Sunteți pe pagina 1din 33

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul

Catedra: Electronică

Măsurări electrice şi electronice


Lucrări de laborator

Specialitatea:”Telecomunicaţii”

A efectuat: elevul(va)__________________________________
grupa _________________

A verificat: profesorul_________________________L. Curoşu

Chişinău, 2011
Cuprins

1 Studierea atenuatoarelor reglabile.........................................................................................3


2 Studierea aparatelor de măsurat electrice..........................................................................6
3 Studierea şi verificarea voltmetrului B7-38.........................................................................8
4 Măsurarea parametrilor semnalelor cu ajtorul OC..........................................................13
5 Studierea şi verificarea generatorului de frecvenţă joasă.................................................17
6 Măsurarea frecvenţelor audio prin metode bazate pe OC...............................................20
7 Măsurarea RLC şi impedanţelor componentelor radio cu aparatul E7-12....................24
8 Măsurarea distorsiunilor neliniare cu aparatul C6-11.....................................................28

NORME DE SECURITATE A MUNCII ÎN LABORATOR


Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de laborator, elevii vor respecta urmatoarele
norme de protectie a muncii:
1. La executarea montajelor se va avea in vedere dispunerea aparatelor de masurat astfel,
încât sa poată fi uşor manevrate
2. Legăturile electrice trebuie sa asigure un contact bun
3. Se va realiza legarea la pamant a aparatelor şi a instalaţiilor, care necesită acest lucru
înante de inceperea lucrarii de laborator
4. Punerea în funcţiune a montajului sau a schemei electrice se va face NUMAI dupa
verificarea acesteia de catre profesor
5. ESTE INTERZISĂ MODIFICAREA MONTAJULUI AFLAT SUB TENSIUNE
6. ESTE INTERZISĂ ATINGEREA PĂRŢILOR METALICE AFLATE SUB
TENSIUNE
7. La terminarea lucrării se va întrerupe tensiunea, si NUMAI după aceea se vor desface
legăturile montajului
La orice defecţiune apărută în instalaţia electrică se va scoate IMEDIAT instalaţia de sub
tensiune şi se va anunţa profesorul !

2
Lucrarea de laborator 1

Studierea atenuatoarelor reglabile

Obiective: Studierea proprietăţilor atenuatoarelor şi ridicarea caracteristicii de atenuare


al atenuatoarelor reglabile de tip TT-4112. Compararea caracteristicii experimentale cu cea
analitică.
Echipamentul necesar:
Atenuator reglabil TT-4112.......................................................................................1
Generator de semnal ..................................................................................................1
Osciloscop catodic
......................................................................................................1
Voltmetru numeric B7-38...........................................................................................1
Rezistenţa de sarcină 600Ω.........................................................................................1
Desfăşurarea lucrării:
1. Să se scrie în tabelul 1 parametrii tehnici ale aparatelor de măsurat utilizate.
Tabelul 1 - Datele tehnice ale aparatelor de măsurat utilizate
Denumirea Banda de Destinaţia Limitele de Impedanţa
Tipul
aparatelor frecvenţe aparatului măsurare
Atenuator
Voltmetru
Generator
Osciloscop
2. Să se monteze circuitul de măsurare prezentat în figura 1

Figura 1 - Circuitul de măsurare pentru studierea atenuatorului


3
3. Să se determine dacă factorul de atenuare şi rezistenţa caracteristică ale atenuatorului
depind sau nu de frecvenţă. Să se determine dacă atenuatorul afectează forma semnalului. Pe
generator se instalează amplitudinea semnalului U1 = 2V = const. Frecvenţa semnaluli se
schimbă în limitele 20 ÷ 200 kHz. Pentru fiecare frecvenţă a semnalului se măsoară cu
voltmetrul numeric tensiunea semnalului la ieşirea atenuatorului U 2 şi rezistenţa lui
caracteristică Rc. Pe atenuator se instalează atenuarea au = 20dB şi se conectează la el o
rezistenţă se sarcină Rs = 600Ω. Se determină raportul de tensiuni U1/U2 pentru fiecare
frecvenţă. Datele măsurărilor se introduc în tabelul 2.
Tabelul 2 – Datele măsurărilor.
f, kHz 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
U1, V
U2, V
U1/U2
Rc, Ω

4. Să se ridice experimental caracteristica de atenuare U2 = f(au), când U1 = 10V = const.


Să se compare caracteristica experimentală cu caracteristica de atenuare analitică determinată
din relaţia:
U2a=U1·10 - (a/20)

Frecvenţa generatoruli este f = 20 kHz. Datele măsurărilor şi calculelor se introduc în tabelul 3.


Tabelul 3 – Datele măsurării caracteristicii de atenuare
Date măsurate Date calculate
Nr. au, U1, U2, U2a, ∆U=(U2a-U2), ε=100∆U/U2a,
d/o dB V V V V %
1 0 10
2 10 10
3 20 10
4 30 10
5 40 10
6 50 10
7 60 10

5. Să se calculeze parametrii indicaţi în tabelul 3 la compartimentul „Date calculate”.


6. Să se reprezinte graficele caracteristicilor de atenuare experimentală şi a caracteristicii
de atenuare analitică.

4
Întrebări de verificare:
1. Daţi definiţia atenuatoarelor.
2. Utilizarea atenuatoarelor în tehnica măsurărilor
3. Proprietăţile atenuatoarelor
4. Parametrii principali ale atenuatoarelor
5. Configuraţii de bază ale atenuatoarelor
Concluzii: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5
Lucrarea de laborator 2

Studierea aparatelor de măsurat electrice

Obiective: Studierea construcţiei şi principiului de funcţionare al aparatelor de măsurat


electrodinamice, electromagnetice, magnetoelectrice şi electrostatice.
Echipamentul necesar:
Sursă de alimentare................................................................................................1
Miliampermetru.....................................................................................................1
Voltmetru...............................................................................................................1
Cordoane................................................................................................................8
Rezistoare: R1 = , R2 = , R3 = ...........................................3
Wattmetru...............................................................................................................1

Conţinutul lucrării şi ordinea efectuării ei


1. Se studiază părţile componente ale apăratelor electrodinamice, electromagnetice,
magnetoelectrice şi electrostatice.
2. Se studiază notaţiile grafice de pe scara acestor apărate şi se completează tabelul 4.
Tabelul 4 - Caracteristicile tehnice ale apăratelor de măsurat utilizate
Limitele
Nr. Denumirea Mecanismul Indicele Poziţia Rigiditatea
Tipul de
d/o apăratului de măsurat de clasă de lucru izolaţiei
măsurare
1
2
3

3. Se montează circuitul din figura 2. În circuitul de măsurat se utilizează cîte un


miliampermetru şi voltmetru cu fire libere.
4. După verificarea schemei de către profesor se dă tensiune în schemă de la sursă,
tensiune indicată de către profesor. Pe sursă se instalează tensiunea U=30V. Cu ajutorul
apăratelor de măsurat, puse la dispoziţie se măsoară curenţii în laturile paralele, curentul total
consumat de circuit, tensiunea de pe rezistoare, şi puterea consumată de circuitul întreg.

Figura 2 - Schema circuitului de studiu.


Figura 2 - Schema circuitului de studiu

6
5. După indicaţiile miliampermetrului şi voltmetrului se calculează puterea disipată pe
fiecare rezistor şi puterea consumată de circuitul întreg. Rezultatele măsurărilor şi calculelor se
trec în tabelul 5.
Tabelul 5 - Datele măsurărilor şi calculelor

Datele măsurate Datele calculate


Nr.
d/o U I I1 I2 I3 P P1 P2 P3 P
V mA mA mA mA W W W W W
1 30

2 40

3 50

6. Se compară datele măsurărilor şi calculelor. Dacă în date apar abateri, de argumentat


cauza apariţiei acestor abateri. Pe baza datelor primite se fac concluzii despre calitatea
măsurărilor efectuate.
7. Măsurările efectuate se mai repetă de 2 ori pentru alte 2 tensiuni a sursei de alimentare
date de către profesor.
Relaţii de calcul:
P1 = I1U, P2 = I2U, P3 = I3U, P = IU
Concluzii: (Formulaţi proprietăţile conectării în paralel a rezistoarelor)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7
Lucrarea de laborator 3

Studierea şi verificarea voltmetrului electronic B7-38

Obiective: Familiarizarea cu destinaţia şi datele tehnice ale voltmetrului electronic.


Studierea principiului de lucru şi a tehnicii efectuării măsurărilor. Verificarea parametrilor de
bază a voltmetrului electronic.
Echipamentul necesar:
 Voltmetru electronic B7-38...............................................................................1
 Sursă de alimentare Б5-46 (Б5-49) ...................................................................1
 Cutie de rezistenţe calibrate P4831....................................................................1
 Şunt 4.678.002-01..............................................................................................1
 Generator de semnale ........................................................................................1
Conţinutul lucrării şi ordinea efectuării ei:
1. Familiarizarea cu destinaţia şi datele tehnice a voltmetrului electronic. Principalele
date metrologice a voltmetrului B7-38 sunt date în tabelul 5.
2. Se studiază după prospectul tehnic al aparatului schema de structură şi principiul de
lucru al voltmetrului şi a părţilor componente ale lui. Schema de structură a voltmetrului B7-38
este dată în figura 3.
3. Pregătirea aparatului pentru măsurări şi efectuarea măsurărilor (vezi prospectul tehnic
capitolele 9 şi 10). Montarea aparatului în circuit şi alegerea regimului de lucru la măsurarea
diferitor mărimi sunt date în figura 4. Caracteristicile tehnice ale voltmetrului B7-38 şi relaţiile
de calcul a erorii de bază εb sunt date în tabelul 6.
4. Se efectuează verificarea parametrilor metrologici ale aparatului (vezi compartimentul
13 din prospectul tehnic al aparatului).
5. Verificarea voltmetruli se realizează după datele din tabelul 7. Tot aici sunt indicate şi
mijloacele tehnice, utilizate în acest scop.

8
Tabelul 6 - Caracteristicile tehnice ale voltmetrului B7-38
Limitele de
Mărimea Gamele de măsurare,
măsurare V, kΩ, Eroarea de bază εb % Observaţii
măsurată V, kΩ, mA
mA

0,2;2
Tensiune ±
10 ÷10
-5 3
continue
20;200;1000
±
Tensiune
alternativă,
10-5÷300 0,2;2;20;200;300
Frecvenţa ±
30÷40Hz
Tensiune 0,2;2;20;200 δ≤0,5%
alternativă, ±
10 ÷300
-5
Frecvenţa
40÷60Hz 300 δ≤0,8%
±
Tensiune 0,2;2;20;200 δ≤0,2%
alternativă, ±
10 ÷300
-5
Frecvenţa
60Hz÷10kHz 300 δ≤0,5%
±

0,2;2 δ≤0,5%
Tensiune ±
alternativă, 10 ÷200
-5

Frecvenţa 2; 200 δ≤0,5%


10÷100kHz ±

10-5÷300 300 δ≤0,5%


±
0,2 ±
Rezistenţa la 2;20 ±
curent 10-5÷2·104 200 ±
continuu 2000 ±
2*104 ±
Curent
10-5÷2·103 0,2;2;20;200;2000 ±
continuu
Curent
alternativ
10-5÷2·103 0,2;2;20;200;2000 ±
frecvenţa
30÷40Hz
Curent
alternativ,
10-5÷2·103 0,2;2;20;200;2000 ± δ≤0,5%
frecvenţa
40Hz÷20kHz

Unde: δ - coeficientul de distorsiuni neliniare


Ux, Ix, Rx - tensiunea, curentul şi rezistenţa măsurată
Un, In, Rn - limita de măsurare a tensiunii, curentului şi rezistenţei

9
Convertor
I/U (şunt)

SAL

B1.1 B1.2 CAN


Divizor
U_

Convertor
R/U_

Divizor Convertor
U~ U~/U_ Afişare

Intrare

B1.1; B1.2 - comutator de regim.


SAL - selectarea automată a limitei de măsurat.
CAN - convertor analogic-numeric.
Figura 3 - Schema de structură a voltmetrului B7-38

6. În tabelul 7 sunt daţi parametrii, care trebuiesc verificaţi, cotele de verificare, erorile
admisibile, mijloacele tehnice, utilizate în timpul verificărilor. În urma comparării datelor
măsurărilor cu cele prescrise de producătorul voltmetrelor electronice, pentru fiecare cotă de
verificare, se determină eroarea relativă a măsurărilor, se compară această eroare cu eroarea
admisibilă şi se trage concluzia, privind starea de funcţionare a aparatului şi dacă aparatul dat
satisface sau nu normelor prescrise, poate sau nu poate fi expluatat în continuare cu
specificaţiile „Satisface”, „Nu satisface”.

10
Sursă B7-38 B7-38
U− U− U−

a)
Şunt

Sursă
U− R

b)

R0 B7-38

c)

R1

B7-38
R0 U−
R2
Sursă
U−

Şunt B7-38
U−

d)

Figura 4 - Montarea voltmetrului B7-38 în circuit


a - măsurarea tensiunilor U‫־‬, U ≈
b - măsurarea curenţilor
c - măsurarea rezistenţelor
d - determinarea erorii de bază la măsurarea curenţilor la limitele de 200mA, 2000mA.
R1, R2 - rezistor C5-37-10W-3,3Ω±10%
R0 - cutie de rezistenţe calibrate

11
Tabelul 7 - Verificarea voltmetrului B7-38
Cotele verificate Erori admisibile
Lucrările de Mijloacele
Măsurat Prescris Măsurat Concluzii
verificare tehnice Prescrise
e e e
Б5-46 ±0,05V ±6
Б5-46 ±0,10V ±8
Б5-46 ±0,15V ±10
Determinarea erorii
Б5-46 ±0,21V ±4,8
de bază la măsurarea
Б5-46 ±1,00V ±8
tensiunii continue‫־‬
Б5-46 ±2,1V ±5,4
Б5-49 ±10,00V ±11
Б5-49 ±19,90V ±17,9
Frecvenţa 60 Hz
Г3-33 0,1V ±30
Г3-33 0,19V ±48
Г3-33 1,90V ±48
Frecvenţa 40 Hz
Г3-33 0,1V ±50
Г3-33 0,19V ±86
Г3-33 1,90V ±86
Frecvenţa 10 kHz
Determinarea erorii
Г3-33 0,1V ±30
de bază la măsurarea
Г3-33 0,19V ±48
tnsiunii alternative
Г3-33 1,90V ±48
Frecvenţa 20 kHz
Г3-33 0,1V ±40
Г3-33 0,19V ±58
Г3-33 1,90V ±58
Frecvenţa 30 kHz
Г3-33 0,1V ±170
Г3-33 0,19V ±304
Г3-33 1,90V ±304
0,021kΩ
P4831 ±21,4
Determinarea erorii 0,190kΩ
P4831 ±33
de bază la măsurarea 1,900kΩ
P4831 ±17,3
rezistenţei 19,001k
P4831 ±17,3
Ω
Б5-49 1,90mA ±51,4
Determinarea erorii
Б5-49 19,0mA ±51,4
de bază la măsurarea
Б5-49 190,0mA ±51,4
curentului continuu
Б5-49 290,0mA ±51,4

Concluzii: Faceţi concluzii, dacă voltmetrul verificat satisface sau nu condiţiilor tehnice
la cotele de verificare prescrise, poate sau nu poate fi expluatat în continuare.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13
Lucrarea de laborator 4

Măsurarea parametrilor semnalelor cu ajutorul osciloscopului catodic


(O.C.)
Obiective: Studierea principiului de funcţionare şi a metodelor de măsurare a
parametrilor semnalelor utilizând O.C.
Echipamentul necesar:
1. Osciloscop catodic.......................................................................................1
2. Generator de semnal....................................................................................1
3. Voltmetru numeric.......................................................................................1
4. Frecvenţmetru..............................................................................................1

Desfăşurarea lucrării:
1. Înscrieţi în tabelul 8 parametri metrologici al aparatelor de măsurat utilizate.
Tabelul 8 - Datele tehnice ale aparatelor de măsurat utilizate

Denumirea Banda de Destinaţia Limitele de Impedanţa


Tipul
aparatelor frecvenţe aparatului măsurare
Frecvenţmetru
Voltmetru
Generator
Osciloscop

2. După prospectul tehnic se studiază destinaţia şi parametrii de calitate ai osciloscopului.


3. După schema de structură, prezentată în figura 7, se studiază principiul de funcţionare
a osciloscopului catodic.
4. Familiarizarea cu amplasarea şi destinaţia organelor de dirijare ale O.C. (vezi
prospectul tehnic capitolul 10).
5 Măsurarea parametrilor de nivel ale semnalelor armonice
Montaţi circuitul din figura 5 pentru vizualizarea formei şi măsurarea nivelului semnalelor
armonice. Datele măsurărilor şi calculelor se introduc în tabelul 9.
6 Măsurarea parametrilor de timp ale semnalelor armonice
Montaţi circuitul de măsurare a frecvenţei semnalelor, prezentat în figura 6. Rezultatele
măsurărilor si calculelor se înscriu în tabelul 10.

14
Figura 5 - Măsurarea nivelului semnalelor armonice

Generator Voltmetru Osciloscop catodic Calcule Eroarea


relativă

f U UO h Kd Uvv=hKd Uv=Uvv/2 Ux=Uv/√2 Umed=Ux/1,11 ε=100(Ux-


Uo)/Uo
kHz V V div V/div V V V V %
1 0,1
1 0,5
1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

Tabelul 9 - Rezultatele măsurării nivelului semnalelor

15
Figura 6 - Măsurarea parametrilor de timp ale semnalelor

Tabelul 10 - Rezultatele măsurărilor frecvenţei semnalelor


Generator Osciloscop catodic Eroarea relativă

f0 U L Kb T=KbL/10 fx=10-3/T ε = 100(fx-fo)/fo

kHz V div s/div s kHz %

0,1 1

1 1

10 1

20 1

30 1

40 1

50 1

100 1

16
Figura 7 - Schema de structură a osciloscopului C1-117/1

Concluzii: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

17
Lucrarea de laborator 5

Studierea şi verificarea generatorului de semnal de joasă frecvenţă


Obiective: Studierea principiului de funcţionare şi verificarea parametrilor de calitate a
generatorului de semnal de frecvenţă joasă.
Echipamentul necesar:
1. Osciloscop catodic................................................................................................1
2. Generator de semnal.............................................................................................1
3. Voltmetru numeric ...............................................................................................1
4. Frecvenţmetru.......................................................................................................1
5. Rezistenţă de sarcină, 50Ω....................................................................................1
Desfăşurarea lucrării:
1. Se studiază, după prospectul tehnic a generatorului, destinaţia şi parametrii tehnici ai
generatorului de semnal de joasă frecvenţă.
2. Se studiază după schema de structură principiul de funcţionare a generatorului (vezi
figura 8)

Figura 8 - Schema de structură a generatorului


Figura 8 – Schema de structură a generatorului
3. Familiarizarea cu amplasarea şi destinaţia organelor de dirijare ale generatorului.
Însuşirea tehnicii măsurărilor (vezi prospectul tehnic p 8.3).
4 Determinarea erorii la instalarea frecvenţei pe scara generatorului.
4.1 Se montează circuitul de măsurare din figura 9.
Generator Frecvenţmetru
Sarcina
50 Ω

Figura 9 - Montajul pentru determinarea erorii la instalarea frecvenţei


18
4.2 Cotele de verificare şi rezultatele verificărilor se includ in tabelul 11. La ieşirea
generatorului se instalează tensiunea Un = 2V
Tabelul 11 - Cotele de verificare şi rezultatele verificărilor la instalarea frecvenţei
Cotele de Eroarea Frecvenţa Eroarea relativă
Game verificare fn, admisibilă , εad măsurată fx, ε=100(fn-fx)/fn, Concluzie
Hz ,% Hz %
I (×1) 100 ±2,8
160 ±2,3
200 ±2,25
II (×10) 1000 ±1,05
1600 ±1,03
2000 ±1,03
III (×10²) 10000 ±1,01
16000 ±1,01
20000 ±1
100000 ±2
IV (×10³) 160000 ±2
200000 ±2
5 Determinarea erorii la instalarea tensiunii semnalului de ieşire pe scara generatorului
5.1 Se montează circuitul de măsurare din figura 10.

Generator Voltmentru
Sarcina
50Ω

Figura 10 - Montajul de determinare a erorii la instalarea tensiunii semnalului


5.2 Cotele de verificare şi rezultatele măsurărilor se includ in tabelul 11.
Tabelul 12 - Cotele de verificare şi rezultatele verificărilor la instalarea tensiunii

Cotele de Eroarea Tensiunea Eroarea relativă


Frecvenţa,
verificare a admisibilă măsurată ε=100(Un-Ux)/Un Concluzie
Hz
tensiunii Un, V εad, % Ux, V %
5 20 ±4
1000 ±4
20000 ±4
3 20 ±4
1000 ±4
200000 ±4
20 ±4
1 1000 ±4
200000 ±4
6 Se trasează oscilograma semnalului cu parametrii fn=1000Hz , Un=2V
19
Concluzii: (Privind starea tehnică a generatorului testat)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

20
Lucrarea de laborator 6

Măsurarea frecvenţelor audio prin metode bazate pe O.C.


Obiective: Familiarizarea cu următoarele metode de măsurare a frecvenţelor audio
utilizând osciloscopul catodic:
- Metoda baleiajului liniar
- Metoda figurilor Lissajous
- Metoda baleajuli circular
Echipamentul necesar:
1. Generator etalon........................................................................................................
2. Generatorul semnalului de studiu.............................................................................
3. Osciloscop catodic ...................................................................................................
4. Defazor RC...............................................................................................................
Desfăşurarea lucrării:
1. Se scriu în tabelul 13 principalii parametri tehnici al aparatelor de măsurat utilizate.
Tabelul 13 - Datele tehnice ale aparatelor de măsurat utilizate

Denumirea Banda de Destinaţia Limitele de Impedanţa


Tipul
aparatelor frecvenţe aparatului măsurare
Generator

Generator

Osciloscop

2. Se studiază după schema de structură principiul de funcţionare a osciloscopului.


3 Măsurarea frecvenţei prin metoda baleiajului liniar
Se conectează la O.C. generatorul semnalului de studiu după schema, prezentată în figura 11.

C1-122A

A
fx Y Kb

Figura 11 - Schema de conectare a generatorului

21
Se instalează tensiunea la ieşirea generatorului 2V. Modificând factorul de baleiaj K b al
O.C. se obţin pe ecranul osciloscopului 1...5 perioade ale semnalului fo. Se calculează frecvenţa
semnalului de măsurat din relaţia:
fx = n/(AB∙Kb) (1)
unde: n – numărul de perioade pe segmentul AB;
AB – lungimea segmentului, exprimat în diviziuni de pe ecranul O.C
Kb – factorul de baleiaj al O.C.
Se calculează eroarea absolută şi relativă de măsurare a frecvenţei după relaţiile:
Δf=(fx-fo), Hz; ε = 100Δf/fo, % (2)
Datele măsurărilor se introduc în tabelul 13.
Tabelul 13 - Metoda baleiajului liniar

Metoda fo, AB, f=n/(AB∙Kb), Δf=(fx-fo), ε=Δf/fo∙100


Kb Hz
de măsurare Hz div Hz %
1000
Baleiajul 5000
liniar 10000
U0 = 2V 20000
50000

4 Măsurarea frecvenţei prin metoda figurilor Lissajous


Se conectează generatoarul etalon şi generatorul semnalului de studiu la O.C. după schema,
prezentată în figura 12. Baleiajul O.C. se deconectează.

OC
fx
Y X fo
f≈fffffff

Figura 12 - Schema de conectare a aparatelor pentru figurile Lissajous


Observaţie:
- Pentru a primi figurile de_Lissajous la O.C. C1-122A, generatorul semnalului de studiu
se conectează la unul din canalele blocului de amplificare din stânga. Blocul de baleiaj se

22
extrage din O.C., iar în locul lui se introduce blocul de amplificare din dreapta şi la unul din
canalele lui se conectează generatorul etalon.
- La O.C. C1-117/1 generatorul semnalului de studiu se conectează la borna canalului A,
generatorul etalon se conectează la borna canalului B. Comutatorul canalelor se fixează în
poziţia Y/X. Comutatorul de baleiaj de asemenea se fixează în poziţia Y/X.
- La O.C. C1-70 generatorul semnalului de studiu se conectează la borna de intrare a
canalului A. Generatorul etalon se conectează la borna X, aflată pe panoul din spate al
aparatului. Blocul de baleiaj se extrage din O.C.
4.1 Variind frecvenţa generatorului semnalului de studiu se stabilesc pe ecranul O.C.
una din figurile Lissajous. Se intersectează imaginar oscilograma prin două linii – una verticală,
alta orizontală, astfel încât liniile să formeze un număr maxim de intersecţii cu figura Lissajous.
Frecvenţa măsurată se determină din relaţia:
fx=fo(nx/ny) (3)
unde: ny – numărul de intersecţii a liniei verticale cu figura Lissajous;
nx – numărul de intersecţii a liniei orizontale cu figura Lissajous.
4.2 Se calculează eroarea absolută şi eroarea relativă la măsurarea frecvenţei prin metoda
figurilor Lissajou după relaţiile:
Δf = (fm-fx), Hz ε = (Δf/fx) 100, % (4)
Unde: fm – frecvenţa citită de pe scara generatorului semnalului de studiu
4.3 Datele măsurărilor şi calculelor se introduc în tabela 12.
Tabelul 12 - Figurile Lissajous

Metoda fx=fo(nx/ny), Δf = (fm-fx), ε=(Δf/fx)100,


fo, Hz nx ny fm, Hz
de măsurare Hz Hz %

Figurile
Lissajous

5 Măsurarea frecvenţei prin metoda baleiajului circular


23
Aparatele de măsurat se conectează după schema, prezentată în figura 13.

OC fx’

Z fx
Uy n
R Y X
f0
fx>f0
C

Figura 13 - Schema de conectare a aparatelor şi oscilograma circulară


Observaţie:
- Borna Z a modulatorului la O.C. de tipul C1-70 se află pe panoul din spate, la O.C. de tipul
C1-117/1 pe peretele lateral din dreapta.
- Oscilograma circulară se primeşte când deplasările spotului luminos pe verticală şi pe
orizontală sunt egale, deci KyUy=KxUx. Pentru aceasta e necesar să se îndeplinească condiţia:
R = 1/(2πfoC)= 1/(ωoC) (5)
5.1 Frecvenţa măsurată şi erorile măsurării se determină din relaţiile:
fx= nfo, Hz; Δf=(fm-fx), Hz; ε = (Δf/fx) 100, % (6)
unde: n – numărul de segmente de pe oscilograma circulară;
fm – frecvenţa citită de pe scara generatorului semnalului de studiu.
5.2 Datele măsurărilor şi calculelor se introduc în tabelul 13.
Tabelul 13 – Baleiajul circular
Metoda de Δf=(fm-fx), ε=(Δf/fx)100,
fo, Hz n fx=f0n, Hz fm, Hz Hz %
măsurare

Baleiajul
circular

Concluzii:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

24
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

25
Lucrarea de laborator 7

Măsurarea RLC şi impendanţelor componentelor radio cu aparatul E7-12


Obiective: Studierea destinaţiei, parametrilor tehnici şi a principiului de lucru a
aparatului numeric E7-12/1. Măsurarea RLC şi impendanţelor componentelor radio după
schemele echivalente derivaţie sau serie.
Echipamentul necesar:
1. Aparatul numeric ......................................................................................E7-12
2. Set de componente radio......................................................................................
Desfăşurarea lucrării:
1. Se studiază destinaţia şi limitele de măsurare ale aparatului (vezi tabelul 14)
2. Se studiază principalii parametrii tehnici şi eroarea de bază a aparatului pe fiecare din
limitele de măsurare (vezi tabelul 15).
Tabelul 14 - Limitele de măsurare ale aparatului E7-12/1.
Nr. Limitei Cn Gn Ln Rn Dn
1 10,000 pF 100,00 μS 1,0000 mH 10,000 kΩ 1,0000
2 100,00 pF 1,0000 mS 100,00 μH 1,0000 kΩ 1,0000
3 1000,0 pF 10,000 mS 10,000 μH 100,00 Ω 1,0000
4 10,000 nF 100,00 mS 1,0000 μH 10,000 Ω 1,0000
5 100,00 nF 1,0000 S 100,00 nH 1,0000 Ω 1,0000
Observaţie: Cn, Gn, Ln, Rn, Dn, - valorile nominale a capacităţii, conductanţei,
inductanţei, rezistenţei, şi tangentei unghiului de pierderi pe fiecare din limitele de măsurare.
Tabelul 15 - Erorile de bază ale aparatului E7-12/1
Parametrul măsurat Nr. limitelor Eroarea de bază, εb
+C 1, 2, 3, 4, 5 0,003Cx(1+Dx)+0,0004Cn, F
0,003Cx(1+Dx)+0,0005Cn, F
-C 1, 2, 3, 4, 5 0,004Cx(1+Dx)+0,0004Cn, F
0,004Cx(1+Dx)+0,0005Cn, F
G 1, 2, 3, 4, 5 0,003Gx(1+Dx-1)+0,0004Gn, S
L 1, 2, 3, 4, 5 0,004Lx(1+Dx)+0,0004Ln, H
R 1, 2, 3, 4, 5 0,004Rx(1+Dx-1)+0,0004Rn, Ω
D pentru +C 1, 2, 3, 4, 5 0,02Dx+20·10-4(1+0,2Cn/Cx)
D pentru +L 1, 2, 3, 4, 5 0,02Dx+30·10-4(1+0,2Ln/ Lx)

Observaţie: Mărimea Dx se determină din relaţiile:


Dx = Gx /│ωCx│; Dx = Rx /│ωLx│ (1)
26
unde: Gx, Cx, Rx, Lx, Gn, Cn, Rn, Ln – conductibilitatea, capacitatea, rezistenţa şi inductanţa
măsurată şi nominală în S, F, Ω, H respectiv, ω = 6280000 rad/s.
3. Se studiază principiul de funcţionare după schema de structură a aparatului
(prospectul tehnic pp. 15-17 şi anexa 1 la lucrare)
4. Se măsoară parametrii unui set de componente radio (rezistori, condensatoare, bobine
de inductanţă )
5. Se calculează impedanţa componentelor după relaţiile:
Zx = 1/ Gx2 + (ωCx)2 sau Zx = Rx2 + (ωLx)2 (2)
unde: Gx, Cx, Rx, Lx, - conductibilitatea, capacitatea, rezistenţa şi inductanţa respectiv în
S, F, Ω, H, ω = 6280000 rad/s.
6. Calculaţi erorile de bază ale aparatului la măsurarea parametrilor respectivi. Datele
măsurărilor şi calculelor introduceţi-le in tabelul 16.
Tabelul 16 - Date măsurate şi calculate
Parametrul
Componenta radio Eroarea de bază, Eb
Regim măsurat
Impendanţă
de
Parametrii Z, Ω
Denumire Tipul măsurare Notaţie Valoare Cx Gx Dx Lx Rx
nominali
LR Rx

Bobină de LR Lx
inductanţă
LD Dx

CG Cx

CG Gx
Condensator
CD Dx

LR Rx

LR Lx
Rezistor
LD Dx

Partea analogică Partea logică

27
VT

VH

gx

dirijare
Bloc de
Logometru

Figura 14 - Schema de structură a aparatului E7-12/1


Concluzii: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
indicaţie
Bloc de

____________________________________________________________________________
Convertor
gx→VT/VH

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

28
re
e
acor
Generato

Blo
1 МНz
Lucrarea de laborator 8

Studierea aparatului pentru măsurarea distorsiunilor neliniare C6-11


Obiective: Măsurarea distorsiunilor neliniare ale unui amplificator AF; Măsurarea
frecvenţei semnalelor; Măsurarea tensiunii de ieşire a amplificatorului; Calculul erorii de bază
la măsurarea distorsiunilor, frecvenţei şi a tensiunii.
Echipamentul necesar:
1. Distorsiometru C6-11...........................................................................................1
2. Generator de semnal............................................................................................1
3. Voltmetru digital B7-38........................................................................................1
4. Amplificator AF....................................................................................................1
5. Sursă de alimentare...............................................................................................1
Conţinutul lucrării:
1. Studiaţi după prospectul tehnic destinaţia şi parametrii tehnici a aparatului C6-11.
2. Familiarizarea cu amplasarea şi destinaţia organelor de dirijare (după prospectul
tehnic). Studierea principiului de funcţionare după schema de structură, prezentată în figura 16.
Pregătirea aparatului pentru măsurări:
3. Verificarea voltmetrului. Apăsaţi tastele „V”, „▲”, „manual” a comutatorului РОД
РАБОТ. Cu butoanele „►” sau „◄” cuplaţi scara „100mV”. Cu organul de reglare „▼V” de
pe panoul din faţă, aduceţi indicatorul voltmetrului la reperul 10mV.
4. Verificarea distorsiometrului. Apăsaţi tastele „КГ”, „▼” a comutatorului РОД
РАБОТ . Cu organul de reglare „▼К Г”, de pe panoul din faţă, instalaţi indicatorul voltmetrului
la reperul 8, în acest caz display-ul frecveţmetrului va indica frecvenţa calibratorului (7±2)kHz.
5. Verificarea frecvenţmetrului. Tastele comutatorului РОД РАБОТ sunt în poziţie
iniţială. Comutatorul КОНТРОЛЬ 50 Hz de pe panoul din spate se pune în poziţia de sus. În
acest caz display-ul frecvenţmetrului va indica 50,0Hz. După aceasta comutatorul
„КОНТРОЛЬ 50 Hz” se trece în poziţia de jos!
6. Montaţi circuitul de măsurare conform circuitului din figura 15. Instalaţi pe sursa de
alimentare Б5-47 tensiunea U=12V, curentul I=100mA. Conectaţi la reţea toate aparatele de
măsurat.
Realizaea măsurărilor:
7. Măsurarea factorului de distorsiuni КГ. Apăsai tasta „КГ” a comutatorului РОД
РАБОТ. Celelalte taste sunt în poziţia iniţială. Citiţi de pe indicatorul magnetoelectric valoarea

29
„КГ”, limita superioară a scării pe care se realizează măsurarea şi unităţile de măsură. La
valori „КГ” peste 10% indicaţiile aparatului se corectează după cum urmează în tabelul 17, sau
după relaţia:

Кc = Unde: Kg–este indicaţia aparatului C6 – 11; Кc–sunt indicaţiile corectate.


Tabelul 17 - Corecţia indicaţiilor

Indicaţiile aparatului C6-11 Corecţia indicaţiilor


КГ, % КГ, %
10 10,05
11 11,07
12 12,09
13 13,11
14 14,14
15 15,17
16 16,2
17 17,25
18 18,30
19 19,35
20 20,41
21 21,48
22 22,55
23 23,63
24 24,72
25 25,82
26 26,93
27 28,04
28 29,17
29 30,3
Amplificator 30
Modul 31,45
Amplificator Amplificator
RAA automatica rejecie rejecie

Comutator Modul Modul chei Filtru Filtru


automat dirijare electronice rejecţie rejecţie
Б5-47

Display Modul
decade

Г3-112 + - C6-11
Modul
A
dirijare Amplificator Amplificator Convertor

B7-38
Modul
dirijare

A - amplificator de studiu
A
Figura 15 - Schema circuitului de măsurare

30
Bloc de Bloc de alimentare
alimentare +15V, +24V, -24V
+15V, -15V

Figura 16 - Schema de structură a distorsiometrului


8. Măsurarea frecvenţei se realizează de pe display-ul frecvenţmetrului.
9. Măsurarea tensiunii. Apăsaţi tasta „V” a comutatorului РОД РАБОТ. Celelalte
taste în poziţia iniţială. Citiţi pe indicatorul magnetoelectric valoarea tensiunii, imita de
măsurare, unitatea de măsură. Rezultatele măsurărilor se includ in tabelul 19.
10, În baza măsurărilor realizate calculaţi erorile de bază ale aparatului C6-11 după
relaţiile, prezentate în tabelul 18.
Tabelul 18 - Relaţiile de calcul ale erorilor de bază
Parametru Relaţie de calcul Bandă de frecvenţă
∆КГ,% ±(0,05 КГП+0,06) 20Hz … 200Hz
±(0,05 КГП+0,02) 200z … 20kHz
±(0,1 КГП+0,06) 20kHz … 200kHz
±0,02 f2 20Hz … 100Hz
∆f, Hz
±0,01 f2 100Hz … 200kHz
±(0,04 U2П+20·10-6) 20Hz … 200kHz
∆U, V
±(0,06U2П+20·10-6) 200kHz … 1MHz

31
Tabelul 19 - Datele măsurărilor şi calculelor.
Date măsurate Date calculate
f1, Hz U1, V Indicaţiile C6-11 Eroarea de bază
se se Amplificarea
instalează instalează
КГ Кdn f2 U2 U2n ∆КГ ∆f ∆U
pe pe
generator voltmetru
40 0,5
1000 0,5
10000 0,5
20000 0,5
40 1
1000 1
10000 1
20000 1
40 1,5
1000 1,5
10000 1,5
20000 1,5

Unde: Кdn şi U2n - limitele superioare la măsurarea К Г şi U2, citite de pe indicatorul


aparatului.
Concluzii: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

32
33

S-ar putea să vă placă și