Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea de Medicină și Farmacie ”N.

Testemițanu”
Catedra Chimie generală

Prelegerea 9
Tema: Reacții de oxido-reducere
Plan

1. Noțiuni generale
2. Clasificarea reacțiilor de oxido-reducere
3. Alcătuirea reacțiilor de oxido-reducere
4. Determinarea direcției și gradului de desfășurare a
reacțiilor oxido-reducătoare
5. Importanța proceselor de oxido-reducere în biologie
și medicină
• Reacții de oxido-reducere – reacții, pe
parcursul cărora are loc trecerea electronilor
de la unii atomi, molecule sau ioni la alții.
• Oxidare (proces de cedare a electronilor):
• Al – 3e = Al3+
• Fe2+ - e = Fe3+
• H2 – 2e = 2H+
Reducere: (proces de adiție a electronilor):
S + 2e = S2-
Cl2 + 2e =2 Cl-
Fe3+ + e = Fe2+

•Reducător - ne  Oxidant
•Oxidant + ne  Reducător
C + PbO = Pb + CO
C0 – 2e = C2+ (oxidare)
Pb2+ + 2e = Pb0 (reducere)
C – reducător
PbO - oxidant
Clasificarea reacțiilor de oxido-reducere:

1) Reacții intermoleculare (oxidantul și


reducătorul se află în diferite substanțe):
2Ca + O2 = 2CaO
2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2
2) Reacții intramoleculare
(decurg cu schimbarea gradului de oxidare ai diferitor
atomi din una și aceeași moleculă):
2KClO3 = 2KCl + 3O2
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O
N-3H4N+3O2 = N20 + 2H2O
3) Reacții de disproporționare (atomii aceluiași
element se oxidează și se reduc):

3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH


3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O
Cl2 + H2O = HCl + HClO
Alcătuirea reacțiilor de oxido-reducere

• 1) Metoda bilanțului electronic:


2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 =
5Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

Mn+7 + 5e = Mn+2 2
S+4 – 2e = S+6 5
• 2) Metoda semireacțiilor (iono-electronică):
a) mediu acid:
MnO4- + SO32- + H+ = Mn2+ + SO42- + H2O

MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O 2


SO32- + H2O – 2e = SO42- + 2H+ 5
2MnO4- + 5SO32- + 16H+ + 5H2O =
2Mn2+ + 5SO42- + 8H2O + 10H+
sau după simplificare:
2MnO4- + 5SO32- + 6H+ = 2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O
b) mediu bazic:
MnO4- + SO32- + OH- = MnO42- + SO42- + H2O

MnO4- + e = MnO42- 2
SO32- + 2OH- - 2e = SO42- + H2O 1
2MnO4- + SO32- + 2OH- = 2MnO42- + SO42- + H2O
sau
2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH =
2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
c) mediu neutru:
MnO4- + SO32- + H2O = MnO2 + SO42- + OH-

MnO4- + 2H2O + 3e = MnO2 + 4OH- 2


SO32- + 2OH- – 2e = SO42- + H2O 3
2MnO4- + 3SO32- + 4H2O + 6OH- =
= 2MnO2 + 3SO42- + 8OH- + 3H2O

2MnO4- + 3SO32- + H2O = 2MnO2 + 3SO42- + 2OH-


sau
2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH
Determinarea direcției și gradului de desfășurare a
reacțiilor oxido-reducătoare pe baza potențialelor
standarde de oxido-reducere

(+) Pt/Fe3+, Fe2+//(H2), 2H+/Pt (-)

Pt/Fe3+, Fe2+ - electrod de oxido-reducere;


Pt/(H2),2H+ - electrod standard de hidrogen.
• n - numărul de electroni ce participă în
procesul de oxido-reducere.

• La 250C:
• Reacția ox-red va decurge numai când forța
electromotoare a ei va fi o mărime pozitivă:

• Ionii Cl-, Br-, I- sunt reducători, iar Fe3+ - oxidant.


• S-ar părea că ionul Fe3+ va reacționa cu toți ionii
de halogenuri. În realitate, Fe3+ va reacționa
numai cu I-:
2Fe3+ + 2I- = I2 + 2Fe2+
• Din date din îndrumar avem:
e0Fe3+/Fe2+ = 0,77V;
e02F-/F2 = 2,85V; E = 0,77 - 2,85 = -2,08V.
e02Cl-/Cl2 = 1,52V; E = 0,77 - 1,52 = -0,75V.
e02Br-/Br2 = 1,07V; E = 0,77 - 1,07 = -0,30V.
e02I-/I2 = 0,53V; E = 0,77 - 0,53 = 0,24V.
• Numai în ultimul caz E>0, deci ionii Fe 3+
vor reacționa numai cu ionii I-:
2KI + 2FeCl3 = I2 + 2KCl + 2FeCl2
• Gradul de desfășurare a reacției se
determină după valoarea constantei de
echilibru:

• Pentru reacția:
MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

• K are valoare foarte mare (K>>1), deci reacția


practic decurge până la sfârșit.
• În caz general, pentru determinarea direcției
de desfășurare a reacției redox se folosește
valoarea lui G a ei:
G < 0, reacția va decurge
• G e legat cu forța electromotoare prin
corelația:
- G = nFE, unde F este numărul lui Faraday.
- G = 23061  nE (în calorii)
- G = 96495  nE (în jouli)
Importanța proceselor de oxido-reducere în
biologie și medicină

• Procesele de oxido-reducere joacă un rol foarte


important în schimbul de substanțe și energie, în
organismul uman.
• La baza procesului de respirație stă reacția de oxido-
reducere, în care molecula oxigenului adiționează 4
electroni și 4 protoni, formând 2 molecule de apă.
O2(g) + 4H+ + 4e = 2H2O(l);
G0298 = -457,52kJ
• În sistemele biologice această reacție se realizează
printr-un șir întreg de transformări intermediare cu
participarea anumitor fermenți.
Să calculăm, de exemplu, variația entropiei, energiei Gibbs și
entalpiei în procesul de asimilare a zaharozei de către organism
(oxidarea zaharozei):
• În multe cazuri, proprietățile farmaceutice ale
preparatelor medicamentoase se află în legătură
directă cu proprietățile lor oxido-reducătoare.
• Întrebuințarea tiosulfatului de sodiu Na2S2O3 în
calitate de antidot universal se bazează pe
proprietățile lui de a participa în reacțiile de oxido-
reducere, atât ca oxidant, cât și ca reducător.  
• În intoxicații cu săruri de As(III), Hg(II) și Pb(II)
soluția de Na2S2O3 duce la formarea compușilor greu
solubili și, deci, practic netoxici:
Pb(CH3COO)2 + Na2S2O3 + H2O =
PbS + NaSO4 + 2CH3COOH
La intoxicații cu acid cianhidric sau cianuri, Na2S2O3
transformă aceste substanțe toxice în compuși mai
puțin toxici:
HCN + Na2S2O3 = NaSCN + NaHSO3
KCN + Na2S2O3 = KSCN + Na2SO3
La intoxicații cu halogeni sau cu alți oxidanți puternici,
acțiunea antitoxică a Na2S2O3 este condiționată de
proprietățile sale reducătoare:
Cl2 + Na2S2O3 + H2O = 2HCl + S + Na2SO4
4Cl2 + Na2S2O3 + 5H2O = 8HCl + 2NaHSO4

S-ar putea să vă placă și