Sunteți pe pagina 1din 12

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANTA la


întocmirea situa iilor financiare la 31.12.2004, pe baza O.M.F. nr. 94/2001, sunt:

Informa ii generale
Aceste situa ii financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglement riile Contabile
Române ti armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunit iilor Economice Europene i cu Standardele
Interna ionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice al României nr.
94/2001. Managementul societatii comerciale a folosit rationamentul profesional in vederea
fundamentarii unei politici contabile, capabile sa furnizeze informatii relevante si credibile
utilizatorilor de situatii financiare. Prezentarea situatiilor financiare, politicile contabile reprezinta o
componenta aparte a situatiilor financiare anuale.
Astfel, in exercitarea acestui rationament profesional, managementul a tinut cont de
prevederile paragrafului 22 din IAS 1, in sensul respectarii cerintelor si recomandarilor din
Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si de
Ordinul Ministrului Finan elor nr. 94/2001, cu privire la intocmirea situa iilor financiare, în
conformitate cu:
· Legea contabilit tii nr. 82/0991, cu toate modific riile ulterioare.
· Cerin ele de prezentare con inute de O.M.F. nr. 94/2001 (cunoscute ca
volumele I i II)
· Standardele Interna ionale de Contabilitate IAS publicate de Comitetul pentru
Standarde Interna ionale de Contabilitate (cunoscute ca Volumul III).
Pentru întocmirea situa iilor financiare la 31.12.2004 nu au fost aplicate prevederile IAS 29
“Raportarea financiar în economiile hiperinfla ioniste”.
Situa iile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, cu excep iile prezentate în
politicile contabile.

Bazele contabilit ii
Fundamentarea de politici contabile de catre societatea comerciala se circumscrie
urmatoarelor: continuitatea activitatii, permanenta metodelor utilizate, prudenta, independenta
exercitiilor financiare, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatea bilantului
de deschidere, necompensarea, prevalenta economicului asupra juridicului, pragul de semnificatie.
Prin aplicarea principiilor si cerintelor Directivelor europene si Standardelor Internationale
de Raportare Financiara s-au obtinut informatii contabile si situatii financiare de calitate.
Societatea comercial a efectuat înregistr rile contabile în lei românesti, în conformitate si cu
Reglement rile Contabile i de Raportare emise de Ministerul Finan elor Publice din România.
Moneda de prezentare
Toate cifrele prezentate sunt în lei române ti. Ca urmare a neaplic rii IAS 29, nu toate cifrele
sunt prezentate în termenii puterii de cump rare a leului la 31.12.2004.

Utilizarea estim rilor


Întocmirea siua iilor financiare în conformitate cu O.M.F. nr. 94/2001, cere conducerii
societ tii comerciale s fac estim ri care afecteaz valorile raportate ale activelor i pasivelor,
prezentarea activelor i datoriilor contingente la data întocmirii situa iilor financiare i cheltuielile
raportate pentru respectiva perioad .

Continuitatea activit ii
Incertitudinea existent în România referitoare la rezultatul politicilor economice curente
implementate în condi ii real opera ionale, fac posibil apari ia unor varia ii imprevizibile
considerabile în ceea ce prive te intr rile de numerar viitoare. Cu toate acestea administartorii societ
ii comerciale consider c OIL TERMINAL S.A. Constanta va putea s - i desf oare activitatea pe baza
principiului continuit ii activit ii i în viitorul anticipat, i prin urmare situa iile financiare au fost
întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzac iilor în moneda str in


Tranzac iile societ ii comerciale în moneda str in sunt înregistrate la cursurile de schimb
comunicate de banc pentru data tranzac iilor. Soldurile în moneda str in sunt convertite în lei la
cursurile de schimb comunicate de Banca Na ional a României pentru data bilan ului. Câ tigurile i
pierderile rezultate din decontarea tranzac iilor într-o moned str in i din conversia activelor i
datoriilor monetare exprimate în moneda str in , sunt recunoscute în contul de profit i pierdere.
Societatea comercial desf oar tranzac ii exprimate în lei române ti, dolari americani i EURO. Cursul
de schimb al B ncii Na ionale a României utilizat la 31.12.2004 a fost de 1USD =29.067 lei , 1 EUR
=39.663 lei.

Imobiliz ri necorporale
Imobiliz rile necorporale sunt relevante. Valoarea contabil a imobliliz rilor necorporale este
verificat anual i ajustat din perspective deprecierii permanente.

Imobiliz ri corporale
Imobiliz rile corporale sunt evaluate la intrare la cost de achizi ie i au fost reevaluate în baza
unor hot râri de guvern. Cre terile valorilor contabile ale imobiliz rilor corporale rezultate din
reevalu rile efectuate în baza hot rârilor de guvern sunt înregistrate ini ial în rezerve din reevaluare.
Între inerile i repara iile imobiliz rilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar (când
acestea reprezint revizii tehnice) sau se e aloneaz pe 2 ani pentru repara iile curente grad 1 (RC1),
pe 4 ani pentru repara iile curente grad 2 (RC2), repara iile capitale se fac la circa 12 ani (conform
Normativului în domeniu), iar îmbun t irile aduse imobiliz rilor corporale, care cresc valoarea sau
durata de via a acestora, sau care m resc semnificativ capaciatea de generare a unor beneficii
economice de c tre acestea sunt capitalizate.
Activele de natura obiectelor de inventar, inclusiv unelte i scule, sunt trecute pe cheltuieli în
momentul d rii în folosin .
Imobiliz riile corporale care sunt scoase din functiune sau vândute, sunt eliminate din bilan
împreun cu amortizarea cumulat corespunz toare. Orice profit sau pierdere rezultat dintr-o
asemenea opera iune sunt incluse în contul de profit i pierdere curent.

Amortizare
Amortizarea se calculeaz la costul evaluat, prin metoda liniar de-a lungul duratei utile de via
estimat a activelor, conform Legii nr. 15/1994 actualizat i H.G. nr. 964/1998 dup cum urmeaz :

o 20-50 ani pentru construc ii;


o 8-12 ani pentru instala ii tehnice i ma ini;
o 3-10 ani pentru alte instala ii, utilaje i mobilier.
Terenurile nu se amortizeaz deoarece au durat de via nelimitat .

Costurile îndator rii


Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în
momentul în care se efectueaz .

Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la intrare la costul de achizi ie, iar la ie ire se folose te metoda
FIFO “primul intrat – primul ie it”. Pentru stocurile cu mi care lent , uzate fizic i moral, au fost
constituite provizioane pentru deprecierea materialelor.
Crean e
Crean ele au fost înregistrate la valoarea realizabil anticipat , provizionul pentru crean ele
incerte este calculat ca diferen dintre valoarea nominal a crean elor i valoarea actualizat a fluxurilor
viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectiv aferent instrumentului financiar respectiv
”valoarea recuperabil ”.
La societatea comercial crean ele sunt înregistrate la valoarea nominal , care de regul
constituie valoarea realizabil anticipat a sumelor ce urmeaz a fi încasate pentru bunurile sau
serviciile cedate. Fluxurile de numerar aferente crean elor pe termen scurt sunt actualizate prin
notific ri. Crean ele nerecuperabile (clien i incer i) sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt
identificate, constituindu-se provizion.

Numerar i echivalente de numerar


Numerarul i echivalentele acestora sunt eviden iate în bilan la cost în ROL. Pentru situa ia
fluxului de numerar, numerarul i echivalentele acestuia cuprind casa, numerarul la banc , alte valori
de încasat i avansuri de trezorerie.

Împrumuturi
Împrumuturile pe termen scurt i lung sunt înregistrate ini ial la suma primit , net de
cheltuielile pentru contractarea împrumuturilor respective. În perioadele urm toare, împrumuturile
sunt înregistrate la cost amortizat, folosind metoda randamentului efectiv; diferen ele dintre trageri
(net de cheltuielile pentru contractarea împrumuturilor) i costul amortizat sunt recunoscute în contul
de profit i pierderi pe durata contractului de împrumut.
Por iunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este inclus în “Datorii ce trebuie
pl tite într-o perioad de un an”. Dobânda acumulat la data bilan ului contabil este inclus în “Sume
datorate institu iilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

Datorii
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominal , care aproximeaz valoarea just a sumelor ce
urmeaz a fi pl tite pentru bunurile sau serviciile primite.

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli


Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care societatea
comercial are o obilga ie legal sau implicit rezultat din evenimente trecute, când pentru decontarea
obliga iei este necesar o ie ire de resurse care încorporeaz beneficii economice i când poate fi f cut o
estimare credibil în ceea ce prive te valoarea obliga iei.

Impozitare
Societatea comercial înregistreaz impozitul pe profit curent pe baza profitului brut din situa
iile financiare române ti, conform legisla iei na ionale referitoare la impozitul pe profit.
Impozitul pe profit amânat este calculat folosind “metoda pasivului bilan ier”, pentru acele
diferen e temporare care rezult între bazele de impozitare ale activelor i datoriilor i valorile lor
contabile. Ratele de impozitare în vigoare sunt utilizate la determinarea impozitului pe profit
amânat. Impozitul pe profit amânat de recuperat este recunoscut în m sura în care este probabil s se
ob in în viitor un profit impozabil.

Recunoa terea veniturilor


Veniturile din prest riile de servicii sunt recunoscute în momentul în care serviciile sunt
prestate la client, iar riscurile i beneficiile propriet ii au trecut în sarcina acestuia.

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri este ob inut ca urmare a activit ii de baz din prest ri servicii.
Instrumente financiare
Instrumentele financiare înregistrate în bilan includ: numerarul i echivalentele acestuia,
crean ele i datoriile comerciale, anumite alte active i datorii pe termen lung. Metodele particulare de
recunoa tere adoptate sunt prezentate în politicile contabile individuale asociate fiec rui element.

Managementul riscului financiar


Societatea comercial este supus unui risc de credit datorat crean elor sale comerciale i a
celorlalte tipuri de crean e. Pentru to i clien ii noi sunt ob inute în mod normal referin e privind
bonitatea, iar data de scaden a datoriilor este atent monitorizat i sumele datorate dup dep irea
termenului sunt urm rite cu promptitudine.
Societatea comercial este expus fluctua iilor cursului de schimb valutar prin datoria generat
de obliga iile exprimate în valut . Datorit costurilor mari asociate, politica societ ii comerciale este s
nu se ac ioneze pentru diminuarea acestui risc.
Societatea comercial nu este supus unui risc al ratei dobânzii, deoarece a apelat la credite
bancare.

In concluzie, raspunderea pentru alegerea si fundamentarea politicii


contabile revine conducerii executive a societatii comerciale, iar aceste obiective
puse in aplicare trebuie sa conduca la:
minimizarea pierderilor;
minimizarea profitului impozabil;
maximizarea sau minimizarea rezultatului curent;
maximizarea sau minimizarea profitului distribuibil;
netezirea rezultatului.
NOTE DE AUDITARE A CONTURILOR ANUALE
pe baza situa iilor financiare la 31.12.2004
întocmite de S.C. OIL TERMINAL S.A.

Informa ii noi legate de persoana juridic

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a s-a înfiin at în conformitate cu prevederile Legii nr.
15/1990 i H.G. nr. 1200/1990, având forma juridic de societate pe ac iuni.
Societatea comercial a fost înmatriculat la Registrul Comer ului Constan a cu nr. J
13/512/1991 având codul unic de înregistrare 2410163 i atribut fiscal R.

Structura ac ionariatului se prezinta astfel :


- pentru 2003 la data de referin 16.04.2004
- pentru 2004 la data de 9.03.2005

Nr. Explica ii 31.12.2003 % 31.12.2004 %


din din
crt.
total total
0 1 3 4 3 4
1 Capital social (mii lei), 582.430.253 100 582.430.253 100
din care:
- Ministerul Economiei i 405.500.999 69,62 405.500.999 69,62
Comertului
- Persoane fizice si juridice 116.609.621 20,02 116.605.621 20,02
- Broadhurst Investments Limited 60.319.633 10,36 60.323.633 10,36

2 Ac iuni total, din care: 582.430.253 100 582.430.253 100


- Ministerul Economiei i 405.500.999 69,62 405.500.999 69,62
Comertului
- Persoane fizice si juridice 116.609.621 20,02 116.605.621 20,02
- Broadhurst Investments Limited 60.319.633 10,36 60.323.633 10,36

· Valoarea unei ac iuni calculat pe baza activului net contabil la 31.12.2004 este de 2294
lei/ac iune. Valoarea nominal a unei ac iuni este de 1000 lei.

· In anul
2004 2004 au avut loc schimb ri în componen a
Consiliului de, Administra
: ie, astfel: În perioada
01.01.2004 - 17.09.2004:
- Stefan ENE - pre edinte CA
- Lauren iu BOGATU - membru
- Manda PORUMB - membru
- Gabriela Florentina PLOSCEANU - membru
- Iulian GHITA începând cu 03.02,2004 - membru
În perioada 17.09.2004 - 31.12.2004:

- Gabriel DARABAN - pre edinte CA


- Lauren iu BOGATU - membru
- Manda PORUMB - membru
- Gabriela PLOSCEANU - membru
- Iulian GHITA - membru
· Num rul mediu al salaria ilor în anul 2004 a fost 1312 fa de 1310 în anul 2003.

· Un aspect care trebuie re inut este cre terea productivit ii muncii în anul 2004 cu 27,48%
fa de anul 2003. Cre terea acestui indicator, calculat ca raport între cifra de afaceri i num
rul mediu de salaria i. Astfel productivitate muncii în 2004 a fost de 805.245 mii
lei/salariat, iar în 2003 a fost 631.640 mii lei/salariat.

NOTE ASUPRA BILAN ULUI

Situa iile financiare aferente exerci ului financiar 2004 întocmite în conformitate cu O.M.F.
nr. 94/2001, ce au f cut obiectul auditului financiar, con in:
· Bilan ul/31.12.2004
· Contul de profit i pierderi/31.12.2004;
· Situa ia fluxurilor de numerar determinat prin metoda indirect ;
· Situa ia modific rilor capitalurilor proprii;
· Politici contabile i notele explicative;
· Raportul Consiliului de Administra ie.

Bilan ul la 31.12.2004, comparativ cu anii 2002 i 2003 în care societatea a aplicat


standardele prev zute de OMF 94/2001, se prezint astfel:

Elemente patrimoniale 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004


ACTIV
Imobiliz ri necorporale 34.167.184 34.401.923 34.783.381
Imobiliz ri corporale 542.358.562 1.167.394.185 1.232.497.014
Imobiliz ri financiare 678.602 4.275.370 646.438
Stocuri 16.561.978 13.288.592 15.974.268
Crean e 168.068.793 154.416.467 194.559.890
Casa i conturi la b nci 5.329.299 4.512.435 3.592.698
Conturi de regularizare i asimilate 2.566.660 1.159.069 3.769.898
(chelt. în avans)
TOTAL ACTIV 769.731.078 1.379.448.041 1.485.823.587
PASIV
Capitaluri propri 583.756.407 1.228.406.724 1.256.015.998
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 980.717 5.390.671 10.503.921
Datorii total, 184.993.954 145.635.329 219.288.351
din care:
Sume datorate institu iilor de credit 45.131.960 22.937.484 26.468.589
Patrimoniu public 15.317 15.317
TOTAL PASIV 769.731.078 1.379.448.041 1.485.823.587

Probele de audit au fost ob inute de auditor utilizând urm toarele proceduri:


· Observa ia- care înseamn asiatarea la o opera ie sau la unele proceduri în timpul
ce acestea se deruleaz ;
· Inspec ia- pentru revizuirea i examinarea înregistr rilor i a documentelor.
· Investiga ia- pentru ob inerea de informa ii din interiorul entit ii audiate, de la
conducere i angaja i
· Metode analitice- pentru analizarea corela iilor dintre datele financiare.
Probele de audit ob inute de auditorul financiar, ne-au asigurat c sunt satisf cute urm toarele
obiective:

1. Active imobilizate i amortismente

Obiective de audit:
1.1 Imobiliz rile corporale i necorporale trebuie s apar in societ ii comerciale;
1.2 Imobiliz rile corporale trebuie s existe;
1.3 Activele ce constituie garan ii trebuie identificate;
1.4 Valoarea activelor trebuie stabilit în mod just.
Concluzie pe baza auditului efectuat
Situa ia sintetic a activelor imobilizate la valoarea brut se prezint astfel:

- mii lei-
Valoare brut Sold ini ial Cre teri Reduceri Sold final
Imobiliz ri necorporale 35.425.085 984.425 0 36.409.510
Imobiliz ri corporale 1.602.125.439 184.401.605 34.693.045 1.751.833.999
Imobiliz ri financiare 4.275.370 68.547.828 72.176.760 646.438
TOTAL ACTIVE 1.641.825.894 253.933.858 106.869.805 1.788.889.947
IMOBILIZATE

Situa ia sintetic a amortiz rilor la 31.12.2004:


- mii lei-
Amortismente Sold ini ial Cre teri Reduceri Sold final
Imobiliz ri necorporale 1.023.162 602.967 0 1.626.129
Imobiliz ri corporale 434.731.254 88.356.592 3.750.861 519.336.985
TOTAL AMORTIZ RI 435.754.416 88.959.559 3.750.861 520.963.114

Din auditul efectuat a reie it c imobiliz rile corporale sunt proprietatea societ ii i c activele
sunt corect prezentate la cost mai pu in amortizarea cumulat .
Amortizarea a fost aplicat potrivit Legii 15/1994, folosind metoda liniar .
2. Investi ii (plasamente)
Obiective de audit:
2.1. Investi iile trebuie s existe i s apar in societ ii comerciale;
2.2. Documentarea valorii lor.
Concluzie pe baza auditului efectuat
La societatea comercial investi iile reprezentând imobiliz ri financiare sub forma intereselor
de participare, exist i apar in acesteia. Conducerea societ ii comerciale a contabilizat investi iile de
inute folosind metoda costului.
3. Stocuri
Obiectiv de audit
3.1. Stocurile de produse, materii prime, m rfuri etc. trebuie s existe i s apar in societ ii.
Concluzie pe baza auditului efectuat
Stocurile sunt înregistrate la intrare la cost de achizi ie sau cost de produc ie. La ie ire se
folose te metoda FIFO pentru materii i materiale. Este organizat gestionarea stocurilor pe locuri de
depozitare, de consum sau de desfacere. Se realizeaz regulat inventarierea lor prin punctaj periodice
între eviden ele gestionare i eviden a contabil analitic a acestora.
4. Debitori (Crean e) i pl i anticipate
Obiective de audit
4.1. Debitorii exist i debitele nu sunt supraevaluate;
4.2. Debitele sunt realizabile (ca numerar).
Concluzie pe baza auditului efectuat
Crean ele incerte sau în litigiu sunt urm rite de societatea comercial . De i la momentul ini
ial venitul a fost corect înregistrat, exist riscul s nu poat fi i colectat, situa ie în care debitele din
clien i incer i sunt supraevaluate i necesit un tratament pruden ial prin constituirea de provizioane
pentru debitele care nu pot fi realizate ca numerar.
Viteza de rota ie a debitelor-clien i, indicator propus de O.M.F. nr. 94/2001, ca raport între
soldul mediu clien i i cifra de afaceri, în cazul societ ii este de 58 zile.

5. Conturi la b nci i disponibilit i


Obiective de audit
5.1. Confirmarea soldurilor de active monetare
Concluzie pe baza auditului efectuat
Societatea comercial la 31.12.2004 de ine disponibil la b nci în lei i devize, numerar în cas ,
avansuri de trezorerie în sum total de 3.592.698 mii lei.
Exist concordan a între soldurile înscrise în extrasele de la b nci, respectiv în registrul de cas
privind disponibilul i eviden a contabil .

6. Creditori i angajamente-credite
Obietive de audit:
6.1. Creditorii nu sunt subevalua i;
6.2. Confirmarea soldurilor de passive monetare(credite);
6.3. Eviden ierea activelor utilizate drept garan ii pentru credite;
6.4 S-au înregiatrat toate datoriile.
Concluzie pe baza auditului efectuat
Societatea comercial înregistreaz la 31.12.2004 pasive monetare (credite) datorate institu
iilor de credit i garan ii la dispozi ia acestora.
Viteza de rota ie a creditelor furnizor, calculat conform O.M.F. nr. 94/2001 ca raport între
soldul mediu al furnizorilor i achizi iile de bunuri este de 26 zile.

7. Impozite i taxe
Societatea comercial nu înregistreaz la 31.12.2004 restan e la plata datoriilor bugetare sau a
fondurilor speciale.
Este inut de societatea comercial Registrul fiscal prev zut de Legea 414/2002 a impozitului
pe profit.
În baza acestuia societatea comercial eviden iaz profitul contabil, sumele deductibile fiscal i
cheltuielile nedeductibile fiscal, i calculeaz rezultatul fiscal, pe baza c ruia stabile te impozitul pe
profit. În acela i scop, societatea comercial înregistreaz separat opera iunile de export i ponderea
acestora în total venituri, pentru stabilirea cotelor distincte pe feluri de opera iuni impozabile.

În baza Legii nr. 252/10.06.2003, este inut de societatea comercial la sediul s u social
Registrul unic de control, în care sunt consemnate controalele efectuate de c tre institu iile de
control abilitate.

8. Capital, rezerve i registre


Obiective de audit
8.1. Societatea comercial respect prevederile legale în vigoare.
Concluzie pe baza auditului efectuat
Capitalurile proprii ale societ ii comerciale în sum de 1.256.015.998 mii lei, se compun din:
capital social, rezerve din reevaluare, rezerve legale, alte rezerve, rezultat reportat, rezultat reportat
din aplicarea pentru prima dat a IAS conform OMF 94/2001, rezultatul exerci ului i repartizarea
profitului exerci iului 2004.
În anul 2004 se înregistreaz o cre tere a capitalurilor proprii fa de anul precedent.
Capitalul social subscris în sum de 582.430.253 mii lei este integral v rsat, fiind împ r it în
582.430.253 ac iuni comune nominative, cu o valoare nominal de 1000 lei. Capitalul social este
mixt, majoritar al statului.
Societatea comercial fiind deschis , eviden a ac iunilor i ac ionarilor se ine de c tre Registrul
Bursei de Valori Bucure ti, iar pia a de tranzac ionare este BVB.
Sunt inute regulat urm toarele registre prev zute de Legea 31/1990 republicat :
· Registrul Adun rii Generale
· Registrul Administratorilor

9. Contul de profit i pierderi


Obiective de audit
9.1. S-au înregistrat toate veniturile din prest ri servicii
9.2. S-au inclus i se analizeaz corect toate cheltuielile reale
9.3. S-au identificat elemente extraordinare.
Concluzie pe baza auditului efectuat
Societate comercial aplic IAS-urile reglementate prin O.M.F. nr. 94/2001 începând cu anul
2000. La 31.12.2004, contul de profit i pierdere, comparativ cu anul 2003, se prezint astfel:

- mii lei-
Denumirea indicatorului 2003 2004
Cifra de afaceti net 827.448.017 1.056.481.933
Venituri din exploatare 833.537.232 1.080.264.078
Cheltuieli de exploatare 765.367.707 999.280.504
Rezultatul din exploatare 68.169.525 80.983.574
Venituri financiare 1.748.847 1.348.549
Cheltuieli financiare 9.276.348 8.463.051
Rezultatul financiar (pierdere) (7.527.501) (7.114.502)
Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinere 1.353.597 22.865
Rezultaul extraordinar(pierdere) (1.353.597) (22.865)
Venituri totale 835.286.079 1.081.612.627
Cheltuieli totale 775.997.652 1.007.766.420
Rezultatul brut 59.288.427 73.846.207
Impozitul pe profit 15.647.216 22.104.351
Rezultatul net 43.641.211 51.741.856

Analiza rezultatului din exploatare, prezentat mai jos ne arat faptul c societatea a înregistart
profit din activitatea de exploatare în anul 2004:
- mii lei-
Nr. Denumire indicator 2003 2004
Crt.
1 Cifra de afaceti net 827.448.017 1.056.481.933
2 Costul bunurilor vândute i al serviciilor prestate 608.616.354 816.767.307
(3+4)
3 Cheltuielile activit ii de baz 421.345.565 629.835.343
4 Cheltuielile activit ilor auxiliare 187.270.789 186.931.964
5 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 218.831.663 239.714.626
6 Cheltuielile de desfacare 0 0
7 Cheltuielile generale de administra ie 182.665.109 182.513.197
8 Alte venituri din exploatare 32.002.971 23.782.145
9 Rezultatul din exploatare (5-6-7+8) 68.169.525 80.983.574
Analiza rezultatului financiar ne arat faptul c societatea a înregistrat pierdere din
activitatea financiar , astfel: - mii lei-

Denumire indicator 2003 2004


Venituri financiare 1.748.847 1.348.549
Cheltuieli financiare, 9.276.348 8.463.051
din care:
- diferen e de curs valutar 1.182.126 1.380.889
Rezultatul financiar (7.527.501) (7.114.502)

În baza auditului efectuat reiese faptul c societatea comercial a înregistrat toate veniturile
din prest ri servicii i au fost incluse i analizate corect toate cheltuielile reale.
Pe baza veniturilor i cheltuielilor înregistrate în anul 2004, rezultatul brut al exerci iului
2004 este în sum de 73.846.207 mii lei, pentru care societatea comercial datoreaz impozit pe profit.
Impozitul pe profit a fost calculat pe baza Registrului fiscal inut de societate în conformitate cu
Legea 414/2002, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice Constan a. În Registrul fiscal
societatea comercial calculeaz extracontabil rezultatul fiscal, prin eviden ierea distinct a sumelor
deductibile fiscal i a cheltuielilor nedeductibile fiscal.
Rezultatul pe ac iune este de 89 lei/ac iune în anul 2004, fa de 75 lei/ac iune în 2003.

10. Cartea mare i balan a de verificare


Eviden a anlitic i sintetic a elementelor patrimoniale se ine dup metoda operativ-contabil ,
reglementat de Legea contabilit ii care const în inerea la locul de depozitare a eviden ei cantitative a
bunurilor materiale pe categorii, iar la contabilitate a eviden ei cantitativ-valorice desf urat pe
gestiuni.
Exist concordan între conturile sintetice i cele analitice.

Din verific rile efectuate a reie it c balan ele de verificare sunt întocmite prin preluarea
rulajelor debitoare i creditoare ale conturilor sintetice. Pentru fiecare cont sintetic se întocme te
balan a contului sintetic care cuprinde toate soldurile conturilor analitice.
Nu s-au constatat diferen e între suma soldurilor conturilor analitice i soldul contului
sintetic.
Deasemenea, nu s-au constatat diferen e între suma rulajelor conturilor sintetice i rulajele
înscrise în balan a de verificare.
Privind conturile de imobiliz ri i amortismente este întocmit în mod corespunz tor o eviden a
analitic a acestora, lunar i la 31.12.2004.
Cu privire la conturile de disponibilit i, se constat c la data de 31.12.2004 exist concordan
între sumele înscrise în extrasele de cont întocmite de b nci i contabilitate, deasemenea între
Registrul de cas i soldul contului “Casa în lei” la 31.12.2004.
Se respect intangibilitatea bilan ului de deschidere.
Societatea comercial ine regulat registrele prev zute de Legea contabilit ii: Registrul
inventar, Registrul jurnal i Cartea mare.
Societatea comercial a efectuat inventarierea anual a patrimoniului, rezultatele acesteia fiind
consemnate în Registrul inventar.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori Formula Standard Bilan Bilan


mediu 2003 2004
I Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curent Active curente/ 1,3-1,5 1,53 1,43
Datorii curente
Lichiditatea imediat (Active curente – stocuri)/ 0,15-0,25 1,41 1,32
Datorii curente
II Indicatori de risc
Grad de îndatorare Capital împrumutat/ 3,04 4,56
Capital propriu x 100
Profit înaintea pl ii Profit înaintea pl ii 8,3 10,4
dobânzii i impozitului dobânzii i impozit pe
pe profit profit/
Cheltuieli cu dobânda
III Rate de gestiune
Viteza de rota ie a Sold mediu clien i/ 67 58
debitelor- clien i (zile) Cifra de afaceri x 365
Viteza de rota ie a Sold mediu furnizori/ 21 26
creditelor-furnizor (zile) Cifra de afaceri x 365
Viteza de rota ie a Cifra de afaceri/ 0,68 0,83
activelor imobilizate Active imobilizate
(rota ii)
Viteza de rota ie a Cifra de afaceri/ 0,6 0,7
activelor totale (rota ii) Total active
IV Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului Profit înaintea pl ii 4,8 5,9
angajat (%) dobânzii i a impozitelor/
Capital angajat
Marja brut din vânz ri Profit brut din vânz ri/ 8,2 7,7
Cifra de afaceri x 100
V Indicatori privind Profitul net atribuibil 0,075 0,089
rezultatul pe ac iune ac iunilor comune/
(mii lei) Nr.ac iuni comune

Am auditat bilan ul contabil al societ ii comerciale OIL TERMINAL S.A. Constan a i situa ia contului de profit i
pierdere pentru exerci iul încheiat la aceasta dat , a a cum sunt prezentate în Raportul de auditare i care se refer la:
- mii lei -
Total active minus datorii curente = 1.336.259.416
Cifra de afaceri = 1.056.481.933
Rezultatul net al exerc iului – profit = 51.741.856

Responsabilitatea pentru aceste situa ii financiare revine conducerii societ ii comerciale,


responsabilitatea auditorului constând în exprimarea unei opinii asupra acestora pe baza auditului
efectuat.
Atragem aten ia asupra faptului c , acest Raport de audit a situa iilor bilan iere i financiare s-
a întocmit numai pentru uzul persoanelor care cunosc Reglement rile contabile i legale din
România.
Astfel auditarea include examinarea, pe baz de teste, atât a cifrelor, cât i a altor informa ii
prezentate în situa iile financiare.
Am efectuat auditul în concordan cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor
Financiari din România, care sunt bazate pe Standardele Interna ionale de Audit. Astfel am procedat
la controlul conturilor anuale, efectuând diligen ele i investiga iile specifice pe care le-am
considerat necesare, conform prevederilor legale i Normelor de expertizare financiar-contabil i
certificarea bilan ului contabil pe plan na ional.
Societatea comercial a fost nominalizat printre persoanele juridice care aplic Reglement rile
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ii Europene i cu Standardele Interna ionale de
Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Fina elor Publice nr. 94/2001.
Aceste standarde cer ca auditul s fie planificat i efectuat astfel încât auditorul s ob in o
asigurare rezonabil c situa iile financiare nu con in erori semnificative.
Bazându-ne pe procedurile de audit efectuate, nimic nu ne-a atras aten ia în sensul de a ne
face s credem c rapor rile contabile al turate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele
semnificative.
Auditul cuprinde, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite i a estim rilor
realizate de conducerea societ ii, precum i evaluarea prezent rii în ansamblu a situa iilor financiare.

În timp ce s -au depus toate eforturile pentru a avea asigurarea c informa iile con inute în
acest raport au fost ob inute din surse de încredere, nici S.C. ROMAR -CO MIXT S.R.L. Constan a
i nici un alt collaborator al acesteia nu a intervenit în nici un mod asupra acurate ii sau asupra oric
ror alte aspecte ale informa iilor ob inute de la ter e p r i. S.C. ROMAR – CO MIXT S.R.L. i
colaboratorii acesteia nu sunt responsabili pentru eventualele erori sau omisiuni, sau pentru
rezultatele ob inute în urma utiliz rii acestor informa ii.
Consider m c , auditul efectuat asupra conturilor anuale i situa iilor financiare, prezentate de
conducerea executiv a societ ii comerciale, constituie o baz rezonabil pentru opinia exprimat .

În opinia noastr , situa iile finaciare anexate prezentate în ROL, prezint în mod fidel, sub
toate aspectele semnificative, pozi ia financiar a societ ii comerciale la 31.12.2004, contul de profit i
pierdere, situa ia fluxurilor de numerar i situa ia modific rilor capitalului propriu pentru anul
încheiat, în conformitate cu IAS.
În concluzie, certific m conturile anuale f r rezerve.

Auditor,

S.C. ROMAR-CO MIXT S.R.L. CONSTANTA


CAPITAL SOCIAL : 11.900.000 LEI CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA
SEDIUL SOCIAL: Constan a,
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 2A, Nr.832/10.04.2002
Bl. I2, Sc. A, Etj. 3, Ap. 11 COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Telefon: 004(0)241 / 581115
Nr. Înregistrare Of. Reg. Com.: J 13/716/1993 NR. A. 12/ 25 . 04. 2002
Cod Unic de Inregistrare: 2985617
Atribut fiscal : R
Punct de lucru: Strada Unirii nr. 32-34,camerele 106-107
Telefon/Fax: 0040 / (0)341 / 408056
Mobil: 0722/323271; 0788/428837
E-mail: romar_co_mixt@yahoo.com

Datat: Constan a, 01.04.2004 Dr. ec. Gheorghe Rusu

S-ar putea să vă placă și