Sunteți pe pagina 1din 35

GHIDUL INFIINTARII UNUI ONG

v. 5.2 august 2008


G&id "ea i!at de

Aso'iatia (A te"#edia(
te . 0)22.*+0.,85 - .a/. 00* 8*5.2).801 'onta't2a te"#edia."o1 333.a te"#edia."o O4 * 5 C4 )051 6u'u"esti
&a rugam sa pastrati aceasta caseta in orice reproducere a prezentului material. Actualizare august '(()

Cop*left '((+-'(() Altermedia

Prezentul ghid detaliaza, in ordinea cronologica fireasca, etapele care trebuie urmate pentru infiintarea unei organizatii non-profit, conform ultimelor actualizari legislative si se refera in special la asociatii, formele cel mai des intalnite ale asocierii cetatenesti * Procedura poate varia in limite mici, de la caz la caz; cea prezentata mai jos ia in calcul "situatia cea mai defavorabila", atat din punctul de vedere al actelor, cheltuielilor, cat si al timpului pe care sa il luati in calcul de la primul pas pana la inceperea propriu-zisa a activitatii * Cheltuielile cu taxele de tot felul sunt prezentate estimativ, putand varia functie de localitate, perioada si de alti factori asupra carora nu avem control. Ghidul infiintarii unui ONG este realizat de Asociatia Altermedia, organizatie nonprofit care are ca scop stimularea implicarii sociale si facilitarea accesului cetatenilor la informatie. Ghidul infiintarii unui ONG face parte din seria !hidul birocratiei" care mai cuprinde, pentru inceput, si !hidul sponsorizarii" # amanunte la $$$.altermedia.ro.

Conditii de uti i!a"e


Ghidul poate fi descarcat si utilizat gratuit in conditiile urmatoarei licente libere" de tip "Creative Commons": - citarea, reproducerea, multiplicarea si difuzarea, in intreg sau parte, a materialului sunt libere cu conditia sa fie intotdeauna insotite de mentionarea autorilor, iar citarea sau reproducerea pe internet trebuie sa fie insotita de hiperlegatura spre $$$.altermedia.ro.

I#$o"tant%
Continutul acestui ghid este conform cu stadiul actual al cunostintelor si experientei noastre. %egile sunt in permanenta schimbare si nu putem oferi nici o garantie ca vom tine pasul cu acestea in actualizarile ghidului, desi vom incerca intotdeauna sa o facem. Acest ghid este oferit fara ca realizatorii sai sa isi asume vreo raspundere in ce priveste rezultatul utilizarii informatiilor continute. Asteptam observatiile si intrebarile voastre si, in masura timpului nostru liber, vom incerca intotdeauna sa le raspundem.

'

Cu$"ins
Introducere ,. Rezervarea denumirii ,,. Intocmirea actului constitutiv si a statutului II.1. ctul constitutiv II.!. "tatutul III."ediul I#.$onstituirea patrimoniului &. $azierul fiscal #I.%epunerea dosarului si prezentarea in fata instantei &,,.&li'erarea copiei de pe sentinta civila( inscrierea in Registrul sociatiilor si )undatiilor &,,,.$ertificatul de Inregistrare )iscala I*."tampila si imprimate cu regim special -. %eschiderea contului 'ancar -,. + lte, $ateva sfaturi posi'il utile *II.-odificarea "tatutului si a ctului $onstitutiv *III.Infiintarea federatiilor( particularitati *I#.Raspunsuri la cateva intre'ari frecvente *#..egislatie utila

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

Int"odu'e"e
.rganizatiile neguvernamentale /.0!-urile1 sunt structuri juridice de natura privata, independente de institutiile statului, avand capacitatea de a lua decizii in nume propriu si de a raspunde legal pentru consecintele aplicarii acestor decizii. .rganizatiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum si in interesul personal, nepatrimonial, al membrilor. Caracteristica de baza a acestui tip de entitate este data de interzicerea distribuirii excedentului financiar catre membri, motiv pentru care .0!-urile se mai numesc si organizatii non/profit0 nepatrimoniale sau fara scop lucrativ. ,n 2om3nia, cadrul legal care da dreptul persoanelor de a se asocia este reprezentat de Constitutie, care, la Art. +4, prevede5 cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate si in alte forme de asociere".

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

I. Re!e"va"ea denu#i"ii
Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea, ca nu a fost rezervata de altcineva si ca nu exista coincidenta de nume cu alt .0!-uri. 6ovada disponibilitatii denumirii se obtine de la 7inisterul 8ustistiei. Platiti taxa de 9 lei noi la orice unitate a :rezoreriei ;tatului, in contul '(+<(=9( - >Alte venituri". Ajutor: Pentru adresele trezoreriilor de sector din Bucuresti, clic aici. Puteti redacta singuri cererea, in forma de mai jos /cf. Anexei ) la .rdinul 7inistrului 8ustitiei nr. ?9@A'((( # vezi textul in capitolul %egislatie utila", la finalul acestui ghid1, sau puteti completa formularul similar, disponibil la registratura 7inisterului 8ustitiei. %a registratura 7inisterului 8ustitiei depuneti cererea si dovada platii taxei /chitanta1. Programul 2egistraturii este luni-vineri ?-=', =+-=9.+(. 6aca nu sunteti din Bucuresti, trimiteti prin posta actele. 6ovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de catre ;erviciul de 2elatii cu Publicul si Cvidenta .0! al 7inisterului, aflat in strada Apolodor nr. =4, sector 9, telefonAfax5 /('=1+='.@(.'+, email relatiipubliceDjust.ro. 6aca mergeti personal sa o ridicati, programul este de luni pana vineri intre orele =(,((-=',(( iar martea si joia si intre orele =@,((-=<,((. Puteti opta pentru trimiterea prin posta /mai ales daca nu sunteti din Bucuresti. 1ermenul este de 9 zile lucratoare de la data depunerii cererii in cazul in care ridicati cererea personal, sau =( zile lucratoare, daca optati pentru raspunsul prin posta. #ala'ilitatea dovezii este de + luni de la data emiterii. 6ovada se poate prelungi, in caz de nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale. O'servatie: Cste interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor Ei institutiilor publice, cf. %egii nr. '@<A'((9 pentru aprobarea .! nr. '<A'((( cu privire la Asociatii si Fundatii /vezi cap. "%egislatie utila" in acest ghid1.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

C7R7R7

Pentru acordarea disponibilittii denumirii

1. Solicitantul: - Numele/Denumirea ..................................................... - Domiciliul/Sediul .................................................... 2. Categoria de persoan juridic fr scop patrimonial asocia!ie" funda!ie" federa!ie# pentru care se solicit $erificarea ............... %. Denumirea a crei $erificare se solicit ............................ &. 'emeiul juridic al cererii: (rdonan!a )u$ernului nr. 2*/2+++ ,. 'ariful ac-itat ........... lei" conform .nr. c-itanta/ ............. *. Data 0. Semntura solicitantului

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

<

II. Into'#i"ea A'tu ui Constitutiv si a 8tatutu ui


Actul constitutiv si statutul se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un avocat, in mai multe exemplare /preferabil, cate 9-< din fiecare1. :rimiteti notaruluiAavocatului propunerea voastra pentru aceste acte, pentru a le citi si eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva zile inainte de data la care v-ati propus autentificarea. $osturi: ,ntre '(( si @(( lei noi, in functie de notarAavocat si de numarul exemplarelor autentificate. %urata5 ,n functie de cat de repede puteti alcatui actele. Sfat: Daca, oricand pe parcursul procedurii de dobandire a personalitatii juridice sau ulterior, mai aveti nevoie de exemplare autentificate, mergeti cu o fotocopie a actului la acelasi notar la care ati facut autentificarea initiala si puteti rezolva pe loc autentificarea.

II. 1. Actul constitutiv


ctul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. <, lin. ', din %egea '@<A'((9 /vezi cap. "%egislatie utila" in acest ghid1.

II. 2. Statutul
"tatutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. <, lin. +, din %egea '@<A'((9. 7ai jos sunt prezentate cate un model de act constitutiv si de statut, cu cateva adnotari ale noastre. Ambele sunt absolut orientativeG ,n afara mentiunilor obligatorii prin lege, restul ramane la latitudinea fondatorilor.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

ACT CON8TITUTI9 a A8OCIATI7I ::::::::::::::::::


1# 1S(C21'21 33333333333333333 este persoana juridica de drept pri$at cu scop nepatrimonial" independenta" organi4ata potri$it 5egii nr. 2&*/2++," ai carei membri fondatori sunt: 1.66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. 2.66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. %. 66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. 9# Denumirea asociatiei este 1sociatia 333333333333333" denumire re4er$ata prin do$ada disponibilitatii denumirii cu numarul 333333333 din 333333333333 eliberata de catre :inisterul ;ustitiei - Ser$iciul <elatii cu Publicul si Cooperare cu (N). C# :embrii asociatiei doresc sa se asocie4e si au ca scop propus .(bs.: scrieti scopul asa cum apare in Statut/. D# Sediul 1sociatiei 3333333333333333333333333333 3333333333333333333333333333333333333333. este 8n

=# Durata de functionare a 1sociatiei 33333333333333333 este pe termen nedeterminat. ># Patrimoniul de la data constituirii 1sociatiei 333333333333333333 este format din acti$ul initial al 1sociatiei" alcatuit din aportul 8n bani al asociatilor" de c7te 333333333333 lei fiecare asociat" 8n $aloare totala de 333333333333333333 lei. )# Componenta nominala a celor dint7i organe de conducere" administrare si control ale asociatiei: Consiliul Director: =.6666666666666666 - presedinte? '.6666666666666666 - $icepresedinte? +.6666666666666666 @ $icepresedinte .(bs.: sau secretar general/? Cen4or: 6666666666666" contabil autori4at conform .(bs.: numarul autori4atiei" al carnetului eliberate de Corpul =Apertilor Contabili si Contabililor 1utori4ati/" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate 33333333333333" eliberata de333333333333 la data de 333333333333" cod numeric personal 33333333333333" domiciliat 8n 33333333333333333333333333333333333.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

B# Persoanele 8mputernicite sa desfasoare procedura de dob8ndire a personalitatii juridice: =.3333333333333333 sau '.3333333333333333. ;7;6RII FONDATORI< .nume si semnaturi/ 333333333333333333333

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

8TATUTUL A8OCIATI7I ::::::::::::::::::

ART. * Se constituie" 8n ba4a 5egii nr. 2&*/2++, si potri$it pre4entului Statut" 1sociatia 33333333333333333. ART. 2 1sociatia 333333333333333333 este persoana juridica de drept pri$at cu scop nepatrimonial" independenta" organi4ata potri$it 5egii nr. 2&*/2++," ai carei membri fondatori sunt: 1. 66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. 2. 66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. %. 66666666666666666" cetatean rom7n" posesor al cartii de identitate seria 3333333nr. 333333333333333" domiciliat 8n 333333333333333333333333333333. ART. 0. 1sociatia 3333333333333333333 este persoana juridica rom7na de drept pri$at" a$8nd denumirea re4er$ata prin do$ada disponibilitatii denumirii cu numarul 3333333333 din 3333333333 eliberata de catre 33333333333333333333. ART. =. 1sociatia 33333333333333333 este o asociatie non-gu$ernamentala" nonprofit" independenta" cu beneficiu public. ART. 5 Durata si sediul. 1sociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul 8n 333333333333333333333333333. ART. ,. 1sociatia poate desc-ide filiale si 8n alte localitati sau judete din tara sau strainatate? poate stabili legaturi de colaborare cu organi4atii similare sau poate intra 8n uniuni sau federatii" cu alte institutii si persoane juridice sau fi4ice din tara si strainatate" pentru 8ndeplinirea scopului propus. ART. ). 8'o$u . :embrii 1sociatiei 33333333333333333333333 doresc sa se asocie4e 8n scopul 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333333333333 .O>s.: scrieti aici cat mai detaliat scopul (N)-ului" de eAemplu: promo$arii si apararii drepturilor si libertatilor omului" 8n principal a libertatii constiintei si a dreptului la libera eAprimare" etc./ ART. 8 A'tivitati. Pentru reali4area scopului declarat" asociatia 8si propune reali4area urmatoarelor acti$itati:3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 .O>s.: scrieti cat mai detaliat ce $a propuneti sa intreprindeti" iata cate$a eAemple:
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=(

a# <eali4area si editarea de carti" publicatii periodice" pliante" afise" brosuri" programe informatice si alte materiale informati$e. b# (rgani4area de cursuri de pregatire" seminarii" conferinte" de4bateri publice" precum si organi4area de marsuri" manifestatii publice si alte acti$itati de sensibili4are a opiniei publice" potri$it legii. c# 1cordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate" 8n domeniile respectarii drepturilor omului" de4$oltarii constiintei ci$ice precum si 8n alte domenii de interes general ce pri$esc $iata publica. d# De4$oltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. e# De4$oltarea unor acti$itati economice proprii 8n $ederea autofinantarii. f# 1lte acti$itati pre$a4ute de lege" potri$it scopului asociatiei./ ART. + ;e#>"ii. 1sociatia este compusa din: ):embri? ):embri de onoare fara drept de $ot#? )Colaboratori $oluntari? )Personal angajat" potri$it 5egislatiei muncii? Poate de$eni membru al 1sociatiei 333333333333333333 orice persoana care depune o ade4iune scrisa 8n acest sens. Calitatea de membru se dob8ndeste prin aprobarea ade4iunii de catre Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea acti$itatii 1sociatiei sau care au a$ut o acti$itate deosebita 8n domeniile de interes ale 1sociatiei. =Acluderea unui membru se face de catre Consiliul Director" la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. ART. *0 D"e$tu"i e si o> igatii e #e#>"i o". :embrii 1sociatiei 3333333333333333333 au urmatoarele drepturi si obligatii: - Sa participe la acti$itatile organi4ate de 1sociatie" - Sa faca propuneri 8n 1dunarea generala? - Sa aleaga si sa fie alesi 8n organele de conducere? - Sa respecte pre$ederile Statutului si -otar7rile organelor de conducere. - Sa actione4e pentru cresterea prestigiului 1sociatiei. - Sa nu 8ntreprinda actiuni care" prin natura lor" pot le4a interesele 1sociatiei. - Sa coti4e4e lunar cu o anumita suma ce $a fi ulterior stabilita de Consiliul Director. ART. ** 8t"u'tu"a. (rganul de conducere al 1sociatiei 33333333333333333333 este 1dunarea generala" alcatuita din totalitatea asociatilor. (rganul eAecuti$ al 1sociatiei 3333333333333333333 este Consiliul Director. (rganul de control al 1sociatiei 3333333333333333333 este cen4orul 1sociatiei. (rganul de repre4entare a 1sociatiei 33333333333333333 este repre4entat de Presedinte si de cei doi Cicepresedinti sau de Presedinte" Cicepresedinte si Secretar general#. ART. *2 Aduna"ea gene"a a. 1dunarea generala repre4inta organul de conducere al 1sociatiei. 1dunarea generala este compusa din totalitatea membrilor 1sociatiei. ART. *0 8edinte e Aduna"ii gene"a e.
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

==

1dunarea generala se 8ntruneste o data pe an 8n sedinta ordinara" si 8n sedinte eAtraordinare ori de c8te ori este ne$oie. 1dunarea generala este legal constituita 8n pre4enta a jumatate plus unu din membrii asociatiei. ART. *= Convo'a"ea Aduna"ii gene"a e. 1dunarea generala ordinara se con$oaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/% din numarul asociatilor" cu cel putin o saptam8na 8naintea 8ntrunirii" prin 8nstiintari scrise sau telefonice. 1dunarea )enerala =Atraordinara se con$oaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor" cu cel putin o saptam8na 8naintea 8ntrunirii prin 8nstiintari scrise sau telefonice. ART. *5 At"i>utii e Aduna"ii gene"a e. 1dunarea generala are urmatoarele atributii: a# aprobarea strategiei si a obiecti$elor generale ale asociatiei? b# aprobarea bugetului de $enituri si c-eltuieli si a situatiei financiare anuale? c# alegerea si re$ocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui? d# alegerea si re$ocarea cen4orului sau a Comisiei de Cen4ori? e# 8nfiintarea de filiale? f# modificarea actului constituti$ si a statutului asociatiei? g# di4ol$area si lic-idarea asociatiei? stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic-idare? Botar7rile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de $oturi" fiecare membru a$7nd dreptul la un singur $ot. Dn ca4 de paritate" presedintele 1sociatiei decide. ART. *, Consi iu di"e'to". Consiliul director este organul eAecuti$ al 1sociatiei 33333333333333333 si este compus dintr-un numar impar de membri" minimum trei si maAimum sapte. Presedintele conduce Consiliul director si repre4inta asociatia 8n relatiile cu tertii. ART. *) 8edinte e Consi iu ui di"e'to". Consiliul director se 8ntruneste 8n sedinta ordinara o data pe luna" si 8n sedinte eAtraordinare ori de c8te ori este necesar. ART. *8 At"i>utii e Consi iu ui di"e'to". Consiliul director asigura punerea 8n eAecutare a -otar8rilor 1dunarii generale. Dn eAercitarea competentei sale" Consiliul director: a# pre4inta adunarii generale raportul anual de acti$itate" eAecutarea bugetului de $enituri si c-eltuieli" situatia financiara anuala" proiectul bugetului de $enituri si c-eltuieli si proiectul programelor asociatiei? b# 8nc-eie acte juridice 8n numele si pe seama asociatiei? c# aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei? d# aproba primirea de noi membri si -otaraste ridicarea calitatii de membru" la cererea celui 8n cau4a sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. e# poate 8mputernici orice persoana" inclusi$ persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei" pentru a 8nc-eia acte juridice 8n numele si pe seama asociatiei sau pentru a 8ndeplini orice alte atributii pre$a4ute 8n statut sau stabilite de 1dunarea )enerala. f# -otaraste sc-imbarea sediului 1sociatiei. g# 8ndeplineste orice alte atributii stabilite de 1dunarea generala. ART. *+ A'tivitatea de 'ont"o . 1cti$itatea de control al gestiunii patrimoniului si al acti$itatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cen4or" ales de 1dunarea generala. Daca este ne$oie"
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

='

1dunarea generala poate -otar8 8nfiintarea unei Comisii de cen4ori" compusa din trei membri" care sa preia atributiile de control al acti$itatii asociatiei. Din comisia de cen4ori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un eApert contabil. ART. 20 4"esedinte e. Presedintele 1sociatiei 333333333333333333 are urmatoarele atributii: a# repre4inta 1sociatia 8n relatiile cu tertii. b# coordonea4a acti$itatea compartimentelor 1sociatiei. c# conduce Consiliul director si pre4idea4a 1dunarea generala. d# 8ndeplineste orice alte atributii stabilite de 1dunarea generala. Dn lipsa Presedintelui asociatiei" $icepresedintii eAercita atributiile acestuia. ART. 2* 4at"i#oniu . Patrimoniul initial al 1sociatiei 3333333333333333333 este de 333333 lei" constituit prin depo4it bancar. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din: a# coti4atii" donatii" finantari" resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale" sponsori4ari" mosteniri? b# acti$itati economice proprii 8n masura 8n care acestea s8nt 8n concordanta cu scopul asociatiei. c# 8nfiintarea de societati comerciale. Di$idendele obtinute de asociatie din acti$itatile acestor societati comerciale" daca nu se rein$estesc 8n aceleasi societati comerciale" se folosesc obligatoriu pentru reali4area scopului asociatiei. d# alte $enituri pre$a4ute de lege. ART. 22 ;odi.i'a"ea statutu ui. :odificarile aduse pre4entului statut necesita o majoritate de 2/% din $oturile 1dunarii generale. Pre4entul Statut redactat 8n limba rom7na" 8n , cinci# eAemplare a fost adoptat 8n 1dunarea )enerala de constituire si intra 8n $igoare la data 8nregistrarii sale 8n <egistrul Persoanelor ;uridice de la ;udecatoria 333333333333333333333. ART. 20 Di!o va"e. Di4ol$area 1sociatiei necesita o majoritate de 2/% din $oturile 1dunarii generale. Dn ca4 de di4ol$are" bunurile si fondurile 1sociatiei intra 8n patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care $a fi desemnata de 1dunarea )enerala.

;7;6RII FONDATORI< .nume si semnaturi/ 333333333333333333333 333333333333333333333

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=+

III. 8ediu
%egea prevede necesitatea existentei unui sediu /social1 pentru asociatie. ;tim cu totii cat este de greu sa obtii un sediu cu o chirie rezonabila pentru o persoana juridica, mai ales in Bucuresti; daca nu aveti o alta solutie, puteti stabili drept sediu locuinta unuia dintre membrii fondatori /cu conditia sa fie in proprietatea acestuia1. Hlterior, in functie de obiectul de activitate, veti putea cauta un alt sediu, in care sa va puteti desfasura activitatea. C de la sine inteles ca daca doriti, spre exemplu, infiintarea unui club pentru promovarea sportului, va ajunge o simpla locuinta ca sediu, insa va trebui sa gasiti o sala de sport unde sa desfasurati activitatea propriu-zisa. Proprietarul imobiluluiAapartamentului stabilit ca sediu autentifica la notariat o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu pentru asociatie. ,n pagina urmatoare gasiti un model de astfel de declaratie. $osturi: functie de notar. 1ermen5 pe loc. O'servatii:

Cste posibil ca 8udecatoria sa va solicite in plus un Contract de imprumut de folosinta, numit si Contract de Comodat. Acesta 0H este necesar sa fie autentificat /este un act sub semnatura privata1. Puteti descarca un model pentru astfel de act de la linIul de mai sus. 6aca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie autentificata, si bineinteles de acordul proprietarului. ,n cazul imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare. 6aca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati /bloc, vila1, se mai cer urmatoarele5 -Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu /un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul respectiv1. -Acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Hniunea 0ationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului imobilului.

Hnele instante nu cer dovada acordului vecinilor sauAsi asociatiei de proprietari pe motiv ca acele dispozitii sunt prevazute expres numai in cazul legislatiei privind agentii economici, nu si in cea privind .0!-urile, sauAsi pe motiv ca prevederile %egii %ocuintei nu sunt aplicabile, daca asociatia declara ca nu va desfasura activitate la sediu si ca sediul declarat ramane in continuare locuinta si deci nu se produce "schimbarea destinatiei" care ar necesita, conform %egii %ocuintei, acordul Asociatiei de Proprietari.
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=@

S-a cerut autentificarea pre4entului inscris

D7CLARATI7 Subsemnatul EEEEEEEEEEE.." domiciliat in EEEEEEEEEEEEEEEEE." nascut la data de EEEEEEEEE." posesor al cartii de identitate seria EEEEEEE eliberata de EEEEEEE.. la data de EEEEEEEEE" Declar pe propria raspundere ca sunt de acord ca in apartamentul proprietate personala pe care il detin la adresa: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.." sa functione4e sediul asociatiei non-profit EEEEEEEE...

.localitate" data/EEEEEE

semnatura"

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=9

I9. Constitui"ea $at"i#oniu ui o"gani!atiei


&a trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii .0!-ului. Acesta se constituie prin depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit, un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie. Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de "patrimoniu initial". :rebuie sa completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont, in valoare de circa =( lei noi. &eti primi un extras de cont doveditor. Sfat: Nu toate bancile accepta depunere de patrimoniu initial pentru ONG-uri. nteresati-va mai intai printr-un telefon. Banii raman blocati la banca pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand veti putea transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis. 6aca doriti, puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari fata de minimul prevazut de lege, fie din bani, fie din bani si bunuri mobileAimobile, lucru care va fi mentionat in ;tatut.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=<

9. Ca!ie"u .is'a
Fondatorii /asociatii1 trebuie sa obtina si sa depuna la 8udecatorie, impreuna cu celelalte acte, si cazierul fiscal personal. .bligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de .! nr. 49A'((= privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile ulterioare, care, la art. ). aliniatul =, prevede ca5 "Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie Jn urmKtoarele situaLii5M...N b1 la solicitarea Jnscrierii Jn 2egistrul asociaLiilor Ei fundaLiilor, a asociaLiilor Ei fundaLiilor, de cKtre asociaLii sau membrii fondatori ai acestora; M...N" Cazierul fiscal este eliberat de 7inisterul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului. Ajutor: Nu stiti unde se afla sediul !dministratiei "inantelor Publice pe raza careia locuiti# !flati aici. Cererea de obtinere a cazierului fiscal /o completati la fata locului sau o puteti descarca de aici1 va fi insotita de urmatoarele documente5

copie B,AC, taxa de eliberare a cazierului fiscal

$osturi: '( lei. :axa de urgenta este de =(( lei. 1ermen: ,n Bucuresti cazierul fiscal se elibereaza pe loc # in circa = ora /deci, nu isi are sensul notiunea de taxa de urgenta"1. ,n afara Capitalei actul se elibereaza in 9 zile lucratoare, sau in =-' zile in regim de urgenta. #ala'ilitate5 Cazierul Fiscal are valabilitate doar +( zile de la data eliberariiG

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=4

9I. De$une"ea dosa"u ui de ins'"ie"e? $"e!enta"ea in .ata instantei


Puneti intr-un dosar cu sina5 cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice # vezi la finalul acestui capitol modelul /cf. Anexei ) la .rdinul 7inistrului 8ustitiei nr. ?9@A'(((1; un exemplar original si doua exemplare in copie legalizata de pe actul constitutiv si statut; actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii; cazierul fiscal al asociatilor; un timbru judiciar de = leu; chitanta doveditoare a achitarii taxei de timbru /O'( lei noi1.

6osarul se depune la 8udecatoria pe raza careia se afla sediul. Sfat: $ai ales daca sunteti la primul ONG infiintat, mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu, pentru verificare, inainte de depunere. %edeti ce vi se spune, daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus. %a depunerea dosarului, veti primi un numar de inregistrare; apoi, in maxim ' zile puteti afla de la http5AAportal.just.roA, sectiunea Portalul instantelor de judecata" de pe siteul 7inisterului de resort, data la care sa va prezentati in fata instantei si numarul completului de judecata. ,ncercati sa nu lipsiti din sala la termen. ,n mod normal, judecarea cererii se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, sau daca apreciaza ca dosarul este incomplet, e bine sa fiti de fata ca sa grabiti rezolvarea deficientelor. Altfel va trebui sa asteptati comunicarea prin posta si se pierde timp pretios. Sfat: Pentru cei care nu au mai fost intr-o sala de tribunal& trebuie sa fiti prezenti in 'olul (udecatoriei in dimineata zilei anuntate, la ).*+, cu un act de identitate. %erificati la avizier numarul completului de judecata care analizeaza dosarul si numarul de ordine al acestuia din urma. $ergeti in sala si fiti atent la grefier, care striga dosarele in ordinea numerelor de pe lista de zi. n momentul in care va auziti strigati, spuneti ,prezent, si iesiti din banca. %eti fi intrebati ce anume solicitati si veti spune& ,solicitam admiterea actiunii si acordarea personalitatii juridice a !sociatiei.......... conform cu cererea depusa la dosar,. Sfat: Daca sunteti spre coada listei la avizierul completului, va va veni randul abia in jurul orelor ----.. n acest caz, iesiti la o plimbare/ atmosfera salilor de tribunal nu face bine decat celor obisnuiti cu ea. !veti grija totusi sa nu 0pierdeti randul1.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=)

Sfat: 2a inceputul sedintei de judecata, presedintele completului va intreba care sunt dosarele a caror judecare se amana. Daca, din diferite motive, vreti sa amanati analizarea dosarului, veti spune numarul de ordine din acea zi 3cel scris la avizier4. 6aca dosarul este complet, hotararea va fi "in pronuntare" /adica instanta se va pronunta ulterior; in mod normal solutionarea va fi favorabila1. &eti primi prin posta, la sediu, o copie a incheierii judecatoresti de inscriere a asociatiei in 2egistrul Asociatiilor si Fundatiilor. 6aca sunteti nerabdatori, puteti sa aflati decizia si de la http5AAportal.just.roA, insa trebuie sa asteptati comunicarea oficiala pentru a merge mai departe. O'servatie: Potararea este supusa recursului in termen de 9 zile de la pronuntare.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

=?

$&R&R& %& IN"$RI&R& in vederea do'andirii personalitatii 2uridice


__________________________________________________________________________ | 1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: | | - Numele ............................................................... | | - Domiciliul ........................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 2. Asociati, fondatori sau, dupa caz, persoane juridice fara scop | | patrimonial care constituie federatia*1 : | | - Numele!Denumirea ..................................................... | | - Domiciliul!"ediul .................................................... | |__________________________________________________________________________| | - Numele!Denumirea ..................................................... | | - Domiciliul!"ediul .................................................... | |__________________________________________________________________________| | - Numele!Denumirea ..................................................... | | - Domiciliul!"ediul .................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | #. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial*2 ............... | | ........................................................................ | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | $. "ediul: | | - judetul .............................................................. | | - localitatea .......................................................... | | - adresa ............................................................... | | - telefon .............................................................. | | - fa% .................................................................. | | - e-mail ............................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | &. Patrimoniul initial ................................................. | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | '. Actul constituti( autentificat de ...... su) nr. .... din data de ... | | *. "tatutul autentificat de ............................................ | | su) nr. ........... din data de ................ | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | +. ,emeiul juridic al cererii: -rdonanta .u(ernului nr. 2'!2/// | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 0. 1nscrisuri do(editoare: | | - Actul constituti( ......... e%emplare | | - "tatutul ......... e%emplare | | - Do(ada sediului ...................................................... | | - Do(ada patrimoniului initial ......................................... | | - Alte acte: ........................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 1/. ,a%a judiciara de tim)ru: .............. lei, conform ........... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 11. ,im)ru judiciar: ................ lei | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 12. Data | | 1#. "emnatura | | __________________________________________________________________________| Q=1 ;e completeaza doar in cazul cererilor de acordare a personalitatii juridice unei federatii. Q'1 ;e va mentiona, daca nu rezulta din denumire, categoria persoanei juridice fara scop patrimonial din care va face parte persoana juridica ce se va infiinta.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'(

9II. 7 i>e"a"ea 'o$iei de $e sentinta 'ivi a si ins'"ie"ea in Regist"u aso'iatii o" si .undatii o"
,n maxim ' saptamani /acesta e termenul de transcriere in registrul 8udecatoriei1 dupa pronuntare, depuneti la 8udecatorie o cerere pentru eliberarea "entintei civile /incheierea judecatoreasca pronuntata in sedinta publica de judecator1 si a $ertificatului de Inscriere in 2egistrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa 8udecatoriei. ,nscrierea in 2egistru se face din oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramane irevocabila. Certificatul de inscriere, incheierea judecatoreasca si ;tatutul sunt cele mai importante acte ale organizatiei si dovedesc existenta persoanei juridice pe care tocmai ati infiintat-o. Cereti la grefa 8udecatoriei eliberarea unui numar de copii autentificate dupa ;entinta civila si dupa Certificatul de inscriere. Sfat& 5 bine sa cereti 6-7 copii din fiecare. 1ermen: 6epinde de cat de solicitate sunt dactilografele 8udecatoriei... $ost: Circa ' lei noiAexemplar. :axa se plateste fie la CCC, fie la 8udecatorie.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'=

9III. Ce"ti.i'atu de In"egist"a"e Fis'a a


Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de ,nregistrare Fiscala, numit popular si $od )iscal. %a Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti un dosar cuprinzand5 6oua formulare "cod (=(" /(=( /cod 7.F.P. =@.=+.(=.=(.==A=, vi le da inspectorul fiscal1 completate; ;tatut; Act constitutiv; ,ncheierea judecatoreasca de infiintare; Certificatul de inscriere in 2egistrul Asociatiilor si Fundatiilor /toate in copie1; :imbru fiscal + lei.

1ermen5 Cliberarea Codului Fiscal /act autentic1 se face in maxim =( zile. O'servatie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in 2egistrul Comertului, asa cum au societatile comerciale.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

''

I@. 8ta#$i a si i#$"i#ate 'u "egi# s$e'ia


Certificarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor autorizate si parafarea cu o stampila. %a comandarea stampilei trebuie sa prezentati5 Copie de pe Codul Fiscal; Copie a actului vostru de identitate, in calitate de reprezentant legal al organizatiei.

$osturi si termen de realizare5 4(-=9( lei noiA' buc, in circa '@ ore, dupa buzunar si firma. "fat5 faceti minim ' stampile, una de birou si una de buzunar /de fapt, ideal ar fi sa faceti una si pentru contabil, deci +...1 Apoi, ar trebui sa va comandati chitantier si, daca aveti de gand sa desfasurati activitati comerciale /in limitele permise de legislatia .0!-urilor, desigur1, facturier. O'servatie5 ,mprimatele sunt personalizate si in ele se mentioneaza de obicei si numarul contului bancar; deci, aceasta ultima etapa trebuie parcursa abia dupa cea de la pct. urmator, adica deschiderea contului bancar.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'+

@. Des'&ide"ea 'ontu ui >an'a"


Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti-va cont la orice banca va convine, eventual chiar la banca unde ati depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor. &i se va cere sa aduceti5 ;tatutul si Actul Constitutiv; ,ncheierea judecatoareasca; Certificatul de ,nregistrare Fiscala,

:oate in original sau copie legalizata /care vi se inapoiaza1 si inca in cate o copie xerox /care se retine1. 0u uitati sa aveti la voi stampila. Fiecare din cei pe care ii desemnati pentru a efectua operatiuni bancare /dintre asociati, evident1 va trebui sa dea un specimen de semnatura"; asadar, aveti grija sa fie prezenti si acestia, daca este cazul. 1ermen: pe loc. $osturi: Circa '( lei, functie de banca. 6upa ce contul este deschis, transferati prin ordin de plata banii din patrimoniul initial depusi in consemn. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile curente.

Sunteti inca in viata si ati ajuns la capatul unui drum lung, nu foarte simplu de parcurs. Felicitari! Ghidurile Altermedia va mai pot fi de folos si pentru alte scopuri, asa ca nu ezitati sa le verificati pe toate. Succes, si scrieti ne cum va merge!

G&idu nu s5a te"#inat. ;e"geti #ai de$a"te%

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'@

@I. AA teB Cateva s.atu"i $osi>i uti e


Cheltuielile totale insumeaza circa )((-=((( lei noi /din care cheltuielile cu patrimoniul se recupereaza1. Costurile mentionate sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuatii determinate de piata serviciilor notariale sau de modificarea cuantumului taxelor catre buget. :ineti legatura cu grefierul de la judecatorie; poate fi de mare folos si va poate sprijini in demers. Hn buchet de flori face minuni. Personalul din justitie este suprasolicitat si adesea nervos. 6aca sunteti repezit, nu raspundeti la fel; n-aveti decat de pierdut. 2ecomandam ca toate cheltuielile facute /taxe, stampila, autentificari etc.1 sa se faca pe numele organizatiei in curs de constituire, ca sa poata fi incluse ca si cheltuieli ale asociatiei. ,n caz contrar, se cheama ca ati platit din buzunarul vostru. ,narmati-va cu rabdare. ;istemul juridic este birocratizat si adesea absurd; multe lucruri n-au nici o logica. ;a aveti mereu in minte ca ceea ce solicitati este bazat pe un drept al vostru, un drept constitutional5 libera asociere. 6upa finalizarea intregii proceduri, cautati pe siteul 7inisterului 8ustitiei, mai exact aici, numarul de inregistrare al organizatiei in 2egistrul 0ational .0!, diferit de numarul din 2egistrului Asociatiilor si Fundatiilor de la 8udecatorie. Actualizarea pe site se face bilunar. Acest numar va va fi util pentru referinte viitoare, dar puteti lucra si fara el.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'9

@II. ;odi.i'a"ea 8tatutu ui si a A'tu ui Constitutiv


Cand trebuie facuta modificarea ;tatutului si a Actului ConstitutivR .ri de cate ori aveti de facut modificari importante, de exemplu5 schimbarea denumirii; modificarea componentei Consiliului 6irector; schimbare de sediu; schimbarea obiectului de activitateAscopului; schimbarea duratei de functionare etc. Puteti modifica statutul fie prin act aditional, fie prin refacerea pur si simplu a intregului statut si a actului constitutiv /actualizarea lor1. tentie: Pentru primirea de noi membri si retragerea calitatii de membru se respecta procedura prevazuta in statutul asociatiei # aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei proceduri reglementate de lege. 3rocedura de modificare este urmatoarea: =. .data centralizate, remiteti propunerile de modificare a statutului unui notar public sau unui avocat /pentru verificare, ca sa nu aiba vreun viciu juridic1. '. Convocati, in conformitate cu prevederile statutului in vigoare, Adunarea !enerala /pentru cazul unei asociatii1 sau reuniunea Consiliului 6irector /daca aveti o fundatie1, avand pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveti grija sa trimiteti din timp propunerile de modificare, spre a fi luate la cunostinta, tuturor participantilor. Procesul-verbal de sedinta trebuie semnat de catre participanti /in minim + exemplare1. 7entionati in procesul-verbal al Adunarii o persoana din conducere va fi imputernicita cu derularea formalitatilor pentru modificarea statutului; altfel, va trebui ca toti membrii conducerii sa mearga impreuna pentru restul procedurii. @. Autentificati la notar sau certificati la avocat noul statut si procesul-verbal al sedintei /in 9 exemplare fiecare1. 9. Platiti la trezorerie, in contul bugetului de stat, taxa de timbru. Pastrati o copie a chitantei pentru contabilitate - originalul se depune la dosar la judecatorie. <. 6epuneti la 8udecatoria pe raza careia se afla sediul un dosar care contine5 statutul nou, autentificat /@ exemplare originale1; procesul-verbal, autentificat, al sedintei Adunarii generale in cadrul careia s-a aprobat modificarea statutului /@ exemplare originale1; chitanta doveditoare a platii taxei de timbru; un timbru judiciar; vechiul statut, copie; sentinta judecatoreasca de infiintare, copie;
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'<

certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in original cerere-tip completata si semnata in fata judecatorului de serviciu de catre persoana imputernicita prin procesul-verbal sa indeplineasca formalitatile de modificare a statutului, conform Anexei + a .78 nr. ?9@A'((( # vezi mai jos.

4. 8udecatorul de serviciu verifica si semneaza dosarul, cu care mergeti la registratura, unde primiti un numar de inregistrare. 8udecatoria se pronunta in termen de 9 zile asupra cererii, fara citarea partilor. ). 6upa circa =-' saptamani /atat dureaza transcrierea1, se ridica de la 8udecatorie "incheierea civila" /sentinta judecatoreasca1, noul statutAact constitutivAactul aditional precum si certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, completat corespunzator, sub semnatura judecatorului si cu stampila instantei.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'4

$&R&R& pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si4sau statutului*,


Q1 ,nclusiv schimbarea sediului persoanei juridice fara scop patrimonial. __________________________________________________________________________ | 1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: | | - Numele!Denumirea ..................................................... | | - Domiciliul!"ediul .................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 2. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial .................. | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | #. "ediul: | | - judetul .............................................................. | | - localitatea .......................................................... | | - adresa ............................................................... | | - telefon .............................................................. | | - fa% .................................................................. | | - e-mail ............................................................... | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | $. 2odificarea se refera la ............................................ | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | &. Actul modificator: actul aditional autentificat de ...... su) nr. ... | | din data de .................. | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | '. ,emeiul juridic al cererii: -rdonanta .u(ernului nr. 2'!2/// | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | *. 1nscrisuri do(editoare: | | - Actul aditional ............. e%emplare | | - Alte acte ............................ | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | +. ,a%a judiciara de tim)ru ............. lei, conform ................. | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 0. ,im)ru judiciar .................. lei | |__________________________________________________________________________| __________________________________________________________________________ | 1/. Data | | 11. "emnatura | |__________________________________________________________________________|

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

')

@III. In.iinta"ea Fede"atii o" 5 $a"ti'u a"itati


Federatia este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau fundatii. Procedura dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor are urmatoarele particularitati /cf. %egii nr. '@<A'((91, fata de situatia constituirii unei asociatii5 =. 2egistrul in care se inscrie persoana juridica nou constituita se numeste 2egistrul Federatiilor si se afla la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice. '. Cererea de inscriere in 2egistrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Adica, spre exemplu, daca sediul federatiei este in sectorul 9 Bucuresti, cererea de inscriere se depune la :ribunalul 7unicipiului Bucuresti /si nu la 8udecatoria sectorului 9, ca in cazul unei asociatii1. $um procedati la constituirea unei federatii 6upa alcatuirea ;tatutului si Actului Constitutiv ale Federatiei, acestea vor fi transmise spre consultare tuturor organizatiilor fondatoare. Asociatiile si fundatiile care constituie Federatia vor tine adunari generale ale membrilor, in care vor aproba participarea organizatiei pe care o reprezinta, la federatie, si vor aproba ;tatutul si Actul Constitutiv ale acesteia. 3rocesele ver'ale ale acestor adunari generale vor fi depuse in original la dosarul de inscriere. ,n situatiile in care numarul organizatiilor constituente este mai mare, iar acestea au sediul in localitati diferite, pentru a se evita deplasari inutile se delega, printr-o procura speciala, reprezentarea la banca, la :ribunalul 8udetean competent si oriunde va fi necesar pentru inregistrarea Federatiei, unei singure persoane /de preferat, un reprezentant al uneia din organizatiile fondatoare si care are domiciliul in localitatea in care se afla si sediul federatiei1. Procurile se autentifica si se trimit persoanei delegate, care va autentifica la notar, in numele tuturor organizatiilor fondatoare, ;tatutul si Actul Constitutiv ale Federatiei, urmand apoi procedura deja cunoscuta de la constituirea unei asociatii. ,n paginile urmtoare, puteti gasi un model de de proces-verbal si un model de procura. Nota importanta: Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

'?

1sociatia/>undatia 333333333333333333333333333333 Sediul: 3333333333333333333 Nr. 2nregistrare 33/333333

4ROC78597R6AL
al sedintei 1dunarii )enerale a 1sociatiei/>undatiei 3333333333333333333333333333333333333333333 1sociatia/>undatia 3333333333333333333333333333333333" cu sediul in 333333333333333" inregistrata in <egistrul 1sociatiilor si >undatiilor" la )refa ;udecatoriei 333333333333333333333 sub nr. 33333" intrunita in conformitate cu dispo4itiile statutare" in 1dunare )enerala" cu unanimitate de $oturi" a -otarat: 1. 1probarea 1ctului Constituti$ si a Statutului >ederatiei 3333333333333333333333333333333333 si participarea 1sociatiei/>undatiei 333333333333333333333333333 la constituirea acesteia" in calitate de membru al >ederatiei? 2. numirea domnului/doamnei 3333333333333333333 ca repre4entant al asociatiei in 1dunarea )enerala a >ederatiei? %. domnul/doamna 33333333333333 este imputernicit.a/ de Consiliul Director al 1sociatiei/>undatiei 3333333333333333333333333333 sa dea procura autentica domnului/doamnei 33333333333333333 pentru a autentifica 1ctul Constituti$ si Statutul >ederatiei si a efectua toate formalitatile necesare pentru inregistrarea >ederatiei in registrul special al 'ribunalului competent.

Semnaturile membrilor"

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

+(

S-a cerut autentificarea pre4entului inscris

4ROCURA 847CIALA
Subsemnatul 3333333333333333333333333" domiciliat in 3333333333333333333333333333333333333" identificat prin C2 seria 333 nr. 33333333333" elib. de 33333333333 la data de 333333333333333" CNP 3333333333333333333" in calitate de delegat al 1dunarii )enerale a 1sociatiei/>undatiei 3333333333333333333333333" cu sediul in 33333333333333" conform procesului-$erbal nr. 333333333" prin pre4enta imputernicesc pe 3333333333333333333" domiciliat in 3333333333333333333333333333333333333" identificat prin C2 seria 3333 nr. 33333333333" elib. de 33333333333 la data de 333333333333333" CNP 3333333333333333333" sa repre4inte 1sociatia/>undatia in fata tuturor organelor competente" a oricaror institutii de stat si particulare" persoane fi4ice sau juridice" in legatura cu infiintarea >ederatiei 3333333333333333333333333333333333333" 1sociatia/>undatia noastra dobandind calitatea de membru fondator. 2n acest sens" mandatarul nostru ne $a repre4enta la 9iroul Notarial Public ales pentru semnarea 1ctului constituti$ si a Statutului >ederatiei" la 9anca" la 'ribunalul ;udetean competent si oriunde $a fi necesar pentru inregistrarea >ederatiei. 'otodata" mandatarul nostru $a putea face tot ce $a socoti necesar" dupa imprejurari si c-iar nefiind pre$a4ut aici" putand tine aceasta loc si de procura speciala in ca4ul in care legea ar cere o asemenea procura" considerandu-se ca tot ceea ce $a face este imputernicit prin aceasta procura. :andatarul nostru $a putea face orice fel de cereri" sesi4ari" memorii" $a plati taAele de orice natura si in general $a putea face totul pentru a ne repre4enta cat mai complet in fata tuturor organ4elor fi4ice" juridice" administrati$e si judecatoresti de orice grad" pana la completa solutionare" semnand in numele nostru si pentru noi oriunde trebuinta $a cere" semnatura sa fiindu-ne opo4abila. Pre4entul mandat este gratuit si este $alabil pana la re$ocare. <edactata" dactilografiata si autentificata in trei eAemplare la sediul 9iroului Notarului Public 3333333333333333333" asta4i 3333333333333333.

;ANDANT1

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

+=

@I9. Ras$unsu"i a 'ateva int"e>a"i ."e'vente


1. Este obligatorie dobandirea personalitatii juridice pentru ca o ONG sa existe? Conform cu art. 9, alin. ' din .! nr. '<A'((( cu modificarile ulterioare, in temeiul dreptului constitutional la asociere prevazut de art. @( al Constitutiei 2omaniei, persoanele fizice se pot asocia si fara a constitui o persoana 2uridica, "atunci c3nd realizarea scopului propus permite aceasta". ,nsa asocierea fara personalitate juridica nu poate beneficia de fonduri /donatii, sponsorizari1 si nu poate desfasura activitati de autofinantare. 2. Pot pri i un sediu pentru organi!atie" de la Pri aria orasului? :eoretic da, insa nu va puneti prea mari sperante. 0u exista o prevedere legala care sa impuna o asemenea obligatie autoritatilor locale, ci doar recomandarea de "punerea la dispozitie, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii". Pentru amanunte vedeti cap. &,, din %egea nr. '@<A'((9 /vezi cap. -,&, %egislatie utila" din ghid1. 6aca ati reusit sa faceti rost de un astfel de sediu, in ce priveste cuantumul chiriei, acesta ramane sa fie decis de Consiliul %ocal. #. $reau sa stabilesc sediul social in aparta entul prieteni" dar acesta este ipotecat bancii. eu%al parintilor ei%al unor

Pare cea mai la indemana rezolvare, insa daca apartamentul este inca sub ipoteca, lucrurile se complica. ,n aceasta situatie trebuie sa obtineti acordul bancii, care va poate refuza; daca accepta totusi, contractul de comodat va trebui sa prevada o chirie care sa se plateasca tot bancii... 0u apelati la aceasta solutie decat daca nu aveti alta. &. 'are este (arsta ini a pentru infiintarea unui ONG" pentru a face parte din co itetul de conducere al unui ONG sau pentru a fi e bru intr)un ONG? %egea '@<A'((9 nu da nici un indiciu privind varsta minima pentru calitatea de membru simplu, fondator sau membru in Consiliul 6irector, asadar se aplica prevederile generale ale dreptului civil. ,ntrucat aderarea la o organizatie non-profit poate implica responsabilitatea juridica, civila, penala, este necesara existenta capacitatii de exercitiu a drepturilor civile, care apare o data cu implinirea varstei de =@ ani. Asadar minorii sub =@ ani nu pot fi membri intr-un .0! si nici fondatori de asociatii si fundatii; minorii intre =@ si =) ani pot fi membri simpli sau fondatori ai unor asociatii si fundatii numai cu acordul reprezentantilor lor legali /parinti, tutore, etc.1 care le dau acordul scris in acest sens. ,mplinirea varstei de =) ani atrage deplina capacitate de exercitiu si deci persoanele care au =) ani impliniti isi pot exercita liber drepturile privind fondarea unui .0!, dreptul la
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

+'

alegere /dreptul de vot1 si dreptul de a fi ales. ,nterdictia exercitarii calitatii de membru /simplu sau fondator1 al unei asociatiiAfundatii apare doar in cazul persoanelor peste =) ani care nu sunt titulare de drepturi subiective si obligatii civile /au interdictie judecatoreasca de exercitare a unor drepturi in urma unei condamnari definitive1. ,n acelasi timp, minorii nu pot fi alesi in organe de conducere si control, nici numiti in functii in care ar avea putere de decizie si raspunderi materiale cu implicatii juridice, pentru ca nu au capacitate deplina de exercitiu si, deci, fara acordul reprezentantilor legali nu pot semna, decide, etc. Cventual minorii de peste =< ani ar putea avea functii A roluri de raspundere comparabile cu cele ale unui salariat pentru ca legislatia le recunoaste de la =< ani anumite drepturi de exercitiu in materie de incheiere de contracte de munca si alte asemenea si, deci, prin asimilare, s-ar putea pune problema in mod similar si in ceea ce priveste asocierea lor la o organizatie neguvernamentala. /aid-ong.ro1 *. 'e este cen!orul? Este obligatorie nu irea unui cen!or al unei organi!atii non) profit? Cenzorul controleaza din punct de vedere financiar activitatea oricarei persoane juridice. Cl nu poate ocupa nici o alta functie in organizatie si nu poate incheia acte de gestiuneAcontabile; deci, evident, cenzorul nu poate fi acelasi cu contabilul organizatiei. Cste obligatoriu sa numiti /si sa mentionati acest lucru in statut1, un cenzor, doar daca organizatia are mai mult de =9 asociati. 6aca numarul asociatilor este mai mare de =((, trebuie numita o comisie de cenzori. +. Nu cunoaste nici un cen!or" dar a(e ne(oie de unul.

Contactati CCCCA2 /Corpul Cxpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 2omania1 $$$.ceccar.ro, incercati prin rubricile de mica publicitate sau, pur si simplu, cereti recomandarea altor organizatii. ,. 'u ce frec(enta trebuie intoc it raportul cen!orului? 2aportul cenzorului este obligatoriu o data pe an si trebuie incheiat inaintea depunerii bilantului anual. -. 'en!orul trebuie obligatoriu sa fie platit pentru acti(itatea sa? 0u, poate sa lucreze si benevolAvoluntar. .. 'u i i platesc contabilul? /n ca!ul in care si cen!orul trebuie platit" cu plata? se (a face

;e vor incheia contracte de prestari servicii; intrebati-va contabilul, asta este treaba lui. 10. 1inisterul 2inantelor obliga organi!atiile sa inscrie codul 'AEN in for ularul anual de bilant. 3nde pot incadra" in codul 'AEN" acti(itatea asociatiei noastre? ,n structura noului cod CAC0 /CAC0 2ev. ', intrat in vigoare de la (=.(=.'(()1, distinctia dintre scop comercial sau necomercial /marIet si nonmarIet1 nu reprezinta un considerent.
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

++

6esi exista unele clase care in mod normal sunt nonmarIet, pot exista altele c3teva care sunt de obicei efectuate atat de societati comerciale, cat si de ong-uri. ,n functie de activitatea predominanta va puteti inscrie asociatia la urmatoarele pozitii /nu exclusiv la acestea15 )9<( Activitati de servicii suport pentru invatamant )4?( Activitati de asistenta sociala, cu cazare ))?? Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare ?((+ Activitati de creatie artistica ?+=? Alte activitati sportive ?@== Activitati ale organizatiilor economice si patronale ?@== Activitati ale organizatiilor profesionale ?@'(A Activitati ale sindicatelor salariatilor ?@?=A Activitati ale organizatiilor religioase ?@?'A Activitati ale organizatiilor politice ?@??A Alte activitati asociative n.c.a.

Puteti consulta noul cod CAC0 la $$$.cod-caen.eu. 6e obicei insa, aceasta este treaba contabiluluiAdirectorului economic si nu a asociatilor. .ricum, contabilul trebuie sa citeasca si el ;tatutulAActul constitutiv inainte de a semna contractul de colaborare si va inscrie el codul CAC0 pentru activitatea predominanta. 11. 4oresc ca reali!e! proiecte de sprijinire a societatii ci(ile" a(e ideile" dar nu sunte in nici o organi!atie pe care sa o repre!enta . /ntrebarea ea este ce insea na un grup infor al" cu se contituie el" care este regle entarea legala in acest do eniu si daca el poate fi for at in cadrul unei facultati? !rupul informal" se numeste asa tocmai pentru ca nu este alcatuit pe baza unor reglementari stricte, legale, ci mai ales pe baza unor activitati si afinitati comune, printr-o intelegere verbala - si aici aveti libertate deplina. 6esigur ca il puteti forma si in facultate. ,nsa, asa cum am scris si in ghidul nostru, sunt actiuni care nu se pot face decat intr-un cadru institutional, asa ca va recomand sa luati in considerare si constituirea unui .0!. 12. 'u se face aderarea unor noi e bri? Ade!iunile unor noi e bri si excluderea%retragerea altora trebuie inregistrate la judecatorie prin act aditional la Statut sau Actul 'onstituti(? Pentru primirea de noi membri si retragerea calitatii de membru se respecta procedura prevazuta in ;tatut # aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei proceduri reglementate de lege. 6e obicei evidenta asociatilor /membrilor1 se tine de catre Consiliul 6irector intr-un registru al asociatilor, document intern, netipizat. Acesta nu face parte din statut, nu se comunica la 8udecatorie si nu se inregistreaza in 2egistrul Asociatiilor si Fundatiilor. Pe masura ce se inregistreaza adeziuni, retrageri sau excluderi, acestea se trec in registrul
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

+@

asociatilor. 2ostul acestui registru este ca in orice moment conducerea sa cunoasca exact numarul de membri cu drept de vot in adunarea generala.

Ai intre!ari" #u le ai gasit raspunsul aici" $e mai astepti" $ontacteaza neG contactDaltermedia.ro sau tel. %&22 1'% ()* + fa, %-1 )1* 2& )%

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti

+9

@9. Legis atie uti a


&a invitam ca, pentru studierea actelor normative de interes pentru infiintarea unui .0!, sa dati clic pe legaturile de mai jos5 .rdonanta de !uvern nr. '<A'((( cu privire la Asociatii si Fundatii, cu urmatoarele modificari si completari5 o %egea nr. '@<A'((9 pentru aprobarea .! nr. '<A'((( .rdinul 7inistrului 8ustitiei nr. ?9@A'(((

G&id "ea i!at de

Aso'iatia (A te"#edia(
te . 0)22.*+0.,85 - .a/. 00* 8*5.2).801 'onta't2a te"#edia."o1 333.a te"#edia."o O4 * 5 C4 )051 6u'u"esti
&a rugam sa pastrati aceasta caseta in orice reproducere a prezentului material. Actualizare august '(()

Cop*left '((+-'(() Altermedia

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 031 815.27.80 co tact!altermedia.ro, """.altermedia.ro, #$ 1 % &$ 705 '(c(resti