Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL SANATAIu, MUNCII

$I PROTECTIEI SOCIALE coMpANIA NATIoN,q,LA on


AL REPUBLICI MOLDOVA asrcuR {.nr im ntrorcrNA

ORDIN
mun.Chiqin6u

,, 0/ ,, /zlptb/_zozt
iNReorsrRAr:
isterul Justiliei

cu privire la modificarea ordinurui comun ar Ministerurui


s
qi Companiei Nafionate de Asigu
lf:,1.^,,,_ul l1,,:1i.^,Jociate
Medicinl nr.4921139-A din iZ upriii"20l3,,Cu p.ini""
fr rilA
din fondurile asigurrrii obrigatorii de asisten{i
medicarr,,
in temeiul pct'2 din Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate
pentru tratamentul in condilii de ambul
ator al persoanelor inregistrate la medicul de familie,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.1372/2005
(Monitorul oficial al Republicii Moldova,
2005, nr.176-181 , art.l477),
ORDONAM:
1'ordinul comun al Ministerului Sdndtdlii, Muncii qi protecfiei
Sociale qi companiei
Na{ionale de Asigurdri in Medicind nr.4921139-A
din 22 aprilie 2or3 cu privire la
medicamentele compensate din fondurile asigurdrii
obligatorii de asistenld medicald
(Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2d13,
nr.110-113, art.67g), cu modificrrile
ulterioare, inregistrat la Ministerul Justitiei cu nr.91i
dii z mai 2013, se modificd dupd cum
urmeazd:

1) in textul Ordinului:
a) la punctul 2 subpunctul 4):
litera c) se completeazdcutextul:
,, , cu indicarea in prescrip\ielrefetd,a cantita]ii de
preparate necesare tratamenturui pe un termen
de p6nd la 30 d; zileir;
la litera k) textul ,,subpct. 2-6)" se substituie cu
textul ,,subpct. 2.5y,r.'
b) punctul 2 se.compl eteazdcu punctele 2, qi
2zcu urm6torul cuprins :
2l Prestatorii de iervicii farmaceuti., uoi elibera medicamente
"
indicafiilor Dcl-lui qi cantitdlii prescrise, fard adepdqi
compensate conform
n"c"surul pentru 3 luni de tratament,
iar medicamentele cu con{inut dle stupefiante, pslhotrop.
qip...rrsori necesu.ut p.rt.u 30 de
zile de tratament.
22 in cazul in care divizarcalambalajul primar a formelor
farmaceutice solide perorale
este mai mare sau mai micd decat cantitutiu
prescrisd, dar nu mai mult de 10 unitdli,
farmacistul va elibera cantitatea conform divizdrii
ambaiajului primar qi se va compensa
cantitatea conform divizdri i primare a medi camentului.,,

2) in Anexa nr.1:
a) SECJITTNEA r.:
. ]a Capitolul 1 subpunctul 1.3), la pozi[ia (061) textul,,ROSUVASTATINUM (pentru
pacienfii cu dislepidemii); se substituie
cu textul ,,ROSUVASTATINUM (pentru
risc cardiovaseular pacie-ntrii cu
inalt);, ;

^.- ]1 Capitolul__1
S
subpunctul 1.4), tabelul pozi[ia (058)
e complete azd"cuo
,,25mcg/50r@
inhalat presurizattr) 179,52

1.5) cu urmdtorul cuprins:


I

Doza qi forma farmaceuticf, Suma fixd maximi

70 mg, (comprimate,
lnctusiv tvA+er unIaJe de misurl
comp.imrElilmate

la Capirolul 2 subpunctul 2.1):


la pozi[ia (049) textul,,CLOPIDOGRELUM (pentru.tratamentul pacien{ilor
angioplastiile coronariene; infarct miocardic dup6
*
iiirillii e atriald),, se substituie cu textul
"cLOPIDoGRELUM (pentru tratamentul pacienlilor aupa angioplastiile coronariene,
angioplastiile artereror periferice; infarct
miocaidic cu fibrlagie atriard),,;
la pozi[ia (050) textur ,,SIMVASTATINUM
determinate)" se substituie cu textul ir*,i,
,rcien]ii cu dislipidemii genetic
cardiovascular inalt),,;
,,sIMVASiArnruvr (pentru pacienfii cu risc

la capitorur subpunctur 3.4), ra (g54) textul ,,VALSARTANUM (pentru


.3
tratamentul pacienfilor .pozi[ia
hipertensivi cu diabei ,it urit qi/sau insuficienfd cardiacd),, se
substituie cu textul ,,VALSARTANUM
(pentru tratamentul pacienfilor hipertensivi
intoleranf' la Inhibitorii enzimei de conrersie cu
a angiote nzinei),,;

la Capitolul 4 subpunctul4.5):
pozigia (516) RIS'ERIDONUM
, va aveaurmdtorul cuprins:
,,(5I6) RISPERIDONUM
Se acceptr prntru .*ffi*e urmf,toarele doze gi forme farmaceutice:
1 I mg (comprimate filmate);
2 mg (comprimateo comprimate
? filrnate);
mg (comprirnate, cornprimate filmate);
1 4I mg/mt
5. (sotu{ie oraltr) pentru la 0_18 ani,,;
"ofii'd"
la Capitolul 4 subpunctul 4.6):
pozilia (704) GLICLAZIDUM, va
ayeaurmdtorul cuprins:
Se accepta pentru compensare urmdtou."l,
Aorffi
p,.r., comprimate erib. modif.);
,.
2. ifl
60 mg I:::l:f:l:
*: (comprimate lfip. pi"i., ;;;;ffi;;;;ffi: ffiilj],,
"rin.
la Capitolul 4 subpuncrul4.g):
pozilia (385) BILASTINuM, va avea
_^^_ urmdtorur cuprins:
,.(385} BILASTINUM
se accept' pentru compensare urmdtoarele
doze gi forme farmaceutice:
1. l0 mg (comprimate orodispersairile)
2. 20 mg(comprimate),,;
pozilia (381) CLEMASTINUM, va
avea unn.torul cuprins:
,,(381) CLEMASTINUM
p.rT compensare urmdtoarele
l.:::"rln
i. r mg lcomprimate); doze gi forme farmaceutice:

2.2 mg (comprimate);
3.I mg/ml (solufie injectatrittr),,;

la Capitolul 4 subpunctul4.l2):
pozigia (037) ,u avea urmdtorul cuprins:
,(0.37) PANCREATINUM 'ANCREATINUM,
Se accept'p-entru compensare urm,toarele
doze gi forme farmaceutice:
900 UA (comprimate gastrorezistente);
I 19 000 UA (capsute,.rpJul" gastrorezistente)1
? 19 000 UI
1 ?9
(comprimate nlmaiey;
4. 25 000 UI (capsule, capsule gasirorezistente);
:. ?!O00 UA (capsute roi grri.o."zistente);
rng (capsule, capsute gastrorezistente);
9
l. 199
150 rng (capsule, capsule
lastrorezistente),,;

b) SECTILINEA II.:
c) la Capitolul 1, tabelul de la pozi[ia CEFUROXIMUM
(883) pentru
pentru copii, se completeazd" at nozi adulfi, (9S3)
4 lia:
,,tZ,S_.melS rnl 100rnt fu.urul" pilt., srffiie
oralS)

la capitolul 1, tabelul de la pozilia METRoNIDAZOI-UM


pentru copii, va aveaurmdtorul .up.irru (g60) pentru adulfi, (960)

Suma fixd maximd


Doza qi forma farmaceuticl
in"lmiut@

in capitolul 2 subpunctul 2.2), pozigia (901) ACETYLCYSTEINUM


urmdtorul cuprins: va avea
,,(901) ACETYLCYSTEINUM
se acceptd pentlu compensare urm,toarele
doze gi fbrme farmaceutice:
mg (comprimate efervescente, capsule);
| 2_90
mg (comprimate efervescentei;
? 90^0^

1 199 oriil;
mg (putbere pentru sotu{ie
(pulbere pentru sotufie oraltr, granule pentru
: ?0^0^mg
' solufie oraltr);
1 2-90^mg/5 nnl (granute pentru siropj;
6' 600 mg/3 g (granure pentru sorufie'orartr, pulbere
pentru soru{ie orartr);
7' 100 mg/rnl 3Tl (solufie injecjabil5/de-
endotraheoputrmonartr)rr; inhalat prin
l,r,r neburizatorlpentru instirafie
ttcuuttzar'orlpe

in capitolur z subpunctul 2.3), pozi[ia (901) ACETYLCYSTEINUM va


urmdtorul cuprins: avea
,,(901) ACETYLCYSTEINUM
Se acceptd pentru compensare urmdtoarele doze qi
forme farmaceutice:
mg (comprimate efervescente, capsule;;
2-90
1.
2. 600 rng (comprimate efervescentej;
mg (pulbere pentru sotutie oratd);
1. 199
!' ?0^0"mg (pulbere pentru sotuiie o.urr, g.anure pentru sorufie oraltr);
5..?90^ mg/5 ml (granute penrru'sirop
6' 600 mg/3 g (granure pentru sotru{ie
-i';."t'rnileta.'
orartr, purbere pentru sorufie orarr);
(solu{ie irr,uiut ''- p.i, nebutizator/pentru
];Jir'."r.TrtJflrr":fii, instirafie

la capitolul 2 subpunctul 2.4), pozilia (037)


cuprins:
PANCREATINUM va avea urmdtorul
J037} PANCREATINUM
se acceptd-pentru compensare
unnatoarere doze gi forme farmaceutice:
000 UA (comprirnate gastrorezistente);
i.
19
000 UA (capsule,
?19
3. 25 000 UI (capsule, capsule
gastrorezistente);
"upJut"g"astrorezistente);
I ?1!00 UA (capsule lnoi grri.o..zistente);
mg (capsute, capsulJgastrorezistente;;
: 199 (capsute,
I7. 5000
1!9,.e capsute [astrorezistente;;
UI + 7000.UI t [t l.orpri.ate fitmate gastrorezistente);
B' 1q0
275 mg (comprirnate filmate gastiorezistent",
9' 250 mg (comprimate "o#f"iruiJgastroreristente);
gastrorJzistenle, comprimate filmate gastrorezistente),,1

ra capitolur 2 subpun ctur 2.5), pozi[ia (225)


pneumonii), va avea urmdtorul cuprins: CEFUROXIMUM (nu se indica in

f. ir..:t1t.rr*
! ?50
"
rng (comprimate fitrnate);
farmaceutice:

? t:! mg (comprimate
t_.
filrnate);

];iflt ,:,:,T:j:,1:*,:i:*::lr6/perfu.zar,ird, purbere/sorurie injecabirr);


i,i".t,i,I;;;ffiil#,;ffii;11:T:T",i,ffi1X111,.."^,,,t,"
*,::,Xffifr,l:1H,"',,#li"
inj ecta bittr/perfuza bitrE);
5. 125 mg/S ml 100 mi(granule pentru suspensie oraltr),,;

la Capitolul 3 subpunctul3.2):
ozi[ia ACETYLCYS TEINiJM (870) pentru
p
urmdtorul cuprins:
adulfi, (970) pentru copii, va avea
ACETYI.CYSTEINUM
"(901)
Se acceptr pentru compensare urmdtoarele
doze qi forme farmaceutice:
mg (cornprimate efervescent*,
!. 10^9 rng (comprimate '
1. 90^0^
efervescert"j;"up.rL;;
mg (putbere pentru sotu{ie or'atd);
1. 199
4' 200 rng (pulbere pentru soruiie ooure,
g.rrure pentru soru{ie orartr);
mg/5 mt (granute perrru'sirop;;-'"
:. 190^
6' 600 mg/3 g (granule pentru solufie'oralr,
-i"i..,iurero"'
pulbere pentru solufie oraltr);
(solulie irh;;;''- prin.'
l;Jll"r"l,gjH""":;li, neburizator/pentru inst,a{ie
pozitria CEFUROXIMUM (883)
pentru adulli, (983) pentru copii, va aveaurmdtorur
cuprins:

forme farmaceutice:
mg (comprimaie filmate);
1 ?:9 mg
? l0_0 ( p (comprimate
,^
filmatej;
lf/5u^, mg
bere/so trie inj ecta Littr/pe rfuza
uI ! u
(pulbere/solufie injectabiltr;
ill pulbere/sotufie injectabittr);
b ;
1.. ,. pulbere+soly./solu(ie injectabiltr;
inj ectabilil/perfuza bill); pulbene/solufie
5. 125 mg/5 ml l00 ml (granule pentru
suspensie orall),,;

3) Anexa nr.2 vaavea urmEtorul cuprins:


,,Anexa nr'.2Ia Ordinul comun al MSMpS gi CNAM
nr. 4921 139 A din 22.04.2013,,
Refeta-model
pentru medicamente compensate din fondurile
asl

RETETA seria 000 nr. 0000000


Ministerul StrnItlfii Muncii
Protec{iei Sociale
pentru medicamente compensate din fondurile al Republicii Moldova
Formular nr.3/C
asigurlrii obligatorii de asistenfi medicald Aprobat prin Ordinul comun
al MSMPS qi CNAM Nr.

qtampila de antet a prestatorului de servicii


medicale

l-Tl , I-Tl [tr


data prescrierii re{etei
20l--Tl

nume de familie pacient

prenume pacient
IDNP i nr. act de identitate
B' cod Denumire comun[ Internafionar' medicament prescris
9' Rp.:

nume prenume medic de familie

semnItura medic de familie


ni Oin data prescrierii ei
14. Cod denumire comerciall
medicament eliberat
15. Nr. comprimare
f-T-f-l
16. Pre{ cu amlnuntul
17.,Suma coTpensati
[-l-]-lei, l-T*luanr t I I I liei,l-lloani

num[r contract incheiat cu CNAM


,0.[,Tl l-T_l 20[f
data eliberdrii medicamentului
Suma in litere achitatd de pacient

semnAturl pacient
semndturtr farmacist"
4) .Anexa nr. 3 va avea urmdtorul cuprins:
,,Anexa nr.3 la Ordinul comun al MSMpS gi CNAM
nr. 492/139A dn 22.04.2013.

de compre tare a*$-t:lY;#"Yt##X"nte


compensate din
fondurile asigurrrii obrigatorii de asisten{r
medica'

1. Medicur de fam,ie, ,n.1,.,f;lJtl,T:H:,T'5:'llH,ie


(pentru medicamentele psihotrope), sau medicur psihiatru
medicul medicul psihiatru
familie (pentru medicamentele 'anticorurrriuuri.j,'
";;i;;, gi/sau medicul de
endocrinolog (pentru medicamente medicul de familie sau medicul
antidiabe tice inleliabile) inclus in risia
registrul medicilor.9y drept de prescrier. meoicilor incluqi in
completa in mod obligator citel gi
u -fdicamentelor compensate a GNAM, va
fhr6 corectari t""ta informafia ,oli.itatd
formularul re{etei ptntt' medicamente la pct.1-11 din
compensate din fondurile asigurdrii
asistenld medicald (formular rr.3 obligatorii de
/ C):

de antet a prestatorului de servicii


,u.onffifJir##;*,.;jliilila medicare (pSM), care
2) la pcLZ se va inscrie codul (cod din 4 cifre) atribuit prestatorului de servicii
medicale, care are contract incheiat
cu CNAM;
3) la pct.3 se indici ziua,lunaqi anul prescrierii
re{etei;
4) la pct.4 se introduce numere de ramitie
al pacie-ritutui;
5) la pct.5 se introduce prenumele pacientului;
6) ra pct.6 se inscrie_v6rsta pacientului
7) la pct'7 se completeazd numdrul lani ffitinili;;
de identin"u.. de stat al pacientului (IDNp)
cifre)' In cazul p""o*"1or ce nu delin (13
IDNP, t* .uuri"u respectivd se va indica
actului de identitate.valabil in_ condiJiil;.pL.y-;-J" numdrul
r.grrrEia in vigoare;
8) la pct'S se indicd codul Denumiiii
comune miE rruliorale (DCI) a medicamentului
din I-ista de Denumiri comune Internalionale in
de -.ar"u*.rte compensate din fondurile
asigurdrii obligatorii de asisten{d medicald,
care
tratamentul cdreia care se prescrie
DCI respectivd; "tr..prrd. maladiei/indicafiei pentru
9) la pct'9 se inscrie citel prescrierea
unui singur medicament conform Denumirii
comune Intema{ionale, in
cu regulile de piescriere stabilite, prezentin
Denumiri comune Internalional" "onro.mitate
J" Lista de
mediiamente compensate din fondurile
obligatorii de asistenld medicald; asigurdrii
10) la pct.10 se noteazd numele qi prenumere
medicului;
11) la pct.11 se compreteazd codur
personar ut n,.oi.rtri (IDNP) (13
12) la pct'12 medicul semneaz[ qi cifre).
aplicd p;."f, G;nal6. semnatura qi parafase
pe fiecare exemplar de re{etd
:
aplicd
separat.
13) la pct'13 medicul iifeazd termenul
formularul de retetd ru' 3/c tp""fi"ai
de valabilitate al reJetelor prescrise pe
(10 zile,30 zile.uu z luni) in conformitate cu
de generale de prescrier., p.""r* regul,e
qi farticula.ii"Ur" p*r"ri..ii ,rr"ai"u*"ri;i;;
stupefiante, psihotrope gi precursori;' ., confinut de

II. Compartimentulfarmacistului
2' Farmacistul va completa in m9$.o^b]iqltor
cite1, fard corectdri cu date veridice,
autentice, toatr informaJia sorici tat
d, ra pct. r 4 -2r di, ror*ri
arur nr.3 r c:
1) ta pct'14 se inscrie codul benumirii
eliberat pacientului,.."o':r.prnzdtor prescrierii comerciale a medicamentului compensat
Internafionale qi indicaliei' codui
medicului codului DCI, Denumirii comune
Denumirii comerciale a medicamentului
este inscris in
conformitate cu Lista Denumirilor.comerciale
compensate actual izatir qiplasat6 pe pagina
web a CNAM, compartimentur medicarnente
.o-p.riuie rubrica farmacii;
2) la pct'15 se indicd numdrul. de comp.i*ut.
prescrierii medicului' in cazul cdnd .riu"rate pacientului, corespunz6tor
divizarruuurriuffii pri-u, a formelor farmaceutice
perorale este mai mare sau mai soride
micd.decat-cantitui";;;"r"risr, dar nu mai mult de
se elibereazd' cantitatea conform 10 unitati,
ambalajului;.ir"r.'*rd, a fr deteriorat qi se compenseazd
c antitate a c onform div izdrii
pri m are a med i c amentul u i.
Notd: in cazul in care cintrtitea prescrisd
de medicament depdqeqte necesarul pentru
maximum 3 luni de tratament, iar .idi.u-.ntelor
cu conlinut de stupefiante, psihotrope gi
precursori necesarul pand la 30 de
zile de tratarnent, farmacistul elibercazd"cantitatea
conform prevederilor actelor normative corecta
in vigoare;
3) la pct'16-se indic6 pre{ul cu amdnuniul
al medicamentului in farmacie;
4) la pct'1'7 farmacistul indicd suma compensatr
care uflnea zd, a fi achitatdde GNAM
dupd cum urmeazd:
a)in cazal tn.-care prelul cu amdnuntwl pentru
o unitate de mdsurd este mai mic dectt
sama frxd maximd compensatd pentru
mediiamentul oferit gratuit, 1NAM compenseazd
prelul^cu amdnantul.
acest caz, la punctur 17
,,suma compensati,, se carcureazd. conform urmdtoarei
ror-rll,
x I'{r' de comprimate, unde
sc - reprez,rirt;#tJffi:X}rfi:'comprimat
Pref arn5nuntur comprimat pref cu
Nr' de comprimate - numdrul- de unitafl (";6;i;e, unitate de m[sur6;
amdnuntul per
farmacie (=pct.15). fiole, flacoane,
etc.) eliberate de
La punctul 18 ,,suma achitatl,de pacient,,
se indicE
h)in cazul tn-caLy- p'"|"i ,o amdnuntul pentru zerc rei.
.unitate este egal cu suma Jixd
o
maximd compensatd, cNiM compenseazd
r,*o'yod iaximd compensatd.
In acest caz, rapunctul 17
,,suma compensat6,, se calcu reazd" dupdfonnula:
sc = suma frixi maximE compensatd
comprimat x Nr. de comprirnate, unde
Sc - reprezintd suma compensatd;
suma frxi rnaximrcompensati comprimat suma fixr maxim5
unitate de mdsurd (comprimat, fiold,
flacon, etc.);
- compensatd per
Nr' de eomprirnate - numirul de unitdtri (comprimate,
farmacie (=pct.15). fiole, flacoane, etc.) eliberate de
T,a^punctul- 1t ,,Suma achitat|,de pacient,, se indicd
c)rn cazul tn care prelal cu omdnuntul pentru ozero rei.
decdt s ama
unitate de rudsurd este mai mare
frxd maximd io mpens atd, cNAM cimp roo iord s uma
confo;m ratei de comensare parliatd prelului). Jixd comp ens atii (stabilite
a
In acest caz, ra punctur rz .s,r*u compensat5,,
se carcu reazd, dupdformula:
sc = Suma fixr compensatr comprimat
x Nr. de comprimate, unde
Sc - reprezint6 suma
surna frixE compensatr"o-p.rrrit6;
comprimat
(comprimat, fiold, flacon, etc.);
I -- - suma fixd compensatd per unitate de m6surd
Nr' de cornprimate - num6rul de unitdli (comprimate,
farmacie (=pct.15). fiole, flacoane, etc.) eliberate de
La punctul 18 se indicd suma achitatd
de pacient, care reprezenta diferenfa dintre
cu amdn^untul qi suma fixd compensalti pretul
de CNAM.
medicamentelor compensat e r00o/o (integrar),
u*a*flLl,}.cazul CNAM compenseazd pre{ul cu
in acest caz, rapunctur 17 ,rsurna compensatE,
se ealcu reazd" dupd,formura:
sc = Fre{ amrnuntur comprimat x Nr.
de compri*ut", ,,r0"
Sc - reprezintd suma compensatd;
Pref amrnuntur comprimat pref cu amdnuntul
- per unitate de mdsurd;
Nr' de comprimate - numrrul de unitali (compririate, fiole,
flacoane, etc.) eliberate de
farmacie (=pct.15).
La punctul L8 ,,Suma achitatd,de pacient,,
se indic6 zero rei.
5) la pct'18 se indicd turnu u.h-itya^{e pu"lrrt, ."prezentind diferen}a dintre preful cu
amdnuntul (pct.16) qi suma compensatd de
GNAM inscris'a l*pct.rT;
6) la pct'19 se inscrie numdrul contractului incheiat de prestatorul
^
farmaceutice care eribereazd,medicamentul qi agenlia teritoriald
de servicii
a GNAM;
7) la pct'20 se noteazr data eliberarii meaitamentului, care trebuie
termenul de valabilitate al re{etei din data prescrierii si se incadreze in
ei.
. 8) l_a pct. 21 se indicd suma in literl achitatd de pacient.
In partea de ios al fiecdrui exemplar de reletd se
va;;;"u pacientul, confirmind primirea
medicamentului compensat gi achitarea, dupd.
caz,a contribuliei personale, gi farmacistul care
a eliberat medicamentul, aplicin d parafafarmaciei
cu denumirea ei qi codul fiscal.,,.

2' conducdtorii prestatorilor de servicii medicale


formularelor de relete de moder nou dupd
vor asigura punerea in aplicare a
epuizarcastocului de refete existent. .

3'Ministerul Sdnat[tii, Muncii qi Protecliei Sociale


Asigurdri in Medicind vor asigura informarea
qi Compania Nafionalr de
tuturor lucrdtorilor medicali, farmaciqtilor qi a
populafiei despre modific6rile survenite in
lista medicamentelor compensate din fondurile
asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, precum
$i;"J;i lor de compensare.
ordin intrd in vigoare la data publicdrii in Monitorul
rurorao*Prezentul oficial al Republicii

Secretar de Stat Director general adjunct


Tatiana ZATIC Iurie OSOIANU

d #a-/te tl Oce;>