La grădina 1 EI
Zoologică” după Marin Sorescu
5.1. Distingerea cuvintelor noi 46. Descrieri de plante, animale (cu sau fără 1
și a sensului lor în diverse repere).
texte și enunţuri. Textul „La grădina Zoologică” după Marin
2.5. Redarea prin cuvinte Sorescu
proprii a conţinutului unui 47. Situații de comunicare: cuvântul și 1 EFE
fragment dintr-un text citit sau propoziția – elemente de bază ale P11, P25
audiat. comunicării verbale.
2.6. Construirea textelor orale 48. Ideile textului (după alineate). Textul 1
scurte pe baza unor imagini. „Năluca” după Cezar Petrescu
49. Consecutivitaea ideilor într-o narațiune. 1
Textul „Năluca” după Cezar Petrescu
3.1. Utilizarea tehnicilor de 50. Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte cu sens 1
lectură corectă, conștientă și asemănător/opus.
fluidă. Scrisul: înclinația uniformă, acuratețea,
3.2. Distingerea informaţiilor așezarea estetică în pagină a scrisului.
esenţiale dintr-un text citit. 51. Tainele cărții. Dicționare școlare (pe suport 1
2.6. Construirea textelor orale de hârtie și electronic).
scurte pe baza unor imagini. Textul „Într-o zi pe când lucram” de Ana
6.2. Determinarea Blandiana
conţinutului unei cărţi după 52. Citirea corectă, conștientă și fluidă. Textul 1
titlu, autor și ilustraţii. „După asemănarea lor” după Emil Gârleanu
2.7. Exprimarea propriei 53. Relatarea unor evenimente, informații din 1 EFE
opinii în anumite situaţii de mass-media. Textul „După asemănarea lor” P25, P27
comunicare, cu ajutorul după Emil Gârleanu.
informaţiilor cumulate. 54. Compunere orală după un șir de imagini 1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 55. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
propoziţiilor și textelor mici, vorbire.
cu litere de mână și de tipar, 56. Evaluare sumativă nr.6, modulul „Lumea 1 ES
respectând spaţiul, înclinaţia vietăților”
și aspectul îngrijit.
57. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
4.2. Folosirea regulilor de
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
ortografie și de punctuaţie
învăţate.
MODULUL 5: IARNA
Nr. de ore alocate: 19 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 58. Compararea structurii poeziei cu structura 1 EI
lectură corectă, conștientă și textului în proză. Textul „Iarna” de Nicolae
fluidă. Labiș.
3.2. Distingerea informaţiilor 59. Recitarea poeziei. Textul „Iarna” de Nicolae 1
esenţiale dintr-un text citit. Labiș.
3.5. Exprimarea în cuvinte 60. Cuvinte care denumesc obiecte. Identificarea 1
proprii a ideilor și a lor în textile citite. Semnificația lor în vorbire.
atitudinilor faţă de textul citit 61. Cuvinte care denumesc obiecte. Exerciții 1
și faţă de personajele textului. aplicative.
3.6. Relatarea selectivă a 62. Viteza și ritmul citirii. Textul „Vreau să 1
textelor citite, conform trăiesc printre stele” după Victor Eftimiu
fragmentelor indicate sau 63. Personaje literare pozitive. Textul „Vreau să 1 EFE
ilustrate. trăiesc printre stele” după Victor Eftimiu P19, P23
1.2. Explicarea sensului 64. Cuvinte care arată însușiri. Identificarea lor 1
cuvintelor dintr-un enunţ în textile citite. Semnificația lor în vorbire.
audiat. Modificarea cuvintelor în procesul
1.3. Determinarea comunicării. Acordul dintre substantiv și
informaţiilor esenţiale dintr- adjectiv (pe cale intuitivă, fără folosirea
un mesaj audiat. terminologiei)
65. Cuvinte care arată însușiri. Exerciții 1
aplicative.
1.4. Distingerea după auz a 66. Valori în textele literare. Tematica textului 1
corectitudinii logice a (ghidat). Emoțiile trăite (ghidat). Textul „În
propoziţiilor. seara de Crăciun” de George Coșbuc
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 67. Cuvinte care exprimă acțiuni. Identificarea 1
propoziţiilor și textelor mici, lor în textele citite. Semnificația lor în vorbire.
cu litere de mână și de tipar, 68. Cuvinte care exprimă acțiuni. Exerciții 1 EFE
respectând spaţiul, înclinaţia aplicative. P26
și aspectul îngrijit. 69. Cuvinte care descriu emoția postlectorală. 1
4.2. Folosirea regulilor de Textul „În ajun de Anul Nou” după Fănuș
ortografie și de punctuaţie Neagu
învăţate. 70. Povestirea (orală, liberă, în succesiune și 1
selectivă) imitând tonul, intonația și timbrul
5.1. Distingerea cuvintelor noi vocii (ghidat). Textul „În ajun de Anul Nou”
și a sensului lor în diverse după Fănuș Neagu
texte și enunţuri. 71. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
5.2. Aplicarea regulilor vorbire.
învăţate de despărţire a 72. Evaluare sumativă nr. 7 (semestrul I) 1 ES
cuvintelor în silabe și la capăt 73. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
de rând. Atelier de lectură, scriere, vorbire.
6.2. Determinarea 74. Tainele cărții. Presa periodică pentru copii. 1
conţinutului unei cărţi după Legenda bradului
titlu, autor și ilustraţii. 75. Părțile compunerii. Poveste cu Moș Crăciun 1
6.3. Prezentarea orală, pe baza
76. Zi de activități transdisciplinare 1
unor repere, a unor cărţi citite
independent.
MODULUL 6: ÎN LUMEA POVEȘTILOR
Nr. de ore alocate: 14 ore
1.3. Determinarea 77. Povestea. Personaje literare pozitive și 1 EI
informaţiilor esenţiale dintr- negative. Textul „Degețica” după Hans
un mesaj audiat. Christian Andersen.
1.4. Distingerea după auz a 78. Ideile textului (după alineate). Relatarea 1
corectitudinii logice a unor întâmplări. Textul „Degețica” după
propoziţiilor. Hans Christian Andersen.
3.1. Utilizarea tehnicilor de 79. Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. 1 EFE
lectură corectă, conștientă și Despărțirea în silabe la capăt de rând. P25, P12
fluidă. 80. Povestea. Personaje literare pozitive și 1
3.2. Distingerea informaţiilor negative. Textul „Judecata vulpii” după Petre
esenţiale dintr-un text citit. Ispirescu.
3.4. Identificarea trăsăturilor 81. Povestirea (orală, liberă, în succesiune și 1
fizice și morale ale selectivă) imitând tonul, intonația și timbrul
personajelor principale dintr- vocii (ghidat). Textul „Judecata vulpii” după
un text literar citit. Petre Ispirescu.
2.5. Redarea prin cuvinte 82. Alfabetul . Pronunțarea corectă a sunetelor 1
proprii a conţinutului unui limbii române. Sunetul și litera. Sunetele
fragment dintr-un text citit sau vocale. Sunetele consoane (citirea corectă a
audiat. consoanelor sprijinite de o vocală).
6.3. Prezentarea orală, pe baza 83. Tainele cărții. Agenda de lectură a cărților 1 EFE
unor repere, a unor cărţi citite citite. Titlul cărții, autorul, personajele, P30, P28
independent. cuvintele neînțelese, expresii artistice.
2.6. Construirea textelor orale Text – suport: Rățușca cea urâtă, după Hans
scurte pe baza unor imagini. Christian Andersen
2.7. Exprimarea propriei 84. Povestea. Viteza și ritmul citirii. Textul 1
opinii în anumite situaţii de literar (fragmmentul de text) și imaginea
comunicare, cu ajutorul asociată. Textul „Țăranul și duhul apelor”
informaţiilor cumulate. după Lev Tolstoi.
5.2. Aplicarea regulilor 85. Aprecierea textelor literare (acceptă/nu 1
învăţate de despărţire a acceptă; susține/nu susține). Caracterizări de
cuvintelor în silabe și la capăt personaje. Textul „Țăranul și duhul apelor”
de rând. după Lev Tolstoi.
5.3. Respectarea normelor 86. Evaluare sumativă orală nr.8. 1 ESO
fonetice și gramaticale Produs 22: Textul literar povestit
elementare. 87. Tainele cărții. Cărți cu imagini. Cărți cu 1
6.4. Alegerea motivată a poezii, proverbe, ghicitori și frământări de
diferitor tipuri de cărţi pentru limbă.
lectura suplimentară. Text – suport: Filmul copilăriei, de Arcadie
5.4. Pronunţarea corectă a Suceveanu
cuvintelor limbii române. 88. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
vorbire.
89. Evaluare sumativă nr.9, modulul „În lumea 1 ES
poveștilor”
90. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
MODULUL 7: ÎNDEMNURI
Nr. de ore alocate: 16 ore
3.3. Recitarea poeziilor 91. Versificația: poezia, strofa, versul, rima. 1 EI
propuse și a celor selectate în Învățătura textului (ghidat). Textul
mod independent. „Îndemn” de Demostene Botez.
4.2. Folosirea regulilor de 92. Recitarea poeziei. Textul „Îndemn” de 1
ortografie și de punctuaţie Demostene Botez.
învăţate. 93. Cuvinte ce conțin grupurile de sunete oa, ie. 1 EFE
3.2. Distingerea informaţiilor Scrierea corectă a grupurilor de litere oa, P13, P27
esenţiale dintr-un text citit. ie.
3.1. Utilizarea tehnicilor de 94. Textul literar (fragmentul de text) și 1
lectură corectă, conștientă și imaginea asociată. Textul „O minune…”
fluidă. 95. Povestirea (orală, liberă, în succesiune și 1
2.5. Redarea prin cuvinte selectivă) imitând tonul, intonația și timbrul
proprii a conţinutului unui vocii (ghidat). Textul „O minune…”
fragment dintr-un text citit sau 96. Ortografia cuvintelor ce conțin grupurile 1
audiat. de litere ce, ci, che, chi.
4.2. Folosirea regulilor de 97. Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte care 1
ortografie și de punctuaţie descriu emoția postlectorală. Textul
învăţate. „Amărăciuni” după Tudor Arghezi
5.3. Respectarea normelor 98. Ideile textului (după alineate). Textul 1
fonetice și gramaticale literar povestit. Textul „Amărăciuni” după
elementare. Tudor Arghezi
4.4. Transmiterea în scris a 99. Ortografia cuvintelor ce conțin grupurile 1 EFE
unor idei. de litere ge, gi, ghe, ghi. P27, P16
6.2. Determinarea 100. Compunere după o bandă desenată și un plan 1
conţinutului unei cărţi după de idei
titlu, autor și ilustraţii. 101. Fabula. Cuvinte care descriu emoția 1
1.2. Explicarea sensului postlectorală. Textul „ Musca la arat” de
cuvintelor dintr-un enunţ Alexandru Donici.
audiat. 102. Învățătura și morala fabulei. Proverbul. 1
Textul „ Musca la arat” de Alexandru Donici.
6.4. Alegerea motivată a 103. Tainele cărții. Cărți din literatura artistică 1
diferitor tipuri de cărţi pentru universală pentru copii.
lectura suplimentară. Text – suport: Coridorul ispitei, după Voltaire
1.3. Determinarea
104. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
informaţiilor esenţiale dintr-
vorbire.
un mesaj audiat.
105. Evaluare sumativă nr.10, modulul 1 ES
„Îndemnuri”
1.4. Distingerea după auz a 106. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
corectitudinii logice a Atelier de lectură, scriere, vorbire.
propoziţiilor.
MODULUL 8: ÎN LUPTĂ CU IARNA
Nr. de ore alocate: 15 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 107. Textul literar și semnificația lui. Textul 1 EI
lectură corectă, conștientă și „Pițigoii” după Eugen Jianu.
fluidă. 108. Atitudinea față de comportamentul 1
3.5. Exprimarea în cuvinte personajelor descrise. Citire expresivă și pe
proprii a ideilor și a roluri. Textul „Pițigoii” după Eugen Jianu.
atitudinilor faţă de textul citit 109. Cuvinte ce conțin consoana m înainte de b 1
și faţă de personajele textului. sau p
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 110. Versificația: poezia, strofa, versul, rima. 1
propoziţiilor și textelor mici, Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte cu sens
cu litere de mână și de tipar, propriu/figurat. Textul „Răscruce” de Vasile
respectând spaţiul, înclinaţia Romanciuc.
și aspectul îngrijit. 111. Recitarea poeziei. Textul „Răscruce” de 1
Vasile Romanciuc.
112. Cuvinte ce conțin literele î, x, â. 1 EFE
P6, P8
113. Compunere după imagini 1
6.4. Alegerea motivată a 114. Tainele cărții. Enciclopedii pentru copii. 1
diferitor tipuri de cărţi pentru Text – suport: Zilele Babei Dochia, după
lectura suplimentară. Mihail Sadoveanu
115. Textul. Componentele textului: titlul, 1
4.2. Folosirea regulilor de autorul, conținutul propriu zis. Tematica
ortografie și de punctuaţie textului (ghidat). Textul „Țurțurii” de Nina
învăţate. Cassian.
116. Cuvinte care descriu emoția poslectorală. 1
2.6. Construirea textelor orale Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte cu sens
scurte pe baza unor imagini. propriu/figurat. Textul „Țurțurii” de Nina
Cassian.
3.2. Distingerea informaţiilor 117. Valori în textele literare. Textul „Zăpada și 1
esenţiale dintr-un text citit. ghiocelul (legendă populară)”
118. Cuvinte ce denumesc obiecte, cuvinte ce 1 EFE
5.4. Pronunţarea corectă a
arată însușiri, cuvinte ce exprimă acțiuni. P6, P25
cuvintelor limbii române.
Identificarea lor în textul „Zăpada și ghiocelul
(legendă populară)”
3.4. Identificarea trăsăturilor
119. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
fizice și morale ale
vorbire.
personajelor principale dintr-
120. Evaluare sumativă nr.11, modulul „În luptă 1 ES
un text literar citit.
cu iarna”
121. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
MODULUL 9: PRIMĂVARA
Nr. de ore alocate: 17 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 122. Textul literar: alineatul și semnificația lui. 1 EI
lectură corectă, conștientă și Ideile textului (după alineate). Textul
fluidă. „Buburuza” după Eugen Jianu.
3.2. Distingerea informaţiilor 123. Descrieri de plante, animale (cu sau fără 1
esenţiale dintr-un text citit. repere). Relatarea unor informații din mass-
media. Textul „Buburuza” după Eugen Jianu.
124. Cuvântul – parte de propoziție 1
1.1. Identificarea semnificaţiei 125. Viteza și rimul citirii (intensificare și 1
unui mesaj oral într-o situaţie automatizare). Textul „Primăvara” după
de comunicare cunoscută. George Coșbuc.
1.2. Explicarea sensului 126. Consecutivitatea ideilor într-o narațiune. 1
cuvintelor dintr-un enunţ Textul „Primăvara” după George Coșbuc.
audiat. 127. Partea pricipală de propoziție – predicatul 1 EFE
1.3. Determinarea (pe cale intuitivă, fără folosirea terminologiei) P7, P13
informaţiilor esenţiale dintr- 128. Atitudinea față de comportamentul 1
un mesaj audiat. personajelor descrise. Textul „ Păpădia”
2.4. Aplicarea normelor după Ion Agârbiceanu.
elementare de etichetă verbală 129. Mijloace de intonare a fiecărui tip de 1
și de comportament nonverbal propoziție în conformitate cu semnele de
asociat. punctuație respective. Textul „Păpădia”
2.5. Redarea prin cuvinte după Ion Agârbiceanu.
proprii a conţinutului unui 130. Partea principală de propoziție – subiectul 1
fragment dintr-un text citit sau (pe cale intuitivă, fără folosirea terminologiei)
audiat. 131. Acordul dintre subiect și predicat (pe cale 1 EFE
2.7. Exprimarea propriei intuitivă, fără folosirea terminologiei) P7, 25
opinii în anumite situaţii de 132. Tainele cărții. Prezentare de carte „Florile” 1
comunicare, cu ajutorul după Vasile Voiculescu
informaţiilor cumulate. 133. Cuvinte cu sens propriu, cuvinte cu sens 1
6.4. Alegerea motivată a figurat. Textul „Umbreluțe” de Passionaria
diferitor tipuri de cărţi pentru Stoicescu.
lectura suplimentară. 134. Descrieri de plante, animale (cu sau fără 1
5.3. Respectarea normelor reper). Textul „Umbreluțe” de Passionaria
fonetice și gramaticale Stoicescu.
elementare. 135. Compunere după un șir de imagini și după un 1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a plan de idei.
propoziţiilor și textelor mici, 136. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
cu litere de mână și de tipar, vorbire.
respectând spaţiul, înclinaţia 137. Evaluare sumativă nr.12, modulul 1 ES
și aspectul îngrijit. „Primăvara”
4.2. Folosirea regulilor de
138. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
ortografie și de punctuaţie
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
învăţate.
MODULUL 10: HRISTOS A ÎNVIAT!
Nr. de ore alocate: 8 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 139. Valori în textele literare. Textul „Cântec 1 EI
lectură corectă, conștientă și pascal” de Vasile Romanciuc.
fluidă. 140. Cuvintele noi din text. Sensurile cuvântului. 1
3.2. Distingerea informaţiilor Textul „Cântec pascal” de Vasile Romanciuc.
esenţiale dintr-un text citit. 141. Cuvinte care descriu emoția poslectorală. 1
3.5. Exprimarea în cuvinte Consecutivitatea ideilor într-o narațiune.
proprii a ideilor și a Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte cu sens
atitudinilor faţă de textul citit propriu/figurat. Textul „Măgărușul” după
și faţă de personajele textului. Ion Agârbiceanu.
4.3. Compunerea textelor 142. Cuvântul și sensurile lui. Cuvinte cu sens 1 EFE
literare/ funcţionale scurte, propriu/figurat. P19, P12
după repere. Scrisul – necesitate a omului. Înclinația
5.1. Distingerea cuvintelor noi uniformă, acuratețea estetică în pagină a
și a sensului lor în diverse scrisului. Textul „Părul din ograda bunicilor ”
texte și enunţuri. de Mihail Sadoveanu.
2.4. Aplicarea normelor 143. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
elementare de etichetă verbală vorbire.
și de comportament nonverbal 144. Evaluare sumativă nr.13, modulul „Hristos 1 ES
asociat. a înviat”
2.5. Redarea prin cuvinte 145. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
proprii a conţinutului unui Atelier de lectură, scriere, vorbire.
fragment dintr-un text citit sau Textul nonliterar funcțional. Felicitarea.
audiat. 146. Zi de activități transdisciplinare 1
MODULUL 11: ÎN PRAG DE VACANȚĂ
Nr. de ore alocate: 23 ore
3.1. Utilizarea tehnicilor de 147. Citirea corectă, conștientă și fluidă. Viteza 1 EI
lectură corectă, conștientă și și ritmul citirii. Descrieri de plante, animale
fluidă. (cu sau fără repere).
Textul „Cumințenie” după Aurel Scobioală.
148. Tema – titlul – idea principală. 1
1.4. Distingerea după auz a Textul „Cumințenie” după Aurel Scobioală.
corectitudinii logice a Atelier de discuție și creație.
propoziţiilor. 149. Propoziția simplă. Propoziția afirmativă, 1
negativă (pe cale intuitivă, fără folosirea
terminologiei).
1.3. Determinarea 150. Propoziția simplă. Propoziția afirmativă, 1 EFE
informaţiilor esenţiale dintr- negativă. Acordul dintre subiect și predicat. P7, P6
un mesaj audiat. 151. Înțelegerea și interpretarea celor citite în 1
gând. Textul „Marea, o apă folositoare” după
Marin Sorescu.
3.6. Relatarea selectivă a 152. Atitudinea cititorului față de cele citite. 1
textelor citite, conform Învățătura textului (ghidat). Familia de
fragmentelor indicate sau cuvinte. Textul „Marea, o apă folositoare”
ilustrate. după Marin Sorescu
153. Propoziția dezvoltată. Propoziția afirmativă, 1
3.2. Distingerea informaţiilor negativă (pe cale intuitivă, fără folosirea
esenţiale dintr-un text citit. terminologiei).
154. Propoziția dezvoltată. Modificarea 1 EFE
cuvintelor în procesul comunicării și în P7, P19
contexte concrete.
155. Atitudinea cititorului față de cele citite. 1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a Textul „Premiul întâi” după Marin Preda.
propoziţiilor și textelor mici, 156. Ideile textului (după alineate). Povestirea 1
cu litere de mână și de tipar, (orală, liberă, în succesiune și selectivă)
respectând spaţiul, înclinaţia imitând tonul, intonația și timbrul vocii
și aspectul îngrijit. (ghidat). Caracterizări de personaje.
Textul „Premiul întâi” după Marin Preda.
157. Versificația: poezia, strofa, versul, rima. 1
5.1. Distingerea cuvintelor noi Textul „Vară” de Otilia Cazimir.
și a sensului lor în diverse 158. Emoțiile trăite (ghidat). Textul „Vara” de 1
texte și enunţuri. Otilia Cazimir.
159. Evaluare sumativă orală nr. 14 1 ESO
Produs 20: Poezia recitată
160. Tainele cărții. Cartea electronică. Text – 1
6.4. Alegerea motivată a
suport: Rețetă de vacanță, de Vasile
diferitor tipuri de cărţi pentru
Romanciuc
lectura suplimentară.
161. Tainele cărții. Agendă de lectură a cărților 1
citite. Titlul cărții, autorul, personajele,
4.3. Compunerea textelor
cuvinte neînțelese, expresii artistice.
literare/ funcţionale scurte,
162. Lecție - sinteză. Atelier de lectură, scriere și 1
după repere.
vorbire.
163. Evaluare sumativă nr. 15 (anuală) 1 ES
164. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere, vorbire.
165. Zi de activități transdisciplinare 1
166. Zi de activități transdisciplinare 1
167. Zi de activități transdisciplinare 1
168. Zi de activități transdisciplinare 1
169. Zi de activități transdisciplinare 1

Produse școlare recomandate și criterii de succes


Clasa 2
Limba și literatura română
Produse recomandate Criterii de succes
Comunicarea orală
P1 Informații 1. Prezint în 3-4 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
prezentate succint 2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
P2 Situația de 1. Respect tema propusă.
comunicare 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
(prezentarea orală) 3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
5. În timpul prezentării privesc colegii mei.
P3 Lectura imaginilor 1. Numesc obiectele și acţiunile din imagine.
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, pe baza celor observate în imagine.
3. Expun coerent și clar fiecare gând.
4. Intitulez potrivit imaginea.
P4 Compoziția (oral). 1. Potrivesc titlul compoziției.
Textul compoziției 2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
4. Evit repetările de cuvinte.
5. Respect ordinea ideilor.
6. Expun cursiv textul alcătuit oral.
P5 Compoziția (oral). 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
Expunerea orală a 2. Respect ordinea ideilor.
textului 3. Expun cursiv textul alcătuit oral.

P6 Partea de vorbire 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.


2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
P7 Partea de 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
propoziţie 2. Explic ce cuvânt determină.
3. Identific partea de propoziţie.*
4. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.

P8 Mesajul 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă clar opinia mea.


argumentativ 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
P9 Mini-proiectul în 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
grup 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
4. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
5. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
6. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
P10 Colaborarea în 1. Mă implic.
echipă 2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Comunicarea scrisă
P11 Compoziţia (scris)/ 1. Respect tematica/cerința propusă.
Redactarea textelor 2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind reperele date.
proprii cu şi fără 3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
repere 4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
7. Potrivesc titlul compoziției/textului propriu.
8. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
P12 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea î
P13 Propoziția alcătuită 1. Respect tema/cerinţa propusă.
și scrisă 2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P14 Dialogul scris 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui dialog.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
4. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P15 Bilețelul 1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Utilizez formula de adresare.
3. Scriu data.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
5. Utilizez formula de încheiere.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
8. Urmăresc aranjarea în pagină.
P16 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiile între litere, cuvinte, teme.
Lectura
P17 Citirea cu voce a 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
unui text cunoscut 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
P18 Textul (literar/ 1. Citesc cursiv, fluid textul. 2. Articulez corect toate cuvintele. 3. Respect
nonliterar) citit la intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
prima vedere
P19 Textul analizat (în 1. Citesc conştient şi corect.
limita 2. Delimitez timpul și locul acțiunii.
standardelor)* 3. Desprind trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
(Receptarea 4. Formulez ideile principale.
mesajului scris 5. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
(citirea/lectura) 6. Expun coerent și clar gândurile
P20 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv.
5. Folosesc mimica și gesturile.
P21 Mijloacele artistice 1. Identific comparaţia/ personificarea.
(identificare) 2. Explic sensul expresiei identificate.
3. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).
P22 Textul literar 1. Anunț titlul și autorul textului.
povestit 2. Redau conținutul textului.
3. Utilizez cuvinte cheie.
4. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
5. Expun coerent și clar fiecare gând.
P23 Personajul literar 1. Identific personajul literar/ obiectul.
caracterizat/ 2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
obiectul descris 3. Exprim atitudinea / opinia proprie faţă de personajul/ obiectul descris.
4. Expun coerent și clar gândurile.
5. Utilizez limbajul corespunzător.
P24 Planul de idei 1. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment delimitat.
(elaborare) 2. Ordonez logic ideile textului.
Scrisul
P25 Transcriere de text 1. Transcriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P26 Dictarea (scrierea 1. Scriu corect cuvintele.
după dictare) 2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P27 Cuvinte cu 1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.
ortograme 2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei.
3. Propun exemple similare.
Lectura particulară
P28 Prezentarea unui 1. Numesc titlul, autorul textului.
text literar 2. Redau succint conținutul.
cunoscut 3. Exprim atitudinea proprie față de personaje.
4. Formulez învățătura/ideea textului.
5. Expun clar şi coerent gândurile.
P29 Prezentarea unei 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
cărți citite 2. Redau succint conținutul.
3. Exprim gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
4. Formulez concluzii.*
5. Expun coerent și clar gândurile.*
P30 Agenda de lectură 1. Completez grila/componentele agendei.
2. Exprim impresiile proprii despre carte.
3. Formulez clar şi corect ideile.
4. Respect regulile ortografice și de punctuație.