Sunteți pe pagina 1din 14

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■


de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 14/22 din 10.06.2022 .


1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail) 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
acordului-cadru
Obiectul achiziției „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din
or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de
canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind Valoarea estimată a achiziției corespunde pragului
alegerea procedurii de atribuire (în cazul valoric al procedurii de achiziții publice Licitație
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647592663757
portalului guvernamental Link-ul:mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
www.mtender.gov.md) MD-1647592663757
Data publicării: 18.03.2022
Platforma de achiziții publice utilizată ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=
Procedura a fost inclusă în planul de
4822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-
achiziții publice a autorității contractante
de-achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-
anul-2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-
Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba
p_nr_22_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție
(după caz) □Licitație electronică □Catalog electronic

1
Sursa de finanțare ■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 60.189.305,83
3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 21 mart 2022, 16:59


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Publicati va rog si forma 5 fara preturi. Va multumim
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Cu părere de rău, această formă nu a fost pusă la
dispoziția autorității contractante de către compania de
proiectare. Documentația de proiect poate fi consultată la
sediul ADR Sud: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12, clădirea
Consiliului Raional Cimișlia, etajul 1, cu o coordonare
prealabilă. 0 241 2 62 86.
Data transmiterii 24 mart 2022, 17:36

Data solicitării clarificărilor 22 mart 2022, 12:56


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Ati introdus niste cerinte tehnice pentru materiale, ele sunt
clarificare obligatorii?
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Fișele tehnice prezentate sunt parte a documnetației
de proiect, respectarea cerințelor acestora este obligatorie.
Totodată, vă informăm despre depunerea la ANSC a unei
contestații asupra Documentației de licitație. Suplimentar la
procedură se va atașa Decizia ANSC privind suspendarea
procedurii.
Data transmiterii 24 mart 2022, 17:43

Data solicitării clarificărilor 23 mart 2022, 14:30


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Buna ziua. Dupa cum se cunoaste etapa I de constructie la acest
clarificare obiect a fost finalizata recent. Etapa II care reprezinta achizitia
respectiva este complet separata sau face parte din un ansamblu
de utilaj deja montat? Care sunt criteriile de montare a statiei
de epura-re in aceste conditii?
Expunerea succintă a răspunsului Achizitia respectiva isi propune extinderea statiei de epurare
existente la moment si care intr-un final este necesar sa
corespunda cerintelor normativelor in vigoare si sa se
expluateze ca un intreg pe viitor. Astfel se solicita urmatoarele
cerinte minime obligatorii privind utilajul statiei de epurare: 1.
Compatibilitatea utilajului propus cu utilajul deja existent; 2.
Detinerea documentelor de certificare a utilajului respectiv
(evaluare tehnica, aviz sanitar si altele); 3. Dovezi clare ca
utilajul propus este lucrativ si obtine rezultatele declarate prin
exemple de teste si analize a apelor la intrare si iesire pentru
ultimul an de activitate la utilajul propus; 4. Asigurarea
executării lucrarilor de montare, reglare si post deservire a
viitoarei stații, inclusiv asigurarea instruirii personalului
responsabil pentru exploatarea ulterioară corectă a acesteia.
Data transmiterii 30 mart 2022, 17:40
2
Data solicitării clarificărilor 28 mart 2022, 10:31
Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Buna ziua, Solicitam conformarea la deciziile ANSC privind
clarificare intocmirea caietului de sarcini in conformitate cu legea
achizitiilor publice 131? Solicitam eliminarea conformitatii cu
standarde Germane (PAS, DIN) standarde Austriece
(ONORM), Australiene (AS/NZS 5532:2013) si pastrarea
standardelor relevante Europene si nationale. Solicitam
eliminearea obligativitatii certificarii conform standardelor
ISO 14001, 18001/45001 si 50001 pentru producatorii de
materiale.
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. După cum ați aobservat mai sus, cele menționate de
Dvs. sunt obiectul contestației depuse în cadrul procedurii. La
moment procedura dată este suspendată până la rezolvarea
contestației (decizia ANSC este atașată în sistem), în aceste
condiții solicităm respectuos operatorilor economici să se
înarmeze cu puțină răbdare și să așteptăm împreună decizia
ANSC. De asemenea, cu referire la întrebarea adresată la 23
mart 2022, 14:30, Vă comunicăm că DA - achizitia respectiva
face parte din un ansamblu de utilaj deja montat, însă pentru a
vă oferi detalii mai corcete, autoritatea contractantă a solicitat
autorului de proiect să ne spună care ar fi criteriile de montare
a statiei de epurare in aceste conditii.
Data transmiterii 29 mart 2022, 10:22

Data solicitării clarificărilor 29 mart 2022, 11:06


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Cu buna stiinta cunoasteti ca rata inflatiei pe anul 2021 a fost
clarificare de 13,9% iar ca prognozata pe 2022 este de peste 15% si asta
pe total, in domeniul materiale de constructie avem o crestere
de pret de peste 50% la unele pozitii. Intrbare cit de relevanta
este cerinta din pct 7 a anuntului care prevede executare in
trecut a uniui obiect de nu mai mic ca 75% din costul viitorului
proiect? Cerinta data poate fi relevanta in conditia unei inflatii
rezonabile de 1,5-2,5% dar in situatia curenta in realitate se
cere un obiect in costuri apreciabile mai mare de cit cel licitat
Expunerea succintă a răspunsului Din câte cunoașteți, nivelul minim al experienței similare de
care trebuie să dispună ofertanții pentru a se califica conform
cerinţelor de îndeplinire a contractului, sunt stabilite în Anexa
nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 -
DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea
achiziţiilor publice de lucrări. Autoritățile contractante nu dețin
suficiente competențe pentru a modifica aceste cerințe.
Data transmiterii 29 mart 2022, 14:09

Data solicitării clarificărilor 30 mart 2022, 17:43


Denumirea operatorului economic Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de Puteti publica formularul desfasurat ce tin de lucrarile
clarificare "f1 se căușeni "
Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Cu părere de rău, această formă nu a fost pusă la
dispoziția autorității contractante de către compania de
proiectare. Documentația de proiect poate fi consultată la
3
sediul ADR Sud: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12, clădirea
Consiliului Raional Cimișlia, etajul 1, cu o coordonare
prealabilă. 0 241 2 62 86.
Data transmiterii 31 mart 2022, 08:26
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 31 mart 2022, 12:17
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului SE Causeni deviz 2-5-1 Poz 58 cod CA02A va rugam sa
indicati resursele si normele pentru (cimentoplast gr100mm),
ce trebuie de adaugat si ce trebuie de exclus
Data transmiterii Bună ziua. In loc de beton 7,5 aplicam cimentoplast cu acelasi
consum. Nu se exclude nimic.
4 apr 2022, 13:18
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 31 mart 2022, 13:17
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului SE Causeni deviz 2-5-1 Poz 125 Va rugam sa indicati
dimensiunile bordurilor
Data transmiterii Bună ziua. In general este recomandabil sa facem cunostinta
cu proiectul tehnic disponibil. Dimensiunile bordurilor sunt
urmatoarele 1000x200x80mm.
4 apr 2022, 13:19
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 31 mart 2022, 17:10
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului SE Causeni deviz 2-5-6 spuneti va rog ce resurse trebuie sa
curprinda pozitia nr.3 Доставка оборудования на 5-ти
тонных фурах
Data transmiterii Bună ziua. Pozitia respectiva trebuie sa cuprinda resursa —
autobasculanta de 5t.
4 apr 2022, 13:20
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 31 mart 2022, 19:57
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului SE Causeni deviz 2-14 poz 4 cod TSH192A care sunt normele
pentru apa si erbicid?
Data transmiterii Bună ziua. Norma de apa este de 0,1m3 pentru 1 kg de erbicid.
4 apr 2022, 13:20
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 1 apr 2022, 10:53
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului ati republicat fisele tehnice la statia de epurare cu urmatorul
inscris: Cu caracter informativ și obțional pentru a facilita
implimentarea poriectului de către antreprenor precum și darea
în exploatare a obiectului construit. La statia de pompare ne
conducem de aceiasi informate ca datele sunt cu caracter
informativ și obțional pentru a facilita implimentarea

4
poriectului de către antreprenor? Aici va comunicam ca la
statia de pompare unii parametri sunt excesiv de reglamentati
si constitue motiv de contestare. Răspuns (31 mart 2022,
15:03): Se va considera că fișele tehnice la stația de pompare:
Cu caracter informativ și opțional pentru a facilita
implementarea proiectului de către antreprenor precum și darea
în exploatare a obiectului construit Asa au solutionat problema
cu fisele tehnice colegii dtre de la ADR CENTRU, au dat
dovada de interes catre o concurenta mai larga, poate le urmati
exmplu?
Data transmiterii ună ziua. Fișele tehnice nu au fost republicate, acestea au fost
încărcate în sistem inițial. Dat fiind faptul că fișele sunt parte a
documnetației de proiect, respectarea cerințelor acestora este
obligatorie.
4 apr 2022, 14:59
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 1 apr 2022, 16:32
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului a rog sa oferiti mai multe informatii, parametrii tehnici,
caracteristici referitor la Технологичеккое оборудование и
трубопроводы установки Биотал 2400-2bt
Data transmiterii Bună ziua. Deoarece sunt mai multe date de reflectat Va
recomandam sa faceti cunostinta cu proiectul tehnic disponibil
pe suport de hirtie. Documentația de proiect poate fi consultată
la sediul ADR Sud: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12, clădirea
Consiliului Raional Cimișlia, etajul 1, cu o coordonare
prealabilă. 0 241 2 62 86.
4 apr 2022, 13:22
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 1 apr 2022, 23:24
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua, avand in vedere retragerea contestatiei solicitam
verificarea si conformarea la deciziile ANSC privind
intocmirea caietului de sarcini in conformitate cu legea
achizitiilor publice 131? Solicitam eliminarea conformitatii cu
standarde Germane (PAS, DIN) standarde Austriece
(ONORM), Australiene (AS/NZS 5532:2013) si pastrarea
standardelor relevante Europene si nationale. Solicitam
eliminearea obligativitatii certificarii conform standardelor
ISO 14001, 18001/45001 si 50001 pentru producatorii de
materiale. Solicitam eliminarea olbigativitatii certificarii in
Rep. Moldova pt. materiale la momentul participarii la licitatie.
Data transmiterii Bună ziua. Fisele tehnice sunt parte componentă a
documentației de proiect si cerințele acestora poartă un caracter
obligatoriu.
5 apr 2022, 10:08
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 1 apr 2022, 23:40
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare

5
Expunerea succintă a răspunsului Este obligatorie internationala obligatorie: DVGW, KIWA
sau WRc pentru tevile PE?

Data transmiterii Bună ziua. Fisele tehnice sunt parte componentă a


documentației de proiect si cerințele acestora poartă un caracter
obligatoriu.
5 apr 2022, 10:09
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 1 apr 2022, 23:41
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua, care este bugetul alocat pentru aceasta lucrare in
anul 2022?
Data transmiterii Bună ziua. Pentru anul 2022, în conformitate cu Decizia
CNCDR Nr.03/22 din 01.02.2022, pentru Proiectul dat sunt
aprobate surse financiare în valoare de 6.5 mln lei MD din
FNDR + Contribuția Beneficiarului 7.5 mln lei MD. În
dependență de procesul de implementare a lucrărilor, această
sumă ar putea fi majorată în anul curent.
4 apr 2022, 15:42
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 2 apr 2022, 09:25
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Caietul de sarcini si anexele expuse in cadrul licitatiei sunt
verificate de specialistii din cadrul institutiei din punct de
vedere al conformitatii cu legea 131/2015? Daca da, de ce
mereu apar incalcari si solicitari in contradictie cu legislatia
astfel incat la moment noi nu cunoastem daca sintem in stare
sa participam la aceasta licitatie sau nu. La cum este facut acum
caietul de sarcini si refuzul AC de a ajusta cerintele, nu suntem
capabili sa ne gasim furnizori de materiale compatibili cu
cerintele, nu mai vorbim de pregatitea actelor si ofertei pentru
licitatie.
Data transmiterii Bună ziua. Fisele tehnice sunt parte componentă a
documentației de proiect si cerințele acestora poartă un caracter
obligatoriu.
5 apr 2022, 10:10
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 2 apr 2022, 09:28
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Sunt acceptate evaluarile tehnice ale materialelor din tarile CSI
sau UE pentru echipamentele si materialele din licitatie?
Data transmiterii Bună ziua. Sunt acceptate evaluarile tehnice ale materialelor
din UE.
5 apr 2022, 11:46
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 2 apr 2022, 12:50
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare

6
Expunerea succintă a răspunsului Deviz nr.2-2-2 poz 31 analizind F5 am depistat ca la aceasta
pozitie sa adaugat resursa scara cu vanguri din otel cu o
cantitate necunoscuta, poz 55 nu cuprinde toata cantitatea de
scara pentru camine?
Data transmiterii Bună ziua. Listele cu cantități sunt corecte. Va rugam sa
respectați listele cu cantități.
5 apr 2022, 10:32
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 4 apr 2022, 09:40
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Va rog sa conretizati daca ISO-urile la producatorii de
materiale vor fi elemente de calificare a ofertantilor?
Data transmiterii Bună ziua. Fisele tehnice sunt parte componentă a
documentației de proiect si cerințele acestora poartă un caracter
obligatoriu.
5 apr 2022, 11:27
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 5 apr 2022, 09:48
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Răspuns (4 apr 2022, 13:20): Bună ziua. Norma de apa este de
0,1m3 pentru 1 kg de erbicid. Nu este destul de clar raspunsul
Dvs, Intrebare ce norme au resursele de apa si erbicid, luind in
consideratie ca unitatea de masura este 100m2
Data transmiterii Bună ziua. Calculele se fac reesind din corelatia 0.1m3 de apa
pentru 1kg de erbicid la 1ha de teren.
5 apr 2022, 11:21
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic 5 apr 2022, 10:36
Expunerea succintă a solicitării de Întrebare în SIA achiziții.md
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului Deviz nr.2-2-2 poz 31 in acest caz va rugam sa ne spuneti care
este cantitatea de scara pentru aceasta pozitie
Data transmiterii Bună ziua. Cantitatea de scara pentru aceasta pozitie este 0
(zero).
5 apr 2022, 11:36
4. Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 15.04.2022, ora 12:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:
Denumirea operatorului Asociații/
Nr. IDNO
economic administratorii
Asocierea Atractiv Invest Lider „Atractiv Invest” SRL
Manole Dragoș
1 SRL & SC Casrep SRL & 1014600000370
Izodromgaz SRL Asociat „Casrep” SRL Craus Paul Lucian
7
RO3206081 Felea Constantin
Craus Ivoneta
Asociat „Izodromgaz” SRL Fondator Miscu Vera
1003600020891 Administrator Miscu Alexei
„Polimer Gaz Conducte” Sorocovici Vladimir
2 SRL 1002600040678 Gantea Sergiu
Cocîrlă Serghei
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
Asocierea Atractiv Invest SRL &
Denumire document „Polimer Gaz Conducte” SRL
SC Casrep SRL & Izodromgaz SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară 70.754.188,55 94.006.831,20
- 2,04 % + 30,16 %
DUAE prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă
prezentat prezentat
(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
nr. Conținutul Cerințe
Ofertanți
d/o ofertelor minime
ASOCIEREA ATRACTIV INVEST
SRL Polimer Gaz
& SC Casrep SRL Conducte SRL
& Izodromgaz SRL
ATRACTIV CASREP IZODROMGAZ
1 DUAE da da da da
Valoarea ofertei cu
2 70.754.188,55 94.006.831,20
TVA
Valoarea ofertei fara 58.961.823,79 78.339.026,02
3 TVA
60.189.305,83
- 2,04 % + 30,16 %
4 TVA 11.792.364,76 15.667.805,18
Termenul de
5 max 12 luni 12 luni 12 luni
executie a lucrarilor
da da
Garantia pentru
6 1% 663.000,00 850.000,00
oferta
15.06.2022 14.06.2022
Graficul de executie da da
7 a lucrarilor (12 luni) (12 luni)
Durata de 60 zile 60 zile
8 valabilitate a ofertei
60 zile
15.06.2022 14.06.2022
Termenul de
minim 5 ani
9 garanție asupra 10 ani 10 ani
maxim 10 ani
lucrărilor
Cerere de participare
10 (anexa nr. 7)
da da

8
Declarație privind
11 valabilitatea ofertei da da
(anexa nr. 8)
Experiență similară
în lucrări
(informațiile date se
12 da da da
vor include în
anexele nr. 12 si nr.
13)
Declarație privind
dotările specifice,
utilajul și
echipamentul
13 necesar pentru da da da
îndeplinirea
corespunzătoare a
contractului (anexa
nr. 14)
Declarație privind
personalul de
specialitate propus
14 pentru da da da
implementarea
contractului (anexa
nr. 15)
Lista
subcontractanților și
partea/părțile din
15 contract care sunt
nu sunt nu sunt nu sunt
îndeplinite de aceștia
(anexa nr. 16)
da
Informații privind
ATRACTIV INVEST SRL - lider - 48 %
16 asocierea (anexa nr.
SC CASREP SRL - asociat - 18 %
17)
IZODROMGAZ SRL - asociat - 34 %
Declarație terț
17 susținător (anexele nu sunt nu sunt nu sunt
18, 19, 20,21)
Aviz pentru
participare la
licitațiile publice de
lucrări din domeniul
construcțiilor și
instalațiilor (anexa
nr. 22) - Avizul
Agenției
Supraveghere
18 da da da
Tehnică, trebuie să
nu conțină informații
despre aceea că au
fost depistate
încălcări grave,
aplicate sancțiuni
economice,
înregistrate cazuri de
accidente

9
Extras din Registrul
19 de stat al da da da
persoanelor juridice
Certificat de
efectuare sistematică
a plăților
impozitelor,
20 contribuțiilor da da da
eliberat de
Inspectoratul Fiscal -
valabil la data
deschiderii ofertelor
da da da
Raport financiar
21 2019, 2020, 2019, 2020, 2019, 2020,
pentru ultimii 3 ani
2021 2021 2021
22 Deviz de cheltuieli da
da
Popa Ion
da
construcții
Cosonea
civile
Igor
Tofan
AAC
Anatolie
Cernei Ion
Certificat de atestare AAC
electricitate
tehnico-profesională Vacarciuc
automatizare
a dirigintelui de Serghei
23 Mocanu da
șantier și legitimație AAC
Dumitru
pentru fiecare tip de Frăsineac
construcții
lucrare Roman
civile
hidrotehnice
Malole
Murzin Ion
Dragoș
electricitate
construcții
Suveică
civile
Corneliu
automatizări
Informații privind
da
deținerea de
nr. 34 din
laboratoare proprii da da
26.06.2020
autorizate și nr. 54 din nr. 443 din
Promstroi
24 acreditate în modul 03.03.2022 28.06.2017
Grup
stabilit sau a Incercom Coremix
nr. 2 din
contractelor cu mat-constr Impex iași
12.08.2021
aceste laboratoare,
Palplast
pentru încercări
Cifra de afaceri 41.743.473,00
25 >/= 73.000.000 33.223.705,00 25.290.331,00 157.000.000,00
medie anuală (3 ani) RON
lichiditate generală
(active
26 Minim 100% 143,16% 155,26% 213,50%
circulante/datorii
curente)
Disponibilitate de
bani lichizi sau
capital circulant, de
27 resurse creditare sau
da da
alte mijloace
financiare conform

10
Garanția de bună
execuție – 7 %
(Pentru agentul
28 economic câștigător
7% da
la etapa semnării
contractului)
29 Fișe tehnice da
DECLARAŢIA
privind confirmarea
identității
beneficiarilor
efectivi neîncadrarea
nu nu nu
acestora în situația
poate fi poate fi poate fi
condamnării pentru
30 prezentată prezentată prezentată
participarea la
după după după
activități ale unei
contractare contractare contractare
organizații sau
grupări criminale,
pentru corupție,
fraudă și/sau spălare
de bani

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din


documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Cantitate
Denumirea Corespunderea Corespunderea
Denumirea Prețul ofertei și unitate
operatorului cu cerințele de cu specificațiile
lotului (fără TVA)* de
economic calificare tehnice
măsură
Modernizarea
stației de Asocierea
epurare a Atractiv Invest
58.961.823,79
apelor uzate SRL & SC + + +
Casrep SRL &
- 2,04 %
din or.
Căușeni, Izodromgaz SRL
etapa II și
construcția
sistemului de
canalizare în „Polimer Gaz 78.339.026,02
+ + +
sectorul Conducte” SRL + 30,16 %
„Căușenii
Vechi”

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale


(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:
Data Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
solicitării operatorului economic

11
9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului Motivul respingerii/descalificării
economic
„Polimer Gaz Conducte” Oferta financiară depăşește cu 30,16 % valoarea estimată a achiziţiei,
SRL calculată conform Legii 131/2015 privind achizițiile publice. Acest cost
este inacceptabil pentru Autoritatea contractantă deoarece valoarea
inclusă în propunerea financiară, depăşește valoarea fondurilor alocate
pentru îndeplinirea contractului de achiziţii public.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile ■
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □


Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ ■
Cel mai bun raport calitate-cost □

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate -preţ
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat


SC “Atractiv Invest” SRL 100
Preţul ofertei (fără TVA) 58.961.823,79 80 puncte
Perioada de execuție 12 luni 10 puncte
Perioada de garanție asupra lucrărilor 10 ani 10 puncte
„Polimer Gaz Conducte” SRL -
Preţul ofertei (fără TVA) 78.339.026,02 -
Perioada de execuție 12 luni -
Perioada de garanție asupra lucrărilor 10 ani -
13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor


Modificările operate
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

12
Denumirea Denumirea Cantitate și Prețul unitar Prețul total Prețul total
lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv
economic măsură TVA)
Modernizarea
stației de
epurare a apelor ASOCIEREA
uzate din or. ATRACTIV
Căușeni, etapa INVEST
1
II și construcția SRL & SC 58.961.823,79 58.961.823,79 70.754.188,55
bucată
sistemului de CASREP SRL&
canalizare în IZODROMGAZ
sectorul SRL
„Căușenii
Vechi”

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
Data transmiterii Modalitatea de transmitere
economic
SC “Atractiv Invest” SRL 31.05.2022 atractivinvest@mail.ru
Polimer Gaz Conducte
31.05.2022 cocirlas@hotmail.com
SRL

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de


lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:


În cazul în care valoarea estimată a contractului ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
mijloace electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
privind achizițiile publice
prin mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este egală sau mai mare decât pragurile mijloace electronice și/sau fax □
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din  16 zile în cazul netransmiterii comunicării
3 iulie 2015 privind achizițiile publice prin mijloace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

13
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
Întreprin Valoarea contractului
derea:
Cu
capital Numărul
autohton/ și data Termen de
Denumirea Cu contractul valabilitate al
operatorului Cod CPV
capital ui/ contractului/ac
economic mixt/asoci acordului- fără TVA inclusiv TVA ordului-cadru
ere/ cadru
Cu
capital
străin
Asocierea autohton
Atractiv Invest 01/L/20
SRL & SC (Casrep
SRL – din 45252127-4 58.961.823,79 70.754.188,55 31.12.2024
Casrep SRL &
Izodromgaz companie 08.06.2022
SRL română)

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): Nu se aplică

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile


(DA/NU) ___________
(achiziții verzi)?

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a


__________________
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
(indicați suma cu TVA)
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate


criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au Preţul cel mai scăzut □
fost aplicate criterii de durabilitate:
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Digitally signed by Pînzari Ion
Date: 2022.06.20 15:55:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: ____________________ Ion PÎNZARI

14

S-ar putea să vă placă și