Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 .SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie ." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele.

Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb. Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare". 6 ." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590.N.O." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare. 95 R.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

.................................................................................................................................................. TETIERE ................ LUMINILE DE AVARIE .. 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ...................................... GEAMURI ELECTRICE............................. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ................................... PORTBAGAJUL .............................................................................. SCAUNELE .............................. PLANªA DE BORD .............. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat................................. BUTOANE DE COMANDÃ........................................ vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme................................. LA STAÞIA DE ALIMENTARE .. VOLANUL.....................................................................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã........... Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ................................................... PORTIERELE ................................... AER CONDIÞIONAT MANUAL ................................................................................ SISTEMUL FIAT CODE ..................................... CAPOTA .................................................... citiþi...................................................................................... MANETELE VOLANULUI ......................................... CENTURI DE SIGURANÞÃ .... În câteva minute.......... TABLOUL DE BORD ........................................... OGLINZI RETROVIZOARE ..........................................

Manetã deschidere capotã motor – 20. Ceas digital ºi display multifuncþional . Contact .3.16. 1 1. Comenzi control ventilaþie/climatizare . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Torpedo .4. Brichetã 15.7.14.PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.13.17.6.10.9. Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. Claxon . Manetã control ºtergãtoare de parbriz .19. Compartiment pentru radio . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Manetã reglare volan – 18.12. Capac de acces la siguranþe . Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Buton lumini avarie . Butoane de comandã ºi martori . 9 . Manetã comandã lumini externe . Comenzi display multifuncþional. Spaþiu depozitare . P4E02760 fig.11.2.8.

7. Contact . Manetã comandã lumini externe . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . 10 . Radio . Buton lumini avarie . Tablou de bord ºi martori avertizare . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Torpedo .11.10. Claxon . Manetã deschidere capotã motor . Capac de acces la siguranþe .6. Ceas digital ºi display multifuncþional . P4E02761 fig.4. Comenzi display multifuncþional.Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.20.15.9.14. 2 1. Spaþiu depozitare 16. Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Brichetã . Butoane de comandã ºi martori . Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .17.12.3.18.13.19.5. Comenzi control ventilaþie/climatizare . Manetã reglare volan .2.8.

Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Kilometraj total þi parþial. B . P4E02765 fig. D . 3 VERSIUNE 1. D .Turometru.Kilometraj total ºi parþial.3 Multijet A .Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã. C .Turometru.Termometru lichid rãcire motor.TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1.4 8V A .Termometru lichid rãcire motor. B . P4E02762 fig. C . 4 11 .

fig. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. Semnalul respectiv este. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. CHEILE fig. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. 5 O datã cu maºina. 5 12 P4E02836 . DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri.

Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. sã se sprijine pe tetierã. CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. C . 6 A . Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului". 7 fig. 7 astfel încât ceafa. B . 8 13 P4E02303 . 8. P4E02109 P4E02834 fig. TETIERE Reglaþi tetierele fig. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.Reglare înclinare spãtar. ºi nu gâtul.SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig.Reglare în înãlþime. 6 fig. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A.Reglare longitudinalã.

volan blocat. 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. folosiþi maneta A-fig. VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã). reglaþi spãtarul drept. 9 P4E02766 fig. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin. Poziþia 1 .Pentru protecþie maximã. 9. 10 14 . Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig.volan deblocat Poziþia 2 . Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat.

pentru orientare în cele patru sensuri B . Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. 12 Apãsare scurtã. Apãsare lungã. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual. 13. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca.MANETA DREAPTA fig. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). 11 P4E02768 fig. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. 12 P4E02780 fig. acþionaþi maneta A-fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului. 13 15 . maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. 14: A . cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. P4E02115 fig.

14 fig.Cursor recirculare aer. o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. B .Cursor vitezã ventilator. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. 17.Reglare temperaturã. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. P4E02116 P4E02769 fig. B .Cursor vitezã ventilator. 15 fig. D . LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. D .Cursor recirculare aer. C .Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt.Distribuire aer. C .Reglare temperaturã. apãsaþi din nou butonul. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale. 16 A .Distribuire aer. apãsaþi butonul A-fig. Pentru a le stinge. 16 16 P4E02770 . ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. rotiþi butonul D în poziþia -. 15 A . AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig.

C . P4E02835 fig. 18 fig. folosiþi manivela de comandã A-fig. B . Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. pentru acþionarea geamului respectiv.Stopuri de ceaþã. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2.buton pentru geam anterior dreapta. 19 17 . Când coborâþi.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. scoateþi întotdeauna cheia din contact. A . 20. În primul rând. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. A . în timpul acþionãrii. 17 fig. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). B . P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului. 19 pentru a coborî geamul. Trageþi butonul pentru a-l ridica.buton pentru geam anterior stânga.

Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. 23 18 P4E02125 .Verificaþi dacã s-a blocat.. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". În funcþie de model. Introduceþi capãtul tijei A-fig. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. fig. 23 în locaºul B al capotei. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. 22 fig. 20 fig. 21 (unde este prevãzutã). apoi lãsaþi-o sã cadã. maneta A poate avea diferite forme. 21 P4E02773 fig. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. 22.

N. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare.poziþie deschis 2 .) 95 sau mai mare. 24 P4E02126 fig. 1 .O. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii. sau trageþi (pentru deblocare). 25. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. – din interior.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. 26 19 . unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. apãsaþi (pentru blocare). Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 25 P4E02127 fig. fig. cu portierele închise. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund. 24. P4E02775 fig. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.

P4E02169 fig. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. 27. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului.Nu introduceþi în rezervor. cantitate de benzinã cu plumb. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. 27 20 . nici cea mai micã. nici în caz de urgenþã. La anumite versiuni.

......... insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL........................................ 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ............ 114 ACCESORII INTERIOARE .................................................... 136 21 ......... 125 ABS . 111 COMENZI ...................... 121 CAPOTÃ ................................. 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE .... 42 PORTIERE .................................................................................................................................... Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute.......CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs..................................................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol................... 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ................................................... Veþi aprofunda.... Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi........................ 126 AIRBAG-uri .................................... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ................................... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE .. cunoaºterea Fiat-ului Albea.......................................... cu dispozitivele ºi comenzile sale........................... 119 PORTBAGAJ .. Fiat Albea............................................................................................... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ ............................................................... 115 SISTEMUL FIAT CODE ......................................................... 36 SISTEM DE PRETENSIONARE..................................... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE .................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT....................................... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ .. 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ........................................ 26 REGLÃRI PERSONALIZATE.................................. pe scurt.................... 40 INSTRUMENTE DE BORD....................................................................................................... 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ................... 109 MANETE .................

1 O datã cu vehiculul. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. – dezactiva airbag-ul pasager. 1 22 P4E02836 . permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. fig. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). CHEILE fig. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. Semnalul respectiv este. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code).SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Cheia A este cea folositã în mod curent. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. – închide/deschide portbagajul. – închide/deschide portierele. Ea va: – porni motorul. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. care este activat automat când scoateþi cheia din contact.

sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. fig. (ex. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. codul nu a fost recunoscut. În acest caz. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. vã este oferit ºi cardul CODE fig. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. 2 P4E01369 23 . 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. Din motive de siguranþã. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. încercaþi ºi cu celelalte chei primite. 2 care conþine: A . Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. cardul CODE nu este duplicabil. C . Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK.O datã cu cheile. Dacã motorul rãmâne imobilizat. B . martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. datoritã unei cãderi de tensiune). 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie.

IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. 3 24 . Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã).Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. având asupra dvs. toate cheile primite ºi cardul CODE. Apãsaþi butonul A-fig. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. fig. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului.

Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. ledul cheii se aprinde doar o datã. toate cheile primite ºi cardul CODE.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. pentru pieþele în care se cere acest lucru. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. 4 P4E02839 25 . introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. fig. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. 4. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere.

scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. cheia poate fi scoasã din contact. Când coborâþi din vehicul.: cineva a încercat sã fure vehiculul). 5 26 . P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex. cheia poate fi scoasã din contact. apãsaþi butonul A.: radio. – PARK: motor oprit. 5: – STOP: motor oprit. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. fig. închidere centralizatã portiere. – AVV: pornirea motorului. coloana de direcþie se blocheazã. coloana de direcþie se blocheazã. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. lumini parcare aprinse. – MAR: poziþia de deplasare. Unele dispozitive electrice (ex. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. etc.) pot funcþiona.

7 27 P4E02412 . Dacã scaunul nu este bine fixat. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. P4E02834 fig. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. O datã ce aþi eliberat maneta. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. Neefectuându-le corect. SCAUNE ANTERIOARE fig. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. 6 fig.

10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. Atenþie. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. Scaunele spate fig. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. 9 fig. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. 2) reglaþi poziþia volanului. 10 28 P4E02766 . VOLANUL fig. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim.TETIERELE Scaunele anterioare fig. P4E02109 P4E02473 fig. 8 fig. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. 8 Pentru o mai bunã protecþie.

11 fig. P4E02115 P4E02116 fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Pentru a regla oglinda. 11 Este reglabilã.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului.12 Din interior. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. 13 29 . Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Cu reglare electricã fig.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. 2) poziþie normalã. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. 12 fig. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte.

dacã aceasta se blocheazã. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. fig. 14 Pentru fixarea centurii. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic.În timpul deplasãrii. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. când autovehiculul frâneazã brusc. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. Datoritã mecanismului retractabil. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. eliberaþi-o pentru un timp scurt. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. Pentru siguranþã maximã. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. þineþi spãtarul scaunului drept. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. În consecinþã. 14 30 . Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. La încercarea de a fixa centura.

Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. fig. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. Dupã ce aþi efectuat reglarea. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune. Dupã obþinerea poziþiei dorite. cu butonul B neacþionat. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. asiguraþi-vã cã. 15 P4E02303 31 . Pentru acest lucru. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B.

19. P4E02716 fig. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. 18 fig. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 16 este autorulantã A-fig. 19 32 . Pentru a evita fixãri greºite. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. 17. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 16 fig. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. Dacã centurile nu sunt folosite. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. 19 din locaºul respectiv B-fig. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. 16. dupã rabatarea banchetei. 17.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. înainte de a efectua operaþia. 19 ºi. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. scoateþi centura A-fig.

20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. 19. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. 20 fig. P4E02717 fig.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. Schema reprezentatã în fig. 21 33 P4E02718 . 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. 20 pentru a evita erorile. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. Schema reprezentatã în fig.

trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. spre exemplu dupã un accident. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. Folosiþi întotdeauna centurile. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. De fapt. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. 18. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. fig. 22 34 . Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 . 39 .25 kg 22 .RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului.36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate.18 kg 15 . SCAUN Grupa Grupa 0. L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.

4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. pe pãrþile laterale. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. oricât de puternic. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). verificaþi întotdeauna. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. 8) Când cãlãtoriþi. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. trãgând uºor de ea. 40 . Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. Acest fum nu este toxic sau inflamabil. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. 2) La modelele echipate cu airbag pasager.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. Nimeni. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. înaintea începerii acþiunii de reþinere.

Orice modificare de la starea lui iniþialã. Intervenþiile care implicã ºocuri. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. încorporat în sistemul de pretensionare. îmbunãtãþind astfel protecþia. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. nu au nici un efect asupra senzorilor. îi va afecta negativ eficienþã. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. inundaþii.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. în urma unor fenomene naturale (furtuni. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. 41 . Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. etc. Dacã. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie.

INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat.5÷7. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig. 31 fig. E .rezervor gol. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. 32 42 P4E02813 . 30 fig. în rezervor.5 litri. F . Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. au mai rãmas circa 5. 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. P4E02811 P4E02812 fig.rezervor plin.

P4E02815 TUROMETRU Fig. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor. 34 fig. Evitaþi aceastã turaþie. 33 fig. În acest caz. În condiþii normale. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. oricum în afara zonei roºii de pericol. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. P4E02814 fig. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. 35 Dacã acul indicã zona roºie. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. dacã afarã este foarte cald. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. 35 43 P4E02816 . Dacã ºi acul indicã zona roºie. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. în mod progresiv. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. Chiar ºi când mergeþi încet. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul.

sã citiþi în întregime acest capitol. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. În funcþie de versiuni. 37/a fig. P4E02833 fig. se trece la meniul principal. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). existã douã tipuri de display fig. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). 37/b. P4E02777 Butoane N ºi O fig. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. P4E02778 Se recomandã. 37/a sau fig. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. Buton MODE fig. Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. înainte de a efectua orice operaþie. trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. 38 P4E02779 fig. 37/b fig. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. 39 44 . descreºte (O) valoarea vizualizatã. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos).DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional.

fig. 41 45 . IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. – ceas C-fig. În funcþie de versiuni. display-ul rãmâne stins. 41. 41. 40 fig. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. – Mesaje de avertizare/avarie. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. 41. Cu cheia scoasã din contact. dacã sunteþi în meniul set-up. – Meniul Set-up. 41. – temperaturã exterioarã D-fig. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer.Buton TRIP fig. prin apãsarea butonului Trip. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi.

MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului. 46 . Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore. Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF).

l/100 km sau mpg). Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. La versiunile dotate cu acest sistem. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. 47 .Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h.

Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. Dacã sunt gãsite erori.TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. 48 . consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului.

aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã). Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 .DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. pentru mai multe detalii. care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O.

Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele). mai puþin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apãsaþi. de aceea operaþia trebuie repetatã. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. butonul “MODE”. 50 . Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). Q = apãsaþi.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. cel puþin de secunde. În acest caz. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise.

folosiþi butoanele N ºi O. butonul “MODE” 51 . Pentru a naviga. Luci Uscita Menu Lim. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. măsură dist. şofer Unit.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Vel. mai puţin de 2 secunde. Unit. buzzer Vol. cel puţin de secunde. port. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. măsură temp. Viteză Senz. Debloc. Selectare limbă Vol. măsură consum Unit. Sens. butonul “MODE” R = apăsaţi. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi.

dacã o portierã este deschisã. martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. pentru a avertiza ºoferul. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. La unele versiuni. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. 52 . La unele versiuni. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii.

Pentru setarea limitei de vitezã. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. butonul “MODE” 53 . mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. dacã este depãºitã. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. butonul “MODE” R = apăsaţi.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Opţiunea va clipi. R Q = apăsaţi. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi).

mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. La apãsarea butonului MODE. pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã. La unele versiuni.

activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. durata cãlãtoriei B. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. la unele versiuni. butonul “MODE” R = apăsaţi. vitezã medie B. mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde. consum B. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 55 . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Pentru efectuarea setãrii.

butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. Q = apăsaţi.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. ex: Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 56 .

Pentru reglare. O Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. Q Q Q Q Q = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R R R = apăsaţi.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. butonul “MODE” 57 .

Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. 58 . butonul “MODE”. cel puţin de secunde. ex: Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată.

numãrul piesei. 59 . etc.Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat.

Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. butonul “MODE” . Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.

mai puţin de 2 secunde. 61 . Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. O Opţiunea va clipi. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). butonul “MODE”.

Opţiunea va clipi. Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). 62 .Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). butonul “MODE”. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior.R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Pentru setare. butonul “MODE” .

Opţiunea va clipi. mai puţin de 2 secunde. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). cel puţin de secunde.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). butonul “MODE” 63 . butonul “MODE” R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

spaniolã. germanã). Pentru a selecta limba doritã. francezã. cel puţin de secunde. englezã. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . portughezã.

Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” 65 . volumul la nivelul “0”. cel puţin de secunde. Pentru reglare. butonul “MODE” R = apăsaţi. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. prin intermediul butoanelor N/O. Opţiunea va clipi. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer).

prin intermediul butoanelor N/O. butonul “MODE” 66 . Opţiunea va clipi. volumul la nivelul “0”. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. cel puţin de secunde. Pentru reglare.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 67 . ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. mile (mi) O sau zile. Pentru consultarea informaþiilor. butonul “MODE” R = apăsaţi.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi.

Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 68 . butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului.Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.

martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. 69 . Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR.

ex: R Q = apăsaţi. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. butonul “MODE” 70 . Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. La unele versiuni. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. mai puţin de 2 secunde.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi.

V = apăsaţi. Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu.Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). mai puţin de 2 secunde. butonul “TRIP” 71 .

La unele versiuni. ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. La unele versiuni. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. display-ul va afişa: La unele versiuni. mai puţin de 2 secunde. . valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. Atunci când autonomia este de sub 50 km. display-ul va afişa: V = apăsaţi. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. display-ul va afişa: La unele versiuni. în kilometri sau mile.

Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. 73 . display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. La unele versiuni.

display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni.Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. 74 .

La unele versiuni.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h. este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu. display-ul va afişa: 75 .

76 . se vor reseta datele furnizate de Trip Computer. cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu.Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde.

În funcþie de versiune. atunci când datele sunt vizualizate pe display. Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 .

În funcþie de versiune. timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat. În funcþie de versiune. se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 .

cu ajutorul butoanelor N ºi O. – display-ului multifuncþional. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. după câteva secunde. dacã este disponibilã.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. – display-ului radio-ului. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. Pentru efectuarea reglãrilor. N O Revenire automată. 79 . a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord.

acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. sunt însoþite. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime. 80 . În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. de mesaje specifice de avertizare. la unele versiuni.

dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. 81 . Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. martorul luminos se aprinde. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat. martorul luminos se aprinde. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. din cauza unor posibile scurgeri. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). verificaþi dacã este trasã frâna de mânã.

82 . se va aprinde martorul.Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. timp de 4 secunde. apoi se stinge. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. la rotirea cheii de contact la MAR.

acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. cu cheia de contact în poziþia MAR. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). cu lumina continuã. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display).Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. 83 . (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. Martorul rãmâne aprins.

Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. 84 . stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere).Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.

Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 85 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display).

Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. completaþi cu lichid de rãcire. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde.Verificaþi dacã existã scurgeri. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. continuarea pe pagina urmãtoare 86 .

apoi opriþi motorul. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior. 87 . þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. opriþi vehiculul. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins.

La unele versiuni. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã. cu vehiculul în miºcare. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. 88 .

Pentru unele versiuni: 89 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã.

90 . martorul va clipi timp ce 10 secunde. indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu.Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR.

cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. 91 . scãderea performanþei. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. dar trebuie sã se stingã imediat. eliberaþi pedala de acceleraþie. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. Dacã martorul clipeºte. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. la rotirea cheii în poziþia MAR.

înseamnã cã existã o anomalie.5 – 9 litri de combustibil. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul clipeºte. 92 .Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7.

dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. În acest caz. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. 93 . sistemul de frânare este în stare de funcþionare.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient.

Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. cu riscul derapajului. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. Conducând extrem de atent. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. 94 . semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv).Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 99 . luminile de parcare sau de întâlnire.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. în cazul unor versiuni diesel.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi. 101 .

sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. Vã recomandãm sã opriþi vehiculul. iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. 102 . t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare.

Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. 103 .Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil.

Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. 104 . este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp. martorul de pe tabloul de bord se aprinde. martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR.

Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. 105 . m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea.

P4E02782 fig. 42 106 . 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori.Aeratoare centrale ºi laterale orientabile.Aeratoare dezaburire parbriz. 3 . 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. 2 .SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 .Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.

B . 43 fig. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos.buton distribuire aer. P4E02783 P4E02784 fig.AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig. B . eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior. – în poziþia . SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. D .Aerator fix pentru geamuri laterale fig. 44. C . 45 107 P4E02769 .buton pentru activarea ventilatorului. 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. C . 45 A .Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. 44 fig.cursor setare funcþie recirculare aer.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer.: aerator închis.buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece). A .

w pentru încãlzirea rapidã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). 108 . recirculare aer din habitaclu. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet.este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. Dupã dezaburirea lunetei. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 3) Buton distribuire aer D: acul la -. Lunetã Apãsaþi butonul (. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. Dupã dezaburire/degivrare. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). se recomandã dezactivarea funcþiei.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie.

În poziþia 0p. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. activarea sistemului de aer condiþionat este opritã.Cursor activare funcþie recirculare aer. 46 A . B . deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. 2. P4E02769 D . 3 sau 4 -.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase. oprind funcþie de admisie aer din exterior. SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. tunel. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic.buton pentru distribuirea aerului. COMENZI fig.Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. 46 109 . IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. etc. fig. C . Sub nici o formã. ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton.

deoarece usucã aerul. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). butonul sã indice ¶. 46. Lunetã Apãsaþi butonul (. nu deschideþi aerul condiþionat.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). 3) Cursorul B poziþionat la v. 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. în zilele calde. poziþionat pe viteza 4. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. 2) Butonul ventilatorului C. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. în dreptul -.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. 46. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . Dupã dezaburire. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. se recomandã dezactivarea dispozitivului.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. 110 . DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. Dupã dezaburire. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent).

Odatã cu luminile exterioare. 48 111 P4E02786 . etc. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. tunel. 47 fig. Lumini de poziþie fig. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. P4E02785 fig. se ilumineazã tabloul de bord.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. Lumini de întâlnire fig. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii.

Clipirea farurilor fig. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. Semnalizatoare fig. P4E02787 fig. uºor. în jos . Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. 51 112 P4E02789 . Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y.pentru semnalizare stânga. 50 fig. 50. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. 49 fig.Lumini de drum fig. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. 51 Miºcaþi maneta: în sus .pentru semnalizare dreapta.

Trãgând maneta spre volan fig. 0 .temporarã continuã: când se elibereazã. P4E02790 P4E02791 fig. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. 52 fig. La anumite versiuni. 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 2 . maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz.ºtergere intermitentã.ºtergere continuã lentã. 1 . 3 . ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 54 113 P4E02792 . ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. la o distanþã mai mare de timp. 4 . 53).MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei.ºtergãtor oprit.ºtergere continuã rapidã. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. Spãlare inteligentã fig. 53 fig.

Pentru dezactivare. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. La urmãtoarea pornire. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. apãsaþi din nou butonul. Când sunt activate. oricare ar fi poziþia cheii de contact. 55 Pentru a le porni. La urmãtoarea pornire. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. apãsaþi din nou întrerupãtorul. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. dacã este necesar. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. 56 114 P4E02772 . Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. Pentru a le opri. P4E02771 fig. trebuie reaprinse. apãsaþi întrerupãtorul A. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. 55 fig. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. dacã este necesar. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. trebuie reaprinse. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare.

57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. 59 Pentru deschidere. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. trageþi de A. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. atunci când luminile exterioare sunt deschise. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. 60. Dupã accident. P4E02840 fig. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. 59 fig. 60 115 .COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. 57 fig. La deschiderea torpedoului. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. se aprinde o luminã interioarã B-fig.

pentru 3 minute. 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. 3: stinsã permanent (OFF). comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. – la deschiderea unei portiere. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. noaptea sau în locuri neluminate. 61. fig. OFF: plafonierã opritã. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. pentru 7 secunde. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. chiar cu portierele închise. ON: plafonierã pornitã. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). 116 . plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. în funcþie de poziþie. pentru 3 minute. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. 2: stins (OFF). pentru 3 minute. pentru 7 secunde. la urcarea ºi coborârea din vehicul. pentru 15 secunde. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. – la deschiderea unei portiere.

acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. ON: plafonierã pornitã. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. 63 P4E02494 fig. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 64 117 . BRICHETA fig. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. P4E02841 fig. Existã pericolul de incendiu sau arsuri. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. OFF: plafonierã opritã. dupã circa 15 secunde.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. Apãsaþi butonul A al brichetei. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins.

Pentru utilizare sau extragere. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Pentru locurile posterioare fig. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. apãsaþi butonul A. 68. Pentru a o deschide. scrumiera se poate extrage. 65 fig. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. 68 118 P4E02310 . iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig.Pentru locurile anterioare fig. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. 66 fig. Pentru a putea fi curãþatã. 66 Pentru locurile posterioare. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. P4E02795 P4E02156 fig.

72 este dezactivat. P4E02127 fig. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. 69. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. 70. 69 fig. 71. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. 71 119 P4E02159 . Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. La acþionarea mânerului A-fig. 70 fig. rotiþi în poziþia I-fig. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare.

geam anterior stânga. 72 P4E01612 fig. Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A .geam posterior dreapta. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). 73 120 . Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. dispozitivul va funcþiona normal. el se va opri din nou douã minute. fãrã ca sistemul electric sã intervinã. dacã nu. Trageþi de buton pentru a închide geamurile. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. B . 72. Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. P4E02835 fig. Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. Dacã defecþiunea a fost eliminatã.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute.

maneta A poate avea diferite forme. Când coborâþi. luaþi întotdeauna cheia din contact. 75 121 P4E02481 . asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. P4E02122 fig. în timpul acþionãrii. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. 75. În primul rând. În funcþie de model. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. folosiþi cheia de contact fig. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. Pentru închidere.La unele versiuni. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. 74 fig. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. folosiþi mânerul A. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig.

dupã rabatarea banchetei. 77 ºi. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. 77 din locaºul respectiv B-fig. este posibilã extinderea portbagajului. 77 fig. 77 cu ajutorul butonului C-fig. fig. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. desfaceþi centura Afig. înainte de a efectua operaþia. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. 79 122 . 78 de pe capacul mobil al portbagajului. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. 78 fig.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. prindeþi catarama în locaº A-fig. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã.

reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. 2) Rabataþi înapoi perna. 80 P4E02483 fig. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. Chiar ºi aºa. 77. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. Cu bancheta divizatã. 2) Rabataþi perna banchetei. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. 79. fig. trecând centurile în lateral. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. 4) Apãsaþi complet tetiera. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. creºte riscul de incendiu în caz de accident. 79. respectaþi prevederile legale. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. 70. trãgând centurile spre exterior. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. 81 123 .

3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. 83. 83 fig. 82. 84 124 P4E02125 .CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. AVERTISMENT. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. 84. 82 fig. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. capota ar putea cãdea cu putere. Înainte de a ridica capota. P4E02164 P4E02842 fig. Aºteptaþi rãcirea motorului. 2) Apãsaþi levierul A-fig.

Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii.Evitaþi eºarfele. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. fig. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. Capota se va închide automat. 85. 125 . Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului.

dacã apar defecþiuni. 126 . vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. iar sistemul devine mai zgomotos. De asemenea. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. dimpotrivã. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi.

Dacã sistemul ABS se activeazã. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. Cu toate acestea. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. 127 . însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor.

Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. De fapt. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). În acest caz. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. De asemenea. în acest caz. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. 128 . Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. sistemul de frânare este încã eficient.Dacã se produce o defecþiune. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. Procedând astfel. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. În acest caz. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. În aceste condiþii. pot compromite operarea sistemului de frânare.

AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. fig. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. pentru ºofer. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. existã un airbag mai mare pentru pasager. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). protecþia oferitã de airbag este diminuatã. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. prin urmare. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. – în planºa de bord. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. mormanele de pietriº sau zãpadã. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. în ciocniri cu spatele (de exemplu. 86 129 . localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. în consecinþã. atunci când este necesar. Atunci când se produce o coliziune. declanºeazã umflarea airbagului. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. ar fi zadarnicã. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. În aceste circumstanþe. ciocniri laterale. vehicule parcate). Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. Aºadar. În cazul unui accident.

fig. Poate cauza distrugerea dispozitivului. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. 88. în acest caz se pot transporta copii. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. 87-88 . este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. 87. 87 P4E02799 fig. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact.

unitatea electronicã de control. martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). Toate operaþiile de verificare. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. 131 . reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. La apropierea acestor scadenþe. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. centura de siguranþã. dupã care trebuie sã se stingã. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul.

Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. în faþa pieptului sau cu o pipã. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. un creion etc. þinut în gurã. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. în aceste cazuri. Aºadar. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. Mai mult.acestea trebuie întotdeauna fixate. 132 . nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. a coliziunilor laterale. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. acestea ar putea produce rãni grave. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. Pe de altã parte.

fig. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb.) nu trebuie sã fie mai micã de 95.N. oricât de micã ar fi cantitatea. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.O.. nici chiar în caz de urgenþã.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. la vehiculul dvs. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. 89 P4E02775 133 . Cifra octanicã (R.

rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. 90 fig. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat). 91. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. 91 fig.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. P4E02419 P4E02169 fig. acþionaþi direct asupra uºiþei fig. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. 92 134 P4E02486 . 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului.

3) În timp ce alimentaþi. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. 94. închideþi apoi uºiþa.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. pânã se aude clicul de fixare. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. fig. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. 93 P4E02492 135 . aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit.

94 136 P4E02493 .IMPORTANT În caz de pierdere. – sondã Lambda. fig. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. Prin urmare. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor.

RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. Pentru a evita astfel de probleme. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. la munte). În acest caz. putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. O completare tardivã nu are nici un efect. în combustibil. în caz contrar. Dacã motorul a fost pornit. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. se recomandã adãugarea. În orice caz. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. în timpul anotimpurilor intermediare. în funcþie de anotimp. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. 137 .

138 .

................ 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII ............................ în schimb............................ 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ................................................................. 142 PARCAREA ............ pentru a beneficia de toate calitãþile sale.............. sunt specifice Fiat-ului Albea................. 152 TRACTAREA REMORCILOR..... 139 .... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea........ 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ .................... 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule......................... 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE.......................................... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .............. pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ..... Altele. trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol.. 153 PNEURI DE IARNÃ ...................................................... Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea. în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa...........UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi.............. 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ ........... 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR..................................................... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE . Ca atare.. 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII ................. mai presus de toate.... 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE.................................

Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. când motorul este pornit. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. De asemenea. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. înainte de a repeta manevra de pornire. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. În primele secunde de funcþionare.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. 140 . monoxid de carbon ºi alte gaze toxice.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. în caz de ratare a pornirii motorului. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. Acest fenomen. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea.

141 .Se recomandã cã. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. sã demaraþi brusc. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. fãrã a forþa acceleraþia. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. în perioada de rodaj. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit.

Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. dacã martorul rãmâne aprins. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. martorul Y rãmâne aprins. Dacã motorul porneºte. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. Dacã. fãrã a forþa acceleraþia. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. cu cheia de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Cu motorul rece. imediat dupã stingerea martorului m.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 142 . Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. IMPORTANT Cu motorul oprit. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie.

Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. 1 143 P4E01637 . De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. fig. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu.PARCAREA Opriþi motorul. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. cât ºi la uleiul din motor. dacã plecaþi de lângã vehicul. atât în rezervor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale.

P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. 2 144 . Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. Martorul de avertizare x se va stinge. Presiunea exercitatã. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole.FRÂNA DE MÂNÃ fig. Cu motorul mergând. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. fig. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. poate uza elemente interne în cutia de viteze. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat.

acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. 145 . – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. – Evitaþi alimentele grele. leagãne etc. – Potriviþi scaunul ºoferului. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. În orice caz. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. – Periodic. înaintea unei cãlãtorii lungi.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. Cu toate acestea. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri.) nu stã în calea pedalelor. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului.

Apa. îndeosebi. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. ei se aflã pe locurile special destinate lor. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. cât ºi toþi pasagerii. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. 146 . acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional.. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. cã atunci când transportaþi copii. pe lângã dvs. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. la frânare. – Asiguraþi-vã cã. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. atât dvs.

ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. – În afara localitãþilor. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. – în condiþii de ploaie abundentã. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. iar dacã o faceþi. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. – Menþineþi farurile curate. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. În astfel de cazuri. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile.– Nu conduceþi multe ore continuu. 147 . CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. vizibilitatea este redusã. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol.. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat.. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs.

– Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. 148 . CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. a vizibilitãþii limitate. dacã vehiculul este prevãzut. etc. chiar ºi în timpul zilei. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor"..) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate. sau cu cheia de contact scoasã. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. aºadar orice manevrã este mai dificilã. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. – Dacã se poate.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. 153 . Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. În stare normalã de funcþionare. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. alimentaþi cât mai repede posibil. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. frunze uscate. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului.): pericol de incendiu. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. sondei Lambda ºi þevii de eºapament. nici mãcar în scopul testãrii. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. conuri de brad. Din acest motiv. etc. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator.

reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. 154 . PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). În aceste condiþii ar trebui înlocuite. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. Dacã vehiculul dvs. În orice caz. este dotat cu ABS. Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs.

Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. de 12 mm în afara profilului pneului 1. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h.4 8V 1. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã.3 Multijet 155 . nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. nu depãºiþi 50 km/h. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi. Cu toate acestea. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã. Evitaþi gropile din carosabil. verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse.

– nivelul de lichid din baterie.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – nivelul lichidului servodirecþiei. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. uscat.5 V. – nivelul uleiului motor.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – nivelul lichidului de frânã. – lãsaþi geamurile întredeschise. cu sistem de ventilaþie a aerului. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului. – umflaþi cauciucurile cu 0. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. ºi dacã este posibil. 156 . Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului.

– foarfece cu vârful rotunjit. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. un sul de tifon. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. – extinctor. – mãnuºi de lucru. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. 3 157 P4E01907 . fig. În plus. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. plasturi etc. ce afecteazã siguranþa vehiculului. decât dacã au montatã o antenã externã. tifon steril. – lanternã.. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã.

158 .

......................................... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ....... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat... 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI.............. Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini........................................ 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ...............ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret..... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ................................ Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente....................... 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE.... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs..... 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate... 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ..... 182 REMORCAREA VEHICULULUI ....... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs.................. 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ................................... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ....... 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT .. în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare............................................................................ 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR................ 159 ................. de cãtre Fiat în caz de necesitate............. Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ..............................

5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. iar apoi se va stinge. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. 160 . Dacã faceþi vreo greºealã. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1).

conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. Dacã. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. fig. 1 161 . Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. 2) cu un al doilea cablu. motorul tot nu porneºte. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. dupã câteva încercãri.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. nu continuaþi. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. 3) Porniþi motorul. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. Procedaþi ca în fig.

Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. pentru a nu distruge janta. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. cauzându-i daune iremediabile. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. 162 .PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. diferitã de cea a jantelor din oþel. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. din oþel cu cele din aliaj. De asemenea roata de rezervã este specificã. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect.

puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. levierul B de acþionare a cricului. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. P4E02667 fig. trusa conþine: cric A-fig. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri.1. 3/a. 3/a fig. pe cât posibil. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. fig. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. 2. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. 2. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. cheia C pentru prezoane. 3/b 163 P4E02668 . – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. 2 fig. o zonã luminatã.

Curãþaþi-le de substanþe uleioase. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig.9 kg. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. – cricul nu necesitã reglãri. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. fig. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. 3. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. Când rãsuciþi manivela cricului. – cricul nu poate fi reparat. pentru a facilita desprinderea roþii. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. 4 164 P4E02175 .

10. corespondent valvei de umflare B. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 7 fig. 8 P4E02806 fig. lucrând în cruce ca în fig. P4E01754 fig. 10) Montaþi capacul roþii.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. 8. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 6 P4E01642 P4E02804 fig. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 5 fig. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 5 se potrivesc în orificiile B. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. 9 165 P4E02805 . 6. 14) Strângeþi complet prezoanele. utilizând mânerul fig. 9.

în cazul spargerii.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. 11 166 P4E02666 . 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. pot arunca în jur cioburi de sticlã. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. 10 P4E02668 fig. fig. 11.

– Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. Dacã atingeþi din greºealã un bec. D-E. 167 . înainte de a-l schimba. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. C. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. dacã se poate. 12: A. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. precum ºi durata de viaþã a becului. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. Se monteazã prin împingere. B.Se recomandã. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã.

12 Torpedo 168 .P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig.

3) Introduceþi noul bec. 14. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 4) Prindeþi agrafele de fixare. conectorul ºi montaþi masca. 13. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. P4E02740 P4E02741 fig. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. 15 169 P4E01460 . 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 14 ºi scoateþi becul C. 13 fig. 14 fig. 13. 2) Desfaceþi soclul A-fig.

18 170 P4E02281 . 2) Extrageþi dispozitivul. prin împingere în sens antiorar. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. 16 fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. P4E02742 P4E02743 fig. 17. 17 fig. 16 rotindu-l în sens orar. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. pentru a comprima lamela A. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. 2) Desfaceþi soclul A-fig.

19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 2) Apãsaþi clema B-fig. P4E02496 fig. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 19 fig. 20. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. fig. 20 171 P4E02497 .

21 fig. scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare. Becurile fig. 21.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. 22 172 P4E02499 . D . Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. fig. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã. 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. 22 sunt de tipul: D . 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 20 sunt de tipul: C . E .Becurile fig. 3) Apãsaþi clemele C-fig. 22.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. P4E02498 fig.

îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. 23. aveþi acces la cele douã socluri. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. În interior. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 2) Extrageþi soclurile. 23 fig. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. 24 fig. 25. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. apoi demontaþi ºuruburile B.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. 3) Extrageþi becul B. P4E02500 P4E02501 fig. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 25 173 P4E02357 .

prin apãsare. extrageþi grupul din plafon. 29 174 P4E02505 . exercitând o presiune uºoarã. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. 27 fig. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. P4E02502 P4E02503 fig. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. – poziþionaþi un bec nou în locaº. 27. 28 fig. printr-o uºoarã apãsare. acþionând asupra clemelor A-fig. 27. repoziþionaþi grupul pe plafon.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. extrãgând grupul complet montat prin presiune. rotind în sens orar. 29 ºi extrageþi becul B. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. acþionând în punctele indicate în fig.

desfaceþi partea transparentã A-fig. 34 175 . 2) Înlocuiþi becul B. 30 P4E02507 fig. 33 ºi înlocuiþi becul C. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. 31. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. 31 fig. apãsând ºi trãgând în jos. fig. 30. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. LUMINÃ TORPEDO fig.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. – înlocuiþi becul B. 32 P4E02508 P4E01427 fig. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. 33 P4E02504 fig. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig.

verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. 35 176 .siguranþã intactã. Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. consultaþi tabelele din paginile urmãtoare.DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. B . 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. Înainte de a schimba o siguranþã. Dacã siguranþa se arde din nou. C . A . Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). fig. 35. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare.siguranþã cu filamentul întrerupt. duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate. Pentru localizarea siguranþei. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. 4) dupã ce aþi terminat. în caz contrar ar putea exploda. 3) porniþi încãrcãtorul. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. Dacã bateria a îngheþat. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. 181 . pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. Întâi dezgheþaþi-o. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv).

– cricul nu poate fi reparat. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. – nici o altã sculã. fig. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. ca în fig. Dacã se stricã. nu se poate ridica din faþã. 39 182 P4E02317 . Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. 39. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. trebuie înlocuit cu unul nou. În acest caz. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput.

42 183 P4E02807 . Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 41 fig. 40. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. P4E01730 P4E01731 fig. 40 fig. Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. Reglaþi cu atenþie braþele macaralei.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. 41). 42. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig.

43 fig. 44/a fig. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. iar roþile nu vor mai putea fi virate. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. Înainte de începerea remorcãrii. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. În timpul remorcãrii. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. Dacã este scoasã. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. Nu scoateþi cheia din contact.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. 43. Evitaþi zdruncinarea. Când vehiculul dvs. P4E02509 P4E02827 fig. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. 44/b sau spate fig. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 44/b 184 P4E02826 . Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. 43) sau spate (fig.

– Pe timp de noapte. în special atunci când vizibilitatea este proastã. o pãturã. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. nu îi aplecaþi capul ºi. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. Nu o trageþi de mâini sau picioare. Nu folosiþi niciodatã apã. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. pe cât posibil. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. indiferent de cât de mici sunt acestea. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. – Acþionaþi atent. al cãderii în apã sau într-o prãpastie. – Dacã nu sunteþi implicat direct. 185 . Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. – Dacã portierele sunt blocate. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. – Folosiþi un extinctor de foc. Este stratificat ºi este foarte rezistent.. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul.

45 186 P4E01906 . – un pachet de vatã de bumbac. – douã garouri. Pe lângã trusa de prim-ajutor. – un pachet de ºerveþele de hârtie. – bandaje de diferite lãþimi. fig. – o pensetã. – un sul de leucoplast. – o sticlã de dezinfectant. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. fig. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. – o foarfecã cu vârful rotunjit.

........... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL............................................................. Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere................ chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ............................................ 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR................... 188 PLAN DE REVIZII ANUALE .. 197 BATERIA ...................... 200 BUJIILE ................................ 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã....................... 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL...........................................................ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii..................... 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ ..................... 201 RACORDURI DE CAUCIUC................................................................................ 200 JANTE ªI ANVELOPE......................................................................................................... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei... 205 INTERIORUL . 205 CAROSERIA ................................................................ cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor................................. Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs.... presiunea în anvelope etc................. 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ .............................. 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE....................................... 187 ............. de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie..........................................

188 . Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. De aceea. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. presiunii în anvelope etc. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie.

pãrþi de cauciuc (bucºi. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). carburant. frâne). – verificare completare lichid (rãcire motor. etc. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. spãlare parbriz. cutie de viteze. frâne. reglarea presiunii dacã este necesarã. transmisie. La fiecare 3. circa 10. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. semnalizare direcþie. – înlocuire filtru ulei motor.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. tubulaturã. – verificare curent baterie. martori luminoºi de pe tabloul de bord).000 km (spre exemplu. – verificarea vizualã la: motor.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. faþã. ulei motor.). VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1. lumini plafoniere. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. lumini avarie.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi.000 km). frâne. baterie.) – verificare vizualã curele de transmisie. lumini compartiment marfã. – schimbare ulei motor. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. încãrcare (baterie. dacã este cazul: uleiul de motor. – verificare sistem de iluminare (faruri. tubulaturã flexibilã alimentare. manºoane etc. – înlocuire filtru de polen. 189 .

agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului.Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. IMPORTANT . Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune.Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. IMPORTANT . Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. repetate (sub 7-8 km).IMPORTANT .Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. pe cât posibil la începutul sezonului rece. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent. 190 . IMPORTANT . – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. chiar ºi când cheia este scoasã din contact. – pe drumuri prãfuite.Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. cu nisip sau noroi. IMPORTANT . – pentru cãlãtorii scurte. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult.

ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. Întreþinerea vehiculului dvs. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. 191 . Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. reduceþi intervalul între revizii. Eºarfele. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci.IMPORTANT . Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. Pentru a efectua alte operaþii. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. ledul nu emite decât un semnal scurt.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda.

Lichid de frânã-ambreiaj .4.5.Versiunea 1.3. Ulei servodirecþie fig.4. Lichid de frânã-ambreiaj .2.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 .6.3.2.5. Ulei servodirecþie fig.4 8V 1.6. 2 . 1 . Ulei de motor . Lichid rãcire motor .VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului . Ulei de motor .Versiunea 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului . Lichid rãcire motor . Baterie . Baterie .

Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. Cu motorul cald.ULEI MOTOR Fig.4 8V 193 P4E02884 .Versiunea 1. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Eºarfele. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi. rãnindu-vã. turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. 4: versiunea 1.4 8V Fig. 3 . 3: versiunea 1. fig.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX.

3 Multijet P4E02808 fig. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. Dacã nivelul este scãzut. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C.Versiunea pe benzină 194 . Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. pânã când nivelul se apropie de linia MAX.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. Riscaþi sã vã opãriþi. 5 .000 km. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. produs de FL Selenia. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte.000 ÷ 6. IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. Riscaþi sã vã opãriþi. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. fig.Versiunea 1. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. 4 .

9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. 7 fig. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. fig. 6 . Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. P4E02692 – în timpul iernii. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. 9 195 P4E01440 . nivelul poate depãºi linia MAX. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. ULEI SERVODIRECÞIE fig. Tija nivelului de lichid fig. El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. 7 Pentru a adãuga lichid. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. 8 fig.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. Poate duce la defectarea lui. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. Când doriþi sã completaþi. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. Când uleiul este încins.

Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. chemaþi urgent un doctor. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. Dacã lichidul a fost înghiþit. care este extrem de coroziv. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. Consumul de ulei este foarte scãzut. se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. spãlaþi imediat cu apã. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. Martorul x trebuie sã se aprindã. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Este foarte inflamabil. În cazul contactului accidental. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. 10: versiuni fãrã ABS Fig. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. fig. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. 11 196 P4E02090 . 10 fig. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. Dacã aceasta s-a întâmplat.

De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã.3 Multijet fig.Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea). (versiuni 1. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor.000 km trebuie eliminat condensul din filtru. dacã nu este efectuatã corect. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. Operaþia de eliminare a condensului. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. fig. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. P4E02693 197 . ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. deosebindu-l astfel de lichidul mineral. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere.

Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Dacã a îngheþat. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. fig.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã.13. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. altfel o expuneþi explodãrii. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Pentru reîncãrcare. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. 13 198 . verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. vezi capitolul "În caz de urgenþã". Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. de asemenea. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv.

). consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. aspiratoarele. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. IMPORTANT O baterie pãstratã. De fapt.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. sistemul audio. luminile de avarie etc. Cu motorul oprit. 199 . nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc. iar motorul oprit). putând-o descãrca treptat.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. telefoanele celulare etc. staþie de amplificare.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. pentru un interval mare de timp.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt.

Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. un redresor modern poate ajunge la 20V. Când aveþi o astfel de problemã.). – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. 14 200 P4E01480 . Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. fig. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. chiar din afara sistemului de aprindere. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. examinat de un ochi experimentat. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. Totuºi. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. Aspectul bujiilor. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric.

În orice caz. fig. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig.6 mm. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu.3 bari mai mare decât valoarea specificatã. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. inclusiv pe cea a roþii de rezervã. C . 15 201 .pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile. 15: A . Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. Bujie (tip) 1. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. Dacã presiunea este prea micã. pneul se supraîncãlzeºte. B . ceea ce poate cauza deteriorãri grave. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente. dupã o perioadã de staþionare. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0.

În orice caz. Dacã aveþi panã de cauciuc.AVERTISMENTE Pe cât posibil. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". ducând la posibile scurgeri. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. Dacã este necesarã o înlocuire. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. 202 . Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. janta. fãrã camera de aer. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. gropi sau alte obstacole. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. umflãturi sau uzurã anormalã. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. În acest caz. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. servodirecþie ºi cel de frânare. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. Ozonul.

Dacã este necesar.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. 203 . În orice caz. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz.

17. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. 17 204 P4E02845 . P4E01446 fig. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. 17. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. folosiþi un ac pentru a le desfunda. 2) Împingeþi lamela spre braþul A.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. 16 fig. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor.

Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. conþine clorofluorocarburi (CFC). o datã pe lunã. nu dãuneazã mediului. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. în interiorul aripilor. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. – condiþii de mediu specifice. 205 . – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). – Acoperirea ºasiului. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. Înainte de începerea stagiunii estivale. la colþuri etc. foarte calde sau din apropierea mãrii). nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. în caz de scurgere accidentalã. extrem de rezistente la ruginã. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. În plus. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere.

Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. În toate aceste cazuri. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. capota ºi zona din jurul farurilor. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. unde apa se adunã uºor.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. 206 . Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. benzinã) sau acetonã. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. vehiculul trebuie spãlat mai des. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. Când uscaþi vehiculul. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). Pe cât posibil. Detergenþii polueazã apa. de exemplu ramele portierelor. clãtind adesea buretele. Din acest motiv. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor.

Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Existã riscul ca ele sã explodeze. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. Detergenþii polueazã apa. Dupã spãlare. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. 207 .IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. Aºadar. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. etc. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. umbrele. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord.

208 .

................................ Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE ........... 208 COD MOTOR ............................................. 218 SISTEMUL ELECTRIC ........................................... în limbaj tehnic. 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR ..... 221 MASE ... 227 209 ............................... 213 SISTEM FRÂNARE .. prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice.... la propriu.................... mãsurãtori ºi tabele..... 222 CAPACITÃÞI FLUIDE ......... formule............. Un document de prezentare al autovehiculului care.................................. Este vorba.................................... 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ......................................................................................................................... de cartea de identitate a lui Fiat Albea...... aici vom începe un capitol plinã de date...................................... 214 SERVODIRECÞIE .......VERSIUNE CAROSERIE ............................................... 210 MOTOR ..... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ........... 214 SUSPENSII ........................................................................ 211 TRANSMISIE ...............................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol............................................ 220 DIMENSIUNI . 219 PERFORMANÞE ................. numere.................... 215 JANTE ªI ANVELOPE .... ............................................................. De fapt.................................................................................

seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. sub scaunul faþã dreapta. 3 . SERIA MOTORULUI fig. 2 . P4E02263 P4E02332 fig. 1 Este marcatã în interior. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. 1 fig.Versiunea Multijet 210 P4E02809 .4 8V fig.Versiunea 1. – seria de ºasiu.

Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .Cod de identificare a tipului de vehicul D .Cod versiune caroserie M .Serie ºasiu E .Masa maximã autorizatã F . pe portiera dreapta faþã. 4 fig. Are înscrise: A .Tipul motorului L . 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig. 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Numãrul de omologare C .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire.Numele constructorului B .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig.Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Codul Fiat al culorii D .Fabricantul vopselei B .Numele culorii C .Masa maximã autorizatã cu remorcã G . interior. 5 211 P4E01455 . P4E01670 fig.

COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.

în linie 4 69.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4. în linie 2 72x84 1368 11.2 57 77 6000 115 11.8 3000 1.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 .1±0.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4.MOTOR 1.6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.

de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului. injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. pompã centrifugã ºi vas de expansiune. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. Termostat. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. 214 . pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control.

Comandã ambreiaj: hidraulicã. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.029 0.829 3.909 2. Rapoartele sunt: 1.909 2.867 3.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.480 1.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.238 1.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice.158 1.4 8V 1. cu pedalã. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.909 1. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier. fãrã cursã în gol.3 Multijet 3. 215 .3 Multijet 3.121 0.444 1.

Atenþie la montarea de spoiler adiþional. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. 216 . Barã stabilizatoare. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. de tip etrier flotant. Barã stabilizatoare sudatã. În spate: saboþi autoreglabili. suspensie McPherson. Servofrânã cu depresiune de 9". reducând eficienþa primei frânãri. Comandã prin circuit hidraulic în X. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice.SISTEM FRÂNARE Apa. roþi de aliaj uºor. cu dublu efect.

Diametrul minim de virare: 10. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Asistare hidraulicã. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime.2 m.65 rotaþii. JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut). IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. Articulaþii lubrifiate permanent. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. unde este prevãzut). IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). Numãr de rotiri ale volanului: 2. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. 217 . Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag.

ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S. T = indice vitezã maximã.Versiune 1.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig. 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope.4 8V 1. distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S. (*) jante din aliaj 218 .

Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. H2 fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã. 6 P4E02265 219 . Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã).

valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.4 8V 1. Pentru pneurile de iarnã.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.0 2.1 2.2 Spate 2.2 bar.2 Roatã de rezervã - 220 .2 2. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.3 bar. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.1 Spate 2.

SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1.0 kW 1. Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.4 8v 1.3 Multijet 1.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1.3 Multijet 1. Curent nominal maxim dezvoltat 1.4 8V 1.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric. 221 .4 8V 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.

3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .4 8V 1. 1a 1. în km/h.PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj.

4 8V 1.3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig.DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1. 7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .

MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil.axul spate: . 224 .4 8V 1045 485 800 870 1530 1.3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise. roatã de rezervã.totalã: Sarcini remorcabile: . accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) .remorcã cu frâne: . (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.axul faþã: .

O.1 2.3 Kg 7.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.1 6.9 6.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.N.6 2.4 2.5 6.6 2. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.54 0.0 0.45 2.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.250 1. 225 .73 0.8 2. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.5÷7.4 0.68 0.3 Multijet.

3 Multijet.86 7.1.8 0.5 7.6 2.9 0.6 1.6 7. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.cu încãlzitor: .0 1.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.45 2.86 2. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.85 3.75 2.3 Kg 7.4 0.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.5÷7.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .98 0. 226 .68 0.

API CF ºi FIAT 9.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. 227 .3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.

consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 . ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. CUNA NC 956-16.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. apã ºi surfactanþi. 116. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare.S.M. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. no. ISO 4925 SAE J-1704. pe bazã de etilenglicol. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.S. DOT 4.V.

starea generalã a vehiculului. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1.9 6. stilul de a conduce. încãrcãtura vehiculului.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban. tabelate mai jos. din tabelul de mai jos. Pentru relevarea consumului.9 Combinat 6.3 Multijet Urban 8. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. IMPORTANT: Tipul de utilizare. se referã la consumul combinat. situaþiile de trafic.0 Extraurban 5. cu frecvente schimbãri de viteze. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece.3 Multijet 123 229 . nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare.4 8V 160 1.CONSUMUL DE CARBURANT . la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h.8 4. prezenþa barelor de acoperiþ. condiþiile atmosferice.4 8V 1.5 3.

8 Fig.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. 230 .

...... Alimentare ................... Becuri (înlocuirea unui bec) ...centurã de siguranþã posterioarã centralã ................................ 32 ..... Aer condiþionat (întreþinere) ..................... ...folosirea centurilor de siguranþã................................consum.................înainte de a urca la volan ... Bricheta ........... ................................încãlzire ....în timpul cãlãtoriei........................... ............conducerea pe timp de ploaie ................... ....buºon rezervor combustibil ...comenzi .................tipuri de becuri................ ................versiune caroserie .............. 31 Chei ...........instrucþiuni generale ...anvelope de iarnã............... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ..............caracteristici ............. Cunoaºterea autovehiculului .......................................................reglare în înãlþime ....................... 30 .......INDEX ALFABETIC Bateria ..................... ...................................................... 12-22 Combustibil ............................. Anvelope........ Bujii ............................ Capota . Cric ... .................................................................... Aeratoare ................ Ambreiaj ......................................................conducerea în zone montane .... 34 .... .................. .... .....conducerea pe timp de ceaþã ...... 13-30 ................................................................ ....pornirea folosind o baterie auxilarã................ Buºon rezervor combustibil............indicator nivel combustibil. Conducerea în condiþii de siguranþã ................................................. ...................... .......conducerea pe zãpadã ºi gheaþã .......... Consumul de carburant .................... Aer condiþionat..................... Airbag ................. .................. 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS ............................... 205 .. ...... ....................conducerea cu ABS .......................presiunea în pneuri ..... 212 Centuri de siguranþã ...........18-124 Caroseria .................... Accesorii achiziþionate de proprietar.....conducerea pe timp de noapte................ ...... ..climatizare .......... 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ............................ Accesorii interioare ............................... .................................caracteristici ................................

...... Martori ºi mesaje de avertizare ................................. 9 Pornirea motorului.................................................................................... Dispozitiv de pornire. Diferenþial............................. ..verificãri suplimentare.. 26 ..................................... 156 Plafoniere ................................................ Manete pe volan ............ Dimensiuni ................ ............................... Lunetã termicã . Emisii de CO 2 la evacuare.............................................................Cutie de viteze ........... 143 Performanþe ..................................................................................... Motor ..... 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ...............................................spalarea compartimentului motor ..................... 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare...... 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã ............... 161 Parasolare .................. Încãlzire ........ Jante ..................... 12-22 Frâna de mânã ..................pornirea folosind o baterie auxilarã ... 222 Perioade de lungã staþionare ................... 160 .......... Mase........................ ate de identificare . . Întreþinerea autovehiculului .................................................... Lubrifianþi ...........date tehnice ....................... ................... .....17-120 combustibil. 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil .. ..rapoarte de transmisie ... 8 Fiat Code (sistemul)................................ Dispozitiv de tractare remorcã ......................pornirea de urgenþã .26-140 ......... 116 Planºa de bord.dispozitiv de pornire. Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ...............alimentare/aprindere ....plan de revizii anuale.... ...... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea .....cod motor . Lumini (comenzi manetã) ............................................................. Lumini avarie ... autovehiculul ..........................................................................interioare ..................... 203 Geamuri electrice ................................................. .............exterioare ........................................................ ....... Manetele volanului . Instrumente de bord ......... 232 ..... Lanþuri antiderapante .

........ 216 ablou de bord.... 13-28 Torpedo............ 11 Telecomanda de închidere centralizatã.... 117 Serie ºasiu.................... 115 Tractarea remorcilor ...................................................................................................................... 206 233 ........................... Unitatea electronicã de control .............. 152 R Scrumiera ................. 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat.............................. 220 Proiectoare ceaþã .......... 206 ..........cod culoare ...... ................... 14 .................................................................frânele de serviciu ºi de urgenþã ........................................ Trusa de prim ajutor .......deschiderea/închiderea portbagajului . Verificarea nivelului T Scaune .. 221 Sistemul Fiat Code ....verificare nivel......................................................curãþare ............................................. Utilizarea corectã a autovehiculului ......................... 140 Portbagaj.................... 121 ...întrerupãtor activare/dezactivare................... 162 ...17-114 .. 12-22 Spãlator parbriz............................ 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ...................................... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ............................................................. 211 ... 216 Sistemul electric ........ 106 Sistem de pretensionare ........................ 210 Siguranþe ...........sfaturi pentru menþinerea în stare bunã .................................... 13-27 lichidelor...........................extinderea portbagajului ............................................... 122 Portiere .............. 14-28 Vopseaua ......................... 114 Protejarea mediului înconjurãtor.................................... 40 Sistem frânare .. 136 acorduri de cauciuc ....pornirea prin împingere ...................................... 207 .......... 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului....................15-113 Specificaþii tehnice .13-27-207 .............reglare..................................................................................... 216 ............................procedura de pornire ... Turometru .................................................................. 119 Presiunea în pneuri..................... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii ......... 42 Volan .18-121 .................... 153 Transportul copiilor în siguranþã .... 24 Tetiere .......................reglare.............................. 176 Sistem ABS ................ 182 Suspensii .................... 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor.................................... 156 Viteze maxime............ 222 Vitezometru ..

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. SELENIA PERFORMER Ideal. controlul tacheþilor hidraulici. Gama Selenia include. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. supraalimentare sau multivalve. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. de asemenea. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. vizitaþi site-ul www. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. . în special. supraalimentate sau multivalve. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie.flselenia. Selenia 20K Alfa Romeo. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . Selenia Racing şi Selenia Digitech. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. common rail ºi Multijet. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. .com. Selenia Performer 5W-40.

Assistenza Tecnica .3 Multijet 47 5. 1.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.5 ÷ 7.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.5 1.3 Multijet kg 2. After Sales .0 kg 2.p.2 2.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.Prima ediþie .2 2.2 2.0 2.5 2.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.5 ÷ 7.Torino (Italia) Tipãrit N.2 Adãugaþi +0.A.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.2 Roatã de rezervã 2. adãugaþi +0.10040 Volvera .5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.1 Spate 2. Fiat Auto S.85 3.840 -1/2005 .2 2.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.1 2. 5 . Agnelli.45.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor. Cu anvelope de iarnã.2 Spate 2.5 litri 2.4 8V 1.75 2. 603. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.6 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful