Sunteți pe pagina 1din 5

PRINCIPIILE OECD DE GUVERNANTA CORPORATIVA

I. Asigurarea bazei pentru un cadru eficient al guvernantei corporative Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa promoveze piete transparente si eficiente, sa fie compatibil cu legislatia in vigoare si sa articuleze clar diviziunea responsabilitatilor intre autoritatile de supervizare, reglementare si executie. A. Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative ar trebui dezvoltat tinand cont, per ansamblu, de impactul sau asupra performantelor economice, integritatii pietei si stimulentelor pe care le ofera participantilor la piata si promovarii pietelor transparente si eficiente. B. Necesitatile de ordin juridic impuse ce afecteaza practicile de guvernanta corporativa intr-o jurisdictie trebuie sa fie compatibile cu litera legii, transparente si executabile. C. Divizarea sarcinilor intre diferitele autoritati dintr-o jurisdictie ar trebui sa fie clar articulata si sa asigure deservirea publicului interesat. D. Autoritatile de supervizare, reglementare si executie trebuie sa aiba autoritatea, integritatea si resursele de a-si indeplini sarcinile intr-o maniera profesionala si obiectiva. Mai mult, reglementarile lor trebuie sa fie de actualitate, transparente si argumentate in intregime. II. Drepturile actionarilor si principalele functii ale proprietatii Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa protejeze si sa faciliteze exercitarea drepturilor actionarilor. A. Drepturile fundamentale ale actionarilor trebuie sa cuprinda: 1) Metode sigure de inregistrare a dreptului de proprietate; 2) Transmiterea sau transferul actiunilor; 3) Obtinerea de informatii relevante si substantiale despre companie, in mod promt si cu regularitate; 4) Participarea si votul in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA); 5) Alegerea si eliminarea membrilor consiliului director; si 6) Participarea la profiturile companiei. B. Actionarii trebuie sa aiba dreptul de a participa la luarea deciziilor si de a fi suficient de informati asupra acestora cu privire la evenimentele corporative importante, precum: 1) Amendamente la statut, articole de incorporare sau alte documente similare ale companiei; 2) Autorizarea majorarii numarului de actiuni; si 3) Tranzactii extraordinare, incluzand tranferul tuturor sau al majoritatii activelor companiei, care au ca rezultat vanzarea actiunilor companiei. C. Actionarii trebuie sa aiba oportunitatea de a participa efectiv si de a vota in AGA si trebuie sa fie informati asupra regulilor, inclusiv procedurile de vot, ce guverneaza AGA: 1) Actionarii trebuie sa dispuna de informatii suficiente si actuale cu privire la data, locatia si agenda adunarii generale, precum si informatii complete si actuale despre subiectele ce urmeaza a fi discutate in adunare. 2) Actionarii trebuie sa aiba oportunitatea de a pune intrebari consiliului director, inclusiv intrebari cu privire la auditul anual extern, de a propune subiecte pentru agenda intrunirii, precum si rezolutii, subiectul unor restrictii rezonabile.

3) Trebuie facilitata participarea efectiva a actionarilor in luarea deciziilor corporative importante, precum nominarea sau alegerea membrilor consiliului director. Actionarii trebuie sa-si faca cunoscute parerile privind politica de remunerare a membrilor consiliului director si a functionarilor executivi cheie. Componenta in actiuni a schemelor de compensare pentru membrii consiliului director si a celorlalti angajati trebuie sa constituie subiect de aprobare al actionarilor. 4) Actionarii trebuie sa fie apti sa voteze in persona sau in absentia, iar votul va avea acelasi efect, indiferent de situatia in persona sau in absentia. D. Structura capitalului si reglementarile care permit anumitor actionari sa obtina un grad de control disproportionat fata de dreptul de proprietate asupra capitalului trebuie sa fie facut cunoscut. E. Pietelor pentru control corporativ trebuie sa li se permita sa functioneze intr-o maniera eficienta si transparenta. 1) Regulile si procedurile ce guverneaza achizitionarea de control corporativ pe piata de capital si tranzactiile extraordinare, precum fuziuni si procente substantiale din activele companiei, trebuie articulate clar si facute cunoscute, astfel incat investitorii sa-si inteleaga drepturile si sa actioneze intocmai. Tranzactiile trebuie sa se desfasoare la preturi transparente si in conditii echitabile, care protejeaza drepturile actionarilor conform clasei din care apartin. 2) Instrumentele anti-preluare nu trebuie folosite pentru protejarea managementului si consiliului director de obligatiile ce-i revin. F. Trebuie facilitata exercitarea drepturilor de proprietate intelectuala de catre toti actionarii, inclusiv investitorii institutionali. 1) Investitorii institutionali ce actioneaza conform capacitatii fiduciare trebuie sa faca cunoscuta politica de guvernanta corporativa, per ansamblu, si pe cea de vot, cu respect fata de investitiile lor, inclusiv procedurile folosite pentru luarea deciziilor privind dreptul la vot. 2) Investitorii institutionali ce actioneaza conform capacitatii fiduciare trebuie sa faca cunoscuta modalitatea de a gestiona conflicte de interese esentiale care pot afecta capacitatea de exercitiu a drepturilor de proprietate asupra propriilor investitii. G. Actionarilor, inclusiv actionarilor institutionali, trebuie sa li se permita consultarea unuia cu celalalt asupra aspectelor privind drepturile fundamentale ale actionarilor, asa cum este definit in Principii, sub rezerva exceptiilor pentru prevenirea abuzurilor. III. Tratamentul echitabil al actionarilor Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa asigure tratamentul echitabil al tuturor actionarilor, inclusiv actionarii minoritari si cei straini. Toti actionarii trebuie sa aiba oportunitatea de a obtine redresarea efectiva pentru violarea drepturilor lor. A. Toti actionarii din aceeasi serie a unei clase trebuie sa fie tratati in mod egal. 1) In cadrul oricarei serii dintr-o clasa, toate actiunile trebuie sa fie purtatoare de aceleasi drepturi. Toti investitorii trebuie sa poata obtine aceleasi informatii despre drepturile aferente tuturor seriilor si claselor de actiuni inainte sa le cumpere. Orice schimbari survenite in drepturile de vot trebuie sa constituie subiect spre aprobarea acelor clase de actiuni ce sunt afectate in mod negativ de acestea. 2) Actionarii minoritari trebuie protejati de actiunile abuzive prin/cu scopul controlului actionarilor ce actioneaza direct sau indirect si trebuie sa dispuna de mijloace eficiente de corectare. 3) Voturile trebuie distribuite de custozi sau alte persoane nominalizate intr-o maniera agreata cu beneficiarul drepturilor de proprietate asupra actiunilor.

4) Trebuie eliminate impedimentele votului peste granita. 5) Procesele si procedurile pentru AGA trebuie sa permita tratamentul echitabil al tuturor actionarilor. Procedurile corporative nu trebuie sa faca din distributia voturilor un procedeu greoi si costisitor. B. Trebuie interzisa tranzactionarea de catre un membru din interiorul unei societati si relatiile de afaceri individuale abuzive. C. Membrilor consiliului director si personalului executiv cu functii cheie trebuie sa li se ceara sa faca cunoscut consiliului director, daca ei, direct, indirect sau in numele unui tert, au un interes material in vreo tranzactie sau in vreo chestiune ce afecteaza direct compania.

IV. Rolul actionarilor in Guvernanta Corporativa. Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa recunoasca drepturile actionarilor, asa cum sunt ele stabilite prin lege sau prin intelegeri mutuale si incurajeaza cooperarea activa intre companii in crearea de bogatie, locuri de munca si sustinerea companiilor viabile din punct de vedere financiar. A. Trebuie respectate drepturile actionarilor stabilite prin lege sau prin acorduri mutuale. B. Acolo unde interesul actionarului este protejat prin lege, actionarii trebuie sa aiba posibilitatea sa obtina redresarea efectiva pentru violarea drepturilor lor. C. Ar trebui permisa dezvoltarea mecanismelor de crestere a performantei pentru participarea angajatilor. D. Daca actionarii participa la procesul de guvernanta corporativa, ei ar trebui sa aiba acces in mod regulat la informatii relevante, suficiente si de incredere. E. Actionarii, aici incluzand si angajatii individuali sau organele de reprezentare ale acestora, trebuie sa fie in masura sa-si comunice liber consiliului de administrare ingrijorarile cu privire la practicile ilegale sau neetice, iar drepturile lor nu trebuie afectate de faptul ca au intreprins aceasta masura. F. Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative ar trebui completat de catre un cadru efectiv si eficient al insolvabilitatii si prin aplicarea efectiva a drepturilor creditorilor.

V. Diseminare si Transparenta Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa asigure diseminarea corecta si in timp util a tuturor aspectelor materiale legate de companie, inclusiv situatia financiara, performanta, dreptul de proprietate si managementul companiei. A. Diseminarea trebuie sa includa informatii cu privire la aspectele materiale, dar nu este limitata la acestea: 1. Rezultatele financiare si operationale ale companiei; 2. Obiectivele companiei; 3. Dreptul de proprietate al actionarilor majoritari si drepturile de vot; 4. Politica de remunerare a membrilor consiliului si ai executivilor cu atributii cheie, informatii despre membrii consiliului, inclusiv calificarile acestora, procesul de selectare, directoratul altor companii si daca ei sunt priviti sau nu de catre consiliu ca independenti; 5. Terti implicati in tranzactii; 6. Factorii de risc previzibili; 7. Aspecte privind angajatii si alti actionari; 8. Structurile si politicile de management, in special, continutul oricarui cod sau politici de guvernanta corporativa si procesul prin care acesta este implementat.

B. Informatiile trebuie create si diseminate conform standardelor de inalta calitate privind diseminarea de informatii contabile, financiare si non-financiare. C. Trebuie realizat anual un proces de audit de catre un auditor independent, competent si calificat, intr-o maniera externa si obiectiva, pentru a asigura membrii consiliului si actionarii ca situatiile financiare reflecta complet pozitia financiara si performanta companiei cu privire la toate aspectele materiale. D. Auditorii externi trebuie sa fie raspunzatori in fata actionarilor si a companiei in exercitarea atentiei profesionale cuvenita in realizarea auditului. E. Canalele pentru diseminarea informatiei trebuie sa asigure utilizatorilor un acces egal, in timp util si eficient din punct de vedere al costurilor, la informatiile relevante. F. Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie completat de catre o abordare eficienta care se adreseaza si promoveaza masurile de analiza sau consultarea analistilor, brokerilor, agentiilor de rating si altor institutii, care sunt relevante pentru luarea deciziilor de catre investitori, independent de conflictele de interese materiale ce pot compromite integritatea analizelor sau consultatiilor acestora.

VI. Obligatiile Consiliului de Conducere Cadrul de desfasurare al guvernantei corporative trebuie sa asigure ghidarea strategica a companiei, monitorizarea efectiva a managementului de catre Consiliul de Conducere si responsabilitatea Consiliului fata de companie si actionari. A. B. C. D. Membrii Consiliului de Conducere trebuie sa actioneze in cunostinta de cauza, cu buna credinta, cu due diligence, grija si in interesul companiei si al actionarilor. Acolo unde deciziile Consiliului afecteaza diverse grupuri de actionari in mod diferit, Consiliul trebuie sa trateze in mod egal actionarii. Consiliul trebuie sa aplice inalte standarde de etica. Trebuie sa tina cont de interesul actionarilor. Consiliul trebuie sa indeplineasca anumite functii cheie, precum: 1. Revizuirea si ghidarea strategiei generale a companiei, planurilor importante de actiune, a politicii de management a riscului, a bugetelor anuale si a planurilor de afaceri; stabilirea obiectivelor de performanta; monitorizarea implementarii si a performantei companiei si previziunea cheltuielilor importante de capital, achizitiilor si dezinvestirilor. 2. Monitorizarea eficientei practicilor de guvernanta ale companiei si luarea masurilor de schimbare acolo unde este necesar. 3. Selectarea, echilibrarea, monitorizarea si, atunci cand este necesar, inlocuirea executivilor cu functii cheie si previziunea planului de succesiune. 4. Alinierea remunerarii executivilor cu functii cheie si a membrilor Consiliului cu interesele pe termen lung ale companiei si actionarilor sai. 5. Asigurarea unui proces de nominare si alegere, formal si transparent, al membrilor consiliului. 6. Monitorizarea si administrarea potentialelor conflicte de interese ale managementului, membrilor Consiliului si actionarilor, inclusiv intrebuintarea gresita a activelor companiei si abuzul in tranzactiile cu tertii. 7. Asigurarea integritatii sistemului de raportare financiar si al contabilitatii companiei, inclusiv auditul independent si a functionarii sistemelor de control, in special, sistemele de management al riscului, de control financiar si operational si de respectare a legii si a standardelor relevante. 8. Previziunea procesului de diseminare si comunicare.

E.

F.

Consilul trebuie sa fie in masura sa-si exercite judecata in mod individual si obiectiv pentru afacerile companiei. 1. Consiliul trebuie sa se asigure de desemnarea unui numar suficient de membri non-executivi in structura sa, capabili sa-si exercite judecata in mod individual si obiectiv pentru sarcini unde ar putea exista un potential conflict de interese. Exemple de asemenea responsabilitati cheie se refera la asigurarea integritatii raportarii financiare si non-financiare, revizuirea tranzactiilor cu terti, nominarea membrilor Consiliului de conducere si a executivilor cu functii cheie, precum si remunerarea membrilor Consiliului. 2. Atunci cand sunt stabilite comitetele Consiliului, mandatul, structura si procedurile de lucru trebuie sa fie bine definite si diseminate de catre Consiliu. 3. Membrii Consiliului trebuie sa fie capabili sa se dedice efectiv indeplinirii obligatiilor ce le revin fiecaruia. Pentru indeplinirea obligatiilor sale, membrii Consiliului trebuie sa aiba acces la informatii precise, relevante si in timp util.