Sunteți pe pagina 1din 2

Marcati cu indicativul adevarat sau fals urmatoarele enunturi 1.

Pseudonimul unei persoane fizice este supus, ca si numele, schimbarii pe cale administrativa. 2. Spre deosebire de numele de familie, domiciliul persoanei fizice nu constituie un atribut de identificare a persoanei. 3. Resedinta este acel atribut de identificare in spatiu a persoanei fizice prin indicarea locuintei vremelnice ori temporare. 4. Actiunile de stare civila sunt acele actiuni (mi loace de aparare a drepturilor civile! adresate ustitiei prin care se urmareste stabilirea sau modificarea uneia sau unora din elementele starii civile a unei persoane. ". Actiunea in stabilirea filiatiei poate fi intentata numai de titulari. #. Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie poate fi pornita numai de titularul starii civile. $. %lasificarea persoanelor uridice dupa domeniul dreptului de care apartin distin&e persoane uridice de drept public si persoane uridice de drept privat. '. Asociatiile si fundatiile, partidele politice si sindicatele sunt persoane de drept public. (. A&entii economici de stat sunt persoane uridice de drept privat. 1). Societatile comerciale, re&iile autonome, or&anizatiile cooperatiste sunt persoane uridice cu scop nepatrimonial. 11. Persoane uridice care se infiinteaza prin act de asociere pot fi * societatile comerciale cu capital privat, or&anizatiile cooperatiste, asociatiile. 12. +n raporturile in care participa nemi locit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obli&atii, statul nu poate fi considerat persoana uridica. 13. Patrimoniul propriu al persoanei uridice este format din doua laturi* cea activa, cuprinzand drepturile patrimoniale (reale ori de creanta! si cea pasiva cuprinzand obli&atiile patrimoniale (contractuale ori e,tracontractuale!. 14. Persoanele uridice care sunt supuse inre&istrarii au capacitatea de a avea drepturi si obli&atii de la data recunoasterii infiintarii lor. 1". Persoanele uridice care se infiinteaza prin actul de dispozitie al or&anului competent, dobandesc capacitatea de folosinta de la data actului de dispozitie. 1#. Persoanele uridice care se infiinteaza prin actul de infiintare autorizat, dobandesc capacitatea de folosinta de la data recunoasterii lor. 1$. Persoana uridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin le&e, prin actul de infiintare sau statut. 1'. -ata incetarii capacitatii de e,ercitiu a persoanei uridice este chiar data incetarii capacitatii sale de folosinta. 1(. Reor&anizarea reprezinta operatiunea uridica ce cuprinde cel putin doua persoane uridice si care produce efecte creatoare, modificatoare, ori de incetare a lor. 2). .ormele reor&anizarii persoanelor uridice sunt* comasarea si divizarea. 21. Prin incetarea persoanei uridice se intele&e sfarsitul calitatii de subiect colectiv de drept civil. 22. Persoanele uridice pot inceta prin * comasare (absorbtie si fuziune!, divizare totala, dizolvare (urmata de lichidare! si transformare. 23. Prin efectul divizarii, persoana uridica intra in lichidare, in vederea realizarii activului si platii pasivului. 24. Persoana fizica este doar o fictiune a le&ii, luata separate. 2". /utela minorului reprezinta o sarcina &ratuita. 2#. Pot fi tutori persoanele fizice sau sotul si sotia impreuna care au domiciliul in strainatate. 2$. 0 persoana lipsita, potrivit le&ii speciale, de dreptul de a ale&e si a fi ales, poate fi numit tutore. 2'. 0 persoana poate refuza sarcina de a fi tutore. 2(. %el care creste si educa 2 sau mai multi copii poate refuza sa fie numit tutore. 3). +nstrainarea bunurilor minorului reprezinta acte pe care tutorele le poate incheia in mod valabil, sin&ur. 31. %uratela minorului are un caracter permanent. 32. %uratorul minorului are aceleasi raspunderi ca si tutorele minorului.

33. Pot fi pusi sub interdictie si minorii. 34. %ompetenta in solutionarea cererii de punere sub interdictie revine instantei udecatoresti. 3". Punerea sub interdictie udecatoreasca are drept efecte lipsirea persoanei pusa sub interdictie, de capacitatea de e,ercitiu si instituirea tutelei interzisului. 3#. 1asura curatelei inceteaza prin ridicarea ei ca urmare a disparitiei cauzei care au &enerat2o. 3$. 3umele persoanei fizice este un drept imprescriptibil atat sub aspect achizitiv, cat si sub aspect e,tinctiv. 3'. 3umele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei, in conditiile prevazute de le&e. 3(. 3umele de familie al copilului &asit, cu parinti necunoscuti se stabileste prin hotarare udecatoreasca. 4). Pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativa cetatenii romani si persoanele fara cetatenie (apatrizii! care domiciliaza in Romania. 41. Schimbarea numelui de familie pe cale administrativa poate fi solicitata si de cetateanul roman cu domiciliul in strainatate. 42. Prenumele unei persoane se stabileste la data inre&istrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere, facuta de persoana care declara nasterea.