P. 1
Model de Contract Parcare

Model de Contract Parcare

|Views: 632|Likes:
Published by Pisica16
Contract Parcare - Model
Contract Parcare - Model

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Pisica16 on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

CONTRACT DE INCHIRIERE Nr.

_______________

I. PĂRŢILE
Societatea Comercială “...................................”. cu sediul social în ........................., Str............................., Nr ....... , Sect. ...., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ....................., având cod unic de înregistrare RO ........., cont curent deschis la

................................. sucursala ................... cu numarul de cont: ................................. ,
reprezentată legal prin Dl. ............................ , Administrator, în calitate de PROPRIETAR şi ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................. ..............................................., în calitate de CHIRIAS.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 - PROPRIETARUL se obligă să închirieze CHIRIAŞULUI spaţiu pentru parcarea unui autoturism .................................. de culoare ................., cu nr. înmatriculare ...................... in incinta unităţii. Art.2 - Pentru eventualele spaţii solicitate ulterior datei prezentului contract se va încheia act adiţional.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3 - Durata contractului de închiriere este, cu începere din .............. pâna la data de .......... durată care poate fi prelungită, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

IV. PREŢUL
Art. 4 - Preţul chiriei lunare este de ....... euro + TVA / lună . Plata chiriei se va face anticipat, în ultima decadă a lunii precedente celei pentru care se face plata pe baza facturii emise de S.C......................... şi se calculează în raport cu rata de schimb leu / EURO de la B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

V. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
Art .5 - PROPRIETARUL se obligă : a) Să predea chiriaşului cu proces-verbal spaţiul de parcare solicitat ; b) Să asigure permanent paza exterioară a autoturismului ; c) Să asigure accesul intrare – ieşire, prin curtea din Str........................... Nr. ..........., Sect. ......... pentru autoturismul menţionat la art.1 Accesul conducătorului autoturismului se va face pe baza verificării datelor din buletinul (cărţii) de identitate cu cele înscrise în tabelul semnat de ambele părţi , existent la portar. d) Să ia măsuri de limitare a deplasării CHIRIAŞULUI în incinta societăţii ”........................................” pe traseul “poartă – spaţiu închiriat” pentru a nu stânjeni activitatea proprietarului;

Art.... de protecţia muncii şi regulamentul de ordine internă .....În cazul încălcării de către părţi a oricărei obligaţii ce îi revine în temeiul prezentului contract cealaltă parte va notifica scris faptul neîndeplinirii obligaţiei...C... Incheiat în Bucureşti.10 ... ... Art....... litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti...C.Neînţelegerile de orice fel apărute între părţi decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă........... Incălcarea gravă a normelor susmenţionate duc la rezilierea prezentului contract.. contractul devine nul şi se trece la eliberarea spaţiului de parcare.7 ....I.. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă .... .. S... b) Să plătească la termenele prevăzute la art....9 ............VI...... .. Rezilierea prezentului contract se poate face la solicitarea oricărei părţi. In cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă... RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. Administrator.......................... După 30 zile de întârziere..PROPRIETARUL nu răspunde de integritatea şi existenţa bunurilor din interiorul autoturismului . eventualele daune produse proprietarului din vina sa pe durata derulării contractului. anunţată în scris în maximum 45 de zile înaintea termenului de aplicare. CHIRIAŞ. c) Să respecte normele P... 2 ......6 ....... g) La încheierea perioadei de contract să predea proprietarului cu proces-verbal spaţiul deţinut ....... în aceiaşi stare în care au fost primit iniţial....... In caz de abatere vinovaţii sunt pasibili de amenzi aplicate de organul desemnat de proprietar ...... Director General.... d) Să suporte şi să achite S.... f) Să predea zilnic organelor de pază ale S.. ......... VII. .. în două exemplare cu aceeasi valoare juridică...........Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi.. ....CHIRIAŞUL se obligă : a) Să respecte cu stricteţe spaţiul închiriat şi drumul de acces menţionat........ VIII....C. în condiţiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forta majora şi pe bază de certificat eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.....8 .... e) Să se supună controlului de poartă ..........4% din valoarea datorată pentru fiecare zi de întârziere. ALTE CLAUZE Art...... PROPRIETAR..5 contravaloarea chiriei calculată în modul menţionat la acelaşi articol. . cerând executarea acesteia...... autoturismul încuiat şi să semneze în condica de pază pentru ora când s-a efectuat predarea-primirea......... Neachitarea la termenele prevăzute în prezentul contract a obligaţiilor CHIRIAŞULUI fată de PROPRIETAR se penalizează cu 0.. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI Art... astăzi ............S.. câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->