CONTRACT DE INCHIRIERE Nr.

_______________

I. PĂRŢILE
Societatea Comercială “...................................”. cu sediul social în ........................., Str............................., Nr ....... , Sect. ...., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ....................., având cod unic de înregistrare RO ........., cont curent deschis la

................................. sucursala ................... cu numarul de cont: ................................. ,
reprezentată legal prin Dl. ............................ , Administrator, în calitate de PROPRIETAR şi ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................. ..............................................., în calitate de CHIRIAS.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 - PROPRIETARUL se obligă să închirieze CHIRIAŞULUI spaţiu pentru parcarea unui autoturism .................................. de culoare ................., cu nr. înmatriculare ...................... in incinta unităţii. Art.2 - Pentru eventualele spaţii solicitate ulterior datei prezentului contract se va încheia act adiţional.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3 - Durata contractului de închiriere este, cu începere din .............. pâna la data de .......... durată care poate fi prelungită, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

IV. PREŢUL
Art. 4 - Preţul chiriei lunare este de ....... euro + TVA / lună . Plata chiriei se va face anticipat, în ultima decadă a lunii precedente celei pentru care se face plata pe baza facturii emise de S.C......................... şi se calculează în raport cu rata de schimb leu / EURO de la B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

V. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
Art .5 - PROPRIETARUL se obligă : a) Să predea chiriaşului cu proces-verbal spaţiul de parcare solicitat ; b) Să asigure permanent paza exterioară a autoturismului ; c) Să asigure accesul intrare – ieşire, prin curtea din Str........................... Nr. ..........., Sect. ......... pentru autoturismul menţionat la art.1 Accesul conducătorului autoturismului se va face pe baza verificării datelor din buletinul (cărţii) de identitate cu cele înscrise în tabelul semnat de ambele părţi , existent la portar. d) Să ia măsuri de limitare a deplasării CHIRIAŞULUI în incinta societăţii ”........................................” pe traseul “poartă – spaţiu închiriat” pentru a nu stânjeni activitatea proprietarului;

Incheiat în Bucureşti.. de protecţia muncii şi regulamentul de ordine internă .....PROPRIETARUL nu răspunde de integritatea şi existenţa bunurilor din interiorul autoturismului .. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art........... cerând executarea acesteia.C...În cazul încălcării de către părţi a oricărei obligaţii ce îi revine în temeiul prezentului contract cealaltă parte va notifica scris faptul neîndeplinirii obligaţiei.... Director General.5 contravaloarea chiriei calculată în modul menţionat la acelaşi articol..I........ ALTE CLAUZE Art..... 2 ..... In cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă. Rezilierea prezentului contract se poate face la solicitarea oricărei părţi. anunţată în scris în maximum 45 de zile înaintea termenului de aplicare. Incălcarea gravă a normelor susmenţionate duc la rezilierea prezentului contract........ Art. .. f) Să predea zilnic organelor de pază ale S....S.... c) Să respecte normele P.... autoturismul încuiat şi să semneze în condica de pază pentru ora când s-a efectuat predarea-primirea.............. S. în condiţiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forta majora şi pe bază de certificat eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României...CHIRIAŞUL se obligă : a) Să respecte cu stricteţe spaţiul închiriat şi drumul de acces menţionat.. VII..VI. ...... Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă . în două exemplare cu aceeasi valoare juridică. ......... . în aceiaşi stare în care au fost primit iniţial..... Neachitarea la termenele prevăzute în prezentul contract a obligaţiilor CHIRIAŞULUI fată de PROPRIETAR se penalizează cu 0...... d) Să suporte şi să achite S........... PROPRIETAR...Neînţelegerile de orice fel apărute între părţi decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti...... Administrator..........10 .8 ... ..........7 ....4% din valoarea datorată pentru fiecare zi de întârziere... eventualele daune produse proprietarului din vina sa pe durata derulării contractului... .........C.... După 30 zile de întârziere.......... In caz de abatere vinovaţii sunt pasibili de amenzi aplicate de organul desemnat de proprietar ....9 .................. e) Să se supună controlului de poartă ......... contractul devine nul şi se trece la eliberarea spaţiului de parcare........ b) Să plătească la termenele prevăzute la art...C.... g) La încheierea perioadei de contract să predea proprietarului cu proces-verbal spaţiul deţinut ..6 ......Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi.... Art.. CHIRIAŞ... OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI Art..... . astăzi . câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. VIII..