Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA CADRULUI DIDACTIC PRIVIND ÎNCADRAREA PE DISCIPLINE / UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

LA PROIECTUL/PLANUL DE ÎNCADRARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Numele și prenumele cadrului didctic _____________________________________________________ ,


CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , TITULAR [__], ANGAJAT PE VIABILITATEA POSTULUI /
CATEDREI [__]…, în baza Deciziei ISJ Dâmbovița/Unită ții (ultima decizie) nr. ________ din data de
_________________ pe postul/catedra (conform deciziei) :
Nr. Unitatea/Unităţile şcolare PJ la care sunt titular Disciplina / Disciplinele
Nivel de înv.
crt. (conform ultimei deciziei de numire) (conform ultimei deciziei de numire)

absolvent(ă) al(a) :
Nivel studii
(Medii / Studii de scurta durata / Superioare de lunga Forma de Durat
Nr. Unitatea/Institutia la care durata / Studii universitare de licenta- / Studii Specializarea / Specializarile invatama
a
crt. s-au efectuat studiile universitare de masterat / Postuniversitare) (conform diplomei) nt
studiil
(ZI / IF…)
or

ÎNCADRAREA PE DISCIPLINE/UNITĂȚI LA PROIECTUL/PLANUL DE ÎNCADRARE PENTRU


ANUL ȘCOLAR 2021-2022 :
Mod încadrare Ore Avizul directorului unităţii /
Nr. Total
(Titular la C.D. BAZA în unităţilor la care se face
Nr. Unitatea şcolară Nivel ore ore
Disciplina catedră, Ș. / unitate atribuirea orelor
crt. (PJ-ul) completare, de inv. T.C
Integr
atribuit
DA / NU
. e
normă redusă …) at

1
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

2
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

3
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

4
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

5
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

6
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

…….
7
(Numele şi prenumele
directorului, ştampila unităţii şi
semnătura)

Data ________________ Cadru didactic


Nume si prenume / Semnătura,
__________________________