Sunteți pe pagina 1din 242
MANUALUL PROPRIETARULUI Focus Ghid pentru realimentare la benzinarie Deschiderea capotei. Trageti lateral emblema Ford de pe masca radiacoru- lui in sus. Pentru a deschide capota, introduceti cheia si rotiti mai intai in sen- sul invers acelor de ceasornic. Ridica{i ugor capota gi rotiti complet cheia in sensul acelor de ceasomnic. Scoateti cheia imediat dupa deschidere si punefi la loc embiema Ford. Pentru o informare rapida la realimentare, puteti inscrie mai jos datele speci- fice vehiculului dvs. Detaliile corespunzatoare pot fi gisite in capitolul Capacitati si specificaii. Combustibil Ulei de motor Capacitate rezervor combustibil: Atunci cand puneti ulei nu depasiti Motor pe benzina: 5S litri semnul MAX. Motor Diesel: 52,7 litri Benzina far plumb Grad de vascozitate (cifra octanica 95) Se poate utiliza gi benzin’ fara plumb cu cifra octanica 98, Combustibil Diesel Nu folositi RME (bio diesel) Pre: iunea pneuri Dimensiune pneuri Cand pneurile sunt reci - exprimatd in bari. Sarcina normala pentru pand la Sarcina maxima pentru mai 3 persoane mult de 3 persoane f ] Fata Spate Fata Spate —_—-—— €2> —_—___- ustratiile, informatile tehnice, datele si descricrile din aceasti publicatie au fost corecte in momentul tipiririi, Ne rezervm dreptul de a face orice modificdri necesare, in conformitate cu o dezvoliare 5 imbundtitire continue. Aceasté publicatie nu poate fi reprodusé, retipariti, memoratd intr-un sistem de prelucrare a datelor sau transmisi in orice formd electronica, mecanicd, fotograficd sau de alt tip, inregisra, tradusi, ecitat2, abreviat sau extinsd fri acordul prealabil in scris al Ford-Werke Aktiengesellschaft. Aceleasi restricyi se aplict parjlor din manual si utiliziri lor in cadrul altor publica Nici o rispundere nu este asumati pentru orice inadvertentS sau omisiune din aceasti publicatie, desi au fost luste toate masurile pentru a obtine o publicatie edt mai corectd si completa pos Aceasti publicatie descrie optiuni si versiuni reetificate disponibile in intreaga gama de vehicule Ford, si prin urmare ¢ posibil ca unele articole si nu poati fi aplicate in cazul vehiculului dvs, Important: Pentru vehiculele Ford au fost proiectate in mod special piese si accesorii Ford, ca si piese Motoreraft. Ele se potrivese in orice moment vehiculului dvs, ‘Am vrea si subliniem faptul ci piesele si accesoriile de altd fabricatie decit Ford nu au fost certificate si aprobate de Ford si, in ciuda monitorizarii permanente a pietei, nu putem certfica nici gradul de potrivire, nici siguranfa acestor. produse dact sunt insialate sau destinate a fi instalate in vehiculele noastre. Ford nu este responsabil pentru nici 0 defectiume cauzata de utilizarea nor piese si accesorii de alt fabricatie decat Ford, © Copyright 2001 Esitat de Ford-Werke Aktiengesellschatt, Ford Service Organisation ‘Tradus in limba romina dupa editia tipdritd in Anglia Cod nr. CG3321en LHD 08/2001