Sunteți pe pagina 1din 35

GESTIONAREA DESEURILOR DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA A CARBUNELUI

Cristea Radu Curea Horatiu an IV IPMI

1. Prezentare deseu

1.1 Istoric
Inc din 1970 s-a con tientizat c de eurile constituie o problem i c metodele de tratare

prin depozitare sau incinerare nu sunt satisf c toare. De asemenea, s-a pus problema recicl rii materialelor care intr n componen a acestora. La Conferin a Na iunilor Unite pentru Mediu i Dezvoltare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992 s-au adoptat politici care au fost introduse pe plan mondial. n Uniunea European preocup rile erau mult mai vechi, primele directive ale Comisiei Europene n problema de eurilor datnd din anul 1975. Campania de con tientizare c cea mai eficient form de tratare a de eurilor este reciclarea lor a avut loc n Europa sub sigla trei R (Reducere, Refolosire, Reciclare, n englez Reduce, Reuse, Recycle, n francez Rduire, Rutiliser, Recycler). De i n Romnia s-au demarat ini iative de reciclare ale de eurilor sub acest generic nc nainte de 1989, n contextul lipsurilor din acea perioad ac iunea, fiind impus de sus n jos, a ntmpinat rezisten . n prezent reciclarea este reluat , dar reu ita politicii de reciclare ine i de posibilitatea sort rii de eurilor, care trebuie nceput chiar din prima faz , prin colectarea separat a materialelor refolosibile.

1.2 Incadrare in cod


Romnia dispune de cantit ti importante de resurse naturale, respectiv materii prime metalifere precum c rbuni bruni si lignit, sisturi bituminoase, petrol si gaze naturale, minereuri cu continut aurifer, argint, magneziu, cupru, minereuri feroase si polimetalice, bauxit , minereuri de uraniu. Procesarea acestor resurse genereaz deseuri. Mineritul, industria si municipalit tile sunt principalii generatori de deseuri.

Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere au codul 01 01 02 si fac parte din categoria deseurilor rezultate de la exploatarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor. De eurile extractive sunt definite n Directiva privind managemetul de eurilor din industria extractiva dup cum urmeaz : De euri rezultate din prospectare, din extrac ia, tratarea i depozitarea resurselor minerale i din exploatarea n cariere.

1.3 Sursa
Unit ile miniere folosesc chimicale toxice, ca: cianur , mercur i acid sulfuric pentru a separa metalul din minereu. Sterilul, respectiv restul de minereu mbibat cu substan e toxice care r mne dup separarea metalului, este desc rcat, adesea, direct n lacuri sau ruri, cu consecin e devastatoare. De euri provenite din procesul de extractie al minereurilor sunt:: - Steril de procesare; - Roc steril ; - N mol de epurare a apelor acide; - N mol de epurare n carier / la mal (folosind cariera inundat Cetate ca bazin de sedimentare): - Sol (sol fertil, sol, decopert ).

Tabel 1: Clasificarea de eurilor i clasificarea unei instala ii de de euri conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE, Art. 5(3), Art. 3(15), Anexei II i Anexei III ale Directivei privind de eurile miniere

1.4 Cantit ti
Conform informa iilor nregistrate la autoritatea central pentru protec ia mediului, n anul 2002 au fost generate 344,5 milioane tone de euri din activit ile miniere. Din aceast cantitate total , cea mai mare parte o reprezint de eurile de la excavarea minereurilor de c rbune, metalifere i nemetalifere, a a-numitul steril minier. Avnd n vedere caracteristicile lor specifice, de eurile generate din activit ile miniere sunt depozitate n instala ii proiectate special n acest scop, dup cum urmeaz : - de eurile de la exploatarea i procesarea minereurilor metalifere i nemetalifere sunt depozitate n halde de steril i iazuri de decantare; 4

- de eurile de la exploatarea i eiului i a gazelor naturale sunt depozitate n bataluri. Informa iile privind generarea i gestionarea de eurilor pentru anul 2002 arat c exist aproximativ 200 halde de steril i 70 iazuri de decantare n func iune. In ceea ce prive te num rul batalurilor aferente industriei extractive, acesta nu poate fi estimat deoarece denumirea batal este utilizat i pentru alte spa ii de eliminare a altor tipuri de de euri. Din 1995 pn n 2000, deseurile miniere au fost reduse de circa 14 ori de la 317,8 la 22,7 milioane tone.

2. Legislatia national de ncadrare a deseului


y Hot rrea de Guvern nr. 1076/2004 privind aprobarea procedurii de reglementarea activit ilor economice care au un impact asupra mediului nconjur tor, privind procedura de evaluare a mediului pentru planurile i programele na ionale i regionale, inclusiv acelea finan ate de Comunitatea European CAPITOLUL II Domeniu de reglementare Art. 5. - (1) Evaluarea de mediu se efectueaza pentru planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4). (2) Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care: a) se pregatesc pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala,amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor, si care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri;. Legea nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernamentale de Urgen Nr. 78/2000 privind producerea de de euri domestice i industriale. "Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica: a) deseurilor radioactive; b) rocilor si deponiilor de sol, precum si depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospectiuni geologice si operatiuni de exploatare subterana a bogatiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafata; y Hot rrea de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 (care abrog Hot rrea de Guvern nr.162/2002) stabile te cadrul legal pentru activitatea de depozitare a de eurilor precum i de monitorizare a nchiderii i post-nchiderii depozitelor existente, innd cont de protec ia

mediului nconjur tor i a s n t ii popula iei. Anexele la HG 349 stipuleaz autorizare, monitorizare, acceptare a de eurilor.

regulile de

Criteriile de acceptare a de eurilor n fiecare clas de depozit, precum i Lista Na ional de De euri au fost stabilite prin Ordinul MAPM Nr. 867/2002, abrogat de Ordinul OMMGA Nr. 95/2005. ART. 3 (1) Prezenta hotrre nu se aplica urmtoarelor activit i: d) depozitarea solului necontaminat sau a deseurilor inerte rezultate n urma activit ilor de prospectare si extrac ie, tratarii si stocrii resurselor minerale, cat si cele din exploatarea carierelor. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 si 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deseuri nepericuloase, altele dect deseurile inerte, rezultate de la prospec iuni si extrac ie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si din exploatarea carierelor si care sunt depozitate ntr-o maniera ce previne poluarea mediului si riscurile pentru sntatea popula iei.

Hotararea Guvernului nr. 856 din 13 august 2008

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 624 din data de 27 august 2008 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive ("Hotararea"). Aceasta hotarare reglementeaza modul de gestionare a deseurilor rezultate in urma activitatilor extractive ( explorare, exploatare, extractie si stocare) si are ca scop reducerea pe cat posibil a efectelor negative asupra mediului. O precizare importanta pe care o face hotararea este aceea ca pentru deseurile din domeniul de aplicare a acestei hotarari nu se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. Prezenta Hotarare deroga de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 349/2005 avand un regim special in raport cu aceasta din urma. Hotararea transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

Sunt definite notiunile cu care se opereaza in continutul Hotararii printre care si acelea de: instalatie pentru deseuri, deseuri periculoase si operator, acesta din urma fiind orice persoana responsabila cu gestionarea si stocarea deseurilor extractive. Operatorii au obligatia de a gestiona in mod eficient instalatiile pentru deseuri iar autoritatile au obligatia de a verifica ca acestia iau toate masurile necesare pentru a preveni efectele adverse. Operatorii mai sunt responsabili si cu elaborarea unui plan de gestionare a deseurilor care trebuie sa includa printre obiectivele sale: prevenirea sau reducerea generarii de deseuri, incurajarea valorificarii deseurilor extractive prin reciclare si reutilizare si asigurarea eliminarii in siguranta a deseurilor pe termen lung. Planul de gestionare a deseurilor trebuie revizuit la fiecare 5 ani si trebuie supus spre aprobare Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile prin autoritatile teritoriale pentru protectia mediului. Fiecare operator, inainte de inceperea exploatarii, are obligatia de a elabora un plan de prevenire a accidentelor majore pentru gestionarea deseurilor extractive si de a implementa un plan de urgenta intern care are in vedere masurile care trebuie luate in caz de accident. Conform Hotararii este interzisa abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolata a deseurilor extractive. De asemenea este interzisa functionarea instalatiei pentru deseuri fara autorizatia de mediu emisa de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin autoritatile teritoriale competente. Hotararea prevede toata documentatia necesara care trebuie depusa de catre operator pentru a obtine autorizatia de mediu. Instalatiile pentru deseuri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie amplasate corespunzator avand in vedere printre alti factori si ariile geografice protejate, instalatia sa fie corespunzator construita si sa fie elaborate toate planurile referitoare la monitorizare, inspectie periodica si inchiderea instalatiei. O alta prevedere importanta este aceea ca inainte de inceperea oricarei activitati de depozitare a deseurilor Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va cere dovada constituirii unei garantii financiare. Scopul este acela ca in orice moment sa existe fonduri disponibile pentru reabilitarea amplasamentului unei instalatii pentru deseuri. Hotararea contine si prevederi pentru cazul in care efectele datorate depozitarii de deseuri apar si pe plan transfrontalier. Nerespectarea prevederilor acestei Hotarari constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda.

O ultima precizare ar fi aceea ca Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile are obligatia de raportare fata de Comisia Europeana, la interval de 3 ani, cu privire la aplicarea acestei hotarari. CAP. I Domeniul de aplicare ART. 1 Prezenta hotrre stabileste cadrul legal privind liniile directoare, msurile si procedurile pentru prevenirea sau reducerea pe ct posibil a oricror efecte negative asupra mediului, n special asupra apei, aerului, solului, faunei, florei si peisajului, precum si a oricror riscuri asupra snt ii popula iei, rezultate ca urmare a gestionrii deseurilor din industriile extractive. ART. 2 (1) Prezenta hotrre reglementeaz gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de prospec iune, explorare, extrac ie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare si stocare a resurselor minerale, denumite n continuare deseuri extractive. (3) Deseurile inerte si solul nepoluat, rezultate din prospec iunea, explorarea, extrac ia, tratarea si stocarea resurselor minerale, precum si din exploatarea carierelor si deseurile rezultate din extrac ia, tratarea si stocarea turbei nu se supun prevederilor art. 21-30, 34, 36-43, 49 si art. 5056, cu excep ia celor depozitate n instala ii de categoria A pentru deseuri. CAP. II Dispozi ii generale ART. 5 (1) Autorit ile competente iau msurile necesare pentru a se asigura c deseurile extractive sunt gestionate astfel nct sntatea popula iei s nu fie pus n pericol si fr s utilizeze procese tehnologice sau metode care pot pune n pericol mediul, n special fr a constitui un risc pentru ap, aer, sol, faun si flor ori s duneze prin zgomot sau miros ori s aduc un prejudiciu peisajului sau locurilor de interes special. (2) Abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolat a deseurilor extractive este interzis. ART. 6 Autorit ile competente se asigur c operatorii iau toate msurile necesare pentru prevenirea sau reducerea pe ct posibil a oricror efecte adverse asupra snt ii popula iei si mediului ca

urmare a gestionrii deseurilor extractive. Aceasta include gestionarea oricrei instala ii pentru deseuri, inclusiv n etapa postnchidere, precum si prevenirea accidentelor majore care implic instala ia respectiv si limitarea consecin elor asupra snt ii popula iei si mediului. CAP. III Planul de gestionare a deseurilor ART. 8 (1) Operatorii elaboreaz planul de gestionare a deseurilor extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea si eliminarea acestora, avnd n vedere principiul dezvoltrii durabile. (2) Obiectivele planului de gestionare a deseurilor extractive sunt: a) prevenirea sau reducerea generrii de deseuri si a efectelor nocive ale acesteia, avndu-se n vedere n special: (i) gestionarea deseurilor din faza de proiectare si n alegerea metodei utilizate pentru extrac ia si tratarea mineralului; (ii) modificrile pe care deseurile extractive le pot suferi ca urmare a extinderii suprafe ei de depozitare si expunerii acestora la condi iile de depozitare la suprafa ; (iii) reamplasarea deseurilor extractive n golurile de excavare dup extrac ia mineralului, n msura n care este fezabil din punct de vedere tehnic si economic si cu respectarea deplin a cerin elor de mediu, n conformitate cu standardele de mediu n vigoare la nivel comunitar si cu prevederile prezentei hotrri, acolo unde este relevant; (iv) punerea la loc a stratului de sol vegetal dup nchiderea instala iei pentru deseuri sau, dac acest lucru nu este fezabil din punct de vedere practic, reutilizarea stratului de sol n alt parte; (v) utilizarea unor substan e mai pu in periculoase pentru tratarea resurselor minerale; b) ncurajarea valorificrii deseurilor extractive prin reciclarea, reutilizarea sau recuperarea acestora, acolo unde aceast activitate este viabil din punctul de vedere al mediului, n conformitate cu standardele de mediu n vigoare la nivel comunitar si cu prevederile prezentei hotrri, unde este relevant; c) asigurarea eliminrii n siguran a deseurilor extractive pe termen scurt si lung, inndu-se cont n mod special, nc din faza de proiectare, de gestionarea n timpul exploatrii si n perioada postnchidere a instala iei pentru deseuri si prin alegerea unui proiect care: (i) necesit condi ii minime de monitorizare, control si management al instala iei pentru deseuri n etapa postnchidere sau, n final, nu necesit astfel de condi ii;

10

(iii) asigur, pe termen lung, stabilitatea geotehnic a oricror baraje sau halde care sunt construite deasupra nivelului preexistent al terenului. CAP. VII Sistemul de clasificare a instala iilor pentru deseuri ART. 31 Ministerul Mediului si Dezvoltrii Durabile, prin autorit ile teritoriale pentru protec ia mediului, clasific o instala ie pentru deseuri ca fiind de categoria A n conformitate cu criteriile prevzute n anexa nr. 3. CAP. VIII Umplerea golurilor de excavare ART. 32 Cnd deseurile extractive provenite din extrac ia de suprafa sau subteran sunt puse la loc n golurile de excavare n vederea reabilitrii ori reconstruc iei acestora, operatorul ia msurile corespunztoare pentru: a) asigurarea stabilit ii deseurilor extractive; b) prevenirea polurii solului, apei de suprafa si subterane; c) asigurarea monitorizrii deseurilor extractive si a golurilor de excavare;

11

3. Legislatia european de ncadrare a deseurilor provenite din extractia carbunelui

o Directiva Consiliului nr.2006/21/CE a parlamentului European

i a

Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea de eurilor din industriile extractive i de modificare a Directivei 2004/35/CE Pentru a defini tipurile de de euri care trebuie gestionate n timpul nchiderii minelor, se face o distinc ie ntre de eurile de extrac ie i alte categorii de de euri conform clasific rii date de Directiva 2006/21/EC privind de eurile miniere, Articolul 2: De eurile de la extrac ie sunt definite de Directiva UE privind de eurile minere dup cum urmeaz : "de eurile rezultate din prospectarea, extrac ia, tratarea i depozitarea resurselor minerale i a lucr rilor miniere din carier ." Alte de euri care "sunt generate prin prospectare, extrac ie i tratare a resurselor minerale i lucr rile efectuate n cariere, dar care nu rezult direct din aceste opera ii" sunt denumite n cele ce urmeaz neminiere. (4) n conformitate cu obiectivele politicii comunitare n domeniul mediului, este necesar stabilirea de cerin e minime pentru prevenirea sau reducerea ct mai mult posibil a efectelor nefaste asupra mediului sau s n t tii umane care ar rezulta ca urmare a gestion rii deseurilor din industriile extractive, cum ar fi reziduurile de procesare (de exemplu, deseuri solide sau slamuri care r mn dup tratarea resurselor minerale prin diverse tehnici), sterilul si materialul de descopert (de exemplu, materialul din operatiunile de extractie, care este mutat pe m sura intr rii ntr-un corp de minereu sau mineral, inclusiv pe parcursul perioadei de dezvoltare anterioare productiei) si solul vegetal (de exemplu, stratul superior al solului), cu conditia ca

12

s reprezinte deseuri, astfel cum sunt definite n Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deseurile. (6) n consecint , prezenta directiv trebuie s includ gestionarea deseurilor din industriile extractive provenite din activit ti desf surate pe uscat, si anume a deseurilor rezultate din activit ti de prospectiune, extractie (inclusiv faza de dezvoltare anterioar productiei), tratarea si stocarea resurselor minerale, precum si a materialelor provenite din exploatarea carierelor. Cu toate acestea, gestionarea trebuie s reflecte principiile si priorit tile definite n Directiva 75/442/CEE, care, n conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), continu s se aplice oric rui aspect privind gestionarea deseurilor din industriile extractive care nu este reglementat de prezenta directiv . (11) n vederea respect rii principiilor si priorit tilor definite n Directiva 75/442/CEE si, n special, n articolele 3 si 4, statele membre trebuie s se asigure c operatorii angajati n industria extractiv iau toate m surile necesare pentru prevenirea sau reducerea, pe ct posibil, a oric ror efecte negative, actuale sau poten iale, asupra mediului sau s n t tii umane, care apar ca rezultat al gestion rii deseurilor provenite din industriile extractive. (13) Statele membre trebuie s se asigure c operatorii din industria extractiv elaboreaz planuri corespunz toare de gestionare a deseurilor pentru prevenirea sau minimizarea, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor extractive. Asemenea planuri trebuie s fie structurate astfel nct s asigure planificarea corespunz toare a optiunilor de gestionare a deseurilor avnd n vedere minimizarea gener rii deseurilor si a pericolului acestora, precum si ncurajarea valorific rii deseurilor. De asemenea, deseurile din industria extractiv trebuie s fie caracterizate din punct de vedere al compozitiei n scopul de a asigura c predictibil. 21) Pentru asigurarea constructiei si ntretinerii corespunz toare a instalatiilor de gestionare a deseurilor din industriile extractive, statele membre trebuie s adopte m suri corespunz toare pentru a se asigura c de proiectarea, amplasarea si gestionarea instalatiilor corespunz toare se ocup persoane care posed competentele tehnice necesare. Este necesar s se asigure c formarea si cunostintele dobndite de operatori si de personal le confer acestora competentele necesare. De asemenea, autorit tile competente trebuie s se asigure c operatorii iau m surile necesare cu privire la constructia si ntretinerea unei noi aceste deseuri reac ioneaz , pe ct de mult este posibil, numai ntr-un mod

13

instalatii de gestionare a deseurilor, la extinderea sau modificarea unei instalatii existente, inclusiv n etapa postnchidere. Articolul 1 Obiectul Prezenta directiv prevede m suri, proceduri si orient ri pentru prevenirea sau reducerea, pe ct posibil, a oric ror efecte nefaste asupra mediului, n special asupra apei, aerului, solului, faunei si florei si peisajelor, precum si a oric ror riscuri pentru s n tatea uman , rezultate din gestionarea deseurilor din industriile extractive. Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Sub rezerva alineatelor (2) si (3), prezenta directiv se aplic gestion rii deseurilor rezultate din prospectiune, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si din exploatarea carierelor, denumite n continuare deseuri extractive. Articolul 3 Definitii n sensul prezentei directive, se ntelege prin: 5. resursa mineral sau mineral, un depozit natural existent n scoarta terestr , format din compusi organici sau anorganici, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, mineralele industriale si de constructii, cu exceptia apei; 6. industrii extractive, ansamblul unit tilor s i al ntreprinderilor angajate n extractiile de suprafat sau subterane ale resurselor minerale n scopuri comerciale, inclusiv prin forare sau tratare a materialului extras; 9. steril de procesare, deseuri solide sau slamuri care r mn dup tratarea mineralelor prin procedee de separare (de exemplu, m cinare, zdrobire, sortare dup m rime, flotatie si alte tehnici fizico-chimice) pentru extragerea mineralelor valoroase dintr-o roc mai putin valoroas ; 10. hald , un amplasament amenajat pentru depozitarea deseurilor solide la suprafat ; 11. dig, o structur construit proiectat s retin sau s limiteze apa si/sau deseurile ntr-un iaz de decantare; 12. iaz, un sit natural sau un amplasament amenajat pentru depozitarea deseurilor fin granulate, n mod normal steril de procesare, mpreun cu cantit ti variabile de ap liber , rezultate din tratarea resurselor minerale, precum si din

14

recircularea si limpezirea apei de proces; 13. cianuri disociabile n mediu slab acid, cianuri si compusi cianurici care se disociaz n mediu slab acid la un pH definit; Articolul 5 Planul de gestionare a deseurilor (1) Statele membre asigur elaborarea, avnd n vedere principiul dezvolt rii durabile, de c tre operator a unui plan de gestionare a deseurilor pentru minimizarea, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor extractive. (2) Obiectivele planului de gestionare sunt: (a) prevenirea sau reducerea productiei de deseuri si a efectelor nocive ale acestora, n special lund n considerare: (i) gestionarea deseurilor n faza de proiectare si n alegerea metodei utilizate pentru extractia si tratarea mineralelor; (ii) schimb rile pe care deseul extractiv le poate nregistra n leg tur cu cresterea n suprafat si expunerea la conditiile de suprafat ; (iii) reintroducerea deseului extractiv n golul de excavare dup extractia mineralului, n m sura n care este fezabil din punct de vedere tehnic si economic si cu respectarea deplin a mediului, n conformitate cu standardele de mediu existente la nivel comunitar si, dup caz, cu dispozitiile prezentei directive; (iv) reacoperirea cu sol vegetal dup nchiderea instalatiei de gestionare a deseurilor sau, dac acest lucru nu este fezabil, reutilizarea stratului de sol n alt parte; (v) utilizarea unor substante mai putin periculoase pentru tratarea resurselor minerale; (b) ncurajarea valorific rii deseurilor extractive prin reciclarea, reutilizarea sau valorificarea acestora, n m sura n care este posibil din punct de vedere ecologic, n conformitate cu standardele de mediu la nivel comunitar si, dup caz, cu cerintele prezentei directive ; (c) asigurarea elimin rii n sigurant a deseului extractiv, pe termen scurt si lung, n special, prin luarea n considerare, n faza de proiectare, a gestion rii n timpul exploat rii si dup nchiderea instalatiei de gestionare a deseurilor si prin alegerea unui proiect care: (i) solicit conditii minime de monitorizare, control si gestionare a instalatiei de deseuri nchise sau, n ultim instant , nu solicit nici un fel de conditii;

15

(ii) s previn sau cel putin s minimizeze efectele negative pe termen lung, cauzate, de exemplu, de migrarea poluantilor acvatici sau atmosferici care provin de la instalatiile de gestionare a deseurilor; (iii) s asigure stabilitatea geotehnic pe termen lung a oric ror diguri sau halde care sunt construite deasupra nivelului preexistent al terenului.

o Directiva privind gestionarea de eurilor din industriile extractive - 2003/0107 (COD), care se dore te a fi un act complementar Directivei cadru privind de eurile (75/442/EEC). Domeniul de aplicare a directivei l reprezint de eurile miniere, adic de eurile generate din activit ile de extrac ie, tratare i stocare a resurselor minerale i din exploatarea carierelor. Pentru scopurile prezentului studiu sunt importante urm toarele defini ii: - resurs mineral (minereu) depozit (aglomerare de materiale, produs) de natur mineral sau organic existent n mod natural n scoar a terestr (cum ar fi i eiul, isturile bituminoase, c rbunele, lignitul, metalele, piatra, isturile, argila, pietri ul sau nisipul, inclusiv gazele naturale, dar exclusiv apa); - tratare procesul sau combina ia de procese mecanice, fizice sau chimice desf urate asupra resurselor minerale n scopul extragerii compu ilor utili, inclusiv reducerea dimensiunilor, sortarea, separarea i reprocesarea de eurilor evacuate anterior, dar exclusiv procesele termice; - hald instala ie construit pentru eliminarea suprateran a de eurilor solide; - iaz de decantare instala ie natural sau construit pentru eliminarea de eurilor cu granula ie fin , de obicei reziduuri de la separare, mpreun cu cantit i variabile de ap , rezultate din tratarea resurselor minerale i din epurarea i recircularea apelor de proces. Propunerea de directiv stabile te cerin ele minime care trebuie respectate n scopul prevenirii sau reducerii la minimum posibil a oric rui efect negativ asupra mediului sau asupra s n t ii umane care poate fi determinat de activit ile de gestionare a de eurilor miniere. Sunt de men ionat urm toarele aspecte principale: - instala iile pentru gestionarea de eurilor miniere vor fi supuse unei proceduri specifice de autorizare; - informarea publicului i participarea sa la luarea deciziei;

16

- criterii tehnice pentru amplasarea, construc ia, operarea, nchiderea i monitorizarea instala iilor pentru eliminarea de eurilor. Art. 3 (1) al Directivei privind de eurile miniere define te de eurile n conformitate cu Articolul 1(a) al Directivei 75/442/EEC (Directiva EU De euri). Instala iile pentru de euri sunt definite n Art. 3(15) al Directivei privind de eurilor miniere ca instala ii pentru acumularea sau eliminarea de eurilor extractive, pe perioade de timp special desemnate. Mai mult. Art. 5 (3) mpreun cu Anexa II a Directivei privind de eurile miniere solicit , ca parte integrant a planului de gestionare a de eurilor, caracterizarea de eurilor n conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE (Schema de clasificare a de eurilor), ca i clasificarea unei instala ii pentru de euri n conformitate cu criteriile prezentate n Anexa III a Directivei.

o Directiva 1999/31/EC

Articolul 3 Domeniul de aplicare 1. Statele membre aplic prezenta directiv n cazul oric rei rampe de gunoi care corespunde defini iei date la art. 2 lit. (g). 2. F r a aduce atingere legisla iei comunitare actuale, din domeniul de aplicare al prezentei directive se exclud urm toarele: depozitarea solului nepoluat sau a de eurilor inerte nepericuloase care rezult din activit ile de prospectare, extragere, tratare i depozitare a resurselor minerale, precum i din opera iile de exploatare a carierelor. 3. F r a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili c desc rcarea de de euri nepericuloase care urmeaz a fi definite de comitetul constituit pe baza art. 17 din prezenta directiv , altele dect de eurile inerte, care rezult din activit ile de prospectare, extragere, tratare i depozitare a resurselor minerale, precum i din opera iile de exploatare a carierelor i care sunt depozitate n a a fel nct s se previn poluarea mediului i afectarea s n t ii umane, pot fi scutite de dispozi iile stabilite n anexa I, pct. 2, 3.1, 3.2 i 3.3 din prezenta directiv .

17

4. Comparatie ntre legislatia romaneasc si cea european de ncadrare a deseurilor provenite din industria extractiva a carbunelui

Legislatia Uniunii Europene Directiva Consiliului nr.2006/21/CE a parlamentului European i a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea de eurilor din industriile extractive i de modificare a Directivei 2004/35/CE

Legislatia romneasc Hotararea Guvernului nr. 856 din 13 august 2008

Directiva CE Nr. 2001/42/EC

Hot rrea de Guvern Nr. 1067/2004

Directiva privind gestionarea deseurilor din Transpus partial in Planului Na ional industriile extractive 2003/0107 de Gestionare a De eurilor publicat de Guvernul Romniei n 2004.

Hot rrea de Guvern Nr. 349/21 Directiva 1999/31/EC aprilie 2005 Legea Nr. 426/18 iulie 20

18

De la bun nceput, trebuie men ionat faptul c nici legisla ia european n domeniul de eurilor p rut pn n prezent, nici actele normative romne ti prin care s-a realizat transpunerea, nu efinesc n mod foarte clar ce nseamn de euri din industria extractiv . Mai mult, formularea in Legea 426/2001, Art. 2 referitoare la de eurile din activit i miniere este relativ ambigu i introduce termeni care nu fac parte din terminologia consacrat Prevederile prezentei rdonan e de urgen nu se aplic rocilor i deponiilor de sol, precum i depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospec iuni geologice i opera iuni de exploatare subteran a bog iilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafa . Este de a teptat ca reglement rile UE privind de eurile extractive, n special prevederile Directivei privind managementul de eurilor din industria extractiv (Directiva 2006/21/CE privind managementul de eurilor din industria extractiv , care modific Directiva 2004/35/CE) vor fi n curnd transpuse n legisla ia romn . ndrumarul emis de Guvernul Romniei cere n mod specific ca n preg tirea documenta iei de evaluarea a impactului asupra mediului s se in seama de Directiva UE privind de eurile miniere. n ceea ce prive te de eurile extractive, Directiva UE referitoare la depozitele de de euri excepteaz n mod specific depozitarea solului nepoluat sau a de eurilor nepericuloase inerte rezultate din prospectarea i extrac ia, tratarea i depozitarea resurselor minerale i exploatarea carierelor. Aceast exceptare a fost transpus n reglement rile romne i este reflectat n textul final al Planului Na ional de Gestionare a De eurilor publicat de Guvernul Romniei n 2004. Abordarea de eurilor extractive din punctul de vedere al reglement rii a f cut n ultimii ani obiectul multor discu ii n cadrul UE, ngrijor rile acutizndu-se semnificativ dup accidentele de la Baia Mare i Baia Bor a. Directiva Parlamentului European i Consiliului cu privire la managementul de eurilor din industria extractiva i de modificare a Directivei 2004/35 EC(numit n continuare Directiva 2006/21/CE privind de eurile miniere sau DDM) a fost elaborat ca urmare a acestora i con ine clarific ri i ndrumare considerabil n privin a statutului reglementat al sistemelor de decantare a sterilelor de procesare, haldelor de steril i instala iilor aferente. La fel ca i n cazul precedentelor stabilite pentru alte directive, este de a teptat ca i aceasta s fie transpus i adoptat de Guvernul Romniei n viitorul apropiat.

19

5. Tehnologii de colectare si transport


5.1. Separarea deseurilor
deosebit gestionarea corespunz toare a de eurilor i minimizarea

Este de o importan

efectelor negative pe termen lung asupra mediului. Separarea i amestecul materialului steril n func ie de poten ialul de generare a acidit ii face parte din categoria celor mai bune tehnici disponibile, care este avantajoas din punct de vedere al mediului i economise te eforturile necesare nchiderii minelor din punct de vedere al gestion rii efluen ilor acizi. Materialul poten ial generator de acid va fi depozitat la cap t pe o por iune restrns de pe marginea exterioar a haldelor i va fi acoperit cu un sistem de acoperire mai pu in permeabil dect por iunea (mai mare) de material negenerator de acid unde p trunderea apei i a oxigenului este mai pu in grav . Ori de cte ori va fi posibil din punct de vedere tehnologic, materialul poten ial generator de acid depus la cap t potrivit planului de extrac ie va fi acoperit i ncapsulat cu material negenerator de acid mutat dup nchiderea exploat rii, pentru a minimiza necesarul de sol i sol fertil pentru o acoperire mai complex .

5.2. Depozitarea deseurilor provenite de la extractia minereurilor neferoase


n func ie de natura de eurilor depozitate, depozitele de de euri industriale au fost clasificate, pn la transpunerea Directivei 1999/31/EC, astfel: - halde de steril minier suprafe e de teren pe care este depus materialul rezultat de la excavarea minereurilor nemetalifere i metalifere; - iazuri de decantare suprafe e de teren excavate n care sunt depuse de euri lichide cu un con inut ridicat de suspensii, n vederea sediment rii acestora; termenul este folosit att pentru de eurile semilichide din activit i miniere, ct i pentru de euri lichide generate n industria chimic , industria alimentar etc.

20

Pentru anul 2002, au fost nregistrate ca fiind n func iune 687 depozite29 pentru de euri industriale. Dintre acestea, mai mult de 50 % reprezint haldele de steril minier, batalurile i depozitele industriale simple .

Figura 1: Structura depozitelor de de euri industriale n func ie de tipul acestora (2002) Sursa: Studiu privind gestionarea de eurilor la nivel jude ean i na ional pentru anul 2002, ICIM, Bucuresti Suprafa a total ocupat de depozitele de de euri industriale a fost estimat la circa 10300 ha, din care aproximativ 50 % reprezint suprafe ele ocupate de haldele de steril minier .

Figura 2 : Structura suprafe elor depozitelor de de euri industriale n func ie de tipul acestora Sursa: Studiu privind gestionarea de eurilor la nivel jude ean i na ional pentru anul 2002, ICIM, Bucure ti

21

Directiva 1999/31/EC, respectiv HG 162/2002 privind depozitarea de eurilor, define te depozitul ca fiind un amplasament pentru eliminarea final a de eurilor prin depozitare pe sol sau n subteran i prevede c nu sunt acceptate ntr-un depozit de eurile lichide, explozive, de eurile periculoase netratate etc.

Figura 3: Schema unui depozit pentru praf de minereu

5.3. Haldele de steril


O hald de steril poate fi definit ca fiind locul de depozitare la suprafa steril con in o mare varietate de roci i sol depinznd de geologia i tipul minei. n mod formal, de eurile depozitate n haldele de steril pot fi clasificate dup cum urmeaz : 1. material steril i roci eliminate din carierele de suprafa ; 2. material steril i roci din minele subterane, minereuri foarte s race care nu sunt procesate; 3. de euri de proces de euri uscate din procesarea ini ial , cum ar fi material de dimensiuni mari sau mici, material grosier din procesarea umed , alte reziduuri. Cantitatea i caracteristicile de eurilor depozitate n haldele de steril variaz n func ie de tipul minereului exploatat i de modul specific de desf urare a activit ii. De obicei, activitatea n cariere de suprafa genereaz o cantitate de de euri mai mare dect n cazul minelor subterane, de i adesea acestea pot fi reintroduse direct n carier /min dup ncetarea exploat rii i de aceea nu ar trebui s fie depozitate n afar . Din punct de vedere calitativ, de eurile depozitate cuprind o mare varietate de roci i materiale argile, nisip, aluviuni, s ruri i al i compu i metalici. 22 i depozitul de

steril extras din min sau de steril rezultat din opera iile de preparare mecanic . Haldele de

Depozitarea de eurilor din activit i miniere n halde de steril genereaz diferite forme de impact asupra mediului, dintre care cele mai importante sunt: - afectarea unor suprafe e ntinse de teren care nu mai pot fi utilizate n alte scopuri pentru o perioad foarte lung de timp; - poluarea solului, a apelor subterane i a celor de suprafa ac iunea apelor meteorice; - n cazul exploat rii materialelor cu con inut de sulfuri este amplificat fenomenul dren rii acide; - impactul vizual. O problem de importan deosebit o constituie stabilitatea haldelor de steril, innd cont de caracteristicile lor constructive i de tipul materialelor depozitate i mai ales de faptul c , n unele cazuri, pe haldele de steril sunt depozitate i alte tipuri de de euri generate n cadrul unit ii economice respective, n afara celor provenite strict din activit i miniere. Impactul asupra mediului generat de depozitarea anumitor tipuri de de euri miniere n halde de steril poate fi diminuat prin ac iuni specifice privind alegerea amplasamentului, proiectarea, construc ia i operarea, acordndu-se o aten ie deosebit n trepte etc.). aspectelor legate de controlul stabilit ii (prevenirea p trunderii apei n corpul depozitului, compactare i exploatare cu diferi i compu i solubiliza i prin

Figura 4: Prezentarea schematic a unei halde

23

Descrierea metodei de depozitare Pentru fiecare hald se vor realiza sisteme de drenaj. Stratul superficial de funda ie din zonele de amplasare a haldelor de steril i stivelor de minereu s rac este format din isturi argiloase negre; solurile de suprafa constau n colluvium i/sau isturi alterate. n cadrul lucr rilor de amenajare a amplasamentului, solul vegetal i subsolul vor fi ndep rtate i folosite n faza de nchidere. Solurile de funda ie de sub haldele de roci sterile i minereu s rac constau n isturi negre alterate sau depozite colluviale formate din p mnt argilos, nisip argilos i argile nisipoase. Toate haldele sunt prev zute cu un strat drenant la baz . Stratul drenant va fi realizat din roc granulat rezistent utiliznd materialul de descopert sau roca steril . Acest material grosier de drenaj va asigura o diferen native cu permeabilitate sc zut perimetrul haldei. n jurul haldelor vor fi amenajate an uri care vor colecta apele de iroire i le vor dirija n jurul acestor depozite. Scurgerile de suprafa de pe haldele de steril vor fi dirijate c tre sistemul de gospod rire a apelor i vor fi colectate n iazul de decantare sau ntr-o alt structur de reten ie, de unde vor fi pompate c tre sta ia de epurare a apelor uzate industriale sau c tre uzina de procesare. Rocile sterile vor fi clasificate n func ie de poten ialul lor de a genera ape acide i vor fi depozitate n locuri special amenajate pentru a minimiza acest fenomen. mare n ceea ce prive te permeabilitatea fa de solurile i va facilita drenajul lateral al tuturor scurgerilor c tre

24

6. Tehnologii de tratare si valorificare


Roca din carierele de agregate i roca steril ob inut din opera iile de preg tire a extrac iei vor fi utilizate dup caz n construc ia barajelor sistemului iazului de decantare si a altor ndiguiri. n m sura n care nu va fi necesar n construc ii, roca steril va fi transportat c tre haldele i, prin minerit de transfer, n carierele epuizate . BAT prevede utilizarea mineritului de transfer dac exist o excava ie n care roca poate fi depozitat n mod economic. Solul rezultat de la extrac ia minereurilor va fi depozitat pentru utilizarea ulterioar n faza de nchidere pentru acoperirea depozitelor de de euri.

6.1. Denocivizarea cianurii


Procesul de extrac ie a aurului utiliznd cianur Procesul principal de extrac ie a aurului i argintului este realizat ntr-un circuit de le iere cu carbon. n timpul acestui proces, aurul formeaz un complex cianuric de aur n solu ie alcalin . Instala ia de denocivizare a cianurii Instala ia de denocivizare a cianurii const din dou rezervoare care func ioneaz n paralel. Se va ad uga ap epurat sau brut n bazinul de alimentare a procesului de denocivizare a cianurii pentru a se dilua sedimentul ngro at din sterilul de procesare de la o concentra ie de 60% solide la 50% solide. Ad ugarea apei se va face n func ie de m sur torile de densitate i de debit de curgere a sterilului de la baza ngr torului. Sterilul ngro at astfel diluat este dirijat spre cele dou rezervoare ale instala iei de denocivizare a cianurii. n fiecare rezervor se va ad uga printr-un sistem de insuflare aer comprimat . Debitul de aer va fi controlat n fiecare rezervor cu ajutorul unui rotametru. Sursa de SO2 este solu ia de metabisulfit de sodiu (Na2S2O5), care va fi m surat n fiecare rezervor. Rata de ad ugare a SO2 va depinde de concentra ia cianurilor WAD n fluxul de sterile i de debitul solu iei de steril. Concentra ia cianurii va fi determinat de c tre operatorul uzinei i nregistrat n sistemul de control. Debitul de alimentare a reactorului de denocivizare va fi m surat i debitul

25

masic al cianurii va fi calculat prin sistemul de control. Sistemul de control va ajusta debitul de SO2 n func ie de aceasta, pentru a realiza denocivizarea. n fiecare rezervor va fi de asemenea dozat solu ie de sulfat de cupru (CuSO4), pentru a se men ine concentra ia necesar pentru catalizarea reac iei de denocivizare. n fiecare rezervor se va ad uga i suspensie de var printr-un sistem principal inelar, care s men in valoarea pH-ului din rezervor la valoarea 8,5.

Evacu rile de sterile din instala ia de denocivizare a cianurii Sterilele denocivizate vor fi transportate prin conducte i depozitate n iazul de decantare sub form de tulbureal . Apa decantat va fi recirculat din iaz napoi la uzina de procesare cu ajutorul unei barje plutitoare i a unui sistem de pompare. Exfiltra iile care se vor produce prin corpul barajului principal vor fi colectate direct ntr-un sistem de reten ie secundar aflat n aval de piciorul barajului initial. Sistemul secundar de reten ie va consta dintr-un bazin colector excavat n roca de fundament i proiectat special, astfel nct s dreneze apa din vecinatate (pentru a capta toate scurgerile potentiale) i un sistem de pompare a apei peste barajul iazului de decantare i napoi n iaz. Sterile sunt pompate sub form de tulbureal printr-o conduct de transport a sterilelor de la uzina de procesare la iazul de decantare, pe o distan de aproximativ 4 km.

Procese auxiliare: Ad ugarea varului Varul va fi utilizat n uzina de procesare a minereului aurifer. Minereul va fi zdrobit, m cinat umed i cianurat ntr-o serie de tancuri/rezervoare CIL (c rbune n le ie) prev zute cu agitatoare, folosind o solu ie diluat de cianur . Se va ad uga var solid n alimentatorul cu band al morii SAG i var stins n rezervoarele cu c rbune n le ie dotate cu agitatoare, pentru controlul valorii pH-ului. Se va doza var stins i n reactoarele de denocivizare pentru a se men ine controlul pH-ului, dac va fi cazul. N molul de var care va rezulta din acest proces se amestec cu sterilul nainte de bazinul de aspira ie al pompei de steril. Materialul din haldele de roci sterile nu este tratat.

26

6.2 Valorificarea solului


n faza de nchidere a minei, stivele de sol sunt ndep rtate treptat, pe m sur ce solul este utilizat la acoperirea depozitelor de de euri, n special a urm toarelor obiective: - suprafa a iazului de decantare - fa a barajului iazului de steril - depozitele de roci sterile - carierele umplute total sau par ial cu roc steril . Excavatoarele hidraulice i autobasculantele vor constitui utilajele principale pentru nc rcare i transport solului. Solul va fi transportat pe drumurile amenajate n acest sens c tre depozitele de sol. Folosin a terenurilor pe amplasamentul depozitelor este n primul rnd agricol , de p uni pentru vite i oi i de fne e pentru nutre , sau de plcuri de p dure.

6.3 Remedierea in situ a haldelor de roci sterile Remedierea in situ a unei halde de roci sterile implic urm toarele etape: degajarea suprafe ei haldei, reprofilarea, amenajarea stratului de sol vegetal acoperitor , ns mn area (controlul eroziunii) construc ia traseelor de drenaj i circula ie, mp durire. Scopul central al activit ii de remediere trebuie determinat n func ie de obiectivul specific supus remedierii i trebuie s specifice ale amplasamentului. in seama de poten ialul contaminant i de condi iile

Reprofilarea Reprofilarea corpului haldei de roci sterile reprezint o cerin abord ri tehnice distincte: fundamental n ob inerea unei stabilit i geotehnice pe termen lung. Din punct de vedere al reprofil rii se pot distinge dou

27

- relocarea materialului excavat n cadrul haldei; - relocarea materialului excavat n afara amplasamentului. Principiul general aplicat trebuie s aib n vedere minimizarea volumelor i suprafe elor taluzate ale haldei de roci sterile. ndep rtarea unor halde de n l ime redus , dar ocupnd suprafe e mari de teren i relocarea acestora ntr-un singur amplasament, prezint avantaje din punct de vedere al costurilor i al impactului asupra mediului. Acest principiu se aplic att haldelor individuale ct i oric rui ansamblu de halde.

Amenajarea copertei de sol vegetal Amplasarea unui sistem de acoperire cu sol pe haldele de roci sterile aferente unor exploat ri miniere urm re te unul sau mai multe dintre obiectivele urm toare: minimizarea volumului de ap de infiltra ie i de percolare prin corpul haldei, pentru a reduce la minimum mobilizarea poluan ilor din hald n apa subteran ; minimizarea gener rii prafului; minimizarea p trunderii oxigenului n corpul rocilor sterile n vederea evit rii form rii apelor acide respectiv a combustiilor spontane; prevenirea contactului direct cu de euri periculoase; dezvoltarea unei p turi de vegeta ie i darea n folosin ulterioar a amplasamentului sau obiectivului.

Drenajul apelor de suprafa Apa de suprafa trebuie drenat corespunz tor de pe suprafa a reprofilat i acoperit a sterilelor, pentru a preveni infiltra iile i posibilele avarii ca urmare a alunec rilor i eroziunii. Pentru construc ia sistemelor de drenare a apelor de suprafa , se utilizeaz urm toarele solu ii: elemente prefabricate din beton ap de beton armat cu nveli de piatr umplutur de piatr n talvegul cursului de ap stabilizarea pantelor cu parapet sau fascine viroage acoperite cu iarb

28

gabioane.

Tehnologii de relocarea complet a haldelor de steril Halda de steril va fi excavat pn la nivelul solului cu ajutorul unor utilaje specializate. Solul contaminat din baza haldei, va fi de asemenea ndep rtat. Ca regul general , adncimea de s pare va fi de ordinul a aproximativ 0,5 m. Aplicarea unei coperte de sol, cu o grosime minim de 0,2 m, va asigura aducerea la nivel a amplasamentului cu terenurile neafectate din jur i va accelera restabilirea vegeta iei pe vechiul amplasament a haldei. n cazul unor adncimi mai mari de excavare n solul vegetal, se poate depune mai nti un nivel de material inert pn la nivelul terenului nvecinat iar ntr-un stadiu ulterior, acesta s fie acoperit cu sol fertil care s garanteze cre terea imediat a vegeta iei. Ca regul , va fi acordat prioritate identific rii unor amplasamente adecvate pentru rezonabil pentru a asigura costuri de depozitarea materialului steril care urmeaz s fie relocat. n m sura posibilit ilor, se va acorda aten ie loturilor/suprafe elor de teren situate la o distan transport justificabile. ndep rtarea complet a haldei miniere i excavarea solului subiacent contaminat, vor elimina toate categoriile de impact asupra mediului asociate acestei amenaj ri. Pe termen lung, aceasta ar putea avea un efect pozitiv, n beneficiul net al m surilor de remediere. Cantit ile mai mari de roci sterile relocate pe amplasamentul de depozitare vor necesita, n general, s remedierii. Utilizarea rocii sterile excavate pentru stabilizarea iazului de decantare, rambleierea pu urilor etc., ar putea constitui o alternativ eficient din punct de vedere al costurilor, n orice situa ie care permite implementarea acestei solu ii. n ansamblu, implementarea solu iei de relocare total va necesita mai multe fonduri i un interval mai lung de timp n compara ie cu remedierea in situ. fie acoperite. Eforturile suplimentare i costurile de relocare, inclusiv prin i prin beneficiile amenajarea unei coperte, vor fi justificate prin performan a general

6.4

Remedierea iazurilor de decantare

Variantele tehnice ce pot fi considerate ca baz pentru punerea n practic a solu iei de remediere sunt:

29

Varianta "zero", n care nu se ntreprind remedieri, justificat de absen a unor riscuri pe termen scurt sau lung, asociate iazului de decantare; Varianta "controlului institu ional", care implic m suri de restric ionare a folosin ei terenurilor i monitorizarea/supravegherea continu ; Varianta "Stabiliz rii in situ" prin care se urm re te stabilizarea geomecanic , geochimic prin: remediere "uscat " care include ndep rtarea supernatantului, asecarea tehnic (par ial ) a sterilelor, reprofilarea contururilor intern i extern ale sistemului iazului de decantare i amplasarea unei coperte de sol pe suprafa a sterilelor de procesare remediere "umed " prin care se ncearc stabilizarea iazului de decantare men innd o oglind de ap ; Varianta "reloc rii", constnd n mutarea sterilelor de procesare i depozitarea lor ntr-un alt loc mai sigur. i hidrologic a iazului de decantare pe amplasamentul existent. Acest obiectiv poate fi ndeplinit

Stabilizarea in situ cu oglind liber de ap (varianta umed ) Stabilizarea in situ cu men inerea unei oglinzi libere de ap ("remedierea umed ") descrie un concept de remediere pentru iazurile de decantare prin care este men inut permanent o p tur de ap , pentru a preveni generarea prafului i p trunderea oxigenului. Metoda poate fi considerat ca o variant optim de stabilizare a unor sterile de procesare neoxidate care prezint riscul de generare a apelor acide, prevenind totodat formarea prafului. Sistemele de acoperire umede necesit o ntre inere am nun it cazul unui sistem de copert uscat . O solu ie alternativ ntre acoperirea umed i cea uscat este aceea a "realiz rii de mla tini". Procedeul se bazeaz pe acelea i principii ca n cazul copert rii umede, dar prin folosirea unei cantit i mai reduse de ap , deoarece covorul vegetal stabilizeaz suprafa a, evitndu-se astfel antrenarea n atmosfer a particulelor de praf. Existen a unei cantit i mai reduse de ap este de natur s reduc riscul poten ial de avariere a barajului, prevenind ns eficient generarea prafului. i conduc la costuri mai ridicate de ntre inere i supraveghere. Problemele de stabilitate a barajului devin mai critice dect n

30

Stabilizarea in situ cu amplasarea unei coperte de sol Stabilizarea in situ cu instalarea unei coperte de sol, cunoscut de asemenea sub numele de "remediere uscat ", se bazeaz pe ndep rtarea ntregului volum de ap liber (n cazul n care exist o astfel de oglind de ap pe suprafa a sterilelor) i depunerea unei coperte cu rolul de a minimiza antrenarea prafului i a infiltra iei. Principalele etape sunt: ndep rtarea apei i desc rcarea acesteia, epurarea apei dac este necesar ; acoperirea intermediar geomecanice ale sterilelor); reprofilarea suprafe elor iazului de decantare i a structurilor de ndiguire, pentru a asigura stabilitatea i regimul apelor de iroire pe termen lung; acoperirea final incluznd vegeta ia Reprofilarea ndiguirilor i taluzurilor Conturarea amenaj rii de depozitare a sterilelor urm re te: a) facilitarea instal rii unei cuverturi finale stabile pe termen lung, b) dirijarea apelor de iroire de pe zonele reprofilate c tre zonele nconjur toare. Reprofilarea poate fi executat dac materialul steril suport accesul utilajelor grele. n cazul sterilelor de procesare, ar putea fi necesar intermediare. Aceast etap se refer la profilarea barajului i a bazinului de decantare, n acest stadiu fiind implicate lucr ri de excavare i redepunere. Profilarea barajului urm re te: a) ob inerea unei suprafe e stabile pe termen lung i rezistent la eroziune; b) facilitarea instal rii unei coperte finale rezistent la eroziune i reducerea infiltra iilor (dac acest lucru este necesar); c) integrarea peisagistic a amenaj rii de depozitare a de eurilor. Stabilitatea pe termen lung a barajului i taluzurilor include stabilitatea static precum i rezisten a la eroziunea eolian dinamic au la dispozi ie diverse metode computerizate. n cazul sterilelor de procesare i pentru diverse tipuri de nc rcare (dinamic , static ), optimizarea procesului de remediere poate avea n vedere reducerea con inutului de ap n porii corpului de sterile de procesare i coborrea nivelului freatic. Lipsa unei stabilit i pe termen i cea dinamic , i la cea provocat de ap . Procedurile de calcul static i ntr-un prim stadiu instalarea unei coperte (dac acest lucru devine necesar ca urmare a propriet ilor

31

lung a barajului sau taluzurilor poate fi remediat prin diminuarea pantei aval i/sau a n l imii totale a barajului. Dac barajul este construit din sterile de procesare, acesta trebuie s fie acoperit cu material inert, iar no iunea de stabilitate pe termen lung trebuie s includ stabilitatea geomecanic a stratului de copert . Pe parcursul activit ilor de profilare, ar putea fi necesar utilizarea unui material de umplere a bazinului iazului de decantare, concomitent cu excavarea efectuat pe durata nivel rii barajului. Pentru a minimiza distan a de transport a acestor materiale, este necesar cuantificarea volumului de material produs prin excava iile obligatorii. Ar putea interveni de asemenea, necesitatea depunerii de material pe suprafe ele superioare ale depozitului de de euri sau pe taluzuri, n vederea reducerii unghiului de nclinare a acestora. ndeosebi pentru iazul de decantare, depunerea materialului se va face n zonele neconsolidate, pentru a contribui la procesele de sedimentare. Trebuie de asemenea proiectat un sistem de captare a apelor de iroire, constnd din an uri i iazuri de captare. Reprofilarea sistemului iazului de decantare creeaz o nou suprafa care trebuie s asigure la rndul s u un regim stabil al apelor de iroire. Proiectarea va ine seama de procesele de sedimentare i deformare la nivelul corpului subiacent de sterile, pe durata i n urma dezafect rii, mai cu seam dac se a teapt ca sedimentarea s joace un rol important n stabilizare. Pentru a asigura condi ii stabile de drenaj, este recomandabil accelerarea consolid rii n zonele din lungul an urilor de drenaj unde se g sesc pachete de sterile fine cu grosimi mari i/sau caracterizate de grade diferite de sedimentare i

Construc ia copertelor de sol Amenajarea unei coperte de sol pe suprafa a sistemului iazului de decantare aferent uzinei de procesare a substan elor minerale utile, urm re te ndeplinirea acelora i obiective fundamentale de remediere ca cele descrise n cazul haldelor de roci sterile. Cu toate acestea, exist anumite probleme specifice de care trebuie s se in seama i anume: Sterilele de procesare con in de obicei cantit i mari de ap cantonat n pori, adesea la limita de saturare, cel pu in n anumite p r i ale sistemului iazului de decantare;

32

Sedimentarea/consolidarea sterilelor de procesare, mai ales a celor sub form de tulbureal , pot fi semnificative. Acest lucru trebuie luat n calcul pentru a stabili profilul optim al copertei i tehnologia de instalare a acesteia. Problemele generate de sterilele rezultate din procesarea substan elor minerale utile sunt mai complexe dect n cazul rocilor sterile generate din extrac ia minier . Acest fapt influen eaz att selectarea tipurilor de copert ct i a tehnologiilor aferente.

Relocarea sterilelor de procesare Parametrii geomecanici ai sterilelor de procesare joac un rol esen ial n relocarea iazurilor de decantare, n perspectiva conform rii la standardele de siguran , a cre rii unui mediu opera ional sigur pentru lucr tori i a select rii tehnologiei de relocare. Sterilele de procesare uscate sau aproape uscate, vor necesita tehnologii de relocare diferite fa relocare. n vederea evalu rii propriet ilor de sedimentare ale sterilelor de procesare dup depunerea lor n noul amplasament, este necesar cunoa terea propriet ilor geomecanice, n special a distribu iei granulometrice i con inutului de ap . Sterilele slab consolidate uscate pot fi excavate i transportate cu mijloace mecanice. Deoarece n cele mai multe cazuri, sterilele de la uzinele de procesare a substan elor minerale utile con in frac ii fine care sunt predominant lichide, p stoase sau n moloase, excavarea, transportul i redepunerea acestora ridic mult mai mult probleme i pot fi mult mai costisitoare. Pot fi folosite urm toarele sisteme de transport: excavare mecanic (excavatoare, buldozere, nc rc toare frontale) i vehicule de transport, excavare mecanic containere), excavare mecanic (excavatoare, buldozere, nc rc toare frontale) i transport n sistem tubular, excavare hidraulic , transport prin pompe de tulbureal , depunerea tulburelii, sedimentarea sterilelor i ndep rtarea apei. (excavatoare, buldozere) i transport feroviar (vagoane descoperite, de cele aplicabile materialului lichid, p stos sau n molos, cu implica ii asupra costurilor opera iunii de

33

Bibliografie 1. Design Guide for the subaquaeous disposal of reactive Tailings in constructed impoundments.- MEND-Report 2.11.9 (MEND 1998) 2. 3. 4. 5. 6. Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. http://www.anpm.ro/Files/Capitolul%206%20-%20De%C5%9Feuri_20071121471234.pdf http://webapp.senat.ro/pdf/09L078EM.pdf http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0048:0051:RO:PD http://www.rmgc.ro/raport/files

34

Cuprins

1. Prezentare deseu ................................................................................................................... 1 1.1.Istoric ................................................................................................................................ 2 1.2.Incadrare in cod ................................................................................................................. 3 1.3. Sursa ................................................................................................................................ 4 14. Cantitati ............................................................................................................................. 4 2. Legislatia national de ncadrare a deseului ........................................................................ 6 3. Legislatia european de ncadrare a deseurilor de la excavarea deseurilor provenite din extractia carbunelui ................................................................................................................ 12 4. Comparaie ntre legislaia romaneasc si cea european ................................................ 18 5. Tehnologii de colectare si transport .................................................................................... 20 5.1. Separarea deseurilor ................................................................................................... 20 5.2. Depozitarea deseurilor provenite de la extracia minereurilor neferoase ..................... 20 5.3. Haldele de steril ......................................................................................................... 22 6.Tehnologii de tratare si valorificare .................................................................................... 25 6.1. Denocivizarea cianurii ................................................................................................... 25 6.2. Valorificarea solului ....................................................................................................... 27 6.4 Remedierea in situ a iazurilor de decantare ..................................................................... 29 Bibliografie .............................................................................................................................. 34

35