Sunteți pe pagina 1din 54

PROIECT LA DISCIPLINA STRATEGII DE DEZVOLTARE

ALE FIRMELOR N TURISM, COMER I SERVICII


Planificara !"ra"#ic$ % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic
Grn Villa#-
CUPRINS
Pagina
C)./n" in"r*%)c"i. ..................................................................................................................... 3
Ca+i"*l)l 01 Pr2n"ara % an!a&3l) a c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#........... 4
1.1. Obiectul de activitate al complexului turistic Green Village............................ 4
1.2. Viziunea complexului turistic Green Village......................................... 5
1.3. Misiunea complexului turistic Green Village................................ 5
1.4. Obiectivele complexului turistic Green Village.......................................... 5
1.5. !ocalizarea complexului turistic Green Village........................................
1.". Organizarea general# a complexului turistic Green Village.......................
"
$
Ca+i"*l)l 41Planificara !"ra"#ic$ % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn
Villa#.................................................................................................................................... 13
2
2.1. Mediul de mar%eting al complexului turistic Green Village......................
2.1.1. Mediul intern al complexului turistic Green Village........................
2.1.2. Mediul extern al complexului turistic Green Village.......................
2.1.2.1. Micromediul complexului turistic Green Village.......................
2.1.2.1. Macromediul complexului turistic Green Village......................
13
13
14
14
1&
2.2. 'naliza ()O* ........................................................................................
2.3. Plani+icarea strategic# de mar%eting ,n cadrul complexului turistic Green
Village...
2.3.1. -ormarea strategiei de mar%eting ,n cadrul complexului turistic Green
Village...
2.3.2. .laborarea mix/ului de mar%eting ,n cadrul complexului turistic Green
Village................................................................................................................
2.4. 'naliza structurii bilan0ului............................................................................
2.5. 'naliza ec1ilibrelor +inanciare ale bilan0ului...........................................
2.". 'naliza rezultatelor.....................................................................................
2.$. 'naliza rentabilit#0ii.....................................................................................
12
21
21
23
35
32
41
4$
C*ncl)2ii 5i +r*+)nri................................................................................................................
6I6LIOGRAFIE....................................................................................................................
42
53
C)./n" in"r*%)c"i.
3
*ema acestei lucr#ri trateaz# procesul de plani+icare strategic# de mar%eting ,n cadrul
complexului turistic Green Village.
4es+#5urarea cu succes a activit#0ii +irmei turistice depinde de modul ,n care aceasta
reu5e5te at6t s# +ructi+ice oportunit#0ile pie0ei7 c6t 5i s# conceap# liniile directoare ale misiunii
sale viitoare7 0in6nd cont ,n permanen0# de sc1imb#rile mediului de a+aceri.
8n opinia speciali5tilor de mar%eting7 plani+icare strategic# de mar%eting vizeaz# o
abordare7 o analiz# 5i un ansamblu de decizii re+eritoare la scopurile 5i obiectivele oragnize0iei
turistice7 la pie0ele sale 5i la mi9loacele pe care le va utiliza pentru a atinge obiectivele sale pe
pie0ele/0int#
1
.
8n esen0# prin procesul de plani+icare strategic# se +ormuleaz# obiectivele 5i strategiile
+irmei pe un orizont d etimp dat7 pun6nd ,n leg#tur#mresursele proprii cu oportunit#0ile existente7
,n scopul realiz#rii misiunii propuse7 dob6ndirii pozi0iei competitive dorite sau altor interese
speci+ice.
!ucrarea este structurat# pe dou# capitole.
8n primul capitol al lucr#rii se +ace o prezentare general# a complexului turistic Green
Village7men0ion6ndu/se obiectul de activitate al +irmei7 viziunea7 misiunea 5i obiectivele
complexului touristic7 5i organizarea +irmei.
8n cel de/al doilea capitol al lucr#rii se urm#re5te procesul de plani+icare strategic de
mar%eting ,n cadrul complexului turistic Green Village.
Ca+i"*l)l 0
Pr2n"ara % an!a&3l) a c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
0101 O3ic")l % ac"i.i"a" al c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
:omplexul turistic Green Village apar0ine societ#0ii comerciale *udori Properties (;!.
1
*oc<uer7 G.7 =ins7 M.7 >azebouc<7 ?.7 /M.7 Marketing du tourisme7 2seme edition7 Gaetan Morin .diteur7 .urope7
12227 p. 2$"@
4
-irma *udori Properties (;! s/a ,n+iin0at la data de 13 noiembrie 1222 av6nd un capital
subscris de 3.333.333 ;OA7 5i a +ost ,nregistrat# la O+iciul ;egistrului :omer0ului la pozi0ia
?43B225&B1222. :apitalul a +ost v#rsat integral7 ,n momentul constituirii societ#0ii.
(ocietatea *udori Properties (;! are sediul ,n municipiul Cucuresti/sector 17 pe strada
C/dul Primaverii nr. 127 ,n spa0iul locativ care apar0ine unicului asociat (orin Marin 5i este
administrat# de c#tre acesta.
4omeniul de activitate principal al societ#0ii comerciale *udori Properties (;!7
con+orm nomenclatorului :'.A7 este "&23 / ,nc1irierea 5i sub,nc1irierea bunurilor imobiliare
proprii sau ,nc1iriate.
Dna din investitiile principale ale +irmei o reprezint# complexul turistic Green Village7
ce are ca obiect de activitate o+erirea de servicii 1oteliere 5i de restaura0ie Ecod :'.A 551F.
:odul :'.A 5513 G >oteluri
'ceast# clas# includeH
/ asigurarea caz#rii de scurt# durat# ,nH
/1oteluri7 moteluri 5i 1anuri@
/1oteluri cu s#li de con+erin0#.
'ceast# clas# excludeH
/ ,nc1irierea7 ,n vederea caz#rii pe o perioad# ,ndelungat#.
:odul :'.A 5533 G ;estaurante
'ceast# clas# includeH
/ prepararea 5i v6nzarea la comand# de m6nc#ruri calde7 inclusiv v6nzarea de b#uturi
care ,nso0esc masa7 cu sau +#r# program distractiv. 'ceste activit#0i se des+#5oar# ,nH
restaurante7 restaurante cu autoservire7 ca+enele7 restaurante 5i rulote +ast/+ood7 unit#0i
de preg#tire a 1ranei la pac1et7 standuri pentru v6nzarea pe5telui preparat 5i a carto+ilor
pr#9i0i7 tonete de ,ng1e0at#7 vagoane/restaurant@
/ v6nz#rile prin intermediul ma5inilor sau dispozitivelor automate.
:odul :'.A 5543 G Caruri
'ceast# clas# includeH
5
/ v6nzarea de b#uturi7 cu consumarea ,n local7 cu sau +#r# program distractiv7 ,n baruri7
ber#rii7 cluburi de noapte7 c6rciumi.
'ceast# clas# excludeH
/ v6nz#rile prin intermediul ma5inilor sau dispozitivelor automate@
/ v6nzarea de b#uturi pentru consumul ,n a+ara localului.
0141 Vi2i)na c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villla#
*urismul G motor al dezvolt#rii locale 5i pol al integr#rii europene.
0171 Mi!i)na c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
Misiunea complexului turistic este satis+acerea cantitativ# 5i calitativ# a unui segment al
nevoii sociale7 ,n condi0ii de pro+itabilitate c6t mai ridicate.
0181 O3ic"i.l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
Obiectivul complexului este de a satis+ace pe deplin exigenele clienilor7 la standarde
c6t mai inalte de calitate.
(e dore5te ca acest complex s# se ridice la standardele interna0ionale din domeniu.
Pentru aceasta s/a propus realizarea unei serii de obiective ,n +unc0ie de resursele disponibile.
'st+el7 obiectivele se clasi+ic# ,n obiective economice 5i obiective sociale.
Obiectivele economice sunt acelea care se re+er# la latura +inanciar#7 adic#
maximizarea pro+itului curent7 maximizarea cotei de pia0# 5i domina0ia pie0ei7
acest lucru realiz6ndu/l ,n acela5i timp cu ,mbun#t#0irea serviciilor o+erite 5i a
imaginii complexului prin des+#5urarea unei activit#0i promo0ionale
corespunz#toare7 dar 5i prin o+erirea unor produse 5i servicii superioare calitativ.
Obiectivele sociale const# ,n controlul polu#rii ,n zona7 cooperarea cu
autorit#0ile ,n caz de incidente7 satis+acerea clien0ilor prin o+erirea unei game c6t
mai largi de produse dar 5i prin o+erirea unor pre0uri acceptabile pentru
men0inerea clien0ilor.
0191 L*cali2ara c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
6
:omplexul turistic Green Village se a+l# ,ntr/un loc de o +rumuse0e tulbur#toare7 ,n
apropierea gurii de v#rsare a 4un#rii ,n Marea Aeagr#7 localitatea (+antu G1eorg1e.
4elta 4un#rii nu mai are nevoie de prea multe cuvinte de prezentare. *otu5i7 pentru cine
nu a +ost niciodat# acolo7 e destul de greu s# se 1ot#rasc# ,ncotro s/o apuce. 4ac# vre0i s#
Igusta0iJ cu adev#rat din spiritul 4eltei7 atunci locul ideal e (+6ntu G1eorg1e. !ocalitatea7 ce
cuprinde aproximativ 353 gospod#rii ,n care tr#iesc 1.333 de oameni ce 5i/au p#strat tradi0iile 5i
limba ucrainean#7 se ,ntinde pe partea st6ng# a celui mai vec1i bra0 al 4un#rii7 (+6ntu G1eorg1e7
,n apropierea gurii de v#rsare a +luviului ,n Marea Aeagr#.
(+6ntu G1eorg1e7 un loc magic unde 4un#rea ,nt6lne5te Marea Aeagr#7 un loc ,n a+ara
timpului7 pitoresc 5i neconven0ional. Multe +lori7 soare7 nisip +in7 case vopsite ,n culori vii b#tute
de v6nturi7 cu ornamente din lemn tra+orat 5i acoperi5uri din stu+. 'ici natura mai p#streaz# o
lume neatins# ,nc# de iure5ul vie0ii moderne.
O alt# caracteristic# interesant# a a5ez#rii este +aptul c# nu se poate a9unge acolo dec6t
pe ap#. *uri5tii pot lua vaporul din portul *ulcea Ec#l#toria dureaz# circa 4 oreF7 portul
Ma1mudia Edou# ore 5i 9um#tateF sau portul Murig1iol Edou# oreF.
Odat# a9un5i acolo7 turi5tii se pot bucura de pla9a situat# la 15/23 de minute de mers pe
9os7 pe drumuri acoperite cu nisip +in7 salbatic#7 cu scoici 5i ciulini7 pare nes+6r5it# Ese ,ntinde de/
a lungul 0#rmului p6n# la (ulina 3& de %ilometriF@ pot p#trunde ,n inima 4eltei pe canale ,nguste7
printre nu+eri galbeni 5i albi7 pentru a pescui sau pentru a privi numeroasele specii rare de p#s#ri@
pot +ace plimb#ri pe 4un#re7 canale 5i lacuri7 cu diverse ambarca0iuni7 +ie ele tradi0ionale
Ecaiacul7 lotca sau ma1unaF sau moderne E5alupe sau ambarca0iuni rapideF@ pot urm#ri cuib#ritul
p#s#rilor de ap#7 apari0ia puilor pe canale7 coloniile de pelicani g#l#gio5i7 li5i0e alerg#toare pe
ap#7 lebede gra0ioase sau cormorani ,ncrunta0i. 8n perioada octombrie/decembrie7 c6nd natura
,mbrac# culorile toamnei7 o parte din p#s#ri pleac# ,n 4elta Ailului7 dar sosesc alte ,naripate din
Aordul extrem. *uri5tii le pot vedea diminea0a devreme zbur6nd ca ni5te n#luci prin cea0a deas#
care acoper# 4unarea la v#rsarea ,n mare.
:azarea se +ace ,n cele dou#zeci 5i dou# de vile clasi+icate 4 stele E53 de camere duble7
33 apartamente cu 2 camere7 & garsoniere 5i un apartament cu 3 camereF.
4e asemenea complexul turistic Green Village mai cuprinde trei restaurante de lux7 trei
baruri lacustre7 centru de a+aceri cu s#li de proiec0ii 5i con+erin0e7 piscin#7 9acuzzi7 saun#7 loc
amena9at de 9oac#7 gr#tarBbarbe<ue7 +oi5or7 teren de sport7 discotec#.
7
01:1 Or#ani2ara #nral$ a c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
8n ceea ce prive5te organizarea complexului turistic7 aceasta este ,mp#r0it# ,n "
departamente H
1. recep0ia
2. camere
3. te1nic
4. contabilitate
5. restaura0ie
". managementul

Fi#)ra nr10
4
.xist# un num#r optim de salaria0i pe care trebuie s#/l de0in# un complex turistic. Dn
num#r prea mic de salaria0i ar in+luen0a negativ activitatea complexului turistic Eun num#r mic de
salaria0i ar putea a+ecta negativ calitatea serviciilor prestateF. 'cela5i lucru se ,nt6mpl# 5i atunci
c6nd num#rul de salaria0i este prea mare7 deoarece acesta ar atrage la r6ndul lui salarii 5i ast+el
cresc c1eltuielile. Aum#rul optim de salaria0i se determin# ,n +unc0ie de +iecare unitate 1otelier#7
2
Preluat# din surse interne ale +irmei@
8
MANAGER
GENERAL
MANAGER
GENERAL
RECEPIE
RECEPIE
CONTABILITATE
CONTABILITATE
MANAGER
EXECUTIV
MANAGER
EXECUTIV
TEHNIC
TEHNIC
CAMERE
CAMERE
RESTAURA
IE
RESTAURA
IE
nu exist# un standard ,n vederea acestui lucru. 8n cazul Green Village situa0ia num#rului de
salaria0i este urm#toarea H
CALIFACARE STUDII
SUPERIOARE
NUM;R SALARIU DE
NCADRARE
MODUL DE
LUCRU
;ecep0ioneri 4e pre+erin0# 3 233 ;OA 12B24
:ameriste Au 4 $53 ;OA & oreBzi
:ontabili 4a 1 1333 ;OA & oreBzi
Manageri
executiv
4a 1 8n +unc0ie de
v6nz#ri E 2 K F
-lexibil
Manager general 4a 1 8n +unc0ie de
v6nz#ri E 3 K F
-lexibil
8ngri9itor piscin# Au 1 "53 ;OA 12B12
Lnstalator Au 1 "53 ;OA & oreBzi
.lectrician Au 1 "53 ;OA & oreBzi
Paznici Au 3 "53 ;OA 12B24
Me+ restaurant Au 3 1333 ;OA & oreBzi
Cuc#tari Au 3 &53 ;OA & oreBzi
Osp#tari Au 13 "53 ;OA 12B12
Ta3l nr1 0
7
01 Rc+<ia
;ecep0ia este una dintre cele mai importante p#r0i ale complexului turistic. 'ceasta are
mai multe responsabilit#0i.
3
Preluat din surse interne ale +irmei@
9
Principalele ei responsabilit#0i sunt
4
H de a distribui camereBvile turi5tilor7 de a +ace rezerv#ri7 de a
,ncasa banii de la clien0i7 de a +urniza datele necesare cameristelor pentru a/5i putea ,ndeplini
activitatea. ;ecep0ia +unc0ioneaz# ,n regim non/stop E24 ore din 24F. *ot timpul ,n recep0ie
trebuie s# +ie cineva pentru a putea rezolva problemele ce apar pe parcurs.
Dna dintre cele mai importante responsabilit#0i pe care o are recep0ia este aceea de a
distribui camereBvile turi5tilor 5i de a +ace rezerv#ri. ;ecep0ia prime5te de la managementul
complexului num#rul de locuri valori+icate de +iecare agen0ie de turism pe o perioad# de 13 zile.
8n baza acesteia recep0ia +ace rezerv#rile 5i asigur# o valori+icare optim# a camerelor. .ste +oarte
important ca dou# rezerv#ri s# nu se suprapun# ,n timp. O distribuire e+icient# se e+ectueaz#
atunci c6nd exist# o continuitate ,n ocuparea camerelor.
8n +iecare zi recep0ia are obliga0ia de a anun0a cameristele pritr/o list# am#nun0it# num#rul
de camereBvile ocupate7 num#rul de camereBvile care se elibereaz# ,n ziua respectiv# precum 5i
num#rul de camereBvile care se vor ocupa ,n acea zi. 'ceste liste sunt necesare pentru e+ectuarea
mena9ului 5i a cur#0eniei generale ,n camereBvile.
;ecep0ia are rolul de a lua m#suri atunci c6nd un turist are o nemul0umire7 de exemplu aerul
condi0ionat nu +unc0ioneaz# sau nu curge apa cald#7 turistul va raporta aceasta nemul0umire la
recep0ie 5i aceasta va lua m#suri ,n vederea rezolv#rii problemei respective.
!a s+6r5itul +iec#rei zile recep0ia are obliga0ia de a preda banii ,ncasa0i ,n timpul zilei
al#turi de documentele 9usti+icative.
41 Ca&rl
:amerele sau vilele sunt responsabilitatea cameristelor. 'cestea se ocup# cu ,ntre0inerea
lor. 'ceast# ,ntre0inere const# ,n e+ectuarea de mena9 ,n timpul c6t ele sunt ocupate7 e+ectuarea
de cur#0enie general# ,n momentul eliber#rii lor 5i men0inerea ,n stare optim# pentru cazare ,n
timpul c6nd acestea sunt libere.
8n +iecare zi cameristele vor primi de la recep0ie lista am#nun0it# cu num#rul de
camereBvile ocupate7 perioada de timp pentru care sunt ocupate7 camereleBvilele care urmeaz# a
se elibera ,n ziua respectiv# 5i camereleBvilele care se vor ocupa ,n ziua respectiv#.
8n camereleBvilele ocupate7 ,n +iecare zi cameristele trebuie s# e+ectueze mena9ul. .l se
+ace atunci c6nd turistul este plecat din camer# sau din vil#. 'cest mena9 const# ,n sc1imbarea
4
(urse interne ale +irmei@
10
prosoapelor7 sc1imbarea len9eriei7 aprovizionarea cu gel de du57 cu 5erve0ele par+umate7 cu
5erve0ele cu silicon pentru panto+i7 golirea co5ului de gunoi.
8n camerele sau vilele ce urmeaz# s# +ie ocupate se veri+ic# dac# sunt ,n condi0ii optime
caz#rii. O camer#Bvil# este ,n condi0ii optime caz#rii atunci c6nd aceasta are len9erie 5i prosoape
curate7 +unc0ioneaz# toate aparatele electrice7 cameraBvila este aerisit#7 este curat# din toate
punctele de vedere.
:amereleBvilele care se elibereaz# ,n ziua respectiv# sunt supuse cur#0eniei generale.
:ur#0enia general# const# ,n sc1imbarea len9eriei 5i a prosoapelor7 aprovizionarea cu accesorii
E5erve0ele par+umate7 gel de du57 5eve0ele cu silicon pentru panto+iF7 se spal# pe 9os7 se d# cu
aspiratorul7 se d# cu spraN de camer#7 bine,n0eles dup# ce a +ost +#cut# o aerisire corespunzatoare.
!a ,nceputul zilei7 se elibereaz# de la magazia cu materiale7 de c#tre coordonatorul
departamentului7 materialele necesare pentru ziua respectiv#. Materialele respective se elibereaz#
,n +unc0ie de listele primite de la recep0ie.
O alt# sarcin# a cameristelor este de a veri+ica camereleBvilele la plecarea turi5tilor.
'cestea veri+ic# dac# nu lipse5te ceva din inventarul camereiBvilei sau dac# au +ost produse
pagube Es/a spart vreun pa1ar7 s/a spart oglinda7 s/a de+ectat vreun aparat electric din vina
turistuluiF. 4ac# camerista constat# c# totul este ,n regul#7 aceasta anun0# recep0ia iar ea poate
+ace +ormalit#0ile pentru ca turistul s# poat# pleca. .xist# 5i situa0ii c6nd camerista constat#
nereguli ,n camera pe care o veri+ic#. 8n cazul lipsei sau deterior#rii vreunui obiect din camer#
sau vil# se anun0# recep0ia de c#tre camerist# 5i aceasta ,n5tiin0eaz# turistul despre neregulile
constatate. *uristul este r#spunz#tor pe durata se9urului s#u. 'st+el7 acesta va trebui s# ac1ite la
recep0ie contravaloarea obiectului deteriorat sau care lipse5te. 4up# rezolvarea tuturor
problemelor7 responsabilul de la recep0ie poate s# treac# la +ormalit#0ile de ,nc1eiere a se9urului.
:ameristele au un rol +oarte important ,n buna +unc0ionare a complexului turistic.
'cestea trebuie atent selectate de c#tre managerii unit#0ii7 deoarece este +oarte important ca
acestea s# +ie cinstite7 ele intr6nd ,n contact cu lucrurile clien0ilor.
71 T=nic
*rei anga9a0i se vor ocupa de buna +unc0ionare a centralei termice7 deci de alimentarea
unit#0ii cu ap# cald#7 de ,ntre0inerea piscinei7 de repara0iile generale ,n ,ntregul complex.
.ste +oarte important ca acest departament s# +ie prompt. *rebuie s# se intervin# rapid ,n
rezolvarea problemei pentru a nu se na5te pierderi. 4e exemplu ,ntr/o camer# s/a spart conducta
11
de ap# rece. :amera respectiv# nu poate +i utilizat# 5i ast+el iau na5tere pierderi7 de aceea trebuie
s# se intervin# imediat pentru rezolvarea problemei. ;ecep0ia este cea care anun0# de+ec0iunile ce
apar. Pentru o interven0ie mai rapid#7 managementul complexului a decis ca permanent s# se
g#seasc# cineva pentru a rezolva acest gen de probleme. Personalul care va alc#tui acest
departament este preg#tit pentru orice gen de de+ec0iune Eprobleme cu instala0ia sanitar#7
probleme de electricitate7 probleme de t6mpl#rie etc.F.
81 C*n"a3ili"a"
*rebuie 0inut# o eviden0# clar# a mi5c#rii materialelor cu care este aprovizionat# +irma 5i
de asemenea trebuie 0inut# o eviden0# clar# a sumelor care circul# ,n complex. Dna din
principalele responsabilit#0i7 pe care departamentul contabilitate o are7 este de a 0ine o eviden0#
clar# privind ,ncas#rile 5i pl#0ile e+ectuate de +irm#. 'st+el orice aprovizionare cu materiale7 orice
plat# e+ectuat# c#tre un +urnizor trebuie s# se eviden0ieze ,n contabilitate. Opera0iile economice 5i
+inanciare se consemneaz# ,n momentul e+ectu#rii lor ,n documentele 9usti+icative.
!a s+6r5itul +iec#rei luni se e+ectueaz# un inventar ,n +iecare departement. 'cest
inventar are rolul de a reda o situa0ie clar# managementului complexului despre modul de
+olosire al resurselor materiale cu care departamentul respectiv a +ost aprovizionat.
O alt# responsabilitate7 pe care o are departamentul contabilitate7 este de colecta
,ncas#rile din recep0ie7 restaurant7 bar7 ,ncas#ri care se predau la r6ndul lor la caseria
complexului. 'cest lucru se ,nt6mpl# la s+6r5itul +iec#rei zile7 iar ,ncas#rile colectate sunt ,nso0ite
bine,n0eles7 de acte 9usti+icative.
-olosirea datelor contabile ,n procesul de conducere Esitua0iile pe care contabilii le
predau managerilor complexuluiF impune centralizarea 5i sintetizarea lor periodic#. !a aceasta
cerin0# r#spund situa0iile +inanciar/contabile de sintez# 5i de raportare. Prin intermediul lor7
datele ,nregistrate cu a9utorul sistemului de conturi sunt consolidate 5i raportate ca un tot unitar
sub +orma indicatorilor economico/+inanciari. (itua0iile +inanciare reprezint# un sistem de
indicatori economico/+inanaciari ce caracterizeaz# situa0ia patrimoniului7 situa0ia +inanciar# 5i
rezultatele ob0inute.
4ocumentele de sintez# 5i raportare se compun dinH bilan0 Econtul situa0iei
patrimoniului F7 contul de rezultate Econt de pro+it 5i pierdereF7 anexa la bilan0 5i raportul de
gestiune.
12
91 R!"a)ra<i
'cest departament este coordonat de managerul executiv7 care are ,n subordine 5e+ii de
restaurant 5i responsabilii de sal#7 atent selec0iona0i dintre osp#tari. *uri5tii pot lua masa pe
terasele celor trei restaurante Ecapacitate total#H 243 locuri ,n interior 5i 133 locuri pe teras#F.
(aloanele restaurantelor se ,ncadreaz# Aormelor aprobate prin Ord. M.*. A;.5"B12257 5i anumeH
173mOmBloc la mas#. Cuc#tarii pot preg#ti preparate gustoase din pe5te sau carne7 din buc#taria
interna0ional# 5i din cea local#. 8n cele trei baruri lacustre se pot g#si b#uturi pentru toate
gusturile.
:1 Mana#&n")l
Principala sarcin# pe care o are managementul +irmei este de a trasa sarcini precise
subordona0ilor. Managerii trebuie s# +ie un exemplu pentru subordona0i
5
.
:a manager 7 el trebuie s# +ac# orice pentru a/5i a9uta subordona0ii s# ob0in# rezultate
maxime ,n limitele talentelor 5i abilit#0ilor lor. 'ceasta ,nseamn# c# trebuie s# traseze sarcinile ,n
+unc0ie de rezultatele ob0inute7 s# munceasc# cu subordona0ii s#i ,n determinarea celor mai bune
solu0ii7 s# ,5i a9ute oamenii ,n identi+icarea 5i dep#5irea problemelor care ,i preocup#7 s# ,i
s+#tuiasc#7 s# ,i antreneze7 s# le dea a9utorul de care au nevoie 5i7 ,n s+6r5it7 el trebuie s# dea
subordona0ilor oportunitatea de a persevera ,n munc#.
Managementul trebuie s# asigure un grad de ocupare c6t mai mare pe toat# perioada
sezonului.
Ca+i"*l)l 4
Planificara !"ra"#ic$ % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn
Villa#
5
Peenan7 P.7 Management Guide to Communicate7 .d. ;avette Publis1ing !td.7 >ers1am7 122"7 p. 2$@
13
4101 M%i)l % &ar'"in# al c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
'gen0ii economici ac0ioneaz# ,n anumite condi0ii concrete7 o+erite de mediul lor extern.
Pentru a se putea adapta cu mai mult# u5urin0# la evolu0ia mediului7 +irmele turistice
trebuie s# cunoasc# 5i s# analizeze cu aten0ie at6t componenetele mediului extern c6t 5i propriile
resurse7 respectiv elementele ce alc#tuiesc mediul intern.
410101 M%i)l in"rn al c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
Mediul intern al unei +irme este alc#tuit din Qtotalitatea elementelor care asigur#
realizarea obiectului de activitate al acesteiaJ
"
.
:unoa5terea mediului intern7 respectiv a poten0ialului cantitativ 5i calitativ al resurselor
interne ale unei organiza0ii economice Emateriale7 +inanciare7 umane7 in+orma0ionaleF constituie o
premis# a adapt#rii cu mai mult# +lexibilitate la evolu0ia mediului extern.
P*"n<ial)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
4es+#5urarea activit#0ii complexului turistic Green Village se realizeaz# pe baza unor
resurse7 a c#ror structur# poate +i abordat# ,n +unc0ie de mai multe criterii.
'st+el7 din punct de vedere +izic7 se deosebescH dot#rile Ecl#diri7 ec1ipamente7
in+rastructur#F7 terenurile 5i alte resurse naturale utilizate con+orm speci+icului activit#0ii lor7
volumul 5i calitatea acestora in+luen06nd ,n mod nemi9locit rezultatele ob0inute.
4in punct de vedere al categoriei de resurse utlizate7 poten0ialul complexului turistic
Green Village se poate structura ,n modul urm#tor
$
H
capacitatea te1nic# Eprin intermediul c#reia se exprim# capacitatea complexului
turistic de a reliza o anumit# o+ert# corespunz#toare cerin0elor pie0ei7 din punct de vedere
cantitativ 5i calitativF@
capacitatea comercial# Epoten0ial comercialF prin intermediul c#reia se exprim#
aspecte re+eritoare la cantitatea 5i calitatea o+ertei care poate +i comercializat#7 la cota de
pia0# de0inut#7 la gradul de acoperire a cererii7 la politica de pre07 distribu0ie 5i promovare@
capacitatea +inanciar# Estabilitatea +inaciar#7 costul capitalului7 cas1/+loR/ulF@
6
Calaure7 V. Ecoord.F7 Marketing7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 23337 p. $4@
7
Calaure7 V. Ecoord.F7 Marketing7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 23337 p. $5/$$@
14
capacitatea organizatoric# Ecalitatea conducerii7 capacitatea de mobilizare 5i
orientare7 +lexibilitatea organiz#riiF.
410141 M%i)l ,"rn al c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
Ln+luen0ele mediului extern de mar%eting al complexului turistic se pot concretiza at6t
sub +orma unor ocazii +avorabile7 c6t 5i sub +orma unor amenin0#ri la adresa complexului.
Drm#rind tendin0ele ,nregistrate ,n evolu0ia mediului ,n care opereaz# 5i conect6ndu/se7
totodat#7 ,n mod permanent la dinamica sa7 complexul turistic Green Village trebuie s#/5i
+undamenteze strategia de mar%eting ,n deplin# concordan0# cu evolu0ia acestuia.
Mediul extern al complexului turistic este constituit din ansamblul +actorilor care
in+luen0eaz#7 ,n mod direct 5i indirect7 activitatea sa 5i are dou# componente principaleH
micromediul 5i macromediul.
8n0elegerea modului ,n care pot evolua componentele mediului extern al +irmei care
ac0ioneaz# ,n domeniul turismului este crucial# pentru atingerea succesului ,n activitatea
acestora
&
.

41014101 Micr*&%i)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
Micromediul complexului turistic Green Village este alc#tuit din acei agen0i economici
care ac0ioneaz# direct asupra activit#0ii sale 5i ale c#ror in+luen0e se resimt ,n mod direct asupra
activit#0ii sale. 4in aceast# categorie de agen0i +ac parte
2
H
a1 F)rni2*ri % &i>l*ac &a"rial / ,n vederea des+#5ur#rii activit#0ii ,n mod
corespunz#tor7 ,ntreprinderea trebuie s# realizeze o activitate de aprovizionare e+icient#.
Principalul obiectiv al activit#0ii de aprovizionare se concretizeaz# ,n asigurarea
complet# 5i complex# a unit#0ii economice cu resurse materiale 5i te1nice
corespunz#toare calitativ7 la locul 5i termenul solicitat7 cu un cost minim. 4eciziile de
aprovizionare sunt luate de conducere sau la cererea departamentelor. 4intre resursele
necesare enumer#mH materiale pentru cura#0enie Epra+ pentru cur#0at gresia 5i +aian0a G
:i+@ solu0ie pentru cur#0at geamurile G 'xion@ solu0ie pentru cur#0at aluminiu G Pronto@
spraN pentru cur#0at marmura G Pronto@ solu0ie pentru sp#lat canapelele 5i +otoliile G
:arpetin@ solu0ie pentru cur#0at covoarele G :arpetin@ 16rtie igienic# G =eRa@ solu0ie
8
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 34@
9
Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122&7 p. 152@
15
pentru ,ntre0inut c1iuveta 5i cada G :i+@ s#pun G 4ove@ gel dus G 4ove@ 5erve0ele
par+umate G Dltra:ompact@ silicon pentru panto+i G (1oesGel@ becuri economice G
P1ilips@ saci aspirator@ saci mena9eri G -ino@ 5erve0ele 5i spraN pentru 5ters pra+ul G
Pronto@ spraN de camer# G 'ir)ic%@ detergent G 'riel Pro+essional@ birotic#/papet#rie /
16rtie xerox7 pixuri7 tu5 imprimant#7 capse7 agra+e7 dosare7 caiete@ piese de sc1imb@
combustibili@ alimente si alte produse alimentare necesare in restaurant.
Principalii +urnizori suntH -ra1er / care are ca obiect de activitate distribuirea de
alimente 5i alte produse alimentare necesare ,n restaurant 5i materiale pentru cur#0enie@
*elena / care are ca obiect de activitate distribuirea de materiale pentru cur#0enie 5i
birotic#/papet#rie@ .rsel / care are ca obiect de activitate distribuirea de piese de sc1imb
5i Petrom / care are ca obiect de activitate distribuirea de combustibili. Plata +urnizorilor
se +ace +ie ,n numerar7 +ie prin virament bancar.
b. Pr!"a"*rii % !r.icii7 categorie de agen0i ai micromediului care datorit#
speci+icului activit#0ii turistice cuprinde ,n structura sa
13
H
prestatorii de servicii individuale care intr# ,n compunerea produsului turistic
Eprestatorii serviciilor de transport7 agrement7 alte servicii suplimentareF7 prestatori cu care
produc#torii 5i distribuitorii produselor turistice intr# ,n rela0ii directe 5i care7 prin calitatea
o+ertei7 ,i in+luen0eaz# ,n mod 1ot#r6tor activitatea@
intermediarii care distribuie produsele turistice7 respective agen0i economici
specializa0i ,n realizarea actelor de v6nzare/cump#rare a produselor turistice7 ocupan0i ai
unor pozi0ii speci+ic de/a lungul canalului de distribu0ie@
prestatorii anumitor servicii speci+ic7 +#r# de care nu se poate des+#5ura ,n mod
corespunz#tor activitatea complexului turistic7 de tipul asiguratorilor EGenerali 'sigur#riF7
b#ncilor ELAG Can%F sau a altor tipuri de prestatori cum ar +i +irmele specializate ,n
activit#0i de cercetare a pie0ei E-uture Mar%etingF.
'semeni +urnizorilor de m#r+uri7 in+luen0eaz# activitatea de prestare a serviciilor a
complexului turistic Green Village7 care ,ntre0ine rela0ii cu prestatori de servicii bancare si
+inanciare.
c1 F)rni2*rii % f*r<$ % &)nc$ - societatea a ,nc1eiat o colaborare cu O+iciul
-or0elor de Munc# ,n vederea distribuirii de c#tre ace5tia unui personal cali+icat.
10
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 35@
16
Personalul are un rol primordial ,ntr/un complex turistic. 8ntr/o unitate care a primit
cali+icativul de patru stele preten0iile cu privire la personal 5i nu numai sunt mari.
:omportamentul acestora ,n timpul serviciului trebuie s# +ie impecabil. .ste +oarte greu
s# se gaseasc# personal pentru aceast# munc#7 deoarece ace5tia trebuie s# se adapteze
condi0iilor de stres 5i oboseal#. 'cest lucru este valabil ,n perioada de mi9loc a sezonului7
c6nd deseori anga9a0ii trebuie s# r#m6n# peste program. :instea7 seriozitatea7
responsabilitatea sunt calit#0ile pe care orice anga9at al complexului turistic trebuie s# le
aib#. !ipsa unei cameriste ar provoca pierderi considerabile societ#0ii7 de aceea selectarea
personalului trebuie s# se realizeze +oarte atent. (electarea se +ace de c#tre manageri ,n
cazul complexului turistic Green Village.
%1 Clin<ii reprezint# una din cele mai importante componente ale micromediului
,ntruc6t sunt reprezenta0i de acele persoane +izice Econsumatori individuali ai produselor
turisticeF 5iBsau 9uridice E+ie distribuitori ai produselor turistice7 +ie institu0ii sau +irme care
ac0ioneaz# ,n diverse scopuri cum ar +i ,nt6lniri a+aceri7 recompensarea anaga9a0ilorF
c#rora le sunt destinate serviciile ,ntreprinderii
11
.
Publicul 0int# al +irmei este alc#tuit din dou# categorii. 8n primul r6nd din tineri de 25/
33 de ani / aleg excursiile lungi ,n care nu opteaz# pentru pac1etul complet de servicii7
pre+er6nd s# r#m6n# mai mult ,n vacan0# cu condi0ii nepreten0ioase. 8n al doilea r6nd7
persoane ce se ,ncadreaz# ,n categoria de v6rsta 43/53 de ani / persoanele care de9a au
copii mari7 pre+er# un se9ur de durat# medie7 dar sunt clien0ii cei mai preten0io5i pentru c#
ei pre+er# s# petreac# mai pu0in timp ,ntr/un concediu dar s# bene+icieze de condi0iile cele
mai bune.
Politica +irmei este aceea de a permanentiza leg#turile cu clien0ii s#i ast+el ,nc6t
acestea s# devin# leg#turi puternice cu ni5te Iclien0i +ideliJ. 'cesta este cuv6ntul c1eie al
reu5itei ,ntregii a+aceriH mul0umirea unui client7 ast+el ,nc6t el s# revin# ,n acela5i loc 5i cu
un nou client.
-irma se distinge de concuren0a sa prin serviciile o+erite7 serviciile gratuite7 bonusurile
pentru +idelitate7 pro+esionalismul 5i competen0a anga9a0ilor.
1 C*nc)rn<ii reprezint# acea parte a micromediului care este speci+ic# economiei
de pia0#. :oncuren0ii complexului Green Village sunt acele +irme care urm#resc
11
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 3"@
17
satis+acerea acelora5i nevoi7 deci care disput# aceiea5i clien0i7 dar 5i aceea5i +urnizori.
Prin +or0a lor economic# ei pot in+luen0a activitatea complexului touristic 5i pozi0ia
acestuia ,n cadrul pie0ei. O parte din concuren0ii complexului turistic Green Village sun
Pensiunea !ucia7 Pensiunea Mosonii7 Pensiunea Visconti7 :omplexul turistic :ormoran.
:oncuren0a este din ce ,n ce mai puternic# datorit# intr#rii pe pia0# a noi +irme cu
acela5i obiect de activitate. 4eparta9area de serviciile similare se realizeaz# din ce ,n ce
mai greu ,n condi0iile existen0ei pe pia0# a unei o+erte puternic diversi+icate 5i c6nd
elementele de di+eren0iere sunt tot mai di+icil de sesizat de poten0ialul consummator7
motiv pentru care este indicat ca +irma s#/5i creeze un avanta9 strategic pe pia0#.
:omplexul turistic este caracterizat printr/un management de ,nalt# per+orman0# 5i o
adaptare continu# la cerin0ele mediului concuren0ial7 rezultatele +iind vizibile ,n
progresul continuu ,nregistrat de complexul turistic.
f1 Or#ani!&l +)3lic - ,ntreprinderea comunic# at6t cu consumatorii serviciilor
sale7 c6t 5i cu diversele categorii de public. Organismele publice includ
12
H organismele
+inanciare7 mi9loace de in+ormare ,n mas#7 organele de stat7 organiza0iile cet#0ene5ti7
organismele publice locale7 marele public 5i personalul propriu.
:omplexul turistic Green Village trebuie s# 0in# cont de aceste categorii de public
deoarece7 prin rolul 5i pozi0ia 9ucat# ,n societate7 poate in+luen0a ,n mod decisive
activitatea acestora Espre exemplu organiza0ii ecologiste care militeaz# pentru ocrotirea
anumitor obiective ale naturii7 obiective care constituie pentru complexul turistic atrac0ia
inclus# ,n produsul turistic sau reprezentan0ii mass/media7 a c#ror opinie exprimat#
in+luen0eaz# ma9or publicul ,n ceea ce prive5te 9udecarea calit#0ii 5i atractivit#0ii
produsului touristic o+eritF.
41014141 Macr*&%i)l fir&i
:a agent economic7 av6nd un anumit pro+il de activitate7 ,ntreprinderea +unc0ioneaz# ,n
condi0iile concrete pe care i le o+er# mediul s#u extern. 8n vederea des+#5ur#rii unei activit#0i
e+iciente este necesar# cunoa5terea 5i adaptarea permanent# la modi+ic#rile continue ale
mediului7 identi+icarea ocaziilor +avorabile acesteia.
12
Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122&7 p. 1&2@
18
'st+el7 activitatea complexului turistic Green Village este in+luen0at# ,n mod indirect de
componentele macromediului7 componente ce nu pot +i in+luen0ate de activit#0ile ,ntreprinse de
organiza0ie. :ele mai importante componente sunt
13
H mediul demogra+ic7 economic7 cultural7
politic 5i natural.
a. M%i)l %&*#rafic. 8n ceea ce prive5te Green Village7 mediul demogra+ic are un rol
+oarte important ,ntruc6t popula0ia reprezint# at6t pia0a de des+acere7 c6t 5i resursele
umane necesare des+#5ur#rii propriei activit#0i.
b. M%i)l c*n*&ic7 caracterizat prin nivelul de dezvoltare7 gradul de ocupare a +or0ei
de munc#7 puterea de cump#rare7 are o in+luen0# puternic# asupra complexului Green
Village7 mai ales asupra politicii de stabilire a pre0urilor7 +actor de mare importan0#.
4e asemenea7 mediul economic in+luen0eaz# comportamentul societ#0ii7 al
consumatorilor.
c. M%i)l !*ci*?c)l")ral, constituit din ansamblul elementelor privitoare la sistemul de
valori7 obiceiuri7 rituri7 credin0e7 tradi0ii7 norme sociale7 ,n +unc0ie de care se
+undamenteaz# pozi0ia 5i statutul social7 elemente pe baza c#rora se +ormez#
motiva0ia turistic#7 comportamentul consumatorului de servicii turistice7 se +ormeaz#
cererea turistic#. :onsumul touristic este in+luen0at 5i de clasele7 categoriile sau
grup#rile sociale7 caracterizate prin anumite ,nclina0ii spre tipuri di+erite de produse
turistice.
d. M%i)l +*li"ic*?i>)ri%ic, respectiv elementele de ordin politic 5i legislative7 prin
intermediul c#rora este in+luen0at7 direct 5i indirect7 modul de ac0iune al +irmei.
'ctivitatea complexului turistic poate +i in+lune0at# nu numai prin deciziile
autorit#0ilor locale7 zonale 5i central7 dar 5i prin anumite m#suri la nivel interna0ional7
deoarece complexul turistic ,5i des+#5oar# activitate ,ntr/o zon# de mare importan0#7
4elta 4un#rii.
Pe de alt# parte7 anumite grupuri de interese pot in+luen0a la r6ndul la r6ndul lor7
activitatea complexului7 ,n sens pozitiv sau ,n sens negativ7 ,n +unc0ie de scopurile
urm#rite. 'ceste grupuri de interese pot ac0iona ,n mod permanent sau ,n mod
temporar
14
.
13
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 3$@
14
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 43@
19
e. M%i)l na")ral are o importan0# ma9or# pentru complexul turistic Green Village
deoarece determin# ,nsu5i obiectul de activitate al +irmei. 4e asemenea7 resursele
naturale au o mare importan0# ,n stabilirea politicii de pre0 a ,ntreprinderii7 ,ns# 5i
acestea la r6ndul lor sunt in+luen0ate de activitatea complexului turistic. -irma se
oblig# ca7 pe perioada derul#rii activit#0ii7 s# respecte legisla0ia 5i reglement#rile ,n
vigoare privind protec0ia mediului ,ncon9ur#tor7 deoarece ,5i des+#5oara activitatea
,ntr/o zon# prote9at# la nivel interna0ional7 4elta 4un#rii.
f. M%i)l "=n*l*#ic7 respectiv cl &ai %ina&ic fac"*r car infl)n<a2$ +ia<a
")ri!"ic$ 5i car infl)n<a2$ +ia<a ")ri!"ic$ 5i car, +rin ri"&)l (nal" al
+r*#r!)l)i "=nic, +rin in"n!ificara ac"i.i"$<ii % crc"ar?%2.*l"ar, (5i
+)n a&+rn"a a!)+ra ")")r*r c*&+*nn"l*r &i,)l)i % &ar'"in# @(nn*ira
+r*%)!)l)i, r%)cra c*!")ril*r5i &ic5*rara +r<)l)i, (&3)n$"$<ira ac"i.i"$<ii
l*#i!"icA1 Infl)n<a &%i)l)i "=n*l*#ic !" %"r&inan" a"/" (n +r*c!)l %
a!a&3lar a +r*%)!l*r ")ri!"ic @n*i %*"$ri al ca&rl*r c*&+l,)l)i "*)ri!"ic,
%2.*l"ara 5i &*%rni2ara &i>l*acl*r 5i c$il*r "ran!+*r" ca c +r&i"
cr5"ra +*!i3ili"$<il*r % acc!, n*i ci+a&n" % a#r&n"A, c/" 5i (n
%*&ni)l %i!"ri3)<ii 5i +r*&*.$rii@ &ai la! +rin in"r&%i)l In"rn")l)iA1
4elta 4un#rii este cea mai mare rezerva0ie de 0inuturi umede 5i cea mai
reprezentativ# delt# din .uropa 5i una dintre cele mai complexe din lume. 4elta
4un#rii reprezint# un obiectiv de mare atrac0ie turistic# prin prezen0a ,n cadrul ei a
unei variet#0i piscicole si ornitologice Eauto1ton# 5i de pasa9F. 4elta 4un#rii este de
+apt ca un vast muzeu ,n aer liber.
4141 Anali2a SBOT
'naliza ()O* are un rol important ,n evaluarea temeinic# 5i corect# a situa0iei +irmei
5i a mediului ,n care ac0ioneaz# 5i este indispensabil# pentru +undamentarea corespunz#toare a
planului de mar%eting.
P)nc" "ari
1. raportul calitate G pre0@
20
2. amplasament +oarte bun/4elta 4un#rii7 zon# unic# ,n .uropa@
3. activit#0i diversi+icateH pescuit7 v6n#toare7 birdRatc1ing@
4. +or0# de munc# cali+icat#@
5. te1nologie de gestionare a in+orma0iei modern#@
". nu depinde de un singur +urnizor@
$. practicarea unor pre0uri moderate@
&. varietate 5i calitatea serviciilor@
2. rela0ii bune cu partenerii@
13. tinere0ea 5i entuziasmul anga9a0ilor@
P)nc" !la3
1. dependen0a de agen0iile de turism@
2. promovarea insu+icient# a poten0ialului turistic al localit#0ii@
3. lipsa unui departament de mar%eting@
O+*r")ni"$<i
1. cunoa5terea concuren0ei din toate punctele de vedere E raport calitate/pre07 strategii de
dezvoltareF@
2. cunoa5terea tendin0elor pie0ei@
3. politica promovat# de stat@
4. diversitatea etno/cultural# spore5te atrac0ia pentru turi5tii str#ini@
5. atragerea de noi clien0i str#ini@
". dezvoltarea in+rastructurii ,n zon#@
$. re0eaua de comunica0ii bine dezvoltat# ,n zon#@
A&nin<$ri
1. cre5terea concuren0ei@
2. taxele impuse de autorit#0ile locale@
3. veniturile tot mai mici ale popula0iei@
4. imaginea ne+avorabil# a ;om6niei ,n str#in#tate7 pre9udec#0ile care ,nc# mai persist#@
5. migrarea turi5tilor spre alte zone turistice din alte 0#ri.
21
4171 Planificara !"ra"#ii % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
41710 F*r&ara !"ra"#ii % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn
Villa#
4up# ce a +ost e+ectuat# at6t o analiz# situa0iei mediului intern 5i extern7 c6t 5i o analiz#
()O*7 complexul turistic Green Vilage va analiza o posibil# alternativ# strategic# prin care ,5i
va atinge obiectivele 5i ,5i va ,ndeplini misiunea. 'legerea strategiei presupune existen0a unor
alternative strategice7 ca mi9loace recunoscute ,ntr//un context asem#n#tor misiune/mediu.
Op0iunea se bazeaz# pe experien0a trecut# a altor +irme7 c1iar dac# elementele situa0ionale nu
sunt ,ntru totul identice.
-ormularea unor strategii de mar%eting per+ormante se +undamenteaz# pe o serie de
analize sistematice. 'cestea trebuie s# clari+ice modul ,n care +irma trebuie s#/5i +oloseasc#
+or0ele 5i mi9loacele sale pentru a/5i utiliza ,n totalitate 5ansele pe pia0# 5i pentru ,ndeplinirea
obiectivelor de mar%eting. .le reprezint# direc0iile principale pentru conceperea instrumentelor
de ac0iune ale +irmei7 0in6nd cont de ciclul de via0# al produselor proprii 5i de particularit#0ile
programelor de dezvoltare.
(trategia de mar%eting devine rezultatul +inal al con+runt#rii dintre sc1imb#rile viitoare
ale +irmei 5i rezultatul mediului ei ambiant7 al stabilirii obiectivelor mar%etingului 5i al stabilirii
m#surilor corespunz#toare. (trategia indic# cu ce +el de m#suri de mar%eting trebuie atinse
obiectivele de mar%eting ale +irmei. Mar%etingul strategic e+icient concentreaz# ,n mod
consecvent toate mi9loacele 5i posibilit#0ile asupra trans+orm#rii orientate spre un scop
per+ormant al strategiei de mar%eting. Orice strategie are avanta9e 5i dezavanta9e intrinseci care
se cer cunoscute ,n momentul alegerii uneia dintre acestea pentru +ormularea unei strategii
personalizate. 'ceste avanta9e sau dezavanta9e sunt ampli+icate de anumite con+igura0ii ale
+actorilor interni 5i externi7 ast+el ,nc6t balan0a dintre ele poate s# se ,ncline ,n orice parte.
(trategia la nivelul a+acerii urm#re5te c65tigarea unui avanta9 competi0ional ,ntr/o
anumit# industrie sau segment de pia0#7 cu un anumit produs sau linie de produse
15
. 'cest tip de
strategie este subordonat# strategiei la nivelul organiza0iei 5i realiz#rii obiectivelor organiza0iei.
15
C#canu7 C.7 Management strategic7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122$7 p. 123@
22
Ldenti+icarea oportunit#0ilor de pia0# ,nseamn# e+ectuarea unei analize apro+undate a
oportunit#0ilor de mar%eting 5i a capabilit#0ilor te1nologice7 +inanciare ale +irmei de a le r#spunde
,n mod pro+itabil.
Oportunit#0ile de pia0# ale complexului turistic Green Village7 se axeaz# ,n special pe
segmentul de clien0i c#rora se adreseaz#7 ,n general persoane +izice7 care +ormeaz# marea parte a
cererii. -irma reu5e5te s# satis+ac# acest segment de pia0# prin practicarea unor pre0uri
avanta9oase 5i o+erind o serie de +acilit#0i auxiliare.
(electarea pie0elor 5i pozi0ionarea produselor7 reprezint# urm#torul pas pe care trebuie
s#/l +ac# +irma7 ele +iind axate pe analiza corel#rii multiple care se pot +ace ,ntre extinderea pie0ei
5i tipul produsului7 con+orm +iguriiH
Fi#)ra nr1 4
0:
-irma a ales7 ca 5i variant# strategic#7 strategia de +ocalizare. 'vanta9ele aplic#rii
strategiei de +ocalizare deriv# din di+eren0ierea produselor si realizarea de costuri mai sc#zute a
16
Preluat# din surse interne ale +irmei@
23
acestora. 'tractivitatea acestui tip de strategie const# ,n consolidarea avanta9ului competitiv al
servirii superioare a segmentului de pia0#7 dar si pozi0ia +avorabil# a +irmei +a0# de puterea de
negociere a marilor cump#r#tori7 ,ntruc6t descura9eaz# tendin0ele acestora de a se ,ndrepta spre
alte +irme. .xisten0a grupurilor distincte de cump#r#tori 5i concuren0a slab# ,n domeniu7
+ormeaz# cadrul +avorabil aplic#rii strategiei de +ocalizare.
O ultim# secven0# const# ,n dezvolatarea mix/ului de mar%eting7 stabilirea politicilor
+unc0ionale si planurilor de ac0iune ce permit realizarea obiectivelor propuse.
417141 Ela3*rara &i,?)l)i % &ar'"in# (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn
Villa#
Pentru stabilirea strategiei speci+ice ariei +unc0ionale a mar%eting/ului7 cei Ipatru PJ7
constituie un element primordial7 pe baza c#rora strategiile de la nivelul unit#0ii strategice se
detaliaz# 5i se concretizeaz# la nivelul ariei +unc0ionale a activit#0ilor7 +orm6nd mix/ul strategiei.
;eprezent6nd esen0a activit#0ii de mar%eting a unei unit#0i strategice puternic orientat#
spre pia0#7 mix/ul de mar%eting cuprinde elementele principale ale celor Ipatru PJ 5i anume
produsulBserviciul o+erit7 pre0ul sau gama de pre0uri7 promovarea v6nz#rilor 5i distribu0ia7
respectiv ansamblul comercian0ilor cu ridicata7 v6nz#torilor cu am#nuntul7 sistemului de
transport 5i depozitare
1$
. Plani+icarea de mar%eting strategic cuprinde7 ,n viziunea lui ?.>.MNers7
secven0ele succesive ale identi+ic#rii oportunit#0ilor7 select#rii pie0elor interesante pentru +irm#7
pozi0ion#rii produsului7 stabilirii obiectivelor cantitative7 dezvolt#rii mix/ului de mar%eting.
P*li"ica % +r*%)! (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
:omponenta principal# a mixului de mar%eting7 politica de produs reprezint# Iconduita
pe care o adopt# +irma re+eritor la dimensiunile7 structura 5i evolu0ia gamei de produse 5i servicii
ce +ac obiectul propriei sale activit#0i7 atitudin ce se raporteaz# permanent la cerin0ele mediului
de pia0#7 la tendin0ele mani+estate de ceilal0i concuren0iJ
0C
.
:on+orm opiniilor ,nt6lnite ,n literatura de specialitate7 exist# o serie de +actori care
determin# con0inutul politicii de produ ,n domeniul turismuluiH +actori naturali Erelie+7 clim#7
17
MNers7 ?.7 >.7 Marketing7 McGraR/>ill Coo% :ompanN7 AeR Sor%7 12&"7 p. "@
18
-lorescu7 :. EcoordF7 Marketing7 :o.d. Mar%eter/.xpert7 Cucure0ti7 12227 p. 222@
24
+lor#7 +aun#F7 +actori generali ai existen0ei umane Esocio/culturaliF7 in+rastructura general 5i
ec1ipamentele turistice
0D
.
C*nc+")l % +r*%)! ")ri!"ic
8ntr/o concep0ie integratoare7 ca +enomen 5i process economic7 cei mai mul0i speciali5ti
privesc produsul touristic ,ntr/o viziune de sNstem7 drept complex de bunuri 5i servicii7 rezultat al
intercondi0ion#rii elementelor sale componente.
'st+el produsul touristic este de+init ca +iind I rezultatul asocierilor7 interdependen0elor
dintre resurse EpatrimoniuF 5i serviciiJ
4E
.
8n opinia speciali5tilor rom6ni de mar%eting7 produsul turistic se poate structura pe
urm#toarele categorii de elemente
40
H
01 l&n" c*r+*ral7 care reprezint# ,n mod preponderant suportul atrac0iei turistice7 ,n
aceast# categorie incluz6ndu/seH
patrimoniul de resurseE naturale7 culturale7 istorice7 istorice7 artistice7 te1nologice
speci+ice 0#riisau zonei respectiveF@
in+rastructura general# a 0#rii7 zonei sau regiunii turisticeE +ormat# din re0eau
c#ilor de transport 5i telecomunica0ii7 electricitate7 canalizare 5i salubritateF@
ec1ipamentul turisticE incluz6nd baza material# de cazare7 alimenta0ie 5i
tratament7 sport 5i agrementF@
41 l&n" ac*r+*ral7 reprezent6nd ansamblul serviciilor puse la dispozi0ia
consumatorului de c#tre o+ertantul de produse turistice7 regrupate ,n servicii 5i elemente
psi1ologice@
71 c*&)nica<iil rfri"*ar la +r*%)!7 respectiv ansamblul in+orma0iilor transmise de
c#tre o+ertan0i Eprestatori sau distribuitori de turismF ,n scopul prezent#rii produselor
turistice7 prin intermediul instrumentelor 5i ac0iunilor din s+era politicii promo0ionale a
+irmei@
81 i&a#ina +r*%)!)l)i7 respectiv sinteza reprezent#rilor mentale de natur# cognitiv#7
a+ectiv#7 social# 5i personal# a produsului ,n r6ndul purt#torilor cererii7 ,n +apt un rezultat
al modului ,n care este perceput produsul respectiv de c#tre turi5ti.
19
Prippendor+7 ?.7 Marketing et tourisme7 !ang and :ie7 Cerne7 12$1@
20
(na%7 O.7 Economia i organizarea turismului7 .d. (port/*urism7 Cucure0ti7 12$57 p. 33&@
21
Calaure7 V.7 :#toiu7 L.7 Veg1e57 :.7 Marketing turistic7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 23357 p. 2"&/2$3@
25
Ofr"a % +r*%)! a c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
:el mai important lucru in cadrul unui produs sau a unui serviciu turistic sau de orice
natura este calitatea. 'poi trebuie mentinuta o corelare intre calitatea si pretul produsului sau
serviciului respectiv. 'cum con+orm statisticilor se poate observa o oarecare educare a
consumatorului . Ln cazul serviciilor turistice se poate observa o cerere mai mare pentru unitatile
cu un coe+icient calitativ superior. Green Village este pregatit sa o+ere un com+ort deosebit7 o
calitate deosebita a serviciilor pe care aceasta le presteaza la un pre0 relativ accesibil7 dupa cum
este prezentat mai 9os.
F Ca2ar
:amerele au o supra+a0# cuprins# ,ntre 25 5i 43 de mp +iecare. 'partamentele au la
parter un living de cca. 23 mp 5i o teras# de cca. 15 mp7 iar la eta9 un dormitor de cca.33 mp.
-acilit#0i camereH +rigider7 televizor cu 33 de canale7 ca+etier#7 usc#tor de p#r7 minisei+
individual7 ,nc#lzire central#7 baie ,n camer# cu 9acuzzi7 minibar 5i aer condi0ionat reglabil.
Managementul +irmei a preg#tit un pac1et de servicii ce sunt incluse ,n tari+ul camereiH
masa97 saun#7 sal# de +or0#B+itness7 teren de sport7 loc de 9oac# pentru copii.
4e5i vilele sunt de patru stele7 turi5tii nu trebuie s# se a5tepte la marmur# 5i +otolii de
piele7 c#ci se a+l# ,n 4elta7 iar aici singurul stil care se potrive5te este cel rustic. Vilele sunt
construite integral din lemn7 au acoperi5 de stu+7 sunt dotate cu absolut tot ce este nevoie pentru
ca turi5tii s# se simt# bine 5i indeamn# la somn imediat ce le este c#lcat pragul. 4ecora0ia7 de un
lux neostentativ7 se remarc# prin gri9a pentru detaliu. Pere0ii lambrisa0i ,n lemn patinat 5i
mobilierul colonial din bambus cu drapa9ele din in brut7 aduc ,n interior culorile subtile 5i calde
ale 4eltei. C#ile sunt generoase7 cu +inisa9e impecabile7 5i toalet# separat#.
*erasele camerelor au vedere spre 4un#re 5i spre mare. Vilele sunt ,ncon9urate de o
salb# de lacuri7 cu nu+eri 5i alte plante de ap#7 unde cuib#resc ra0e s#lbatice7 care pot +i urm#rite
,n timp ce turistul savureaz# o ca+ea.
F R!"a)ran"
26
*uri5tii pot lua masa pe terasele celor trei restaurante Ecapacitate total#H 243 locuri ,n
interior 5i 133 locuri pe teras#F7 privind +luviul 5i nem#rginirea m#rii7 sau pe pa9i5tea cu umbrare
de stu+7 situate pe malul lacului.
Cuc#tarii pot preg#ti preparate gustoase din pe5te sau carne7 din buc#taria interna0ional#
5i din cea local#. 8n cele trei baruri lacustre se pot g#si b#uturi pentru toate gusturile.
F Cn"r) % afacri
:entrul de a+aceri dispune de trei s#li de proiec0ii si con+erin0eH sala 1 / 123 de locuri7
sala 2 / "3 de locuri7 sala 3 / 43 de locuri 5i club ELnternet7 bibliotec# 5i biliardF. 4ot#rile sunt
ultramoderneH sistem audio 5T17 video7 digital si pelicul# de +ilm7 climatizare. Pentru cei care
doresc s# +ie la curent cu ceea ce se mai ,nt6mpl# ,n lume7 au posibilitatea s# urm#reasc#
programele de 5tiri transmise prin satelit.
8n ,ncercarea de a UumanizaU te1nologia7 acest spa0iu a +ost decorat cu lucr#ri realizate
,n taberele de pictur# U'nonimulU de la (+antu G1eorg1e. Mi ,nc# un am#nuntH sistemul de
Lnternet este Rireless.
F Rla,ar, a.n")r$
Dn mod pl#cut 5i relaxant de petrecere a timpului sunt excursiile pe canalele 5i lacurile
din aceast# zon# unic# ,n .uropa. Caza nautic# este dotat# cu b#rci rapide7 b#rci pesc#re5ti 5i
caiace. Pescuitul pe 4un#re7 pe lacuri sau pe canale reprezint# un alt punct de interes. :apturile
de mari dimensiuni nu sunt rare E,n +iecare an se prind somni de "3/&3 %gF. Pentru cei mici se pot
organiza cursuri de pescuit pe lacurile din Green Village. CirdRatc1ing/ul7 v6natoarea sau
+otogra+ierea reprezint# alternative spectaculoase pentru turistul specialist sau ,ncep#tor.
'l#turi de plimb#rile pe canale7 pescuit sau alte activit#0i7 turi5tii se pot bucura aici 5i de
mare 5i pla9#. Pla9a din (+6ntu G1eorg1e este situat# cam la 1 %m de Green Village. Mul0i
parcurg traseul acesta pe 9os7 dar exist# 5i un Q*rocariciJ Etractor sau 9eep dup# cazF cu remorc#7
care contra sumei de 2 lei duce turi5tii p6n# la pla9#. Pla9a este +oarte lung# cu lume pu0in#7 av6nd
un aspect mai s#lbatic. Pe pla9# nu se g#sesc terase sau c1io5curi alimentare7 de aceea turi5tii
trebuie s# vin# preg#ti0i de acas#. Pla9a merit# v#zut# nu numai ziua7 ci 5i noaptea7 pentru a
vedea licuricii de ap# existen0i doar aici 5i la Gura Porti0ei. 'ce5tia pe ,ntuneric lumineaz# ,n ap#7
o+erind un spectacol extraordinar.
27
4e asemenea7 ,n campingul 4el+inul exist# un cinema ,n aer liber unde ruleaz# ,n
+iecare sear# c6te un +ilm. 'ccesul la aceste +ilme este gratuit.
F C*&)nica<ii
.xist# semnal de tele+onie mobil#7 at6t Orange c6t 5i Voda+one. 4e asemenea exist# un
1otspot pentru internet Rireless7 care are acoperire pe ,ntreaga supra+a0# a IsatuluiJ.
P*li"ica % +r< (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
O particularitate a mix/ului de mar%eting o constituie politica de pre0 5i respectiv7 modul
de +ormare a pre0ului. Politica de pre0 este acea component# a mix/ului de mar%eting care
in+luen0eaz# pro+itul +irmei 5i singura care aduce venituri.
:onceptul de politic# de pre0 poate +i de+init ca Io decizie sau o serie de decizii7 luate
de conducerea +irmei7 bazate pe analiza prealabil# a costurilor 5i a situa0iei pe pia0# 5i av6nd ca
scop realizarea unui anumit obiectiv sau a unui set de obiectiv Eun anumit volum de v6nz#ri7 un
anumit pro+itF ,n cadrul unui plan general de ac0iuneJ
22
.
Fac"*rii % f)n%a&n"ar a +*li"icii % +r< (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn
Villa#
A1 Fac"*rii in"rni/ din categoria +actorilor interni care in+luen0eaz# deciziile de stabilire a
pre0urilor +ac parteH
1. Obiectivele de mar%eting ale complexului touristic Green Village7 care au +ost
de+inite ,n str6ns# leg#tur# cu strategia de produs. Principalele obiective strategice suntH
maximizarea pro+itului current7 maximizarea cotei de pia0# 5i domina0ia pie0ei prin
calitatea produselor o+erite. Pentru a atinge aceste obiective7 +irma practic# o strategie de
pre0uri moderate7 pre0uri ce se a+l# ,n str6ns# leg#tur# cu nivelul de calitate o+erit.
2. (trategia de mar%eting trebuie coordonat# corespunz#tor cu deciziile de pre0 ale
+irmei7 deoarece orice decizie viz6nd variabilele mixului de mar%eting poate in+luen0a
decizia de pre0.
22
(t#nciulescu7 G.7 Tehnica operaiunilor de turism7 .d. '!!7 Cucure5ti7 122&7 p. 1$2@
28
3. :osturile constituie cel mai important element pe care se bazeaz# procesul de
+undamentare a unui pre07 deoarece reprezint# limita in+erioar# aunui pre07 iar prin pre0ul
+inal nu numai c# se acoper# costurile de produc0ie7 distribu0ie 5i promovare7 dar ,n
acela5i timp se apropie pro+itul complexului turistic
23
. 8n aceast# categorie includem
costurile materiale directe7 costurile cu salariile directe7 costurile generale ale
departamentelor7 costurile generale de societate7 costuri a c#ror pondere di+er# ,n +unc0ie
de serviciul prestat.
61 Fac"*rii ,"rni ? din categoria +actorilor externi care in+luen0eaz# +ormarea pre0ului ,n
cadrul complexului touristic Green Village enumer#mH
1. Pia0a 5i cererea stabilesc limita superioar# a pre0urilor7 nivelul acestora +iind
determinat de bene+iciile 5i avanta9ele pe care le poate avea un cump#r#tor ,n urma
ac1izi0ei unui produs turistic
24
. .ste +oarte important s# se analizeze rela0ia pre0/cerere. 8n
cazul complexului Green Village de5i cererea nu este +oarte ridicat#7 pre0urile practicate
nu sunt mici deoarece produsele 5i serviciile o+erite intr# ,n categoria bunurilor 5i
serviciilor de lux.
Lmportan0a corela0ei pre0/cerere este cu at6t mai mare cu c6t se consider ,n mod
corespunz#tor e+ectul sezonalit#0ii cererii turistice7 sezonalitate ,n +unc0ie de care +irma 5i/
a +ixat propria strategieH pre0uri mai sc#zute la ,nceputul 5i s+6r5itul sezonului E33 apr / 14
mai7 15 oct / 2" octF7 dar 5i ,n cursul s#pt#m6nii Eluni7 mar0i7 miercuri7 duminic#F 5i
pre0uri mai ridicate ,n perioada de v6r+ a sezonului E15 mai / 14 octF7 dar 5i la s+6r5it de
s#pt#m6n# E9oi7 vineri7 s6mb#t#F.
2. :oncuren0a constituie un important +actor de in+luen0# asupra m#rimii pre0urilor
deoarece7 pe de o parte modi+ic#rile nivelului pre0urilor practicate de c#tre concuren0i pot
genera anumite reac0ii de r#spuns din partea +irmei7 iar pe de alt# parte strategia de pre0 a
+irmei poate in+luen0a intensitatea concuren0ei cu care se con+runt#.
:omplexul Green Village la nivel local am putea spune ca de0ine pozi0ie de monopol
deoarece nu exist# nici un concurrent direct care s# o+ere aceea5i categorie de produse la
acela5i nivel de calitate. 4e5i de0ine aceast# pozi0ie7 +ima practic# un nivel moderat al
tari+elor ,ncerc6nd maximizarea raportului pre0Bcalitate7 dar 5i maximizarea cotei de pia0#.
23
Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122&7 p. $42@
24
Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122&7 p. $43@
29
Vin6nd cont de +actorii enumera0i mai sus politica de pre0 practicat# ,n cadrul
complexului turistic Green Village pe perioada anului 2332 a +ost urm#toareaH
Vil 8GEtari+ele sunt exprimate ,n ;OAF
Aum#r persoane Perioada
33 apr / 14 mai 15
oct / 2" oct
15 mai / 14 oct
?7V7( 47!7Ma7Mi ?7V7( 47!7Ma7Mi
:am. dubl# cu pat matrimonial
/ 1 pers.
/ 2 pers.
233
253
1"3
213
325
3$5
2$5
325
Garsonier# E1 living la 4 dormitoareF
/ 1 pers.
/ 2 pers.
223
2$3
1$5
225
355
435
333
353
'partament 2 camere Eliving si 1 dormitorF
/ 1 pers.
/ 2 pers.
233
2&3
1&5
235
3$5
425
315
3"5
'partament 3 camere Eliving si 2 dormitoareF
/ 1 pers.
/ 2 pers.
/ 3 pers.
/ 4 pers.
533
553
"33
"53
433
443
4&3
523
"53
$33
$53
&33
553
"33
"53
$33
Ta3l nr1 4
49
Pat suplimentarEcu mic de9un inclusF H 23 ;OABnoapte
Pentru se9ur de minim 3 nop0i se aplic# tari+ele de cazare din timpul s#pt#m6nii.
25
1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro@
30
*ari+ele includH badminton7 +otbal pe pla9#7 tenis de mas#7 +itness7 sauna7 piscin#7
9acuzzi7 internet B *V7 bibliotec#7 biliard7 5a17 remi7 table.
4emipensiune Ecin#FH $$ ;OABpers.
Pensiune complet# Ede9un7 cin#FH 154 ;OABpers.
*axa de intrare ,n ;ezerva0ia Cios+erei 4eltei 4un#riiH 13 ;OABpers.Bse9ur.
Managementul complexului Green Village a preg#tit de asemenea 5i o serie de pac1ete
turistice pentru turi5tiH
01 SEHUR 4 n*+<i I 7 2il
*ari+eH ;OABpers.
Perioada !oc ,n single !oc ,n dubl#
33 apr /14 mai
15 oct /2" oct
213 &13
15 mai / 15 iul
31 sept /14 oct
1.143 235
Ta3l nr1 7
4:
LncludeH trans+er cu 5alupa rapid# Murig1iol / (+. G1eorg1e 5i retur7 cazare 4OOOO cu
pensiune complet#7 excursie ,n 4elt#7 partid# de pescuit.
26
1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro@
31
41SEHUR 7 n*+<i I 8 2il
*ari+eH ;OABpers.
Perioada !oc ,n single !oc ,n dubl#
33 apr /14 mai
15 oct /2" oct
1.123 1353
15 mai / 15 iul
31 sept /14 oct
1.525 1.223
Ta3l nr1 8
4J

LncludeH trans+er cu 5alupa rapid# Murig1iol / (+. G1eorg1e 5i retur7 cazare 4OOOO cu
pensiune complet#7 excursie ,n 4elt#7 partid# de pescuit.
71SEHUR : n*+<i I J 2il
*ari+eH ;OABpers.
Perioada !oc ,n single !oc ,n dubl#
33 apr /14 mai
15 oct /2" oct
2.353 1.$23
15 mai / 15 iul 2."25 2.323
27
1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro@
32
31 sept /14 oct

Ta3l nr1 9
4C
LncludeH trans+er cu 5alupa rapid# Murig1iol / (+. G1eorg1e 5i retur7 cazare 4OOOO cu
pensiune complet#7 excursie ,n 4elt#7 partid# de pescuit.
F Sr.icii c) +la"$
'l#turi de serviciile incluse ,n pre07 exist# 5i servicii adi0ionale7 puse la dispozi0ia
turi5tilor contra costH
Ar.
crt.
(erviciu o+erit *ari+ B or#
E;OAF
*ari+ B zi
E;OAF
1 Ciciclet# / 113
2 Carc# rapid#7 cu
barcagiu
1.2&3
Emax. 23 pers.F
3"3
Emax. 5 pers.F
215
Emax. 3 pers.F
2.1"3
E133 l benzin# inclusivF
233
E$5 l benzin# inclusivF
543
E43 l benzin# inclusivF
3 Carc# cu motor7 cu
barcagiu
$3
Emax. 2 pers.F
1&3
E13 l benzin# inclusivF
4 Carc# pesc#reasc#7
cu barcagiu
/ 113
5 :aiac 1& 113
" 8nc1iriere sal# con+erin0#
E123locuri@"3locuri@43locuriF
12 ;OA B pers
28
1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro@
33
$ .xcursie ,n 4elta 4un#rii7 cu b#rci pesc#re5ti Ecca 3 oreFH 133 ;OA B pers.
& .xcursie ,n 4elta 4un#rii7 cu b#rci rapide Ecca " oreFH 253 ;OA B pers. Emin. 5 pers.F
(e asigur# gustare E2 sandRic1/uri7 patiserie7 1 l ap# mineral#7 ca+eaF.
2 Pescuit sta0ionarH
/ pe 4un#reH 1$3 ;OA B pers. B zi E& oreF
O (e asigur#H lansete E2F7 accesorii7 1ran# rece E3
sandRic1/uri7 ap# mineral#F7 trans+er cu barca la B de la locul de
pescuit7 scaun 5i umbrel# de soare
/ pe lac incint#H 55 ;OA B pers. B zi E& oreF
O (e asigur# undi0e E2F7 scaun 5i umbrel# de
soare
Ta3l nr1 :
4D
F M*%ali"$<i % +la"$H /cas1H ;OA7 valut# E.D;O7 D(47 GCP7 :>-F@
/ordin de plat# EviramentF@
/c#r0i de credit EVisa7 4iners7 Master:ard7 Maestro7 'merican
.xpressF.
:lien0ii permanen0i se bucur# de un regim specialH masa este gratuit#. Dn client
permanent este acea persoan# +izic# sau 9uridic# ce valori+ic# una sau mai multe camere pe toat#
perioada sezonului.
P*li"ica % %i!"ri3)<i (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
29
1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro@
34
4istrubu0ia prezint# un rol important ,n cadrul mixului de mar%eting7 av6nd o in+luen0#
mare asupra activit#0ii des+#5urate complexul turistic Green Village.
;ealizarea conexiunii propriu/zise dintre prestatorii de servicii turistice 5i clien0i se
realizeaz# prin intermediul distribu0iei turistice7 de+init# ca +iind un ansamblu de activit#0i prin
care se realizeaz# v6nzarea produsului turistic
33
7 +ie totalitatea activit#0ilor care se des+#5oar#
pentru realizarea e+ectiv# a consumului
31
.
-irma des+#5oar# o distribu0ie indirect#7 prestarea serviciului realiz6ndu/se mi9locit7
utiliz6nd un canal indirect scurt sau lung.
4istribu0ia serviciilor turistice prestate de Green Village se va +ace prin intermediul
agen0iilor de turism. 8n politica societ#0ii7 agen0iile de turism sunt cele mai importante. .ste 5i
interesul agen0iilor de turism de a crea o imagine bun# complexului turistic7 deoarece serviciile
prestate de acesta sunt produsele pe care agen0ia le comercializeaz#.
!a ,nceputul sezonului se trimite o+erta la agen0iile de turism. 'cestea7 la urma lor7 dac#
sunt interesate de o+erta primit# vor solicita ,nc1eierea unui contract de colaborare sau o
conven0ie. .xist# o di+erent# ,ntre cele dou# H
contractul de colaborare prevede ,nc1irierea unui anumit num#r de camere pe toat#
perioada sezonului. Odat# ,nc1eiat acest contract de colaborare agen0ia de turism ,5i poate trimite
clien0ii +#r# s# cear# aprobarea managementului complexului Green Village ,n momentul
valori+ic#rii biletului@
conven0ia se ,nc1eie de c#tre agen0iile de turim care nu au o ci+r# de a+aceri mare 5i
nu ,5i pot permite ,nc1irierea unui anumit num#r de camere. 8nainte de vinderea unui7 bilet agen0ia
de turism va lua leg#tura cu managerii complexul turistic 5i vor cere aprobarea acestora7 deoarece
exist# situa0ii c6nd complexul turistic nu are locuri libere 5i atunci biletul care urmeaz# a +i v6ndut
nu ar avea acoperire. *ocmai din acest motiv7 +iecare agen0ie de turism care a ,nc1eiat un contract
de colaborare are obliga0ia de a ,n5tiin0a managerii complexul turistic privind valori+ic#rile
e+ectuate de aceasta7 precum 5i data c6nd vor avea loc valori+ic#rile respective. 8n +unc0ie de cele
men0ionate mai sus managerii anun0# recep0ia pentru a +ace rezerv#ri pentru perioadele de timp
respective.
30
Olteanu7 V.7 :etin#7 L.7 Marketingul serviciilor7 :o.d. Mar%eter/.xpert7 Cucure5ti7 12247 pg. 13&@
31
Calaure7 V.7 :#toiu7 L.7 Veg1e57 :.7 Marketing turistic7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 23357 pg. 322@
35
8n cazul contractului de colaborare7 o parte din c1eltuielile cu publicitatea sunt preluate
indirect de agen0iile de turism. 'cestea sunt interesate sa creeze o imagine bun# a complexului
turistic deoarece ,n acest +el ,5i v6nd 5i ele produsele Eserviciile 1oteliereF.
Pentru +iecare bilet v6ndut7 pentru +iecare loc valori+icat7 agen0ia de turism prime5te un
comision ,n +unc0ie de valoarea biletului sau a locului respectiv. 'cest comision reprezint# 13K
din valoarea biletului sau locului valori+icat.
4e5i distribu0ia indirect# conduce la cre5terea pre0ului prin ad#ugarea comisioanelor la
nivel de intermediar7 principalele avanta9e ale acestui tip de distribu0ie const# ,n satis+acerea ,n
mod superior a unei cereri turistice complete7 ,n mic5orarea e+orturilor economice ale
complexului turistic 5i ,n cre5terea siguran0ei acestuia ,n privin0a recuper#rii +ondurilor alocate
32
.
P*li"ica % c*&)nicar (n ca%r)l c*&+l,)l)i ")ri!"ic Grn Villa#
4es+#5urarea uei activit#0i e+iciente de c#tre +irma turistic# prin utilizarea mi9loacelor 5i
te1nicilor modern de mar%eting presupune nu numai crearea unui produs touristic adecvat7 o+erit
la un pre0 corespunz#tor7 ci 5i o activitate sistematic# de comunicare a +irmei cu clien0ii7 ,n
vederea +avoriz#rii imaginii +irmei7 in+orm#rii atente a consumatorilor poten0iali 5i a
intermediarilor7 in+luen0#rii comportamentului de cump#rare 5i consum7 spri9inirii procesului de
v,nzare.
'ceste activit#0i7 pentru care au +ost stabilite obiective precise7 realizate prin mi9loace de
ac0iune di+erite 5i multiple7 alc#tuiesc politica de comunicare de mar%eting7 component#
+undamental a politicii de mar%eting a +irmei turistice moderne
33
.
8n ceea ce prive5te politica de comunicare pe care o aplic# societatea7 se poate spune c#
aceasta este +oarte relativ# deoarece aceste c1eltuieli sunt preluate indirect de c#tre agen0iile de
turism. (ingurele c1eltuieli pe care societatea le are ,n cadrul acestei clase de c1eltuieli sunt acelea
cu emiterea de pliante publicitare 5i de ,ntre0inere a site/ului. Pliantele sunt trimise agen0iilor de
turism. .xist# clauze ,n contractul de colaborare7 care se ,nc1eie ,ntre societate 5i agen0iile de
turism7 care stipuleaz# suportarea acestor c1eltuieli de c#tre agen0iile de turism
34
.
32
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 1"4@
33
Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$7 p. 121@
34
Preluat din surse interne ale +irmei@
36
Promovarea pe cont propriu este +oarte greu de realizat deoarece implica costuri +oarte
mari
4171 Anali2a !"r)c")rii 3ilan<)l)i
'naliza structurii bilan0ului se va realiza pe baza analizei structurii activului 5i pasivului
bilan0ului ,ntreprinderii. 8n vederea analizei bilan0ului este necesar# studierea succesiv# a
activului care grupeaz# mi9loacele 5i a pasivului care indic# resursele de care dispune
,ntreprinderea.
8n scopul acestei analize vom +olosi ultimele bilan0uri al +irmeiH pentru anii 233"7 233$
5i 233&. Cilan0ul +unc0ional simpli+icat se prezint# ast+elH
37
38
Nr1
cr"1
S+cifica"i +ri*a%a @ + E A
7010414EE:
+ri*a%a @ + 0 A
7010414EEJ
+ri*a%a @ + 4 A
7010414EEC
RON +*n%r
@KA
RON +*n%r
@KA
RON +*n%r
@KA
1 Ac"i. i&*3ili2a" %in
carL
01C401J:C 9C,:4 K 01DCC1987 :4,8J K 4187C1J0E :C,48 K
/imobiliz#ri necorporale 3 3 3 3 3 3
/imobiliz#ri corporale 1.4&$.5"$ 4$7&$K 1."43.54" 517"3K 2.3&$.424 5&741K
/imoboliz#ri +inanciare 334.231 137$5K 344.22$ 137&4K 351.21" 27&3K
2 Ac"i. circ)lan" %in
carL
014C91:CE 80,7C K 010D817D: 7J,97 K 010781:CE 70,J: K
/stocuri 435.251 13734 K 4$1.322 147&3 K 42&."45 13725 K
/crean0e 23".$25 $7"1 K 332."52 2751 K 325.44" 2712 K
/casa 5i conturi la b#nci "43.$34 237$3 K 423.415 13722 K 313.5&2 &7"2 K
T O T A L A C T I V 710EJ188C 0EE,E K 710C41D7D 0EE,E K 719J717DE 0EE,E K
3 :apital social din careH 2.333.333 "473" K 2.333.333 "27&3 K 2.333.333 5572" K
/capital subscris v#rsat 2.333.333 "473" K 2.333.333 "27&3 K 2.333.333 5572" K
/patrimoniul regiei 3 3 3 3 3 3
4 ;ezerve 333.333 27"5 K 333.333 2742 K 433.333 11712 K
5 -onduri proprii 5i
provizioane
22$.44& $732 K 11$.232 3721 K 31&.323 &722 K
" :apital propriu E 3T4T5 F 2.52$.44& &1733 K 2.41$.232 $572" K 2.$1&.323 $"73$ K
$ :lien0i / creditori 2$3.333 &7"& K 333.333 2742 K 333.333 &732 K
& 8mprumut pe termen scurt 113.333 3753 K 115.333 37"1 K 135.333 2723 K
2 8mprumut pe termen
mediu 5i lung
233.333 "74" K 353.333 11731 K 453.333 127"1 K
T O T A L P A S I V 710EJ188C 0EE,E K 710C41D7D 0EE,E K 719J717DE 0EE,E K
Ta3l nr1 J
79
Plec6nd de la bilan0ul +inanciar se pot calcula indicatorii de structur# ai activului 5i ai
pasivului ast+elH
aF ponderea imobiliz#rilor ,n totalul activului Eg
i
F ,n anul de baz# +a0# de anul
anteriorH
g
i
X O133
g
i 233"
X5&7"2K
g
i 233$
X"274$K
g
i 233&
X"&724K
(e observ# o cre5tere a ponderii activelor imobilizate ,n totalul activului cu aproape 13
procente Ede la 5&7"2K la "&724KF.
bF ponderea stocurilor ,n totalul activului Eg
s
FH
g
s
X O133
g
s 233"
X13734K
g
s 233$
X147&3K
g
s 233&
X13725K
(e oserv# c#7 de5i valoarea stocurilor cre5te Ede la 435.251 ,n 233" la 42&."45 ,n 233&F7
evolu0ia ponderii stocurilor ,n totalul activului nu este una continu#H ini0ial ponderea stocurilor ,n
totalul activului cre5te de la 13734K la 13725K7 ca mai apoi s# scad# la 13725K. *otu5i putem
vorbi de o cre5tere a ponderii stocurilor ,n totalul activului de/a lungul ,ntregii perioade.
cF ponderea altor active circulante ,n totalul activului Eg
a
FH
g
a
X O133
g
a 233"
X2&734K
g
a 233$
X227$3K
g
a 233&
X1$7&1K
35
Preluat din surse interne ale +irmei@
39
Valoarea ponderii celorlalte active circulante ,n totalul activului a sc#zut de la 2&734K
la 1$7&1K.
dF ponderea activelor circulante ,n totalul activului Eg
c
FH
g
c
X O133
g
c 233"
X4173&K
g
c 233$
X3$753K
g
c 233&
X317$"K
Ponderea activelor circulante ,n totalul activului a sc#zut de/a lungul ,ntregii perioade
cu aproape 13 procente Ede la 4173&K la 317$"KF.
eF ponderea capitalurilor proprii ,n totalul pasivului Eg
p
FH
g
c
X O133
g
p 233"
X&1733K
g
p 233$
X$572"K
g
p 233&
X$"73$K
(e poate interpreta ca semn negativ sc#derea ponderii capitalurilor proprii ,n totalul
pasivului7 de la &1733K ,n 233" la $"73$K ,n 233&.
+F ponderea datoriilor pe termen scurt ,n totalul pasivului Eg
ds
F
g
ds
X O133
g
ds 233"
X12721K
g
ds 233$
X13733K
g
ds 233&
X11732K
Ponderea datoriilor pe termen scurt ,n totalul pasivului mai ,nt6i a crescut de la 12721K
,n 233" la 13733K ,n 233$7 ca mai apoi s# scad# ,n 233& la 11732K. 4e/a lungul ,ntregii perioade
40
s/a ,nregistrat o sc#derea a ponderii datoriilor pe termen scurt ,n totalul pasivului7 ceea ce
reprezint# un aspect pozitiv.
gF ponderea datoriilor pe termen mediu 5i lung ,n totalul pasivului Eg
dl
FH
g
dl
X O133
g
dl 233"
X"74"K
g
dl 233$
X11731K
g
dl 233&
X127"1K
Ponderea datoriilor pe termen mediu 5i lung ,n totalul pasivului aproape s/a dublat G de
la "74"K la 127"1K. 'ceast# cre5tere poate +i considerat# un semn negativ.
C*ncl)2ii
.volu0ia indicatorilor de structur# ai activului 5i pasivului ,n perioada studiat# Eanul
233" comparativ cu anii 233$ 5i 233&F eviden0iaz# +aptul c# ,n activ imobiliz#rile au crescut
semni+icativ7 a crescut ponderea stocurilor7 iar alte active circulante au sc#zut. 8n pasiv ponderea
capitalurilor proprii 5i a datoriilor pe termen scurt a sc#zut7 ,n timp ce ponderea datoriilor pe
termen lung 5i mediu a ,nregistrat o cre5tere. (e poate aprecia c#7 deoarece ,ntreprinderea are un
grad relative mic de ,ndatorare7 nu ,i va +i di+icil s# suporte ac1itarea creditelor anga9ate.
4191 Anali2a c=ili3rl*r financiar al 3ilan<)l)i
'naliza +inanciar# eviden0iaz# modalit#0ile de realizare a ec1ilibrelor +inanciare pe
termen lung 5i pe termen scurt ca obiectiv al analizei pe baz# de bilan0. .c1ilibrele +inanciare
sunt calculate plec6nd de la bilan0ul +inanciar al ,ntreprinderii7 concretiz6ndu/se ,n special ,n 3
indicatori7 pe care ne permitem s#/i analiz#m ,n continuareH
1. +ondul de rulment@
2. necesarul de +ond de rulment@
3. trezoreria.
01 F*n%)l % r)l&n"
41
-ondul de rulment exprim# excedentul capitalurilor permanente Ecapitaluri proprii T
datorii pe termen mediu 5i lungF asupra activului imobilizat
3"
.
Plec6nd de la aceste considerente7 exist# dou# modalit#0i de determinare a +ondului de
rulment 5i anumeH
aF Metoda de calcul pe baza datelor din partea superioar# a bilan0ului +inanciarH
-ondul de rulment X :apitaluri permanente / Lmobiliz#ri nete
bF Metoda de calcul pe baza datelor din partea in+erioar# a bilan0ului +inanciarH
-ond de rulment X 'ctive circulante / 4atorii pe termen scurt
-;
233"
X235."&3
-;
233$
X$$2.32"
-;
233&
X$22."&3
'ctivele circulante sunt excedentare +a0# de datoriile pe termen scurt7 +ondul de rulment
este pozitiv 5i prezint# o situa0ie normal# a ,ntreprinderii de/alungul ,ntregii perioade analizate.
*otu5i +ondul de rulment ,nreagistreaz# o diminuare7 ceea ce semni+ic# o mar9# de siguran0# mai
redus#7 dar pentru c# aceast# diminuare se datoreaz# +inan0#rii de noi investi0ii rentabile7 pe
termen lung aceste investi0ii vor contribui la cre5terea +ondului de rulment.
41 Nc!ar)l % f*n% % r)l&n"
Aecesarul de +ond de rulment reprezint# di+eren0a dintre necesit#0ile de +inan0are a
ciclului de exploatare 5i datoriile de exploatare
3$
.
A-;
233"
X3$1.2$"
A-;
233$
X4$3.2&1
A-;
233&
X524.321
71 Tr2*rria
*rezoreria are un rol +undamental ,ntr/o ,ntreprindere deoarece caracterizeaz# m#rimea
disponibilit#0ilor b#ne5ti de care dispune aceasta la un moment dat. 8n general7 trezoreria este
masa de disponibilit#0i +#cut# disponibil# din 9ocul pl#0ilor 5i ,ncas#rilor 5i care trebuie s# +ac#
+a0# permanent scaden0elor
3&
.
36
PeNrard7 ?.7 !nal"se #inanciere7 Vuibert gestion7 Paris7 12&"7 p.113@
37
(tancu7 L.7 Gestiunea #inanciar$ a agenilor economici7 .d. .conomic#7 Cucure5ti7 12247 p.32@
38
-eleag#7 A.7 Lona5cu7 L.7 Conta%ilitate #inanciar$7 vol.37 .d. .conomic#7 Cucure5ti7 12237 p.243@
42
-ondul de rulment este destinat +inan0#rii necesarului de +ond de rulment. :ompar6nd
+ondul de rulment E-;F cu necesarul de +ond de rulment EA-;F se ob0ine trezoreria E*F.
* X -; / A-;
*
233"
X533.$34
*
233$
X335.415
*
233&
X235.5&2
4eoarece +ondul de rulment este mai mare dec6t necesarul de +ond de rulment7
trezoreria este pozitiv#7 iar ,ntreprinderea nu este obligat# s# apeleze la credite bancare.
41:1 Anali2a r2)l"a"l*r
8n contextul economiei de pia0#7 unul dintre obiectivele ,ntreprinderilor ,l constituie
ob0inerea pro+itului care reprezint# ra0iunea existen0ei lor.
4ac# bilan0ul contabil descrie situa0ia patrimonial# a unei ,ntreprinderi la un moment
dat7 indic6nd 5i m#rimea rezultatului este necesar# prezen0a unui alt instrument care s# explice
modul de constituire a rezultatului 5i s# permit# desprinderea unor concluzii legate de
per+orman0ele activit#0ii ,ntreprinderii
32
.

'cest instrument este contul de pro+it 5i pierdere sau
contul de rezultate. .l grupeaz# +luxurile reale 5i +inanciare 5i pune ,n eviden0# opera0iunile
realizate de ,ntreprindere ,n cursul exerci0iului. :ontul de pro+it 5i pierdere este divizat ,n trei
mari grupe7 care delimiteaz# activit#0ile generatoareH
/ c1eltuieli 5i venituri de exploatare@
/ c1eltuieli 5i venituri +inanciare@
/ c1eltuieli 5i venituri excep0ionale.
:a regul# general#7 di+eren0a dintre venituri 5i c1eltuieli reprezint# rezultatul.
Ar.
:rt
Lndicatori Perioada
Perioada P3 E233"F Perioada P1 E233$F Perioada P2 E233&F
;OA ;OA ;OA
01 Vni")ri "*"al %in
carL
D4C1:DC 01ECJ1488 014881DJ4
a.Venituri din
exploatare
233.532 1.354.234 1.231.$$5
b.Venituri +inanciare 13.343 13.135 21.5"$
c.Venituri 1$.&5" 22.235 21."33
39
-eleag#7 A.7 Lona5cu7 L., Conta%ilitate #inanciar$7 vol.17 .d. .conomic#7 Cucure5ti7 12237 p. 134@
43
extraordinare
41 C=l")ili "*"al %in
carL
89D1877 9C71CJ0 :DC1044
a.:1eltuieli din
exploatare
442.2"& 5"1."44 "&1.314
/c1eltuieli cu materii
prime
13&.$"1 125.22& 14".&55
/c1eltuieli cu
materiale consumabile
4$.332 3$.$5& 44.5""
/c1eltuieli cu energie
5i ap#
133.$"5 1&&.$15 225.&1&
:1eltuieli cu materiale
total
2&2.52& 352.4$1 41$.232
/c1eltuieli cu lucr#ri 5i
servicii executate de
ter0i
3.34$ 4.12& &.512
/c1eltuieli cu impozite
5i taxe
11.&25 1&.223 "$."53
/c1eltuieli cu
remunera0iile
personalului
113.&32 142.152 142."24
/c1eluieli privind
asigur#rile 5i protec0ia
social#
33.25" 43.5"3 45.212
:1eltuieli cu
personalul total
144.$5& 1&5.$15 1&$.213
b.:1eltuieli +inanciare 13.1"5 1$.&21 1".&3&
c.:1eltuieli
extraordinare
/ 4.43" /
71 R2)l"a")l 3r)" al
,rci<i)l)i %in carL
8:D14:9 9E717J7 98:1C9E
Pr*fi" 8:D14:9 9E717J7 98:1C9E
Pir%r / / /
a.;ezultatul din
exploatare
451.234 422.523 523.4"1
Pro+it 451.234 422.523 523.4"1
Pierdere / / /
b.;ezultatul +inanciar 1$5 $.$1" 4.$52
Pro+it 1$5 / 4.$52
Pierdere / $.$1" /
c.;ezultatul curent 451.432 4&4.&$4 515.$32
Pro+it 451.432 4&4.&$4 515.$32
Pierdere / / /
d.;ezultatul
extraordinar
1$.&5" 1&.422 21."33
44
Pro+it 1$.&5" 1&.422 21."33
Pierdere / / /
81 R2)l"a")l n" al
,rci<i)l)i
7CE10E8 8EJ1J74 8841D8C
Pr*fi" 7CE10E8 8EJ1J74 8841D8C
Pir%r ? ? ?
Ta3l nr1C
8E
Anali2a +rinci+alil*r in%ica"*ri %in c*n")l % +r*fi" !i +ir%ri

A1 Vni")ri "*"al
(e poate observ# din *abelul nr. & o cre5tere continu# a veniturilor de la 22&."2& la
1.244.2$2. :eea ce ,nseamn# o cre5tere de 34 de procente ,n anul 233& +a0# de 233".
Vni")ril "*"al (n +ri*a%a 4EE:?4EEC
D4C1:DC
01ECJ1488
014881DJ4
Pri*a%a PE @4EE:A
Pri*a%a P0 @4EEJA
Pri*a%a P4 @4EECA
Fi#)ra nr1 7
80
F S"r)c")ra .ni")ril*r "*"al
40
Preluat din surse interne ale +irmei@
41
Prealuat# din surse interne ale +irmei@
45
Ta3l nr1 D
84
E
4EE1EEE
8EE1EEE
:EE1EEE
CEE1EEE
01EEE1EEE
014EE1EEE
018EE1EEE
Pri*a%a
PE @4EE:A
Pri*a%a
P0 @4EEJA
Pri*a%a
P4 @4EECA
S"rc")ra .ni")ril*r (n +ri*a%a 4EE:?4EEC
Vni")ri %in ,+l*a"ar
Vni")ri financiar
Vni")ri ,"ra*r%inar
Fi#)ra nr1 8
87
(e observ# o pondere +oarte ridicat# a veniturilor din exploatare.
42
:onstruit pe baza *abelului nr.&@
43
Preluat# din surse interne ale +irmei@
46
Nr1
cr"1
S+cifica<i +ri*a%a @ + E A
7010414EE:
+ri*a%a @ + 0 A
7010414EEJ
+ri*a%a @ + 4 A
7010414EEC
RON +*n%r
@KA
RON +*n%r
@KA
RON +*n%r
@KA
1. Venituri din exploatare 233.532 2"72"K 1.354.234 2"72"K 1.231.$$5 2"753K
2. Venituri +inanciare 13.343 1711K 13.135 3722K 21.5"$ 17$3K
3. Venituri extraordinare 1$.&5" 1723K 22.235 2.12K 21."33 17$4K
81 Vni")ri "*"al D4C1:DC 0EEK 01ECJ1488 0EEK 014881DJ4 0EEK
61 C=l")ili "*"al
(e poate observa din *abelul nr. & o cre5tere continu# a a c1eltuielilor totale de la
442.2"& la "&1.314.
E.*l)<ia c=l")ilil*r "*"al (n +ri*a%a 4EE:?4EEC
E
0EE1EEE
4EE1EEE
7EE1EEE
8EE1EEE
9EE1EEE
:EE1EEE
JEE1EEE
CEE1EEE
Pri*a%a PE
@4EE:A
Pri*a%a P0
@4EEJA
Pri*a%a P4
@4EECA
C=l")ili "*"al
Fi#)ra nr1 9
88
F S"r)c")ra c=l")ilil*r "*"al
Ta3l nr1 0E
89
44
Preluat# din surse interne ale +irmei@
45
:onstruit pe baza *abelului nr.&@
47
Nr1
cr"1
S+cifica"i +ri*a%a @ + E A
7010414EE:
+ri*a%a @ + 0 A
7010414EEJ
+ri*a%a @ + 4 A
7010414EEC
RON +*n%r
@KA
RON P*n%r
@KA
RON +*n%r
@KA
1. :1eltuieli din exploatare 442.2"& 2$7$&K 5"1."44 2"712K "&1.314 2$752K
2. :1eltuieli +inanciare 13.1"5 2722K 1$.&21 3735K 1".&3& 2741K
3. :1eltuieli extraordinare / 3K 4.43" 37$"K / 3K
81 C=l")ili "*"al 89D1877 0EEK 9C71CJ0 0EEK :DC1044 0EEK
C1 R2)l"a")l ,rci<i)l)i
4up# cum se poate observa ,n *abelul nr.7 complexul turistic Green Village are rezultate
pozitive Eob0ine pro+itF 5i ,nreagistrez# o cre5tere continu#.
E.*l)<ia +r*fi")l)i 3r)" (n +ri*a%a 4EE:?4EEC
84E1EEE
88E1EEE
8:E1EEE
8CE1EEE
9EE1EEE
94E1EEE
98E1EEE
9:E1EEE
Pri*a%a PE
@4EE:A
Pri*a%a P0
@4EEJA
Pri*a%a P4
@4EECA
R2)l"a")l 3r)" al
,rci<i)l)i
Fi#)ra nr1 :
8:
F S")c")ra r2)l"a")l)i ,rci<i)l)i
46
Preluat# din surse interne ale +irmei@
48
Ta3l nr1 00
8J
47
:onstruit pe baza *abelului nr.&@
49
Ar.
crt.
(peci+ica0ie Perioada P3
E233"F
Perioada
P1 E233$F
Perioada
P2 E233&F
RON RON RON
1. ;ezultatul din exploatare 451.234 422.523 "&1.314
2. ;ezultatul +inanciar 1$5 $.$1" 4.$52
3. ;ezultatul extraordinar 1$.&5" 1&.422 21."33
81 R2)l"a")l 3r)" al
,rci<i)l)i
8:D14:9 9E717J7 98:1C9E
91 R2)l"a")l n" al
,rci<i)l)i
7CE10E8 8EJ1J74 8841D8C
E
0EE1EEE
4EE1EEE
7EE1EEE
8EE1EEE
9EE1EEE
:EE1EEE
Pri*a%a PE
@4EE:A
Pri*a%a P0
@4EEJA
Pri*a%a P4
@4EECA
S"r)c")ra r2)l"a"l*r ,rci<i)l)i (n +ri*a%a 4EE:?4EEC
R2)l"a")l %in ,+l*a"ar
R2)l"a")l financiar
R2)l"a")l ,"ra*r%inar

Fi#)ra nr1 J
(e observ# a pondere +oarte ridicat# a rezultatelor din exploatare.
41J1 Anali2a rn"a3ili"$<ii
;entabilitatea reprezint# capacitatea ,ntreprinderii de a realiza pro+it7 care este necesar
at6t reproduc0iei 5i dezvolt#rii c6t 5i remuner#rii capitalurilor. 4eoarece prin intermediul
rentabilit#0ii se apreciaz# per+orman0ele ,ntreprinderilor7 ea reprezint# o in+orma0ie indispensabil#
b#ncilor7 creditorilor 5i partenerilor de a+aceri7 +iind de+init# ca un raport ,ntre rezultatul ob0inut
5i mi9loacele utilizate
4&
.
;entabilitatea poate +i apreciat# ,n trei moduri di+eriteH rentabilitatea activit#0ii@
rentabilitatea economic# 5i rentabilitatea +inanciar#.
A1 Anali2a rn"a3ili"$<ii ac"i.i"$<ii
8n analiza rentabilit#0ii activit#0ii se utilizeaz# indicatori exprima0i ,n m#rimi absolute 5i
,n m#rimi relative prin intermediul c#rora se apreciaz# per+orman0ele ,ntreprinderilor.
8n concordan0# cu structura veniturilor 5i c1eltuielilor din contul de pro+it 5i pierdere ,n
analiza rentabilit#0ii activit#0ii ,ntreprinderii se calculeaz# urm#torii indicatoriH rezultatul
48
Parasc1ivescu7 M.7 4.7 P#v#loaia7 ).7 Modele de conta%ilitate i analiz$ #inanciar$7 .d. Aeuron7 -oc5ani7 12247
p.532@
50
exploat#rii7 rezultatul +inanciar7 rezultatul curent al exerci0iului7 rezultatul excep0ional7 rezultatul
exerci0iului ,naintea impozit#rii.
4intre indicatorii exprima0i ,n m#rimi relative7 cu rol important ,n re+lectarea
per+orman0elor ,ntreprinderilor7 men0ion#m rata pro+itului ca parte integrant# a unui larg sistem
de rate economico/+inanciare.
;
p
X O133
;
p233"
X42723K
;
p233$
X3&7"$K
;
p233&
X3"7&5K
4in analiza ratei rentabilit#0ii activit#0ii7 se observ# sc#derea continu# a acesteia7 av6nd
o sc#dere brusc# datorit# cre5terii c1eltuielilor ,n activitatea 1otelului7 a sc#derii num#rului de
turi5ti 5i a gradului de ocupare.
61 Anali2a rn"a3ili"$<ii c*n*&ic
;entabilitatea economic# reprezint# e+icien0a utiliz#rii activului total sau a unei p#r0i a
acestuia7 exprimat# prin rata rentabilit#0ii economice7 care trebuie s# +ie superioar# ratei de
in+la0ie pentru ca ,ntreprinderea s#/5i poat# men0ine substan0a sa economic#. ;ata rentabilit#0ii
economice trebuie s# permit# ,ntreprinderii re,nnoirea 5i cre5terea activelor sale ,ntr/o perioad#
c6t mai scurt#. :alculul ratei rentabilit#0ii economice E;eF7 ,n general7 se bazeaz# pe pro+itul
exerci0iului 5i activul total7 ast+elH
;
e
X O133
;
e233"
X1571K
;
e233$
X127&K
;
e233&
X12732K
.xaminarea nivelului ratelor de rentabilitate ale activelor pune ,n eviden0# necesitatea
de sporire a activelor pentru a se ob0ine o cre5tere viitoare a pro+itului.
51
C1 Anali2a rn"a3ili"$<ii financiar
;entabilitatea +inanciar# se apreciaz# 5i prin intermediul ratei rentabilit#0ii +inanciare a
capitalului permanent 5i ratei rentabilit#0ii +inanciare a capitalului propriu7 indicatori
semni+icativi ,n aprecierea per+orman0elor economico/+inanciare a ,ntreprinderii7 at6t ,n cadrul
diagnosticului intern c6t 5i ,n analizele e+ectuate de di+eri0i parteneri.
;ata rentabilit#0ii +inanciare a capitalului propriuE;+cpF se calculeaz# ca raport ,ntre
pro+itul net 5i capitalul propriu.
;
+cp
X O133
;
+cp233"
X15733K
;
+cp233$
X1"7&"K
;
+cp233&
X1"722K
Dn nivel ridicat al ratei rentabilit#0ii capitalului propriu permite ,ntreprinderii s#/5i
g#seasc# noi capitaluri pe pia0a +inanciar# pentru a +inan0a cre5terea sa.
C*ncl)2ii 5i +r*+)nri
!ucrarea QPlani+icarea strategic# de mar%eting ,n cadrul complexului touristic Green
VillageJ7 surprinde procesul de plani+icare strategic la un nivel particular7 prin care se ,ncearc#
sublinierea rolului acestui process asupra activit#0ii +irmei.
52
Pentru +oarte mul0i7 plani+icarea strategic# de mar%eting este ceva aplicabil companiilor
mari7 dar este ,n egal# m#sur# aplicabil# 5i ,n cazul companiilor mai mici. Plani+icarea strategic#
poate a9uta +irma s# Upotriveasc#U punctele sale tari cu oportunit#0ile ivite pe pia0#. Pentru a putea
+ace acest lucru ,ntr/un mod e+icient7 +irma trebuie s# colecteze in+orma0ii despre mediul de
a+aceri pe care ac0ioneaz#7 apoi7 trebuie s# le analizeze. 8n acela5i timp trebuie s# existe o viziune
clar# despre +irm# / punctele sale tari c6t 5i cele slabe. 4e asemenea trebuie stabilite obiective
clare. *rebuie s# se evalueze ,n mod realist o companie 5i o a+acere7 indi+erent de obiectul de
activitate.
Mai mult dec6t at6t7 plani+icarea strategic# de mar%eting a devenit mai important# ca
oric6nd pentru managerii de companii7 deoarece dezvolt#rile te1nologice 5i competi0ia au +#cut
mediul de a+aceri rapid7 instabil 5i imprevizibil. 4ac# se dore5te ca a+acerea s# supravie0uiasc#
sau7 5i mai mult7 s# prospere7 trebuie s# +ie identi+icate ni5ele ,n care +irma va avea cele mai mari
5anse de succes 5i s# se gaseasc# resursele de care este nevoie.
Managerii care in0eleg nevoia companiei de plani+icare strategic# de mar%eting trebuie
s# o stabileasc# ,n +unc0ie de toate componentele organiza0ionale7 s# ob0in# ,mbun#t#0irea
per+orman0ei 5i s# 5tie cum s# pun# aceast# strategie ,n practic#.
6i3li*#rafi
1. Calaure7 V. Ecoord.F7 Marketing7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 2333@
2. Calaure7 V.7 :#toiu7 L.7 Veg1e57 :.7 Marketing turistic7 .d. Dranus7 Cucure5ti7 2335@
3. C#canu7 C.7 Management strategic7 .d. *eora7 Cucure5ti7 122$@
4. -eleag#7 A.7 Lona5cu7 L.7 Conta%ilitate #inanciar$7 vol.37 .d. .conomic#7 Cucure5ti7 1223@
5. -lorescu7 :. EcoordF7 Marketing7 :o.d. Mar%eter/.xpert7 Cucure0ti7 1222@
". Peenan7 P.7 Management Guide to Communicate7 .d. ;avette Publis1ing !td.7 >ers1am7
122"@
53
$. Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7
Cucure5ti7 122&@
&. Potler7 P1.7 'rmstrong7 G.7 (aunders7 ?.7 )ong7 V.7 Principiile Marketingului7 .d. *eora7
Cucure5ti7 122&@
2. Prippendor+7 ?.7 Marketing et tourisme7 !ang and :ie7 Cerne7 12$1@
13. Mu1cin#7 (.7 Marketing n turism7 .d. Muntenia7 :onstan0a7 233$@
11. MNers7 ?.7 >.7 Marketing7 McGraR/>ill Coo% :ompanN7 AeR Sor%7 12&"@
12. Olteanu7 V.7 :etin#7 L.7 Marketingul serviciilor7 :o.d. Mar%eter/.xpert7 Cucure5ti7 1224@
13. Parasc1ivescu7 M.7 4.7 P#v#loaia7 ).7 Modele de conta%ilitate i analiz$ #inanciar$7 .d.
Aeuron7 -oc5ani7 1224@
14. PeNrard7 ?.7 !nal"se #inanciere7 Vuibert gestion7 Paris7 12&"@
15. (na%7 O.7 Economia i organizarea turismului7 .d. (port/*urism7 Cucure0ti7 12$5@
1". (tancu7 L.7 Gestiunea #inanciar$ a agenilor economici7 .d. .conomic#7 Cucure5ti7 1224@
1$. (t#nciulescu7 G.7 Tehnica operaiunilor de turism7 .d. '!!7 Cucure5ti7 122&@
1&. *oc<uer7 G.7 =ins7 M.7 >azebouc<7 ?.7 /M.7 Marketing du tourisme7 2seme edition7 Gaetan
Morin .diteur7 .urope7 1222@
12. 1ttpHBBRRR.greenvillage.roBtari+eWro.
54