Sunteți pe pagina 1din 3

Asociatia de Proprietari Adresa: Bloc ....................................................................... Localitatea ........................................................................... Data FISA POSTULUI CASIER-CONTABIL ASOCIATIE In temeiul Legii nr.

230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: .................., se incheie astazi..prezenta fisa a postului: 0 0 Numele Si Prenumele . Studii Postul Pe Care Este Incadrat Norma Pozitia : Relatii de subordonare : -Adunarea Generala a Proprietarilor-Presedintele asociatiei -Comitetului executiv-Comisiei de cenzori Relatii de colaborare cu : -Presedintele asociatiei; -responsabilii de scara (cei care formeaza Comitetul executiv); -cenzori; -instalator; -personalul de serviciu menajer. Subsemnatul/a, , posesor al contractului individual de munca, nr............., declar ca ma oblig sa respect urmatoarele unitati de competenta (atributii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentnd 10 ore saptamnal. de activitate ....... Ore saptamnal ..........................

Obiectiv general : -Activitatea de administrare tehnica, de contabilitate si casierie -realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune

Obiectiv specific : -Asigura managementul de proprietate al condominiului; Responsabilitati permanete in asociatie: ; incaseaza in locul specific- casierie conform programului stabilit de conducerea asociatiei, cotele de contributie prevazute in listele de plata cu cheltuielile lunare in baza chitantierelor numerotate; ; ; ; ; ; retine in casa suma aprobata pentru diverse plati conform dispozitiilor de plata, iar restul se depune a doua zi la banca/CEC in contul asociatiei; fara a avea plati de facut cu termen scadent imediat NU RETINE IN CASA UN SOLD MAI MARE DE 1000 lei; transmite unitatii bancare CEC ordinele de plata pentru furnizorii de utilitati si de servicii; ridica cu ocazia depunerii numerarului la banca si extrasele de cont cu operatiunile bancare din ziua precedenta apartinand asociatiei urmarind continuitatea lor numerica; inregistraza cronologic si sistematic operatiunile de incasari si plati in functie de natura lor, intocmind corect registrul de casa fara stersaturi sau modificari de cifre in caz de greseli se taie cu o linie si se scrie alaturi, apoi se semneaza; ; nu opereaza pe rubrica de plati fara a avea acte justificative semnate de catre personalul desemnat de Comitetul asociatiei si oricand acestia pot face control asupra soldului in casa existent la inchiderea programului de incasari; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; isi ia toate masurile de siguranta pe timpul deplasarii cu numerarul din casierie acasa si de acasa la CEC/banca, de care se face direct raspunzator pentru siguranta banilor asociatiei; intocmire fise contabile furnizori; intocmire liste de plata; intocmire OP-uri pentru plata prin banca/CEC urmareste ca platile sa se faca in termen fara a depasi termenele scadente ale furnizorilor; intocmeste dispozitii de plata si de incasare pentru diverse cheltuieli efectuate cu numerar sau ii precede sarcina casierului; toate actele pe care le lucreaza au viza de control preventiv al cenzorilor; inregistreaza registrul de casa extrasele de cont de la banca/CEC in urma depunerilor sau platilor efectuate; intocmeste orice situatie financiara la orice data a lunii ceruta de catre Comisia de cenzori, sau Comitetul Executiv; intocmeste Darea de Seama (situatia economico financiara) pentru Adunarea Generala; propune Comitetului Executiv respectarea anumitor etape privind platile pentru diverse lucrari mari ( ex. terasa, reparatie subsol, etc.) si sesizarea in vederea somarii restantierilor si aplicarea

procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente pentru a nu intra in imposibilitate de plata a facturilor si cheltuielilor lunare; ; verifica existenta Contractelor intre persoane juridice membre ale asociatiei si furnizorii de servicii precum si existenta Conventiilor civile pentru colaboratorii asociatiei sau a cartilor de munca; Alte atributii care i-au fost conferite prin hotarrile Adunarii Generala a Proprietarilor si/sau de comitetul executiv: ; ; gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti ale asociatiei; efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte; ; gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala; ; ; raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, in conditiile legii; are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor; ; ; raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta; Presedinte Asociatie, Semnatura,