P. 1
Abordarea Prin Costuri

Abordarea Prin Costuri

|Views: 393|Likes:
Published by Akrid
Abordarea Prin Costuri
Abordarea Prin Costuri

More info:

Published by: Akrid on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

.

Abordarea prin costuri
Costul de inlocuire/reconstrucţie este costul estimat pentru a construi, la preţurile
curente de la data evaluării, o copie, o replică exactă a clădirii evaluate, folosind aceleaşi
materiale, normative de construcţie, arhitectură, planuri, calitate de manoperă şi înglobând
toate deficienţele, supradimensionările şi deprecierea clădirii evaluate.
Costul de înlocuire este costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data
evaluării a unei clădiri cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale
moderne, normative, arhitectură şi planuri actualizate.
Costurile directe: cheltuielile cu forţa de muncă , materialele utilizate, regia şi profitul
contractantului general şi a diferiţilor subscontractanţi costul pentru: autorizaţia de construire;
materiale, produse şi instalaţii; manopera; echipamentele folosite în construire; asigurarea pe
durata construirii; organizarea de şantier şi împrejmuire temporară; spaţii de depozitare a
materialelor; instalaţii electrice şi cheltuieli cu utilităţi; profitul constructorului şi regia, inclusiv
supravegherea lucrărilor, asigurările pentru incendiu, răspundere sau şomaj ; garanţii de
performanţă.
Costuri indirecte: proiectare, verificare a documentaţiilor, ridicare topo, studii de
impact; onorarii de evaluare, consultanţă şi asistenţă financiară şi juridică; investiţiei în teren şi
plăţile făcute pe durata construirii (cheltuieli financiare, dobnzi, comisioane, ta!e"; asigurarea
pentru riscurile pe durata construirii; costul de investiţie în proprietate după ce a fost construită,
dar înainte de a se obţine gradul de ocupare stabilizat; investiţii suplimentare în contractarea
închirierilor sau comisioane de închiriere; mar#eting, comisioane de vnzare; cheltuieli
administrative ale proprietarului; costul transferării proprietăţii.
Profitul promotorului imobiliar. $rofitul promotorului este o cifră luată de pe piaţă şi
reflectă suma pe care un promotor se aşteaptă să o primească pentru contribuţia sa în dezvoltarea
proprietăţii. %l reflectă gradul de risc şi de e!pertiză necesar realizării proiectului.
Metoda costurilor segregate
&n această metodă se utilizează costuri unitare pentru diferite componente ale clădirii şi
e!primate în de unităţi de măsură adecvate. 'tiliznd această metodă, se calculează un cost
unitar bazat pe cantitatea reală de materiale utilizate în construcţie plus manopera, utilaje şi
transporturi legat de tehnologia lucrărilor de construcţii, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă.
(osturile estimate se bazează pe costurile normate pentru diferite componente ale construcţiei.
)
*isa nr. +, din -.ndreptar tehnic pentru evaluarea imediata, la pretul zilei, a costurilor
elementelor si constructiilor de locuinte / procentual si valoric0 / 1utori: 2orin 3urcus, 1urel
(ristian 4 %ditura 5136.7 685, 9ucuresti, noiembrie :;;<.
:
):.=,:,;;
; 1d
ABORDAREA PRIN CO!
>.>>;,;; 1u
),?)
ME!ODA CO!"RI#OR E$RE$A!E
%I&A
nr.'( ),?)
Cladire birouri )*P*+,
+. ADREA: Cladire de birouri )*P*+,- teren +)+'mp- sector (- Bucuresti
DA!E DE RE%ERIN./:
4 suprafaţa teren aferent (mp" ).:)+,;;
4 anul construcţiei (an $.*" :;;>
4 arie desfăşurată construită (mp" ):.=,:,;;
4 arie utilă (mp" >.>>;,;;
4 înălţime interioară (m" +
(urs valutar
lei@%'68 ?,;+:A
Br.
crt.
Cenumire lucrare '5
(ant@mp
1d
(ost total, lei pe
(ost total lucrare
(43D1"
$ondere în
total cost E
'5 mp 1d mp 1u
) .ncinta din coloane forate m ;,;A;; )+,=,;; )?<,)= )<<,A= ).=>;.)A+ ?,:?+;E
: %!cavatii mc ;,>==; <=,+; +?,+? <>,)< +A?.)=; ),>+=)E
, 'mpluturi şi compactari mc ;,,:+< ==,<; )>,:; ::,;) )A=.??A ;,=:=)E
? Fidroizolatii şi protectii mp ;,)<:; )<<,<; ,;,=+ ,+,A+ ,:>.:;= ;,>>)AE
= 9eton armat in fundatii mc ;,;>;; >,=,;; ++,>; >;,<> <)<.,:+ ),A:<=E
+ 9eton simplu in fundatii mc ;,;,+; ?+<,;; )+,>) :;,,, )>;.=,; ;,?>=)E
< 2tructura din beton armat mc ;,,?>; )><=,;; +=:,=; <>A,;< <.;;+.A?: )>,>:<AE
> 2tructura din otel laminat t ;,;,:; ))=;;,;; ,+>,;; ??=,;: ,.A=).<<> );,+)><E
A Gidarie din caramida eficienta mc ;,),A; +A+,;; A+,<? ))+,AA ).;,>.><) :,<A)+E
)?.+=?.=<
=
,+;+A:?,
A
); Gidarie din blocuri 9(1 mc ;,;>:; =<<,;; ?<,,) =<,:: =;>.))? ),,+=:E
)) $ereti cortina aluminiu mp ;,:,<< >+:,;; :;?,A; :?<,<> :.:;;.:>+ =,A):,E
): $ereti interior rigips mp ;,,:+: ):;,;; ,A,)? ?<,,? ?:;.,<A ),):A=E
), (onfectii metalice #g ;,;=:; ),,=; ;,<; ;,>= <.=?> ;,;:;,E
)? 9alustrade din otel ino! #g ;,;=;; ?),A; :,); :,=, ::.?++ ;,;+;=E
)= .zolatie protectie terasa mp ;,;<<; :;=,;; )=,<A )A,;A )+A.=)A ;,?===E
)+ 3ermoizolatii conducte mp ;,;A;; >;,;; <,:; >,<) <<.,?= ;,:;<>E
)< 3amplarie aluminiu mp ;,;+<; >;),;; =,,+< +?,A; =<+.,): ),=?>+E
,
)> Heamuri termopan mp ;,?+?; )=<,;; <:,>= >>,); <>:.,:> :,);:;E
)A $ardoseli rezistente la uzura mp ;,>:<; A),;; :;,)) :?,,: :)=.A+: <,):=AE
:; 3encuieli şi gleturi interior mp ;,A+,: <,,;; <;,,) >=,;, <==.;++ :,;:>AE
:) $lacari cu placi faianta mp ;,,<>< );+,;; ?;,)? ?>,=? ?,).;,= ),)=>,E
:: 3repte placate cu marmura m ;,;==; ?:,,;; :,,:< :>,), :?A.<A? ;,+<),E
:, Dopsitorii lavabile mp :,<:,; )+,;; ?,,=< =:,+A ?+<.>>< ),:=<:E
:? .zolatii pereti e!teriori mp ;,);;; AA,;; A,A; )),A< );+.:A? ;,:>=<E
:= $lacaje e!terioare mp ;,)>,= <,;,;; ),,,A+ )+),AA ).?,>.?<) ,,>+=,E
:+ $lacari e!terior rigips mp ;,:=>= :,,;; =,A= <,)A +,.>?< ;,)<)+E
:< $lacari interioare rigips mp ;,A?>= )<,;; )+,): )A,=; )<,.)+; ;,?+=,E
:> $lafoane false rigips mp ;,:;>? =A,;; ):,,; )?,>< ),:.;?+ ;,,=?>E
:A 1lte lucrari de constructii E :,;;;; =;,)= +;,+= =,>.=<: ),??<)E
,; 9ransament apa canal lei ),;;;; =,:; +,:; <,=; ++.+;; ;,)<>AE
,) 2tatie ape uzate lei ),;;;; >,:; A,:; )),), A>.>,? ;,:+==E
,: (oloane şi legaturi sanitare m ;,:?,+ ,),A; ,:,)? ,>,>< ,?=.)++ ;,A:<=E
,, 8biecte şi armaturi sanitare lei ),;;;; =,<< +,<< >,)A <:.<:< ;,)A=,E
,? 9ransament electric lei ),;;;; ),,?; )?,?; )<,?) )=?.+;) ;,?)==E
,= (abluri, conductori, tevi electrice m <,==;; <,=; )=,;= )>,:; )+).+)+ ;,?,?,E
,+ 1parate electrice lei ),;;;; ,),;; ,:,;; ,>,<; ,?,.+=+ ;,A:,?E
,< (orpuri de iluminat lei ),;;;; :=,=; :+,=; ,:,;= :>?.+;? ;,<+?<E
,> Hrup electrogen rezerva lei ),;;;; :?,;; :=,;; ,;,:, :+>.??: ;,<:)?E
,A 9ransament gaze lei ),;;;; ):,;; ),,;; )=,<: ),A.=A? ;,,<=)E
?; (entral termica gaze lei ),;;;; :,,+; :?,+; :A,<= :+?.)>; ;,<;A>E
?) 3evi şi conducte incalzire m ;,?+)= +<,;; +<,?+ >),=> <:?.?,; ),A?++E
?: (orpuri de incalzire mp ;,)<;; )+<,;; )+<,)< :;:,)+ ).<A=.)>) ?,>:,<E
?, 1parate aer conditionat lei ),;;;; ?>,;; ?A,;; =A,:+ =:+.::A ),?),AE
?? Cetectoare şi avertizoare lei ),;;;; );,A; )),A; )?,,A ):<.<>, ;,,?,?E
?= (anale de ventilatie zincate mp ;,;>,; ,;,;; ,;,;> ,+,,> ,:,.;=? ;,>+>;E
?+ 6etea voce date lei ),;;;; ?<,=; ?>,=; =>,+= =:;.>): ),,AA=E
?< 1lte lucrari de instalatii E ),=;;; A,?? )),?) );).,:) ;,:<:,E
?> 1scensoare lei ),;;;; ,,,,= ,,,,= ?;,,, ,=>.),; ;,A+:,E
?A Civerse, organizare, proiectare E A,;;;; :>+,)= ,?+,;? ,.;<:.>,= >,:=+AE
3831I (823'6. I%. E ,.+=<,; (.0+'-' 1,.,,,.,,, );;,;;;;E
3831I (823'6. %'6 E +.,,,-, 0'2-, +1.))0.,1)-3
+ CO! DE IN#OC"IRE !O!A# 4 #EI 1,.,,,.,,,
.ndici de actualizare nov. :;;<4aprilie :;;> (conform .B22%" ),;,?
?
(ost de înlocuire actualizat cu 3D1 <:.?)).=A:
(ost de înlocuire actualizat fără 3D1 ',.35,.,13
$rofitul estimat al investitorului :=E )=.:):.=)A
) CO! DE 6N#OC"IRE BR"! 1'.,').501 I%.
+3.1)+.)51 %'6
+.202 %'6@5$ 1d
( !ABI#IREA DEPRECIERII C"M"#A!E 1'.,'( I%.
condiţii de e!ploatare normale +3.1)+ %'6
starea tehnică bună
(.+
. DE!ERIORARE %I7IC/ ;,)E uzură reală pondere <+.;+, I%.
structura de rezistenţă ;,;E ;E ;E
închideri, compartimentări şi învelitoare ;,;E ;E ;E
finisaje interioare ;,)E ,E ,E
instalaţii ;,;E ;E ;E
(.)
. DEPRECIERE %"NC.IONA#/ ,8 ; I%.
(.(
. DEPRECIERE ECONOMIC/ ,8 ; I%.
2 CIN A# CON!R"C.IEI 6otunjit: 15.031.,,, I%.
),.3(1.,,, %'6
+.''( %'6@5$
5 9A#OAREA DE PIA./ A !EREN"#"I 6otunjit: 3.30(.,,, I%.
).+30.,,, %'6
+.,2) %'6@5$
' 9A#OAREA IMOBI#"#"I :!EREN *CON!R"C.IE; 6otunjit: 32.33,.,,, #EI
)(.,)'.,,, E"R

=

Fisa nr. noiembrie 2007. Aurel Cristian . 63 din „Indreptar tehnic pentru evaluarea imediata. Bucuresti. 2 . a costurilor elementelor si constructiilor de locuinte – procentual si valoric” – Autori: Sorin Turcus.Editura MATRIX ROM. la pretul zilei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->