Sunteți pe pagina 1din 89

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Arif Aisel Bormambet Vildan

DİN DERSİ
1.SINIF
Acest manual este proprietatea Ministerului Educației.
Acest manual școlar este aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4065/16.06.2022
și este realizat în conformitate cu Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului
Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017.

116.111 - numărul de telefon de asistență pentru copii.


MINISTERUL EDUCAȚIEI

Arif Aisel Bormambet Vildan

DIN DERSI
1. SINIF
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
CROCNAN, ELENA
Biologie: manual pentru clasa a V-a / Elena Crocnan. -
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2022
ISBN 978-606-31-1085-6

© E.D.P. 2022. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii Didactice şi Pedagogice, Bucureşti.
Orice preluare, parţială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai
cu acordul scris al editurii.

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, S.A. Comenzi pentru această lucrare se primesc:


Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti • prin poştă, pe adresa editurii
Tel.: 021.315.38.20 • prin e-mail: comenzi@edituradp.ro
Tel./fax: 021.312.28.85 comercial@edituradp.ro
e-mail: office@edituradp.ro • prin telefon/fax: 021.315.73.98
www.edituradp.ro
Referent prof. Ali Sinan
Referent preuniv. prof. grad I Bolat Nurdanie
Redactor: Valentina Jercea
Tehnoredactor: Anca Melcher Refereniți externi:
Coperta: Mădălina Mogoșeanu Dr. Iusuf Muurat
prof. Ahmet Meydan
prof. Ramazan Şahan

Număr de plan: xxxx/2022


Tiparul executat la
İÇİNDEKİLER

I. ÜNITE – Allah Rahman ve Rah md r ...................................................................... 5


1. Dinim İslam'dır ................................................................................................ 6
2. Rabb m Allah'tır .............................................................................................. 8
3. Kel me- Tevh d ...............................................................................................12
4. Allah Kalb m zde ve Aklımızda .......................................................................13
5. Her İş n Başı B sm llah ...................................................................................15
6. Allah'a Şukred yorum .....................................................................................17
7. Allah'a Nasıl Teşekkür Eder z .........................................................................18
Değerlend rme ....................................................................................................20

II. ÜNITE – İbadet m ................................................................................................21


1. Cam Allah'ın Ev d r ........................................................................................22
2. Cami Bölümleri ..............................................................................................23
3. Cam İçinde Nasıl Davranırız .........................................................................26
4. Ne Zaman ve Nerede Dua Eder z? ................................................................28
5. K m n İç n Dua Eder z? ..................................................................................29
6. Duanın Faydaları ...........................................................................................30
7. İlk Vah y ..........................................................................................................31
8. Okumanın Faydaları ......................................................................................32
Değerlend rme ...................................................................................................35
III. ÜNITE – Tem zl ğ n Önem .................................................................................36
1. Allah'a Karşı Sayg mızı Nasıl Göster r z? ......................................................37
2. D n m Tem z Olmamı İster ..............................................................................38
3. Manev Tem zl k Ne demek? ..........................................................................39
4. Manev Dünyamızı Nasıl Tem z Tutmalıyız? ..................................................40
5. Dış Tem zl ğ m z .............................................................................................41
6. Tem zl kle İlg l Had sler .................................................................................45
7. Yemek Duası .................................................................................................46
Değerlend rme ...................................................................................................47
IV. ÜNITE - Okulum ve Dostlarım ............................................................................48
1. Okulda Nasıl Davranmalıyız ..........................................................................49
2. İslâm Ahlakında İy ve Övülen Davranışlar ....................................................50
3. Kend m ze Olan Görev ve Sorumluluklar ......................................................55
4. A le B reyler m ze Görev ve Sorumluluklarımız .............................................56
5. İstek ve Dua - Anne Baba Duası ...................................................................57
Değerlend rme ...................................................................................................60
V. ÜNITE Mubarek Gün ve Geceler ........................................................................61
1. Cuma Namazı ...............................................................................................62
2. Kand l Geceler ..............................................................................................63
3. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı .........................................................70
4. Aşure Günü ...................................................................................................72
Değerlend rme ...................................................................................................73
Güzel Davranışlar Had sler ................................................................................74
B lg Dosyamız ...................................................................................................80
Çocuk İlah ler ....................................................................................................83

3
Competente Generale si specifice

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în


diferite contexte de viaţă
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la
experienţa proprie
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui musulman, pe baza
valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral religios într-o serie de
contexte de viaţă reale sau imaginare

2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile


religioase
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul
grupurilor din care face parte
2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri

3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva


propriei credinţe
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii
3.2. Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii
religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii

4
I.ÜNİTE

ÜNİTEMİZ

• ÜNITE - İslam Ben m D n m. Allah B z m Rabb m z


• D n m İslam'dır
• Rabb m Allah'tır
• Kel me- Tevh d
• Allah Kalb m zde ve Aklımızda
• Her İş n Başı B sm llah
• Allah'a Şukred yorum
• Allah'a Şükranlarımız
• Allah'a Nasıl Teşekkür Eder z

5
1. DİNİM İSLAM'DIR

Ben Müslümanım.

Ben Müslümanım,
d n m İslam'dır.

Etk nl k

Kend n z tanıtın ve resm n z defter n ze ç z n.

6
D n m n adı İslam'dır.

İslam, son d nd r.

İslam, barış demekt r.

Etk nl k

Barışı s mgeleyen b r res m ç z n.

7
2. RABBİM ALLAH'TIR

Allah b z m Rabb m z, en çok onu sever z.

Gönderd ğ n Kur'an ç n teşekkür


eder m Allah'ım.

Etk nl k

Allah'a teşekkür etmek ç n b r resm n ç z n.

8
Her varlığı yaratan
ve yaşatan Allah'tır.

Etk nl k

Gezd ğ n z en güzel tab yat yerler nın resm n ç z n.

9
B z de yaratan Allah'tır.
Görmem z ç n göz, ş tmem z
ç n kulak verd .

Rabb m z Allah b z çok sever.

Etk nl k

Büyük b r ç çek resm n yapın ve yapraklarına s z n en y


davranışlarınızı yazın.

10
Allah b ze b rçok n met verd .

Etk nl k

Sepet dolusu meyve, sebze ve ç çek res mler ç z n.

11
3. KELİME-İ TEVHİD

LÂ İLÂHE İLLALLÂH MUHAMMEDÜN RASULULLAH


Anlamı: Allah' tan başka İlah yoktur. Muhammed (s.a.v) O'nun rasulüdür.

• Yorumlayalım

Sevg l Peygamber m z Hz. Muhammed şöyle buyurur:


“Insanlara teșekkür etmey b lmeyen Allah'a da şükredemez. ”

....................................................................................................
Ebu Davud, Edeb,12, (4811)

12
4. ALLAH KALBİMİZDE VE AKLIMIZDA

B z Müslümanız. D n m z sever z.

Romanya'da yaşarız.

BILGI KUTUSU

Sah p olduğumuz her şey b ze Allah verm şt r. Bunların karşılığında b zlere


düşen görev, Allah'a şükretmekt r. Allah'a şükretmek ç n “Allah'a şükür.”,
“Allah'a hamd olsun.” veya “Elhamdül llah.” g b fadeler kullanırız. Örneğ n,
b r bardak su çt kten sonra “Elhamdül llah” der z. Hasta olan b r arkadaşımız
y leşt ğ zaman“Allah'ım, sana şükürler olsun.” der z. “Nasılsınız? İy m s n z!”
d ye durumumuzu soranlara “Hamd olsun.” d ye cevap ver r z.

13
v PAYLAŞALIM

Ben de Teşekkür Eder m

Mustafa, s m tç n n uzattığı s m d aldıktan sonra


teşekkür ett . “Ne güzel b r şey teşekkür etmek!”
d ye düşündü Mustafa. S m tç ye, sütçüye,
tezgâhtara, arkadaşa, kardeşe, herkese teşekkür
ed yordu.
Ne demekt teşekkür etmek:
Sana önem ver yorum.
Sen öneml s n, yaptığın ş öneml .
Emekler n takd r ed yorum…
Sonra anne ve babasının yaptığı fedakârlıkları
düşündü Mustafa. O kadar çoktu k … Saymakla b tmezd . Pek , onlara yeter nce
teşekkür ed yor muydu acaba... İçten, sevg dolu b r teşekkür, b nlerce hed yeye,
m lyonlarca paraya bedeld . Hele bu teşekkür, anne, babaya çocukları tarafından
ver lm şse…
O gün Mustafa ve kardeş Ş r n, anne ve babalarına teşekkür etmek ç n b rer
demet ç çek almaya karar verd ler. B r kucak dolusu m s kokulu ç çeğ uzattıklarında
anne ve babalarının yüzler ndek fade, Mustafa le kardeş n daha da mutlu etm şt .
Gece yatağına yattığında sah p olduğu bütün güzell kler düşündü Mustafa ve bu
güzel a ley , bu güzel hayatı kend s ne veren Allah'a şükrett . B l yordu k Allah,
teşekkür ed lmeye en layık olandır ve kend s ne şükredenler çok sever.
H lal Mertoğlu, D yanet Çocuk Derg s , Haz ran, 2010, Tat l Ek , s. 6-7.
(Uyarlanmıştır.)

*Yukarıdak metn öğretmen n okuduktan sonra anladıklarınızı sınıfta paylaşınız.

14
5. HER İŞİN BAŞI BİSMİLLAH

B sm llah rrahman rrah m

B sm llah rrahman rrah m ”Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla” anlamına


gelir.
Her şe “B sm llah” d yerek başlarım.

Etk nl k

*Duayı tekrar ed p ezber b lmes .


* B r gün önce yaptığı faydalı b r ş n anlatması.

15
Her ş m ze Besmele çekerek başlarız.
Mesela:
Ř yemek yerken,
Ř su çerken,
Ř arabaya b nerken,
Ř ev m ze g rerken,
Ř geceley n uyumak ç n yatağa yatarken,
Ř sabahley n yataktan kalkarken,
Ř okula g derken
Ř besmele çeker z.

Etk nl k

“Bismillâh.” ya da “Bismillahirrahmanirrahim.” ifadelerini


ne zaman, nasıl, neden kullanıyorsunuz?

16
6. ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM

Ben yarattığın ç n teşekkür eder m Allah'ım.

BILGI KUTUSU
Günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız dinî ifadelerden biri de “ALLAH'A
ŞÜKÜR”dür.
Bu ifade çeşitli şekillerde kullanılır:
• “El-hamdü lillah”,
• “Hamd olsun”,
• “Çok şükür”,
• “Allah'a şükürler olsun”

Etk nl k

B r üzüm dalının ç z m n yaptıktan sonra her tanen n ç ne bugün hang


şler tamamladığını yazınız. Kalan üzüm taneler var se ne yapmak
istediğinizi yazınız.

17
7. ALLAH'A NASIL TEŞEKKÜR EDERİZ

Allah, Kur'an-ı Ker m'de, verd ğ tüm n metler ç n kend s ne şükretmem z


1
buyurmaktadır. B r ayette “Bana şükred n, sakın nankörlük etmey n .„
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de „İnsanlara teşekkür etmey b lmeyen,
2
Allah'a da şükredemez ”

Şükür, verdiği nimetler için Allah'a teşekkür etmektir.


“Hamd olsun” ya da “Elhamdülillah” gibi sözlerle de Allah'a teşekkürümüzü
bildiririz.
Bir başarımız kutlandığında, bir ikram yapıldığında ya da sağlığımızın nasıl
olduğu sorulduğunda bu teşekkür ifadelerinden birini kullanırız.
Mesela, yemekten sonra “Allah'ım, sana şükürler olsun” veya “Elhamdülillah”
deriz.

1
İbrah m süres , 7. ayet.
2
Ebu Davud, Sünen, Edep, 11

18
Allah'a Şükür

Annem ç n Allah'ım!
Babam ç n Allah'ım!
Sen n bana verd ğ n
Her şey ç n Allah'ım!

Şu güzel ç çek ç n,
Uçan kelebek ç n,
Yed ğ m ekmek ç n
Sana şükür Allah'ım!

Bembeyaz karlar ç n,
Kırmızı narlar ç n,
Yeş l baharlar ç n
Sana şükür Allah'ım!

M. Yaşar Kandem r
Allah'a İnanıyorum, s.9

ü Ş rde neden teşekkür ed l yor? Bel rt n z.

ü Ş r ezberley n.

19
DEĞERLENDİRME

1. Sevd ğ n z b r yer n resm n ç z n.

2. Kullandığımız “Hamdolsun”, “Çok şükür” ve “Elhamdül llah.” g b teşekkür


fadeler n , nerelerde ve nasıl kullanıyorsunuz? Açıklayınız.

ÇOK ŞÜKÜR!

HAMDOLSUN!

ELHAMDÜLİLLAH!

20
II.ÜNİTE
İbadet m

ÜNİTEMİZ
1. Cam Allah'ın Ev d r
2. Cami Bölümleri
3. Cam İçinde Nasıl Davranırız
4. Ne Zaman ve Nerede Dua Eder z?
5. K m n ç n Dua Eder z?
6. Duanın Faydaları
7. İlk Vah y
8. Okumanın Faydaları

21
1. CAMİ ALLAH'IN EVİDİR

Cam
Müslümanların cemaatle b rl kte toplu olarak namaz kılab lecekler yapıya
“cam ” den r.

Etk nl k

Gezd ğ n z CAMİNİN resm n ç z n.

22
2.CAMİNİN BÖLÜMLERİ

Har m

Cam lerde cemaat n namaz


kılmak ç n kullandığı bölüme
“har m” den r. Har m cemaat n
Allah le b r nev bağ kurma
sağlandığından cam n n en
kutsal yer sayılır. Har m alanı
namaz har c nde d n eğ t m ve
öğret m n n alınab ld ğ b r
yerd r.

M hrap

Cam , mesc t g b badet


yerler nde, mam ve
cemaate kıble yönünü
göstermek ç n tasarlanmış
oyuk veya g r nt l yere
m hrap den r.

23
M nber

İmamın cemaate Cuma ve Bayram hutbeler n okumak ç n çıktığı yüksek yer.

Vaaz kürsüsü

İmamın Cuma vaazları vermek


ç n kullandığı b r çeş t büyük
sandalyed r.

24
M nare

Cam lerde ezanı uzak


yerlere duyurmak ç n
yapılmış b r kuled r.

Şerefe

M naren n üzer nde bulunan,


ezan okumak ç n çıkılan b r çeş t
balkondur.

Şadırvan

Cam lerde abdest almak


ç n yapılmış bölümdür.

Etk nl k

Cam lerde bulunan şadırvanın resm n yazın.

25
3. CAMİ İÇINDE NASIL DAVRANIRIZ

Camilere saygı göstermek her müslümanın vazifesidir. Bu vazifeler kısaca şunlardır:


Camiye abtesli olarak, temiz elbise ve düzgün kıyafetle girilmelidir.
Camiye, önce sağ ayağını atarak girmeli ve girerken Peygamberimize Salavat-ı Şerife
okunmalıdır.
Gürültü etmemek ve dünyaya ait şeyleri konuşmamak saygısız davranışlardan
sakınmalıdır. (Temel Dini Bilgiler, Seyfettin Yazıcı, Ankara 1995, s.107)

Camide Kur'an okunuyor veya va'z yapılıyorsa dikkat ve saygı ile


dinlemeli, camiye geç gelenler boş bulunduğu yerde oturmalı, ön saflara
geçmek için cemaati rahatsız etmemeli.

26
Cam n sted ğ n renklerle boyatın.

27
4. NE ZAMAN VE NEREDE DUA EDERİZ?

Allah'a açılan eller, yapılan dualar her yerde ve her zaman yapılabılır. Fakat bazı
kutsal mekânlar ve zamanlar var k , yapmış olduğumuz duanın kabulüne
fazlasıylan ves le olab lmekted r.
Meselâ cam ler, Kabe- Muazzama, Mesc d- Nebev , Arafat, M na g b kutsal
yerlerde yapılan dualardan, çok kabule yaraşır ve uygundur.

Allah ben çok sever ve korur.

28
5. KİMİN İÇİN DUA EDERİZ?

Dua kulun Rabb yle konuşmasıdır.


Allah kend s ne Şah damarından daha yakındır.
Allah Teâlâ'nın kuluyla konuşmasına vah y; kulun Allah'ıyla
konuşmasına dua den r.

HADİS-İ ŞERİF
„K me dua kapısı açılmış se ona rahmet kapıları açılmış demekt r. Allah'a taleb
ed len (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevd ğ afiyett r. Dua, nen ve henüz
nmeyen her çeş t (mus bet) ç n faydalıdır. Kazayı sadece dua ger çev r r. Öyle se
s zlere dua etmek gerek r. " Tirmizî, Daavât 112, (3542)

"Allah'a duayı, s ze cabet edeceğ nden em n olarak yapın. Şunu b l n k Allah


celle şânuhu (bu nançla olmayan ve) gafletle (başka meşgul yetlerle) oyalanan
kalb n duasını kabul etmez."Tirmizî, Daavât 66, (3474)

29
6. DUANIN FAYDALARI
Duanın faydaları sonsuzdur, meselâ:

Duâ nsanı başarıya ulaştırır. Aynı zamanda rızkın gen şlemes ne, sağlığın
artmasına, ömrün bereketlenmes ne ves le olur.
Duâ, haz nes sonsuz, kerem ve hsanı bol olan Allah'tan stemekt r. O, b r şeye ol
dey nce olur. B r steğ yer ne get rmekle haz nes eks lmez.
Duâ hayrı çeker, zararı savar.
Duâ nsanı belâdan b r kalkandır. Duâ, düşmanların düzenler n bozar, üzüntü ve
sıkıntıları defeder. İnsanı ruhunu tasalardan arıtıp tem zler.

Bunlar ben m özell kler m.

30
7. İLK VAHİY

Mübârek Ramazan ayının 17. günüydü. ( İbn- Sa'd, I, 194.) Resûl- Ekrem
Efend m z, mûtâdı üzere H râ Mağarası'nda d ler. Cebrâîl (a.s.) geld ve Hazret-
Peygamber'e:
“–Oku!” ded . Peygamber Efend m z:
“–Ben okuma b lmem!” karşılığını verd . Bunun üzer ne melek, Hazret-
Peygamber' tâkat kes l nceye kadar sıktı. Sonra y ne:
“–Oku!” ded . Efend m z y ne:
“–Ben okuma b lmem!” cevâbını verd . Cebrâîl (a.s.) k nc kez O'nu tâkat
kes l nceye kadar sıktı. Sonra tekrar:
“–Oku!” ded . Hazret- Peygamber y ne:
“–Ben okuma b lmem! (Ne okuyayım?)” ded . Cebrâîl (a.s.) Hazret-
Peygamber' üçüncü defâ da sıkıp bıraktı. Ardından vahy-i ilahîyi kendisine şöyle
bildirdi: "Yaradan Rabbinin adıyla oku!" (el Alak,1)

31
“Yaratan Rabb n n
adıyla oku.”

D n m n lk emr : “Oku”.

32
D n m b lg l olmamı ster. Öğretmen m bana okuma yazma öğret r.

33
8. OKUMANIN FAYDALARI

K tap okuyup mutlu yaşarım.

34
DEĞERLENDİRME

Ben m en kıymetl ler m.

35
III.ÜNİTE
Tem zl ğ n Önem

1. Allah'a Karşı Saygımızı Nasıl Göster r z?


2. D n m Tem z Olmamı İster
3. Manev Tem zl k Ne demek?
4. Manev Dünyamızı Nasıl Tem z Tutmalıyız?
5. Dış Tem zl ğ m z
6. Tem zl k le lg l Had sler
7. Yemek Duası

36
1. ALLAH'A KARŞI SAYGIMIZI NASIL GÖSTERİRİZ?

Bunlar b z m güzel davranışlarımız.

v Allah'a karşı sevg m z ve saygımızı verd ğ tüm n metlere şükrederek


göstereb l r z. Aynı zamanda Allah'ın nsanlara b ld rd ğ em r ve yasaklarına
uyarak.
O'na layık kul olarak, O'nu anarak, O'na badet ederek sevg m z spat
edeb l r z.

37
2. DİNİM TEMİZ OLMAMI ISTER

Allah tem z olanları sever.

Etk nl k

Ev n zde tem zl k konusunda anne babanıza nasıl yardımcı olursunuz?


Odanızın tem z tutmanız ç n ne yaparsınız? Açıklayın ve aranızda konuşun.

38
3. MANEVİ TEMİZLİK NE DEMEK?

Allah
tem zd r,
tem zl ğ
ve tem z
olanları
sever.
Hayd , Peygamber m z n tem zl kle lg l bu sözünü kes p panomuza asalım.

39
4. MANEVİ DÜNYAMIZI NASIL TEMİZ TUTMALIYIZ

Manev dünyamızı tem z tutmak ç n neler yapmak gerek r? Bel rt n.

40
5. DIŞ TEMİZLİĞİMİZ

TEMİZLİK

Yüzümü yıkasam.
Şaçlarımı tarasam.
D şler m fırçalasam.
Tırnaklarımı kessem.
Kulaklarımı yıkasam.
Tem z, tem z g y nsem.
Tab k , sağlıklı,
Mutlu ve yaşam dolu,
Kend me güven p,
Başarılı olacağım!

41
D şler m her gün fırçalarım.

Elb seler m tem z ve düzenl tutarım.

Banyo yapmayı sever m.

Etk nl k

1. M kroplar nerede bulunur?


2. Hastalıklardan korunmak ç n ne yapmalıyız?
3. Tem zl k kuralları aranızda konuşup yapmanızı sırasıyla gerekenler n
konuşun.

42
B r gün boyunca sabahtan akşama kadar tem zl k ç n neler yapmalıyım?
Sıraya koyab l r m s n?

Ev m , okulumu ve çevrem tem z tutarım.

43
PAYLAŞALIM

KÜÇÜK YEŞİL SABUN

Küçük yeş l sabun bu günlerde


çok üzgündü. Çünkü onu k mse
kıllanmıyordu. Oysa yeşıl sabun,
ev n küçük kızı El f eller n yıkasın
d ye satın almıştı.
El f önceler yemekten önce ve
sonra eller n düzenl olarak
yıkıyordu. Küçük yeş l sabun da b r
şe yaradığını düşünerek mutlu
oluyordu. Ama son zamanlarda El f
eller n yıkamadan masasına oturmaya başlamıştı. Annes uyarınca da hemen
acele eller n ıslatıp dönüyordu. O gün de aynı şey oldu. El f aceleyle eller n suda
yıkadı. Banyodan çıkmak üzereyd k b r ağlama ses duydu. Etrafına bakındı,
küçük yeş l sabunu gördü. El f şaşırdı küçük yeş l sabun ağlıyordu. Boncuk boncuk
köpükler çıkarıyordu. B r sabun neden ağlayab l r k ? El f küçük sabunun yanına
g derek: ”Neden ağlıyorsun?” d ye sordu. Küçük sabun: ”Annen ben , sen n
kullanman ç n aldı. Sen lk zamanlarda ben kullanıyordun, ben de buna çok
sev n yordum. Eller n tertem z oluyordu. Ama artık ben kullanmıyorsun, unutun
ben .” ded .
El f küçük sabunun söyled kler n düşündü. Ona hak verd . ”Artık üzülme, söz
bundan sonra eller m hep sen kullanarak yıkayacağım.” ded
https://www.onceokulonces .com

Etk nl k

Metn n öğretmen tarafından okuduktan sonra öğrenc ler tem zl ğ n


günlük programını yapsınlar!

44
6. TEMİZLİK İLE İLGİLİ HADİSLER

“Tem zl k manın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret, 1)


“Her şey y tem zley n! Tem zl k mana, man da Cennete götürür.” Teberan
“Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zeng nl ğe yol açar, fak rl ğ g der r.”
(Tirmizî, Et' ime,29)
“Şüphe yok k Yüce Allah tem zd r, tem zl ğ sever. İkramı boldur, kramı sever.
Cömertt r, cömertl ğ sever. Artık evler n z , çevren z tem z tutun.”
(El-Tıbbün Nebavi, s. 216)

Etk nl k

Odanızda bulunan eşyaların resm n ç z n.

45
7. YEMEK DUALARI

Sofralara nur dolsun,


Haneler huzur olsun,
Kazalar ve belalar ger dursun
Artsın eks lmes n,
Taşsın dökülmes n
Allah bereket vers n.
Çalışanlara, p ş renlere ve y yenlere,
Sana şükür d yenlere,
Hastalık ve yoksulluk gösterme Allah'ım …
Am n

Yemeğ m yemeden, Elhamdül llah, elhamdül llah,


El açtım Allah'ım sana! Bu n metler veren Allah.
Akıl, fik r, doğruluk, Peygamber m z Rasulallah.
İy huylar ver bana! Her yemekte der z B sm llah.
Yemezsem, büyüyemem, Artsın eks lmes n.
Okuluma g demem. Taşsın dökülmes n.
Çabuk, çabuk, y yel m. Ger s kes lmes n.
Yemeğ m z , b t rel m. Hep afiyetle yens n.
B z yaratan Allah'a, Geçm şler m z n ruhu ç n.
Her zaman dua edel m…Am n Sağlara selamet ç n.
B r de Allah rızası ç n El-Fat ha

46
DEĞERLENDİRME

1. Tem z b r dünya s ze ne fade eder? Resm n ç z n.

2. Tem zl k değ nce aklınıza gelen 6 kel me söyley n.

TEMİZLİK

47
IV.ÜNİTE
Okulum ve Dostlarım

1. Okulda Nasıl Davranmalıyız


2. İslâm Ahlakında İy ve Övülen Davranışlar
3. Kend m ze Olan Görev ve Sorumluluklar
4. A le B reyler m ze Görev ve Sorumluluklarımız
5. İstek ve Dua - Anne Baba Duası

48
1. OKULDA NASIL DAVRANMALIYIZ

Ř Okul ve sınıf ç nde güzel davranışların b rkaçı şunlardır:


– Okula zamanında gel nmel d r.
– Sınıfa uygun b r şek lde g r lmel d r.
– Sınıf tem z tutulmalı ve çöpler çöp kutusuna atılmalı.
– Ders esnasında öğretmenler ve arkadaşlar d kkatl ce d nlenmel ,
öğretmen n ve öğrenc ler n sözler kes lmemel d r.
– Ders z l çalındığında hemen sınıfa g d p yer ne oturulmalıdır.
– Öğretmenden parmak kaldırılarak söz stenmel d r ve bu şek lde derse
katılınmalıdır.
– Okul ve okulun çevres tem z tutulmalıdır.

ü B ld ğ n z başka davranışları aranızda konuşup panel hazırlayın.

Etk nl k

Okulunuzun resm n ç z n.

49
2. İSLÂM AHLAKINDA İYİ VE ÖVÜLEN DAVRANIŞLAR

İnsan olmanın gerektirdiği bazı davranışlarla değer kazanır. İslâm ahlakında iyi
ve övülen davranışların arasında doğruluk bir yaşantı halidir, çünkü insan yapmış
olduğu iyliklerle ve doğru kararkarla hayatına güzellik ve Allah'ın rızasını
kazanabilir. Tabbi ki, iyi ve övülen davranışların arasında başkalarına maddi
yardımda bulunarak, namuslu olarak, emanete riayet etmek, adil olmaklan, iman
kardeşliği gönül bağlarının daha da kuvvetlendirir. Aynı zamanda, hoşgörülü ve
bağışlamak, sabırlı ve alçakgönüllülük, sözünde durmak, güzel söz söylemekte te
mühimdir.

Ben arkadaşlarımı sever m.

50
Ř Düşünel m

Arkadaşlarınıza ne b ç m y l k veya doğruluk yapıp güven n kazandınız?

Ben eşyalarımı arkadaşlarımla paylaşırım.

51
Ř Düşünel m

S z nerede ve ne paylaştınız?

Ben yardım etmey sever m.

52
Ř Düşünel m

K mlere yardımda bulundunuz?

Ben büyükler me yardım eder m.

53
Ř Düşünel m

Büyükler n ze ne tür yardımda bulundunuz?

Büyükler me saygı duyarım.

Ř Düşünel m

Büyükler n ze nasıl saygı ve sevg n z göster rs n z?

54
3. KENDİMİZE OLAN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İnsanın bedeni ve sağlığı Allah'ın verdiği bir emanettir. Peygamberimiz, ahirette


insanın öncelikle bedenini nasıl yıprattığından ve hayatını nerede tükettiğinden
sorguya çekileceğini bildirmiştir (bkz. Tirmizî, “Kıyâme”, 1).

İşte ben m kıymetl ler m. K taplarımı sever m.

55
Ř Düşünel m

Ne yapmak severs n z? Hang mesleğ yapmaya d üşünüyorsunuz?

4. AİLE BİREYLERİMİZE GÖREV


VE SORUMLULUKLARIMIZ

Dinimiz, Allah'a kulluk görevinin hemen ardından anne ve babaya saygılı olma
ve iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çeker (bkz. En'âm, 6/151)

56
Ř Düşünel m

A len z ç nde b rb rler n ze olan görev ve sorumluluklarınızı paylaşın.

4. İSTEK VE DUA - ANNE BABA DUASI


Müslüman olarak Allahü teâlâ'ya sted kler m z veya d led kler m z dua le
söylemem z gerek r.
Kıymetlı dualardan b rkaçı şunlardır:
Allah nas p ets n! – b rşey çok stersek, söylen r;
Hayırdır İnşallah! – b r olay olduğu zamanda, söylen r;
Allah yolunuzu açık ets n! Yolunuz açık olsun! – b r k msen n yola çıktığı
zaman;
Allah Razı olsun!- b r k mseye teşekkür gösterd ğ zaman, söylen r;
Allah'a emanet ol! – b r k mseden ayrıldığı zaman, söylen r;
Allah'ım sabır ver! – b rşeye kızdığımız zaman, söylen r;

Okulda d n m öğren r m.

57
Öğretmen m bana okuma yazma öğret r.

Etk nl k

Öğretmen n z n resm n yapın.

58
“Yaratan Rabb n n
adıyla oku.”
D n m n lk emr : “Oku”.

D n m b lg l
olmamı ster.

Etk nl k

Hang ders en çok severs n? Gelecekte ne olmak sters n? Neden?

59
DEĞERLENDİRME
1. Okulunuzun resm n yapın.

2. “Dost” ded ğ n z res mler n ç z n.

60
V. ÜNİTE
Mubarek Gün ve Geceler

1. Cuma Günü
2. Kand l Geceler m z
3. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı

61
1. CUMA GÜNÜ

Islam'da öneml günlerden en hayırlısı Perşembe'y Cuma'ya bağlayan geceye


Cuma geces den r. Bu gecelerde, dua ed l r, Kur'an okunur ve tövbe ed l r.

Cuma namazı se her hafta öğle vakt nde cam ya da mesc tte cematle kılınması
kutsaldır. Bu konuda ayet şöyle buyurmaktadır: “ Ey inananlar! Cuma günü namaz
3
için ezan okunduğunda her türlü alışver ş bırakıp Allah'ı anmaya koşun … ”

3
Cuma süresi, 9. ayet.

62
2. KANDİL GECELERİMİZ

Kand l geceler d n mde özel gecelerd r ve daha fazla badet, dua ve tövbe ed l r.
Kur'an ve mevl t okunur. Yüce Allah'tan bağışlanma d len r.

63
Etk nl k
Sen de b r mahya hazırlamak ster m s n? Yukarıdak res me bakarak b r
başkasını ç zeb l rs n.

64
1-Mevl d kand l peygamber m n doğduğu geced r.

2-Rega b kand l daha çok dua


ett ğ m geced r.

65
3-M raç kand l nde namaz kılarız ve dua eder z.

66
4-Berat geces nde Rabb m z sted kler m z hazırlar.

Etk nl k

A len z n resm n ç z n.

67
Bu kand l geces nde Allah'tan ne dileğin olacaktır? Çizerek anlatabilirsiniz.

üSizin ne stekler n z vardır? B rb r n zle paylaşın.

68
5-Kad r Geces nde daha çok Kuran okurum.

v Hz. Muhammed (s.a.v.) Kad r Geces nde şu duayı çok tekrarlamamızı


tavs ye etm şt r: “Allah'›m! Sen affed c s n, affetmey severs n, ben affet.”
Had s (Tirmizi, Deavât, İbn-i, Mâce, 51)

69
3. RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI

Bayramlar sev nçler n ve üzüntüler n yoğun olarak yaşandığı günlerd r. İslam'da


kutlanan k bayram vardır: Ramazan ve Kurban bayramlarıdır.

Ramazan ayı geld ğ nde oruç tutulur, fitre ver l r, fak rlere yardım ed l r.
Ramazan ayının sonunda da çoluk çocuk, yaşlı genç herkes bayram eder.

70
Ik ay sonra da Kurban Bayramı kutlanır ve kurban badet yer ne get r l r.
Kurban et nden fak r nsanlara dağıtılır, komşulara ve m safirlere kramda
bulunulur.

71
4. AŞURE GÜNÜ

Aşure Günü Muharrem ayının onuncu gününe aşure den r. Bu günde aşure
den len tatlı yapılır ve komşulara kram ed l r.

Etk nl k

Aşure Gününün özell kler n büyüklerden sorup sınıfınızda anlatın.

72
DEĞERLENDİRME
1. Mübarek gün ve geceler sayın:

2. “Bayram” kel mes s ze ne fade eder?

BAYRAM

3. Aşure tatlısında kullanılan yem şler ç z n.

73
Güzel Davranışlar – HADİSLERİ

”Peygamberimiz şişman değildi, fakat yüzünün tatlı


bir yuvarlaklığı vardı.
Teninin rengi, kırmızılıkla karışık bir beyazdı. Saçları
kıvırcık ya da düz değil, ikisinin arasında dalgalı
saçlıydı. Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi
parıldardı.”
Hz.Ali, Hz. Enes b. Malik

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:


”Birbirinizle ilginizi kesmeyin, sırt dönmeyiniz
kin tutmayınız ve haset etmeyiniz.
Bir Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla
terk edip küs durması helal değildir.”
Buharı Edeb 57

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:


”Nerede olursan ol, Allah'tan kork!
Yaptığın kötülüğün arkasından
hemen bir iyilik yap ki, bu iyilik o
kötülüğü silip yok etsin.
Ve insanlara güzel ahlakla
muamele et.”
Tirmizi Birr 55

74
Peygamberimiz şöyle buyuruyor :
”Müslüman Müslüman üzerinde altı hakkı
vardır. Karşılaştığında selam verir, davetine
icabet eder, aksırdığı zaman elhamdülillah
derse yerhamükallah ” der, hastalığında
ziyaret ine gider, öldüğünde cenazesinin
ardından yürür, kendisi için sevdiğini, o
kardeşi için de sever. ”
Tirmizi Edep 1

Peygamberimiz buyuruyor ki:


”Anne babasına iyilik yapana ne
mutlu!
Allah onun ömrünü artırsın!”
Ibn Enes r.a. Teberani

Abdullah bç Haris anlatıyor:


”Ben Peygamberimiz'den
(s.a.v.) daha çok gülümseyen
(tebessüm eden) birini
görmedim.”

75
”Kişi evden çıkacağı zaman,
'BİSMİLLAH, TEVEKKELTÜ
ALALLAH, LA HAVLE VELA
KUVVETE İLLA BİLLAH' derse
ihtiyaçları karşılanır ve korunur.”
Ebu Davud, Edeb 102-103

Hz. Aişe anlatıyor:


”Peygamberimiz iki şey arasında
kaldığında, günah olmadığı
sürece mutlaka kolay olanı tercih
ederdi.”

”Nerede olursan ol, Allah'a


karşı sorumluluklarının
bilincinde ol.
Her kötülüğün ardından bir
iyilik yap ki onu yok etsin. ”
Hz. Muhammed (s.a.v)

76
”Her iyilik sadakadır.”
Buhari Edeb 10/374

”Allah sizin dış görünüşünüze ve


mallarınıza bakmaz. Ama O sizin
kalplerinize bakar.”
Müslim Birr 33

”Bir kişi yalan söylediği zaman,


yaptığı şeyin kötü kokusundan,
melekler ondan bir mil uzaklaşır.”
Tirmizi, Birr,46

77
Peygamberimiz şöyle buyurur:
”İyilik güzel ahlaktır; günah da
içinde tereddüt uyandıran ve
kimsenin bilmesini istemediğin
şeydir.”
Müslim, 2553

”Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir


ihtiyara saygı gösteren gence,
yaşlılığında hizmet edecek kimseler
lutfeder. ”
Hz. Muhammed (s.a.v)
Tirmizi, Birr, 75

Peygamberimiz buyuruyor ki,


”Kardeşinle düşmanca tartışma, onunla kırıcı şekilde şakalaşma
ve ona yerine getirmeyeceğin sözü verme!”
Tirmizî, Birr, 58

78
Sevgili Peygamberimiz şöyle
buyuruyor:
”Bir Müslüman, bir ağaç dikerek
veya ekin eker de, ondan bir kuş,
insan veya herhangi bir hayvan
yerse, bu onun için sadaka sayılır.”
Buharı, Müslim 12

Peygamberimiz şöyle diyor:


”Yemeğin bereketi, hem yemekten
önce, hem de yemekten sonra el
ve ağızı yıkamaktır.”

Peygamberimiz diyor ki:


”Hasta ziyaretinde bulunan
kimse, ziyaretten dönene
kadar cennet meyveleri
arasındadır.”

79
Bilgi Dosyamız
Öğrenciye olumlu davranış kazandırmak (adalet, dostluk, dürüstlük, öz
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) olumlu
davranışlarını pekiştirmek ile mümkündür. Dönem içinde kazandığı davranışları
elmaların altına yazıp boyamasını sağlayın. Nedeni sözlü olarak açıklasınlar.

80
Yardımlaşma

Öğrenc lerle yardımlaşma hakkında sohbet ed n. Yardım


ardım
davranışlarını sıralayın. Haftada her gün en az üç yardım
davranışında bulunması kural koyun .
Aşağıdak tabloya her gün yaptığı üç y l ğ yazsın.

Haftanın
1. Davranış 2. Davranış 3. Davranış
Günler

Pazartes

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartes

Pazar

81
Güzel Alışkanlıklar
Aşağıdak yazılmış olan güzel alışkanlıkları s ze a t olanları seç n ve daha
fazlasını renkl kağıtlara yazıp k tap hal ne get r n ve tanıtım k tabınızı oluşturun.

Alçak alçak sesle


konuşurum ve
Gi ğim yerdeki
konuştuğum kişinin
kişilere selam verir ve
gözlerine bakarım.
selam verenlerin de
selamını alırım.

Kimsenin kalbini
kırmam, kimseyi de
üzmem.
Her zaman tebessüm eder,
kötü sözler kullanmam.

Yatmadan önce
dişlerimi rçalar, dua
ederve sağ tara ma
yatarım.

Yemekten önce ve
sonra ellerimi yıkarım.

Yemek yedikten sonra


teşekkür ederim.

82
ÇOCUK İLAHİLERİ

Teşekkür Eder m Allah'ım

Teşekkür eder m Allah'ım!


Sen çok sev yorum Allah'ım! (2 kez)
Sen gan ms n, sen rah ms n, sen ker ms n,
Sen severs n, sev l rs n,
Sen tek b r s n Allah'ım.

B r gül aldım el me, görmem ç n göz verd n.


Koklamaya burnumu,
Tutmam ç n el verd n.

Teşekkür eder m Allah'ım!


Sen çok sev yorum Allah'ım!

Annec ğ m n ses n duymaya kulak verd n.


Ondan dua öğrend m, söylemeye d l verd n.

Teşekkür eder m Allah'ım!


Sen çok sev yorum Allah'ım!

83
UYKU DUASI

·
Yattım Allah, kaldır ben .
Nur ç ne daldır ben .
Can bedenden çıkmadıkça,
İmanla uyandır ben .

Yattım sağıma, döndüm soluma.


Melekler şah t olsun, d n me manıma.

YEMEK DUASI

Yemekten önce B sm llah, Elhamdül llah ned r?


Sonrası Elhamdül llah. Babam ded yavrucuğum;
Yemeğ b ze Allah ver r.
Dün yemeğe başlarken, Onun ç nde başlarken,
Babam B sm llah, ded . Onun adı hep söylen r.
Yemeğ n yed kten sonra, Yemeğ b t rd kten sonra,
Elhamdül llah, ded . O'na teşekkür ed l r.
Sonra sordum babama, Yemeğ b t rd kten sonra,
B sm llah ne demekt r? Elhamdül llah den r.
Sonra sordum anneme,

84
Takd r ve Tebr k Mesajımız

Sevgili Öğrencimiz,
Okul hayatınızın ilk adımlarınızı başarı ile tamamladınız.
Bu yolculukta bütün engelleri en güzel şekilde aştınız.
Gelecek yıllar için Rabbim zihin açıklığı versin!
Derslerinize başarılar dileriz!
Editör Ekibi

85
86
Religie - Cultul Musulman. Clasa I

S-ar putea să vă placă și