Sunteți pe pagina 1din 5

FENOMENE DE RISC IN HIDROLOGIE

Hazarde: Vu l n e r a b i l i t a t e a p u n e i n e v i d e n t a g r a d u l d e e x p u n e r e a o m u l u i s i a bunurilor sale fata de diferite hazarde, indicand nivelul pagubelor pe care le produce un anumit fenomen. Riscul reprezinta nivelul probabil al pierderilor de vieti omenesti, al numarului de raniti, al pagubelor aduse proprietatilor si activitatilor economice de catre un anumit fenomen natural sau grup de fenomene intr-un anumit loc si intr-o anumita perioada. Hazarde Naturale: Cele mai cunoscute hazarde naturale intalnite sunt: Schimbarea climei To a t e r e g i u n i l e p l a n e t e i p r e z i n t a r i s c a s a f i e i n f l u e n t a t e d e h a z a r d e l e produse de schimbarea climei. Cu o marire a temperaturii globale, este foar te posibil ca atat numarul cat si intensitatea fur tunilor sa se mareasca in multe regiuni ale lumii. Este, deasemenea , posibil ca multe regiuni aride sa devina si mai uscate si sa inceapa sa se extinda.

HAZARDE NATURALE
Cele mai cunoscute hazarde naturale intalnite sunt: Schimbarea climei Toate regiunile planetei prezinta risca sa fie influentate de hazardele produse de schimbarea climei. Cu o marire a temperaturii globale, este foar te posibil ca atat numarul cat si intensitatea fur tunilor sa se mareasca in multe regiuni ale lumii. Este, deasemenea , posibil ca multe regiuni aride sa devina si mai uscate si sa inceapa sa se extinda. Seceta: Un hazard natural poate fi cauzat si de lipsa unui element natural, cum ar fi ploaia in cazul secetei. Seceta reprezinta o perioada extinsa de precipitatii ...

HAZARDE HIDROGRAFICE
H a z a r d e l e h i d r o g r a fi c e s u n t f e n o m e n e n a t u r a l e , c e i m p l i ca ex i s te n t a a p e i , c a r e a u o i n f l ue n t a n e g a t i va d i r ec t a a s u p r a v i et i i o a m e n i l o r, a s u p r a s o c i et a t ii s i a m e d i ul ui i n c o n j ur a to r, i n a n s a m b l u. C u n o a s te r e a a c e s to r f e n o m e n e p e r m i te l u a r e a u n o r m a s u r i a d e c va te p e n t r u l i m it a r e a e f e c te l o r p i e r d e r i d e v i et i o m e n e s t i , p a g u b e m a te r i a l e s i d i s t r ug e r i a l e m e d i ul ui s i p e n t r u r e c o n s t r uc t i a r e g i uni l o r a f e c t a te . I n u n d a t i i l e s u n t h a z a r d e h i d r o g r a fi c e c u o l a r g a r a s p a n d i r e p e Te r r a , c a r e p r o d uc m a r i p a g u b e m a te r i a l e s i p i e r d e r i d e v i et i o m e n e s t i ( a n u a l 2 0 . 0 0 0 d e v i c t im e , a f e c te a z a p e s te 1 0 0 m i l io a n e d e p e r s o a n e , s p r e ex e m p lu i n B a n g l a d e s h 3 0 % d i n s u p r a f a t a e s te p e r i o d i c a c o p e r it a d e a p e ) . A c e s te h a z a r e d e s e p o t p r o d uc e i n l u n g ul r a u r i l o r ( c a r e d r e n e a z a c i rc a 7 0 % d i n s u p r a f a t a c o n t i n e n ete l o r ) .

HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE:

H a z a r d e le g e o m o r f o l ogi c e c u p r i nd o gam variat de procese, cum sunt a l u n e c r i l e d e t e r e n, c u r g e r i le d e n o r o i , p r b u i r i l e , p r o c e s e l e d e e r o z i u ne n s u p r a f a i r a v e n a r e a , c a r e p r o d u c m a r i p a g u be m a t e r i a l e i u n e o r i v i c t i m e . Ac e s t e p r o c e s e d e t e r m i n o d e g r a da r e a c c e nt u a t a v e r s a n i l or, d i s t r ug e r e a s t r a t ul ui f e r t i l d e d o l i t r a n s f or m a r e a u n o r s u p r a f e e n t i ns e n t e r e nur i n e p r o duct i v e s a u slab productive. Al u n e c r i le r e p r e z i n t p r o c e s e d e m i c a r e a u n o r m a s e d e p m nt s u b a c i un e a g r a v i t a i e i , n l u n gu l u n o r suprafee de alunecare care le separ l a p a r t e a s t a b i l a v e r s a nt ul u i . C e l e m a i n u m e r oa s e a l u n e c r i s e n r e gi s t r e z p e v e r s a n i i c u n c l i n r i m o d e r a t e , c o n s t i t ui i d i n a r g i l e i d i n a l t e r n a n e d e a r g i l e , m a r n e , g r e s i i i n i s i pu r i . M a t e r i a l e l e d e p l a s a t e p r i n alunecri pot avea grosimi diferite, de la zeci de centimetri la zeci de metri .

HAZARDE NATURALE - PRINCIPIILE DE MANAGEMENT A MEDIULUI


Riscul este definit ca fiind probabilitatea de expunere a omului si a bunurilor create de acesta la actiunea unui anumit hazard de o anumita marime Riscul reprezinta nivelul probabil de pierderi de vieti omenesti, numarul de raniti, pagubele produse proprietatilor si activitatilor economice de un anumit fenomen natural sau grup de fenomene, ntr -un anumit loc si ntr-o anumita perioada. Elementele la risc sunt reprezentate de populat ie, de proprietati, cai de comunicatie, activitati economice etc., expuse riscului ntr -un anumit areal.

S-ar putea să vă placă și