MANUALUL PROPRIETARULUI

Focus

Ghid pentru realimentarela benzinarle

Deschiderea capotei, Trageti lateral e~~lema Ford de pe masca radiatorului in sus. Pentru a deschide capota, introdnceti chela si rolili mai intai in sensui invers acelor de ceasomic. Ridicati user capota si rotili complet cheia in sensul acelor de ceasomic, Scoateti chefa imediat dupa deschidere ~i puneti la loc emblema Ford.

Pentru 0 informare rapidii la reallmentare, puteti inscrie mai jos datele specifice vehlculului dvs, Detaliile corespuazatoare pot fi giisite in capitolul Capaciiiiti ii specificatii.

Combustibil

Capacitate rezervor cornbustibil:

Motor pe benzinii: 55 litri Motor Diesel: 52,7 litri

o B~nzlna far~~lumb

. (citra octanlca 95)

Se poate utilizasi benzina tara plumb cu cifra octanica 98 ..

o Combustibil Diesel Nu folositi RME (bio diesel)

Pre')unea pneuri

Cand pneurile sunt reci - ex.primatii in ban.

Sarcina norma"la pentru pan~ la 3 persoane

OPaia

o Spate

Ule.i de motor

Arunci dad puneti ulei nu depii~iti sernnul MAX.·

Grad de vascozitate

Oimensiune pneuri

Sarcina maxima pentru mal mult de 3 persoane

o FatA 0 Spate

Ilustratiile, informatiile tehnice, datele ~i descrierile din aceasta publicatie au fosl corecre in momentul tiparirii, Ne rezervam dreptul de a face orice modiflcari Decesare. in conforrnitate cu 0 dezvoltare ~i imbuniitalire continue.

Aceasta publicatie nu poare f reprodusil., reliparita, memoratii intr-un sistem de prelucrare a datelor sau Iransmis~ in orice forma elecrronica, mecanica, fotografi.cil sau de all tip, lnregistrata, tradusa, editata, abreviata sau extima rarii acordul prealabil in scris al Ford- Werke Aktiengeseltschaft, Aceleasi restrictii se aplica partilor din manual ~i utilizarii lor in cadrul altor publicatii.

Nici 0 raspundere nu este asumata pentru once inadvertenta sau omisiune din aceasts publica tie, desi au fost IU31e toate masurile pentru a obtine 0 publicatie cal mai corectii li completii posibil.

Aceasta publicatie descrie optiuni li versluni rectificate disponibile in intreaga gam;! de vehicule Ford, ~i prin urmare e posibil ea unele articcle sa nu poata fi aplicate in cazul vehiculului dvs,

Important: Pentru vehiculele Ford au fost proiectate in mod special piese ~i accesorii Ford, ca ~i piese Mororcraft. Ele se potrivesc in orice moment vehiculului dvs.

Am vrea sa subliniern Iaptul eil piesele ~i accesoriile de alta fabricajie dedit Ford nu au fost certificate si aprobate de Ford $i, in ciuda monitorjzfirii permanenie a pietei, nu putern cenifica nic] gradul de potrivire, nici siguranta acestor, produse daca sunt instalate sau destinate a fi instalate in vehiculele noastre. Ford no este responsabll pentru nici 0 defectlune cauzara de utilizarea unor piese si accesorii de alta fabricatie decal Ford,

e Copyright 2001

Editat de Ford-Werke Aktiengesellsehaft, Ford Service Organisation

Tradus in limba romanii dupa edilia liparira in Anglia Cod ru CG3321en LHD 0S!2001

Ce ar trebul sa :;;titi inainte de a conduce

PornIrea sl conducerea

Service

Index

234

Felieitari pentru ca ati cumparat noul dvs. vehieul Ford. Va rugam cititi cu atentie aces! manual pentru a vii famillariza eu vehieu!ul dvs. Cu cat ~titi ~i intelegeti mal multe despre vehiculul dvs., cu am! mai mare va fi siguranta, economisirea ~i pliicerea de a-I conduce.

Aces! Manual al Proprietarului va va familiariza eu modul de manevrare a vehieulului dvs, ~i vii of era sugestii pentru conducerea lui zilnici ~i 'intretinerea generala,

Ghidul EchipamentufuiAudio contine instructiuni de folosire pentru echipamentul audio Ford.

Brofura de Service Ford permite Dealer-ului dvs, Ford sa dovedeasca toate operatiile de service pentru vehiculul dvs.

Ghidul de Garanfie fi Service of era informatii despre diferitele programe de Garantie Ford ~i despre Planul de Service Ford.

Sistemele de navigatie ~i echipamentul Telematics (pe p iete1e pe care sunt disponibile) sun! descrise in manu ale separate.

2

lntretinerea regulata a vehiculului dvs, ajuti Ia mentinerea lui intr-o buna stare de functionere pe ~osea, precurn ~i a valorii lui 'in caz de revanzafe. In Europa vii slii I a dispozine 0 retea de peste

J 0.000 Dealeri Ford autorizaf care vii pot oferi asistent3 profesionista in probleme de intretinere.

Personalul special instruit al acestora este eel mai calificat pentru a intretine vehiculul in mod corespunzator ~i la un myel malt. De asemenea, ei sunt sustinu~ de 0 garna larga de seuie ~i eehipamente specializate ce au fost dezvoltate in mod special pentru intretinerea vehiculelor F ord. Dealer-ul dvs. Ford, din laTa sau striiinil.t&le, este sum garanrad de piese ~i accesorii original e aprobate de Ford ~i Motorcraft.

PENlRU SIGURANTA DVS. ~I PROTEqlA MEDIULUI

Simbolurile de avertizare din acest manual

puteti sa reduce!i riscul unei viitrunfui corporale si sa preveniti producerea de a varii altora, vehiculului dvs.si echipamentelor acestuia? Acest manual of era raspunsurile la aceste i ntrebfri, insoti te de comentarii evidentiate de triunghilll de avertizare, Citi~i $i urmali lntocmai aceste comentarii.

Nota:

lnformatii importante va sun! oferite ~i in paragrafele care lncep ell Nota: Este foarte important. ca Dvs, saciti!i~i sa urmati aceste indrumari.

Ii\ Simbolurile de avertizare de pe ~ vehiculul dvs,

Atunei cand vedeti acest simbol, este strict necesar sa consultati capito Iul corespunzitor din acest manuallnainte de

4 atinge vehiculul sau de a ineerea sa faceji orice reglari.

Protectia mediului

Hecate dintre noi trebuie sa asigure prorectia m edi ului, U tiiizarea corecti a vehieulului ~i evacuarea autorizats a materialelor de III bri fiere ~ i de eliminate a deseuri lor sun! pasi importanti in aces! sens, Informatiile in aces! sens sunt evidentiate in manual prin simbolul copacului de mai sus.

3

Optiuni de protectle pentru 0 conducere mai sigura

Accidentele de circulape nil pot fi niciodata eliminate complet, dar PO! fi redusecu ajutorul tehnologiei moderne,

De exemplu, in plus fali de zonele antisoc din

fa pi ~i din spate, vehiculul dvs. are ~i 20 De de pretectle la unpaet lateral in usile lateralesi air-bag-uri laterals in scaunele din fala pentru a asigura 0 protectie ~i mai mare in cazul unei

co liz iuni lateral e.

Echipamennil de protectie eu air-hag-uri vii asigura protectia la impact frontal. Scaunele de siguranlii va impiedica sa alunecati pe sub centuri, Aceste optiuni sunt destinate sii reducs riscul unor viitamari.

Puteti face caaceste optiuni de prctecne sa nu fie folosite niciodad conducand ell atentie ~i concentrandu-vi inperrnanenp,

4

Siguranta data. de sistemele electronice

Pentru siguranta dvs, vehiculul este echipatcu sisteme electronice sofisticate de comanda,

Comutatorul de oprire a sistemului de a combustibilului

IRODAJUL

Nu exism reguli spec iale de roda j pentru veniculul dvs, Evitati doar sa conduced prea agresiv In primii 1.500 IOn. Varia~ frecvent

vi teza ~i evitati incarcarea motorului, Aces! I ucru permite pirtilor in miscare sa Sf fixeze,

Dacii. este posibil, trebuie sa evita!i folosirea la maxim a frane lor in prim i i 150 de km in oras ~i primii 1.500 km pe sosele,

Dupa 1.500 km puteti creste treptat performanteie vehiculului pana la vitezele maxime admise,

aEvi!a!i folosirea ruratiilor mario in aeest Yfel protejati motonil, evitali censumul mare de carburant, reduceti zgomotul mo!orului ~i asigurati 0 poluare mai mica a mediului.

Va dorim ccnducere placum ~ i s igurii c u vehiculul dvs .. Ford.

Pag. 18-19

Lumina exterioara, lumini cea~ fala ~i spate

Pag.20

Buton de reglare lumina tablou de bord

Pag.20

l B "ton d, reglare in. !;m, ,\ faruri

Pag.20

Desch idere port ba ga j

Pag, 8-16 Tablou de bord

Pag.46

Indicatoare directie I faza lunga

Pag.45

Claxon Pag.47,48 Manela ~tergalor

6

Fag. 162 - 168

Panou cu sigurante fuzibile Pag.49

Teleeornanda radio

Pag.44 Comutator contact

Pag.26·28 Computer de parcurs

Pag.22,23 Scrumied.! bricheta

Pag.30

Orificii de ventilatie

Pag.23

Vezi ~Ghid Echipamel1/ Audio"

Pag.29·37 H!........;!.--,L.....---- Inciilzire! ventilatie ! aer conditionat

~>-'===-- Pag, 25

Buton inciilzire luneta Pag. 24

Bilton lnciilzire parbriz

7

TABLOUL DE BORD

Aparate I e, lamp ile de centro I ~i de avert izare vor fi descri se in pa gin He care urmeaza,

Lampa de avertizare motor (in functi e de lara ~i moto r)

Se aprinde atunci cand contactu I este cup I a I. AI trebui sa se stinga de indata ce porneste motorul.

Daca lampa este inca aprinsa ell motorul in functi une,ea i ndi cii 0 d efeq i line. F aceti imediat o veri ficare la un Dealer Ford.

Dacs lumioeazii cu intermitents in timpuJ "

mersului, reducetl imediat viteza motorului. In cazul in care lampa continua sa lurnineze CIJ intermitenti, evitati sa aeceleraf puternic ~i sa ambalati prea tare motorul Faceti imediat 0 verificare a vehiculului dvs. la Dealer-ul dvs, Ford.

8

Lampa de avertizare multifunctionala:

Transmisie automata I sistem de raciTe Cu contactulcuplat (pozitia 'TI'), lampa se aprinde scurt, j nd icand ea si stemul esie operational.

Dad seaprinde in timpul mersului, ea indica 0 de fecp une, F aceti 0 veri flcare la un Dealer Ford.

Pentru mai multe detalii, consultati capiro lui Iransmisie au/omala ~i Sis/em auxiliar de nicire.

l.ampa de avertlzare air·bag {

iP rete ns io na re

cenluri de siguranta

Cu contacrul cupIat (pozijia 'n'), Jampa se aprinde scurt, i ndi can d eli sistem 1l.1 este operatio na I.

Dad se aprinde in ti mpu I mersu lu i, ea indica 0 defectiune Paceti 0 verificare la un Dealer Ford. Pentru mai multe detalii, consuhati capitolul Air" bag.

tampa de avertizare usi deschise

Se aprinde vreo u~il sau portbagajul nu este i nchis cum trebu i e.

@

tampa decontrol indicatoare dlrectie Lummeazs cu intermitenti in timpul

semnal izan i. i ncazu 1 in care 1 urn ineaza cu 0 intermitenta mai rapids, indica un bee de

s emnalizare ars,

l.ampa de conlrol taza .Iunga

Se aprinde atunei cand sunt aprinse farurile pe faza lunga sau se semnalizeaza eu faza lunga.

9

Larnpa de control

Sistem de control tractiuna (leS) I Program Electronic de Stabilitate (ESP) Simbo!u! !limpii de control depinde de slstemul ci care este dotal vehiculul,

Cu contactul cuplat (pozitia 'II '), lampa se aprinde seurt indicsnd di sistemul este operational.

in timpul mersu!ui lampa de control lumineaza cu intermitenta atunei cind sistemul este acti vat (exelus BTCS).

Dupi ce contaetul este euplat, daca lampa nu se aprinde sau lumineaza in mod continuu in timpul mersului, ea indica 0 defectiune, in acesl limp sistemul trebuie deconectat. Verificati sistemulla un Dealer Ford.

oHi: Daci sistemul este inchis manual prin apisarea butonului pentru Sistemul de Control Tractiune (TCS) I Program Electronic de Stabilitate (ESP), lampa famane aprinsa pana cand sistemul este oprit sau pana cand contactul este opri!.

ota: Sistemul de Control al Tractiunii prin franare (BTCS) nu poate fi dezacti vat.

Pentru mai multe detalii.consultati capitolele Sis/em Control Trac!iune (leS) ~i Program Electronic de StabiWale (ESP) ~i Buion Sistem Control Tmcdune (leS) I Program Electronic de Siabilitate (ESP).

10

lampa BTCS rrcs

lampa ESP

Lampa deavet1izare contact

'S e apri nde atune i ca nd contactul este cu plat. Ar trebui sa se stingii de indatii ce porneste motoruJ.

Daca nu se aprinde sau se aprinde, dar in limpul rnersului, deconectati toate echipamentele electrice ce nu sun! necesare ~i rnergeti imediat la eel mai apropiat Dealer Ford.

Lampa de avertizare presiune ulei

Se aprinde atunei cand contaetul este cuplat, Ar trebui sa se stingi de fudala ce pomeste motorul,

Dad lampa ri'imane aprinsa dupa pomire sau se aprinde in timpul mersului, opriti imediat motorul ~i verificati nivelul uleiului In motor.

Dad nivelul este scazut, completati imediat.

Lampa de avertizare nivel scazut de combustlbll (dear pentru vehicule fara computer de parcurs)

La aprinderea lampli, realimentati cat mai repede,

II

Lampa de averlizare sistem de fr.inare Cu contacrul cuplat (pozitia'n'), lampa se aprinde scurt, indicsnd cii sistemal este operational,

Lamps ram-me aprinsa atunci ciud frana de mana este !rasa.

Daea se aprinde dupa ce frsna de mana este el iberata, indica ni vel scazut al lichidu lu ide irana.

12

Lampa de a.vertizare sistem ASS

Cu contactul cuplat (pozitia 'II'). lampa se aprinde scurt, ind icand ca sistemul este

o perational

Daca se apriode in timpul mersului, indica 0 defectiune.F aceti 0 veri ficare la un Dealer Ford.

Sistemul de fninare normal (rani ABS) va fi men\inut.

Note importante despre.folosirea sistemului ABS pot figasite in capitolul Frane,

lampi de avertizare sistem de rranare!;ii ABS

Daca ambele Himpi de avertizarese aprind concomitent, oprili vebicuM imediat pentru ca este mat sigur Verifieali sistemul de franare la un Dealer Ford inainte de a vii continua ciiiiitoria,

13

lLampa de control. bujie incandescenta (dear pentru motor Diesel)

Se aprinde atunci cind conracml este cuplat, Nu pomiti motorul pana nu se stinge lampa

Pentru rnai rnulte detalii, consultati capitolul Pomirea.

Lampa de control automat al vitezei

S e aprinde emd si stemu Ide co ntro I automat al vitezei este con ectat,

Pentru detalii referitoare Ia funciionare, consultati capitolul Con/rol automat a/ vaezei.

Lampa de control dispozitiv reducere turatie (Transmisie automata) Functioneaza Cll schimbatorul de viteze in pozipa "D"~j Sf aprinde ciind dispozitiwl este deoonectat.

Pentru mai multe detalii, vezi capitolul Transmisie Qu.lomala.

14

Indicator temperatura

Indica temperatura lichidului de racire din motor. Cand temperatura de functionare este normals, ac u I ramane in zona centrals,

Daca acu t intra in zona rosie, intra in functiu ne sistemul auxiliar de racire care permite deplasarea in lipsa Iichidului de racire din motor. [n plus, se va aprinde tampa de avertizare multifunctionalil:transmisie I sistem de racire.

, .

Pentru mai multe detalii, consultati capitolul Sistem auxiliar de racire.

Tahometru

Indica viteza motorului in totalii pe minut. Turaliile rnaxime admise sunt indicate in capitolul Capacila!i fi specificalii.

15

Vitezometru .

Indica viteza curenta de dep 1 asare,

Kilometraj

lnregi streaza nurnarul total de ki lometri parcursi,

Contor de pareurs

Contorul de pareurs poate inregistra. numarul de ki lometri pentru fiecare ci]iitori e. Pen tru a resets, lIpasa~ butonul,

Indicator nivel combustibil

Dupa realimentarea compJetii a rezervorului de ccmbustibil, acul se va deplasa de pe pozi\ia "plin" dear dupii parcurgerea unei di stante,

Canti tatea de combustib i J necesara pentru umplere poate sli fie mai mica decal cea speclficata, deoarece in rezervor rimane mtotdeauna 0 eantitate mici de combustibil

Realimentati imediat dacii se indicii 0 cantitate sciizutii a combustibilului.

Sageata de langii simbolul pompei de combustibi1 indi cii pe ce parte se af]a bu~ onul de alimentare,

16

Gol

ALTE LAMPI DE AVERTIZARE

CU contactul eu pia! (pozi !ia 'II'), aceste 1 ampi se aprin d scurr,

Nivel scizut llchld stropitoareparbriz Lndidi nivelul scazut al liehidului din stropitoarea de parbriz. Completati imediat.

inghet

La temperaturi exterioare de sub +5°C, semnul ponocaliu avertizeaza ca. poate fi gheata pe sosea

CD

.

.

.

17

COMENZI PE TABLOUL DE BORO

Comutator lumini exterioare

Daci luminile exterioare sun! aprinse ~i contactul este oprit, se aprind luminile interioare,

in plus, se va auzi un semnal sonor dacii u~a soferului este deschisa

o Lumini stinse

Pozitia neutra

::c<E Lumini laterale sl din spate

Rotiti eu 0 pozitie in sensul acelor de ceasornic, ,0 Faruri

Rotiti eu deus poziti; in sensu] aeelor de ceasomi c, ell eontactu I ell plat.

.. P:_ Lumini de parcare

Apasali ~i rotili in sensu] invers aeelor de ceasornic.

18

I Faruri de ceata

Apriadeti lurninile exterioare ~i tragep comutaloruJ de eomanda ell 0 pozitie,

Lampa de control va lumina anmci cand Iarurile de ceala de pe fata sunt aprinse, Farurlle de ceala trebuie folosite doar cand vizibilitatea este redllsii considerabil de ceata, zapadii sau ploaie.

~Faruri de ceata fata !?i lampi de cea1a ~spate

Aprindeli luminile exterioare ~i tragefi eomutatorul de comanda CII doua pczitii,

La vehiculele ce nil sunt echipate ell faruri de eeala in fala, co rnutatoru Ide comandi p 03 Ie fi tras d oar ell 0 pozitie,

Arnbele lampi de control vor lumina cand farurile de eeala fata ~i lampile de ceata spate sun! aprinse.

Liimpile de cealii spate pot fi folosite doar cand vizibilitatea este sub 50 m ~i nil trebuie folosite pc ploaie sail zapada ..

~o

19

Oeschiderea de la distan!a a portbagajului

Pentru a deschide portbagajuJ, apastl1i pe buton.

Buton de reglare lumina tablou de bord S e foloseste la reglarea intensi !alii I uminii panoulul de control. Func!ioneaz.a doar cand luminile exterioare sunt aprinse,

Buton de reglare tnallime faruri iniilpmea la care bate lumina farurilor poare fl regJatii in functi e de sarcina vehicul ul u L Rotiti bu 101m! in sus sau injos pen tru a ridica sal! cobori lumina farurilor.

in tabelul urmiitor sun! date pozitiile butonului pentru diferite sareini ale vehiculului,

20

t I

..

Farii reglarea iniiltimii farurilor

Cu reglarea iniiltimii faruri lor

Sarcina

Pozitii buton de reglare

Persoane

tncarcatura porbagaj

Hatchback Saloon Estate
(3/5 usi) (4 usi) (break)
0 0 0
0 0 0
1.0 LO 1.0
1.5 1.5 1.5
2.5 2.5 2.5 Scaune fata Scaune spate

2
2 3
2 3 rnax.*
1 max .. ' "Greutalile vehiculului pol fi gasite in capitolul Capacilii!i ii specificafii.

in cazul tractari i unei remorci, pot f necesare pozitii mai inalte (+ 1).

21

Bricheta

Pentru a folosi .

. "_ . 0 OSl bricheta a- . .

p~na ce lese automat Sri p:sa!l-O ~l asteptati

can<! contactu I este d ~cup ~a~ta functioneaza ~ i

22

Soclul briehetei poate fi folosit ~i pentru a alirnenta eu curent aparate casnice de 12 V si 10 amperi. Totusi, dad motorul nu este in

funeli une, acest I ueru va duce la descarcarea bateriei La vehiculele fara bricheta, apasa!i cele do ua margini a le capacu lu i de pe socl u ~ i scoateti-l

La conectarea aparatelor casnice, folositi doar conectori din gama de accesorii Ford.

Scrumiera din fala Trageti-o pentru a 0 deschide,

Pentru a goLi, apiisali in jos eapacul ~i scoateti scrumiera

Semnalizator avarie

Folositi-l doar in caz de urgenf3 pentru a-i avertiza pe ceilalti conducatori ea vehiculul este defect sau ea se apropie de un pericol, Apasa~ comutatorui pentru a-l conecta sau deconecta. Luminile de avarie se pot aprinde eu eontaetu! decuplat,

Ceas digital

Pentru a schimba lntre formatele de 12 ~i 24 de ore, apasati simultan ambele butoane ~i apoi eliberati-le,

Pentru a fixa ora, apa,sali butonul "H", iar pentru a fixa rninutele, apiisa(i butonul "M". Pentru a Ie fixa rapid, lineli butonul corespunzater apiisat.

23

Buton incalzire parbrlz ~i lune1a. (vehicule cu aer condltionat manual)

Se foloseste pentru dezghetarea ~i dezaburirea rapids a parbrizului ~i a lunetei. EI trebuie apasat dear daca este neeesar

Buton inca/zire parbriz

Sistemul funqioneaza. doar cand motorul este in functiune, Apasa!i butonul pentru a pomi ~i opri sisternul, Larnpa de control de pe buton indici starea de fUDc\ionare.

Sistemul de incalzire se opreste automat dupa scurt limp.

I

24

Bulon .inca/zire luneta

Mai intal trebuie cuplat contacml

Apasali butonul pentru a porni .S3U opri sistemul, Lampa decontrol de pe buton indica starea de functionare,

Oglinzlleexterioare acnonate electric au ~i ele un element de incalzire pentru curatare, Acest sistem func\ioneaza atunci dllpii apisarea butonului pentru incalzirea lunetei,

Sistemul de inciilzire se opreste automat dupii scurr timp.

25

COMPUTER DE PARCURS Urmatoarele functii sunt disponibile cand contactul este cuplat:

'. Temperatura exterioara

• Viteza medie

• Consumul curent de cembustibil

• Consumul rnediu de combustibil

• Distan!a de parcurgere • ivelul combustibilului

Comenzi Buton Info

Apasa!i pentru a trece de 0 functie la alta,

26

Buton de selectie

Apasa!i pentru a schimba intre sistemul metric ~i eel imperial.

Buton de resetare

Apiisafi pentru a resets (dad se poate).

Temperatura exterioari

Arata temperatura exterioara a aerului. Se va auzi un semnal scurt de avertizare in urmiitoarele conditii:

+4 °C sau mai putin: avertizare inghet

() °C sau mai putin: pericoi de gheata: pe sosea,

Viteza medie

Indica viteza medie, care este calculatii pentru uitimii l.000 km sau de la ultima resetare. Pentru a aduce la zero, apiisa!i butonul de resetare.

27

Consumul curent de combustibil

Indica consumul curent de combustibil, Perioada de esantionare frecvenra permite computerului sa reactioneze rapid la orice schimbare a cendiriilcr de deplasare, Torusi, in unele circumstante aces! lucru poate produce variani mari in afisare,

Consumul mediu de combustibil Indica consumul mediu de combustibil de la ultima resetare a functiei

Apasati butonul de resetare in orice moment . pentru a reseta valoarea indicatil a consumului mediu de combustibil, de ex. dupa realimentare sau lnainte de a pomi la drum.

Distanta de parcurgere

Indica distanta aproximativa pe care 0 va parcurge vehiculul eu combustibilul ramas in rezervor.· Schimbarea modului de conducere poole produce variatii ale valorii indicate.

Se va auzi un semnal scurt de avertizare la urmstoarele distants:

80 km == semnal senor de avertizare 40 km == semnal senor de avertizare 20 ken = semnal sonor de avertizare

o km = semnal senor de avertizare

28

INCALZI.RE ~I VENTlLATIE

Schimb de aer

Aerul exteri or i nlra in veb i eu I prin ori fieiile de adrnisie din fata parbrizului,

Nuliisati sa intre zapacia, frunze etc, in orificiile de admisie de sub parbriz pentru a permite

s istemul ui de ventllati e ~i de i ncslzire sa functioneze cum trebuie ~i eficient.

Curentu I de aer f 01 osit circu Iii prin compartimentu \ pentru pasageri ~ i bagaje ~i iese apo i prin a era toare I a spate. Aeratoarele b locale potcauza aburirea geamuri lor la terale.

Uscare fortata

Un fluxeontinuu de aer citre d ispozi tivel e

contra aburirii ale geamurilor laterale permite in conditii normale de functionare un schimb constan t de ae! ~i imp i edici aburirea geamurilor.

[u unele conditii geamurile pot sa abureasea Pentru a preveni acest lueru, regla!i butoanele de distributie a aerului dupa cum este necesar

Filtru de aer proaspat

F il trul de aer pro aspat reline in mare masura potenpalele particule noeive, precum polenul, noxele i i prafu 1 de pe ~osea inainte ca acestea sa intre in interi oro I vehiculului.

La 0 instalatie automata de spilare a vehiculului, va recomandam sa opri!i ventilatorul pentru a preveni depunerea de eears pe filtru 1 de aero

Filtrul de aer proaspit trebui inlocuit conform recornandirtlor F DId.

29

Ori fi c i,j de yen til are pe I1Iru dezghetare / d ezab urire geamuri laterale

Orifici i de ventilare pentru dezghetare I dezaburire gearnuri

Orificii de ventilare centrale (reglabile)

Orificii de ventilare latera le (reglabile)

Spatiu pentru picioare fata

Distribu\ia aerului

Volumulsi directia aerului pot Ii reglate cu ajutoru I butcanelor de pe tabloul de bord ~i a butoaneJor de pe orificille de ventilare centrale ~i laterals.

Spatiu pentru picioare spate

Orificii de ventilare centrale ~i laterale Se regl eaza dupa cu rn: este neces ar.

Sus

Jos

Stanga - Dreapta

30

Aerul conditlonat manual

Nota: Sistemul de aer conditionat functioneaza numai cand temperatura este sub + 4°C, motorul functicneaza jar ventilatoruleste pornit. lnchideli toate geamurile ~i trapa complet,

Cand butonul de distributie a aerului este pe pozitia <liP , aerul conditional este pomit in mod automat.

Cand aerul conditional este pornit temperatura inlerioara po ate fi reglats folosind comenzile pentru controlul temperaturii.

Sistemul de aer conditionat extrage umiditatea din aerul reee (condensate) ~i de aceea este posibil sa observati mici picaturi de apa sub vehicul atunci cand acesta este parcat. Aces! fenomen este absolut normal.

Cand intra!i in vehiculul expus la calduni deschideti geamurile ~i lisali cateva minute aerul cald sa iasii afara. Aceasta va imbunatati performantele sistemului de aer conditional.

(and porniti aerul conditionatacesta foloseste energie de la motor, In concluzie va rezulta un consum sporit de eombustibi!. Pentru a eeonomisi energie ~i combustibil opriti aero! conditional cand nu este cazul,

31

Buton de reglare a temperaturii

Se re gleau dupa cum e ste n ecesar,

Efectul incalzirii depinde de temperatura lichidclui de rscire ~i prin urrnare este eficient dear cand motorul este cald,

Temperatura

Rece ,..-- ..... , Cald

/. . '\

I' \

I \

~ t

Buton de reglare a distribuliei aerului Directioneaza fluxul de aer dupa cum urmeaza:

;t tn partea frontala

Principalul flux de aer este direetionat Ia ill velul fetei .

• ;; in partea frontal a I de jos

Principalul flux de aer este dlreetionat la nivelul Ietei ~i spre spatiu[ pentru picioare, iar o mica parte este directionata spre parbriz.

~,1 in partea de jos

Principalul flux de aer este direcdonst spre spati ul pentru pici oare d in fa~ ~i din spate, iar o midi porti une este d irectionata spre parbriz,

J;I Tn partea de [os I spre parbriz

Principalul flux de aer este directional spre spatiul pentru pieioare din falii ~i din spate ~i spre parbriz,

32

"W Spre parbriz

Principalul flux de aer este direqionat spre parbriz,

Pozitii mixte

Butonul de reglare a distributiei aerului poate sa fie fixat in orice pozitie intre simboluri

Ventilator

Fara folosirea ventilatorului, fluxul de aer din interior depinde de viteza vehiculului.

Pen trua creste turalia venti Iatorului, pozi\i onati butonul pe 0 pozitie superioara

Ventilateruleste oprit dnd butonul este pe pozj~a~O".

Cand este oprit venti Iatorul, este po s i hi! ea parbrizul sa se abureasca, in functie de vreme.

Dezghetare I dezaburire parbnz

Selectati temperatura maxima, Iixati butonul de reglare a distribu\iei aerului in pozitia 111', ~i reglati ventilatorul la furatia cea mai mare. Functia de recireulatie este .oprim automat. Daci este n ecesar.apasa Ii bu toanele de inca I zire a parbrizului ~i lunetei, Dupa dezgheta re I

d ezaburire, C omu tali pe pozi lia ".,.1" sau ".j; " pentru a obtineo distributie confortabila a aerului in interiorul vehiculului, Reglati temperatura ~i flux uI de aer dupa cu m este necesar

Tncalzire rapidaa interiorului vehiculului Reglati butonul de comanda al dlstributiei in F10zilia ".,.1 " Selectati optiunea maxima a puterii ventilatorului Un slab cnrent deaer vine ca.tre parbriz ~i geamurile la terale pentru a impiedica inghetarea sau aburirea lor pc limp reee.

Pozilii adecvate in conditii de temperatura scazuta

Daci curenml de aer din pozilia.',.1 a hutonului de reglare nu este suficient pentru a dezahuri geamurile, selectati pozilia'';I in Iunctie de temperatura exterioars, ar putea fi necesara .0 pozitie mtre.'" ~i ~ Reglati viteza ventilatorului ~i butonul de temperatura [a parametrii cenf ortabili.

34

Ventilarea

Reglati distributia aerului in pozilia';; sau .;; Reglali ventilatorulla orice pozitie, Deschideti orificiile de ventilate centrale ~i laterale conform dorintelor particulare.

Recircularea aerului

Apasati butonul pentru aer recirculat pentru a trece de pe aer exterior pe aer recirculat ~i invers, Lampa indicatoare de pe buton indica starea de functiune.

Optiunea de reeirculare a aerului trebuie folosita in principal atunei cand vin mirosuri nepliicute din exterior. Geamurile vor tinde sa se abureasci mai rapid atunci cand se selecteazi optiunea de reeirculare a aerului. Treeeti pe aer din exterior cal mai rapid posibil,

Cand eontactul este pomit ~i comanda de distributie a aerului este setats la ~ optiunea de aer exterior este selectati automat.

Oi! limp dlstributia aerului este pe pozitia @ nu se poate folosi optiunea de recirculare a aerului,

35

Pomlrea slstemului de aer conditlcna; Apasa~ butonul pentru pornire ~i oprire. Lampa de control de pe buton indica starea de functiune. Consultati observatiile de lacapitolul Ins/ala!ia de aer conditional.

Dad ventilatorul este pe pozilia "0" avand aerul conditional porn it, instalatia de aer condltionat se va inchide, Ciind ventilatorul este po mit din nou, instalada de aer conditional se va repune automat in functiune,

Racirea cu aer din exterior

In condijii de umi d uate atmos ferid foarte scazuta: ~i tempe raturi crescute, pomiti aerul

c onditionat ~i opriti rec ircularea aerului, eespectiv ventilatorul. Reglali butonul de temperatura pe rece, Re glap distribu !ia aerului conform necesitatilot

Racirea cu aer recirculat

Pe vreme foarte umedii ~i temperaruri exterioare foarte crescute, porniti aero I condi!ionat~i aero I recireulat, Folositi aceasts pozitie pentru. a racori interiorul inci ns a 1 veh iculul u i sau pentru a elimina mirosuri Ie nep I seu te veni te din exterior.

Reglati butonul ventilatorului la viteza mare pentru efect maxim de racire ..

Comutati pe aer exterior imediat dupa ce atmosfera interioara a fost racita ~i a ajuns la 0 temperatura con fortab i Iii.

36

Dezghetare I dezaburire parbriz

Reglati comanda de distribu ire a aerului in pozitia "~" Aerul exterior va intra in vehicuJ. Atata timp cat comanda de distribuire este setata la "oq$><', nu se peale selects optiunea de aer recireulat, iar aerul conditionat va fi acti vat automat. Asiguraji-vii cii ventilatorul este pomit.

Reducerea umiditatii aerului in pozitia " "iW" sau "t'P"

Aerul eondnionat extrage umiditatea din aer ~i astfel geamurile sun! dezaburite rnai rapid. De aceea, porni ~i aerul condi ti onat pentru a grabi dezaburirea geamurilor pe vreme umedii ~i atunci csnd temperaturile sunt peste +4 "C.

Recircularea aerului avand aerul condltlenat oprit

Optiunea de aer recirculat trebuie utilizatii in prine lpal in caw! unor mirosuri nepliicute din exterior. Atunci cand se seleeteaza oppunea de recirculare a aeru lui, gearnuri Ie vor tinde sa se abureasca mai repede, Treceti pe aer din exterior cat mal eurand posibil, sau, dad temperaturile depssesc +4 "C, porniti aerul condltlonat

37

CONTROLULELECTRONIC AUTOMAT AL TEMPERATURII

Nota: Instalatia de aer conditional functioneaza numai csnd temperatura este sub +5 "C, mctorul functicneaza ~i sisternul ~e Aer Conditiont Electronic este pomit, Inchideti complet toate geamurile,

Apasati butonul AUTO. Selectati temperatura ~i Sistemul de Control Electronic al Aerului Conditional va regia fluxul de aer, viteza ventilatorului ~i distrbutia aeru!ui in concordanta pentru a asigura un climat confortabil in interior. Reglajele selectate sunt afisate pe eeran, Senzorul de temperatura interioara este pozitionat sub comenzile de temperatura ~i flux de aer si nu trebuie acoperit In nici un caz cu un obiect.

Sistemul de aerconditionat extrage umidltatea din aerul rece (condensare) si de

38

aceea este posibil sa observati mid picaturi de apa sub vehicul atunci cand acesta este parcat, Acest fenomen este absolut normal,

Cand intrati in vehiculul expus Ill. caldura deschideti gearnurile ~i lasati eateva minute aero I ca I d sa iasa afara. Aceasta va imbuniiliiti performantele sisternului de aer conditioaat,

La ternperaturi scazute, eand sistemu! este in modul automat (Auto), fluxul de aer va fi directionat catre parbriz ~i geamurile laterale pe perioada cat motorul este reee.

~ Cand porniti a~rul conditionatacesta W foloseste energle de la motor. In conc]uzie, va rezu!ta un consum sporit de cornbustibil. Pentru a economisi energie si combustibil, opriti aerul conditional cand nil esre nevoie de el.

Reglajele recomandate ale sistemului

Reglajul recomandat al sistemului este la temperatura de 22 °C in modul automat (AUTO). Acest reglaj este cea mai buna solutie pentru a atinge ~i a rnentine un clima! confortabil la bordul vehiculului, Schimbarea temperaturii afeeteaza doar temperatura stabile, nu ~i gradientul de incalzire sau racire,

Aerul Conditlonat

'in modul Auto, aerul conditional se porneste automat pentru a atinge confortul, a-I mentinesi pentru a sustine dezaburirea. Apasati butonul AlC pentru a comuta aerul conditional pe pozitia pomitloprit.

Lumina din buton indica operatia aleasa,

Oprirea aerului conditional poate duce la diminuarea confortului si, in anumite circumstante, la aburirea geamurilor.

Apasati butonul AlC sau butonul AUTO cand temperatura interioara este prea mare sau geamurile au inceput sa se abureasca,

39

Temperatura

Butonul albastru: temperatura sci:izuta.

Butanul rosu: temperatura inalta,

RegJajul standard recomandat este de 22°C.

Temperatura individuals poate fi regleta intre 16 °C~i 28 °C, folosind cele doua butoane. in pozitia LO (sub 16°C), sisternul va fi comutat pe racire permanenta, iar pe pozitia m (peste 28°C) va fi comutat pe incalzire perrnanentasi nu la 0 temperatura stabile.

Ventilatorul

Apasali butonul _ pentru a reduce viteza ventilatorului,

Apasati butonul a pentru a rnari viteza ventilatorului.

Regiajele ventilatorului sunt aflsate pe ecran.

Distribu\ia aerulu.i

Pentru a regia distributia aerului apiisati butonul dorit, Lumina din buton indica selectarea acestuia. Orice combintie a reglajelor iJ , 1,.1 si ~ poate fi selectata simultan,

40

;; Nivelul fe1ei

Intregu[ flux de aer este dirijat citre nivelul fetei.

1,1 Nivelul picioarelor

inlregul flux de aer este dirijat caire zona picioarelor, in rala ~i in spate.

" Parbriz

intregul flux de aer este dirijat catre parbrizul rata ~i catre ventiladile dezghejareldezaburire de la geamurile laterale,

" poate fi selectat cu sau fara aer conditionat in tombinaliecu-;i ~iJsau 1,1. Aces! reglaj poate fi selectat ~i in combinatie eu recircularea aerului.

Cand'!' este selectat, -;i ,',I ~i" se opresc automat iar aerul conditional este oprit. Aerul exterior va fi introdus in vehicul. Recircularea nu poate fi selectata

'!' Oezghe1area/dezaburirea parbrizului

Reglati controlul distributiei aerului pe pozitia '!' Aerul exterior va fi introdus in vehieu!. Aerul conditionat va f selectat automat. Amt limp cat distributia aerului este reglalli pe '!' , recireularea aerului nu poate fi selectati.

Viteza ventilatorului ~i controlul temperaturii opereaza automat ~i nu poat fj ajustate manual. Viteza ventilatorului este reglatii la maxim, iar temperatura pe pozitia HI.

Cand!' este selectat, incalzirea parbrizului ~i a lunetei sun! pomite automat.

Pentru a reveni la modul automat, apasali butonul AUTO sau butoane!e Cll martori lurninos],

41

Recircularea aerului

Apasati butonul de control al recircularii aerului pentru a face schimb intre aerulexterior ~i aerul interior. Indicatorul luminos din interiorul butonului se aprinde in timpul operatiunii. Folositi recircularea pentru a elimina mirosurile neplacute din exterior.

Activarea optiunii de recirculare a aerului nu este posibila atunci cand . controlul distributiei aerului este reglat pe pozitia ~ .

Recircularea automata a aerului Cand sistemul functioneaza automat, iar temperatura interioarii ~i exterioarii este ridicata, sistemul de control al climatizarii selecteaza automat recircularea aerului pentru a mari eficienta riicirii habitaclului.

o data ce temperatura interioarii selectata a fost atinsa, sistemul comuta pe functionare cu aer exterior in mod automat. Indicatorulluminos din interiorul butonului nu functioneaza la selectarea recircularii aerului in modul automat.

Oprirea sistemului automat de control al temperaturii

Apasati OFF pentru a opri functionarea Sistemul Automat de Control a1 Temperaturii.

Daca butonul de recirculare este apasat, aero! exterior nu va piitrunde in vehicul.

Apiisati orieare buton (mai putin recircularea aerului ~i incalzirea parbrizului) pentru a porni din nou Sistemul de Control Electronic Automat al Temperaturii.

42

lncalzirea parbrizului :?i a lunetei (vehicule cu un control automat al temperaturii)

Functia este folosita pentru dezghetarea/dezaburirea parbrizului ~i a lunetei, Trebuie folosita numai cand este necesar.

Butonul incalzire parbriz

Sistemul functioneaza numai cand motorul este pomit. Apil.sati butonul pentru oprirea sau pornirea sistemului,

Lumina din interiorul butonului atesta functionarea sistemului,

Sistemul de incalzire se opreste automat dupa 0 anumita perioada de timp.

Butonul lncalzlre luneta Porniti contactul.

Apil.sati butoaul pentru a porni sau opri Inciilzirea lunetei. Lumina din interiorul butonului atesta functionarea sistemului.

OglinziIe exterioare actionate electric au, de asemenea, un selement de incalztre lncorporat, pentru degivrare.

Acest sistem opereaza csnd incalzirea lunetei este selectatii.

Sistemul de incalzire se opreste automat dupa 0 anumita perioadii de timp

43

COMENZILE DE PE COLOANA DE DIRECTIE

Blocarea coloaneI de directie , contactul Combinatiile dintre blocarea coloanei de directie

~i contact au urmatoarele pozi(ii ale chen: .

o Contaetuleste oprit, volanul este blocat, La vehiculele cu transmis ie automata, che ia de contact peste fi pusa in pozi\ia ''0'' doar dad maneta schimbatorului de vitezii este pe pozitia "pI' peatru parcare,

Volanul este deb local Contactu.l ~j priacipalele circuite electronice nu sunt in functiune,

Daci chela de contact se lasii prea mul t in aceasta pozi lie, curentu I se deconecteaza automa I pentru a evita descarcarea bateriei.

II Contactul este pornit, toate cireuitele electrice sunt in functiune. Lampile de control ~i de avertizare se aprind,

Aici este pozitia cheii clnd condocep ~i ce care 44

trebui e uti liza ta in timpu 1 tractirii.

III Demaroruleste activat, Eliberati chela

imediat ce motorul porneste,

La scoaterea cheii din contact seactiveaza blocerea coloanei de direcne care irnpiedics rofirea volanului.

Reglarea volanulul

Eliberati maneta de blocare pentru a regla poz.itia coloaaei de directi e ~i distants panii la ~o fer.

Readu celi maneta in poziti a sa ini\ialii p entru a fixavo lanu 1.

Pentru detalii suplimentare asupra pozitiei corecte in scaun, consultati cap itol u1 Scaune.

Claxonul

Apiisaji pe p lad

ClaxonuI functioneaza ~i cu contacrul oprit,

45

Maneta multifunctionala

Urmatoarele funetil sun! disponibiie dear cand contactul este pornit,

Semnalizator dreapta Deplasati maneta in sus.

Semnalizator stanga Deplasati maneta injos.

46

Faza lunga I (aza scurta

Trageti maneta spre volan. Pentru 3 reveni la talA scurtii, mai trageti 0 data maneta spre volan

Semnalizare cu farurile Trageti maneta usor spre volan

Buton info

Pentru detaliiasupra functionani consultati eapitolul Compuler de parcurs.

Maneta de control al !?tergatorului de parbriz U rmatoarele functii vor fi disponibile doar ell contaciul pornit,

Parbriz

• 0 singura $terge.re lmpingeti maneta in [os.

t ~tergere intermitenta

imp ingeti maneta in sus la urmaoarea pozi tie. Rotita de reglare a intervalului de stergere interrni tenta

1 '" interval scurt

6 ~ interval prelungil

• ~tergere normafa

impingeti rnaneta in sus doua pozi\ii.

• ~tergere rapida

impingep maneta in sus trei pozipi.

47

• Stropitoare pentru parMz

Apasati butonul din eapiitul manetei spre interior. Stropiloarea va lucra sincron ell ~Iergiiloarele de parbriz,

Aceasts operatie va antrena ~i stropitotiJe farurilor daci farurile sunt pomite.

Dupii eliberarea butonului, stropitorile vor mai funeticna un interval scurt de limp.

Luneta

• ~tergere intermitenta Trageii maneta spre volan,

• Functionarea ~tergatorufui fa mersu; inapoi.

Dad ~tergii toru 1 spate nu este pomi t, dar ~te.rgiitoarele falii sunt reglate pe 0 anumlti vilezii (intermitenti, normalasau maIm), stergatotul spate va fi pomit automat in rnomentul selectarii rnersului inapoi, in concordanp. ell viteza ~tergatoarelor falii (viteza intermitenta sau nonna!ii) .

• Stropitoare

Trageti maneta mai mult pentru a actiona

strop ito area. Aceasta va aetiona sincron ell §!ergatorul lunetei, Dupii eliberarea manetei, stropitoarea mai functioneaza un interval scurt de limp.

48

Telecomanda radio

Selectati modul de functionare radio, CD sau caseta,

Uimatoarele functi: pot flefectuate folosind telecomanda.

Volumul

Crestere volum: Trageti butonul "VOL +" spre volan,

Micsorare volum: Tregeti butonul "VOL·" spre velan,

Cautare

• Deplasati butonul "SEEK" catre voian:

in mod de functionare radio pentru a cauta unnatorul post de radio cu frecveota su perioara

in mod de funcponare CD, pentru a trece la Unnatoarea melodie de pe CD.

49

• Deplasati butonul "SEEK" citre tabloul de bord:

in modul de functionare radio pentru a cauta urmatorul post de radio eu frecventa inferioara.

in rnodul de functionare CD, pentru a trece Ia melodia anterioari.

Cautare in memorie sau schimbare CD Apisa\i scurt butonul "~" pe parte a laterala . in modul de functionare radio pentru a treee la urmatorul post de radio memorat,

In modul de funcponare CD pentru a selecta urmatorul CD daei este instalat un CD changer (schimbator de Cli-uri),

CD changer-ul este instalat sub scaunul din dreapta.

Renuntarea la un mesaj de tranc Apasap scurt butorruI"~" pe partea laterals.

in toate modurile de functionare pentru a ren unta la un mesaj de trafic in timpul emisiei,

Se/ectare banda de frecvenfa

in modul de functionare radio, pentru a modifica wanda de frecventa radio linep apa:sat butonul ~ pe partes laterals,

Ghiduilludio contine 0 descriere operationali inlegraJa a radioului dumneavoastra,

50

Controlul automat al vitezei

i'entru pomire Apasali butonul ON

Viteza vehiculului nu poate fi controlata automat inainte de a dep~i 45 1onIh.

Pentru oprire Apasali butonul OFF

Viteza memorati va fi. stearsa.

51

Pentru a memora 0 vitela

Apiisa(i butonul + sau +, Viteza stabilitii devine noua viteza memorata

Lampa de control de pe tab lou I de bord se va aprinde,

Pentru schimbarea vite,zefor Apasaji butonul t pentru a accelera

Apasati buto[)ui- pentru a micsora viteza, Viteza vehiculului se va modifies Ilra a fi nevoie sa eliberati pedala de acceleratie.

Viteza vehiculului poate fi modificati usor prin apasarea butonulu i corespunzator

V iteza stabilita devine nouavi teza memora ta,

Pentru anulare sau continuare

Sistemul de control automat al vitezei se va dezaetiva imediat ce se apasa pedala de acceleratie san de ambreiaj, sau daca sistemul de con trolal tracti uni i (dad este echipat pe vehieu l) este in stare de functi onare.

Apasati butonui '" pentru a reveni Ja viteza memorata anterior. Vehicuiul va reveniastfel la ultima vitezii memorata ..

52

,

COMENZ1LE DE PE PLAFONUL VEHICULULUI

Lumini interioare

Butonul perrtru luminile interioare are trei pozitii; opril, ~a activata, pomit,

in functie de modelul masinii, luminile interioare vor Timoine aprinse 0 vreme dupa inchiderea usilor, cind butonuleste pe pozi!ia "U~a activata" _ Ell' se sting imediat dupii cuplarea eontacfu lui.

La parcarea indelungata a vehiculului cu usile deschise, luminile mterioare se sting automat limp de 30 min. Pentru a reaprinde luminile, puneti co ntactu I (pozitia "II'') pentru scurt limp.

Lumina de citire

Lumina de citire este acJi ooata. de butoane separate pornitl opri I.

Ogtinda retrovizoareinterioara

Pentru a reduce intensitatea I uminii care bate in oglinds cand conduceti aoaptea, aplecati putin oglinda trilgoind maneru I in spate.

Oprir

U~a activata

Pomit

53

Para.solarele

Parasolarele pot fj eliberate din clamele de prindere ~i rotite inspre geamurile laterale,

Capacul oglinzii poate f ridlcat,

TRAPA

Trapa electriea funetioneaza numai eind rnotorul este pornit,

Trapa este ac\ionam de un buton situat mire cele doua paraso lare,

Nota: Cind trapa este aetionatii foarte des intr-o perioada sen de limp sistemul poate deveni inoperabil pentru 0 anumitii durati de limp in scopul preveniril defectiirii datoritii supraincflziri i.

Exista dona moduri de deschidere a trapei ; desehiderea prin ridicarea Partii din spate a trapei san deschiderea prin rata a !rapei, ea urmare a alunecsrii acesteia sub acoperi ~. Pentru a trece dintr -un mod de deschidere in altul este necesar ea trapasa tread prin pozipa inch isa. Traps Sf deschideinehide atunci cind butonul este actionat,

54

Nota: La viteze mici, in timp ee rulati cu trapa deschisa, este posibil sa auziti un zgomot, Pentru a reduce acest zgomot, micsorati deschiderea trapei cu aproximativ 5 em sau deschideti putin geamurile laterale.

Pentru a inchide ~i a deschide trapa

• Cu trapa de eetisire inchisa:

Apasati ~ pentru a deschide. Apasati ~ pentru a ridiea partea din spate a trapei

• Cu parlea din spate a trapei partial ridicata:

Apasati ~ pentru a ridica ~i mai mult trapa.

Apasati ~ pentru inehidere.

• Cu parlea din spate a trape; partial deschisa:

Apiisap ~ pentru a deschide si mai mult trapa.

Apiisati ~ pentru inehidere.

Pentru a inchide !ji a deschide trapa automat

Trapa poate fi actionata automat. Apasati scurt oricare din partrle butonului pana la pozitia secundara. Apasat;i din nou pentru oprire. Daca pozitia inchis este atinsa, trapa se opre~te automat. Miscarea poate fi intrerupta prin apasarea butonului in orice directie.

·t

55

Functi« trapei de anticapcana

Trapa se va opri automat in timpul inchiderii ~i se va retrage user daca intalneste un obstacol.

Pentru a evita aceasta protectie cand exists 0 rezistenta, de exemplu iama, procedati in felul urmator:

lnchideti de doua ori trapa pana cand intampina rezistenta si lasati-o sa se retraga, Daca spateie trapei este ridicat, apasati~ pentru inchidere. Daca trapa este deschisa, apasap ~ .

]nchideti trapa pentru a treia oarii pana intempina rezistenta, Eliberari scurt butonul si apasati imediat. Trapa va' evita functia anticapcana ~i se va

inch ide complet.

56

Functia de reprogramare

Dad trapa nu se mai inch ide complet, trece]i la urmatoarea procedura:

• Ridicati spate Ie trapei, Tineti apasat butonul pentru inca 20 secunde pana dod trapa incepe sa se miste .

• Eliberati butonul. Timp de cinci secunde tineti apasat butonul. Trapa se va inchide, se va deschide complet ~j se va inchide din nou. Nu eliberati butonul pana cand trapa nu s-a inchis complet a doua oara.

Daca butonul nu este apasat in mod continuu, functia de reprogramare va fi intrerupta, Initiati din nou procedura de la inceput,

t

57

Modul de siguranta

Daca sistemui detecteaza 0 functionare anormala, intra in modui de lucru de siguranta, Trapa se va deplasa doar pentru 0,5 secunde, dupa care se va opri din nou, inchideti trap a apasind butonul din nou cand trapa s-a oprit, Cand partea din spate a trapei este ridicata, ridicati partea din spate paoa la capiit ~i apoi inchideti parasolarul, Verificati imediat sistemul la un Dealer Ford.

58

COMENZI MONTATE PE U~I

Oglinzi laterale cu reglare manuala Ambele oglinzi laterale se pot regia din interiorul vehiculului.

Oglinzi laterale cu incalzire ~i reglare electrica

Cu ajutorul ansamblului de comenzi de pe usa soferului reglati pozitia oglinzilor dupa cum este necesar. Dupa reglare, rotiti butonul mapoi in pozitia central a.

Oglinzile laterale sunt inciilzite odam eu acti varea lncalzirii I unetei.

Oglinzi laterale convexe

Campul vizual spre spate este miiri! pentru a minimiza asa-numiful unghi mort de la coltul din spate al masinii,

Oprit

Oglindii stanga

Oglinda dreapta

Directia de reglare a oglinzii

59

Rabatarea oglinzilor laterale

Daea este necesar, de exernplu in spatii inguste, o glinda dvs, laterala poate fi rabatad spre

interi or. Pentru a aduee oglinda in poziti a ini tiala, apasati-o inspre exterior pan3. ce intra comple! in suport,

Geamuri eleclrice

Geamuri I e pot fi actionate doar cand eontaetul estecuplat.

Geamurile sunt actionate de butoanele de pe Illanerul usii Geamurile se deschid / inchid cat timp butonul este apisat.

Apasa}i '''Q-' pentru a deschide geamuL Apasaii '".' pentru a include gearnul

60

Sistemul electric de actionare a geamurilor din fala

• Pentru a deschide automat geamul ,~oferului

Geamul poate fi deschis automat. Apiisati scurt butonul '~" parra 1a al doilea punet de actionare. Apasap din nou pentru a opri geamul.

Sistemul electric de actlonare a geamurilor din fata !?i din spate

La vehieulele echipate eu 4 geamuri electrice, sunt disponibile functii suplimentare.

• Pentru a deschidennchide automat geamurile

Geamurile pot fi deschise sau inchise automat. Apiisati scert butonul ~' sau .' panii la al doilea punet de actionare pentru a deschide / inch ide geamurile. Apasati din nou pentru a opri.

• Comutator de siguranta pentru geamurile laterale

Butoanele de acuonare a geamurilor din spate pot fj dezactivate cu ajutorul unui buton aflat pe usa ~o f eru lui. Acest I ucru est reco mandat cand in spate se aflii copii

Butonul ',=-- (simbolul rosu):

Butoanele de actionare a geamurilor din spate sunt activate.

Butonul ' *' ' (simbolul verde):

Butoanele de actionare a geamurilor din spate sunt dezactivate,

Geamurile din spate pot f intotdeauna aeticnate de la comutatorul de pe usa soferului,

.+ ..•.

~ ~

6J

• Geamuri inte/ige.nte

La vehicu lele ecru pate cu 4 gearnurielectrice, acestea se vor opriautomat ~i se vor da inapoi 0 anumiti dista.n\3. in cazul in care dau de un obstacol.

Pen troll. dezacti va aceesta functie de protectie a tunc i cand exista un obstaco I, de ex. iarna, procedati astfel:

/

Inchideh geamul de doua ori pana ce ajunge la ebstacol ~i lasati.1 in jos,

Inchideti geamul a treia Garn pam Is punctul de rezisten\3.. Elibera~i putin bu!onul4iP" ~i apasati·1 din nou imediat, Geamui se va inchide Ia 0 d jstan~ mica fali de punctul de rezistenfi, dupacare poate fi inchis complel

62

• Resetarea memoriei

Dup3 deconectarea bateriei de la vehicul, este necesar sa resetati mem oria pentru fiecare geam in parte:

Apasati butonul '.' pana ce gearnul este complet lnchis. Menttnep apasat butonul ,+ inca 0 secunda

Eliberati butonul .._, ~i apasap-I din nou, de doua sau trei ori, inca 0 secunda.

Apasati butonul -o- panii ce geamul este deschis complet Mentineti apiisat butonul '-Q:-' inca 0 secunda.

Geamul se va incbide automat daca procedura de resetare este indeplinita corect, Apasali scurt butonul pana la al doilea punet de actionare. Resetap ~i repetati procedura daca geamul nu se inehide automat

63

COMENZI, PE CONSOlA Transmisie rnanuala

Pentru a evita zgomotele la trecerea in marsariet ~leplali cca 3 sec. ell ambreiajul apasat ~i

veh i cu lui stati ona t.

Transmisie in 5trepte de viteze (Tip A) Pentru a trece in marsarier, pozitionati rnaneta schimbatorului de viteze in pozitia neutrii, apoi apasali~o cornplet Is dreapta ~i inapoi,

Transmisie in5 frepte de vitele (Tip B) Pentru a trece in marsarier, ridieati inelul de

b locare (J), du pa care dep [asati maneta schimbatorului (2) la dreapta ~i inapoi.

64

Transmisie automata

Transmisia automata a vehiculului dvs. este una cu patru trepte de viteze oontrolatii electronic. Treapta 4 are 0 funetie de reducere a turatiei, care poate fi activatssau dezacti V3ta manual, dad! este necesar

Cind lampa de avertizare multifunctionali: transmisie automata I racire ineepe sa clipeasca, exista 0 problema la transmisia automatii .. In acest caz, verifica Ii vehieulul dvs, Ia eel mai apropiat Dealer Ford.

Pozitiile manelei schimbatorului de viteze

P = Parcare

in aceasta pozi!ie, transmis ia este b locatii.

Daca poz i ria "p" n u este se lectatii, se va auzi un semnal de alarml la deschiderea usii,

Che ia nu poate fi scoasa din contact decal cu maneta in pozitia "p",

P '" Parcare Rs- Marsarier N '" Neutru

D '" Mers inainte: Treptele 1-4

eu dispoziti v reducers turatie Mers inainte: Treptele I-3

fanl dispozi tiv reducere tura!ie

2 = Treapta 2 1'" Treapta I

65

in cazuri de urgenp, manetssehimbetorului poate fi deplasati din pozitia "P" mecanic, Consultati capitolul Eliberarea manelei din pozilia de parcore in caz de urgen/if (TrallJmisia au/ornata).

Maneta schimbatorului poate fi deplasats din poziiia de pareare doar cu pedala ambreiajului apiisati~i eheia de contact in pozitia "Il",

R = Mar.,>arier

Aceasta poz*e nu trebuie selectata decal clnd vehiculul este stationat ~i motorulla relanti,

N = Neutru

Aceasta pezi lie trebuie seleclati atunci clnd porniti motorul san acesta este la re lanti, Rotile de fractiune nu sunt actionate.

D = Mers inainte

Cu dispozitiv reducere turatie

Pozitia nonnaJa de mers lnainte, Teate cele 4 trepte de viteze sunt selectate electronic.

66

Fara dispozitiv reducere turafie

Daca transrnisia este comutatii €reeven! intre neapta 4 ~i 3, dispozitivul de reducere a turatiei trebuie dezactivat. Apasap butonul de sub partea laterala a manerului schimbatorului. Lampa de cootrol de pe tabloul de bord indica dezactivarea di spozitivului de reducere a turapei. Transmisia va fi comutatii acum door intretreptele 1-3.

~ ~ofatul farii dispozitiv de reducere a '9 turatiei solicitii un consum de ccmbustibil mai ridicat

Pentru reactivarea dispozitivului, apiisap din nou butonul. Cand motoru! este oprit, functla de reducere a turapei este selectata automat

.2= Treapta 2

Transmisia automatii camane permanent in treapta 2. Aceasts pozilie trebuie selectata la eoborsrea in panta, pentru a evita utilizarea inutila a franei, precum ~i la urcusul in pantii ~i serpentine. Peate fi folositii ;i la pomirea pe un drumcu gheara.

1 = Treapta 1

La coborarea in pantii foarte abruptii. Transmisia automats nimane in treapta intiii.

67

Blocarea manetei schimbatorulul de viteze

Pentru a selecta pozitiile "R", "2" (cu exeeptia rleplasarii din pozitia "1" in poziiia "n ~i "p", trebuie mai inlai sa apasap bulODUI cu arc de pe partes lateral il. 3. schimbatoru lu i. Cand scoate\i din pozitia "p", wliti chela de contact in pozi~.a "11" ~i apasa!i pedala de fr3.na.

Pomirea motorului

Motorul poatef pornit dear cu schimbatorul in pozitia "N" sau "P".

Selectarea unel Ire pte de viteZa.

Torpedoul

Torpedoul este prevazut cu un clips pen!ru pClzitionarea stabila a mapei cu Manualul Utilizatorului. Mapa poate fi introdusa ~i scoasa prin ridicarea u~oara a clipsului

68

-~

suportul din fata pentru ce~ti Suporturile pentru c~ti sunt plasate in fata manetei sehimbftorulul.

Frana de mana

Into!deauna tragel.i compte! &ana de mana inainte de iesi din ma~inii.

Pentru a trage &ana de mana, ridicati maneta. Pentru a 0 elibera, ridicati usor maoeta, apasap butonul de blocare ~i impingep maneta in jos, Frana de mana acponeaza asupra rotilor din spate.

Pentru a reduce efortul de tragere a fninei de mana, apasap concornitent pedala de frana.

Butonul de actlonare a incalzirii scaunelor din fata

Apiisati butonul pentru pomire I oprire. Lampa de control de pe buton indica functionarea,

Pentru alte infonnatii, consultati capitolul Scaune ~i echipamente de siguranfti .

.- ......

.

.

69

Buton Control Trac1iune (TCS) I Program Electronic de Stabilitate (ESP)

Apasali butonul pentru activa sau deza.ctiva sistemul, Cind sistemul este dezactivat, pe tabloul de bard se aprinde lampa de control pentru Sistemul de Control al 'Iractiunii I Programul Electronic de Stabilitate (ESP). Cand motorul este opril, sistemul este selectat automat.

Noti: Controlul tractiunii ~i al franei flU poate fi decuplat,

De fiecare data cand contacml este pus, sistemul se activeaza automat.

Pentru mai multe detalii, consultati capitolul Control Tmctiune ~i Program Electronic de Stabililate (ESP).

70

Buton rcs Buton ESP

Indicator luminos BTCsrrCS

Indicator luminos ESP

Suport multifunctional pentru stocare Se ana amplasat pe COlIS()ia centralii. Peate fi I' olosi t pentru:

• Stocare

• Scrumiera din spate

Trageti pentru a 0 deschide, Scrumiera din spate poate fi inliituratii pentru a a vea astfel un suport de .~ in partea din spate. Scrumiera poate fi introdllS3 ~i in supomirile de ce~cii din fa\3-.

Priza. electrica spate

Priza electri ca: spate poate fi uti lizata pentru alimentare la 12 valli ~i un curent maxim de to amperi. Daca motorul nu em pomit, alimentarea prin aceasta priza va determina descarcarea

bateriei, .

UtilizaJi aceastii priza folosind doar conectori speci fici din gama Accesori i Foro.

11

Piasa cangur/buzunar de utilitati

Piasa cangur seu buzunarul de utilitali este pozitionat in spatele seaunului pasagerului ~i este desti_nata depez itirii rnicilor 0 biecte.

Piasa poate fi indepartata pentru a oferi 0 suprafata plana in cazu I rabatari i scaunul ui spre inainte,

Pentru a indepi1rta plasaapasali levierul de deblocare,

Pentru a atasa piasa aplisali cadrul pe cadrul scaunului

Pentru mai multe in f ormatii.consu Ita ti pasej u 1 Plierea la maxim a scaunulul pasagerului, in capitolul SCGU/le ~i Echipamenle de sigurantii.

Buzunarul pentru harta

Buzunarul pentru hartli. este poziponat in spatele scaunului pasagerului,

72

Cotiera spate

in cotieraspate este incorporat un spafiu de depozitare foarte util.

PORTBAGAJUL Capacul portbagajului

3sau 5 u~i

• Demontare

Desfaceti eele doua tije de sprij in pe ha yon. Usali capacul in jos ~i scoateti -I orizontal fara a[ balansa

• Monlare

Introduceti eapacul orizontal, aiiniap -I ~i impingep-J pauii ce se opreste, Ata~1i tijele de ridicare pe ha yon.

Estate (Break)

Trageji capacul rulant ~i nxati.1 in punctele de prindere,

Capacul poate Ii sees complet apasand cele doua capete ale su portului spre interior.

Piasa pentru portbagaj

Pe podea sunt puncte fixe deprindere penlru atasarea unei plase care sa impiedice bagajele sa aluneee.

Puteli obrine 0 piasa pennu portbagaj de la Dealer-ul dvs, Ford.

74

Cutia de depozitare (modelul cu 5 u~j)

Pentru a instals euti a de depozitare, Impinge!l corpul acesteia in fata, dupa care apasati partea din spate pana se aude un clic.

Pentru a scoate cutia, apasati butonul galbens i trage!! in aCari

Despaqiwarele pot fi pozitionate in diferite Hica~uri pentru a 0 feri 0 compartimentare variata

Continutul cutiei nu trebuie sa .fie mal mare decat despirtitoarele.

75

PIasa portbagaj (5 u~i)

P entru a deplas.a par1ea din fata a plasei, declipsali agrafa din cadrul plasei impingand-o spre lateralele vehiculului.

Pentru a indeparta plasa, de~ap agrafele cadrului plasei ciitre falii ~i apiisap in jos cadrul plasei,

Piasa hamac(5 u~i ~i wagon)

Pentru a instala piasa hamac trage~ agrafa pe sub urechea galbena.

PIasa depozitare perete lateral (5 u~i) Pentru depozitarea micilor obiecte, pe peretele lateral este prevazuta 0 piasa de depozitare

76

Piasa de retinere portbagaj (Estate)

Pentru a instaa piasa de retinere poclbagaj apasali opritoarele galbene unul catre altul ~i lnserati barn te lescopiea in dega jirile de pe lateral, in spatele banchetei.

Trage~ in sus piasa ~i introduceti capaml retractabil al plasei in lac~urile de pe acoperis, impingeli capatul neretractabil caire centrul vehiculului ~i inlroduce~-l in celalalt lacas, Asigurali- va ca bara este impiusa ina inte in sectiunea ingusti. a la~elor.

Carpeta reversibili (versiunile cu 5 u~i ~i wagon)

Carpeta de pe suprafata portbagajului poate fj intoarsa pe partea cauciucata

77

Echipamentul de prim ajutor ~i triunghiul de avertizare

3,4 sau 5 u~j

in functie de tara, se poate folosi 0 tijii de fixare in partea stanga a portbagajului pentru a fixa 0 eutie eu instrumente de prim ajutor ~i una pe panou I in f erior din spate pentru a fi xa un triunghi de avertizare.

Puteti obtine de la Dealer-ul dvs. Ford un eehipament adecvat de prim ajutor ~i un triunghi de avertizare,

Estate (Break)

In functie de tara, in partea din stanga ~i din dreapta portbagajului se aflii un loe de stoeare pentru cutia eu instrumente de prim ajutor ~i triunghiul de avertizare.

Puteti obtine de la Dealer-ul dvs. Ford un echipament adecvat de prim ajutor ~i un triunghi de avertizare.

78

CHEI

Chela Ford se poate folosi pentru toate incllietonle vehiculului dvs .. in eazul pierderii aceste ia, se poate 0 brine 0 alta chei e de [a. un Dealer Ford, mentlonind numsrul cheii (de pe eticheta liwata edata cu cheile originate).

I ntotdeauna trebui e sa aveji la dvs, 0 cheie de rezerva, pe care HI pnep intr-un loc sigur in caz ci. aveti nevoie de ea intr-o situatie urgenm.

Pentru mal multe informatii, censultati seetiunea Sistem imobilizlJre motor.

Cheie cu lant.ern!

Lanterna seaprinde cal tirnp este apasat butonul rotund. Bateria ,i becul din cheie sf: pot inlocui separat, P iesele de schimb le pulep 0 btine de la Dealer-ul dvs. Ford.

-

Pentru a demonta lanrerna, apasati butonul eu emblema Ford ~i trageti Ianterne afad. Deschi deji -0 cu 0 monedi ~i inlocuiti bateria

~ilsau becul. Reasamblati lantema prin presaresi ._ ~trrl>T"""'I

puneti-o la roc in cheie .

.. ~aten.'H~. fOIO. sit~ nu tr:buiearum::ate • III gunoiul menaJer. Cind aruneap bateriile uzate, tineji cent de protectia mediuiui.

79

Cheie cu telecomanda cu frecvenla radio Transmitatorul este integral in cheie, Pentru mai multe informafii, ceasultati capitolul Telecomanda cufrecvenfa radio.

iNCUIETORl

inchiderea usllor

Usile din fala pot fi blocatesi deblocate din exterior doar cucheia. Din interior, usile pol f bloeate apasand butonul respectiv ~i deblocate folosind manerul u~ii.

Pentru a bloca u~i!e din spate, apasari butonul de blocare ~i inchideli usa cand parasili vehiculul, U~ este bloeata cand apare un marcaj alb la capitul butonului.

Pentru a activa alarma antHurt, senzorii din interiorul vehiculului sau sisternul dublu de bloeare, consultsti capitolul respectiv din paginilece urmeaza

80

Apasali (Bloeare u~a)

Trageti (Desehidere u~a)

incuietori pentru siguranta copiiJor la u*I1e din spate

Rotiti cheia spre exterior la usile din spate pentru a activa b locarea Usa poate fl deschisi dear din exteriorul vehiculului, Pentru deblocare, rotiti eheia spre interior.

Portbagajul

Pentru desehidere, roti ti cheia in sensul acelor de ceasomic.

Lumina din portbagej se va aprinde automat.

Pentru a usura inchiderea hayonul ui, in interi oro! acestuia se alli n~te macere incastrate,

81

U~ita bu~onuluI dealimentarecu combustibil

Pentru deblocare, rotiti cheia in sensul acelor de cease rnic, Descludeti u~ita~i roti ti capaeul busonului in sensul invers acelor de ceasornic.

Pentru inchidere, rotiti capacul in sensul acelor deceasornic panii ce se aude un clic.

Capota motorului

Trageti lateral emblema Ford de pe masca radia torul ui ~i rotiti chela mai inlii in sensul invers ace lor de ceasornic (I).

Ridicati usor capotasi rotiti complet chela in sensulacelor de ceasornic (2) pentru a deschide capota

Pentru aile informatii, eonsultati capitolul Me.n/i.nere # intre~jnere.

82

SISTEM DE BLOCAR.E CENlRALIZAJA.A U~ILOR.

Sistemul de blocare centralizad poate fi activat de la usile din fata. EI functioneaza doarcand aceste u~i sunt inchise, Din exterior el poole fi activat cu cheia, iar din interior apWnd pe rnmerul usii,

Portbagajul rama_oe inchis,

Pentru a preveni orice incercare de patrundere in m8!jina in timpul une i ciilaoorii (de ex. c:ind oprin la semafor), este recomandat si conduceti ell u~ile blocate,

Blocare centralizata cu sistemul dublu Sistemul dublu de blocare este 0 optiune suplimentara de protectie anti -furt, care

imp iedica deschiderea usilor din interiorul vehiculului,

Sistemul actioneaza doar cind toate usile sunt inehlse,

Nu se poate deschide u~ din interior

83

Pentru activare

Pentru a activa sistemul dublu de blocare, rotiti cheia in una din usile din fala in pozitia "I" ~i apoi in pozitia "2" in doua secunde.

Sernnalizatoarele vor clipi pentru a confinna ca sistemul este operational

Dupa blocare, sistemul de alannii anti-fun (daci este montat) este activo

Sistemul de alarms anti-furl poate fj actionat ~i . independent de sistemul dublu de blocare, prin rotirea cheii in u¥ la pozilia "2".

Pentru mai multe detalii, consul tati capito lul Sis/emul de alanna anti1url.

Pentru dezactivare

Pentru a dezactiva sistemul dublu de blocare, deseuiati una din \l~i1e din fata ell cheia,

S4

Usa din stanga

Usa din dreapta

Telecomanda cu frecventa radio

Sistemul este operational dupa 3 secunde de la oprirea contactulu L Raza dintre transmidtor ~i vehicul este de cca 10 !D.

Portbagajul poate fi deschis manual eu cheia sau eu teleeomanda,

Pentru aprobarea tipului telecomenzii dvs., consultati tabelul de la srar~itul capltolului Capacitap # specijica!ii.

85

Pentru deblocarea u~ilor

Apasand 0 data butonui ... ,se dezactiveazi sistemul dublu de blocaresi sistemul de aian:na anti-fun ~i se deblocheaza toate usile,

Reprogramarea functiei de deblocare

Puteti schimba functia de debloeare, asrlel incat prin apasarea 0 data a butonuiui"', se . dezaenveazs sistemul dublu de blocare~i sistemul de alarma anti-furt ~i se deblocheaza doar U$3 soferului,

Apasand hutonul ... de doua ori in trei secunde, se deblocheaza toate usile,

Pentru a reprograms functia de blocare.sp asati ~i mentineti apasate butoanele" ~i iii in acelasi limp, pentru eel pUjin 4 secunde cu motorul oprit, SemnaLizatoarele vor clipi de doua ori pentru a indica reprogramarea cu sueces a functiei de deb!ocare.

Prin apssarea ~i menjinerea apasaru simultane a ambelor butoane din nou, limp de eel putin 4 secunde se revine la functia anteri oari.

Pentru a debloca hayonul

ApasaJi butonul .. de doua ori in Irei secunde.

86

/

/

Pentru blocare

Apasand butonul iii. 0 data, se activeazi sistemul de bloeare centralizata ~i eel de alarms anti-furl.

La vehiculele ce nu sunt eehipate eu sistem dublu de bJocare, semnallzatoarele vor clipi 0 data pentru a confirms activarea, La vehiculele ce sunt eehipate cu sistem dublu de blocare, semnalizatoarele nu vor clipi.

Daca la vehiculele echipate eu sistem dublu de blocare butonul iii. este apasat de doua ori in irei seeunde, sistemul dublu de blocare ~i alanna cu senzori in interiorul vehieulului se vor activa.

S emnalizatoarele vor cllpi de doua ori pentru a coofirma aetivarea.

inchidere total§

La vehiculele eebipate cu 4 geamuri electrice, exista !uncli i suplimentare,

Sistemul inchide toate geamurile automat din exteriorul vehiculului,

tine~i apasat butonul iii. timp de 2 sec. Apasap butonul iii. pentru oprire,

87

Programarea cheifor

Pentru vehiculul dvs, se pot programa max. 4 chei cu telecornandi prin frecvenla. radio. Pentru instructi uni, adresafi- va Dealer - ulu i dvs. Ford.

I. Penlru a programa chei noi cu telecomanda, inv1irtiti chela in contact in pozitia II de 4 ori in d ecurs de 6 secunde.

2. Opriti motorul, Se va auzi un semnal sonor care indica faptul caeste posibil1i programarea cheilor limp de [0 secunde,

3. Apasali orice buton pe 0 cheie noua, Se va auzi un semnal senor pentru confirmare, Repetati aces! u Itim pas pentru toa te che ile ell telecomand1i, inclus iv pentru eel e original e.

4. Porniti din nou motorul sau ~teptati limp de 10 secunde faril. sa programati alta cheie psna la sfarsitul etapei de programare cheie, Dear cheile cu telecemanda care tocmai au fost programa!e pot acum sa inchlda ~i sa deschlda vehiculul,

Noli: Pentru a coda chei penlru sistemul de imo bilizare motor vezi seepunea Codarea cheilor.

88

~,

I)'· (t~]

II

{'

/

inlocuirea baterie.i

Dacaraza de actiune a transrni f3lorul ui scade treptat, trebuie inlocuita bateria (eare este una de tip 3V CR 2032).

Proeedati astte I:

• Desfaceti eu grij ii transmi tatorul de pe chei e folosind un obiect plat (de ex. 0 ~urubelnif3).

• Deschideti Iransmitatorul tragand de elamele laterale,

• Scoateti cu griji! bateria folosind un obiect plat. Montap noua baterie eu semnul (+) in sus.

• Reasarnbl ali transmitstoru [ in ordine inversi! .

• Nu ~nca~i b~terii~ eu litiu fo.losile in

• gunoiul menajer Cand arnneati bateri ile uzate, line!i con! de proteetia mediului.

89

SISTEMUL DE BLOCARE A PORNIRII MOTORULUI

Sistemul de blocare a pernirii motorului este 0 optiune de protectie anti-furt care impiedicii pornirea motorului cu 0 cheie neeodifieata corect,

Chei

Vehiculul vii este li vrat eu chei codificate, marcale cu un punct colorat,

Pentru pomirea motorul se pot folosi doar acele chei avand codul electronic corect,

Pentru a codifica 0 nOlla cheie sun! necesare doua chei codificate, Consulta\i Dealer-ul dvs Ford daci a veti doar 0 singurii ch eie vala bila, de ex. dupii pierdere.

Activarea automata

Sistemul este activat dupii 5 secunde de la eprirea contacmlui. Lampa de control va clipi la fie care 2 secunde,

Vehiculul este scum protejat electronic impotriva furtului.

90

Dezactivarea automata

Pri n cup larea contactului se dezacti veaz.ii sistemul in cazul recunoasterii codului corect. Lampa de control se aprindecca 3 secunde, dupa care se stinge.

Dad tampa de control riim.fu1e aprinsi I min. sau lumineaza Cll intermitenta cca I min. ~i apoi in mod repetat, la intervale neregulate, inseamna ci sistemul nu a recunoscut codul cheii. Scoateti chela ~i lncercati din nou

Daca s-a folosi! 0 eheie ell un cod incorect, este necesar sa ~teptati 20 de sec. inainte de a pomi vehiculul eu 0 cheie avfuld codul corect,

Daca motorul nu porneste, inseamnii cii a apiirut o defectiune la sistem, Verificati imediat sistemul la un Dealer Ford.

91

Codificarea cheilor

eel mull 8 chei pot fi codificate folosind 2 chei codificate pentru vehleulul dvs,

Parcurgeti fiecare din etapele urmatoare in 5 secunda

• Introdaceti prima cheie in contact ~ i rotiti-o la pozitia "II".

• Rotiti inepoi \a pozitia "0" ~i scoateti cheia din contact.

• Introd ucen a doua chei e in contact ~i rotiti-o la . pozitia "[1".

• Rotiti inapoi la pozIlla "0" ~j seoateti a doua cheie din contact - codificarea de chei este acum acti.vati.

• Daca se introduce acum 0 cheie necodificatii in contactsi rntitii ia pezitia ''Il'' in eel mull 10 sec., aceasta va fico<iificatii.

• La terminarea proeesului de codificare, scoatetl cheis din contact. A~teptali 5 sec. pentru ea sistemulsa fie aefivat,

futcazul in care codificarea nu s-a ficut corect, tampa de control va incepe sa clipeasca dupii actionareacontactului eu noua cheie codificati, iar motorul n u va porni,

Repetali procesul de codifieare dupii 20 de seeunde, avand contactul pornil (pozitia 0).

92

~tergerea codului

Cu dous chei codificate puteti sterge eodul tuturor celelalte ehei, de ex. dupa pierdere:

Parcurgeli fiecare din etapele unniito are in 5 secunde,

Parcurgeti primele patru etape de la sectiunea Codificarea cheilor, dupa care procedati astfel:

I Introduceti a dona cheie in contact ~i rotiti-o la pozips "If'.

I S coatef chela din can tact.

I Introduceji prima cheie in contact, rotiti-o la pozitia "IT" ~i liisali·a~. Lampa de control va cI ipi 5 secunde.

I Daca se decup leaza contactu I in aoeste 5 secunde, procesul de stergere este april ~i Dici 0 eh eie nu este decod ifieam.

I Dad procesul de stergere este lncheiat, toate celelalte chei, in afara de cele doua Iolosite pentrustergere, nu mai pot f folosite decal dad se recodifica ..

Acum se pot codifiea ~i alte chei.

93

SISTEMUL DE ALARMA. ANTI·FURT Sistemul actioneaza cao protectie Ia deschiderea usilor, portbagajului, capotei sau la scoaterea radioul ui de caire persoane neautonzate.

Activarea

Sistemulesteactivat de indatii ce vehiculul este lncuiat, Rotiti chela pinii la pozitia de inchidere ~i pastrati -0 in aeeastapozif e

1 sec.

Omsulta!i capitolele Blocare centrolizo.la cu sis/em dublu ~i Teiecomanoo cu jrecven/ii radio.

Activare automata. intarziata

S istemu I se va activa dupa 20 de sec. de I a inchiderea capotei, a portbagajului si a tuturor usilor

94

Alarma

Alarma va suna limp de 30 de sec. dad 0 persoanii neautorizata deschide una dintre usi, portbagajul sau capota Semnalizatoarele vor lumina intermitent limp de 5 min.

Orice incercare de a pomi motoru! sau de a scoate radioul va declansa alarma din nou.

Dezactlvarea aJarmei

Sistemul de alarma anti-furt poate f dezactivat in orice moment - chiar dupa declansarea alarmei - prin deschiderea unei usi din falii.

S istemul de alarms anti - furt se intrerupe atunei cand poribagaj ul este deschis eu cheia, Dupi inchidere, alarma este activata din nou,

SISTEMUL DE ALARMA. ANTI·FURT CU SENZORIININTERIORUL VEHICULULUI

Aces! sistem ac!ioneazii ca 0 pro tecti e la ori ce patrundere neautorizats in vehicul, detectand orice miscare in interiorul rnasinii,

Activarea

Alanna eu senzori este activad odad eu sistemul dublu de blocare.

J'I
... _. '>.:..'l
=I( -.. \\t ~
( ) IG9
=\\ 1
?:Jl
.. ~ .. _ ... ,._4
'-l 9S

Activare intarziata ~i confirmare a activarii

Aeeasta funetie este la fel ca pentru sistemul de alarma anti - furt.

Alanna

Patrunderea neautorizatii in vehieul va declansa alarma in acelasi mod ca sistemel anti-fun.

Sistem suplimentar de incalzire

Daca se foloseste un sistem suplimentar de incaJzire, nu activap alarma eu senzori deearece se poate declansa

96

SCAUNELE

A~ezarea in pozi1ie co recta

Scaunele, teti erel e, centurile de siguranta ~i airbag-uri Ie contribuie toate la protectia ocupantilor vehiculului, Folosirea optima a acester eomponeore va oieri. 0 protectie sporita

Prin urmare, tineli coat de urmstoarele:

• A~ezap-va in pozitie cat mai verticals, cu eoJoanavertebrala cal mai dreapm, ~i ell spataro! lnclinat nu mai mull de 30".

• Reglap tetierele astfelincat cresterul capului sa fie la ni velu I extremimlii de sus a tetierei.

• Nu apropiati prea mull scaunul din fata de bordo soferul trebui sa tina volanul cu bratele usor indoite. P icioarele trebuie sa fie ~i ele usor indo ite astfe lineal pedalele sa poaw fi apisate pana la podea,

• Centura de s iguranla trebui e sa stea pe centro! umarului, Partea de jos trebuie sa stea strans pesolduri ~i nu pe stomac.

97