Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa a VIII-a

anul de învăţământ 2020-2021


Repartizarea temelor pe unităţi de timp

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 60 76 136
Evaluare 6 8 14
Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010

Modulele Numărul de ore Total


Recapitulare şi completări 4
Recuperare / consolidare 8
Puteri și radicali 10
Calcul algebric 11
Ecuații de gradul I cu o necunoscută. Inecuații de gradul I. 16
Sisteme de ecuații. Sisteme de inecuații.
Ecuații de gradul II cu o necunoscută 12 136
șiruri. Funcții 10
Elemente de teoria probabilităților și statistica matematică 10
Figuri geometrice în plan 11
Asemănarea triunghiurilor 10
Relații metrice în triunghi dreptunghic 11
Patrulatere 13
Vectori în plan 10
Indicatorii competenţelor specifice (CS) şi a Nr. Nr.
subcompetenţelor (SC) crt Conţinuturi de Data Observa
CS SC ore ţii

Modulul I. Numere raţionale.recapitulare şi completări – 10 ore


Subcompetenţe:
 1.1. Identificarea numerelor raţionale şi a formei de scriere a unui număr raţional în contexte diverse.
 1.2. Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere raţionale în rezolvări de probleme.
 1.3. Aplicarea proprietăţilor operaţiilor, ordinea operaţiilor şi a semnificaţiei parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale.
 1.4. Aplicarea modulului unui număr raţional şi a proprietăţilor acestora în contexte diverse.
 1.5. Transpunerea unei situaţii problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatelor.
 1.6. Completarea succesiunii de numere raţionale asociate după reguli identificate şi/sau date.
 1.7. Utilizarea terminologiei aferente numerelor raţionale în contexte diverse, inclusiv în comunicare.
 1.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu cu numere raţionale, susţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgînd la argumente.

 Identificarea şi aplicarea conceptelor, 1.1,1.6,1.7,1.8 1 Noțiunea de număr întreg. Mulțimea numerelor întregi 1
terminologiei şi a procedurilor de
calcul specifice matematicii în 1.1,1.5-1.8 2 Operații cu numere întregi (adunarea, scăderea, 1
contexte diverse. înmulțirea, împărțirea)
1.1,1.5-1.8 3 Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural. 1
 Elaborarea unor planuri de acţiuni
Proprietățile puterii
privind rezolvarea problemei, situaţiei-
1.1,1.4-1.8 4 Evaluare inițială 1
problemă reale şi/sau modelate.
1.2-1.5,1.8 Recuperare/ Consolidare 6
 Selectarea şi sistematizarea, din 5 Scrierea numerelor raționale în diverse forme. 1
mulţimea de informaţii culese sau Transformarea unui număr zecimal finit în fracție
indicate, a datelor necesare pentru ordinară și invers
rezolvarea problemei reale şi/sau
6 Compararea numerelor raționale. Rotunjirea numerelor 1
modelate.
raționale
 Evaluarea/autoevaluarea critică a 7-8 Operații cu numere rationale. Proprietăți. Ordinea 2
activităţilor realizate în context efectuarii operațiilor
matematic şi/sau practic. 9 Procente. Aflarea procentelor dintr-un număr dat. 1

 Rezolvarea prin consens/colaborare a 10 Aflarea unui număr cînd cunoaştem procentele din el. 1
problemelor, situaţiilor-problemă Aflarea raportului procentual;
create în cadrul diverselor activităţi.

Modulul II. Numere reale – 20 ore


Subcompetenţe:
 2.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii ale elementelor mulţimilor numerice N, Z, Q, R.
 2.2. Recunoaşterea în enunţuri diverse a numerelor iraţionale.
 2.3. Compararea, ordonarea, poziţionarea pe axă, reprezentarea în diverse forme a numerelor reale.
 2.4. Calcularea rădăcinii patrate din numere raţionale nenegative.
 2.5. explicarea modulului oricărui număr real şi aplicarea proprietăţilor modulului în diverse contexte.
 2.6. Respectarea ordinii efectuării operaţiilor, a semnificaţiei parantezelor şi utilizarea proprietăţilor operaţiilor la efectuarea calculelor în mulţimea R.
 2.7. Aproximarea şi rotungirea numerelor reale la numere raţionale.
 2.8. Completarea şi compunerea unor succesiuni de numere după reguli identificate sau date.
 2.9. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale, recurgînd la argumentări.
 2.10. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în diverse contexte, inclusiv în comunicare.
 Identificarea şi aplicarea 2.1-2.4,2.8-2.10 1 Analiza evaluării. Noţiunea de rădăcină pătrată dintr-un 1
conceptelor, terminologiei şi a număr raţional nenegativ.
procedurilor de calcul specifice 2.2,2.4,2.7,2.9 2 Noţiune de număr iraţional. 1
matematicii în contexte diverse.
2.4,2.7,2.9,2.10 3 Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale 1
nenegative
 Elaborarea unor planuri de acţiuni 2.1,2.2,2.4,2.10 4 Noţiunea de număr real. Incluziunile N  Z  Q  R 1
privind rezolvarea problemei, 2.3,2.4,2.7,2.8 5 Compararea, ordonarea numerelor reale.Reprezentarea pe 1
situaţiei-problemă reale şi/sau axă
modelate.
2.4,2.5,2.8-2.10 6 Modulul numărului real. Proprietăţi: 1
2.5-2.10 7 Adunarea, scăderea numerelor reale. Proprietăţi. 1
 Selectarea şi sistematizarea, din
2.5-2.10 8 Înmulţirea,împărţirea numerelor reale.Proprietăţi 1
mulţimea de informaţii culese sau
indicate, a datelor necesare pentru 2.5-2.10 9 Ridicarea la putere cu exponent natural a numerelor 1
rezolvarea problemei reale şi/sau reale.Proprietăţi
modelate. 2.4,2.6,2.8-2.10 10-11 Proprietăţile rădăcinei patrată. Introducerea factorilor sub 2
radical, scoaterea factorilor de sub radical.
 Evaluarea/autoevaluarea critică a 2.4,2.6,2.8-2.10 12 Ordinea efectuării operațiilor cu numere reale 1
activităţilor realizate în context
2.5-2.10 13 Lecţie de sinteză 1
matematic şi/sau practic.
2.4,2.5,2.8-2.10 14 Evaluare sumativă. 1
2.1,2.8,2.9,2.10 15 Analiza evaluării. Operaţii cu mulţimile N, Z, Q, R şi 1
 Rezolvarea prin consens/colaborare
a problemelor, situaţiilor-problemă
submulţimile lor
create în cadrul diverselor activităţi. 2.1,2.8,2.9,2.10 16 Produsul cartezian.al mulţimilor 1
2.1,2.8-2.10,6.7 17 Submulţimi ale mulţimii numerelor reale. Intervale de 1
numere reale, reprezentarea lor pe axă.
2.1-2.10,6.7 18 Lecție de sinteză 1
1.1-1.8,2.1-2.10,6.7 19 Lecție de sinteză integrativă 1
1.1-1.8,2.1- 20 Evaluare sumativă 1
2.10,6.7

Modulul III. Funcţii – 16 ore


Subcompetenţe:
 5.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de funcţie în diverse contexte.
 5.2.Identificarea unor corespondenţe care sunt funcţii în situaţii reale sau/şi modelate.
 5.3. Exemplificarea noţiunilor: corespondenţă, funcţie, lege de corespondenţă, domeniu de definiţie, codomeniu, mulţime de valori, tabel de valori, diagramă, grafic.
 5.4. Definitrea unei funcţii, utilizînd modul sintetic, analitic, grafic.
 5.5. Formularea de exemple simple de corespondenţe care sunt funcţii din diverse domenii, inclusiv din viaţa cotidianaă.
 5.7. Reprezentarea în diverse moduri: analitic, tabelar, prin diagrame a unei funcţii de gradul I şi utilizarea acestor reprezentări în rezolvarea problemelor.
 5.8. Deducerea proprietăţilor funcţiei de gradul I (zerou, semn, monotonie,) prin lectura grafică şi/sau analitică.
 5.9. Utilizarea proprietăţilor, a algoritmului de studiu al funcţiei de gradul I şi proporţionalităţii directe în rezolvări de probleme, situaţii – problemă, în studiul unor
procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin fincţii.
 5.10. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu funcţii, recurgînd la argumentări.
 5.11. Asocierea unei probleme, situaţii – problemă cu un model matematic de tip funcţie.

 Identificarea şi aplicarea 5.1,5.10,5.11 1-2 Analiza evaluării. Sistemul cartezian de coordonate în 2


conceptelor, terminologiei şi a plan. Coordonatele punctului.
procedurilor de calcul specifice 5.1,5.10,5.11 3 Distanţa dintre două puncte din plan. 1
matematicii în contexte diverse.
5.1-5.5,5.11 4-5 Noţiunea de funcţie. 2
5.1-5.5,5.11 6 Moduri de definire a funcţiei 1
 Utilizarea achiziţiilor matematice
5.1-5.5,5.10,5.11 7 Graficul funcţiei. 1
dobîndite pentru caracterizarea
locală sau globală a unei situaţii
reale şi/sau modelate.
5.1-5.5,5.10,5.11 8-9 Noţiunea de funcţie de gradul I. Reprezentarea grafică 2

 Modelarea unor contexte 5.2,5.4-5.7,5.11 10-11 Proprietăţile funcţii de gradul I 2


matematice variate prin integrarea 5.5-5.11 12-13 Proporţionalitate directă. Proprietăţi. 2
cunoştinţelor din diferite domenii.
2.1-2.10,5.1-5.11 14 Oră de sinteză 1
 Evaluarea/autoevaluarea critică a 2.1-2.10,5.1-5.11 15 Oră de sinteză integrativă 1
activităţilor realizate în context
5.1,5.10,5.11 16 Evaluare sumativă 1
matematic şi/sau practic.

 Iniţierea şi realizarea unor


investigaţii/explorări utilizînd
achiziţiile matematice dobîndite,
modelele matematice studiate şi
tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale adecvate, inclusiv
în domeniul antreprenorial.

 Rezolvarea prin consens/colaborare


a problemelor, situaţiilor-problemă
create în cadrul diverselor activităţi.

Modulul IV. Calcul algebric– 15 ore


Subcompetenţe:
 3.1. Efecuarea de adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu exponent natural ale numerelor reale reprezentate prin litere în diverse contexte.
 3.2. Identificarea în diverse enunţuri a formulelor calcului înmulţirii prescurtate şi utilizarea acestora prin simplificarea unor calcule.
 3.3. Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizănd formulele calcului prescurtat.
 3.4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii – problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatului.
 3.5. Utilizarea achiziţiilor referitoare la calcul algebric pentru caracterizarea locală şi/sau globală a unei situaţii reale şi/sau modelate.
 3.6. Selectarea şi sistematizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii reale şi/sau
modelate, rezolvarea problemei.
- Identificarea şi aplicarea conceptelor, 3.1,3.4,3.6 1 Analiza evaluării. Operaţii cu numere reale reprezentate 1
terminologiei şi a procedurilor de calcul prin litere (adunarea, scăderea).
specifice matematicii în contexte diverse.
3.1,3.4,3.6 2 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere 1
- Elaborarea unor planuri de acţiuni (înmulţirea, împărţirea)
privind rezolvarea problemei, situaţiei- 3.1,3.4,3.6 3 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere (ridicarea 1
problemă reale şi/sau modelate. la putere cu exponent natural).
3.1,3.4,3.5,3.6 4 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere:ordinea 1
efectuării operaţiilor
- Selectarea şi sistematizarea, din 3.2,3.3,3.6 5 Desfacerea parantezelor 1
mulţimea de informaţii culese sau
indicate, a datelor necesare pentru 3.2,3.3,3.6 6 Factorizări 1
rezolvarea problemei reale şi/sau 3.1,3.2,3.3,3.6 7-8 Formulele de calcul prescurtat: 2
modelate.
3.1,3.2,3.3,3.6 9-10 Formulele de calcul prescurtate: 2
3.1-3.6 11 Restrîngerea pătratului unei sume sau diferenţe. 1
- Evaluarea/autoevaluarea critică a 3.1-3.6 12 Descompunerea în factori a diferenţei de pătrate 1
activităţilor realizate în context matematic
şi/sau practice 3.1-3.6 13 Lecție de sinteză 1
3.1-3.6 14 Lecție de sinteză integrativă 1
3.1-3.6 15 Evaluare sumativă 1
- Rezolvarea prin consens/colaborare a
problemelor, situaţiilor-problemă create în
cadrul diverselor activităţi.

Modulul V. Rapoarte algebrice– 14 ore


Subcompetenţe:
4.1. Determinarea valorilor numerice ale unor expresii algebrice prin diferite valori ale variabelelor.
4.2.Utilizarea de analogii în efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare şi rapoarte algebrice.
4.3..Aplicarea algoritmilor de calcul, utilizănd proprietăţile operaţiilor cu rapoarte algebrice în rezolvări de probleme.
4.4. Efectuarea de transformări identice ale expresiilor algebrice în domeniul valorilor admisibile acestora.
4.5. Efectuarea şi analiza unei probleme, situaţii problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
4.6. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunii de raport algebric în diverse contexte.
 Identificarea şi aplicarea 4.1,4.4,4.6 1-2 Analiza evaluării. Noţiunea de raport algebric fracţie 2
conceptelor, terminologiei şi a algebrică.DVA.
procedurilor de calcul specifice 4.2-4.6 3-4 Amplificarea şi simplificarea rapoartelor (fracţiilor) 2
matematicii în contexte diverse. algebrice
4.2-4.6 5-6 Adunarea şi scăderea fracţiilor algebrice.Proprietăţi 2
 Elaborarea unor planuri de acţiuni
privind rezolvarea problemei,
situaţiei-problemă reale şi/sau 4.2-4.6 7-8 Îmulţirea şi împărţirea fracţiilor algebrice.Proprietăţi 2
modelate.
4.2-4.6 9 Puterea cu exponent natural a unei fracţii algebrice 1
 Selectarea şi sistematizarea, din 4.3-4.6 10 Expresii identic egale.Transformări identice ale 1
mulţimea de informaţii culese sau expresiilor algebrice.
indicate, a datelor necesare pentru
4.3-4.6 11 Demonstraţia unor identităţi simple 1
rezolvarea problemei reale şi/sau
modelate. 4.1-4.6 12 Lecție de sinteză 1
2.1-2.10,4.1-4.6 13 Lecție de sinteză integrativă 1
 Evaluarea/autoevaluarea critică a
2.1-2.10,4.1-4.6 14 Evaluare sumativă 1
activităţilor realizate în context
matematic şi/sau practic.

 Rezolvarea prin consens/colaborare


a problemelor, situaţiilor-problemă
create în cadrul diverselor activităţi.

Modulul VI. Ecuaţii şi inecuaţii – 16 ore


Subcompetenţe:
 6.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunilor de ecuaţie şi inecuaţie în diverse contexte.
 6.2. Evaluarea şi analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
 6.3. Transpunerea unei situaţii – problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
 6.4. Obţinerea unei ecuaţii, inecuaţii echivalente, utilizînd transformările echivalente.
 6.5. Crearea şi rezolvarea unei probleme simple, pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie.
 6.6. Transpunerea problemei cu text în limbaj matematic în contextul rezolvării ecuaţiilor, inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută sau reducerea la acestea.
 6.7. Efectuarea de reuniuni şi intersecţii cu intervale numerice şi reprezentarea pe axa numerelor rezultatele obţinute.
 6.8 Determinarea soluţiilor unor ecuaţii de gradul I, inecuaţii de gradul I şi reductibile la acestea.

 Identificarea şi aplicarea 6.1-6.6 1 Analiza evaluării. Noţiunea de ecuaţie cu o necunoscută. 1


conceptelor, terminologiei şi a
procedurilor de calcul specifice
6.1-6.5 2 Ecuaţii echivalente.DVA 1
matematicii în contexte diverse. 6.1-6.6 3-4 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută (ax+b=0, a,b R, a≠0) 2
 Utilizarea achiziţiilor matematice şi reductibile la acestea
dobîndite pentru caracterizarea 6.2,6.3,6.5,6.6 5-6 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor. 2
locală sau globală a unei situaţii
reale şi/sau modelate. 2.3,2.9,2.10,6.2 7 Inegalităţi numerice. Proprietăţi. 1
 Modelarea unor contexte 6.7 8 Noţiune de interval. Operaţii cu intervale 1
matematice variate prin
integrarea cunoştinţelor din 6.1,6.6-6.8 9 Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. Inecuaţii 1
diferite domenii. echivalente.
 Elaborarea unor planuri de 6.1,6.6-6.8 10 Inecuaţii de gradul I şi reductibile la acestea 1
acţiuni privind rezolvarea 6.1-6.3,6.5,6.6 11 Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuaţiilor. 1
problemei, situaţiei-problemă
reale şi/sau modelate. 6.1-6.6 12 Lecție de sinteză 1
 Selectarea şi sistematizarea, din 1.1-8.8 13-15 Lecție de sinteză integrativă 3
mulţimea de informaţii culese sau
indicate, a datelor necesare 1.1-8.8 16 Evaluare finală 1
pentru rezolvarea problemei
reale şi/sau modelate.
 Evaluarea/autoevaluarea critică a
activităţilor realizate în context
matematic şi/sau practic.
 Iniţierea şi realizarea unor
investigaţii/explorări utilizînd
achiziţiile matematice dobîndite,
modelele matematice studiate şi
tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale adecvate,
inclusiv în domeniul
antreprenorial.
 Rezolvarea prin consens/colaborare a
problemelor, situaţiilor-problemă
create în cadrul diverselor activităţi.
GEOMETRIA:
Modulul VII. Noţiuni Geometrice. Recapitulare şi completări – 22 ore
Subcompetenţe:
 7.1.Identificarea, descrierea verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile respective a noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.
 7.2. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse crietrii.
 7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
 7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.
 7.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple, pornind de la un model geometric dat.
 7.6. Transpunerea unei situaţii problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
 7.7. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri.
 7.8. Selectarea şi sistematizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate,
rezolvarea problemei obţinute/date.
 Identificarea şi aplicarea 7.1,7.2,7.3 1 Punct,dreaptă,plane 1
conceptelor, terminologiei şi a
procedurilor de calcul
7.3-7.7 2 Distanţa dintre două puncte 1
specifice matematicii în 7.1,7.5,7.7 3 Lungimea unui segment.Noţiunea de propoziţie 1
contexte diverse. matematică
 Utilizarea achiziţiilor 7.4-7.8 4 Noţiune de definiţie, axiomă, teoremă, 1
matematice dobîndite pentru
caracterizarea locală sau 7.1-7.5 5 Exemplu, contraexemplu. 1
globală a unei situaţii reale 7.1-7.6 6 Metoda reducerii la absurd. 1
şi/sau modelate.
 Modelarea unor contexte 7.3-7.8 7 Unghi. Unghiuri opuse la vîrf 1
matematice variate prin 7.3-7.8 8 Măsura unghiului. 1
integrarea cunoştinţelor din
7.1-7.6 9 Bisectoarea unui unghi. 1
diferite domenii.
 Elaborarea unor planuri de 10 Lecție de sinteză 1
acţiuni privind rezolvarea 7.1-7.6 11 Evaluare sumativă 1
problemei, situaţiei-problemă
reale şi/sau modelate. 7.1-7.6 12 Analiza evaluării. Triunghi. Elemente, clasificarea 1
 Selectarea şi sistematizarea, triunghiurilor.
din mulţimea de informaţii 7.3-7.6,7.8 13 Drepte paralele. Criterii de paralelism. 1
culese sau indicate, a datelor
necesare pentru rezolvarea
7.3-7.6,7.8 14 Drepte paralele. Criterii de paralelism. 1
problemei reale şi/sau 7.3-7.6,7.8 15 Rezolvarea problemelor folosind criterii de paralelism 1
modelate. 7.1-7.4 16 Rezolvarea problemelor folosind TA1, TA2, TA3. 1
 Evaluarea/autoevaluarea
critică a activităţilor realizate 7.3-7.8 17 Drepte perpendiculare. 1
în context matematic şi/sau 7.3-7.8 18 Cercul. Discul.Elemente 1
practic.
 Iniţierea şi realizarea unor 7.4-7.8 19 Simetria faţă de o dreaptă. Proprietăţi simple. 1
investigaţii/explorări utilizînd 7.1-7.8 20 Simetria faţă de un punct. Proprietăţi simple. 1
achiziţiile matematice
21 Lecție de sinteză
dobîndite, modelele
matematice studiate şi 2.1-2.10,7.1-7.8 22 Lecție de sinteză integrativă 1
tehnologiile informaţionale şi 2.1-2.10,7.1-7.8 23 Evaluare sumativă 1
comunicaţionale adecvate,
inclusiv în domeniul
antreprenorial.
 Rezolvarea prin
consens/colaborare a
problemelor, situaţiilor-
problemă create în cadrul
diverselor activităţi.
Modulul VIII. Triunghiuri congruente – 23 ore
Subcompetenţe:
 8.1. reconoaşterea figurilor geometrice studiate şi a relaţiilor respective în situaţii reale şi/sau modelate.
 8.2. caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date, inclusiv utilizînd calculatorul.
 8.3. Reprezentarea prin desen a figurilor studiate şi confecţionarea din diferite materiale a figurilor geometrice şi relaţiilor studiate.
 8.4. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme, situaţii – problemă şi rezolvarea problemelor obţinute.
 8.5. Utilizarea metodei triunghiurilor congruente, proprietăţilor triunghiurilor în contexte variate.
 8.6. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării acestora cu unităţile de măsură adecvate.
 8.7. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor problemepractice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate.
 8.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgînd la argumentări, demonstraţii.
 Identificarea şi aplicarea 8.1-8.3,8.8 1 Analiza evaluării. Relaţia de congruenţă Segmente 1
conceptelor, terminologiei şi a congruente. Unghiuri congruente.
procedurilor de calcul
specifice matematicii în
8.1-8.3,8.8 2 Construcţia unghiului congruent cu cel dat, a mediatoarei 1
contexte diverse. unui segment, a perpendicularei dusă la o dreaptă.
8.1-8.4,8.8-8.10 3-4 Criteriul LUL de congruenţă a triunghiurilor. 2
 Utilizarea achiziţiilor 8.1-8.4,8.8-8.10 5-6 Criteriul ULU de congruenţă a triunghiurilor. 2
matematice dobîndite pentru
caracterizarea locală sau 8.1-8.4,8.8-8.10 7 Criteriul LLL de congruenţă a triunghiurilor. 1
globală a unei situaţii reale 8.1-8.4,8.8-8.10 8 Criteriile de congruenţă a triunghiurilor dreptunghice 1
şi/sau modelate.
8.5-8.10 9-10 Metoda triunghiurilor congruente. 2
 Modelarea unor contexte 11 Lecție de sinteză 1
matematice variate prin
8.1-8.5 12 Evaluare sumativă 1
integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii. 8.1-8.4 13 Analiza evaluării. Distanţa de la un punct la o dreaptă. 1
8.1-8.4,8.6,8.9,8.10 14 Linia mijlocie în triunghi. Proprietăţi 1
 Elaborarea unor planuri de
acţiuni privind rezolvarea 8.1-8.4,8.6,8.8,8.9 15-16 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.Teorema 2
problemei, situaţiei-problemă ,8.10 unghiului exterior
reale şi/sau modelate. 8.1,8.4, 8.9,8.10 17 Mediana în triunghi. 1
 Selectarea şi sistematizarea,
8.4-8.10 18 Proprietăţile triunghiului isoscel (echilateral). 1
din mulţimea de informaţii 8.4-8.10 19-20 Proprietăţile triunghiului dreptunghic 2
culese sau indicate, a datelor 8.1-8.10 21 Lecție de sinteză 1
necesare pentru rezolvarea
problemei reale şi/sau 7.1-7.8,8.1-8.10 22 Lecție de sinteză integrativă 1
modelate. 7.1-7.8,8.1-8.10 23 Evaluare sumativă 1
 Evaluarea/autoevaluarea
critică a activităţilor realizate
în context matematic şi/sau
practic.
 Iniţierea şi realizarea unor
investigaţii/explorări utilizînd
achiziţiile matematice
dobîndite, modelele
matematice studiate şi
tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale adecvate,
inclusiv în domeniul
antreprenorial.
 Rezolvarea prin
consens/colaborare a
problemelor, situaţiilor-
problemă create în cadrul
diverselor activităţi.

S-ar putea să vă placă și