CONTRACT DE INCHIRIERE Nr.

_______________

I. PĂRŢILE
Societatea Comercială “...................................”. cu sediul social în ........................., Str............................., Nr ....... , Sect. ...., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ....................., având cod unic de înregistrare RO ........., cont curent deschis la

................................. sucursala ................... cu numarul de cont: ................................. ,
reprezentată legal prin Dl. ............................ , Administrator, în calitate de PROPRIETAR şi ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................. ..............................................., în calitate de CHIRIAS.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 - PROPRIETARUL se obligă să închirieze CHIRIAŞULUI spaţiu pentru parcarea unui autoturism .................................. de culoare ................., cu nr. înmatriculare ...................... in incinta unităţii. Art.2 - Pentru eventualele spaţii solicitate ulterior datei prezentului contract se va încheia act adiţional.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3 - Durata contractului de închiriere este, cu începere din .............. pâna la data de .......... durată care poate fi prelungită, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

IV. PREŢUL
Art. 4 - Preţul chiriei lunare este de ....... euro + TVA / lună . Plata chiriei se va face anticipat, în ultima decadă a lunii precedente celei pentru care se face plata pe baza facturii emise de S.C......................... şi se calculează în raport cu rata de schimb leu / EURO de la B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

V. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
Art .5 - PROPRIETARUL se obligă : a) Să predea chiriaşului cu proces-verbal spaţiul de parcare solicitat ; b) Să asigure permanent paza exterioară a autoturismului ; c) Să asigure accesul intrare – ieşire, prin curtea din Str........................... Nr. ..........., Sect. ......... pentru autoturismul menţionat la art.1 Accesul conducătorului autoturismului se va face pe baza verificării datelor din buletinul (cărţii) de identitate cu cele înscrise în tabelul semnat de ambele părţi , existent la portar. d) Să ia măsuri de limitare a deplasării CHIRIAŞULUI în incinta societăţii ”........................................” pe traseul “poartă – spaţiu închiriat” pentru a nu stânjeni activitatea proprietarului;

C.. S. b) Să plătească la termenele prevăzute la art. astăzi ..5 contravaloarea chiriei calculată în modul menţionat la acelaşi articol. ... în condiţiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forta majora şi pe bază de certificat eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României....6 .... .C. ........ Art..... VIII.......S.... Director General... de protecţia muncii şi regulamentul de ordine internă ...9 ............ autoturismul încuiat şi să semneze în condica de pază pentru ora când s-a efectuat predarea-primirea.. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă .......CHIRIAŞUL se obligă : a) Să respecte cu stricteţe spaţiul închiriat şi drumul de acces menţionat...... OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI Art. . Art..7 ....C....... f) Să predea zilnic organelor de pază ale S.. e) Să se supună controlului de poartă ... Incheiat în Bucureşti..... c) Să respecte normele P....... CHIRIAŞ. d) Să suporte şi să achite S...... 2 ... cerând executarea acesteia.... ALTE CLAUZE Art............ După 30 zile de întârziere.... PROPRIETAR.. VII......... ...Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi....PROPRIETARUL nu răspunde de integritatea şi existenţa bunurilor din interiorul autoturismului .......VI......4% din valoarea datorată pentru fiecare zi de întârziere.............. în aceiaşi stare în care au fost primit iniţial... litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti. eventualele daune produse proprietarului din vina sa pe durata derulării contractului......... . contractul devine nul şi se trece la eliberarea spaţiului de parcare.. câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.......... In caz de abatere vinovaţii sunt pasibili de amenzi aplicate de organul desemnat de proprietar .... RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.... Neachitarea la termenele prevăzute în prezentul contract a obligaţiilor CHIRIAŞULUI fată de PROPRIETAR se penalizează cu 0.... Administrator. In cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă........ Rezilierea prezentului contract se poate face la solicitarea oricărei părţi..... Incălcarea gravă a normelor susmenţionate duc la rezilierea prezentului contract.În cazul încălcării de către părţi a oricărei obligaţii ce îi revine în temeiul prezentului contract cealaltă parte va notifica scris faptul neîndeplinirii obligaţiei........... g) La încheierea perioadei de contract să predea proprietarului cu proces-verbal spaţiul deţinut ... în două exemplare cu aceeasi valoare juridică... ...I. anunţată în scris în maximum 45 de zile înaintea termenului de aplicare....8 ........10 .......Neînţelegerile de orice fel apărute între părţi decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful