Sunteți pe pagina 1din 1

Elementele în proiectare

Proiectarea didactică a procesului de învățământ reprezintă un demers de anticipare a


acțiunilor specifice, realizate în cadrul activităților instructiv-educative, pentru realizarea
funcționalității procesului precum și întocmirea unor documente sau instrumente de lucru utile
deopotrivă cadrului didactic și elevului în desfășurarea activității instructiv-educative.
Unitatea de învățare constituie o entitate supraordonată lecției, cuprinzând un sistem de lecții
structurate după un sistem de referință corelativ, cel al competențelor generale sau al competențelor
specifice. În mod tradițional se pleca de la conținuturi (Ce conținuturi voi preda astăzi?), însă
învățarea centrată pe formarea de competențe (Unde trebuie să ajung?) solicită din partea cadrului
didactic cunoașterea și valorificarea în procesul educațional a conceptului de unitate de învățare.
Proiectarea pe unități de învățare prezintă următoarele caracteristici: reprezintă un cadru
complementar pentru realizarea proiectării care nu înlocuiește proiectul de lecție, dar care este o
modalitate suplimentară de proiectare curriculară adecvată unor situații specifice de învățare;
implică a viziune integrativă, unitară asupra conținuturilor ce urmează să fie predate-învățare-
evaluate; reprezintă o matrice procedurală ce permite integrarea și corelarea metodelor, resurselor
și mijloacelor didactice; îl implică creativ pe profesor, în raportarea la elementele curriculare.
Unitate de învățare este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic; cuprinde
mai multe subiecte; se desfășoară pe o perioadă determinată de timp; este coerentă în raport cu
competențele specifice; se finalizează prin evaluare sumativă; operează prin intermediul unor
modele de învățare/predare; subordonează lecția, ca element operațional. Pentru a identifica
unitățile de învățare, cadrul didactic va realiza următoarele acțiuni: va determina teme majore din
curriculum, care pot constitui unități de învățare; va asocia competențelor specifice temele majore
identificate; va determina conținuturile vizate pentru fiecare unitate de învățare; va stabili
succesiunea parcurgerii unităților de învățare; va stabili cât de relevante sunt conținuturile în raport
cu competențele vizate; va stabili dacă ansamblul competențe - conținuturi permite o evaluare
autentică și, dacă e cazul, se va dezice de unele conținuturi, ca, ulterior, să le utilizeze pentru altă
unitate de învățare; va stabili nr. de ore alocate pentru fiecare unitate de învățare și pentru
conținuturile corespunzătoare, ținând cont de componenta respectivă a curriculumului. Numărul de
lecții în cadrul unei unități de învățare poate varia (de la 2 lecții la 10 lecții, de exemplu). Unitatea de
învățare poate fi echivalentă cu modulul/ capitolul din curriculum/ manual sau poate să nu coincidă
întocmai. Determinarea unităților de învățare reprezintă un prim pas în elaborarea proiectării
didactice de lungă durată pe unități de învățare, care este în cheia învățării centrate pe
formare/dezvoltare de competențe.
Proiectarea unităților de învățare presupune detalierea planificării calendaristice, pe
elementele componente ale acesteia. Proiectul unității de învățare oferă o perspectivă mai generală
asupra modalităților (strategiilor și componentelor acestora), asupra ritmului parcurgerii
temelor/conținuturilor respective, în vederea atingerii obiectivelor. În realizarea proiectării didactice
a unităților de învățare elementul cheie îl reprezintă corelarea tuturor elementelor proiectului
(competențe specifice, conținuturi, activități de învățare, resurse, evaluare, număr de ore), deoarece
numai așa se asigură o coerență sporită procesului instructiv-educativ, se oferă o perspectivă clară a
lecțiilor, conferindu-le o structură unitară, specifică în funcție de secvența unității de învățare în care
se plasează. Totodată, proiectarea didactică împreună cu toate elementele proiectului implică activ
profesorii și elevii în activități pe termen mediu și lung.
În concluzie, pentru proiectarea unităților de învățare, în concordanță cu noile reglementări și
pentru reușita activității didactice trebuie corelate toate elementele proiectului (competențe
specifice, conținuturi, activități de învățare, resurse, evaluare).